VERSLAG over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006

9.4.2008 - (COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Amalia Sartori

Procedure : 2007/0212(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0142/2008
Ingediende teksten :
A6-0142/2008
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006

(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0611),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 95 en 175, lid 1 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0347/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6‑0142/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

In 2003 hechtte de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties goedkeuring aan het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) (wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen), teneinde de mondiale handel in chemische stoffen te vergemakkelijken middels de introductie van een gemeenschappelijk systeem voor informatie-uitwisseling over risico's. De Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg riep landen op het systeem zonder verdere vertraging te implementeren en tegen het eind van 2008 volledig operationeel te hebben.

Het doel van het harmoniseren van de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is het verbeteren van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in de hele wereld.

Om het wereldwijd geharmoniseerd systeem in de EU te kunnen implementeren, zijn bepaalde wijzigingen van de bestaande wetgeving nodig. Het voorstel voor een verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van richtlijn 67/548/EEG en verordening (EG) nr. 1907/2006 zorgt voor integratie van de beginselen van het wereldwijd geharmoniseerd systeem in de Europese wetgeving, met handhaving (in grote lijnen) van het bestaande EU-systeem. Dit voorstel gaat vergezeld van twee andere voorstellen betreffende afgeleide wetgeving, te weten een voorstel tot wijziging van de verordening inzake detergentia en een ander voorstel tot wijziging van richtlijnen betreffende cosmetica, speelgoed, emissies van vluchtige organische stoffen, autowrakken en afvalstoffen van elektrische en elektronische apparatuur.

Voor het wijzigen van de zes richtlijnen heeft de Commissie gekozen voor het wettelijk instrument van een beschikking. De richtlijnen zijn reeds in de nationale wetgevingen omgezet en hun wettelijke status wordt door de nieuwe verordening niet aangetast. De wijzigingen aan de richtlijnen zullen te zijner tijd nog wel in de nationale wetgevingen moeten worden omgezet.

Voorstel van de Commissie

De wijzigingen die de Commissie voorstelt aan te brengen in de afgeleide wetgeving zijn vrij bescheiden. Het betreft hoofdzakelijk aanpassingen van de bepalingen met betrekking tot indeling en etikettering, teneinde deze te laten aansluiten bij de "hoofdverordening" inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, zonder er evenwel nieuwe elementen aan toe te voegen. Waar nodig zorgen ze voor een aanpassing van de bestaande bepalingen aan de nieuwe terminologie die het resultaat is van de nieuwe criteria en de nieuwe gevarenaanduidingen. In alle bepalingen wordt de term "preparaat" vervangen door "mengsel". De verwijzingen naar de testmethoden worden in overeenstemming gebracht met REACH (verordening 1907/2006)).

De rapporteur stelt op dit moment geen wijzigingen aan het voorstel voor een beschikking voor, maar behoudt zich het recht voor haar standpunt in een later stadium van de wetgevingsprocedure te veranderen.

ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (27.3.2008)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

Rapporteur voor advies: Andreas Schwab

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels[1] waarmee de door de economische en sociale raad van de Verenigde Naties vastgestelde internationale criteria voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels, ook bekend als het wereldwijd geharmoniseerd systeem (GHS), in de EU wordt ingevoerd. Doel is te zorgen voor een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu en tegelijkertijd het vrije verkeer van stoffen en mengsels op de interne markt te waarborgen.

Het voorstel voor een verordening gaat vergezeld van twee andere mededelingen waarin technische wijzigingen worden voorgesteld op de afgeleide wetgeving die in overeenstemming moet worden gebracht met de GHS-voorstellen.

Het onderhavige advies heeft betrekking op COM(2007)0611[2] waarin amendementen op een aantal richtlijnen worden voorgesteld, te weten:

- Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

- Richtlijn 88/378/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed

- Richtlijn 1999/13/EG inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties

- Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken

- Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

- Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen.

Er wordt een apart advies opgesteld voor COM(2007)0613[3] waarin amendementen worden voorgesteld op Verordening (EG) nr. 648/2004, bekend als de detergentiaverordening.

De bedoeling van deze voorstellen is de terminologie in overeenstemming te brengen met het GHS en de verwijzingen tussen de teksten aan te passen. Vandaar worden geen amendementen op deze twee mededelingen voorgesteld.

******

Conclusies

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de goedkeuring voor te stellen van het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006.

PROCEDURE

Titel

Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (aanpassing van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG)

Document- en procedurenummers

COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Commissie ten principale

ENVI

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

23.10.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Andreas Schwab

21.11.2007

 

 

Behandeling in de commissie

22.1.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

26.3.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

  • [1]  COM(2007)0355 van 27.6.2007.
  • [2]  COM(2007)0611 van 16.10.2007 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006.
  • [3]  COM(2007)0613 van 17.10.2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006.

PROCEDURE

Titel

Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (aanpassing van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG)

Document- en procedurenummers

COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Datum indiening bij EP

16.10.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

23.10.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Behandeling in de commissie

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Datum goedkeuring

2.4.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

54

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Datum indiening

9.4.2008