RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare

10.4.2008 - (COM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Horst Schnellhardt

Procedură : 2007/0037B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0143/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare

(COM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0090),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0211/2007),

–   având în vedere decizia Conferinței președinților din 5 iulie 2007 de a autoriza Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisia pentru transport și turism să întocmească câte un raport legislativ pe baza propunerii Comisiei menționate mai sus,

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolele 51 și 35 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0143/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare

Titlu

Text propus de Comisie

Amendament

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare

Justificare

This amendment follows from the decision of the Conference of Presidents of 5 July 2007 authorising the ENVI and TRAN committees to each draw up a legislative report on the basis of Commission proposal COM(2007)0090. The references to transport rates and conditions and the parts of the Commission proposal relating to this area have been deleted.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare

Referirea 1

Text propus de Comisie

Amendament

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 75 alineatul (3), articolul 95 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 95 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

Justificare

See justification to amendment to the title.

The reference in the German version of the Commission document to Article 154 is incorrect. As in all the other language versions, reference should be made to Article 152(4)(b) (public health).

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Text propus de Comisie

Amendament

(2) Normele comunitare impuse conform articolului 75 din Tratatul de instituire a Comunității Europene în vederea eliminării discriminării privind transportul intern în cadrul Comunității au fost prevăzute în Regulamentul nr. 11. Cu scopul de a reduce poverile administrative ale societăților, acest regulament trebuie să fie simplificat prin eliminarea cerințelor perimate și inutile, în special condiția de păstrare pe hârtie a unor informații care, datorită progresului tehnologic, sunt în prezent disponibile în evidențele contabile ale transportatorilor.

eliminat

Justificare

See justification to amendment to the title.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

(4a) Agenții economici din sectorul alimentar pot fi exonerați de obligația de a institui, a pune în aplicare și a menține un procedeu sau procedee permanente bazate pe principiile HACCP. Această dispoziție ar trebui să se aplice numai anumitor societăți a căror activitate constă, în special, în vânzarea directă de produse alimentare către consumatorii finali și cu condiția ca autoritatea competentă să considere, pe baza unei analize a riscurilor efectuate periodic, fie că nu există riscuri care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la niveluri acceptabile, fie că riscurile identificate sunt controlate în măsură suficientă și în mod regulat prin punerea în aplicare a cerințelor generale și specifice privind igiena produselor alimentare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Text propus de Comisie

Amendament

(5) Prin urmare, este necesar să se stabilească o scutire pentru aceste societăți de la dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu condiția ca acestea să respecte toate celelalte cerințe ale regulamentului respectiv.

(5) Prin urmare, este necesar ca autoritățile competente să aplice flexibilitatea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 852/2004, în special la articolul 5 alineatul (2) litera (g) și alineatul (5), pentru a evita poverile administrative excesive pentru întreprinderile mici.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Text propus de Comisie

Amendament

(6) Întrucât modificarea Regulamentului (CE) nr. 852/2004 și a Regulamentului nr. 11 au obiectivul comun de a reduce poverile administrative ale societăților, fără a afecta obiectivul fundamental al acestor regulamente, este necesară o îmbinare a acestor modificări într-un singur regulament.

eliminat

Justificare

See justification to amendment to the title.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul nr. 11

Articolul 5 și articolul 6 - alineatele 1, 2 și 3

 

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul 1

eliminat

Regulamentul nr. 11 se modifică după cum urmează:

 

(1) Articolul 5 se elimină.

 

(2) Articolul 6 se modifică după cum urmează:

 

(a) La alineatul (1), se elimină a cincea și a șasea liniuță;

 

(b) La alineatul (2), se elimină a treia teză.

 

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

"(3) În cazul în care documentele existente, cum ar fi scrisorile de trăsură sau orice alt document de transport, oferă toate detaliile menționate la alineatul (1) și, împreună cu înregistrările și evidențele contabile ale transportatorilor, permit o verificare integrală a tarifelor și condițiilor de transport, astfel încât formele de discriminare menționate la articolul 75 alineatul (1) din tratat să poată fi eliminate sau evitate, transportatorii nu vor fi obligați să introducă noi documente.”

 

Justificare

See justification to amendment to the title.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 852/2004

Articolul 5 - alineatul 3

 

Text propus de Comisie

Amendament

Fără a aduce atingere celorlalte cerințe ale prezentului regulament, alineatul (1) nu se aplică în cazul societăților care au statut de microîntreprindere în sensul Recomandării Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 și a căror activitate constă, în special, în vânzarea directă de produse alimentare către consumatorii finali.

Fără a aduce atingere celorlalte cerințe ale prezentului regulament, agenții economici din sectorul alimentar pot fi exonerați de obligația de a institui, a pune în aplicare și a menține un procedeu sau procedee permanente bazate pe principiile HACCP. Această dispoziție se aplică numai în cazul societăților în sensul Recomandării Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 (în special microîntreprinderilor) a căror activitate constă, în special, în vânzarea directă de produse alimentare către consumatorii finali și cu condiția ca autoritatea competentă să considere, pe baza unei analize a riscurilor efectuate periodic, fie că nu există riscuri care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la niveluri acceptabile, fie că riscurile identificate sunt controlate în măsură suficientă și în mod regulat prin punerea în aplicare a cerințelor generale și specifice privind igiena produselor alimentare prevăzute la articolul 4 alineatele (2)‑(6).

 

Atunci când solicită dovezi ale respectării cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatele (2)‑(6), autoritatea competentă ține seama de tipul și mărimea societății din sectorul alimentar.

EXPUNERE DE MOTIVE

Procedural aspects

-          This proposal forms part of the so-called 'fast track actions' which were included in the Communication on the Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union (COM(2007)23).

-          A characteristic feature of the proposal is the fact that it covers two completely different areas, namely, on the one hand, alleviation of the administrative burden in the area of transport rates and conditions and, on the other, provisions exempting micro‑enterprises from basic HACCP obligations.

-          For that reason the Conference of Presidents decided on 5 July 2007, at the request of the chairman of the Transport Committee, Mr Costa, and of the chairman of the Environment Committee, Mr Ouzký, to authorise both committees to draw up a legislative report.

-          Whilst the part of the proposal relating to the hygiene of foodstuffs (for which ENVI is the committee responsible) is subject to the normal codecision procedure, the part of the proposal relating to transport does not even require Parliament to be consulted (although the Economic and Social Committee is required to be consulted). The fact that Parliament is nonetheless being consulted may be considered a voluntary consultation process without any influence on the legislative procedure.

-          The Commission's intention in this legislative proposal is to confine the aspects dealt with to reducing administrative burdens, without reopening the two dossiers in terms of their basic principles.

-          The Council has also decided to consider the two parts of the proposal separately.

-          The ENVI Committee should follow the normal codecision procedure.

Substance

Necessity for rules exempting certain businesses from HACCP procedures

The putting in place, implementing and maintaining of a Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system is essential. When considering the food hygiene package, Parliament was above all concerned to ensure the highest possible level of food safety and at the same time to establish a practicable and flexible control mechanism. The Regulation succeeded in doing this. It is not advisable to amend the Regulation at the current time:

- Policy at Community level, and in particular food law, must ensure a high level of protection of human life and health and of the interests of consumers. This objective would not be achieved if the HACCP procedure was completely abolished, as this instrument helps food business operators to achieve a higher standard of food safety.

- Experience has shown that these rules and procedures constitute a sound basis for ensuring food safety.

- General implementation of procedures based on HACCP principles has led to, and is continuing to lead to, greater responsibility on the part of food business operators.

- Clear, binding rules are needed in order to maintain and ensure confidence on the part of consumers, trading partners and other parties in the food sector.

- A level playing field in terms of competition and free movement of foodstuffs and feedingstuffs within the Community can only be ensured if food and feed safety requirements in individual Member States do not significantly differ from each other.

- Your rapporteur expressly supports the key concern in the Commission proposal to reduce red tape. However, particular criticism should be directed at the fact that, under the proposal, the high European level of food safety would be reduced on the basis of exclusively economic considerations. In the light of the stated intention of Regulation (EC) No 852/2004 that would be unacceptable.

- The Regulation in question only came into force on 1 January 2006. It has not yet been implemented in full in all of the Member States. It does not make sense to amend it at the present time. In addition, Regulation (EC) No 852/2004 provides for a review to be carried out in 2009. It would not be advisable to introduce amendments before the final results of the review have been published.

AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Domnului Miroslav Ouzký

Președinte

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

BRUXELLES

Ref.:                Aviz privind temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare (COM(2007)0090 – C6 0211/2007 – 2007/0037B(COD)).

Domnule Președinte,

În cursul reuniunii din 19 decembrie 2007, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât să se sesizeze, în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la examinarea validității și pertinenței temeiului juridic al susmenționatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea mai sus menționată în cursul reuniunii sale din 14 ianuarie 2008.

Context

Comisia Europeană a prezentat Parlamentului, în temeiul procedurii de codecizie, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare (COM(2007)0090).

Așa cum rezultă din titlul propunerii, Comisia intenționa să propună, în temeiul articolului 75 alineatul (3), al articolului 95 și al articolului 152 alineatul (4) din Tratatul CE, un singur regulament de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în temeiul actualului articol 75 alineatul (3), și a Regulamentului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, în temeiul articolului 95 și al articolului 152 alineatul (4) litera (b) din Tratat. Propunerea a făcut obiectul procedurii de codecizie, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 95 și de la articolul152 alineatul (4), litera (b).

Totuși, având în vedere că articolul 75 alineatul (3) - pe care se întemeiază Regulamentul nr.11- nu prevede consultarea Parlamentului (deși, în practică, Consiliul a consultat în mod regulat Parlamentul cu privire la instrumentele care se întemeiază pe această dispoziție din Tratat), Comisia a dispus aplicarea procedurii de codecizie la amendamentele sale privind Regulamentul nr. 11, precum și la amendamentele privind Regulamentul nr. 852/2004, propunând un singur instrument de modificare atât a Regulamentului nr.11, cât și a Regulamentului nr. 852/2004.

La 5 iulie 2007, Conferința președinților a autorizat Comisia pentru mediu și Comisia pentru transport să întocmească, fiecare, câte un raport, pe baza propunerii Comisiei.

Se pare că, la 13 decembrie 2007, COREPER a aprobat divizarea „regulamentului omnibus” inițial, în două regulamente separate.

La 19 decembrie 2007, Comisia pentru transport a adoptat un raport prin care părțile care modificau Regulamentul nr.11 au fost extrase din propunerea de regulament și temeiul juridic a fost limitat la articolul 75 alineatul (3).

La 19 decembrie 2007, raportorul Comisiei pentru mediu a prezentat un proiect de raport, care vizează divizarea propunerii de regulament de modificare a Regulamentului privind igiena produselor alimentare și întemeierea acestui regulament pe articolul 95 și pe articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE.

În concluzie, situația actuală este următoarea: Comisia pentru mediu examinează ca pe o propunere de regulament distinctă partea din propunerea inițială de regulament, care viza modificarea Regulamentului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare. De asemenea, Comisia pentru transport examinează ca pe o propunere de regulament distinctă partea din propunerea inițială de regulament, care viza modificarea Regulamentului nr. 11. În cazul în care se continuă această procedură, rezultatul va consta în două regulamente distincte: un regulament privind igiena produselor alimentare, adoptat în temeiul procedurii de codecizie, și un regulament privind transporturile, adoptat printr-o procedură pentru care nu este necesară consultarea Parlamentului.

În ceea ce privește propunerea privind igiena produselor alimentare, se pare că aceasta ridică probleme politice delicate, iar Comisia pentru mediu nu va proceda la vot în curând. În schimb, propunerea privind transporturile se înscrie în categoria „acțiunilor rapide”, Consiliul solicitând Parlamentului să acorde chestiunilor pertinente o prioritate deosebită, în vederea adoptării acestora cât mai repede posibil, în 2007. Din acest motiv, Comisia pentru transport nu propune nicio modificare la dispozițiile propuse de Comisie privind Regulamentul nr. 11 și a adoptat deja raportul său, care va fi supus votului în cadrul ședinței plenare.

Comisia este pregătită să accepte această abordare.

Temei juridic

Având în vedere că se prevede, indubitabil, o modificare a temeiului juridic al propunerii inițiale a Comisiei, Comisia pentru afaceri juridice a convenit, în cadrul reuniunii sale din 19 decembrie 2007, că trebuie să examineze această chestiune din proprie inițiativă, în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Având în vedere intervalul scurt de timp pe care comisia și raportorul acesteia l-au avut la dispoziție pentru a examina această chestiune, comisia a considerat, în cadrul reuniunii sale din 19 decembrie 2007, că este recomandabil să amâne adoptarea avizului său privind această chestiune, astfel încât să aibă suficient timp pentru a reflecta și pentru a obține avizul Serviciului juridic.

Conform avizului elaborat de Serviciul juridic al Consiliului:

„În urma unei noi examinări a propunerii de către Serviciul juridic al Consiliului, rezultă că diversele temeiuri juridice prevăd proceduri diferite pentru examinarea propunerii: articolul 75 alineatul (3) prevede consultarea Parlamentului European[1], în timp ce articolul 152 alineatul (4) litera (b) și articolul 95 implică procedura de codecizie.

Din cauza acestor diferențe privind temeiurile juridice, este necesar ca propunerea să fie divizată în două propuneri distincte, una privind tarifele în materie de transporturi și cealaltă igiena produselor alimentare.”

De asemenea, ținând cont de faptul că Regulamentul nr.11 inițial și modificările ulterioare aduse acestuia se întemeiau pe articolul 75 alineatul (3) din Tratatul CE, precum și de avizul detaliat al Serviciului juridic al Parlamentului, s-a convenit că temeiul juridic adecvat pentru noul regulament de modificare a Regulamentului nr.11 este articolul 75 alineatul (3).

În ceea ce privește temeiul juridic pentru regulamentul de modificare a Regulamentului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare [articolul 95 și articolul 152 alineatul (4) litera (b)], s-a convenit că acesta este acceptabil, deoarece articolul 75 alineatul (3) nu este aplicabil în materie de igienă a produselor alimentare.

Concluzii

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 14 ianuarie 2008, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în unanimitate[2] să recomande:

a) adoptarea articolului 75 alineatul (3) din Tratatul CE ca temei juridic pentru propunerea de modificare a Regulamentului nr. 11 și

(b) adoptarea articolului 152 alineatul (4) litera (b) și a articolului 95 din Tratatul CE ca temeiuri juridice pentru propunerea de modificare a Regulamentului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Giuseppe Gargani

  • [1]  De fapt, articolul 75 alineatul (3) nu prevede consultarea Parlamentului. Totuși, în practică, Consiliul consultă Parlamentul în legătură cu măsurile propuse în temeiul acestei dispoziții.
  • [2]  La votul final au fost prezenți: Giuseppe Gargani (președinte), Francesco Enrico Speroni (vicepreședinte), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (raportoare pentru aviz), Giulietto Chiesa, Beniamino Donnici, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina și Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare

Referințe

COM(2007)0090 – C6-0086/2007 – COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD)

Data prezentării la PE

6.3.2007

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

9.7.2007

Raportor(i)

Data numirii

Horst Schnellhardt

3.5.2007

 

 

Contestarea temeiului juridic

Data avizului JURI

JURI

14.1.2008

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2008

 

 

 

Data adoptării

2.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

13

2

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij