JELENTÉS a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

9.4.2008 - (COM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Amalia Sartori

Eljárás : 2007/0212(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0142/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0142/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0611),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, valamint 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6‑0347/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6‑0142/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa 2003-ban elfogadta a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét (GHS) a vegyi anyagokkal folytatott globális kereskedelemnek a veszélyek közlésére irányuló közös rendszer bevezetése révén történő megkönnyítése érdekében. A fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi világ-csúcstalálkozó arra ösztönözte az országokat, hogy haladéktalanul valósítsák meg és 2008 végére tegyék teljesen működőképessé a rendszert.

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozása és címkézése harmonizálásának átfogó célja az, hogy az egész világon fokozzák az emberi egészség és a környezet védelmét.

A GHS EU-ban történő megvalósítása a hatályos jogszabályokon végzett bizonyos változtatásokat követel meg. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló javaslat lesz az az eszköz, amely beviszi a GHS elveit az európai jogszabályokba, miközben nagymértékben épít a fennálló uniós rendszerre. Ezt a javaslatot két további, a származékos jogalkotásra vonatkozó javaslat kíséri – a mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet módosítására irányuló javaslat, és a kozmetikai termékekről, a játékokról, az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátásáról, az elhasználódott járművekről és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelvek módosítására irányuló javaslat.

A hat irányelv módosításához a Bizottság határozatot választott jogi eszközként. Az irányelveket már átültették a tagállamok jogszabályaiba, és jogi jellegüket nem érinti az új rendelet. Az irányelvek módosításait kellő időben szintén át kell ültetni a nemzeti jogszabályokba.

A Bizottság javaslata

A származékos jogi aktusok Bizottság által javasolt változtatásai meglehetősen korlátozottak. Főként a hat irányelvben szereplő anyagok osztályozására vonatkozó rendelkezéseket igazítják ki az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló „fő” rendeletnek való megfelelés érdekében további elemek hozzáadása nélkül. Szükség esetén a meglévő rendelkezéseket hozzáigazítják az új kritériumokból és az új figyelmeztető mondatokból adódó új terminológiához. Bevezetik a „keverék” kifejezést a „készítmény” kifejezés összes rendelkezésben történő felváltása érdekében. A vizsgálati módszerekre történő hivatkozásokat is frissítették a REACH-nek (az 1907/2006/EK rendeletnek) megfelelően.

Az előadó ezen a ponton nem javasol módosításokat a Bizottság határozatra irányuló javaslata tekintetében, de fenntartja a jogot álláspontja felülvizsgálatára a jogalkotási eljárás későbbi szakaszaiban.

VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság RÉSZÉRŐL (27.3.2008)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/2007/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 0007/0212(COD))

A vélemény előadója: Andreas Schwab

app

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendeletre irányuló javaslatot[1] terjesztett be, mely bevezeti az EU-ban az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa által a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére vonatkozóan elfogadott nemzetközi kritériumok alkalmazását. E kritériumrendszer egyetemes harmonizált rendszer (GHS) néven is ismert. A javaslat célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása az anyagok és keverékek belső piaci szabad mozgásának garantálása mellett.

A rendeletre irányuló javaslathoz két közlemény is kapcsolódik, melyek technikai jellegű módosításokat javasolnak a származékos jogalkotást illetően. A származékos jogalkotásnak összhangba kell kerülnie a javasolt egyetemes harmonizált rendszerrel.

E vélemény a COM(2007)0611[2] dokumentumra vonatkozik, mely számos irányelvre vonatkozóan tartalmaz javaslatokat, ezek a következők:

- 76/768/EGK irányelv a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 88/378/EGK irányelv a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 1999/13/EK irányelv a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról

- 2000/53/EK irányelv az elhasználódott járművekről

- 2002/96/EK irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

- 2004/42/EK irányelv a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról.

Külön vélemény készült a COM(2007)0613[3] dokumentumhoz, mely a mosó- és tisztítószer-rendelet néven ismert 684/2004/EK rendelet módosítására vonatkozóan tartalmaz javaslatokat.

E javaslatok szándéka a terminológia GHS-sel történő összehangolása és a kereszthivatkozások kiigazítása. Ennélfogva a két közleményhez nem javaslunk módosításokat.

******

Következtetések

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/2007/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat jóváhagyását.

ELJÁRÁS

Cím

Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/24/EK irányelv kiigazítása)

Hivatkozások

COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

23.10.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Andreas Schwab

21.11.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.3.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

  • [1]  COM(2007)355, 2007.6.27.
  • [2]  A 2007. október 16-i COM(2007)0611: a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/2007/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat.
  • [3]  A 2007. október 17-i COM(2007)0613 a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez való igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

ELJÁRÁS

Cím

Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/24/EK irányelv kiigazítása)

Hivatkozások

COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.10.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

23.10.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

2.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Benyújtás dátuma

9.4.2008