POROČILO o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006

9.4.2008 - (KOM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Amalia Sartori

Postopek : 2007/0212(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0142/2008
Predložena besedila :
A6-0142/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006

(KOM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0611),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0347/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6‑0142/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Ekonomski in socialni svet Združenih narodov je leta 2003 sprejel globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), da bi z uvedbo skupnega sistema obveščanja o nevarnosti poenostavil svetovno trgovino s kemikalijami. Na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu so bile države spodbujene, naj nemudoma začnejo izvajati ta sistem, ki naj bi bil v celoti operativen do konca leta 2008.

Splošni cilj usklajevanja razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij je izboljšati varovanje zdravja ljudi in okolja po vsem svetu.

Za izvajanje GHS v EU so potrebne nekatere spremembe sedanje zakonodaje. Predlog uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 bo instrument za uvedbo načel GHS v evropsko zakonodajo, pri čemer v veliki meri izhaja iz obstoječega sistema EU. Predlogu sta priložena še dva predloga o podrejeni zakonodaji – predlog o spremembi uredbe o detergentih in predlog o spremembi direktiv o kozmetiki, igračah, emisijah hlapnih organskih spojin, izrabljenih vozilih ter odpadni elektronski in električni opremi.

Komisija je izbrala sklep za pravni instrument spreminjanja teh šestih direktiv. Direktive so že bile prenesene v zakonodajo držav članic in njihova pravna narava z novo uredbo ne bo okrnjena. Predlogi sprememb direktiv morajo biti zopet preneseni v nacionalne zakonodaje v ustreznem času.

Predlog Komisije

Spremembe, ki jih predlaga Komisija glede podrejenih zakonov, so precej omejene. Predvsem prilagajajo nekatere določbe, ki zadevajo razvrščanje snovi v šestih direktivah, „glavni“ uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, ne da bi uvajale nove elemente. Kjer je to potrebno, prilagaja obstoječe določbe novi terminologiji, ki temelji na novih merilih in izjavah o nevarnosti. V vseh določbah se uvaja izraz mešanica kot nadomestilo izraza pripravek. Tudi sklicevanja na testne metode so posodobljena v skladu z REACHEM (Uredba 1907/(2006)).

Poročevalka v tem trenutku ne predlaga sprememb predloga uredbe Komisije o detergentih, vendar si pridržuje pravico, da svoje stališče ponovno pretehta na poznejši stopnji zakonodajnega postopka.

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (27.3.2008)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006
(KOM(2007)0611 – C6‑0347/2007 – 2007/0212(COD))

Pripravljavec mnenja: Andreas Schwab

app

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je predložila predlog uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi[1], ki v EU uveljavlja mednarodna merila, o katerih se je dogovoril Ekonomski in socialni svet Združenih narodov, za razvrščanje in označevanje nevarnih snovi in zmesi. Merila so znana tudi kot globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS). Cilj je zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja ter prosti pretok snovi in zmesi na notranjem trgu.

Predlog te uredbe spremljata dve sporočili s predlogi tehničnih sprememb v podrejeni zakonodaji. Podrejeno zakonodajo je treba uskladiti s predlogi GHS.

To mnenje se navezuje na KOM(2007)0611[2], ki predlaga spremembe številnih direktiv:

- Direktiva 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki

- Direktiva 88/378/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač

- Direktiva 1999/13/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih

- Direktiva 2000/53/ES o izrabljenih vozilih

- Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi

- Direktiva 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil.

Za KOM(2007)0613[3], ki predlaga spremembe Uredbe (ES) št. 648/2004, znane kot uredba o detergentih, je bilo pripravljeno posebno mnenje.

Namen teh predlogov je uskladiti terminologijo z GHS in sklicevanja med temi besedili. Zato ni predlogov sprememb k tema sporočiloma.

******

Sklepi

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varstvo hrane kot pristojni odbor, naj predlaga odobritev predloga odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006.

POSTOPEK

Naslov

Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/24/ES)

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Pristojni odbor

ENVI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

23.10.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Andreas Schwab

21.11.2007

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2008

 

 

 

Datum sprejetja

26.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

  • [1]  KOM(2007) 355 z dne 27.6.2007.
  • [2]  KOM(2007)0611 z dne 16.10.2007 o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006.
  • [3]  KOM(2007)0613 z dne 17.10.2007 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ... o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006.

POSTOPEK

Naslov

Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/24/ES)

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)

Datum predložitve EP

16.10.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

23.10.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.10.2007

IMCO

23.10.2007

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

22.11.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Amalia Sartori

6.12.2007

 

 

Obravnava v odboru

28.1.2008

26.3.2008

 

 

Datum sprejetja

2.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij