ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006

9. 4. 2008 - (KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Amalia Sartori

Postup : 2007/0212(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0142/2008
Předložené texty :
A6-0142/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006

(KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0611),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 95 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0347/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6‑0142/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hospodářská a sociální rada OSN přijala v roce 2003 Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (dále jen „GHS“), aby zavedením společného systému pro informování o nebezpečnosti usnadnila světový obchod chemickými látkami. Světový summit o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu vybídl země, aby jej bezodkladně zavedly a aby systém plně fungoval nejpozději na konci roku 2008.

Hlavním cílem harmonizování klasifikace a označování nebezpečnosti chemických látek je zlepšení úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí na celém světě.

Pro uplatňování GHS v EU jsou zapotřebí jisté změny stávajících právních předpisů. Prostředkem, jak vnést zásady GHS do evropských právních předpisů, bude návrh nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006, které zároveň značně vycházejí ze stávajícího systému EU. Tento návrh provázejí další dva návrhy navazujících právních předpisů – návrh, kterým se mění nařízení o detergentech, a další návrh, kterým se mění směrnice o kosmetických výrobcích, hračkách, emisích těkavých organických sloučenin, vozidel s ukončenou životností a odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Jako právní nástroj ke změně těchto šesti směrnic Komise zvolila rozhodnutí. Tyto směrnice byly do právních předpisů členských států již provedeny a jejich právní povaha nebude novým nařízením dotčena. Změny směrnic je nutno opět náležitě provést do vnitrostátních právních předpisů.

Návrh Komise

Změny v navazujících aktech navrhované Komisí jsou poměrně omezené. Především přizpůsobují ustanovení, která odkazují na klasifikaci látek v uvedených šesti směrnicích, takovým způsobem, aby odpovídaly „hlavnímu“ nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, aniž by byly vkládány další prvky. Pokud je to nutné, pozměňují stávající ustanovení s ohledem na novou terminologii vyplývající z nových kritérií a nových údajů o nebezpečnosti. Je zaveden termín „směs“, kterým se ve všech ustanoveních nahrazuje termín „přípravek“. Dále jsou aktualizovány odkazy na zkušební metody, a to v souladu s nařízením REACH (1907(2006)).

K návrhu rozhodnutí v tuto chvíli zpravodajka nenavrhuje žádné pozměňovací návrhy, vyhrazuje si však právo přehodnotit své stanovisko v pozdějších fázích legislativního procesu.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (27. 3. 2008)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006
(KOM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

Navrhovatel: Andreas Schwab

app

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise předložila návrh nařízení upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí[1], kterým se v EU zavádí mezinárodní kritéria pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí dohodnutá Hospodářskou a sociální radou OSN. Tato kritéria jsou rovněž známa pod označením globálně harmonizovaný systém (GHS). Cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a současně zaručit volný pohyb látek a směsí na vnitřním trhu.

Návrh tohoto nařízení je doplněn dvěma dalšími sděleními, v nichž jsou navrženy technické změny navazujících právních předpisů. Tyto navazující právní předpisy je nutné uvést do souladu s návrhy týkajícími se GHS.

Toto stanovisko vychází z dokumentu KOM(2007)0611[2], v němž jsou navrženy změny několika směrnic, a to:

- směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

- směrnice 88/378/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček

- směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních

- směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

- směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

- směrnice 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel.

K dokumentu KOM(2007)0613[3], v němž jsou navrženy změny nařízení (ES) č. 648/2004, označovaného jako nařízení o detergentech, bylo vypracováno samostatné stanovisko.

Cílem těchto návrhů je sjednotit terminologii s GHS a upravit křížové odkazy mezi jednotlivými texty. K těmto dvěma sdělením proto nejsou předkládány žádné pozměňovací návrhy.

******

Závěry

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) ... o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006.

POSTUP

Název

Klasifikace, označování a balení látek a směsí (úprava směrnic 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES)

Referenční údaje

KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

23.10.2007

 

 

 

Navrhovatel

 Datum jmenování

Andreas Schwab

21.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2008

 

 

 

Datum přijetí

26.3.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

  • [1]  KOM(2007)355 ze dne 27. 6. 2007.
  • [2]  KOM(2007)0611 ze dne 16. 10. 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) .… o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006.
  • [3]  KOM(2007)0613 ze dne 17. 10. 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. ... o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006.

POSTUP

Název

Klasifikace, označování a balení látek a směsí (úprava směrnic 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES)

Referenční údaje

KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Datum predložení EP

16.10.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

23.10.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Datum přijetí

2.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

54

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij