SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

10.4.2008 - (KOM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Horst Schnellhardt

Postup : 2007/0037B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0143/2008
Predkladané texty :
A6-0143/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

(KOM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0090),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0211/2007),

–   so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 5. júla 2007 udeliť Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre dopravu a cestovný ruch povolenie na vypracovanie legislatívnej správy, každému z nich jednej správy, na základe uvedeného návrhu Komisie,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0143/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení v súvislosti s hygienou potravín;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z rozhodnutia konferencie predsedov z 5. júla 2007, na základe ktorého sa tak výboru ENVI, ako aj výboru TRAN udeľuje povolenie vypracovať legislatívnu správu na základe návrhu Komisie KOM(2007)0090. Vynechanie sa vzťahuje na otázky týkajúce sa cien a podmienok dopravy a častí návrhu Komisie, ktoré súvisia s touto oblasťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 75 ods. 3, článok 95 a článok 152, ods. 4 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 a článok 152 ods. 4 písm. b),

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Druhá zmena sa netýka slovenského znenia. V nemeckom znení dokumentu Komisie nie je uvedený správny odkaz na článok 154. Rovnako ako v ostatných jazykových verziách by sa mal uviesť odkaz na článok 152 ods. 4 písm. b) (verejné zdravie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V nariadení č. 11 sa stanovili pravidlá Spoločenstva požadované podľa článku 75 Zmluvy o ES s cieľom zrušiť určité formy diskriminácie, pokiaľ ide o vnútrozemskú prepravu v rámci Spoločenstva. V záujme zníženia administratívnej záťaže podnikov by sa malo uvedené nariadenie zjednodušiť odstránením zastaraných a zbytočných požiadaviek, najmä požiadavky uchovávať v papierovej forme určité informácie, ktoré sú vďaka technickému pokroku teraz k dispozícii v účtovných systémoch prepravcov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu byť vyňatí z dodržiavania požiadavky zaviesť, uplatňovať a zachovávať trvalý postup alebo postupy založené na zásadách HACCP. Malo by sa to vzťahovať iba na niektoré podniky, ktorých činnosť sa týka predovšetkým priameho predaja potravín konečnému spotrebiteľovi za predpokladu, že príslušný orgán sa na základe pravidelne vykonávanej analýzy rizika domnieva, že neexistujú žiadne riziká, ktorým treba predchádzať alebo ktoré treba odstrániť či znížiť na prijateľnú úroveň alebo že zistené riziká sú v dostatočnej miere a pravidelne posudzované prostredníctvom uplatňovania všeobecných a osobitných požiadaviek na hygienu potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Je preto vhodné, aby sa pre tieto podniky ustanovila výnimka z požiadavky článku 5 ods. l nariadenia (ES) č. 852/2004, pričom musia spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedeného nariadenia.

(5) Je preto vhodné, aby príslušné orgány uplatnili zásadu pružnosti ustanovenú v nariadení (ES) č. 852/2004, najmä v článku 5 ods. 2 písm. g) a ods. 5 tohto článku s cieľom vyhnúť sa neprimeranej záťaži pre malé podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Keďže spoločným cieľom zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 852/2004 a zmeny a doplnenia nariadenia č. 11 je zníženie administratívnej záťaže podnikov bez toho, aby sa zmenil základný zámer uvedených nariadení, je vhodné spojiť tieto zmeny a doplnenia do jedného nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1

Nariadenie č. 11

Článok 5 a článok 6 - odseky 1, 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1

vypúšťa sa

Nariadenie č. 11 sa mení a dopĺňa takto:

 

(1) Článok 5 sa vypúšťa.

 

(2) Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

 

(a) v odseku 1 sa vypúšťa piata a šiesta zarážka;

 

(b) v odseku 2 sa vypúšťa tretia veta;

 

(c) Odsek 3 sa nahrádza takto

 

"3. Ak existujúce doklady, ako napr. záznamy o zásielke alebo akýkoľvek iný prepravný doklad, obsahujú všetky podrobnosti uvedené v odseku 1 a v spojení so záznamovými a účtovnými systémami prepravcu umožňujú úplnú kontrolu ceny a podmienok prepravy, takže formy diskriminácie uvedené v článku 75 ods. 1 zmluvy sa tým môžu odstrániť, alebo je možné sa im vyhnúť, od prepravcu sa nevyžaduje predloženie nových dokladov.“

 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2

Nariadenie č. 852/2004

Článok 5 - odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Bez toho, aby boli dotknuté ostatné požiadavky tohto nariadenia, sa odsek 1 neuplatňuje na podniky, ktoré sú mikropodnikmi v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 , a činnosti ktorých pozostávajú prevažne z priameho predaja potravín konečnému spotrebiteľovi.“

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné požiadavky tohto nariadenia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu byť vyňatí z dodržiavania požiadavky zaviesť, uplatňovať a zachovávať trvalý postup alebo postupy založené na zásadách HACCP. Malo by sa to vzťahovať iba na podniky zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 (s osobitným dôrazom na mikropodniky) a činnosti, ktoré pozostávajú prevažne z priameho predaja potravín konečnému spotrebiteľovi, a to za predpokladu, že príslušný orgán sa na základe pravidelne vykonávanej analýzy rizika domnieva, že neexistujú žiadne riziká, ktorým treba predchádzať alebo ktoré treba odstrániť či znížiť na prijateľnú úroveň alebo že zistené riziká sú v dostatočnej miere a pravidelne posudzované prostredníctvom uplatňovania všeobecných a osobitných požiadaviek na hygienu potravín stanovených v článku 4 odsekoch 2 až 6.

 

Pri požadovaní dôkazov o dodržiavaní požiadaviek ustanovených v článku 4 ods. 2 až 6 príslušný orgán náležite zohľadní povahu a veľkosť potravinárskeho podniku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Procedurálne hľadiská

-          Tento návrh je súčasťou tzv. zrýchlených opatrení, ktoré boli prijaté v oznámení k akčnému programu na znižovanie administratívnej záťaže v Európskej únii (KOM(2007)23).

-          Charakteristické pre tento návrh je, že sa vzťahuje na dve úplne odlišné oblasti, a to zmiernenie administratívnej záťaže v oblasti cien a podmienok dopravy na jednej strane a na druhej strane ustanovenia týkajúce sa výnimiek mikropodnikov zo  základných záväzkov vyplývajúcich z HACCP (analýzy rizika a zásad kritických kontrolných bodov).

-          Z tohto dôvodu konferencia predsedov výborov 5. júla 2007 rozhodla v odpovedi na otázku predsedu výboru pre dopravu pána Costu a predsedu výboru ENVI pána Ouzkého, že obom výborom povolí vypracovať legislatívnu správu.

-          Kým riadny spolurozhodovací postup sa má uplatňovať v prípade časti návrhu, ktorá sa týka hygieny potravín (v rámci právomoci výboru ENVI), pre časť týkajúcu sa dopravy je povinná konzultácia s Hospodárskym a sociálnym výborom, a nie s Európskym parlamentom. Skutočnosť, že s Európskym parlamentom sa teda bude konzultovať, sa takto môže pokladať za dobrovoľnú konzultáciu bez vplyvu na legislatívny postup.

-          V súvislosti s týmto legislatívnym návrhom je cieľom Komisie obmedziť prerokúvané hľadiská dvoch príslušných dokumentácií na zmiernenie administratívnej záťaže bez toho, aby sa opätovne otvorila otázka základných zásad týchto dvoch dokumentácií.

-          Rovnako Rada dospela k záveru, že dvoma časťami návrhu sa treba zaoberať osobitne.

-          Čo sa týka postupu, výbor ENVI by mal postupovať podľa riadneho spolurozhodovacieho postupu.

Vecné hľadiská

Nevyhnutnosť výnimky týkajúcej sa oslobodenia niektorých podnikov z postupu HACCP

V zásade je potrebné vypracovať, uskutočňovať a zachovávať systém analýzy rizika a kritických kontrolných bodov. Pri prerokúvaní balíka opatrení o hygiene potravín záležalo Európskemu parlamentu predovšetkým na tom, aby sa zabezpečila čo najvyššia miera bezpečnosti potravín a zároveň aby sa zaviedol praktický a pružný kontrolný mechanizmus. Podarilo sa to v predloženom nariadení. V súčasnosti neodporúčame zmeniť nariadenie:

- Politika na úrovni Spoločenstva, a najmä právne predpisy v oblasti potravín musí zaručiť vysokú mieru ochrany života a zdravia ľudí, ako aj záujmov spotrebiteľa. Tento stanovený cieľ by sa nedosiahol úplným zrušením postupu HACCP, pretože tento nástroj poskytuje pomoc potravinárskym podnikom dosiahnuť vysokú úroveň bezpečnosti potravín.

- Skúsenosť ukázala, že tieto právne predpisy a príslušný postup vytvárajú stabilný základ zaručujúci bezpečnosť potravín.

- Zodpovednosť prevádzkovateľov potravinárskych podnikov bola a je posilňovaná spoločným uplatňovaním postupu, ktorý sa zakladá na zásadách HACCP.

- Sú potrebné jasné a záväzné pravidlá, aby sa získala a zabezpečila dôvera spotrebiteľov, obchodných partnerov a ostatných spolupôsobiacich subjektov v oblasti potravín.

- Rovnaké podmienky, pokiaľ ide o hospodársku súťaž a voľný pohyb potravín a krmív v Spoločenstve možno zabezpečiť iba vtedy, ak sa požiadavky na bezpečnosť potravín a krmív v jednotlivých členských štátoch nebudú navzájom príliš odlišovať.

-  Spravodajca dôrazne podporuje hlavnú myšlienku návrhu Komisie, ktorou je urýchliť odstránenie administratívnej záťaže. Osobitne by sa však malo kritizovať, že podľa návrhu by sa vysoká miera potravinovej bezpečnosti obmedzila výlučne na základe hospodárskych hľadísk. Na pozadí objasneného zámeru nariadenia (ES) č. 852/2004 je táto skutočnosť neprijateľná.

- Príslušné nariadenie nadobudlo účinnosť iba 1. januára 2006. Jeho vykonávanie sa ešte úplne nerealizovalo vo všetkých členských štátoch. Zmena by v súčasnosti nemala žiaden zmysel. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 852/2004 predpokladá revízia v roku 2009. Pred uverejnením konečných výsledkov neodporúčame zaviesť zmenu.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážený pán

Miroslav Ouzký

predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (KOM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi dňa 19. decembra 2007 v súlade s článkom 35 ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodol, že z vlastného podnetu overí platnosť a správnosť určenia právneho základu uvedeného návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi dňa 14. januára 2008.

Všeobecné súvislosti

V rámci spolurozhodovacieho postupu predložila Európska komisia Parlamentu návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (KOM(2007)0090).

Ako vyplýva z názvu návrhu, zámerom Komisie bolo navrhnúť jedno nariadenie vychádzajúce z článku 75 ods. 3, článku 95 a článku 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, ktorým by sa zmenilo a doplnilo nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy vychádzajúce z terajšieho článku 75 ods. 3 a nariadenie č. 852/2004 o hygiene potravín vychádzajúce z článkov 95 a 152 ods. 4 písm. b) zmluvy. Tento návrh podliehal spolurozhodovaciemu postupu podľa článku 95 a 152 ods. 4 písm. b).

Vzhľadom na to, že článok 75 ods. 3, z ktorého nariadenie č. 11 vychádza, ani neumožňuje konzultáciu s Parlamentom[1] (hoci sa zdá, že v praxi Rada pravidelne konzultovala s Parlamentom otázky týkajúce sa predpisov založených na tomto nariadení), však Komisia umožnila Parlamentu predložiť v rámci spolurozhodovacieho postupu pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu č. 11 a č. 852/2004 tým, že navrhla jeden predpis, ktorým sa menia a dopĺňajú obe tieto nariadenia.

Dňa 5. júla 2007 konferencia predsedov oprávnila Výbor pre životné prostredie a Výbor pre dopravu na vypracovanie správ na základe návrhu Komisie.

Dňa 13. decembra 2007 COREPER schválil rozdelenie pôvodného „súhrnného nariadenia“ do dvoch osobitných nariadení.

Výbor pre dopravu prijal 19. decembra 2007 správu, v ktorej vyčlenil z návrhu nariadenia tie časti, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11, a zmenil právny základ iba na článok 75 ods. 3.

Spravodajca Výboru pre životné prostredie 19. decembra 2007 predložil návrh správy s cieľom oddeliť návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 852/2004 o hygiene potravín, a založiť toto nariadenie na článku 95 a 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES.

Stručne povedané, súčasný stav je taký, že Výbor pre životné prostredie sa zaoberá časťou pôvodného návrhu nariadenia, ktorej cieľom bolo zmeniť a doplniť nariadenie č. 852/2004 o hygiene potravín, ako osobitným návrhom nariadenia. Podobne Výbor pre dopravu sa zaoberá časťou pôvodného návrhu nariadenia, ktorej cieľom bolo zmeniť a doplniť nariadenie č. 11, ako osobitným návrhom nariadenia. Ak sa bude postupovať takto, výsledkom budú dve osobitné nariadenia – nariadenie o hygiene potravín prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu a nariadenie o doprave prijaté v rámci postupu nevyžadujúceho konzultáciu Parlamentu.

Pokiaľ ide o návrh týkajúci sa hygieny potravín, zdá sa, že môže spôsobiť chúlostivé politické problémy a Výbor pre životné prostredie sa s hlasovaním o návrhu neponáhľa. Návrh týkajúci sa dopravy naopak patrí do okruhu „zrýchlených opatrení“, v súvislosti s ktorými Európska rada požiadala Parlament, aby sa s príslušnými bodmi zaoberal prednostne s cieľom ich schválenia čo najskôr v roku 2007. Z tohto dôvodu Výbor pre dopravu nepredkladá žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k ustanoveniam v návrhu nariadenia č. 11 zo strany Komisie, schválil už svoju správu a pripravuje sa na nadchádzajúcu plenárnu schôdzu.

Komisia je pripravená tento postup prijať.

Právny základ

Vzhľadom na to, že v príslušnej veci ide nepochybne o zmenu právneho základu pôvodného návrhu Komisie, Výbor pre právne veci vyjadril na svojej schôdzi 19. decembra 2007 stanovisko, že by sa podľa článku 35 ods. 3 rokovacieho poriadku mal tejto záležitosti ujať sám.

S ohľadom na krátkosť času, ktorý výbor a jeho spravodajca mali na posúdenie tejto otázky, dospel výbor na svojej schôdzi dňa 19. decembra 2007 k záveru, že je vhodné odložiť prijatie stanoviska k tejto otázke, pokým nebude mať čas na jej posúdenie a vyžiadanie stanoviska právneho útvaru.

Stanovisko, ktoré pripravil právny servis Rady, je takéto:

„Po ďalšom preskúmaní návrhu právnym servisom Rady sa zdá, že rôzne právne základy predpokladajú rôzne postupy zaobchádzania s návrhom: článok 75 ods. 3 predpokladá konzultáciu s Európskym parlamentom[2], zatiaľ čo článok 152 ods. 4 písm. b) a článok 95 predpokladajú spolurozhodovací postup.

V dôsledku týchto rozdielov právnych základov je potrebné rozdeliť návrh na dva samostatné návrhy, pričom jeden sa bude vzťahovať na ceny dopravy a druhý na hygienu potravín.“

Okrem toho so zreteľom na skutočnosť, že pôvodné nariadenie č. 11 a nasledujúce zmeny a doplnenia boli založené na súčasnom článku 75 ods. 3 Zmluvy o ES, a so zreteľom na podrobné stanovisko právneho útvaru Parlamentu, sa predpokladá, že náležitým právnym základom nového nariadenia, pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenie č. 11, je článok 75 ods. 3.

Pokiaľ ide o právny základ nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 852/2004 o hygiene potravín (články 95 a 152 ods. 4 písm. b)), tento sa pokladá za prijateľný, pretože článok 75 ods. 3 nesúvisí s hygienou potravín.

Záver

Na schôdzi, ktorá sa konala 14. januára 2008, sa Výbor pre právne veci jednomyseľne[3] rozhodol odporučiť:

a) že právnym základom pre návrh na zmenu a doplnenie nariadenia č. 11 by mal byť článok 75 ods. 3 Zmluvy o ES a

b) že právnym základom pre návrh na zmenu a doplnenie nariadenia č. 852/2004 o hygiene potravín by mal byť článok 152 ods. 4 písm. b) a článok 95 Zmluvy o ES.

S pozdravom,

Giuseppe Gargani

 • [1]  Článok 75
  1. Diskriminácia v doprave v rámci Spoločenstva formou rozdielnych cien a podmienok dopravy rovnakého tovaru po rovnakých dopravných trasách a v závislosti od krajiny pôvodu alebo krajiny určenia tovaru sa zruší.
  2. Odsek 1 nebráni Rade, aby podľa článku 71 ods. 1 prijala ďalšie opatrenia.
  3. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom vydá pravidlá na vykonávanie ustanovení odseku 1.
  Rada môže stanoviť najmä opatrenia potrebné na to, aby orgány Spoločenstva mohli v súlade s pravidlom ustanoveným v odseku 1 zabezpečiť plné výhody tým, ktorým náležia.
 • [2]  V skutočnosti článok 75 ods. 3 neumožňuje konzultáciu Parlamentu. V praxi však Rada konzultuje s Parlamentom o opatreniach, ktoré sa navrhujú na základe tohto ustanovenia.
 • [3]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Giuseppe Gargani (predseda), Francesco Enrico Speroni (podpredseda), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko), Giulietto Chiesa, Beniamino Donnici , Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul GauzèsKlaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz Zwiefka.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

Referenčné čísla

KOM(2007)0090 – C6-0086/2007 – COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD)

Dátum predloženia v EP

6.3.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

9.7.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Horst Schnellhardt

3.5.2007

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

14.1.2008

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2008

 

 

 

Dátum prijatia

2.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

13

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij