SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006

9.4.2008 - (KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Amalia Sartori

Postup : 2007/0212(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0142/2008
Predkladané texty :
A6-0142/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006

(KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0611),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 95 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0347/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa(A6‑0142/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hospodárska a sociálna rada Organizácie Spojených národov prijala v roku 2003 Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) s cieľom uľahčiť celosvetový obchod s chemikáliami zavedením spoločného systému informovania o nebezpečnosti látok. Svetový samit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu vyzval krajiny, aby ho bezodkladne uplatňovali a zaviedli do plnej prevádzky do konca roku 2008.

Celkovým cieľom harmonizácie klasifikácie a označovania nebezpečných látok je zlepšenie úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia na celom svete.

Uplatňovanie GHS v EÚ si vyžaduje určité zmeny v existujúcich právnych predpisoch. Návrh nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006, bude prostriedkom zavedenia zásad GHS do európskych právnych predpisov, pričom vo veľkej miere bude vychádzať z existujúceho systému EÚ. Tento návrh sprevádzajú ďalšie dva návrhy týkajúce sa nadväzujúcich právnych predpisov – návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch, a ďalší návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice o kozmetických výrobkoch, hračkách, emisiách prchavých organických zlúčenín, vozidlách po dobe životnosti a o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Na zmenu a doplnenie týchto šiestich smerníc zvolila Komisia ako právny nástroj rozhodnutie. Smernice sa už transponovali do právnych predpisov členských štátov a nový právny predpis už neovplyvní ich právnu povahu. Zmeny a doplnenia smerníc sa musia opätovne transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov v príslušných lehotách.

Návrh Komisie

Zmeny, ktoré Komisia navrhuje pre nadväzujúce právne akty, sú dosť obmedzené. Upravujú najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú klasifikácie látok v šiestich smerniciach, aby zodpovedali „hlavnému“ nariadeniu o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí bez toho, aby sa pridávali ďalšie prvky. V prípade potreby prispôsobujú platné ustanovenia novej terminológii, ktorá vychádza z nových kritérií a nových vyhlásení o nebezpečnosti. Vo všetkých ustanoveniach sa zavádza pojem „zmes“ ako náhrada pojmu „prípravok“. V súlade s nariadením o REACH [nariadenie č. 1907(2006)] sa tiež aktualizujú odkazy na testovacie metódy.

Spravodajkyňa nenavrhuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu rozhodnutia, vyhradzuje si však právo prehodnotiť svoje stanovisko v neskorších štádiách legislatívneho postupu.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (27.3.2008)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006
(KOM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andreas Schwab

app

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia predložila návrh nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí[1], ktorým sa v EÚ zavádzajú medzinárodné kritériá pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí schválené Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov. Tieto kritériá sa tiež nazývajú Globálny harmonizovaný systém (GHS). Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a súčasne zaručiť voľný pohyb látok a zmesí v rámci vnútorného trhu.

Súčasťou návrhu tohto nariadenia sú dve ďalšie oznámenia, v ktorých sa navrhujú technické zmeny nadväzujúcich právnych predpisov. Tieto nadväzujúce právne predpisy je potrebné zosúladiť s návrhmi systému GHS.

Toto stanovisko sa vzťahuje na návrh rozhodnutia KOM(2007)0611[2], ktorým sa navrhujú zmeny a doplnenia niekoľkých smerníc. Ide o tieto smernice:

- smernica 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov,

- smernica 88/378/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek,

- smernica 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach,

- smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti,

- smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení,

- smernica 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel.

Osobitné stanovisko bolo vypracované k návrhu nariadenia KOM(2007)0613[3], ktorým sa navrhujú zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 648/2004 známeho ako nariadenie o detergentoch.

Cieľom týchto návrhov je zosúladiť terminológiu so systémom GHS a prispôsobiť krížové odkazy medzi textami. Nepredkladajú sa teda žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k týmto dvom oznámeniam.

******

Závery

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.

POSTUP

Názov

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES)

Referenčné čísla

KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

23.10.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Andreas Schwab

21.11.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2008

 

 

 

Dátum prijatia

26.3.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

  • [1]  KOM(2007)355 z 27.6.2007.
  • [2]  KOM(2007)0611 zo 16.10.2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.
  • [3]  KOM(2007)0613 zo 17.10.2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.

POSTUP

Názov

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES)

Referenčné čísla

KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Dátum predloženia v EP

16.10.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

23.10.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Dátum prijatia

2.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij