Procedūra : 2007/2280(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0139/2008

Pateikti tekstai :

A6-0139/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/06/2008 - 3.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0292

PRANEŠIMAS     
PDF 122kWORD 58k
9.4.2008
PE 400.663v02-00 A6-0139/2008

dėl Kipre be žinios dingusių asmenų ir veiksmų, kurių ketinta imtis priėmus 2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją

(2007/2280(INI))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Ewa Klamt

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Kipre be žinios dingusių asmenų ir veiksmų, kurių ketinta imtis priėmus 2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją

(2007/2280(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Kipre be žinios dingusių asmenų(1),

–    atsižvelgdamas į atitinkamus Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pranešimus(2), Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijas(3) ir į tarptautines iniciatyvas, kurių imtasi siekiant išsiaiškinti Kipre dingusių be žinios asmenų likimą(4),

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2001 m. gegužės 10 d.(5) ir 2008 m. sausio 10 d.(6) sprendimus dėl Kipre dingusių be žinios asmenų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0139/2008),

A.  kadangi išskirtinis pranešėjos lankymosi Be žinios dingusių asmenų paieškos komitete, ekshumacijos vietose, abiejų bendruomenių antropologijos laboratorijoje ir Kipre dingusių be žinios asmenų šeimose tikslas – spręsti humanitarinę dingusių be žinios asmenų (Kipro graikų ir turkų) problemą, nes dingusių be žinios asmenų giminės turi teisę žinoti, koks likimas ištiko jų artimuosius,

B.   kadangi dingusių be žinios asmenų šeimos, dešimtmečius negaudamos jokių žinių apie savo artimųjų likimą, ir toliau išgyvena didžiulį skausmą ir sielvartą, taigi turi būti iš visų jėgų stengiamasi paskubinti tyrimus, kol liudytojai vis dar gali duoti parodymus,

C.  kadangi nuo 2004 m. Be žinios dingusių asmenų paieškos komitetas, kuris rūpinasi palaikų ekshumacija ir jų tapatybės nustatymu, pasiekė tam tikrą pažangą ir ketina toliau ryžtingai siekti rezultatų, tačiau tai įmanoma tik didinant komiteto pajėgumus; tai ypač būtina atliekant lauko darbus,

D.  kadangi nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. Be žinios dingusių asmenų paieškos komitetas vykdo palaikų ekshumacijos, tapatybės nustatymo ir jų grąžinimo projektą ir iki šiol ekshumuoti 373 palaikai, iš jų 262 palaikai ištirti komiteto antropologijos laboratorijoje siekiant nustatyti numanomą asmens tapatybę,

E.   kadangi Kipro neurologijos ir genetikos instituto Teismo genetikos laboratorijai paskirta nustatyti ekshumuoto skeleto liekanų tapatybę naudojant DNR perrašymo metodus ir pirmieji šio darbo pavyzdžiai pateikti 2007 m. balandžio mėn. pradžioje,

F.   kadangi pirmųjų asmenų tapatybė patvirtinta 2007 m. birželio mėn. pabaigoje ir iki šiol šio proceso metu pagal Be žinios dingusių asmenų paieškos komiteto projekto programą nustatyta 83 ekshumuotų palaikų tapatybė,

G.  kadangi vienintelis ir didžiausias įnašas į Be žinios dingusių asmenų paieškos komiteto veiklą pagal ES finansinės paramos Kipro turkų bendruomenei programą sudarė 1,5 mln. EUR ir buvo skirtas tik 2008 m. pabaigoje numatytoms išlaidoms padengti,

H.  kadangi būtina atkreipti ypatingą dėmesį į konstruktyvų Be žinios dingusių asmenų paieškos komiteto narių – Kipro turkų ir graikų – bendradarbiavimą ir į gerus abiejų bendruomenių darbo grupių santykius tiek dirbant laboratorijoje, tiek atliekant lauko darbus,

1.   ragina susijusias šalis toliau sąžiningai ir nuoširdžiai bendradarbiauti siekiant kuo skubiau ištirti visų Kipre dingusių be žinios asmenų likimą ir visapusiškai atsižvelgti į 2001 m. gegužės 10 d. EŽTT priimtą sprendimą;

2.   ragina susijusias šalis ir visus, kuriems prieinami bet kokie asmenine informacija pagrįsti, archyvuose saugomi, į mūšio lauko ataskaitas įtraukti arba sulaikymo vietose rasti duomenys ar įrodymai, taip pat visus, kurie gali gauti prieigą prie šių duomenų, perduoti šią informaciją arba įrodymus Be žinios dingusių asmenų paieškos komitetui, nes tai pagreitintų jo darbą;

3.   pritaria tam, kad nuo 2009 m. Be žinios dingusių asmenų paieškos komitetui būtų skiriama papildoma finansinė parama, ir mano, kad 2009 m. bendrajame Europos Sąjungos biudžete būtina numatyti papildomą 2 mln. EUR sumą;

4.   ragina Tarybą ir Komisiją pritarti tam, kad 2009 m. Be žinios dingusių asmenų paieškos komitetui būtų skiriama papildoma finansinė parama, kuri būtų naudojama ne tik dabartiniams darbams tęsti, bet ir pajėgumams, ypač reikalingiems lauko darbams atlikti, didinti; taip pat būtų samdoma daugiau mokslininkų ir įsigyta daugiau įrangos;

5.   kaip ir iki šiol, ragina valstybes nares toliau teikti pagalbą;

6.   ragina Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą toliau spręsti Kipre dingusių be žinios asmenų klausimą ir kasmet rengti ataskaitas;

7.   įgalioja pranešėją ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą imtis visų galimų veiksmų ir įtikinti visas susijusias šalis nuoširdžiai ir aktyviai prisidėti tiriant visų be žinios dingusių asmenų likimą;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Kipro, Turkijos, Graikijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybėms ir parlamentams bei Kipro be žinios dingusių asmenų paieškos komitetui.

(1)

  OL C 301 E, 2007 12 13, p. 243.

(2)

  Ypač į naujausią pranešimą dėl Kipre vykdomų Jungtinių Tautų operacijų (S/2007/699), IV skyrius.

(3)

  Ypač į 2007 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją 1789 (2007).

(4)

  Kipro Be žinios dingusių asmenų paieškos komitetas, http://www.cmp-cyprus.org.

(5)

  Kipras prieš Turkiją [GC], Nr. 25781/94, EŽTT 2001-IV.

(6)

  Varnava ir kiti prieš Turkiją, nos. 16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et/and 16073/90; laukiama apeliacijos.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.3.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis

Teisinė informacija - Privatumo politika