RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta

9.4.2008 - (KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Amalia Sartori

Menetlus : 2007/0212(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0142/2008
Esitatud tekstid :
A6-0142/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta

(KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0611);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 95 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas parlamendile ettepaneku (C6-0347/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A6-0142/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Majandus- ja sotsiaalnõukogu võttis 2003. aastal vastu kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ühtse ülemaailmse süsteemi (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS), et ohtudest teavitamise ühise süsteemi kehtestamise abil lihtsustada ülemaailmset kemikaalikaubandust. Ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel Johannesburgis kutsuti riike üles süsteemi viivitamatult rakendama, et see hakkaks 2008. aasta lõpuks täielikult toimima.

Ohtlike kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ühtlustamise peamine eesmärk on parandada inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise taset kogu maailmas.

GHSi rakendamine ELis nõuab mõningaid muudatusi praegustes õigusaktides. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta aitab tuua GHSi põhimõtted Euroopa õigusloomesse, tuginedes samas suurel määral olemasolevale ELi süsteemile. Selle ettepanekuga kaasneb veel kaks ettepanekut järgmiste tasandite õigusaktide kohta – ettepanek muuta määrust detergentide kohta ja ettepanek muuta direktiive kosmeetikatoodete, mänguasjade, lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste, kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Kuue direktiivi muutmiseks valis komisjon otsuse kui õigusliku vahendi. Direktiivid on juba liikmesriikide õigusaktidesse üle võetud ja uus määrus nende õiguslikku olemust ei mõjuta. Direktiividesse tehtud muudatused tuleb õigeaegselt uuesti riiklikesse õigusaktidesse üle võtta.

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepanekud järgmiste tasandite õigusaktide muutmise kohta on üsna piiratud.

Neis kohandatakse peamiselt sätteid, mis viitavad ainete klassifitseerimisele kuues direktiivis, et viia need vastavusse põhilise määrusega ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta, lisamata muid elemente.

Vajadusel kohandatakse olemasolevaid sätteid uue terminoloogiaga, mis tuleneb uutest kriteeriumidest ja uutest ohulausetest. Kõikides sätetes asendatakse termin "valmistis" terminiga „segu”. Samuti ajakohastatakse katsemeetodeid kooskõlas REACHi määrusega (määrus 1907(2006)).

Raportöör ei esita otsuse ettepaneku kohta hetkel ühtegi muudatusettepanekut, kuid jätab endale õiguse oma seisukoht õigusloomega seotud menetluse hilisemas etapis läbi vaadata.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (27.3.2008)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta
(KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

Arvamuse koostaja: Andreas Schwab

app

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku võtta vastu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta[1], millega rakendatakse Euroopa Liidus ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu poolt heakskiidetud rahvusvahelised kriteeriumid ohtlike ainete ja segude klassifitseerimiseks ja märgistamiseks. Seda nimetatakse ka ühtseks ülemaailmseks kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemiks (GHS). Eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase, samal ajal säilitades ainete ja segude vaba ringluse siseturul.

Kõnealusele määruse ettepanekule on lisatud kaks teatist, milles esitatakse ettepanekud tehniliste muudatuste tegemiseks järgmiste tasandite õigusaktides. Kõnealused järgmiste tasandite õigusaktid tuleb viia vastavusse GHSi ettepanekutega.

Käesolev arvamus on seotud dokumendiga KOM(2006)0611[2], milles on tehtud ettepanekud rea direktiivide muutmiseks. Need on:

- direktiiv 76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastu võetud õigusaktide ühtlustamise kohta;

- direktiiv 88/378/EMÜ mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta;

- direktiiv 1999/13/EÜ teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta;

- direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta;

- direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta;

- direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodetes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta.

Eraldi arvamus on koostatud KOM(2007)0613[3] kohta, milles tehakse ettepanek muuta määrust (EÜ) nr 648/2004, mida nimetatakse ka detergentide määruseks.

Nimetatud ettepanekute eesmärk on viia terminoloogia vastavusse ühtses ülemaailmses süsteemis kasutatava terminoloogiaga ja kohandada tekstides esinevaid ristviiteid. Sellest tulenevalt ei esitata nende kahe teatise kohta muudatusettepanekuid.

******

Järeldused

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil teha ettepanek heaks kiita ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta.

  • [1]  KOM(2007)355, 27.6.2007.
  • [2]  KOM(2007)0611, 16.10.2007. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta
  • [3]  KOM(2007)0613, 17.10.2007 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 eesmärgiga kohandada see määrusega (EÜ) nr … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/24/EÜ muutminr)

Viited

KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

EP-le esitamise kuupäev

16.10.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

23.10.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

54

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij