RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE) … privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

9.4.2008 - (COM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportoare: Amalia Sartori

Procedură : 2007/0212(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0142/2008
Texte depuse :
A6-0142/2008
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE) … privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

(COM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0611),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 95 şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0347/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6‑0142/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei.

EXPUNERE DE MOTIVE

The United Nations Economic and Social Council adopted in 2003 a Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), in order to facilitate global trade in chemicals by introducing a common system for hazard communication. The World Summit on Sustainable Development in Johannesburg encouraged countries to implement it without delay and have it fully operational by the end of 2008.

The overall aim of harmonising the classification and labelling of hazardous chemicals is to improve the level of protection of human health and the environment throughout the world.

Implementing the GHS in the EU requires certain changes to the existing legislation. A proposal for a Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 will be the vehicle for bringing the principles of GHS into the European legislation while largely building on the existing EU system. This proposal is accompanied by two other proposals on downstream legislation - a proposal amending the regulation on detergents and another proposal amending directives on cosmetics, toys, emissions of volatile organic compounds (VOCs), end-of-life vehicles and waste electrical and electronic equipment (WEEE).

For amending the six directives, the Commission has chosen a Decision as a legal instrument. The directives have already been transposed into Member States' legislation and their legal nature will not be affected by the new regulation. The amendments to the directives must again be transposed into national legislation in due course.

The Commission proposal

Changes proposed by the Commission to downstream acts are fairly limited. They mainly adapt provisions, which refer to classification of substances in the six directives, to correspond to the 'main' regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, without adding other elements. Where necessary, they adapt the existing provisions to the new terminology resulting from the new criteria and the new hazard statements. The term 'mixture' is introduced to replace the term 'preparation' in all provisions. References to testing methods are also updated in line with REACH (Regulation 1907(2006)).

Your rapporteur does not propose any amendments to the proposal for Decision at this point, but reserves a right to reconsider her position at later stages of the legislative procedure.

27.3.2008

AVIZ

al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE)… privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

(COM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

Raportor pentru aviz: Andreas Schwab

PA_Legapp

SHORT JUSTIFICATION

The European Commission has tabled a proposal for a regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures[1] which implements in the EU the international criteria agreed by the United Nations Economic and Social Council for the classification and labelling of hazardous substances and mixtures. This is also known as the Globally Harmonised System (GHS). The objective is to ensure a high level of protection of human health and the environment, while guaranteeing the free movement of substances and mixtures within the internal market.

The proposal for this regulation is accompanied by two other Communications which propose technical changes to downstream legislation. It is necessary to bring this downstream legislation in line with the GHS proposals.

This opinion is related to COM(2007)0611[2] which is proposing amendments to a number of directives, namely:

- Directive 76/768/EEC on the approximation of laws of the Member States relating to cosmetic products

- Directive 88/378/EEC on the approximation of laws of the Member States concerning the safety of toys

- Directive 1999/13/EC on the limitations of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations

- Directive 2000/53/EC on the end-of-life vehicles

- Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment

- Directive 2004/42/EC on the limitations of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products.

A separate opinion has been prepared for the COM(2007)0613[3] which proposes amendments to the Regulation (EC) No 648/2004, known as the detergent regulation.

The intent of these proposals is to align the terminology to the GHS, as well as adapt the cross-references between the texts. Hence, no amendments to these two Communications are proposed.

******

Concluzii

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE)… privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

  • [1]  COM(2007)355 of 27.6.2007
  • [2]  COM(2007)0611 of 16.10.2007 on a Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) ... on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006.
  • [3]  COM(2007)0613 of 17.10.2007 on a Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No ... on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006.

PROCEDURĂ

Titlu

Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (adaptarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE )

Referinţe

COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Data prezentării la PE

16.10.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

23.10.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Examinare în comisie

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Data adoptării

2.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij