POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ...o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006

9.4.2008 - (KOM(2007)0613 – C6‑0349/2007 – 2007/0213(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Amalia Sartori

Postopek : 2007/0213(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0141/2008
Predložena besedila :
A6-0141/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ...

o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006

(KOM(2007)0613 – C6‑0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0613),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0349/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6‑0141/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Ekonomski in socialni svet Združenih narodov je leta 2003 sprejel Globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), da bi z uvedbo skupnega sistema za obveščanje o nevarnosti olajšal svetovno trgovino s kemikalijami. Na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu so bile države spodbujene, naj ga nemudoma začnejo izvajati in poskrbijo, da bo do konca leta 2008 deloval v celoti.

Splošni cilj usklajevanja razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij je izboljšati varovanje zdravja ljudi in okolja po vsem svetu.

Za izvajanje GHS v EU so potrebne nekatere spremembe sedanje zakonodaje. Predlog uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 bo instrument za uvedbo načel GHS v evropsko zakonodajo, pri čemer v veliki meri izhaja iz obstoječega sistema EU. Predlogu sta priložena še dva predloga o podrejeni zakonodaji – predlog o spremembi uredbe o detergentih in predlog o spremembi direktiv o kozmetiki, igračah, emisijah hlapnih organskih spojin, izrabljenih vozilih ter odpadni električni in elektronski opremi.

Predlog o detergentih

Spremembe, ki jih predlaga Komisija glede uredbe o detergentih (648/2004), so precej omejene in prilagajajo nekatere določbe, ki zadevajo razvrščanje in označevanje, „glavni“ uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, ne da bi dodajale nove elemente. Nove določbe naj bi začele veljati s 1. junijem 2015.

Poročevalka v tem trenutku ne predlaga nobenih predlogov sprememb k predlogu Komisije za uredbo o detergentih, vendar si pridržuje pravico, da svoje stališče ponovno pretehta v kasnejših fazah zakonodajnega postopka.

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (27.3.2008)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ... o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006
(KOM(2007)0613 – C6‑0349/2007 – 2007/0213(COD))

Pripravljavec mnenja: Andreas Schwab

app

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je predložila predlog uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi[1], ki v EU uveljavlja mednarodna merila, o katerih se je dogovoril Ekonomski in socialni svet Združenih narodov, za razvrščanje in označevanje nevarnih snovi in zmesi. Merila so znana tudi kot globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS). Cilj je zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja ter prosti pretok snovi in zmesi na notranjem trgu.

Predlog te uredbe spremljata dve sporočili s predlogi tehničnih sprememb v podrejeni zakonodaji. Podrejeno zakonodajo je treba uskladiti s predlogi GHS.

To mnenje se navezuje na KOM(2007)0613[2], ki predlaga spremembe Uredbe (ES) št. 648/2004, znane kot uredba o detergentih.

Za KOM(2007)0611[3], ki predlaga spremembe številnih direktiv (kozmetika, varnost igrač, emisije topil, izrabljena vozila in dve direktivi o barvah), je bilo pripravljeno posebno mnenje.

Namen teh predlogov je uskladiti terminologijo z GHS in sklicevanja med temi besedili. Zato ni predlogov sprememb k tema sporočiloma.

******

Sklepi

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varstvo hrane kot pristojni odbor, naj predlaga odobritev predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ... o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006.

POSTOPEK

Naslov

Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004)

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD)

Pristojni odbor

ENVI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

23.10.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Andreas Schwab

21.11.2007

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2008

 

 

 

Datum sprejetja

26.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

  • [1]  KOM(2007) 355 z dne 27.6.2007.
  • [2]  KOM(2007)0613 z dne 17.10.2007 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ... o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006.
  • [3]  KOM(2007)0611 z dne 16.10.2007 o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006.

POSTOPEK

Naslov

Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004)

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD)

Datum predložitve EP

17.10.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

23.10.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Obravnava v odboru

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Datum sprejetja

2.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Johannes Lebech, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Iles Braghetto, Martin Callanan, Christofer Fjellner, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes, Andres Tarand