Postup : 2007/0213(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0141/2008

Predkladané texty :

A6-0141/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 03/09/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0394

SPRÁVA     ***I
PDF 160kWORD 88k
9.4.2008
PE 400.405v02-00 A6-0141/2008

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006

(KOM(2007)0613 – C6‑0349/2007 – 2007/0213(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Amalia Sartori

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006

(KOM(2007)0613 – C6‑0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0613),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0349/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0141/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hospodárska a sociálna rada Organizácie Spojených národov prijala v roku 2003 Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) s cieľom uľahčiť celosvetový obchod s chemikáliami zavedením spoločného systému informovania o nebezpečnosti látok. Svetový samit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu vyzval krajiny, aby ho bezodkladne implementovali a zaviedli do plnej prevádzky do konca roku 2008.

Komplexným cieľom harmonizácie klasifikácie a označovania nebezpečných látok je zlepšenie úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia na celom svete.

Implementácia GHS v EÚ vyžaduje určité zmeny v existujúcich platných predpisoch. Návrh nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006, bude prostriedkom zavedenia zásad GHS do európskych právnych predpisov, pričom bude vo veľkej miere budovať na existujúcom systéme EÚ. Tento návrh sprevádzajú ďalšie dva návrhy týkajúce sa nadväzujúcich právnych predpisov – návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch a ďalší návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice o kozmetických výrobkoch, hračkách, emisiách prchavých organických látok, vozidlách po dobe životnosti a o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Návrh o detergentoch

Zmeny, ktoré Komisia navrhla k nariadeniu o detergentoch (648/2004) sú dosť obmedzené. Upravujú ustanovenia, ktoré sa týkajú klasifikácie a označovania, aby zodpovedali „hlavnému“ nariadeniu o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, bez toho, aby sa pridávali ďalšie prvky. Nové ustanovenia sa majú začať uplatňovať od 1. júna 2015.

Vaša spravodajkyňa teraz nenavrhuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Komisie o nariadení o detergentoch, vyhradzuje si však právo prehodnotiť svoje stanovisko v neskorších štádiách legislatívneho postupu.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (27.3.2008)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006

(KOM(2007)0613 – C6‑0349/2007 – 2007/0213(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andreas Schwab

app

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska Komisia predložila návrh nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí(1), ktorým sa v EÚ zavádzajú medzinárodné kritériá pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí schválené Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov. Tieto kritériá sa tiež nazývajú Globálny harmonizovaný systém (GHS). Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a súčasne zaručiť voľný pohyb látok a zmesí v rámci vnútorného trhu.

Súčasťou návrhu nariadenia sú dve oznámenia, v ktorých sa navrhujú technické zmeny nadväzujúcich právnych predpisov. Tieto nadväzujúce právne predpisy je potrebné zosúladiť s návrhmi systému GHS.

Toto stanovisko sa vzťahuje na návrh nariadenia KOM(2007)0613(2), ktorým sa navrhujú zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 648/2004 známeho ako nariadenie o detergentoch.

Osobitné stanovisko bolo vypracované k návrhu rozhodnutia KOM(2007)0611(3), ktorým sa navrhujú zmeny a doplnenia niekoľkých smerníc (smernice týkajúce sa kozmetických výrobkov, bezpečnosti hračiek, emisií rozpúšťadiel, vozidiel po dobe životnosti a dve smernice o farbách).

Cieľom týchto návrhov je zosúladiť terminológiu so systémom GHS a prispôsobiť krížové odkazy medzi textami. Nepredkladajú sa teda žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k týmto dvom oznámeniam.

******

Závery

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.

POSTUP

Názov

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004)

Referenčné čísla

KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

23.10.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Andreas Schwab

21.11.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2008

 

 

 

Dátum prijatia

26.3.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

(1)

KOM(2007)355 z 27.6.2007.

(2)

KOM(2007)0613 zo 17.10.2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.

(3)

KOM(2007)0611 zo 16.10.2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.


POSTUP

Názov

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (úprava nariadenia (ES) č. 648/2004)

Referenčné čísla

KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD)

Dátum predloženia v EP

17.10.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

23.10.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Dátum prijatia

2.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Johannes Lebech, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Martin Callanan, Christofer Fjellner, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes, Andres Tarand

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia