RAPORT privind persoanele dispărute în Cipru − cursul dat rezoluției Parlamentului European din 15 martie 2007

9.4.2008 - (2007/2280(INI))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Ewa Klamt

Procedură : 2007/2280(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0139/2008
Texte depuse :
A6-0139/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind persoanele dispărute în Cipru − cursul dat rezoluției Parlamentului European din 15 martie 2007

(2007/2280(INI))

Parlamentul European,

–    având în vedere rezoluția sa din 15 martie 2007 privind situația persoanelor dispărute în Cipru[1],

–    având în vedere rapoartele relevante ale Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite[2], rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite[3], precum și inițiativele internaționale de verificare a situației persoanelor dispărute în Cipru[4],

–    având în vedere hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 10 mai 2001[5] și din 10 ianuarie 2008[6] cu privire la situația persoanelor dispărute în Cipru,

–    având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0139/2008),

A.  întrucât vizita raportorului Comisiei pentru persoane dispărute (CMP) la locurile de exhumare, la laboratorul bicomunal de antropologie și la familiile persoanelor dispărute în Cipru a fost destinată în exclusivitate investigării problemei umanitare a persoanelor dispărute (ciprioți greci și ciprioți turci), rudele persoanelor dispărute având dreptul de a cunoaște soarta acestora;

B.   întrucât durerea foarte mare și suferința familiilor persoanelor dispărute, care de zeci de ani nu cunosc soarta rudelor lor, persistă și întrucât trebuie depuse toate eforturile pentru a urgenta investigațiile, în timp ce martorii oculari încă mai pot depune mărturie;

C.  întrucât Comisia pentru persoane dispărute (CMP) în Cipru a făcut progrese din 2004 în ceea ce privește exhumarea și identificarea rămășițelor și întrucât aceasta dă dovadă de hotărâre în ceea ce privește continuarea acestor demersuri pentru a obține rezultate care nu pot fi realizate decât prin sporirea capacității lor, în special pe teren;

D.  întrucât Proiectul CMP privind exhumarea, identificarea și returnarea rămășițelor se desfășoară începând din august 2006 până în prezent, 373 de rămășite au fost exhumate, din care 262 au fost cercetate la laboratorul de antropologie al CMP, în încercarea de a face eventuale identificări;

E.   întrucât laboratorul de genetică medico-legală al Institutului de Neurologie și Genetică din Cipru a primit sarcina de a identifica, prin metodele de determinare a ADN-ului, rămășițele scheletice exhumate, primele eșantioane fiind primite la începutul lui aprilie 2007;

F.   întrucât primele identificări pozitive au fost făcute la sfârșitul lui iunie 2007 și, în prezent, 83 de rămășițe ale unor persoane exhumate în cadrul Proiectului CMP au fost identificate prin acest proces;

G.  întrucât cea mai mare contribuție unică acordată CMP, de 1,5 milioane EUR, acoperă doar perioada de până la sfârșitul anului 2008 și a fost făcută în cadrul ajutorului financiar acordat de UE pentru comunitatea turco-cipriotă;

H.  întrucât ar trebui să se ia act, în mod special, de cooperarea constructivă dintre ciprioții greci și ciprioții turci membri ai CMP, precum și de buna cooperare dintre echipele bicomunale ale ciprioților greci și ale ciprioților turci, atât în laborator, cât și pe teren,

1.   invită părțile implicate să continue să coopereze onest și sincer pentru a grăbi finalizarea investigațiilor corespunzătoare în ceea ce privește soarta persoanelor dispărute în Cipru și pentru a pune integral în aplicare hotărârea CEDO din 10 mai 2001;

2.   invită părțile implicate și pe cele care dețin sau ar putea deține orice informații sau dovezi provenite din surse sau arhive personale, din rapoarte de pe front sau din registre din locuri de detenție să le pună la dispoziția CMP în vederea accelerării demersurilor acesteia;

3.   sprijină acordarea unui sprijin financiar suplimentar pentru CMP, începând din anul 2009, și pentru anii următori și consideră că este esențial să se aloce o sumă suplimentară de 2 milioane EUR la bugetul general al Uniunii Europene pentru 2009;

4.   invită Consiliul și Comisia să aprobe acest sprijin financiar suplimentar pentru 2009 nu numai pentru a continua demersurile, ci și pentru a spori capacitatea, în special pe teren, în vederea angajării mai multor oameni de știință și a acordării de fonduri pentru mai mult echipament;

5.   invită statele membre să continue să ofere sprijin, așa cum au făcut și până în prezent;

6.   solicită Comisiei sale pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să continue să monitorizeze situația persoanelor dispărute în Cipru și să prezinte rapoarte anuale;

7.   împuternicește raportorul și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să ia toate măsurile posibile pentru a convinge părțile implicate să contribuie sincer și activ la eforturile depuse pentru verificarea situației fiecărei persoane dispărute în parte;

8.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, guvernelor și parlamentelor din Cipru, Turcia, Grecia și Regatul Unit, precum și Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru.

  • [1]    JO C 301 E, 13.12.2007, p. 243.
  • [2]    În special ultimul raport privind operațiunea Organizației Națiunilor Unite în Cipru (S/2007/699), Capitolul IV.
  • [3]    În special rezoluția 1789 (2007) din 14 decembrie 2007.
  • [4]    Comisia pentru persoane dispărute din Cipru: http://www.cmp-cyprus.org
  • [5]    Cipru c. Turcia, nr. 25781/94, CEDO 2001-IV.
  • [6]    Varnava și alții c. Turcia, nr.16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 și 16073/90; recurs pe rol.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.3.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareș-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis