SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006

9.4.2008 - (KOM(2007)0355 – C6‑0197/2007 – 2007/0121(COD)) - (i)

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Amalia Sartori
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Andreas Schwab, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Postup pridružených výborov - článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2007/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0140/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006

(KOM(2007)0355 – C6‑0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0355),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0197/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0140/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Prínosy pre podniky budú tým vyššie, čím viac krajín na svete prijme kritéria GHS do svojich právnych predpisov. Spoločenstvo by malo byť na čele tohto procesu a nabádať ostatné krajiny, aby ho nasledovali a tým zabezpečili pre výrobné odvetvie Spoločenstva konkurenčnú výhodu.

7. Prínosy pre podniky budú tým vyššie, čím viac krajín na svete prijme kritéria GHS do svojich právnych predpisov. Prísnejšie pravidlá označovania môžu posilniť dôveru spotrebiteľov v chemikálie. Spoločenstvo by malo byť na čele tohto procesu a nabádať ostatné krajiny, aby ho nasledovali, a tým zabezpečili pre výrobné odvetvie Spoločenstva, a najmä pre malé a stredné podniky (MSP), konkurenčnú výhodu.

Odôvodnenie

Dôvera v chemický priemysel v ostatných rokoch poklesla. Prísny systém označovania môže pomôcť dosiahnuť väčšiu dôveru spotrebiteľov vo výrobky chemického priemyslu. Počas internetovej konzultácie s Komisiou od 21. augusta do 21. októbra 2006 prišlo 370 odpovedí od podnikov, z ktorých 45 % má menej ako 250 zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Preto je nevyhnutné harmonizovať ustanovenia o klasifikácií a označovaní látok a zmesí v rámci Spoločenstva tak, aby sa zohľadňovali kritériá klasifikácie a pravidlá označovania GHS, ale aby sa zároveň čerpalo zo 40-ročných skúseností získaných v rámci implementácie existujúcich právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa chemikálií a zachovala sa úroveň ochrany zabezpečená systémom harmonizácie klasifikácie a označovania prostredníctvom tried nebezpečnosti zavedených Spoločenstvom, ktoré ešte nie sú zahrnuté do GHS, ako aj prostredníctvom súčasných noriem týkajúcich sa označovania a balenia.

8. Preto je nevyhnutné harmonizovať ustanovenia o klasifikácií a označovaní látok a zmesí a kritériá klasifikácie a označovania v rámci Spoločenstva tak, aby sa plne zohľadňovali kritériá klasifikácie a pravidlá označovania GHS, ale aby sa zároveň čerpalo zo 40-ročných skúseností získaných v rámci implementácie existujúcich právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa chemikálií a zachovala sa úroveň ochrany zabezpečená systémom harmonizácie klasifikácie a označovania prostredníctvom tried nebezpečnosti zavedených Spoločenstvom, ktoré ešte nie sú zahrnuté do GHS, ako aj prostredníctvom súčasných noriem týkajúcich sa označovania a balenia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s cieľmi nariadenia. Navrhnuté nariadenie splní svoj cieľ harmonizácie len vtedy, ak sa do právnych predpisov Spoločenstva transponujú všetky kritériá klasifikácie a pravidlá označovania v rámci GHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Definície pojmov použitých v tomto nariadení by mali byť v súlade s definíciami pojmov uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Reach) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a s pojmami stanovenými na úrovni OSN v GHS s cieľom zabezpečiť maximálny súlad pri uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa chemických látok v rámci Spoločenstva v kontexte globálneho obchodu. Triedy nebezpečnosti, ktoré boli stanovené na úrovni OSN, by mali byť z toho istého dôvodu uvedené v tomto nariadení.

13. Pojmy a definície použité v tomto nariadení by mali byť v súlade s definíciami pojmov uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Reach) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a s pojmami stanovenými na úrovni OSN v GHS s cieľom zabezpečiť maximálny súlad pri uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa chemických látok v rámci Spoločenstva v kontexte globálneho obchodu. Triedy nebezpečnosti, ktoré boli stanovené na úrovni OSN, by mali byť z toho istého dôvodu uvedené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo zmätku, musia byť pojmy a definície v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Klasifikácia uskutočnená dodávateľom, ktorou sa zabezpečí harmonizovaný prístup ku klasifikácii každej látky a zmesi v celej Európskej únii, predstavuje kľúčový prvok umožňujúci záruku voľného pohybu tovarov v rámci vnútorného trhu. Klasifikácia by sa preto mala uplatňovať na každú látku a zmes, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Od členských štátov sa žiada, aby uplatňovali zásadu klasifikácie prostredníctvom dodávateľa vo všetkých ostatných aspektoch klasifikácie chemických látok.

 

Odôvodnenie

Jednou z kľúčových zásad tohto právneho predpisu je harmonizácia klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí spôsobom, ktorým sa zamedzí akékoľvek narušenie trhu Spoločenstva. Klasifikácia uskutočnená dodávateľom ustanovená v článku 4 nariadenia je jednou z hlavných zásad, cieľom ktorej je zabezpečiť harmonizovanú klasifikáciu v celej Európskej únii. Z tohto dôvodu by sa táto zásada mala bez výnimky uplatňovať na všetky látky a zmesi, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Na zabezpečenie toho, aby zákazníci dostávali informácie o nebezpečnosti, by výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia mali baliť a označovať látky a zmesi podľa odvodenej klasifikácie a distributéri by mali zabezpečiť, aby postúpili získané informácie ďalej buď tým, že ponechajú označenie nezmenené alebo tým, že sami označia takéto látky a zmesi v súlade s týmto nariadením. Ak distributéri zmenia etiketu alebo balenie látok alebo zmesí, aj v tomto prípade by mali byť povinní vykonať klasifikáciu látky alebo zmesi v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(18) Na zabezpečenie toho, aby zákazníci dostávali spoľahlivé a transparentné informácie o nebezpečnosti, by výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia mali baliť a označovať látky a zmesi podľa odvodenej klasifikácie a distribútori by mali zabezpečiť, aby postúpili získané informácie ďalej buď tým, že ponechajú označenie nezmenené alebo tým, že sami označia takéto látky a zmesi v súlade s týmto nariadením. Ak distribútori zmenia etiketu alebo balenie látok alebo zmesí, aj v tomto prípade by mali byť povinní vykonať klasifikáciu látky alebo zmesi v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na zabezpečenie informácií o nebezpečných látkach, ktoré sú obsiahnuté v zmesiach, by mali byť označené aj zmesi, kde to prichádza do úvahy, ak obsahujú aspoň jednu látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, dokonca aj vtedy, ak samotná zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

(19) Na zabezpečenie informácií o nebezpečných látkach a ochrany pred nebezpečnými látkami, ktoré sú obsiahnuté v zmesiach, by mali byť označené aj zmesi, kde to prichádza do úvahy, ak obsahujú aspoň jednu látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, dokonca aj vtedy, ak samotná zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Odôvodnenie

Cieľom klasifikácie, označovania a balenia nie je len poskytovanie informácií, ale aj ochrana zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Kým klasifikácia akejkoľvek látky alebo zmesi sa môže vykonávať na základe dostupných informácií, takéto dostupné informácie, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, by mali prednostne spĺňať príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006, ustanovenia o preprave alebo medzinárodné zásady alebo postupy na overovanie informácií, aby sa zabezpečila kvalita a porovnateľnosť výsledkov a súlad s ostatnými požiadavkami na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva. To isté by malo platiť, ak sa dodávateľ rozhodne získavať nové informácie.

(21) Klasifikácia akejkoľvek látky alebo zmesi sa môže vykonávať na základe dostupných informácií, ktoré by sa mali použiť na účely tohto nariadenia a mali by prednostne spĺňať príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006, ustanovenia o preprave alebo medzinárodné zásady alebo postupy na overovanie informácií, aby sa zabezpečila kvalita a porovnateľnosť výsledkov a súlad s ostatnými požiadavkami na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva. To isté by malo platiť, ak sa dodávateľ rozhodne získavať nové informácie.

Odôvodnenie

Musí byť jasné, že pri klasifikácii látky či zmesi je možné brať do úvahy všetky príslušné dostupné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23a) S cieľom poskytnúť zákazníkom vhodné informácie, zabrániť neprimeraným opatreniam, ako sú napríklad obaly odolné proti otvoreniu deťmi, ktoré môžu byť následkom neprimerane prísnej klasifikácie látok a zmesí, a vyhnúť sa duplicitným testom, by členské štáty mali zaviesť postup, ktorý pomôže všetkým dodávateľom, a najmä MSP, pokiaľ ide o niektoré osobitné skupiny výrobkov, stanoviť pre takéto látky a zmesi primeranú klasifikáciu, označovanie a balenie.

Odôvodnenie

Ak má informácie o látkach použitých vo výrobku (zmesi), ktoré poskytuje (poskytujú) dodávateľ (dodávatelia) k dispozícii len výrobca, bude sa pri stanovovaní klasifikácie zmesi opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi. Dostupnosť a uznanie postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, umožnia presnejšiu klasifikáciu a budú mať osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(24a) Pri uskutočňovaní alebo riadení validačných štúdií na posúdenie testov, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách alebo metód, ktorými sa zníži počet použitých zvierat alebo ich utrpenie, by sa malo prihliadať na potrebu klasifikovať a označovať látky v súlade s týmto nariadením a právnymi predpismi vykonávajúcimi ustanovenia systému GHS.

Odôvodnenie

Validačné štúdie v minulosti niekedy nezabezpečovali, aby nové testy vyhovovali požiadavkám na klasifikáciu a označovanie, ako aj bezpečnostným požiadavkám. Tým sa môže oddialiť začiatok využívania nových alternatívnych metód a predĺžiť využívanie metód na zvieratách aj v prípadoch, ak existujú vedecky overené alternatívne metódy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 24b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(24b) V prípadoch, v ktorých testy, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách alebo testy, ktoré boli upravené tak, aby znižovali počet používaných zvierat alebo ich utrpenie, poskytujú údaje, ktoré nie sú priamo kompatibilné s niektorými kritériami klasifikácie a označovania podľa tohto nariadenia, ale z každého hľadiska uspokojujú požiadavky vedeckej validácie so zreteľom na cieľ ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, by sa toto nariadenie malo upraviť tak, aby zabezpečilo, že sa kritériá klasifikácie a označovania nestanú prekážkou využívania týchto testovacích metód, ak na to existujú dostatočné vedecké dôvody.

 

Odôvodnenie

Napriek tomu, že GHS sa označuje za systém, ktorý je neutrálny so zreteľom na testovacie metódy, je možné, že alternatívne metódy (uplatňujúce zásadu náhrady, zníženia a zlepšenia využívania zvierat) poskytnú údaje, ktoré nebudú priamo zodpovedať súčasným kritériám klasifikácie, z ktorých veľký počet sa vzťahuje na javy in vivo alebo priamo na účinky u testovaných zvierat. Preto by sa kritériá klasifikácie a označovania mali dať upraviť tak, aby bolo možné akceptovať metódy, ktoré priamo na základe svojej povahy nezahŕňajú testy na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť, vždy by sa mali vyžadovať nové informácie s výnimkou prípadu, že údaje už k dispozícii alebo že v časti 2 je stanovená výnimka.

(25) Skúšky, ktorých cieľom je zistiť fyzikálnu nebezpečnosť látky alebo zmesi, by sa mali vyžadovať vždy s výnimkou prípadu, ak sú spoľahlivé a primerané údaje už k dispozícii alebo ak je v časti 2 stanovená výnimka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Údaje by sa na účely klasifikácie nemali získavať pomocou testovania na ľuďoch a iných primátoch. Mali by sa zohľadňovať dostupné a spoľahlivé epidemiologické údaje a skúsenosti, pokiaľ ide o účinky látok na ľudí (napr. údaje o účinkoch na pracovníkov alebo údaje z databáz o haváriách) a tieto by mali mať prednosť pred údajmi získanými zo štúdií na zvieratách, keď preukážu nebezpečnosť neidentifikovanú pri takýchto štúdiách. Výsledky štúdií na zvieratách by sa mali porovnať s výsledkami údajov o ľuďoch a pri vyhodnocovaní údajov o zvieratách a ľuďoch by sa malo použiť rozhodnutie experta na zabezpečenie čo najlepšej ochrany zdravia ľudí.

 

(26) Údaje by sa na účely klasifikácie nemali získavať pomocou testovania na ľuďoch a iných primátoch. Testy na ľuďoch len na účely klasifikácie sú vo všeobecnosti neakceptovateľné a malo by sa k nim pristúpiť len vtedy, ak nie sú možné iné alternatívy. Mali by sa zohľadňovať dostupné, spoľahlivé a vedecky overené epidemiologické údaje a skúsenosti, pokiaľ ide o účinky látok na ľudí (napr. údaje o účinkoch na pracovníkov alebo údaje z databáz o haváriách) a tieto by mali mať prednosť pred údajmi získanými zo štúdií na zvieratách, keď preukážu nebezpečnosť neidentifikovanú pri takýchto štúdiách. Výsledky štúdií na zvieratách by sa mali porovnať s výsledkami údajov o ľuďoch a mal by sa použiť odborný posudok na zabezpečenie čo najlepšej ochrany zdravia ľudí a súladu klasifikácie látky alebo zmesi so skutočnými účinkami na ľudské zdravie.

Odôvodnenie

Na účely klasifikácie látok a zmesí by sa vôbec nemali povoliť testy na iných primátoch. Testy na ľuďoch by sa mali povoliť len vo výnimočných prípadoch s cieľom ochrániť ľudské zdravie. Presnejšie to odzrkadľuje znenie smerníc o GHS a nebezpečných látkach a prípravkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Z dôvodov primeranosti a funkčnosti by sa mali definovať všeobecné medzné hodnoty tak pre nečistoty, prísady a jednotlivé zložky látok, ako aj pre látky v zmesiach, na základe ktorých sa vymedzia prípady, kedy by sa pri stanovovaní klasifikácie látok a zmesí z hľadiska nebezpečnosti mali zohľadňovať informácie o takýchto nečistotách, prísadách a jednotlivých zložkách látok, resp. o látkach v zmesiach.

(31) Z dôvodov primeranosti a funkčnosti by sa mali definovať všeobecné medzné hodnoty tak pre identifikované nečistoty, prísady a jednotlivé zložky látok, ako aj pre látky v zmesiach, na základe ktorých sa vymedzia prípady, kedy by sa pri stanovovaní klasifikácie látok a zmesí z hľadiska nebezpečnosti mali zohľadňovať informácie o takýchto nečistotách, prísadách a jednotlivých zložkách látok, resp. o látkach v zmesiach.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných prípravkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Na zabezpečenie primeranej klasifikácie zmesí by sa pri klasifikácii zmesí mali brať do úvahy dostupné informácie o synergických a antagonistických pôsobeniach.

 

(32) Na zabezpečenie primeranej klasifikácie zmesí by sa pri klasifikácii zmesí mali brať do úvahy dostupné informácie o synergických a antagonistických pôsobeniach. Prihliadnuť by sa malo aj na informácie o účinkoch, ktoré sú karcinogénne, mutagénne, škodlivé pre reprodukciu alebo alergénne.

Odôvodnenie

Cieľom je rozšíriť zoznam účinkov. Zvláštny dôraz na tieto činitele sa kladie v odôvodnení 22 návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Hlavné dve zložky používané na informovanie o nebezpečnosti látok a zmesí sú etikety a karty bezpečnostných údajov stanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006. Označenie je jediný nástroj komunikácie so spotrebiteľmi, ale môže slúžiť aj na upozornenie pracovníkov na komplexnejšie informácie o látkach alebo zmesiach uvedených v kartách bezpečnostných údajov. Keďže ustanovenia o kartách bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení (ES) č. 1907/2006, v rámci ktorého sa používa karta bezpečnostných údajov ako hlavný komunikačný nástroj v rámci dodávateľského reťazca látok, je vhodné neopakovať rovnaké ustanovenia v tomto nariadení.

(35) Hlavné dve zložky používané na informovanie o nebezpečnosti látok a zmesí sú etikety a karty bezpečnostných údajov stanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006. Spomedzi nich je na účel komunikácie so spotrebiteľmi ľahko dostupná iba etiketa, a preto musí byť dostatočne podrobná a musí zodpovedať používaniu výrobku. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby agentúra v zmysle nariadenia (ES) č. 1907/2006 konzultovala s príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami a podľa potreby využívala náležité osvedčené postupy, a tak usmerňovala poskytovanie informácií o nebezpečenstve a bezpečnom používaní chemických látok a zmesí širokej verejnosti. Etiketa môže slúžiť aj na upozornenie pracovníkov na komplexnejšie informácie o látkach alebo zmesiach uvedených v kartách bezpečnostných údajov. Keďže ustanovenia o kartách bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení (ES) č. 1907/2006, v rámci ktorého sa používa karta bezpečnostných údajov ako hlavný komunikačný nástroj v rámci dodávateľského reťazca látok, je vhodné neopakovať rovnaké ustanovenia v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Primeraný a zosúladený komunikačný systém bude spotrebiteľom poskytovať informácie a odporúčania, ktoré im umožnia bezpečne a účinne čeliť nebezpečenstvu pri používaní látok, prípravkov alebo výrobkov obsahujúcich chemické látky. Takýto postup je tiež v súlade s GHS, v rámci ktorého musí byť etiketa pre spotrebiteľa „dostatočne podrobná a musí zodpovedať používaniu výrobku“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(35a) Malo by sa podporovať používanie a šírenie internetových stránok a bezplatných telefonických čísel, predovšetkým pokiaľ ide o poskytovanie informácií o osobitných typoch obalov, s cieľom zabezpečiť poskytovanie primeraných komplexných informácií spotrebiteľom o nebezpečenstve a bezpečnom používaní chemikálií a zmesí.

Odôvodnenie

Keď sa na obale, ktorý je veľmi malý alebo inak nevhodný na zobrazenie informácií, tlačí veľký rozsah informácií, neexistujú záruky, že ich spotrebiteľ pojme. Adresa internetovej stránky alebo bezplatné telefonické číslo by boli viditeľné aj na malých obaloch a mohli by poskytnúť alternatívny kanál, prostredníctvom ktorého by spotrebitelia mohli získať príslušné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Je nevyhnutné, aby látky a zmesi uvádzané na trh boli dobre identifikované, ale agentúra by mala umožniť podnikom, aby v prípade potreby opísali chemické zloženie takým spôsobom, ktorý neohrozuje dôverný charakter ich podnikateľských činností.

(37) Je nevyhnutné, aby látky a zmesi uvádzané na trh boli dobre identifikované, ale agentúra by mala umožniť podnikom, aby v prípade potreby identifikovali niektoré látky takým spôsobom, ktorý neohrozuje dôverný charakter ich podnikateľských činností.

Odôvodnenie

Z dôvodu zachovania dôvernosti v podnikateľskej činnosti by nemalo byť možné utajiť názov látky, ktorá vyvoláva veľmi vysoké obavy, napríklad karcinogénnej, mutagénnej alebo reprotoxickej látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (Iupac) je tradičnou svetovou autoritou v oblasti chemickej nomenklatúry a terminológie. Identifikácia látok podľa názvu Iupac je rozšírenou celosvetovou praxou a poskytuje štandardný základ na identifikáciu látok v medzinárodnom a mnohojazyčnom kontexte. Preto je vhodné používať na účely tohto nariadenia tieto názvy.

(38) Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) je tradičnou svetovou autoritou v oblasti chemickej nomenklatúry a terminológie. Identifikácia látok podľa názvu IUPAC je rozšírenou celosvetovou praxou a poskytuje štandardný základ na identifikáciu látok v medzinárodnom a mnohojazyčnom kontexte. Preto je vhodné používať na účely tohto nariadenia tieto názvy spolu so všeobecným názvom, ak je dostupný.

Odôvodnenie

Veľa chemikálií má všeobecný názov, ktorý je oveľa známejší ako názov IUPAC, preto by sa mal uvádzať aj všeobecný názov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Pravidlami označovania v tomto nariadení by nemali byť dotknuté smernica Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

(41) Pravidlami označovania v tomto nariadení by nemala byť dotknutá smernica Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch¹.

 

1 Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 907/2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 5).

Odôvodnenie

Nariadenie o detergentoch obsahuje špecifické ustanovenia o označovaní detergentov, ktoré sa musia dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Zdroje orgánov by sa mali zamerať na látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy. Malo by sa prijať ustanovenie, na základe ktorého sa príslušným orgánom alebo dodávateľom umožní predkladať agentúre návrhy na harmonizovanú klasifikáciu látok klasifikovaných pre karcinogenitu, mutagenitu zárodočných buniek alebo reprodukčnú toxicitu kategórií 1A alebo 1B, pre respiračnú senzibilizáciu alebo v súvislosti s inými účinkami v závislosti od konkrétneho prípadu. Agentúra by mala predložiť k návrhu svoje stanovisko, kým zúčastnené strany by mali mať možnosť sa k nemu vyjadriť. Komisia by mala prijať rozhodnutie o konečnej klasifikácii.

(44) Zdroje orgánov by sa mali zamerať na látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy, pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie. Malo by sa prijať ustanovenie, na základe ktorého sa príslušným orgánom alebo dodávateľom umožní predkladať agentúre návrhy na harmonizovanú klasifikáciu látok klasifikovaných pre karcinogenitu, mutagenitu zárodočných buniek alebo reprodukčnú toxicitu kategórií 1A alebo 1B, pre respiračnú senzibilizáciu alebo v súvislosti s inými účinkami v závislosti od konkrétneho prípadu. Agentúra by mala predložiť k návrhu svoje stanovisko, kým zúčastnené strany by mali mať možnosť sa k nemu vyjadriť. Komisia by mala prijať rozhodnutie o konečnej klasifikácii. PBT (perzistentné, bioakumulatívne a toxické) a vPvB (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne) látky by mali byť začlenené do nariadenia neskôr.

Odôvodnenie

Označovanie látok, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické , je v prípadoch, ak sú dostupné údaje, dôležité pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) V záujme fungovania vnútorného trhu s látkami a zmesami a súčasného zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa zoznamu klasifikácie a označovania. Klasifikácia a označenie každej látky uvedenej na trh by sa preto mali oznámiť agentúre, aby ich zaradila do zoznamu.

(46) V záujme fungovania vnútorného trhu s látkami a zmesami a súčasného zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa zoznamu klasifikácie a označovania. Klasifikácia a označenie každej látky uvedenej na trh, ktorá patrí v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 medzi látky podliehajúce registrácii v množstve 1 tony za rok alebo vyššom, by sa preto mali oznámiť agentúre, aby ich zaradila do zoznamu.

Odôvodnenie

Článok 6 nariadenia (ES) č. 1907/2006 stanovuje povinnosť registrovať látky prekračujúce limit jednej tony. V súlade s ustanoveniami REACH a podrobným hodnotením, na základe ktorého bol stanovený tento limit, by sa rovnaký limit mal uplatňovať na oznamovanie informácií agentúre požadovaných v rámci GHS systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) Na účely vytvorenia kontaktných miest pre informácie o nebezpečných látkach a zmesiach by členské štáty mali vymenovať okrem príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie a presadzovanie uplatňovania tohto nariadenia aj zodpovedné orgány, ktoré by prijímali informácie týkajúce sa zdravia.

(52) Na účely vytvorenia kontaktných miest pre informácie o nebezpečných látkach a zmesiach by členské štáty mali vymenovať okrem príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie a presadzovanie uplatňovania tohto nariadenia aj zodpovedné orgány, ktoré by prijímali a spracovávali informácie a zhromažďovali údaje týkajúce sa zdravia. Komisia by mala sprístupniť verejnosti získané informácie prostredníctvom internetu.

Odôvodnenie

Pre ochranu verejného zdravia je dôležité nielen prijímanie informácií, ale aj zhromažďovanie veľkého objemu údajov. Informácie o látkach a ich klasifikácii by mali byť ľahko dostupné verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(55) S cieľom zabezpečiť transparentnosť, nestrannosť a konzistentnosť pri presadzovaní predpisov zo strany členských štátov je potrebné, aby členské štáty vytvorili vhodný rámec na ukladanie efektívnych, primeraných a odrádzajúcich sankcií za nedodržanie tohto nariadenia, pretože jeho nedodržiavanie môže viesť k poškodeniu zdravia ľudí a životného prostredia.

(55) S cieľom zabezpečiť transparentnosť, nestrannosť a konzistentnosť pri presadzovaní predpisov zo strany členských štátov je potrebné, aby členské štáty vytvorili vhodný rámec na ukladanie efektívnych, primeraných a odrádzajúcich sankcií za nedodržanie tohto nariadenia, pretože jeho nedodržiavanie môže viesť k poškodeniu zdravia ľudí a životného prostredia. Členské štáty by tiež mali zriadiť účinný systém dozoru a kontroly.

Odôvodnenie

Účinný systém dozoru a kontroly je nutný na to, aby systém zriadený podľa tohto nariadenia bol efektívny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(64) Na Komisiu by sa mala previesť najmä právomoc prispôsobovať toto nariadenie technickému pokroku vrátane zapracúvania zmien a doplnení GHS prijatých na úrovni OSN. Pri vykonávaní zmien v záujme prispôsobenia nariadenia technickému pokroku by sa mal zohľadniť polročný pracovný cyklus na úrovni OSN. Okrem toho by sa Komisii mala zveriť právomoc prijímať rozhodnutia o harmonizovanej klasifikácii a označovaní špecifických látok. Keďže ide o opatrenia všeobecného významu, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie iných ako podstatných prvkov tohto nariadenia, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(64) Komisia by mala mať právomoc prispôsobovať toto nariadenie technickému a vedeckému pokroku vrátane zapracúvania zmien a doplnení GHS prijatých na úrovni OSN. Pri vykonávaní zmien v záujme prispôsobenia nariadenia technickému a vedeckému pokroku by sa mal zohľadniť polročný pracovný cyklus na úrovni OSN. V tomto nariadení by sa mal odzrkadľovať aj vývoj a validácia nových testovacích metód. Okrem toho by sa Komisii mala zveriť právomoc prijímať rozhodnutia o harmonizovanej klasifikácii a označovaní špecifických látok. Keďže ide o opatrenia všeobecného významu, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie iných ako podstatných prvkov tohto nariadenia, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

V oblasti chemických látok dochádza k rýchlemu vedeckému a technickému pokroku. Je potrebné prispôsobiť nariadenie vedeckému vývoju vrátane vývoju v testovacích metódach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) harmonizácie klasifikácie látok a zmesí a pravidiel označovania a balenia nebezpečných látok a zmesí;

(a) harmonizácie kritérií na klasifikáciu a klasifikácie látok a zmesí a pravidiel označovania a balenia nebezpečných látok a zmesí;

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s cieľmi nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) vytvorenia zoznamu látok s harmonizovanými klasifikáciami a označovania na úrovni Spoločenstva v časti 3 prílohy VI;

(d) vytvorenia a uverejnenia zoznamu látok s harmonizovanými klasifikáciami a označovaním na úrovni Spoločenstva v časti 3 prílohy VI;

Odôvodnenie

Zoznam látok s harmonizovanými klasifikáciami a označovaním by mal byť dostupný verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) látky a zmesi na vedecký výskum a vývoj, ktoré sa neuvádzajú na trh, za predpokladu, že sa používajú v takých kontrolovaných podmienkach minimalizujúcich ich expozíciu, ako keby boli podľa prílohy I klasifikované ako karcinogénne, s mutagénnym účinkom na zárodočné bunky alebo toxické pre reprodukciu (CMR), kategória 1A alebo 1B.

(d) látky a zmesi na vedecký výskum a vývoj alebo na procesne orientovaný výskum a vývoj, ktoré sa neuvádzajú na trh alebo sa uvádzajú na trh v ročnom objeme nižšom ako 1 tona na dodávateľa.

Odôvodnenie

Vedecký výskum a vývoj môžu viesť k bezpečnejším alternatívnym riešeniam a riešeniam, ktorých výsledkom je menšie znečisťovanie prostredia. Preto by sa nariadenie nemalo vzťahovať v súlade s ustanoveniami REACH na množstvá látok pod uvedeným limitom a na zmesi na vedecký výskum a vývoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 2 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) prípravok je zmes alebo roztok pozostávajúci z dvoch alebo viacerých látok; zmes a prípravok sú synonymá.

Odôvodnenie

Z dôvodu kompletnosti sa vsúva vymedzenie pojmu zmes, ktoré vychádza z definície uvedenej v ustanoveniach REACH. Pojem zmes je synonymom pojmu prípravok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sú v prípade tried nebezpečnosti uvedených v oddieloch 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 a 4.1 prílohy I tieto triedy rozlíšené na základe spôsobu expozície alebo charakteru účinkov, látka alebo zmes sa klasifikuje v súlade s týmto rozlíšením.

Ak sú v prípade tried nebezpečnosti uvedených v oddieloch 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 a 4.1 prílohy I tieto triedy rozlíšené na základe spôsobu expozície alebo charakteru účinkov, látka alebo zmes sa klasifikuje v súlade s týmto rozlíšením.

Odôvodnenie

Z dôvodu úplnosti – mutagenita zárodočných buniek, karcinogenita a toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT), opakovaná expozícia, sa dajú rozlíšiť na základe spôsobu expozície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – odsek 2 – úvod

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Látka alebo zmes je nebezpečná, ak spĺňa kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I:

2. Ak látka alebo zmes spĺňa kritériá ktorejkoľvek z nasledovných tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I, považuje sa za nebezpečnú v zmysle nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na účely nadväzujúcich právnych predpisov:

Odôvodnenie

S cieľom zosúladenia ustanovenia s ustanoveniami nariadenia REACH (ES 1907/2006) a zabránenia zámeny pojmov rizika a nebezpečenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri triedach nebezpečnosti môže Komisia vytvoriť na základe spôsobu expozície alebo charakteru účinkov ďalšie rozlíšenia a následne zmeniť a doplniť druhý pododsek odseku 1. Opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 54 ods. 3.

3. Pri triedach nebezpečnosti môže Komisia vytvoriť na základe spôsobu expozície alebo charakteru účinkov ďalšie rozlíšenia, začleniť ich, ak sa dosiahne medzinárodná dohoda, a následne zmeniť a doplniť druhý pododsek odseku 1. Opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 54 ods. 3.

Odôvodnenie

Je potrebné stále sa usilovať o súlad s cieľmi globálnej harmonizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred uvedením na trh výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia klasifikujú látky alebo zmesi v súlade s hlavou II.

1. Pred uvedením na trh výrobcovia a dovozcovia klasifikujú látky alebo zmesi v súlade s hlavou II.

Odôvodnenie

Jednoznačnosť: následní užívatelia majú podľa REACH osobitnú zodpovednosť, tá sa nevzťahuje na klasifikáciu a označovanie. Ak však následný užívateľ použije látku na výrobu zmesi na predaj, stáva sa výrobcom so zodpovednosťou v oblasti klasifikácie a označovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) epidemiologické údaje a skúsenosti týkajúce sa účinkov na ľudí;

(b) spoľahlivé epidemiologické údaje a vedecky overené skúsenosti týkajúce sa účinkov látok na ľudí (napr. údaje o účinkoch na pracovníkov, údaje z databáz o haváriách a z výhľadových štúdií);

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na spoľahlivosť a povahu údajov, ktoré sa majú použiť a na dostupnosť údajov z medzinárodne uznávaných programov alebo zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 5 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(a) akékoľvek nové spoľahlivé vedecké informácie.

Odôvodnenie

Údaje o látkach sa aktualizujú zahrnutím najnovších vedeckých informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 5 – odsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(cb) iné informácie získané v rámci medzinárodných chemických programov

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na spoľahlivosť a povahu údajov, ktoré sa majú použiť a na dostupnosť údajov z medzinárodne uznávaných programov alebo zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dodávateľ zmesi identifikuje príslušné dostupné informácie, aby sa stanovilo, či je so zmesou spojené fyzikálne nebezpečenstvo, nebezpečenstvo pre zdravie alebo pre životné prostredie, ako sú stanovené v prílohe I, a najmä tieto informácie:

1. Dodávateľ zmesi identifikuje príslušné dostupné informácie, aby sa stanovilo, či je so zmesou spojené fyzikálne nebezpečenstvo, nebezpečenstvo pre zdravie alebo pre životné prostredie, ako sú stanovené v prílohe I, a najmä tieto informácie:

(a) údaje získané v súlade s niektorou z metód uvedených v článku 8 ods. 3 o samotnej zmesi alebo o látkach, ktoré obsahuje;

(a) údaje získané v súlade s niektorou z metód uvedených v článku 8 ods. 3 o samotnej zmesi alebo o látkach, ktoré obsahuje;

(b) epidemiologické údaje a skúsenosti týkajúce sa účinkov na ľudí pre samotnú zmes alebo látky, ktoré obsahuje;

(b) spoľahlivé epidemiologické údaje a vedecky overené skúsenosti týkajúce sa účinkov zmesi samotnej alebo látok, ktoré obsahuje, na ľudí (napr. údaje o účinkoch na pracovníkov, údaje z databáz o haváriách a z výhľadových štúdií);

(c) iné informácie získané v súlade s oddielom 1 prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa samotnej zmesi alebo látok, ktoré obsahuje.

(c) iné informácie získané v súlade s oddielom 1 prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa samotnej zmesi alebo látok, ktoré obsahuje;

 

(ca) iné informácie získané v rámci medzinárodných chemických programov týkajúce sa samotnej zmesi alebo látok, ktoré obsahuje;

 

(cb) informácie týkajúce sa zloženia a klasifikácie existujúcich zmesí v skupine podobných zmesí.

Informácie sa týkajú formy alebo fyzikálneho stavu, v akom sa zmes používa alebo by sa podľa odôvodneného predpokladu mala používať po uvedení na trh.

Informácie sa týkajú formy alebo fyzikálneho stavu, v akom sa zmes používa alebo by sa podľa odôvodneného predpokladu mala používať po uvedení na trh, ak je to relevantné.

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na spoľahlivosť a povahu údajov, ktoré sa majú použiť a na dostupnosť údajov z medzinárodne uznávaných programov alebo zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odsekov 3 a 4, ak sú k dispozícii informácie uvedené v odseku 1 písm. a) pre samotnú zmes a dodávateľ sa uistil, že tieto informácie sú primerané a spoľahlivé, používa tieto informácie na účely hodnotenia podľa kapitoly 2.

2. S výhradou odsekov 3 a 4, ak sú k dispozícii informácie uvedené v odseku 1 pre samotnú zmes a dodávateľ sa uistil, že tieto informácie sú primerané a spoľahlivé, používa tieto informácie na účely hodnotenia podľa kapitoly 2.

Odôvodnenie

Malo by sa odkazovať na odsek 1 ako celok, aby sa zahrnuli všetky dostupné relevantné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak pre samotnú zmes nie sú dostupné údaje z testov, ako sú uvedené v odseku 1, dodávateľ používa iné dostupné informácie o jednotlivých látkach a podobných testovaných zmesiach, ktoré sa takisto môžu považovať za relevantné na stanovenie, či je zmes nebezpečná, za predpokladu, že sa uistil, že informácie sú primerané a spoľahlivé na účely hodnotenia podľa článku 9 ods. 4.

5. Ak pre samotnú zmes nie sú dostupné údaje, ako sú uvedené v odseku 1, dodávateľ používa všetky dostupné informácie o jednotlivých látkach a zmesiach zo skupiny podobných zmesí, ktoré sa takisto môžu považovať za relevantné na stanovenie, či je zmes nebezpečná, za predpokladu, že sa uistil, že informácie sú primerané a spoľahlivé na účely hodnotenia podľa článku 9 ods. 4.

Odôvodnenie

Na to, aby sa mohol použiť odborný posudok a dala stanoviť závažnosť dôkazov podľa prílohy I časť 1 oddiel 1.1.1., je dôležité získať dostupné informácie o zmesiach prostredníctvom podobných skupín zmesí. Nie všetky údaje, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 sú údaje z testov (v bežnom zmysle), napr. údaje z odseku 1 písm. b), preto by sa zmienka o údajoch „z testov“ mala vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa na účely tohto nariadenia vykonávajú nové testy, vykonávajú sa testy na zvieratách v zmysle smernice 86/609/EHS iba vtedy, ak iné alternatívy nie sú možné.

1. Ak sa na účely tohto nariadenia vykonávajú nové testy, testy na zvieratách v zmysle smernice 86/609/EHS sa vykonávajú iba vtedy, ak nie sú možné iné alternatívy s rovnakým stupňom spoľahlivosti a kvality údajov.

 

Testovacie metódy sa pravidelne revidujú a zdokonaľujú s cieľom znížiť testovanie na stavovcoch a počet zvierat, na ktorých sa testy vykonávajú.

Odôvodnenie

Je tu znovu potrebné pripomenúť snahu znížiť testovanie na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely tohto nariadenia sa testy na ľuďoch a ostatných primátoch nevykonávajú.

2. Testy na ľuďoch len na účely tohto nariadenia nie sú vo všeobecnosti akceptovateľné a malo by sa k nim pristúpiť len vtedy, ak nie sú možné iné alternatívy zabezpečenia čo najlepšej ochrany ľudského zdravia a klasifikácie látky alebo zmesi podľa jej skutočných účinkov na ľudské zdravie.

 

Na účely tohto nariadenia sa testy na ostatných primátoch nevykonávajú

Odôvodnenie

Na to, aby sa chránilo zdravie ľudí a presne klasifikovali látky a zmesi, môže byť potrebné uskutočniť testy na ľuďoch (napr. náplasťovým testom) a získať informácie o skutočných účinkoch na ľudské zdravie. Tieto testy by sa však mali obmedziť na tie prípady, keď nie sú dostupné iné alternatívy. Na účely tohto nariadenia by sa testy na ostatných primátoch nemali povoliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Validačné štúdie overujúce testy, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách, alebo metódy, ktorými sa znižuje počet používaných zvierat alebo ich utrpenie, sa navrhnú tak, aby sa zabezpečilo, že nové testovacie metódy zohľadnia požiadavky tohto nariadenia a podobných právnych predpisov, ktorými sa implementuje globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií v iných jurisdikciách, aby sa požiadavky klasifikácie a označovania nestali prekážkou náhrady, zníženia a zlepšovania testov na zvieratách.

Odôvodnenie

Validačné štúdie v minulosti niekedy nezabezpečovali, aby nové testy vyhovovali požiadavkám na klasifikáciu a označovanie, ako aj bezpečnostným požiadavkám. Tým sa môže oddialiť začiatok využívania nových alternatívnych metód a predĺžiť využívanie metód na zvieratách aj v prípadoch, ak existujú vedecky overené alternatívne metódy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Vo vedecky odôvodnených prípadoch a s cieľom minimalizovať testy na zvieratách Komisia prispôsobí toto nariadenie v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 54 ods. 3, aby zabezpečila, že sa požiadavky klasifikácie a označovania nestanú prekážkou používania testovacích metód, ktoré nahrádzajú, znižujú alebo zlepšujú testy na zvieratách.

Odôvodnenie

Napriek tomu, že GHS sa označuje za systém, ktorý je neutrálny so zreteľom na testovacie metódy, je možné, že alternatívne metódy (uplatňujúce zásadu náhrady, zníženia a zlepšenia využívania zvierat) poskytnú údaje, ktoré nebudú priamo zodpovedať súčasným kritériám klasifikácie, z ktorých veľký počet sa vzťahuje na javy in vivo alebo priamo na účinky u „testovaných zvierat“. Preto by sa kritériá klasifikácie a označovania mali dať upraviť tak, aby bolo možné akceptovať metódy, ktoré priamo na základe svojej povahy nezahŕňajú testy na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) pokiaľ ide o nebezpečenstvo pre zdravie a pre životné prostredie, ako sú stanovené v častiach 3 a 4 prílohy I, medzinárodne uznané vedecké zásady alebo metódy validované podľa medzinárodných postupov.

(c) pokiaľ ide o nebezpečenstvo pre zdravie a pre životné prostredie, ako sú stanovené v častiach 3 a 4 prílohy I, metódy, ktoré sú v súlade s vhodnými vedeckými zásadami, a to najmä medzinárodne uznávané, alebo metódy validované podľa medzinárodných postupov.

Odôvodnenie

V súvislosti s identifikáciou nebezpečenstva pre zdravie a pre životné prostredie je potrebné poukázať na solídne, medzinárodne uznané, vedecké zásady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Testy vykonané na účely tohto nariadenia by sa mali vykonávať na látke alebo zmesi v takej forme, v akej sa používa alebo sa odôvodnene dá očakávať, že sa bude používať po jej uvedení na trh.

4. Testy vykonané na účely tohto nariadenia by sa mali vykonávať na látke alebo zmesi v takej forme, v akej sa má používať alebo vo forme a/alebo vo fyzikálnom stave, v akom sa nachádza na trhu.

Odôvodnenie

Súlad so znením GHS 1.3.3.1.1 písm. b) „hodnotenie vychádza z reálneho produktu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak však uvedené informácie neumožňujú uplatnenie princípov extrapolácie, dodávateľ hodnotí dané informácie uplatnením inej metódy alebo metód, ktoré sú opísané v jednotlivých kapitolách častí 3 a 4 v prílohe I.

Ak však uvedené informácie neumožňujú uplatnenie princípov extrapolácie a ak odborný posudok nepotvrdí oprávnenosť rozšírenia nad rámec princípov extrapolácie, dodávateľ hodnotí dané informácie uplatnením inej metódy alebo metód, ktoré sú opísané v jednotlivých kapitolách častí 3 a 4 v prílohe I.

Odôvodnenie

Z dôvodu súladu so znením systému GHS OSN o odbornom posudku (1.3.2.4.8 „purpurovej knihy“) „Prístup ku klasifikácii zmesí využíva odborné posúdenie v mnohých oblastiach, aby sa zabezpečilo, že platnú informáciu je možné použiť pre čo najväčší počet zmesí, aby tým prispievala k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 9 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Pri hodnotení údajov zváži výrobca alebo dovozca ďalšie informácie, napríklad formu a/alebo fyzikálny stav, v akom sa používa po uvedení na trh, a v súlade s tým môže spresniť klasifikáciu. Pri klasifikácii látky alebo zmesi by sa malo prihliadať na to, ako sa s nimi bežne zaobchádza a ako sa bežne používajú.

Odôvodnenie

Súlad so súčasnou úrovňou ochrany, aby sa zachovala zásada bežného zaobchádzania a používania, čo je potrebný „pozostatok“ z platnej legislatívy EÚ, ako je to napríklad pri triede „nebezpečný pre ozónovú vrstvu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 9 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Ak určitá skupina pre niektorý výrobok zriadi centrum pre stanovovanie nebezpečnosti a klasifikáciu, ktoré zhromažďuje odborné poznatky v oblasti hodnotenia informácií, údaje z testov, stanovovania závažnosti dôkazov a princípy extrapolácie, všetci dodávatelia v rámci tejto skupiny výrobkov sa môžu opierať o hodnotenie tohto centra pri zisťovaní rizík a zodpovedajúcej klasifikácii zmesi.

Odôvodnenie

Ak má výrobca k dispozícii iba informácie, ktoré poskytuje (poskytujú) dodávateľ (dodávatelia) látok používaných vo výrobku (zmesi), bude sa pri stanovení klasifikácie zmesi opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi. Existencia uznaného postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, by umožnila presnejšiu klasifikáciu a mala by osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S výhradou odseku 3 môže dodávateľ stanoviť špecifické koncentračné limity s uvedením prahovej medznej hodnoty, pri ktorej alebo pri prekročení ktorej vedie prítomnosť tejto látky v inej látke alebo zmesi ako nečistota, prísada alebo jednotlivá zložka ku klasifikácii látky alebo zmesi ako nebezpečnej, a to v týchto prípadoch :

1. S výhradou odseku 3 môže dodávateľ stanoviť špecifické koncentračné limity s uvedením prahovej medznej hodnoty, pri ktorej alebo pri prekročení ktorej vedie prítomnosť tejto látky v inej látke alebo zmesi vo forme identifikovanej nečistoty, prísady alebo jednotlivej zložky ku klasifikácii látky alebo zmesi ako nebezpečnej, a to v týchto prípadoch:

 

(a) ak informácie preukazujú, že nebezpečnosť látky je evidentná, keď je látka prítomná na úrovni nižšej ako sú koncentrácie stanovené pre ktorúkoľvek z tried nebezpečnosti v časti 2 prílohy I alebo nižšej ako sú generické koncentračné limity stanovené pre ktorúkoľvek triedu nebezpečnosti v častiach 3 až 5 prílohy I;

 

(a) ak informácie preukazujú, že nebezpečnosť látky je evidentná, keď je látka prítomná na úrovni nižšej ako sú koncentrácie stanovené pre ktorúkoľvek z tried nebezpečnosti v časti 2 prílohy I alebo nižšej ako sú generické koncentračné limity stanovené pre ktorúkoľvek triedu nebezpečnosti v častiach 3 až 5 prílohy I;

(b) vo výnimočných prípadoch, ak informácie preukazujú, že látka klasifikovaná ako nebezpečná je prítomná na úrovni vyššej ako sú koncentrácie stanovené pre ktorúkoľvek z tried nebezpečnosti v časti 2 prílohy I alebo vyššej ako sú generické koncentračné limity stanovené pre ktorúkoľvek z tried nebezpečnosti v častiach 3 až 5 uvedenej prílohy, ale existujú presvedčivé údaje preukazujúce, že nebezpečnosť látky nie je evidentná.

(b) v prípade, ak informácie preukazujú, že látka klasifikovaná ako nebezpečná je prítomná na úrovni vyššej ako sú koncentrácie stanovené pre ktorúkoľvek z tried nebezpečnosti v časti 2 prílohy I alebo vyššej ako sú generické koncentračné limity stanovené pre ktorúkoľvek z tried nebezpečnosti v častiach 3 až 5 uvedenej prílohy, ale existujú presvedčivé údaje preukazujúce, že nebezpečnosť látky nie je evidentná.

Odôvodnenie

(i) „identifikovaná nečistota“ – vykonateľnosť predpisu, najmä pri zložitých látkach, a súlad s pôsobnosťou platných právnych predpisov; (ii) „v prípade“ – v súlade so znením GHS 1.3.3.2.3

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 10 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Dodávateľ stanoví koncentračné limity v súlade s kritériami uvedenými v usmernení, ktoré poskytne agentúra, a príslušné odôvodnenie zahrnie buď do svojej notifikácie podľa zoznamu klasifikácie a označovania alebo do svojej registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkou uvádzania špecifického koncentračného limitu a m-faktora, ako sa pôvodne navrhovalo v internetovej verzii prílohy I, časť 1, 1.1.4.3 a znení GHS 1.3.3.2.4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak látka obsahuje vo forme nečistoty, prísady alebo jednotlivej zložky inú látku, ktorá je sama klasifikovaná ako nebezpečná, na účely klasifikácie sa zohľadňuje táto informácia, ak je koncentrácia nečistoty, prísady alebo jednotlivej zložky rovnaká ako jej medzná hodnota uvedená v odseku 3 alebo vyššia.

1. Ak látka obsahuje vo forme identifikovanej nečistoty, prísady alebo jednotlivej zložky inú látku, ktorá je sama klasifikovaná ako nebezpečná, na účely klasifikácie sa zohľadňuje táto informácia, ak je koncentrácia nečistoty, prísady alebo jednotlivej zložky rovnaká ako jej medzná hodnota uvedená v odseku 3 alebo vyššia.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných prípravkoch. Považuje sa to za vhodné pri klasifikácii mnohých zložitých látok s premenlivým obsahom nečistôt alebo zložiek a ak je nemožné identifikovať všetky z nich. Formulácia použitá v návrhu by automaticky viedla k najnižšej medznej hodnote bez ohľadu na jej odôvodnenosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak zmes obsahuje buď ako zložka alebo vo forme nečistoty či prísady inú látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, na účely klasifikácie sa zohľadňuje táto informácia, ak je koncentrácia tejto látky rovnaká ako jej medzná hodnota uvedená v odseku 3 alebo vyššia.

2. Ak zmes obsahuje látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, ako zložku alebo vo forme identifikovanej nečistoty či prísady, na účely klasifikácie sa zohľadňuje táto informácia, ak je koncentrácia tejto látky rovnaká ako jej medzná hodnota uvedená v odseku 3 alebo vyššia.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných prípravkoch. Považuje sa to za vhodné pri klasifikácii mnohých zložitých látok s premenlivým obsahom nečistôt alebo zložiek a ak je nemožné identifikovať všetky z nich. Formulácia použitá v návrhu by automaticky viedla k najnižšej medznej hodnote bez ohľadu na jej odôvodnenosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Medzná hodnota uvedená v odsekoch 1 a 2 je nižšia hodnota z týchto hodnôt:

3. Medzná hodnota uvedená v odsekoch 1 a 2 musí byť jednou z týchto hodnôt:

a) generické medzné hodnoty uvedené v tabuľke 1.1 časti 1 prílohy I;

a) špecifické koncentračné limity stanovené v časti 3 prílohy VI alebo

b) akékoľvek špecifické koncentračné limity stanovené v časti 3 prílohy VI alebo v zozname klasifikácie a označovania podľa článku 43;

b) koncentračné limity stanovené v zozname klasifikácií a označovaní podľa článku 43, pokiaľ oznamovatelia uzavrú medzi sebou dohodu, alebo

 

ba) generické medzné hodnoty uvedené v tabuľke 1.1 časti 1 prílohy I, ak nie sú k dispozícii koncentračné limity uvedené v písmenách a) a b);

c) akékoľvek koncentrácie v príslušných oddieloch časti 2 prílohy I alebo akékoľvek generické koncentračné limity na klasifikáciu v príslušných oddieloch častí 3 až 5 prílohy I, ak nie sú k dispozícii špecifické koncentračné limity uvedené v písmene b).

c) akékoľvek koncentrácie v príslušných oddieloch časti 2 prílohy I alebo akékoľvek generické koncentračné limity na klasifikáciu v príslušných oddieloch častí 3 až 5 prílohy I, ak nie sú k dispozícii špecifické koncentračné limity uvedené v písmenách a), b) alebo ba).

Odôvodnenie

Súčasné znenie návrhu by viedlo automaticky k najnižším medzným hodnotám bez toho, aby bolo stanovenie odôvodnené. V minulosti boli na základe odôvodnenia stanovené špecifické koncentračné limity pre látky prevyšujúce všeobecné medzné limity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) ak sa vhodnými a spoľahlivými informáciami preukáže možný výskyt synergických alebo antagonistických pôsobení medzi látkami v zmesi, ktorej hodnotenie sa vykonalo na základe informácií týkajúcich sa látok v zmesi.

c) ak sa vhodnými a spoľahlivými informáciami preukáže možný výskyt synergických alebo antagonistických pôsobení medzi látkami v zmesi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 1 – písmená a a b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) látky v zmesi pomaly reagujú s atmosférickými plynmi, najmä s kyslíkom, oxidom uhličitým, vodnou parou, pričom vznikajú iné látky;

(a) látky v zmesi pomaly reagujú s atmosférickými plynmi, najmä s kyslíkom, oxidom uhličitým, vodnou parou, pričom vznikajú iné látky, ktoré nie sú nebezpečné;

(b) látky v zmesi veľmi pomaly reagujú s inými látkami v zmesi, pričom vznikajú iné látky;

(b) látky v zmesi veľmi pomaly reagujú s inými látkami v zmesi, pričom vznikajú iné látky, ktoré nie sú nebezpečné;

Odôvodnenie

Musí sa označiť možnosť tvorby nebezpečných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná je označená etiketou, ktorá obsahuje tieto prvky:

1. Látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná je na obale označená etiketou, ktorá obsahuje tieto prvky:

Odôvodnenie

Etiketa sa môže umiestniť len na obal. Označenie na obale týkajúce sa neutralizujúcej látky, ktorú treba použiť, je núdzovým bezpečnostným opatrením, rovnako ako uvedenie núdzového čísla (112).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 1 – písmená od d po h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) podľa potreby piktogramy nebezpečnosti v súlade s článkom 19;

(d) piktogramy nebezpečnosti v súlade s článkom 19;

(e) podľa potreby signálne slová v súlade s článkom 20;

(e) signálne slová v súlade s článkom 20;

(f) podľa potreby upozornenia na nebezpečnosť v súlade s článkom 21;

(f) upozornenia na nebezpečnosť v súlade s článkom 21;

(g) podľa potreby bezpečnostné upozornenia v súlade s článkom 22;

(g) bezpečnostné upozornenia v súlade s článkom 22;

(h) podľa potreby časť pre doplňujúce informácie v súlade s článkom 27.

(h) časť pre doplňujúce informácie v súlade s článkom 27.

Odôvodnenie

Klasifikácia by sa vždy mala uskutočňovať podľa príslušného článku, nielen „podľa potreby“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak názov podľa názvoslovia Iupac obsahuje viac ako 100 znakov, môže sa použiť všeobecný názov za predpokladu, že v oznámení podľa článku 41 je uvedený tak názov podľa názvoslovia Iupac, ako aj použitý všeobecný názov.

Uvedie sa aj všeobecný názov, ak je dostupný. Ak názov podľa názvoslovia IUPAC obsahuje viac ako 100 znakov, môže sa použiť všeobecný názov za predpokladu, že v oznámení podľa článku 41 je uvedený tak názov podľa názvoslovia IUPAC, ako aj použitý všeobecný názov.

Odôvodnenie

Veľa chemikálií má všeobecný názov, ktorý je oveľa známejší ako názov IUPAC, preto by sa mal uvádzať aj všeobecný názov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) identifikáciu všetkých látok v zmesi, ktoré prispievajú k akútnej toxicite, žieravosti pre kožu alebo vážnemu poškodeniu zraku, mutagenite zárodočných buniek, karcinogenite, reprodukčnej toxicite, respiračnej alebo kožnej senzibilizácii alebo k toxicite pre špecifický cieľový orgán (Stot).

 

(b) identifikáciu všetkých látok v zmesi, ktoré prispievajú ku klasifikácii zmesi so zreteľom na akútnu toxicitu, žieravosť pre kožu alebo vážne poškodenie zraku, mutagenitu zárodočných buniek, karcinogenitu, reprodukčnú toxicitu, respiračnú alebo kožnú senzibilizáciu alebo toxicitu pre špecifický cieľový orgán (Stot).

Odôvodnenie

Z dôvodu zrozumiteľnosti – súlad so znením čl. 18.3 predchádzajúceho odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípade prírodných látok sa môže použiť označenie ako napríklad „éterický olej z ...“ alebo „výťažok z ...“ namiesto názvov zložiek tohto éterického oleja alebo výťažku.

Odôvodnenie

Uvedenie názvov všetkých látok, ktoré sú súčasťou jednej zmesi, predstavuje pre výrobcov aróm a voňaviek vzhľadom na ich malé množstvo v konečnom produkte neprimeranú záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Etiketa obsahuje príslušné upozornenia na nebezpečnosť opisujúce povahu nebezpečnosti nebezpečnej látky alebo zmesi, prípadne vrátane stupňa nebezpečnosti.

1. Etiketa obsahuje príslušné upozornenia na nebezpečnosť opisujúce povahu nebezpečnosti nebezpečnej látky alebo zmesi vrátane stupňa nebezpečnosti, ak je to možné.

Odôvodnenie

Nemalo by byť otázkou, či je vhodné alebo nie uviesť stupeň nebezpečnosti. Mal by byť tam, kde sa takéto rozlíšenie uplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak dodávateľ látky alebo zmesi môže preukázať, že uvedenie chemickej identifikácie látky alebo zmesi na etikete ohrozuje dôverný charakter jeho podnikateľskej činnosti, najmä jeho duševné vlastníctvo, môže agentúre predložiť žiadosť o použitie identifikátora výrobku uvádzajúceho odkaz na chemickú latku alebo zmes buď prostredníctvom názvu, ktorý identifikuje najdôležitejšie funkčné chemické skupiny, alebo prostredníctvom všeobecného názvu.

1. Ak dodávateľ látky alebo zmesi môže preukázať, že uvedenie chemickej identity látky alebo zmesi, ktoré nie sú nebezpečné, ohrozuje dôverný charakter jeho podnikateľskej činnosti, najmä jeho duševné vlastníctvo, môže agentúre predložiť žiadosť o použitie identifikátora výrobku, ktorý sa vzťahuje na chemickú látku alebo zmes buď prostredníctvom názvu, ktorý identifikuje najdôležitejšie funkčné chemické skupiny, alebo prostredníctvom všeobecného názvu.

Odôvodnenie

Nebezpečné látky by nemali dostať žiadnu úľavu pri označovaní. Podnikateľské riziko by malo byť dôvodom na výnimku len pri látkach, ktoré nie sú nebezpečné. Mala by existovať možnosť použiť generický názov aj na karte bezpečnostných údajov. Dôvernosť tu nie je na mieste. Generický názov na karte bezpečnostných údajov nenahrádza klasifikáciu a príslušné informácie o nebezpečenstve, ale iba samotný názov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výšku poplatkov stanovuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Výšku poplatkov stanovuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2. Pre malé a stredné podniky sa stanovuje nižší poplatok.

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky by mali platiť nižšie poplatky kvôli finančným dôsledkom, ktoré na ne majú právne predpisy týkajúce sa REACH a GHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Agentúra si môže od dodávateľa, ktorý žiadosť predkladá, vyžiadať ďalšie informácie, ak sú tieto informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Agentúra oznamuje svoje rozhodnutie osobe, ktorá žiadosť predkladá, do 6 týždňov od predloženia žiadosti alebo od prijatia ďalších požadovaných informácií. Ak agentúra neprijme v stanovenej lehote žiadne rozhodnutie, považuje sa použitie požadovaného názvu za povolené.

3. Agentúra si môže od dodávateľa, ktorý žiadosť predkladá, vyžiadať ďalšie informácie, ak sú tieto informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Agentúra oznamuje svoje rozhodnutie osobe, ktorá žiadosť predkladá, do 6 týždňov od predloženia žiadosti alebo od prijatia ďalších požadovaných informácií. Ak agentúra neprijme v stanovenej lehote žiadne rozhodnutie, považuje sa použitie požadovaného názvu za povolené. Ak agentúra žiadosť neschváli, informuje výrobcu alebo dovozcu najneskôr do štyroch týždňov pred plánovaným uverejnením informácie. Proti rozhodnutiu o neschválení žiadosti možno podať odvolanie v súlade s článkami 92 a 93 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Toto odvolanie má odkladný účinok, pričom sa údaje neuverejnia.

Odôvodnenie

Tento návrh sa predkladá v záujme zabezpečenia práva na odvolanie a ochrany dôverných obchodných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Dodávateľ bezodkladne informuje agentúru, ak sa klasifikácia látky alebo zmesi upraví v súlade s článkom 15.

Odôvodnenie

Je potrebné predpokladať situáciu, že sa klasifikácia látky alebo zmesi, u ktorej sa rozhodlo o určitej dôvernosti, pokiaľ ide o jej chemickú identitu, zmení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dodávateľ môže na etikete v časti pre doplňujúce informácie uviesť doplňujúce informácie iné ako sú informácie v odsekoch 1 a 2 za predpokladu, že uvedené informácie nesťažujú identifikáciu prvkov označovania podľa článku 17 ods. 1 písm. a) až g), poskytujú ďalšie podrobnosti a nie sú v rozpore s informáciami, ktoré sa pomocou týchto prvkov oznamujú, ani ich platnosť nespochybňujú.

3. Dodávateľ môže na etikete v časti pre doplňujúce informácie uviesť doplňujúce informácie iné ako sú informácie v odsekoch 1 a 2 za predpokladu, že uvedené informácie nesťažujú identifikáciu prvkov označovania podľa článku 17 ods. 1 písm. a) až g), poskytujú ďalšie podrobnosti a nie sú v rozpore s informáciami, ktoré sa pomocou týchto prvkov oznamujú, ani ich platnosť nespochybňujú. Zavádzajúce informácie alebo dodatočné informácie o lživých zdravotných alebo environmentálnych účinkoch sa zakazujú.

Odôvodnenie

Je potrebné zabrániť dopĺňaniu lživých a zavádzajúcich informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Agentúra poskytuje v súlade s článkom 123 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ako svoju vysokú prioritu usmernenia a/alebo odporúčania týkajúce sa dodatočných informácií na etikete, ktoré sa považujú za potrebné z hľadiska ochrany ľudského zdravia alebo životného prostredia v prípade, ak zmes obsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) v množstve nad 0,1 %, pričom uskutočňuje konzultácie s Komisiou, príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa látka alebo zmes predáva širokej verejnosti, na etikete sa uvádza podľa potreby jedno bezpečnostné upozornenie týkajúce sa zneškodnenia uvedenej látky alebo zmesi.

2. Ak sa látka alebo zmes predáva širokej verejnosti, na etikete sa uvádza jedno bezpečnostné upozornenie týkajúce sa zneškodnenia uvedenej látky alebo zmesi.

Odôvodnenie

Nemalo by byť otázkou, či je vhodné alebo nie uviesť bezpečnostné upozornenie, malo by sa to robiť vždy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 31 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(k) látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 1, 2, 3 a 4.

(k) látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 1 a 2.

Odôvodnenie

Pre kategórie 3 a 4 látok chronicky nebezpečných pre vodné prostredie neexistuje piktogram nebezpečnosti. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Navrhovaný PDN odzrkadľuje bežnú prax vyplývajúcu zo smernice o nebezpečných prípravkoch týkajúcu sa zmesí klasifikovaných ako R10 alebo R52/53, t.j. klasifikácií nespájajúcich sa so symbolom nebezpečenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 31 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Pri obaloch s objemom 125 ml alebo menej sa na etikete nemusia uvádzať bezpečnostné upozornenia, ak je látka alebo zmes klasifikovaná ako látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 3 alebo 4.

Odôvodnenie

Pre kategórie 3 a 4 látok chronicky nebezpečných pre vodné prostredie neexistuje piktogram nebezpečnosti. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Navrhovaný PDN odzrkadľuje bežnú prax vyplývajúcu zo smernice o nebezpečných prípravkoch týkajúcu sa zmesí klasifikovaných ako R10 alebo R52/53, t.j. klasifikácií nespájajúcich sa so symbolom nebezpečenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 31 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak Komisia o to požiada, agentúra pripravuje a predkladá Komisii návrhy na výnimky z povinnosti označovať podľa článkov 17 a 34:

2. Ak Komisia alebo prípadne členský štát o to požiada, agentúra pripravuje a predkladá Komisii návrhy na výnimky z povinnosti označovať (vrátane vykonávacích pravidiel) podľa článkov 17 a 34:

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať tiež možnosť, ak je to vhodné, požiadať agentúru o vypracovanie návrhov na výnimky, ktoré napokon agentúra predloží Komisii, a to medziiným s cieľom uľahčiť malým a stredným podnikom vykonávanie ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 31 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstva a prevencie vo vzťahu k látkam alebo zmesiam v malých alebo nevhodných obaloch môžu byť dostupné prostredníctvom adresy internetovej stránky alebo bezplatného telefonického čísla vytlačeného na obale. Ak sa látka alebo zmes klasifikuje ako nebezpečná, príslušný piktogram sa musí zobraziť na etikete.

Odôvodnenie

Keď sa na obale, ktorý je veľmi malý alebo inak nevhodný na zobrazenie informácií, tlačí veľký rozsah informácií, neexistujú záruky, že ich spotrebiteľ pojme. Adresa internetovej stránky alebo bezplatné telefonické číslo by boli viditeľné aj na malých obaloch a mohli by poskytnúť alternatívny kanál, prostredníctvom ktorého by spotrebitelia mohli získať príslušné informácie. Ako dodatočné preventívne opatrenie sa musí zobraziť príslušný piktogram pre každú nebezpečnú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 31 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Požiadavka označovania sa nevzťahuje na balenia na jedno použitie (alebo jedno podanie, jednu porciu či jednotkovú dávku), ktoré sa nachádzajú vo vonkajšom obale označenom v súlade s týmto nariadením, sú vybraté iba na účel použitia podľa pokynov na použitie a sú okamžite vyprázdnené.

Odôvodnenie

Na objasnenie situácie v súvislosti so zmesami dodávanými ako jednotkové dávky, kde výrobok (napr. tabletka) a) je určený iba na jedno použitie, b) musí sa vybrať z vonkajšieho obalu tesne pred použitím a c) všetky pokyny (a ďalšie označenia) sa nachádzajú na vonkajšom obale. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 k článku 26 ods. 4a (nový), predložený spravodajcom, a napráva sa ním technická chyba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na obaly určené širokej verejnosti, na ktorých je fyzicky nemožné použiť etiketu v súlade s článkom 34, sa vzťahuje výnimka z povinnosti obsahovať etiketu za predpokladu, že k takémuto obalu sú priložené presné a jasné pokyny na použitie vrátane prípadných pokynov na jeho zneškodnenie a za predpokladu, že obsahuje látky alebo zmesi klasifikované v súlade s týmito triedami a kategóriami nebezpečnosti uvedenými v prílohe I:

Keď sú látky alebo zmesi dodávané širokej verejnosti klasifikované v kategóriách akútna toxicita, kategória 1, 2 alebo 3, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia, kategória 1, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia, kategória 1, alebo poleptanie kože, kategória 1, a ak je fyzicky nemožné umiestniť etiketu na samotné balenie, musí byť k baleniam obsahujúcim takéto látky alebo zmesi priložený presný a ľahko zrozumiteľný návod na použitie, ktorého súčasťou je prípadne návod na likvidáciu prázdneho obalu.

a) oddiel 3.1, akútna toxicita, kategória 1, 2 alebo 3;

 

b) oddiel 3.2, žieravosť pre kožu, kategória 1;

 

c) oddiel 3.8, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia, kategória 1;

 

d) oddiel 3.9, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia, kategória 1;

 

Odôvodnenie

Zmena je navrhnutá v záujme lepšieho objasnenia textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 32 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Pre balenie látok a zmesí určených pre širokú verejnosť, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do triedy nebezpečnosti 2.16, platí výnimka z povinnosti umiestňovať etiketu upozorňujúcu na toto nebezpečenstvo, za predpokladu, že pri súčasnom použití vonkajšieho aj vnútorného obalu sa na vonkajšom balení nachádza piktogram zodpovedajúci pravidlám pre prepravu nebezpečného tovaru v súlade s nariadením (EHS) č. 3922/91, so smernicou 94/55/ES, smernicou 96/49/ES alebo smernicou 2002/59/ES.

Odôvodnenie

Korozívny účinok na kovy nie je relevantný pre dodávky - Trieda nebezpečnosti 2.16 je novou požiadavkou, ktorú neobsahujú smernice o nebezpečných látkach/prípravkoch, ale len nariadenia o preprave. Táto vlastnosť je predmetná len v prípade prepravy a skladovania veľkých množstiev, t. j. nemá zmysel, pokiaľ ide o jednotlivé spotrebiteľské balenia. Tejto triede nebezpečnosti je pridelený piktogram pre žieraviny. Použitie symbolu môže u spotrebiteľov viesť k zámene s nebezpečenstvom poleptania kože a vážnym poškodením očí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 32 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Pre niektoré zmesi klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie možno stanoviť výnimky z určitých ustanovení o environmentálnych označeniach alebo možno prijať osobitné ustanovenia týkajúce sa environmentálneho označovania v súlade s postupom uvedeným v článku 53, ak sa dá preukázať zníženie vplyvu na životné prostredie. Takéto výnimky alebo osobitné ustanovenia sú vymedzené v časti 2 prílohy II.

Odôvodnenie

V súlade s súčasným textom smernice o nebezpečných prípravkoch (článok 10 ods. 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 33 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dodávateľ látky alebo zmesi aktualizuje etiketu bezodkladne po akejkoľvek zmene klasifikácie a označenia látky alebo zmesi.

Dodávateľ látky alebo zmesi prijme primerané opatrenia na aktualizáciu etikety po akejkoľvek zmene klasifikácie a označenia látky alebo zmesi bezodkladne a v každom prípade nie neskôr ako 12 mesiacov po zmene klasifikácie.

Dodávateľ zmesi uvedenej v článku 24 aktualizuje etiketu bezodkladne po akejkoľvek zmene klasifikácie látky a označenia zmesi.

 

Odôvodnenie

Všetky zmeny klasifikácie látok a zmesí by mali viesť k bezodkladnej aktualizácii etikety. Dodávateľ by mal konať čo najrýchlejšie, ale aj v menej naliehavých prípadoch (napr. pri aktualizácii adresy výrobcu) by to malo byť v jasne stanovenom čase. Z bezpečnostných dôvodov by sa etikety mali aktualizovať čo najskôr po uskutočnení zmien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto článkom nie sú dotknuté smernice 91/414/EHS a 98/8/ES.

Týmto článkom nie sú dotknuté smernice 91/414/EHS, 98/8/ES a článok 4 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zmeny v prílohe I smernice o nebezpečných látkach 67/548/EHS nadobúdajú účinnosť zvyčajne 12-mesačným prechodným obdobím. Toto prechodné obdobie by sa tiež malo zaradiť do nariadenia, pretože dodávateľom látok a zmesí umožňuje praktické vykonávanie. Klasifikácia zo strany výrobcu, ako je stanovená v čl. 4, zabezpečuje jednotnú klasifikáciu. Táto základná zásada by sa teda mala bez výnimky uplatňovať na všetky látky a zmesi, ktoré patria do oblasti pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Doplňujúce informácie sa uvádzajú v časti pre doplňujúce informácie podľa článku 27, pričom umiestnenie tejto časti nesmie sťažovať identifikáciu prvkov stanovených v článku 17 ods. 1.

3. Doplňujúce informácie sa uvádzajú v časti pre doplňujúce informácie podľa článku 27, pričom umiestnenie tejto časti nesmie sťažovať identifikáciu prvkov stanovených v článku 17 ods. 1. Dodávateľ sa môže rozhodnúť umiestniť všetky informácie o označovaní podľa kapitoly 1 na jedno miesto balenia.

Odôvodnenie

Dodávateľ by mal mať možnosť umiestniť všetky informácie o rizikách vrátane doplňujúcich informácií spoločne na jedno miesto v tesnej blízkosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal a na vonkajšom obale sa neuvádza piktogram v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES, musí byť v súlade s týmto nariadením označený vnútorný aj vonkajší obal;

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal, požiadavky na označovanie sa budú považovať za splnené, ak sa vonkajší obal označí v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES a ak sa vnútorný obal označí v súlade s týmto nariadením;

Ak sa však na vonkajšom obale uvádza piktogram v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES, vnútorný obal je označený v súlade s týmto nariadením.

 

Odôvodnenie

Zosúladenie odseku 1 s článkom 11.6 písm. a) smernice o nebezpečných prípravkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 36 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak je označenie na vnútornom obale jasne viditeľné vďaka priesvitnému vonkajšiemu baleniu (napr. zmršťovacej fólii), ďalšie označenie na vonkajšom obale sa nepožaduje.

Odôvodnenie

Ak je vonkajší obal priehľadný, nie je potrebné označovať aj vonkajší obal, čo by mohlo len mýliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 36a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 36a

 

Označovanie detergentov

 

Pravidlá označovania stanovené v tejto hlave nemajú vplyv na nariadenie (ES) č. 648/2004.

Odôvodnenie

Súvislosť s odôvodnením 41. Nariadenie o detergentoch obsahuje špecifické ustanovenia o ich označovaní, ktoré sa musia dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 36b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 36b

 

Usmerňovanie agentúrou

 

1. Bez to, aby boli dotknuté pravidlá označovania stanovené v hlave III, dodávateľ látky alebo zmesi určenej na použitie pre širokú verejnosť označuje výrobok v súlade s usmerneniami agentúry pre sprostredkovanie informácií o rizikách a bezpečnom používaní chemických látok a zmesí spotrebiteľskej verejnosti, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006.

 

2. Agentúra vydáva usmernenia uvedené v odseku 1 po porade s príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami, pričom podľa potreby využíva náležité osvedčené postupy. Usmernenia sú k dispozícii do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Spotrebiteľom je potrebné poskytovať náležité informácie, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany a dodržiavania bezpečnostných noriem. Primeraný a zosúladený systém poskytovania informácií poskytne spotrebiteľom informácie potrebné na to, aby pri používaní výrobkov obsahujúcich chemické látky prihliadali na riziká bezpečným a účinným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 37 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) obal musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby jeho obsah nemohol uniknúť, s výnimkou prípadov, keď sú predpísané špecifickejšie bezpečnostné prostriedky;

a) obal musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby jeho obsah pri bežnom zaobchádzaní a používaní nemohol uniknúť, s výnimkou prípadov, keď sú predpísané špecifickejšie bezpečnostné prostriedky;

Odôvodnenie

Jednoznačnosť:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú predávané alebo sprístupnené širokej verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani úpravu alebo označenie, aké sa používa pre potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé výrobky alebo kozmetické výrobky.

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú predávané alebo sprístupnené širokej verejnosti, nesmú mať ani tvar ani grafické dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani úpravu alebo označenie, aké sa používa pre potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé výrobky alebo kozmetické výrobky, čo by mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II, pokiaľ sa na zmes nevzťahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa obalu, najmä ustanovenia nariadenia č. 648/2004.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II.

Ak nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II, pokiaľ sa na zmes nevzťahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa obalu, najmä ustanovenia nariadenia (ES) č. 648/2004.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabraňuje tomu, aby sa ustanovenia nariadenia prekrývali s ustanoveniami uvedenými v iných smerniciach alebo nariadeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 40 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Obsah stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa harmonizovanej klasifikácie a označovania v prílohe VI; prístupnosť informácií

Obsah stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa harmonizovanej klasifikácie a označovania v časti 3 prílohy VI; prístupnosť informácií

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa časť 3 prílohy VI stáva záväznou. Navrhuje sa vypracovať časť 4, ktorá bude obsahovať klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok, pri ktorých sa už vykonala harmonizácia Spoločenstva prostredníctvom smernice 67/548/EHS pre iné kategórie nebezpečenstiev, ako sú vymedzené v článku 38. Táto časť 4 prílohy VI sa bude považovať za nezáväzný referenčný nástroj, ktorý budú využívať výrobcovia a orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 40 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) prípadne akýkoľvek ďalší parameter, ktorý v prípade potreby umožňuje posúdenie nebezpečnosti zmesí obsahujúcich danú nebezpečnú látku alebo látok obsahujúcich také nebezpečné látky ako nečistoty, prísady a zložky pre zdravie alebo životné prostredie.

(e) prípadne akýkoľvek ďalší parameter, ktorý v prípade potreby umožňuje posúdenie nebezpečnosti zmesí obsahujúcich danú nebezpečnú látku alebo nebezpečnosti látok obsahujúcich také nebezpečné látky, ako identifikované nečistoty, prísady a zložky, pre zdravie alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných prípravkoch. Považuje sa to za vhodné pri klasifikácii mnohých zložitých látok s premenlivým obsahom nečistôt alebo zložiek a ak je nemožné identifikovať všetky z nich. Formulácia použitá v návrhu by automaticky viedla k najnižšej medznej hodnote bez ohľadu na jej odôvodnenosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 40a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 40a

 

Klasifikácie a označenia nebezpečných látok prostredníctvom smernice 67/548/EHS pre iné kategórie nebezpečenstiev, ako sú vymedzené v článku 38 ods. 1

 

Dodávatelia môžu používať klasifikácie a označenia uvedené v časti 4 prílohy VI.

 

Ak sa dodávateľ rozhodne, že nepoužije tieto klasifikácie a označenia, musí znovu zhodnotiť látku pomocou kritérií stanovených v častiach 2 až 5 prílohy I.

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa časť 3 prílohy VI stáva záväznou. Navrhuje sa vytvoriť časť 4, ktorá bude obsahovať klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok, pri ktorých sa už vykonala harmonizácia Spoločenstva prostredníctvom smernice 67/548/EHS pre iné kategórie nebezpečenstiev, ako sú vymedzené v článku 38. Táto časť 4 prílohy VI sa bude považovať za nezáväzný referenčný nástroj, ktorý budú využívať výrobcovia a orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len „oznamovatelia“, ktorí uvádzajú na trh látku, ktorá podlieha registrácii v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná sama o sebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES, alebo prípadne v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto informácie na účely jej zaradenia do zoznamu podľa článku 43:

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len „oznamovatelia“, ktorí uvádzajú na trh látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná a ktorá podlieha registrácii v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo ktorí uvádzajú na trh ročne viac ako tonu látky, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná sama osebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES, alebo prípadne v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto informácie na účely jej zaradenia do zoznamu podľa článku 43:

Odôvodnenie

Povinnosť predložiť agentúre k 1. decembru 2010 údaje o  zozname klasifikácií by sa nemala týkať všetkých látok podliehajúcich registrácii a uvádzaných na trh, ale iba tých, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné, a to aj v rámci REACH. V posledných dvoch uvedených prípadoch (látka klasifikovaná ako nebezpečná sama osebe alebo v zmesi...) je potrebné stanoviť medznú hodnotu (1 tona ročne). Ak by táto medzná hodnota neexistovala, viedlo by to k právnej neistote a malo by to negatívny vplyv na činnosti v oblasti výskumu a rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 41 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) dôvody v prípade, ak sa klasifikácia odlišuje od klasifikácie, ktorá už je súčasťou zoznamu klasifikácie a označovania;

Odôvodnenie

Podľa článku 16 môže dodávateľ klasifikovať látku inak, ako je klasifikovaná v zozname klasifikácie a označovania, za predpokladu, že agentúre predloží odôvodnenie svojej klasifikácie spolu s oznámením podľa článku 41. Z dôvodu konzistentnosti by to malo byť vyjadrené v článku 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 41 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v písmenách a) až e) sa neoznamujú, ak boli agentúre predložené ako súčasť registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. Výrobca alebo dovozca predkladá túto informáciu vo formáte podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Informácie uvedené v písmenách a) až f) sa neoznamujú, ak boli agentúre predložené ako súčasť registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. Výrobca alebo dovozca predkladá túto informáciu vo formáte podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 41 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade látok uvedených na trh pred 1. decembrom 2010 sa predkladajú oznámenia v súlade s odsekom 1 pred uvedeným dátumom.

3. V prípade látok, ktoré sa klasifikujú ako nebezpečné samy osebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES alebo v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, uvedených na trh pred 1. decembrom 2010 v množstve 1  tona ročne alebo vyššom na výrobcu alebo dovozcu sa predkladajú oznámenia v súlade s odsekom 1 pred uvedeným dátumom.

Odôvodnenie

Podľa tohto odseku sa na účel zaradenia do zoznamu vyžaduje oznámenie o látkach, ktoré sa uvádzajú na trh a podliehajú registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), t. j. ich množstvo presahuje 1 tonu ročne, alebo látok klasifikovaných ako nebezpečné samy osebe alebo v zmesi, v dôsledku čoho sa táto zmes klasifikuje ako nebezpečná, t. j. bez ohľadu na množstvo. V súlade s nariadením REACH nepodliehajú látky uvádzané na trh v množstve menšom ako 1 tona ročne registrácii a netreba ich oznamovať na účel zaradenia do zoznamu. V opačnom prípade by náklady na dodržiavanie prevýšili trhové náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie v zozname zodpovedajúce informáciám uvedeným v článku 119 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sú verejne prístupné. K ostatným informáciám o každej látke na zozname poskytuje agentúra prístup oznamovateľom a registrujúcim, ktorí predložili informácie o danej látke v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Iným subjektom poskytuje k takýmto informáciám prístup v súlade s článkom 118 uvedeného nariadenia.

Informácie v zozname zodpovedajúce informáciám uvedeným v článku 119 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sú verejne prístupné prostredníctvom internetu s výnimkou prípadov, keď dodávateľ predložil žiadosť v súlade s článkom 26, ktorú agentúra prijala. K ostatným informáciám o každej látke na zozname poskytuje agentúra prístup oznamovateľom a registrujúcim, ktorí predložili informácie o danej látke v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Iným subjektom poskytuje k takýmto informáciám prístup v súlade s článkom 118 uvedeného nariadenia.

Odôvodnenie

Najjednoduchší spôsob sprístupnenia údajov je dať ich k dispozícii prostredníctvom internetu. Musí sa zaručiť možnosť podávať žiadosti týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 43 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Okrem informácií uvedených v odseku 1 agentúra zaznamenáva pri každom zázname podľa potreby tieto informácie:

3. Okrem informácií uvedených v odseku 1 agentúra zaznamenáva pri každom zázname, kde to je namieste, tieto informácie:

Odôvodnenie

Nemalo by to byť otázkou toho, či je potrebné zahrnúť pokyny na zneškodnenie, ale skôr toho, či to spraviť, ak je takáto informácia namieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo orgány zodpovedné za príjem informácií od dodávateľov vrátane chemického zloženia zmesí uvádzaných na trh, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné alebo sa považujú za nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov.

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo orgány zodpovedné za príjem informácií od dodávateľov o zmesiach uvádzaných na trh, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné alebo sa považujú za nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov

 

1a. Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú vo forme uvedenej v prílohe VIIa1 a musia byť dostatočné pre lekárske potreby, aby sa mohli vypracovať preventívne a liečebné opatrenia, a to najmä v naliehavých prípadoch.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky nevyhnutné záruky na zachovanie mlčanlivosti o získaných informáciách. Takéto informácie sa môžu použiť iba pri navrhovaní preventívnych a liečebných opatrení na základe požiadavky lekára, najmä v naliehavom prípade.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky nevyhnutné záruky na zachovanie mlčanlivosti o získaných informáciách. Takéto informácie sa môžu použiť iba na lekárske účely uvedené v odseku 1a a tieto informácie sa nesmú použiť na iné účely.

Tieto informácie sa nesmú použiť na iné účely.

 

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky informácie požadované od dodávateľov zodpovedných za uvedenie na trh.

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky informácie požadované od dodávateľov zodpovedných za uvedenie na trh.

 

3a. Členské štáty každoročne poskytnú údaje do Európskej databázy nehôd, ktorá je vytvorená v rámci programu EHLASS (Európsky systém monitorovania úrazov v domácnostiach a vo voľnom čase), o počte nehôd a zmesiach, ktorých sa týkali a v prípade ktorých boli určené orgány požiadané o lekárske informácie týkajúce sa liečby a liečebných opatrení.

 

Základ prílohy VIIa tvoria požiadavky týkajúce sa poskytovaných informácií v rámci celkových požiadaviek EACCPT.

Odôvodnenie

Európske združenie toxikologických centier uverejnilo požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré budú základom novej prílohy VIIa. Databáza nehôd, ktorú spravuje GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, by bola vhodným prostriedkom pre vypracovanie prehľadu údajov zhromaždených určenými orgánmi, ktoré sa týkajú zmesí a nehôd, v súvislosti s ktorými orgány zasahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 45 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Na kovy v celistvej forme, zliatiny, zmesi obsahujúce polyméry a zmesi obsahujúce elastoméry sa napriek tomu, že sú klasifikované podľa kritérií v prílohe I, že nepredstavujú pre ľudské zdravie nebezpečenstvo akútnej toxicity a že sú určené na použitie v rámci priemyselných činností pracovníkov pôsobiacich v oblasti, nevzťahuje povinnosť poskytovania informácií podľa odseku 1..

Odôvodnenie

Platný právny predpis (1999/45/ES) a niektoré ustanovenia tohto návrhu uznávajú skutočnosť, že niektoré látky sú uzavreté v matrici, nie sú ľahko biodostupné (v prípade zmesí v pevnej forme) a sú nerozpustné vo vode, ako sú zliatiny, zmesi obsahujúce polyméry a zmesi obsahujúce elastoméry. Je preto potrebné dodržiavať určitý súlad medzi požiadavkami odseku 1 a ustanoveniami o špeciálnych zmesiach v odseku 1.3.4 prílohy I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 45 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia najneskôr do 1. decembra 2010 predloží legislatívny návrh, ktorého cieľom bude harmonizovať informácie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

Nedávna štúdia ukazuje, že toto ustanovenie sa v rôznych členských štátoch implementuje rozlične. Tento PDN odôvodňuje ďalšiu harmonizáciu postupov núdzovej reakcie v EÚ. Toto nariadenie má tiež zaručiť voľný pohyb chemických látok a zmesí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia vrátane vedenia systému úradných kontrol na zabezpečenie toho, že látky a zmesi sa uvádzajú na trh iba vtedy, ak sú klasifikované, označené a zabalené v súlade s týmto nariadením.

1. Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia vrátane vedenia systému úradných kontrol a iných činností vhodných podľa konkrétnych okolností na zabezpečenie toho, aby sa látky a zmesi uvádzali na trh iba vtedy, ak sú klasifikované, označené a zabalené v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Z nariadenia REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovujú predpisy o sankciách uplatniteľných pri porušení ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia Komisii najneskôr do osemnástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne jej oznamujú každú ich následnú zmenu a doplnenie.

Členské štáty stanovujú predpisy o sankciách uplatniteľných pri porušení ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia Komisii najneskôr do osemnástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne jej oznamujú každú ich následnú zmenu a doplnenie. Komisia vyhodnotí údaje o sankciách a šíri informácie o osvedčených postupoch z hľadiska ich účinnosti.

Odôvodnenie

Komisia by mala analyzovať opatrenia, ktoré prijímajú členské štáty na zabezpečenie riadneho vykonávania tohto nariadenia. Informácie o najúčinnejších sankciách by sa mali šíriť medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak má členský štát oprávnené dôvody sa domnievať, že látka alebo zmes, aj keď spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie z dôvodov klasifikácie, označenia alebo balenia, môže prijať vhodné predbežné opatrenia. Členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, agentúru a ostatné členské štáty a uvádza dôvody, ktoré ho viedli k tomuto rozhodnutiu.

1. Ak v prípade sporu s dodávateľom má členský štát oprávnené dôvody sa domnievať, že látka alebo zmes, aj keď spĺňa alebo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie z dôvodov klasifikácie, označenia alebo balenia, môže prijať vhodné predbežné opatrenia. Členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, agentúru a ostatné členské štáty a uvádza dôvody, ktoré ho viedli k tomuto rozhodnutiu.

Odôvodnenie

Je potrebné počítať s možnými spormi týkajúcimi sa výkladu požiadaviek tohto nariadenia, ku ktorým by mohlo dôjsť medzi dodávateľom a členským štátom; je potrebné vypracovať postup, ktorý by zabezpečil harmonizovanú klasifikáciu, v prípade ak dôjde k sporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže upraviť a prispôsobiť články 12, 14, 23, 27 až 32 a 37 ods. 2 druhý a tretí pododsek a prílohy I až VII technickému pokroku. Tieto opatrenia navrhnuté na účely zmeny a doplnenia iných ako podstatných prvkov tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 54 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 54 ods. 4.

1. Komisia prijíma prílohu VIIa a môže upraviť a prispôsobiť prílohy I až VIIa technickému a vedeckému pokroku v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení. Komisia náležite zohľadní ďalší vývoj GHS v rámci OSN, vývoj v medzinárodných chemických programoch a dohovoroch, údaje z databáz o nehodách, akými sú informačné jednotky o otravách a Európsky systému monitorovania úrazov v domácnosti a vo voľnom čase (EHLASS), a validáciu alternatívnych testov strediskom ECVAM. Tieto opatrenia navrhnuté na účely zmeny a doplnenia nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 54 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 54 ods. 4.

 

1a. Komisia podporuje zosúladenie označovania látok PBT a bPvB na úrovni OSN a v prípade potreby následne prispôsobí časti 1.1 a 1.2 prílohy II a časť 2 prílohy III uvedené v článku 27 ods. 1 a/alebo časť 2 prílohy II a časť 3 prílohy III uvedené v článku 24.

 

Odôvodnenie

Prispôsobenie nariadenia technickému a vedeckému pokroku je potrebné, môže sa však vykonávať len v súlade s legislatívnym rámcom prijatým spolurozhodovacím postupom. Články tohto nariadenia by sa mali meniť a dopĺňať len spolurozhodovacím postupom. Pri ďalších úpravách sa musí zohľadniť vývoj v GHS a iných medzinárodných chemických programoch a dohovoroch. Databázy o nehodách poskytujú informácie o praktických účinkoch tohto právneho predpisu, čo je potrebné vziať do úvahy.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 1980 sa na medzinárodnej úrovni otvorila diskusia o chemikáliách a úlohe, ktorú zohrávajú v našom živote, najskôr v Medzinárodnej organizácii práce a potom v OSN, a na základe toho sa po viacerých medziobdobiach (Rio v roku 1992, Johanesburg v roku 2002) v decembri 2002 prijal systém GHS.

Na európskej úrovni:

§ Komisia v roku 2001 publikovala Bielu knihu nazvanú Stratégia budúcej politiky chemických látok, v ktorej uvádza, že hodlá navrhnúť začlenenie GHS do právnych predpisov Spoločenstva.

§ 29. októbra 2003 Komisia v dôvodovej správe k zmene a doplneniu smernice 67/548/ES prijatému spolu s nariadením o REACH uviedla svoj zámer vypracovať návrh týkajúci sa GHS.

§ 21. augusta 2006 a 21. októbra 2006 sa uskutočnili konzultácie zainteresovaných strán. Bolo prijatých 370 príspevkov.

§ 27. júna 2007 Komisia návrh prijala.

· V júni 2007 nadobudlo účinnosť nariadenie o REACH, jedno z hlavných súčastí politiky v oblasti chemikálií.

GHS

GHS je dobrovoľným medzinárodným programom harmonizácie, ku ktorému sa EÚ rozhodla pristúpiť s cieľom vytvoriť spoločnú zosúladenú základňu, prostredníctvom ktorej by sa riešili problémy chemického nebezpečenstva, a ktorý stanovuje základné pravidlá na zabezpečenie:

-          bezpečnosti v preprave nebezpečných tovarov;

-          ochrany spotrebiteľov, zdravia a bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného prostredia.

Konkrétne návrh nariadenia:

· harmonizuje klasifikáciu látok a zmesí a pravidlá označovania a balenia nebezpečných látok a zmesí;

· stanovuje povinnosť dodávateľov klasifikovať látky a zmesi;

· vytvára zoznam látok a ich harmonizovanú klasifikáciu a označovanie na úrovni Spoločenstva (v časti 3 prílohy VI);

· vytvára súpis klasifikácie a označovania, ktorý pozostáva zo všetkých oznámení, podkladov a harmonizovaných klasifikácií.

Pre rozsah medzinárodného obchodu s chemikáliami sa predpokladalo, že medzinárodný harmonizovaný systém klasifikácie a označovania je najlepším prostriedkom nielen na zabezpečenie bezpečnosti, ale aj kvality a súladu informácií o výrobkoch vyrábaných miestne alebo o dovážaných výrobkoch a monitorovania expozície voči látkam, a tým zabezpečenie noriem ochrany zdravia a životného prostredia na celom svete. Jasnejšie povedané, poskytovanie zrozumiteľných a relevantných informácií spotrebiteľom zaručí, aby tento právny predpis viedol k optimálnym výsledkom.

Za súčasného stavu môže byť tá istá látka alebo látka v tej istej koncentrácii klasifikovaná v rôznych krajinách rozdielne v dôsledku odlišných systémov klasifikácie. Klasifikácia tej istej látky sa môže líšiť od nebezpečnej, jedovatej alebo škodlivej až po nie nebezpečnú (napr. orálna toxicita s LD50 = 257mg/kg sa v klasifikácii GHS označuje za nebezpečnú, v EÚ a v krajinách ako sú Austrália, Malajzia a Thajsko sa označuje za škodlivú s keltským krížom, v USA, Kanade, Japonsku a Kórei sa klasifikuje ako jedovatá, v Novom Zélande ako nebezpečná a v Číne ako nie nebezpečná).

Látky, ktoré sa v Európe klasifikujú ako nebezpečné nemusia v krajinách ako Čína niesť na etikete žiaden výstražný symbol. Okrem toho, že táto skutočnosť vytvára nespravodlivú konkurenčnú výhodu, vážne ohrozuje všetkých spotrebiteľov, zvlášť na globálnom trhu. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Európska komisia a členské štáty podieľali na práci v rámci OSN a rozhodli sa začleniť systém do európskych právnych predpisov.

Chemikálie sa vyrábajú na celom svete a obchoduje sa s nimi po celom svete a riziká sú všade rovnaké nehľadiac na teritórium. Klasifikačný systém rizík preto nesmie byť v rôznych krajinách odlišný. Riziko alebo absencia rizika je pre všetkých spotrebiteľov všade rovnaká.

Lehoty pre GHS

Reklasifikácia a označovanie látok sa musí ukončiť do:

· 1. decembra 2010, pokiaľ ide o látky (3,5 roka po nadobudnutí účinnosti REACH),

· 1. júna 2015, pokiaľ ide o zmesi (4,5 roka po nadobudnutí účinnosti REACH).

Lehoty plynú od nadobudnutia účinnosti nariadenia o REACH a akékoľvek prieťahy v prijímaní by mohli vytvárať veľkú záťaž na firmy a ich pracovníkov. Preto z dôvodu, že znenie vychádza z OSN a je výsledkom medzinárodných rokovaní, na ktorých sa zúčastňovala Komisia a členské štáty, sa rozhodlo, že sa predloží len toľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, koľko je potrebné na to, aby sa návrh zosúladil s ustanoveniami platnými v odvetví a s nariadením o REACH.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa(*) (27.3.2008)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006
(KOM(2007)0355 – C6‑0197/2007 – 2007/0121(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Andreas Schwab(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext návrhu

Návrhom nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí[1] sa v EÚ zavádzajú medzinárodné kritériá pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí schválené Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov. Tieto kritériá sa tiež nazývajú Globálny harmonizovaný systém (GHS).

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a súčasne zaručiť voľný pohyb látok a zmesí v rámci vnútorného trhu.

Systémom GHS sa vytvárajú harmonizované kritériá na klasifikovanie látok a zmesí podľa fyzikálnych rizík a rizík z hľadiska zdravia a životného prostredia, ako aj harmonizované prvky informovania o riziku vrátane požiadaviek na označovanie a karty bezpečnostných údajov. Toto sa vzťahuje na prepravu chemikálií, používanie chemikálií na pracovisku a označovanie v spotrebiteľskom sektore.

Nové právne predpisy nahradia v súčasnosti platné ustanovenia o klasifikácii a označovaní chemikálií. Súčasný systém EÚ a systém GHS sú podobné z hľadiska koncepcie a vzťahujú sa na rovnaké štrukturálne prvky, a to klasifikáciu, balenie a informovanie o rizikách vrátane označovania a kariet bezpečnostných údajov. Niektoré kritériá na označovanie sa však v novom systéme zmenia.

Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť obchodovanie a zabezpečiť tak dobre fungujúci vnútorný trh, a to v prospech výrobcov, profesionálnych používateľov a spotrebiteľov.

Súvislosť s nariadením REACH

Nedávno prijaté nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)[2] obsahuje odkazy na klasifikáciu látok a prípravkov, ako aj na kartu bezpečnostných údajov, nezahŕňa však kritériá takejto klasifikácie. Identifikovanie týchto kritérií je podstatou návrhu o systéme GHS. Predovšetkým musia potenciálni žiadatelia o registráciu poskytnúť pri registrácii informácie o klasifikácii látok. Tieto informácie, ako aj akékoľvek ďalšie ustanovenia založené na kritériách klasifikácie sa preto budú opierať o kritériá stanovené v návrhu o systéme GHS. Ustanovenia o povinnom oznamovaní v zozname klasifikácie a označovania, ktoré sa momentálne uvádzajú v nariadení REACH, sa presunú do nariadenia o systéme GHS.

Novým nariadením sa v podstate vytvoria ustanovenia, ktoré umožnia dodávateľom látok a zmesí získavať dostupné informácie na vyhodnotenie skutočného nebezpečenstva týchto látok a zmesí s cieľom označiť na nich tieto informácie o rizikách a určiť vhodné preventívne opatrenia, ktoré je potrebné prijať ešte pred ich uvedením na trh. Nariadenie REACH na druhej strane vyžaduje, aby výrobcovia a dovozcovia látok vyhodnocovali riziká so zreteľom na určené použitie s cieľom poskytnúť následným používateľom konkrétne pokyny na kontrolu týchto rizík a aby sa to dokumentovalo pri registrácii v Európskej chemickej agentúre.

Ďalšie súvisiace návrhy

Súčasťou návrhu nariadenia sú dve oznámenia, v ktorých sa navrhujú technické zmeny nadväzujúcich právnych predpisov. Tieto zmeny sú nevyhnutné na zosúladenie nadväzujúcich právnych predpisov s návrhmi o systéme GHS. Nariadením KOM(2007)0611[3] sa navrhujú zmeny a doplnenia niekoľkých smerníc (smernice týkajúce sa kozmetických výrobkov, bezpečnosti hračiek, emisií rozpúšťadiel, vozidiel po dobe životnosti a dve smernice o farbách). Nariadením KOM(2007)0613[4] sa navrhujú zmeny a doplnenia nariadenia o detergentoch. Cieľom týchto návrhov je zosúladiť terminológiu so systémom GHS a prispôsobiť krížové odkazy medzi textami. Spravodajca nenavrhne zmeny a doplnenia k týmto dvom oznámeniam, ale predložia sa k nim dve osobitné stanoviská.

Prílohy k textu

Spravodajca nenavrhuje žiadne zmeny a doplnenia k prílohám návrhu podobne ako spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Od Komisie sa však požaduje, aby zabezpečila konzistentnosť medzi konečným znením zmien a doplnení nariadenia prijatých Európskym parlamentom a prílohami k nariadeniu.

Hlavné oblasti záujmu spravodajcu

Spravodajca podporuje návrh Komisie, v tomto návrhu stanoviska však navrhol niekoľko zmien a doplnení. Hlavným predmetom záujmu spravodajcu je zabezpečiť rovnováhu medzi riadnym vykonávaním medzinárodných záväzkov Európskej únie v Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie Spojených národov a súčasným zabránením zbytočnej záťaži podnikateľského sektora. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby nadmierna klasifikácia výrobkov nevyvolávala u spotrebiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nejasnosti. Na tento účel navrhuje spravodajca niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa označovania vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k odôvodneniam s cieľom objasniť zásady vzťahujúce sa na klasifikáciu dodávateľov a informovanie verejnosti o riziku a bezpečnom používaní chemikálií.

Spravodajca tiež predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na posilnenie určitých aspektov týkajúcich sa dôvernosti informácií a na zabezpečenie lepšie fungujúcich pravidiel, pokiaľ ide o balenie. Spravodajca nakoniec navrhuje, aby sa na uplatňovanie povinnosti informovať agentúru o používaní určitej látky stanovila minimálna prahová hodnota 1 tona ročne, a objasňuje povinnosti dodávateľa zhromažďovať informácie a zabezpečiť ich dostupnosť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[5]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 16a (nové)

 

16a) Zásada klasifikácie zo strany výrobcu je základným predpokladom jednotnej klasifikácie a označovania látok a zmesí v rámci celej EÚ. Táto zásada by sa teda mala považovať za kľúčovú pre plynulý pohyb tovaru na vnútornom trhu a mala by platiť bez výnimky pre všetky látky a zmesi, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Od členských štátov sa vyžaduje, aby zásadu klasifikácie zo strany výrobcu presadzovali vo všetkých oblastiach klasifikácie chemických látok.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom právneho textu je harmonizácia klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí s cieľom zabrániť deformácii hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Klasifikácia zo strany výrobcu, stanovená v čl. 4, predstavuje základnú zásadu zabezpečenia jednotnej klasifikácie v rámci EÚ. Táto základná zásada by sa teda mala bez výnimky uplatňovať na všetky látky a zmesi, ktoré patria do oblasti pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 23a (nové)

(23a) Je potrebné poskytovať spotrebiteľom dostatočné informácie, zabrániť možnosti neprimeraných opatrení, ako sú obaly odolné proti otvoreniu deťmi, vyplývajúcich predovšetkým z nadhodnotenia pri klasifikácii zmesi, a zabrániť zdvojeniu testovania. Mal by sa podporovať postup umožňujúci dodávateľom, najmä malým a stredným podnikom, v konkrétnych odvetvových skupinách stanoviť vhodnú klasifikáciu a zodpovedajúce označenie a zabalenie zmesi. Takýto postup by bol prístupný všetkým dodávateľom v danej odvetvovej skupine.

Odôvodnenie

Ak má výrobca k dispozícii iba informácie, ktoré poskytuje (poskytujú) dodávateľ (dodávatelia) látok používaných vo výrobku (zmesi), bude sa pri stanovení klasifikácie zmesi opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi. Existencia uznaného postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, by umožnila presnejšiu klasifikáciu a mala by osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 35

(35) Hlavné dve zložky používané na informovanie o nebezpečnosti látok a zmesí sú etikety a karty bezpečnostných údajov stanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006. Označenie je jediný nástroj komunikácie so spotrebiteľmi, ale môže slúžiť aj na upozornenie pracovníkov na komplexnejšie informácie o látkach alebo zmesiach uvedených v kartách bezpečnostných údajov. Keďže ustanovenia o kartách bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení (ES) č. 1907/2006, v rámci ktorého sa používa karta bezpečnostných údajov ako hlavný komunikačný nástroj v rámci dodávateľského reťazca látok, je vhodné neopakovať rovnaké ustanovenia v tomto nariadení.

(35) Dve dôležité zložky používané na informovanie o nebezpečnosti látok a zmesí sú etikety a karty bezpečnostných údajov stanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006. Spomedzi nich je na účel komunikácie so spotrebiteľmi ľahko dostupná iba etiketa, a preto musí byť dostatočne podrobná a musí zodpovedať používaniu výrobku. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby agentúra v zmysle nariadenia (ES) č. 1907/2006 konzultovala s príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami a podľa potreby využívala náležité osvedčené postupy, a tak usmerňovala poskytovanie informácií o rizikách a bezpečnom používaní chemických látok a zmesí širokej spotrebiteľskej verejnosti. Etiketa môže slúžiť aj na upozornenie pracovníkov na komplexnejšie informácie o látkach alebo zmesiach uvedených v kartách bezpečnostných údajov. Keďže ustanovenia o kartách bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení (ES) č. 1907/2006, v rámci ktorého sa používa karta bezpečnostných údajov ako hlavný komunikačný nástroj v rámci dodávateľského reťazca látok, je vhodné neopakovať rovnaké ustanovenia v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Primeraný a zosúladený komunikačný systém bude spotrebiteľom poskytovať informácie a odporúčania, ktoré im umožnia bezpečne a účinne čeliť nebezpečenstvu pri používaní látok, prípravkov alebo výrobkov obsahujúcich chemické látky. Takýto postup je tiež v súlade s GHS (ods. 1.4.3.4), v rámci ktorého musí byť etiketa pre spotrebiteľa „dostatočne podrobná a musí zodpovedať používaniu výrobku“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 41

(41) Pravidlami označovania v tomto nariadení by nemali byť dotknuté smernica Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

Pravidlami označovania v tomto nariadení by nemala byť dotknutá smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch¹.

 

_________

1 Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 907/2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 5).

Odôvodnenie

Nariadenie o detergentoch obsahuje špecifické ustanovenia o označovaní detergentov, ktoré sa musia dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 9 odsek 4a (nový)

4a. Ak určitá odvetvová skupina zriadila centrum pre stanovovanie nebezpečnosti a klasifikáciu, ktoré zhromažďuje odborné poznatky v oblasti hodnotenia informácií, údaje z testov, stanovovania závažnosti dôkazov a princípy extrapolácie, všetci dodávatelia v danom odvetví sa môžu opierať o hodnotenie tohto centra pri zisťovaní rizík a zodpovedajúcej klasifikácii zmesi.

Odôvodnenie

Ak má výrobca k dispozícii iba informácie, ktoré poskytuje (poskytujú) dodávateľ (dodávatelia) látok používaných vo výrobku (zmesi), bude sa pri stanovení klasifikácie zmesi opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi. Existencia uznaného postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, by umožnila presnejšiu klasifikáciu a mala by osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 18 odsek 3 pododsek 1a (nový)

 

V prípade prírodných látok sa môže použiť označenie ako napríklad „éterický olej z ...“ alebo „výťažok z ...“ namiesto názvov zložiek tohto éterického oleja alebo výťažku.

Odôvodnenie

Uvedenie názvov všetkých látok, ktoré sú súčasťou jednej zmesi, predstavuje pre výrobcov aróm a voňaviek vzhľadom na ich malé množstvo v konečnom produkte neprimeranú záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 26 odsek 1

1. Ak dodávateľ látky alebo zmesi môže preukázať, že uvedenie chemickej identifikácie látky alebo zmesi na etikete ohrozuje dôverný charakter jeho podnikateľskej činnosti, najmä jeho duševné vlastníctvo, môže agentúre predložiť žiadosť o použitie identifikátora výrobku uvádzajúceho odkaz na chemickú latku alebo zmes buď prostredníctvom názvu, ktorý identifikuje najdôležitejšie funkčné chemické skupiny, alebo prostredníctvom všeobecného názvu.

1. Ak dodávateľ látky alebo zmesi môže preukázať, že uvedenie chemickej identifikácie látky alebo zmesi ohrozuje dôverný charakter jeho podnikateľskej činnosti, najmä jeho duševné vlastníctvo, môže agentúre predložiť žiadosť o použitie identifikátora výrobku uvádzajúceho odkaz na chemickú látku alebo zmes buď prostredníctvom názvu, ktorý identifikuje najdôležitejšie funkčné chemické skupiny, alebo prostredníctvom všeobecného názvu.

Odôvodnenie

Mala by existovať možnosť použiť generický názov aj na karte bezpečnostných údajov. Dôvernosť tu nie je na mieste. Generický názov na karte bezpečnostných údajov nenahrádza klasifikáciu a príslušné informácie o nebezpečenstve, ale iba samotný názov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 26 odsek 2

2. Každá žiadosť uvedená v odseku 1 sa predkladá vo formáte uvedenom v článku 111 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a zároveň sa vyberá poplatok.

2. Každá žiadosť uvedená v odseku 1 sa predkladá vo formáte uvedenom v článku 111 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Výšku poplatkov stanovuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

 

Odôvodnenie

Odkaz na poplatky sa vypúšťa v súlade s článkom 15 smernice o nebezpečných prípravkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 26 odsek 3

3. Agentúra si môže od dodávateľa, ktorý žiadosť predkladá, vyžiadať ďalšie informácie, ak sú tieto informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Agentúra oznamuje svoje rozhodnutie osobe, ktorá žiadosť predkladá, do 6 týždňov od predloženia žiadosti alebo od prijatia ďalších požadovaných informácií. Ak agentúra neprijme v stanovenej lehote žiadne rozhodnutie, považuje sa použitie požadovaného názvu za povolené.

3. Agentúra si môže od dodávateľa, ktorý žiadosť predkladá, vyžiadať ďalšie informácie, ak sú tieto informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Agentúra oznamuje svoje rozhodnutie osobe, ktorá žiadosť predkladá, do 6 týždňov od predloženia žiadosti alebo od prijatia ďalších požadovaných informácií. Ak agentúra neprijme v stanovenej lehote žiadne rozhodnutie, považuje sa použitie požadovaného názvu za povolené. Ak agentúra žiadosť neschváli, informuje výrobcu alebo dovozcu najneskôr do štyroch týždňov pred plánovaným uverejnením informácie. Proti rozhodnutiu o neschválení žiadosti možno podať odvolanie v súlade s článkami 92 a 93 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Toto odvolanie má odkladný účinok, pričom sa údaje neuverejnia.

Odôvodnenie

Tento návrh sa predkladá v záujme zabezpečenia práva na odvolanie a ochrany dôverných obchodných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 31 odsek 1 písmeno k

k) látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 1, 2, 3 a 4.

k) látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 1 a 2.

Odôvodnenie

Kategórie 3 a 4 látok chronicky nebezpečných pre vodné prostredie sa nespájajú s piktogramom nebezpečenstva. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve na obale neuviedlo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh odzrkadľuje súčasnú prax uplatňovanú v zmysle smernice o nebezpečných prípravkoch na zmesi klasifikované ako R10 alebo R52/53, t. j. klasifikácie nespájajúce sa so symbolom nebezpečnosti. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 31 odsek 1a (nový)

1a. Pri obaloch s objemom 125 ml alebo menej sa na etikete nemusia uvádzať bezpečnostné upozornenia, ak je látka alebo zmes klasifikovaná ako látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 3 a 4.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 26. Kategórie 3 a 4 látok chronicky nebezpečných pre vodné prostredie sa nespájajú s piktogramom nebezpečenstva. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve na obale neuviedlo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh odzrkadľuje súčasnú prax uplatňovanú v zmysle smernice o nebezpečných prípravkoch na zmesi klasifikované ako R10 alebo R52/53, t. j. klasifikácie nespájajúce sa so symbolom nebezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 31 odsek 2a (nový)

2a. Požiadavka označovania sa nevzťahuje na balenia na jedno použitie (alebo jedno podanie, jednu porciu či jednotkovú dávku), ktoré sa nachádzajú vo vonkajšom obale označenom v súlade s týmto nariadením, sú vybraté iba na účel použitia podľa pokynov na použitie a sú okamžite vyprázdnené.

Odôvodnenie

Na objasnenie situácie v súvislosti so zmesami dodávanými ako jednotkové dávky, kde výrobok (napr. tabletka) a) je určený iba na jedno použitie, b) musí sa vybrať z vonkajšieho obalu tesne pred použitím a c) všetky pokyny (a ďalšie označenia) sa nachádzajú na vonkajšom obale.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 k článku 26 ods. 4a (nový), predložený spravodajcom, a napráva sa ním technická chyba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 32

Na obaly určené širokej verejnosti, na ktorých je fyzicky nemožné použiť etiketu v súlade s článkom 34, sa vzťahuje výnimka z povinnosti obsahovať etiketu za predpokladu, že k takémuto obalu sú priložené presné a jasné pokyny na použitie vrátane prípadných pokynov na jeho zneškodnenie a za predpokladu, že obsahuje látky alebo zmesi klasifikované v súlade s týmito triedami a kategóriami nebezpečnosti uvedenými v prílohe I:

Keď sú látky alebo zmesi dodávané širokej verejnosti klasifikované v kategóriách akútna toxicita, kategória 1, 2 alebo 3, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia, kategória 1, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia, kategória 1, alebo poleptanie kože, kategória 1, a ak je fyzicky nemožné umiestniť etiketu na samotné balenie, musí byť k baleniam obsahujúcim takéto látky alebo zmesi priložený presný a ľahko zrozumiteľný návod na použitie, ktorého súčasťou je prípadne návod na odstránenie prázdneho balenia.

a) oddiel 3.1, akútna toxicita, kategória 1, 2 alebo 3;

 

b) oddiel 3.2, žieravosť pre kožu, kategória 1;

 

c) oddiel 3.8, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia, kategória 1;

 

d) oddiel 3.9, toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia, kategória 1;

 

Odôvodnenie

Zmena je navrhnutá v záujme lepšieho objasnenia textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 32 odsek 1a (nový)

 

1a. Pre balenie látok a zmesí určených pre širokú verejnosť, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do triedy nebezpečných látok 2.16, platí výnimka z povinnosti umiestňovať etiketu upozorňujúcu na toto nebezpečenstvo za predpokladu, že pri súčasnom použití vonkajšieho aj vnútorného balenia sa na vonkajšom balení nachádza piktogram zodpovedajúci pravidlám pre prepravu nebezpečného tovaru v súlade s nariadením (EHS) č. 3922/91, smernicou 94/55/ES, smernicou 96/49/ES alebo smernicou 2002/59/ES.

Odôvodnenie

Látok a zmesí spôsobujúcich koróziu kovov sa dodávanie netýka. Trieda nebezpečných látok 2.16 je nová požiadavka, ktorá sa neuvádza v smernici o nebezpečných látkach ani v smernici o nebezpečných prípravkoch, ale iba v právnych predpisoch v oblasti prepravy. Táto vlastnosť je predmetná len v prípade prepravy a skladovania veľkých množstiev, a teda nemá zmysel, pokiaľ ide o jednotlivé spotrebiteľské balenia. Tejto triede rizikových látok je pridelený piktogram pre žieraviny. Použitie symbolu môže u spotrebiteľov viesť k zámene s nebezpečenstvom poleptania kože a vážnym poškodením očí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 32 odsek 1b (nový)

 

1b. Pre niektoré zmesi klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie možno stanoviť výnimky z určitých ustanovení o environmentálnych označeniach alebo možno vypracovať osobitné ustanovenia týkajúce sa environmentálneho označovania v súlade s postupom uvedeným v článku 53, ak sa dá preukázať zníženie dosahu na životné prostredie. Tieto výnimky alebo osobitné ustanovenia sú vymedzené v časti 2 prílohy II.

Odôvodnenie

V súlade so súčasnou smernicou o nebezpečných prípravkoch, viď článok 10 ods. 3 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 33 odsek 3

Týmto článkom nie sú dotknuté smernice 91/414/EHS a 98/8/ES.

Týmto článkom nie sú dotknuté smernice 91/414/EHS, 98/8/ES a článok 4 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zmeny v prílohe I smernice o nebezpečných látkach 67/548/EHS nadobúdajú účinnosť zvyčajne 12-mesačným prechodným obdobím. Toto prechodné obdobie by sa tiež malo zaradiť do nariadenia, pretože dodávateľom látok a zmesí umožňuje praktické vykonávanie.

Klasifikácia zo strany výrobcu, ako je stanovená v čl. 4, zabezpečuje jednotnú klasifikáciu. Táto základná zásada by sa teda mala bez výnimky uplatňovať na všetky látky a zmesi, ktoré patria do oblasti pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 35 odsek 3

3. Doplňujúce informácie sa uvádzajú v časti pre doplňujúce informácie podľa článku 27, pričom umiestnenie tejto časti nesmie sťažovať identifikáciu prvkov stanovených v článku 17 ods. 1.

3. Doplňujúce informácie sa uvádzajú v časti pre doplňujúce informácie podľa článku 27, pričom umiestnenie tejto časti nesmie sťažovať identifikáciu prvkov stanovených v článku 17 ods. 1. Dodávateľ sa môže rozhodnúť umiestniť všetky informácie o označovaní podľa kapitoly 1 na jedno miesto balenia.

Odôvodnenie

Dodávateľ by mal mať možnosť umiestniť všetky informácie o rizikách vrátane doplňujúcich informácií spoločne na jedno miesto v tesnej blízkosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 36 odsek 1

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal a na vonkajšom obale sa neuvádza piktogram v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES, musí byť v súlade s týmto nariadením označený vnútorný aj vonkajší obal;

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal, požiadavky na označovanie sa budú považovať za splnené, ak sa vonkajší obal označí v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES a ak sa vnútorný obal označí v súlade s týmto nariadením;

Ak sa však na vonkajšom obale uvádza piktogram v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES, vnútorný obal je označený v súlade s týmto nariadením.

 

Odôvodnenie

Zosúladenie odseku 1 s článkom 11.6 písm. a) smernice o nebezpečných prípravkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 36 odsek 2a (nový)

 

2a. Ak je označenie na vnútornom obale jasne viditeľné vďaka priesvitnému vonkajšiemu obalu, napr. zmršťovacej fólii, ďalšie označenie na vonkajšom obale nie je povinné.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 36a (nový)

 

Článok 36a

 

1. Pravidlá označovania stanovené v hlave III nemajú vplyv na nariadenie (ES) č. 648/2004.

 

2. Bez ohľadu na pravidlá označovania stanovené v hlave III označuje dodávateľ látky alebo zmesi určené na použitie pre bežných spotrebiteľov v súlade s usmerneniami agentúry pre sprostredkovanie informácií o rizikách a bezpečnom používaní chemických látok a zmesí bežným spotrebiteľom, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006.

 

3. Agentúra vydáva usmernenia uvedené v odseku 1 po porade s príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami, pričom podľa potreby využíva náležité osvedčené postupy. Usmernenia sú k dispozícii do x rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s odôvodneniami 35 a 41. Nariadenie o detergentoch obsahuje špecifické ustanovenia o označovaní detergentov, ktoré sa musia dodržiavať. Primeraný a zosúladený komunikačný systém bude spotrebiteľom poskytovať informácie a odporúčania, ktoré im umožnia bezpečne a účinne čeliť nebezpečenstvu pri používaní látok, prípravkov alebo výrobkov obsahujúcich chemické látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 37 odsek 1

1. Obal látok a zmesí klasifikovaných ako nebezpečných spĺňa tieto požiadavky:

1. Obal látok a zmesí klasifikovaných ako nebezpečné spĺňa tieto požiadavky:

a) obal musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby jeho obsah nemohol uniknúť, s výnimkou prípadov, keď sú predpísané špecifickejšie bezpečnostné prostriedky;

a) obal musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby jeho obsah pri bežnom zaobchádzaní a používaní nemohol uniknúť, s výnimkou prípadov, keď sú predpísané špecifickejšie bezpečnostné prostriedky;

b) materiály, ktoré tvoria obal a uzávery, nesmú byť citlivé na poškodenie pôsobením obsahu ani schopné tvoriť s obsahom nebezpečné zlúčeniny;

b) materiály, ktoré tvoria obal a uzávery, nesmú byť citlivé na poškodenie pôsobením obsahu ani schopné tvoriť s obsahom nebezpečné zlúčeniny;

c) obal a uzávery musia byť všade silné a pevné, aby sa zabezpečilo, že sa neuvoľnia a bezpečne odolajú tlakom a namáhaniu pri bežnom zaobchádzaní;

c) obal a uzávery musia byť všade silné a pevné a bezpečne odolajú tlakom a namáhaniu pri bežnom zaobchádzaní;

d) obal vo forme nádob vybavených vymeniteľnými uzávermi je navrhnutý tak, aby mohla byť nádoba opakovane uzatvorená bez úniku obsahu;

d) obal vo forme nádob vybavených vymeniteľnými uzávermi je navrhnutý tak, aby mohla byť nádoba opakovane uzatvorená bez úniku obsahu.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zlepšiť zrozumiteľnosť textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 37 odsek 2

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú predávané alebo sprístupnené širokej verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani úpravu alebo označenie, aké sa používa pre potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé výrobky alebo kozmetické výrobky.

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú predávané alebo sprístupnené širokej verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani úpravu alebo označenie, aké sa používa pre potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé výrobky alebo kozmetické výrobky, ktoré by mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II.

Ak nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II, pokiaľ v samostatnej smernici alebo nariadení EÚ nie sú uvedené osobitné ustanovenia o balení vzťahujúce sa na zmes.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II.

Ak nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II, pokiaľ v samostatnej smernici alebo nariadení EÚ nie sú uvedené osobitné ustanovenia o balení vzťahujúce sa na zmes.

Odôvodnenie

Predíde sa tak prekrývaniu ustanovení uvedených v iných smerniciach alebo nariadeniach EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 38 odsek 1 písmeno d

d) reprodukčná toxicita, oddiel 3.7, kategória 1A, 1B alebo 2.

d) reprodukčná toxicita, oddiel 3.7, kategória 1A, 1B alebo 2, okrem vplyvu na laktáciu alebo jej prostredníctvom.

Odôvodnenie

Cieľom je zlepšiť zrozumiteľnosť textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 41 odsek 1 pododseky 1 a 2

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len „oznamovatelia“, ktorí uvádzajú na trh látku, ktorá podlieha registrácii v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná sama o sebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES, alebo prípadne v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto informácie na účely jej zaradenia do zoznamu podľa článku 43:

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len „oznamovatelia“, ktorí v množstve 1 tony ročne uvádzajú na trh buď látku, ktorá podlieha registrácii v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná sama o sebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES alebo v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto informácie na účely jej zaradenia do zoznamu podľa článku 43:

a) identifikáciu oznamovateľa alebo oznamovateľov zodpovedných za uvedenie látky alebo látok na trh podľa oddielu 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

a) identifikáciu oznamovateľa alebo oznamovateľov zodpovedných za uvedenie látky alebo látok na trh podľa oddielu 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

b) identifikáciu látky alebo látok podľa oddielov 2.1 až 2.3.4 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

b) identifikáciu látky alebo látok podľa oddielov 2.1 až 2.3.4 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

c) klasifikáciu látky alebo látok v súlade s článkom 13;

c) klasifikáciu látky alebo látok v súlade s článkom 13;

d) ak bola látka klasifikovaná v niektorých, ale nie vo všetkých triedach nebezpečnosti alebo rozlíšeniach, uvedie sa, či je to spôsobené nedostatkom údajov, nepresvedčivými údajmi alebo údajmi, ktoré sú síce presvedčivé, ale nepostačujú na klasifikáciu;

d) ak bola látka klasifikovaná v niektorých, ale nie vo všetkých triedach nebezpečnosti alebo rozlíšeniach, uvedie sa, či je to spôsobené nedostatkom údajov, nepresvedčivými údajmi alebo údajmi, ktoré sú síce presvedčivé, ale nepostačujú na klasifikáciu;

e) prípadné špecifické koncentračné limity alebo faktory M v súlade s článkom 10 tohto nariadenia spolu s odôvodnením podľa príslušných častí oddielov 1, 2 a 3 prílohy I nariadenia (ES) č. 1907/2006;

e) prípadné špecifické koncentračné limity alebo faktory M v súlade s článkom 10 tohto nariadenia spolu s odôvodnením podľa príslušných častí oddielov 1, 2 a 3 prílohy I nariadenia (ES) č. 1907/2006;

f) prvky označovania látky nebo látok v súlade s hlavou III tohto nariadenia.

f) prvky označovania látky nebo látok v súlade s hlavou III tohto nariadenia.

Informácie uvedené v písmenách a) až e) sa neoznamujú, ak boli agentúre predložené ako súčasť registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. Výrobca alebo dovozca predkladá túto informáciu vo formáte podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Informácie uvedené v písmenách a) až f) sa neoznamujú, ak boli agentúre predložené ako súčasť registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. Výrobca alebo dovozca predkladá túto informáciu vo formáte podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Odôvodnenie

Podľa tohto odseku sa na účel zaradenia do zoznamu vyžaduje oznámenie o látkach, ktoré sa uvádzajú na trh a podliehajú registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), t. j. ich množstvo presahuje 1 tonu ročne, alebo látok klasifikovaných ako nebezpečné samy osebe alebo v zmesi, v dôsledku čoho sa táto zmes klasifikuje ako nebezpečná, t. j. bez ohľadu na množstvo. V súlade s nariadením REACH nepodliehajú látky uvádzané na trh v množstve menšom ako 1 tona ročne registrácii a netreba ich oznamovať na účel zaradenia do zoznamu. V opačnom prípade by náklady na dodržiavanie prevýšili trhové náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 41 odsek 3

3. V prípade látok uvedených na trh pred 1. decembrom 2010 sa predkladajú oznámenia v súlade s odsekom 1 pred uvedeným dátumom.

3. V prípade látok, ktoré sa klasifikujú ako nebezpečné samy osebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES alebo v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, uvedených na trh pred 1. decembrom 2010 v množstve 1 metrická tona na výrobcu alebo dovozcu ročne sa predkladajú oznámenia v súlade s odsekom 1 pred uvedeným dátumom.

Odôvodnenie

Podľa tohto odseku sa na účel zaradenia do zoznamu vyžaduje oznámenie o látkach, ktoré sa uvádzajú na trh a podliehajú registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), t. j. ich množstvo presahuje 1 tonu ročne, alebo látok klasifikovaných ako nebezpečné samy osebe alebo v zmesi, v dôsledku čoho sa táto zmes klasifikuje ako nebezpečná, t. j. bez ohľadu na množstvo. V súlade s nariadením REACH nepodliehajú látky uvádzané na trh v množstve menšom ako 1 tona ročne registrácii a netreba ich oznamovať na účel zaradenia do zoznamu. V opačnom prípade by náklady na dodržiavanie prevýšili trhové náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 45 odsek 3a (nový)

3a. Komisia najneskôr do 1. decembra 2010 predloží legislatívny návrh, ktorého cieľom bude harmonizovať informácie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

Nedávna štúdia ukázala, že toto ustanovenie sa v rôznych členských štátoch uplatňuje rozličnými spôsobmi. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť voľný obeh chemických látok a zmesí, čo odôvodňuje potrebu ďalšej harmonizácie postupov núdzovej reakcie v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 49 odsek 1 pododsek 1

1. Každý dodávateľ látky alebo zmesi zhromažďuje a sprístupňuje všetky informácie potrebné na účely klasifikácie a označenia podľa tohto nariadenia najmenej počas 10 rokov odo dňa, keď danú látku alebo zmes naposledy dodal.

1. Každý dodávateľ látky alebo zmesi zhromažďuje a sprístupňuje všetky informácie, ktoré potrebuje na účely klasifikácie a označenia podľa tohto nariadenia najmenej počas 10 rokov odo dňa, keď danú látku alebo zmes naposledy dodal.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť zrozumiteľnosť predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 58a (nový)

 

Článok 58a

Komisia najneskôr do 1. decembra 2010 predloží správu o účinnosti tohto nariadenia s ohľadom na článok 45 s cieľom predložiť v prípade potreby v súlade s regulačným postupom s kontrolou, uvedeným v článku 54 ods. 3, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na ďalšiu harmonizáciu.

Odôvodnenie

Nedávna štúdia ukázala, že toto ustanovenie sa v rôznych členských štátoch uplatňuje rozličnými spôsobmi. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť voľný obeh chemických látok a zmesí, čo odôvodňuje potrebu ďalšej harmonizácie postupov núdzovej reakcie v EÚ.

POSTUP

Názov

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí

Referenčné čísla

KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.7.2007

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

27.9.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Andreas Schwab

16.7.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.10.2007

27.11.2007

22.1.2008

 

Dátum prijatia

26.3.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

  • [1]  KOM(2007)355, 27.6.2007
  • [2]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
  • [3]  KOM(2007)0611 zo 16.10.2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 6/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.
  • [4]  KOM(2007)0613 zo 17.10.2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 6/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.
  • [5]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (6.3.2008)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anne Laperrouze

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Táto zmenená a doplnená smernica predstavuje dôležitú etapu v procese, ktorý v rokoch 1980 – 1990 iniciovala Medzinárodná organizácia práce a ktorý znovu naštartovala a rozšírila Konferencia OSN pre životné prostredie a rozvoj.

Ciele globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok (anglické označenie GHS) zahŕňajú harmonizované kritériá pre klasifikáciu látok a zmesí podľa fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie, a harmonizované prvky pre informovanie o týchto nebezpečenstvách zahŕňajúce ustanovenia v oblasti označovania a kariet bezpečnostných údajov.

Vaša spravodajkyňa víta túto iniciatívu: celosvetový prístup je v plnej miere v súlade s cieľom narastajúcej ochrany zdravia a životného prostredia a medzinárodným obchodovaním s výrobkami.

Návrh Komisie harmonizuje pravidlá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí. Zaväzuje podniky, aby sami klasifikovali svoje látky a zmesi a oznamovali ich klasifikácie. Stanovuje harmonizovaný zoznam látok klasifikovaných na úrovni Spoločenstva v prílohe VI a nakoniec zavádza zoznam klasifikácie a označovania vytvorený zo všetkých oznámení a harmonizovaných klasifikácií uvedených vyššie.

Návrh by mal byť v súlade s nariadením REACH v otázke lehôt, ako aj s prístupom na základe tonáže alebo, pokiaľ ide o prílohy, najmä s prílohou VI.

Podľa návrhu Komisie je časť 3 prílohy VI záväzná. Táto časť smie obsahovať len klasifikácie, ktoré v súlade s REACH a článkom 38 návrhu nariadenia zostanú harmonizované na úrovni Spoločenstva, a síce: karcinogény, mutagény, látky toxické pre ľudskú reprodukciu (CMR) a látky s respiračnou senzibilizáciou, ako aj osobitné riadne odôvodnené prípady (článok 38 ods.2).

Navrhuje sa vytvoriť časť 4 prílohy VI, ktorá by obsahovala klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok, pri ktorých sa už vykonala harmonizácia Spoločenstva prostredníctvom smernice 67/548/EHS pre iné kategórie nebezpečenstiev, ako sú vymedzené v článku 38 ods. 1, keďže tieto klasifikácie a označenia boli usporiadané, pričom sa zohľadnili kritériá klasifikácie a označovania v súlade s prílohou I.

Návrh Komisie zaviesť tieto klasifikácie v časti 3 prílohy VI rovnako ako klasifikácie, ktoré sa budú naďalej harmonizovať podľa článku 38 v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 39 a 40, predstavuje viacero ťažkostí:

— „preklad“ klasifikácií „príloha I k smernici 67/548/EHS“ v klasifikáciách „GHS“ nebol vopred dohodnutý;

— keďže platné kritériá pri mnohých látkach nekorešpondujú v plnej miere s kritériami GHS, je potrebné umožniť odchýlky od klasifikácie stanovenej v časti 3 prílohy VII;

— ustanovenie článku 4.6, ktoré požaduje „doplniť“ klasifikácie uvedené v časti 3 prílohy VI, sa môže uplatňovať len pri „čiastočných“ klasifikáciách, tak ako sú uvedené v článku 38;

— keďže sa neplánuje revízia a aktualizácia týchto klasifikácií, tieto sa postupne stanú neaktuálne. Ak budú záväzné, nebude možné zohľadniť nové údaje, a to najmä údaje vytvorené na základe uplatňovania nariadenia REACH.

Túto časť 4 prílohy VI je teda potrebné považovať za nezáväzný referenčný nástroj, ktorý budú vo veľkej miere využívať výrobné odvetvie a orgány.

Takto „sa nestratí“ práca, ktorú desaťročia realizujú odborníci Komisie, členských štátov a výrobného odvetvia na vypracovanie prílohy I smernice 67/548/EHS a takisto bude možné v plnej miere uplatniť kritériá GHS.

Dodávatelia, ktorí použili odlišnú klasifikáciu a označovanie od tých, ktoré sú uvedené v časti 4 prílohy VI, budú musieť podľa článku 49 predložiť príslušným orgánom dôkaz o tom, že uplatnili kritériá uvedené v častiach 2 až 5 prílohy I.

Nezáväzná príloha VI okrem jej časti 3 by mala takisto dvojitú výhodu v tom, že by sa zabránilo nejasnostiam, protirečeniam, nejednoznačnostiam, atď. v súvislosti so zoznamom klasifikácií a označení, ktorý je predmetom kapitoly 2 v tej istej hlave V a nebránilo by sa medzinárodnému obchodu.

Pokiaľ ide o informácie o konečnom výrobku, ktoré sú k dispozícii, vzhľadom nato, že Komisia sa rozhodla zahrnúť do návrhu aj povýrobnú fázu, je potrebné uprednostňovať kvalitu a primeranosť informácií pred ich kvantitou.

Nakoniec, nakoľko ide o globálny systém, je takisto dôležité, aby budúce nariadenie nekládlo na európske podniky požiadavky, ktoré by sa nevzťahovali na medzinárodné konkurenčné podniky.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 7

(7) Prínosy pre podniky sa budú tým vyššie, čím viac krajín na svete prijme kritéria GHS do svojich právnych predpisov. Spoločenstvo by malo byť na čele tohto procesu a nabádať ostatné krajiny, aby ho nasledovali a tým zabezpečili pre výrobné odvetvie Spoločenstva konkurenčnú výhodu.

(7) Prínosy pre podniky sa budú tým vyššie, čím viac krajín na svete prijme kritéria GHS do svojich právnych predpisov. Spoločenstvo by malo byť na čele tohto procesu a nabádať ostatné krajiny, aby ho nasledovali, a tým zabezpečili pre výrobné odvetvie Spoločenstva, a najmä pre malé a stredné podniky (MSP), konkurenčnú výhodu.

Odôvodnenie

Počas internetovej konzultácie s Komisiou od 21. augusta do 21. októbra 2006 prišlo 370 odpovedí od podnikov, z ktorých 45 % má menej ako 250 zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 19

(19) Na zabezpečenie informácií o nebezpečných látkach, ktoré sú obsiahnuté v zmesiach, by mali byť označené aj zmesi, kde to prichádza do úvahy, ak obsahujú aspoň jednu látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, dokonca aj vtedy, ak samotná zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

(19) Na zabezpečenie informácií o nebezpečných látkach a ochrany pred nebezpečnými látkami, ktoré sú obsiahnuté v zmesiach, by mali byť označené aj zmesi, kde to prichádza do úvahy, ak obsahujú aspoň jednu látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, dokonca aj vtedy, ak samotná zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Odôvodnenie

Cieľom klasifikácie, označovania a balenia nie je len poskytovanie informácií, ale aj ochrana zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 21

(21) Kým klasifikácia akejkoľvek látky alebo zmesi sa môže vykonávať na základe dostupných informácií, takéto dostupné informácie, ktoré sa majú použiť na účely tohto nariadenia, by mali prednostne spĺňať príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006, ustanovenia o preprave alebo medzinárodné zásady alebo postupy na overovanie informácií, aby sa zabezpečila kvalita a porovnateľnosť výsledkov a súlad s ostatnými požiadavkami na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva. To isté by malo platiť, ak sa dodávateľ rozhodne získavať nové informácie.

(21) Klasifikácia akejkoľvek látky alebo zmesi sa môže vykonávať na základe dostupných informácií, ktoré by sa mali použiť na účely tohto nariadenia a mali by prednostne spĺňať príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006, ustanovenia o preprave alebo medzinárodné zásady alebo postupy na overovanie informácií, aby sa zabezpečila kvalita a porovnateľnosť výsledkov a súlad s ostatnými požiadavkami na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva. To isté by malo platiť, ak sa dodávateľ rozhodne získavať nové informácie.

Odôvodnenie

Musí byť jasné, že pri klasifikácii látky či zmesi je možné brať do úvahy všetky príslušné dostupné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 25

(25) Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť, vždy by sa mali vyžadovať nové informácie s výnimkou prípadu, že údaje sú už k dispozícii alebo že v časti 2 je stanovená výnimka.

(25) Skúšky, ktorých cieľom je zistiť fyzikálnu nebezpečnosť látky alebo zmesi, by sa mali vyžadovať vždy, s výnimkou prípadu, že potrebné spoľahlivé údaje sú už k dispozícii alebo že v časti 2 je stanovená výnimka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 44

(44) Zdroje orgánov by sa mali zamerať na látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy. Malo by sa prijať ustanovenie, na základe ktorého sa príslušným orgánom alebo dodávateľom umožní predkladať agentúre návrhy na harmonizovanú klasifikáciu látok klasifikovaných pre karcinogenitu, mutagenitu zárodočných buniek alebo reprodukčnú toxicitu kategórií 1A alebo 1B, pre respiračnú senzibilizáciu alebo v súvislosti s inými účinkami v závislosti od konkrétneho prípadu. Agentúra by mala predložiť k návrhu svoje stanovisko, kým zúčastnené strany by mali mať možnosť sa k nemu vyjadriť. Komisia by mala prijať rozhodnutie o konečnej klasifikácii.

(44) Zdroje orgánov by sa mali zamerať na látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy, pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie. Malo by sa prijať ustanovenie, na základe ktorého sa príslušným orgánom alebo dodávateľom umožní predkladať agentúre návrhy na harmonizovanú klasifikáciu látok klasifikovaných pre karcinogenitu, mutagenitu zárodočných buniek alebo reprodukčnú toxicitu kategórií 1A alebo 1B, pre respiračnú senzibilizáciu alebo v súvislosti s inými účinkami v závislosti od konkrétneho prípadu. Agentúra by mala predložiť k návrhu svoje stanovisko, kým zúčastnené strany by mali mať možnosť sa k nemu vyjadriť. Komisia by mala prijať rozhodnutie o konečnej klasifikácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 52A (nové)

 

(52a) S cieľom poskytnúť zákazníkom vhodné informácie, zabrániť neprimeraným opatreniam, ako sú napríklad obaly odolné proti otvoreniu deťmi, ktoré môžu byť následkom neprimerane prísnej klasifikácie látok a zmesí, a vyhnúť sa duplicitným testom, by členské štáty mali zaviesť postup, ktorý pomôže všetkým dodávateľom, a najmä MSP, pokiaľ ide o niektoré osobitné skupiny výrobkov, stanoviť pre takéto látky a zmesi primeranú klasifikáciu, označovanie a balenie.

Odôvodnenie

Ak má informácie o látkach použitých vo výrobku (zmesi), ktoré poskytuje (poskytujú) dodávateľ (dodávatelia) k dispozícii len výrobca, bude sa pri stanovovaní klasifikácie zmesi opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi. Dostupnosť a uznanie postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, umožnia presnejšiu klasifikáciu a budú mať osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 9 ODSEK 4 PODODSEK 2

Ak však uvedené informácie neumožňujú uplatnenie princípov extrapolácie, dodávateľ hodnotí dané informácie uplatnením inej metódy alebo metód, ktoré sú opísané v jednotlivých kapitolách častí 3 a 4 v prílohe I.

Ak však uvedené informácie neumožňujú uplatnenie princípov extrapolácie a ak odborný posudok neodôvodňuje rozšírenie nad rámec princípov extrapolácie, dodávateľ hodnotí dané informácie uplatnením inej metódy alebo metód, ktoré sú opísané v jednotlivých kapitolách častí 3 a 4 v prílohe I.

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je zosúladiť text so znením Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí OSN, pokiaľ ide o znalecký posudok („Fialová kniha“ čl. 1.3.2.4.8): „Stratégia klasifikácie zmesí využíva odborné posúdenie v mnohých oblastiach, aby sa zabezpečilo, že platnú informáciu je možné použiť pre čo najväčší počet zmesí, aby tak prispievala k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 9 ODSEK 4A (nový)

 

4a. V prípadoch, keď sa zriadilo centrum pre stanovovanie nebezpečnosti a klasifikácie pre osobitnú skupinu výrobkov, ktoré zhromažďuje odborné poznatky v oblasti hodnotenia informácií a stanovovania závažnosti dôkazov, údaje z testov a princípy extrapolácie, pokiaľ ide o látky a zmesi v uvedenej skupine výrobkov, môže sa dodávateľ týchto látok a zmesí opierať o hodnotenie tohto centra s cieľom zistiť riziká súvisiace s látkami alebo zmesami.

Odôvodnenie

Ak má informácie o látkach použitých vo výrobku (zmesi), ktoré poskytuje (poskytujú) dodávateľ (dodávatelia) k dispozícii len výrobca, bude sa pri stanovovaní klasifikácie zmesi opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi. Dostupnosť a uznanie postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, umožnia presnejšiu klasifikáciu a budú mať osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 12 PÍSMENO C)

c) ak sa vhodnými a spoľahlivými informáciami preukáže možný výskyt synergických alebo antagonistických pôsobení medzi látkami v zmesi, ktorej hodnotenie sa vykonalo na základe informácií týkajúcich sa látok v zmesi.

c) ak sa vhodnými a spoľahlivými informáciami preukáže možný výskyt synergických alebo antagonistických pôsobení medzi látkami v zmesi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 17 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

1. Látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná je označená etiketou, ktorá obsahuje tieto prvky:

1. Látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná je na obale označená etiketou, ktorá obsahuje tieto prvky:

Odôvodnenie

Etiketa sa môže umiestniť len na obal. Označenie na obale týkajúce sa neutralizujúcej látky, ktorú treba použiť, je núdzovým bezpečnostným opatrením, rovnako ako uvedenie núdzového čísla (112.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 31 ODSEK 1 PÍSMENO K)

k) látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 1, 2, 3 a 4.

k) látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 1 a 2.

Odôvodnenie

S piktogramom pre určité nebezpečenstvo sa nespájajú látky chronicky nebezpečné pre vodné prostredie, kategória 3 a 4. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 31 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 31 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Pri obaloch s objemom 125 ml alebo menej sa na etikete nemusia uvádzať bezpečnostné upozornenia, ak je látka alebo zmes klasifikovaná ako látka chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, kategória 3 a 4.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 31 ods. 1 písm. k. S piktogramom pre určité nebezpečenstvo sa nespájajú látky chronicky nebezpečné pre vodné prostredie, kategória 3 a 4. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 31 ODSEK 2A (nový)

 

2a. Etiketa nie je povinná v prípade balení na jednorazové použitie alebo jedno podanie, jednu porciu či jednotkovú dávku, ktoré sú uložené v obale označenom v súlade s týmto nariadením a ktoré sa vyberú iba na účely jednorazového použitia podľa návodu na použitie priloženého k baleniu.

Odôvodnenie

Objasňuje situáciu týkajúcu sa zmesí dodávaných vo forme jednotlivých dávok, kde je výrobok (napr. tabletka) určený a) iba na jednorazové použitie, b) musí sa vybrať z vonkajšieho obalu tesne pred použitím a c) celý návod (a ďalšie označenia) sa nachádzajú na vonkajšom obale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 36 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal a na vonkajšom obale sa neuvádza piktogram v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES, musí byť v súlade s týmto nariadením označený vnútorný aj vonkajší obal;

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal a na vonkajšom obale sa nachádza označenie v súlade s pravidlami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa nariadenia (EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES alebo smernice 2002/59/ES a vnútorný obal je označený v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

V súlade so smernicou o nebezpečných prípravkoch článok 11.6 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 37 ODSEK 2

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú predávané alebo sprístupnené širokej verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani úpravu alebo označenie, aké sa používa pre potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé výrobky alebo kozmetické výrobky.

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú predávané alebo sprístupnené širokej verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani úpravu alebo označenie, aké sa používa pre potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé výrobky alebo kozmetické výrobky.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II, ak sa na zmes nevzťahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa obalu podľa inej smernice alebo nariadenia EÚ, najmä nariadenia (ES) č. 648/2004 a (ES) č. 907/2006.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II, ak sa na zmes nevzťahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa obalu podľa inej smernice alebo nariadenia EÚ, najmä nariadenia (ES) č. 648/2004 a (ES) č. 907/2006.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabraňuje tomu, aby sa prekrývali ustanovenia uvedené v iných smerniciach alebo nariadeniach EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 41 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len „oznamovatelia“, ktorí uvádzajú na trh látku, ktorá podlieha registrácii v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná sama o sebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES, alebo prípadne v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto informácie na účely jej zaradenia do zoznamu podľa článku 43:

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len „oznamovatelia“, ktorí v množstve 1 tony ročne uvádzajú na trh buď látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná a ktorá podlieha registrácii v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo viac ako jednu tonu tejto látky ročne, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná sama osebe alebo v zmesi s koncentračnými limitmi presahujúcimi limity stanovené v smernici 1999/45/ES, alebo prípadne v tomto nariadení, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto informácie na účely jej zaradenia do zoznamu podľa článku 43:

Odôvodnenie

Povinnosť oznámiť agentúre k 1. decembru 2010 informácie pre zoznam klasifikácií by sa nemala týkať všetkých látok podliehajúcich registrácii a uvádzaných na trh, ale iba tých, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné; a to vrátane v rámci REACH. V posledných dvoch uvedených prípadoch (látka klasifikovaná ako nebezpečná sama osebe alebo v zmesi...) je potrebné určiť medznú hodnotu (1 tona ročne). Ak by táto medzná hodnota neexistovala, viedlo by to k nedostatku právnej istoty a malo by to negatívny vplyv na činnosti v oblasti výskumu a rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 45

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo orgány zodpovedné za príjem informácií od dodávateľov vrátane chemického zloženia zmesí uvádzaných na trh, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné alebo sa považujú za nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov.

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo orgány zodpovedné za príjem informácií od dodávateľov o zmesiach uvádzaných na trh, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné alebo sa považujú za nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov

 

1a. Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú vo forme uvedenej v prílohe VIIa1 a musia byť dostatočné pre lekárske účely, aby sa mohli vypracovať preventívne a liečebné opatrenia, a to aj v naliehavom prípade.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky nevyhnutné záruky na zachovanie mlčanlivosti o získaných informáciách. Takéto informácie sa môžu použiť iba pri navrhovaní preventívnych a liečebných opatrení na základe požiadavky lekára, najmä v naliehavom prípade.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky nevyhnutné záruky na zachovanie mlčanlivosti o získaných informáciách. Takéto informácie sa môžu použiť iba na lekárske účely uvedené v odseku 2 a tieto informácie sa nesmú použiť na iné účely.

Tieto informácie sa nesmú použiť na iné účely.

 

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky informácie požadované od dodávateľov zodpovedných za uvedenie na trh.

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky informácie požadované od dodávateľov zodpovedných za uvedenie na trh.

 

3a. Členské štáty každoročne poskytnú údaje pre Európsku databázu nehôd, ktorá je vytvorená v rámci programu EHLASS (Európsky systém štatistiky úrazov v domácnostiach a vo voľnom čase), pokiaľ ide o počet nehôd a zmesi, ktorých sa týkali a v prípade ktorých boli určené úrady požiadané o lekárske informácie týkajúce sa liečby a liečebných opatrení.

____________________

 

1Základ prílohy VIIa tvoria požiadavky týkajúce sa poskytovaných informácií v rámci celkových požiadaviek EACCPT.

Odôvodnenie

Keďže každý členský štát má odlišnú úpravu, pokiaľ ide o žiadosti o informácie a predpísanú formu, jednotný postup na úrovni Spoločenstva umožní zvýšiť transparentnosť a vyriešiť praktické aspekty realizácie.

Európske združenie toxikologických centier uverejnilo požiadavky v oblasti informácií, ktoré budú základom novej prílohy VIIa. Databáza nehôd, ktorú spravuje GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, by bola vhodným prostriedkom pre vypracovanie prehľadu údajov zhromaždených určenými orgánmi, ktoré sa týkajú zmesí a nehôd, v súvislosti s ktorými orgány zasahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 52 ODSEK 1

1. Ak má členský štát oprávnené dôvody sa domnievať, že látka alebo zmes, aj keď spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie z dôvodov klasifikácie, označenia alebo balenia, môže prijať vhodné predbežné opatrenia. Členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, agentúru a ostatné členské štáty a uvádza dôvody, ktoré ho viedli k tomuto rozhodnutiu.

1. Ak v prípade sporu s dodávateľom má členský štát oprávnené dôvody sa domnievať, že látka alebo zmes, aj keď spĺňa alebo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie z dôvodov klasifikácie, označenia alebo balenia, môže prijať vhodné predbežné opatrenia. Členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, agentúru a ostatné členské štáty a uvádza dôvody, ktoré ho viedli k tomuto rozhodnutiu.

Odôvodnenie

Je potrebné počítať s možnými spormi týkajúcimi sa výkladu požiadaviek tohto nariadenia, ku ktorým by mohlo dôjsť medzi dodávateľom a členským štátom; je potrebné vypracovať postup, ktorý by zabezpečil harmonizovanú klasifikáciu, v prípade ak dôjde k sporu.

POSTUP

Názov

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí

Referenčné čísla

(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.7.2007

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Anne Laperrouze

9.10.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.12.2007

29.1.2008

 

 

Dátum prijatia

6.3.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Malcolm Harbour, John Purvis, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Chris Davies, Andrew Duff, Ruth Hieronymi, Jacques Toubon

POSTUP

Názov

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí

Referenčné čísla

KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)

Dátum predloženia v EP

27.6.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

9.7.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.7.2007

IMCO

9.7.2007

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

27.9.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Amalia Sartori

13.9.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.11.2007

28.1.2008

26.3.2008

 

Dátum prijatia

2.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonio De Blasio, Ambroise Guellec, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij