POROČILO o pogrešanih osebah na Cipru – nadaljnji postopki glede resolucije Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007

9.4.2008 - (2007/2280(INI))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Ewa Klamt

Postopek : 2007/2280(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0139/2008
Predložena besedila :
A6-0139/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pogrešanih osebah na Cipru – nadaljnji postopki glede resolucije Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007

(2007/2280(INI))

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2007 o pogrešanih osebah na Cipru[1],

–    ob upoštevanju zadevnih poročil generalnega sekretarja Združenih narodov[2], resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov[3] in mednarodnih pobud za preiskavo usode pogrešanih oseb na Cipru[4],

–    ob upoštevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 10. maja 2001[5] in 10. januarja 2008[6] o pogrešanih osebah na Cipru,

–    ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

–    ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0139/2008),

A.  ker je bil obisk poročevalke pri Odboru za pogrešane osebe na Cipru, na mestih izkopa, pri medobčinskem antropološkem laboratoriju na Cipru ter družinah pogrešanih oseb na Cipru namenjen izključno obravnavi humanitarne težave pogrešanih oseb (grških Ciprčanov in turških Ciprčanov), ki je povezana s pravico sorodnikov pogrešanih oseb, da vedo za njihovo usodo,

B.   ker se huda agonija in trpljenje družin pogrešanih oseb, ki že desetletja ne vedo za usodo ljubljenih sorodnikov, še nista končala in ker si je zato treba prizadevati za pospešitev preiskav, dokler lahko očividci še pričajo,

C.   ker je Odbor za pogrešane osebe na Cipru od leta 2004 dosegel napredek z izkopom in identifikacijo posmrtnih ostankov ter je odločen narediti nadaljnje korake pri doseganju rezultatov, ki so mogoči le s krepitvijo zmogljivosti, zlasti na terenu,

D.  ker projekt Odbora za pogrešane osebe v zvezi z izkopom, identifikacijo in vračanjem posmrtnih ostankov poteka že od avgusta 2006 in so bili do zdaj izkopani posmrtni ostanki 373 oseb, od katerih jih je bilo 262 analiziranih v antropološkem laboratoriju Odbora za pogrešane osebe, da bi se poskušala doseči njihova identifikacija,

E.   ker je bila laboratoriju za sodno genetiko pri Inštitutu za nevrologijo in genetiko na Cipru dodeljena odgovornost za identifikacijo izkopanih ostankov okostij z uporabo metodologij za določanje DNA, pri čemer so bili prvi vzorci predloženi začetek aprila 2007,

F.   ker so bile prve identifikacije opravljene konec junija 2007 in je bilo do zdaj s tem postopkom identificiranih 83 posmrtnih ostankov oseb, izkopanih v okviru programa Odbora za pogrešane osebe,

G.  ker največji enkratni prispevek (1,5 milijona EUR) za Odbor za pogrešane osebe krije le obdobje do konca leta 2008 ter ga je odbor prejel v okviru finančne podpore EU turški skupnosti na Cipru,

H.  ker je treba posebej omeniti plodno sodelovanje med grškimi Ciprčani in turškimi Ciprčani, ki so člani Odbora za pogrešane osebe, in dobro sodelovanje med medobčinskimi skupinami grških Ciprčanov in turških Ciprčanov v laboratoriju in na terenu,

1.   poziva vpletene strani, da še naprej pošteno in odkrito sodelujejo, da bi se čim prej zaključile ustrezne preiskave usode vseh pogrešanih oseb na Cipru in da bi se v celoti izvršila sodba Sodišča za človekove pravice z dne 10. maja 2001;

2.   poziva vpletene strani in vse, ki imajo kakršne koli informacije ali dokaze iz lastnih izkušenj, arhivov, poročil z bojišča ali lokacij za pridržanje, naj te informacije ali dokaze posredujejo Odboru za pogrešane osebe, da se bo pospešilo njegovo delo;

3.   podpira dodelitev dodatne finančne podpore Odboru za pogrešane osebe za obdobje od leta 2009 in meni, da je bistveno zagotoviti dodatni znesek 2 milijonov EUR v splošnem proračunu Evropske unije za leto 2009;

4.   poziva Svet in Komisijo, da se dogovorita o tej dodatni finančni podpori za leto 2009, ne le zato, da se nadaljuje z delom, ampak da se povečajo zmogljivosti, zlasti na terenu, najame več znanstvenikov in financira več opreme;

5.   poziva države članice, naj kakor do zdaj še naprej zagotavljajo podporo;

6.   zahteva, da Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve še naprej spremlja vprašanje pogrešanih oseb na Cipru in predloži letna poročila;

7.   pooblašča poročevalko in Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj naredita vse možne korake, da prepričata vse vpletene strani, naj odkrito in dejavno prispevajo k prizadevanju za preiskavo usode vseh posameznih pogrešanih oseb;

8.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju Združenih narodov, vladam in parlamentom Cipra, Turčije, Grčije in Združenega kraljestva ter Odboru za pogrešane osebe na Cipru.

  • [1]    UL C 301 E, 13.12.07, str. 243.
  • [2]    Zlasti zadnje poročilo o dejavnosti Združenih narodov na Cipru (S/2007/699), Poglavje IV.
  • [3]    Zlasti resolucija 1789 (2007) z dne 14. decembra 2007.
  • [4]    Odbor za pogrešane osebe na Cipru: http://www.cmp-cyprus.org
  • [5]    Ciper proti Turčiji, št. 25781/94, Evropsko sodišče za človekove pravice 2001-IV.
  • [6]    Varnava in drugi proti Turčiji; št. 16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 in/ali 16073/90; obravnava pritožbe še ni končana.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis