ZPRÁVA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

10. 4. 2008 - (KOM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Horst Schnellhardt

Postup : 2007/0037B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0143/2008
Předložené texty :
A6-0143/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

(KOM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0090),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0211/2007),

–   s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. července 2007, kterým Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro dopravu a cestovní ruch udělila souhlas, aby jednotlivě vypracovaly legislativní zprávy na základě výše uvedeného návrhu Komise,

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0143/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise, pokud jde o hygienu potravin;            

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. července 2007 povolit výborům ENVI a TRAN, aby vypracovaly své legislativní zprávy na základě návrhu Komise KOM(2007)0090. Vypuštění se týká oblasti přepravních sazeb a podmínek a těch částí návrhu Komise, které s touto oblastí souvisejí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 75 odst. 3, článek 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který se týká změny názvu.

Odkaz na článek 154 v německém znění dokumentu Komise není správný. Stejně jako ve všech ostatních jazykových zněních se má odkazovat na čl. 152 odst. 4 písm. b) (zdravotnictví).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Pravidla Společenství vyžadovaná podle článku 75 Smlouvy o ES za účelem odstranění některých forem diskriminace, pokud jde o vnitrozemskou dopravu ve Společenství, byla stanovena nařízením č. 11. V zájmu snížení administrativní zátěže podniků by uvedené nařízení mělo být zjednodušeno zrušením zastaralých a zbytečných požadavků, zejména požadavku uchovávat v písemné formě informace, které jsou nyní v důsledku technického pokroku dostupné v účetních systémech dopravců.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který se týká změny názvu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Provozovatelé potravinářských podniků mohou být vyjmuti z dodržování požadavku vytvořit, zavést a dodržovat jeden nebo více stálých postupů založených na zásadách HACCP. To by se mělo vztahovat pouze na určité podniky, jejichž činnosti spočívají především v přímém prodeji potravin konečným spotřebitelům, a za předpokladu, že se příslušný orgán na základě pravidelné analýzy rizik domnívá, buď že rizika, jimž je třeba předcházet, odstranit je nebo je snížit na přijatelnou míru, neexistují, anebo že zjištěná rizika jsou pod dostatečnou a pravidelnou kontrolou díky dodržování obecných a zvláštních požadavků na hygienu potravin.

 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Je proto vhodné těmto podnikům poskytnout výjimku z požadavku čl. 5 odst. 1 nařízení (EC) č. 852/2004, přičemž se rozumí, že musí dodržovat všechny ostatní požadavky uvedeného nařízení.

(5) Je proto vhodné, aby příslušné orgány uplatňovaly pružnost podle nařízení (ES) č. 852/2004, zejména podle čl. 5 odst. 2 písm. g) a odst. 5 tohoto nařízení, s cílem zamezit nadměrnému zatížení malých podniků.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Jelikož společný cíl změny nařízení (EC) č. 852/2004 a nařízení č. 11 spočívá ve snížení administrativní zátěže podniků, aniž by byl pozměněn původní účel těchto nařízení, je vhodné spojit uvedené změny do jednoho nařízení,

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který se týká změny názvu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1

Nařízení č. 11

Čl. 5 a čl. 6 – odstavce 1, 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

vypouští se

Nařízení č. 11 se mění takto:

 

1) Článek 5 se zrušuje.

 

2) Článek 6 se mění takto:

 

a) V odstavci 1 se zrušují pátá a šestá odrážka.

 

b) V odstavci 2 se zrušuje třetí věta.

 

c) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

 

„3. Jestliže stávající doklady jako např. nákladní listy nebo jakékoliv jiné přepravní dokumenty uvádějí všechny údaje uvedené v odstavci 1 a spolu se systémem evidence a účetnictví dopravce umožňují plné prověření přepravních sazeb a podmínek za účelem odstranění a předcházení diskriminace ve smyslu čl. 75 odst. 1 Smlouvy, nemusí dopravce zavádět nové přepravní doklady.“

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který se týká změny názvu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 2

Nařízení č. 852/2004

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny ostatní požadavky tohoto nařízení, odstavec 1 se nevztahuje na podniky, které jsou mikropodniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 a jejichž činnosti spočívají především v přímém prodeji potravin konečným spotřebitelům.

Aniž jsou dotčeny ostatní požadavky tohoto nařízení, provozovatelé potravinářských podniků mohou být vyjmuti z dodržování požadavku vytvořit, zavést a dodržovat jeden nebo více stálých postupů založených na zásadách HACCP. To se vztahuje pouze na podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 (se zvláštním důrazem na mikropodniky), jejichž činnosti spočívají především v přímém prodeji potravin konečným spotřebitelům, a za předpokladu, že se příslušný orgán na základě pravidelné analýzy rizik domnívá, buď že rizika, jimž je třeba předcházet, odstranit je nebo je snížit na přijatelnou míru, neexistují, anebo že zjištěná rizika jsou pod dostatečnou a pravidelnou kontrolou díky dodržování obecných a zvláštních požadavků na hygienu potravin stanovených v čl. 4 odst. 2 až 6.

 

U požadovaných dokladů o splnění požadavků stanovených v čl. 4 odst. 2 až 6 příslušný orgán patřičně zohlední charakter a velikost potravinářského podniku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Procedurální hlediska

         Tento návrh je součástí tzv. „urychlených opatření“, která byla zahrnuta do sdělení o akčním programu pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii (KOM(2007)0023).

–         Pro tento návrh je charakteristické, že pokrývá dvě zcela odlišné oblasti, a to snižování administrativní zátěže v oblasti přepravních sazeb a podmínek na straně jedné a ustanovení pro osvobození mikropodniků od základních povinností vyplývajících z postupu HACCP na straně druhé.

–         Z tohoto důvodu Konference předsedů dne 5. 7. 2007 rozhodla v odpovědi na otázku předsedy Výboru pro dopravu pana Costy a předsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) pana Ouzkého, že oběma výborům udělí povolení k vypracování legislativní zprávy.

–         Zatímco v případě části návrhu, která se týká hygieny potravin (v pravomoci výboru ENVI), se má uplatňovat řádný postup spolurozhodování, pro část návrhu, která se týká dopravy, není konzultace s Evropským parlamentem povinná (povinná je však konzultace s Hospodářským a sociálním výborem). Skutečnost, že Evropský parlament bude přece jen konzultován, lze proto považovat za dobrovolnou konzultaci, která nemá vliv na legislativní postup.

–         Záměrem Komise, pokud jde o tento legislativní návrh, je omezit projednávaná témata pouze na témata týkající se snížení administrativní zátěže, a nikoliv znovu otevírat otázky základních zásad v obou uvedených oblastech.

–         Rada také rozhodla, že bude obě části návrhu projednávat zvlášť.

–         Pokud se týká postupu, měl by výbor ENVI postupovat v rámci obvyklého postupu spolurozhodování.

Obsahová hlediska

Nezbytnost výjimky týkající se osvobození některých podniků od postupu HACCP

Je zásadně nutné vytvořit, zavést a dodržovat analýzu rizik a kritických kontrolních bodů (koncepce analýzy rizik a kritických kontrolních bodů – zkratka: HACCP). Při projednávání balíčku opatření o hygieně potravin záleželo Evropskému parlamentu především na tom, aby se zajistil co nejvyšší stupeň bezpečnosti potravin a aby se zároveň zavedl schůdný a pružný kontrolní mechanismus. Toho bylo prostřednictvím předloženého nařízení dosaženo. Provádět změnu v současné době nelze doporučit:

- Politika na úrovni Společenství a zejména legislativa v oblasti potravin musí zajistit vysokou úroveň ochrany života a zdraví lidí a také zájmů spotřebitelů.

- Tohoto cíle by úplným zrušením postupu HACCP dosaženo nebylo, neboť tento nástroj pomáhá potravinářským podnikům dosáhnout vyššího standardu při zajištění bezpečnosti potravin.

- Praxe ukázala, že tyto předpisy a postupy vytvářejí solidní základ pro zajištění bezpečnosti potravin.

- Zodpovědnost potravinářských podniků byla a je posilována obecným uplatňováním zásad založených na postupu HACCP.

- K tomu, aby se získala a zajistila důvěra spotřebitelů, obchodních partnerů a ostatních subjektů, které v oblasti potravin spolupůsobí, jsou potřebná jasná a závazná pravidla.

- Stejné podmínky hospodářské soutěže a volný pohyb potravin a krmiv v rámci Společenství mohou být zajištěny pouze tehdy, pokud se nebudou požadavky na bezpečnost potravin a krmiv v jednotlivých členských státech významně lišit.

- Zpravodaj důrazně podporuje hlavní myšlenku návrhu Komise snížit administrativní zátěž. Je ovšem zapotřebí kriticky upozornit na to, že vysoká úroveň bezpečnosti v oblasti potravin v Evropě by se snížila, pokud by v souladu s návrhem byla stanovována výhradně na základě hospodářských parametrů. Vzhledem ke stanovenému záměru nařízení (ES) č. 852/2004 je tato skutečnost nepřijatelná.

- Příslušné nařízení je platné teprve od 1. ledna 2006. Ve všech členských státech ještě nebylo zcela provedeno. Změnit je v současné době by nemělo smysl. Navíc se v roce 2009 předpokládá revize nařízení (ES) č. 852/2004. Dokud nebudou uveřejněny její konečné výsledky, není vhodné provádět změny.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan

Miroslav Ouzký

předseda

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu            a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti   přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy   o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského   parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

                                                          (KOM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti se na své schůzi dne 19. prosince 2007 rozhodl z vlastního podnětu a v souladu s čl. 35 odst. 3 zvážit, zda je právní základ shora uvedeného návrhu Komise platný a náležitý.

Výbor se touto otázkou zabýval i na své schůzi dne 14. ledna 2008.

Obecné souvislosti

V rámci postupu spolurozhodování předložila Evropská komise Parlamentu návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady na změnu nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (KOM(2007)0090).

Jak je zřejmé již z názvu návrhu, záměrem Komise bylo navrhnout na základě čl. 75 odst. 3, článku 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES jediné nařízení, kterým by se měnilo nařízení č.11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, které se zakládá na stávajícím čl. 75 odst. 3, a nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin, které se zakládá na článku 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy. Tento návrh podléhal postupu spolurozhodování podle článku 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b).

Avšak vzhledem k tomu, že čl. 75 odst. 3, na kterém se zakládá nařízení č. 11, nestanoví ani postup konzultace s Parlamentem[1] (přestože je zřejmé, že v praxi Rada s Parlamentem předpisy zakládající se na tomto ustanovení pravidelně konzultovala), Komise návrhem jediného předpisu, kterým se mění jak nařízení č. 11, tak nařízení č. 852/2004, umožnila postup spolurozhodování o změnách u obou výše zmíněných nařízení.

Dne 5. července 2007 pověřila Konference předsedů Výbor pro životní prostředí a Výbor pro dopravu, aby na základě návrhu Komise vypracovaly své zprávy.

Dne 13. prosince 2007 schválil Výbor stálých zástupců rozdělení původního „souhrnného nařízení” do dvou samostatných nařízení.

Dne 19. prosince 2007 přijal Výbor pro dopravu zprávu, v níž vyčlenil z návrhu nařízení ty části, jimiž se měnilo nařízení č. 11, a změnil právní základ, kterým se stal pouze čl. 75 odst. 3.

Dne 19. prosince 2007 předložil zpravodaj Výboru pro životní prostředí návrh zprávy s cílem oddělit návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin, a založit toto nařízení na článku 95 čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES.

Stručně řečeno, současná situace je taková, že se Výbor pro životní prostředí zabývá jako samostatným návrhem nařízení částí původního návrhu nařízení, jejímž účelem bylo změnit nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin. Podobně se Výbor pro dopravu zabývá jako samostatným návrhem nařízení částí původního návrhu nařízení, jejímž účelem bylo změnit nařízení č. 11. Pokud se bude postupovat tímto způsobem, výsledkem budou dvě samostatná nařízení − nařízení o hygieně potravin přijaté v rámci postupu spolurozhodování a nařízení o dopravě přijaté v rámci postupu, který nevyžaduje ani konzultaci s Parlamentem.

Pokud jde o návrh zabývající se hygienou potravin, zdá se, že se dotýká citlivých politických problémů a s hlasováním o tomto návrhu Výbor pro životní prostředí nespěchá. Oproti tomu návrh týkající se dopravy spadá mezi tzv. urychlená opatření, u nichž Evropská rada vyzvala Parlament, aby je zařadil mezi své priority a aby k jejich přijetí došlo co nejdříve v roce 2007. Z tohoto důvodu Výbor pro dopravu nenavrhuje u nařízení č. 11 žádné změny ustanovení navržených Komisí, přijal již svou zprávu a účastní se tohoto plenárního zasedání.

Komise je připravena takovýto přístup přijmout.

Právní základ

Vzhledem k tomu, že se zde nepochybně jedná o změnu právního základu původního návrhu Komise, Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 19. prosince 2007 zvažoval, zda by se neměl z vlastního podnětu v souladu s čl. 35 odst. 3 jednacího řádu touto otázkou zabývat.

Vzhledem ke krátké době, kterou měl výbor a jeho zpravodaj na zvážení této otázky k dispozici, dospěl výbor na své schůzi dne 19. prosince 2007 k závěru, že je vhodné přijetí stanoviska k této záležitosti odložit a přijmout ho až poté, co tuto otázku dostatečně posoudí a získá stanovisko právní služby.

Podle stanoviska vypracovaného právní službou Rady:

„Po dalším posouzení návrhu právní službou Rady je zřejmé, že z různých právních základů vyplývají různé postupy pro projednávání tohoto návrhu: čl. 75 odst. 3 předpokládá konzultaci Evropského parlamentu[2], zatímco z čl. 152 odst. 4 písm. b) a článku 95 vyplývá postup spolurozhodování.

V důsledku těchto rozdílů v právních základech je nezbytné rozdělit návrh na dva samostatné návrhy, přičemž jeden se bude zabývat přepravními sazbami a druhý hygienou potravin.”

Navíc s ohledem na skutečnost, že původní nařízení č. 11 a jeho následné změny se zakládaly na ustanovení stávajícího čl. 75 odst. 3 Smlouvy o ES, a vzhledem k podrobnému stanovisku právní služby Parlamentu je čl. 75 odst. 3 považován za správný právní základ nového nařízení, kterým se mění nařízení č. 11.

Pokud jde o právní základ nařízení, kterým se mění nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin (článek 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b)), je tento považován za přijatelný, neboť čl. 75 odst. 3 nemá s hygienou potravin žádnou souvislost.

Závěr

Na své schůzi dne 14. ledna 2008 se Výbor pro právní záležitosti v souladu s výše uvedeným proto jednomyslně[3] rozhodl předložit Vám následující doporučení:

a) právním základem návrhu, kterým se mění nařízení č. 11, by měl být čl. 75 odst. 3 Smlouvy o ES

b) právním základem návrhu, kterým se mění nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin, by měly být čl. 152 odst. 4 písm. b) a článek 95 Smlouvy o ES.

S úctou

Giuseppe Gargani

 • [1]  Článek 75
  1. V dopravě uvnitř společenství je odstraněna veškerá diskriminace spočívající v tom, že dopravce uplatňuje na dopravu téhož zboží dopravovaného za stejných okolností ceny a dopravní podmínky odlišné v závislosti na zemi původu nebo určení přepravovaného zboží.
  2. Odstavec 1 nevylučuje, aby Rada přijala jiná opatření podle čl. 71 odst. 1.
  3. Na návrh Komise a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem Rada přijme kvalifikovanou většinou pravidla pro provedení odstavce 1.
  Může zejména přijmout opatření potřebná k tomu, aby orgány Společenství mohly zabezpečit plnění ustanovení odstavce 1 a aby mohly zajistit uživatelům dopravy výhody vyplývající z tohoto ustanovení.
 • [2]  Ve skutečnosti čl. 75 odst. 3 nestanoví postup konzultace s Parlamentem.V praxi však Rada s Parlamentem opatření navržená na základě tohoto ustanovení konzultuje.
 • [3]  Při závěrečném hlasování byli přítomni: Giuseppe Gargani (předseda), Francesco Enrico Speroni (místopředseda), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (navrhovatelka), Giulietto Chiesa, Beniamino Donnici, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz Zwiefka.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 852/2004 Evropského parlamentu a Rady o hygieně potravin

Referenční údaje

KOM(2007)0090 – C6-0086/2007 – COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD)

Datum predložení EP

6.3.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

9.7.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Horst Schnellhardt

3.5.2007

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

14.1.2008

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2008

 

 

 

Datum přijetí

2.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

13

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij