SPRÁVA o nezvestných osobách na Cypre − postup po prijatí uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007

9.4.2008 - (2007/2280(INI))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Ewa Klamt

Postup : 2007/2280(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0139/2008
Predkladané texty :
A6-0139/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o nezvestných osobách na Cypre − postup po prijatí uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007

(2007/2280(INI))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2007 o nezvestných osobách na Cypre[1],

–    so zreteľom na príslušné správy generálneho tajomníka OSN[2], rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN[3] a medzinárodné iniciatívy na preskúmanie osudu nezvestných osôb na Cypre[4],

–    so zreteľom na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z 10. mája 2001[5] a 10. januára 2008[6] týkajúce sa nezvestných osôb na Cypre,

     so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0139/2008),

A.  keďže cieľom návštevy spravodajkyne Výboru pre nezvestné osoby (VNO) na miestach exhumácie, antropologického laboratória, kde pracujú zástupcovia oboch komunít, a rodín nezvestných osôb na Cypre bolo preskúmať výhradne humanitárny problém nezvestných ľudí (gréckych Cyperčanov a tureckých Cyperčanov) vyplývajúci z práva príbuzných týchto nezvestných osôb na informácie o ich osude,

B.   keďže rodiny nezvestných osôb, ktoré už celé desaťročia nemajú informácie o osude svojich príbuzných, naďalej veľmi trpia a keďže sa musí vynaložiť všetko úsilie na urýchlenie vyšetrovania, kým očití svedkovia ešte môžu vypovedať,

C.  keďže VNO dosiahol od roku 2004 pokrok v exhumácii a identifikácii telesných pozostatkov a je odhodlaný pokračovať s cieľom dopracovať sa k výsledkom, ktoré sa dajú dosiahnuť len zvýšením jeho kapacity, najmä v teréne,

D.  keďže projekt VNO týkajúci sa exhumácie, identifikácie a vrátenia telesných pozostatkov sa realizuje od augusta 2006 a doteraz bolo exhumovaných 373 pozostatkov tiel a u 262 z nich bol vykonaný rozbor v antropologickom laboratóriu VNO v snahe vykonať predbežnú identifikáciu,

E.   keďže laboratórium forenznej genetiky Cyperského neurologického a genetického inštitútu bolo poverené identifikáciou exhumovaných pozostatkov kostier použitím metód analýzy DNA, pričom prvé vzorky boli dodané na začiatku apríla 2007,

F.   keďže prvé pozitívne identifikácie boli vykonané na konci júna 2007 a doteraz bolo týmto spôsobom identifikovaných 83 pozostatkov osôb exhumovaných v rámci uvedeného projektu VNO,

G.  keďže suma 1,5 milióna EUR, ktorá je najväčším samostatným príspevkom VNO, sa vzťahuje len na obdobie do konca roku 2008 a bola pridelená v rámci finančnej pomoci EÚ pre komunitu tureckých Cyperčanov,

H.  keďže osobitne by sa mala spomenúť konštruktívna spolupráca medzi gréckymi Cyperčanmi a tureckými Cyperčanmi, ktorí sú členmi VNO, ako aj dobrú spolupráca medzi tímami zloženými z oboch spoločenstiev gréckych Cyperčanov a tureckých Cyperčanov, tak v laboratóriu, ako aj v teréne,

1.   vyzýva dotknuté strany, aby pokračovali v poctivej a úprimnej spolupráci zameranej na rýchle ukončenie príslušného vyšetrovania vo veci osudov všetkých nezvestných osôb na Cypre a aby plne vykonali rozsudok ESĽP z 10. mája 2001;

2.   vyzýva dotknuté strany a všetkých, ktorí majú, alebo môžu získať akékoľvek informácie alebo dôkazy pochádzajúce z osobných poznatkov, archívov, správ z bojísk alebo zo záznamov vedených na miestach zadržiavania, aby tieto informácie alebo dôkazy poskytli VNO na urýchlenie jeho práce;

3.   podporuje pridelenie ďalšej finančnej podpory VNO na obdobie od roku 2009 a považuje za nevyhnutné vyčleniť dodatočnú sumu vo výške 2 miliónov EUR zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2009;

4.   vyzýva Radu a Komisiu, aby sa dohodli na ďalšej finančnej pomoci v roku 2009, nielen na pokračovanie v činnosti, ale aj na zvýšenie kapacity, najmä v teréne, na najímanie väčšieho počtu vedcov a na financovanie väčšieho vybavenia;

5.   vyzýva členské štáty, aby pokračovali vo svojej doterajšej podpore;

6.   žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby naďalej sledoval problematiku nezvestných osôb na Cypre a aby o tom predkladal výročné správy;

7.  udeľuje povolenie spravodajkyni Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podniknúť všetky možné kroky s cieľom presvedčiť všetky dotknuté strany, aby úprimne a aktívne prispeli k snahám o preskúmanie osudu každej nezvestnej osoby;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, vládam a parlamentom Cypru, Turecka, Grécka, Spojeného kráľovstva a Výboru pre nezvestné osoby na Cypre.

  • [1]    Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 243.
  • [2]    Predovšetkým na poslednú správu o operácii OSN na Cypre (S/2007/699), kapitolu IV.
  • [3]    Predovšetkým na rezolúciu 1789 (2007) zo 14. decembra 2007
  • [4]    Výbor pre nezvestné osoby na Cypre: http://www.cmp-cyprus.org
  • [5]    Cyprus verzus Turecko [GC], č. 25781/94, ECHR 2001-IV.
  • [6]    Varnava a ďalší verzus Turecko, č. 16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 a 16073/90; bolo začaté konanie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis