POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil

10.4.2008 - (KOM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Horst Schnellhardt

Postopek : 2007/0037B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0143/2008
Predložena besedila :
A6-0143/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil

(KOM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0090),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152(4)(b) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6–0211/2007),

–   ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 5. julija 2007, da pooblasti Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbor za promet in turizem, da na podlagi zgoraj omenjenega predloga Komisije pripravita vsak svoje zakonodajno poročilo,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju člena 51 in člena 35 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6–0143/2008),

1.  odobri predlog Komisije glede higiene živil, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica sklepa konference predsednikov z dne 5. julija 2007, da pooblasti odbora ENVI in TRAN, da na podlagi predloga Komisije (KOM(2007)0090) pripravita vsak svoje zakonodajno poročilo. Črta se sklicevanje na področje prevoznin in pogojev za prevoz ter deli predloga Komisije, povezane s tem področjem.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 75(3), člena 95 in člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 95 in člena 152(4)(b) Pogodbe,

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Navedba sklicevanja na člen 154 v nemški različici dokumenta Komisije ni pravilna. Kot v vseh drugih jezikovnih različicah bi morala biti navedba sklicevanja na člen 152(4)(b) (javno zdravje).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Uredba št. 11 določa pravila Skupnosti, zahtevana v členu 75 Pogodbe ES, da se odpravi nekatere oblike diskriminacije v zvezi z notranjim prevozom v Skupnosti. Za namen zmanjševanja upravnih obremenitev za nosilce dejavnosti se navedena uredba poenostavi z odstranitvijo zastarelih in nepotrebnih zahtev, zlasti zahtev, da se v pisni obliki ohranjajo informacije, ki so sedaj zaradi tehničnega napredka na voljo v prevoznikovih računovodskih sistemih.

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Nosilci živilske dejavnosti so lahko oproščeni zahteve, da uvedejo, izvajajo in vzdržujejo stalen postopek ali postopke, ki temeljijo na načelih HACCP. To bi moralo veljati samo za določene nosilce dejavnosti, katerih dejavnosti pretežno obsegajo neposredno prodajo živil končnemu potrošniku, in pod pogojem, da pristojni organ na podlagi redne analize tveganj meni, da tveganja, ki bi jih bilo treba preprečiti, odpraviti ali zmanjšati na sprejemljivo raven, ne obstajajo ali da so ugotovljena tveganja v zadostni meri in redno nadzorovana z izvajanjem splošnih in posebnih zahtev v zvezi s higieno živil.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Zato je primerno za navedene nosilce dejavnosti določiti oprostitev zahtev iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 852/2004, pri čemer se razume, da morajo izpolnjevati vse druge zahteve iz navedene uredbe.

(5) Zato je primerno, da pristojni organi uporabijo fleksibilnost iz Uredbe (ES) št. 852/2004, zlasti člen 5(2)(g) in (5) te uredbe, da bi se izognili nepotrebnemu obremenjevanju malih nosilcev dejavnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Ker se tako s spremembami Uredbe (ES) št. 852/2004 kot s spremembami Uredbe št. 11 namerava zmanjšati upravne obremenitve za nosilce dejavnosti, ne da bi se pri tem spremenil temeljni namen navedenih uredb, je primerno te spremembe združiti v eno samo uredbo –

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1

Uredba št. 11

Člen 5 in člen 6 – odstavki 1, 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1

črtano

Uredba št. 11 se spremeni:

 

(1) Člen 5 se črta.

 

(2) Člen 6 se spremeni:

 

(a) v odstavku 1 se črtata peta in šesta alinea;

 

(b) v odstavku 2 se črta tretji stavek;

 

(c) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

„3. Od prevoznikov se ne zahtevajo novi dokumenti, kadar so v obstoječih dokumentih, kot so tovorni listi ali kateri koli drugi prevozni dokumenti, na voljo vsi podatki iz odstavka 1 in kadar ti obstoječi dokumenti v povezavi s sistemi evidentiranja in računovodskimi sistemi prevoznika omogočajo popolno kontrolo nad prevozninami in pogoji za prevoz, tako da se oblike diskriminacije iz člena 75(1) Pogodbe lahko odpravijo ali razveljavijo.“

 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2

Uredba št. 852/2004

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v druge zahteve te uredbe se odstavek 1 ne uporablja za nosilce dejavnosti, ki so mikropodjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003, in katerih dejavnosti pretežno obsegajo neposredno prodajo živil končnemu potrošniku.

Nosilci živilske dejavnosti so lahko brez poseganja v druge zahteve te uredbe oproščeni zahteve, da uvedejo, izvajajo in vzdržujejo stalen postopek ali postopke, ki temeljijo na načelih HACCP. To bi moralo veljati samo za nosilce dejavnosti v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 (s posebnim poudarkom na mikropodjetjih), katerih dejavnosti pretežno obsegajo neposredno prodajo živil končnemu potrošniku, in pod pogojem, da pristojni organ na podlagi redne analize tveganj meni, da tveganja, ki bi jih bilo treba preprečiti, odpraviti ali zmanjšati na sprejemljivo raven, ne obstajajo ali da so ugotovljena tveganja v zadostni meri in redno nadzorovana z izvajanjem splošnih in posebnih zahtev v zvezi s higieno živil, določenih v členu 4(2) do (6).

 

Ko pristojni organ zahteva dokaze o izpolnjevanju zahtev iz člena 4(2) do (6), ustrezno upošteva naravo in velikost nosilca živilske dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV

Postopkovni vidiki

         Predlog spada med tako imenovane hitre ukrepe, ki so bili vključeni v sporočilo o akcijskem programu za zmanjševanje upravnih obremenitev v Evropski uniji (KOM(2007)23).

–         Značilnost tega predloga je, da obsega dvoje povsem različnih področij, namreč lajšanje upravnih nalog pri prevozninah in pogojih za prevoz na eni ter določbe o izvzetju mikropodjetij od temeljnih obveznosti analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk na drugi strani.

–         Zato je konferenca predsednikov 5. julija 2007 sklenila, da na zahtevo predsednika odbora za promet Paola Coste in predsednika odbora za okolje Miroslava Ouzkýja obema odboroma dovoli pripravo zakonodajnega poročila.

–         Medtem ko naj bi se za del predloga, ki se navezuje na higieno živil (za kar je pristojen odbor ENVI) uporabil postopek soodločanja, se za del predloga v zvezi s prometom ne zahteva niti posvetovanje z Evropskim parlamentom (čeprav se zahteva posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom). Dejstvo, da je vendarle prišlo do posvetovanja z Evropskim parlamentom, je potemtakem mogoče razumeti kot prostovoljni postopek posvetovanja brez kakršnega koli vpliva na zakonodajni postopek.

–         Komisija pri tem zakonodajnem predlogu nima namena ponovno obravnavati temeljnih načela obeh dosjejev, pač pa omejiti obravnavane vidike na zmanjševanje upravnih bremen.

–         Tudi Svet je sklenil, da bo oba dela predloga obravnaval ločeno.

–         Kar se postopka tiče, bi moral odbor ENVI ravnati v skladu z običajnim postopkom soodločanja.

Vsebinski vidiki

Potreba po predpisih za oprostitev nekaterih nosilcev dejavnosti postopkov analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk

Uvedba, izvajanje in vzdrževanje sistema analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP) je nujna. Pri obravnavi paketa o higieni živil se je Evropski parlament ukvarjal predvsem z zagotavljanjem čim višje ravni varnosti živil in sočasno vzpostavitvijo izvedljivega in prožnega nadzornega mehanizma. Z obstoječo uredbo je to uspelo in sprememba v tem trenutku ni priporočljiva.

- Politika na ravni Skupnosti, zlasti živilska zakonodaja, mora zagotavljati visoko raven zaščite za življenje in zdravje ljudi ter interese potrošnikov. Tega cilja ni mogoče uresničiti s popolno odpravo postopka analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk, saj ta instrument nosilcem živilske dejavnosti pomaga dosegati višji standard varnosti živil.

- Izkušnje kažejo, da so ti predpisi in postopki trdna podlaga za zagotavljanje varnosti živil.

- Odgovornost nosilcev živilske dejavnosti se je krepila in se še krepi s splošnim izvajanjem postopkov, ki se opirajo na načela analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk.

- Da se ohrani in utrdi zaupanje potrošnikov, trgovskih partnerjev in drugih udeležencev v živilskem sektorju, je potrebna jasna in zavezujoča ureditev.

- Enake konkurenčne pogoje in prosto gibanje živil in krmil v Skupnosti je mogoče zagotoviti le, če zahteve po varnosti živil in krmil v posameznih državah članicah ne bodo pretirano odstopale druga od druge.

- Poročevalec izrecno podpira vodilno misel predloga Komisije o nadaljnjem zmanjševanju birokracije. Vendar je treba še posebej kritično poudariti, da bi z izključno uporabo gospodarskih parametrov upadla visoka raven varnosti živil, kar je glede na izrecni namen uredbe (ES) št. 852/2004 nesprejemljivo.

- Zadevna uredba velja šele od 1. januarja 2006 in se še ni v celoti izvajala v vseh državah članicah. V tem trenutku je ni smiselno spreminjati. Poleg tega je za uredbo (ES) št. 852/2004 v letu 2009 predvidena revizija. Dokler ne bodo znani njeni dokončni rezultati, pa ni priporočljivo vlagati predlogov sprememb.

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Miroslav Ouzký

predsednik

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

BRUSELJ

Zadeva:           Mnenje o pravni podlagi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil (KOM(2007)0090 – C6 0211/2007 – 2007/0037B(COD))

Spoštovani gospod predsednik

Odbor za pravne zadeve se je na seji dne 19. decembra 2007 v skladu s členom 35(3) poslovnika na lastno pobudo odločil preveriti točnost in primernost pravne podlage omenjenega predloga Komisije.

Odbor je omenjeno vprašanje nadalje obravnaval na seji dne 14. januarja 2008.

Ozadje

Evropska komisija je v skladu s postopkom soodločanja Parlamentu predložila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil (KOM(2007)0090).

Kot je razvidno iz naslova predloga, je bil namen Komisije predložiti eno samo uredbo na podlagi členov 75(3), 95 in 152(4)(b) Pogodbe ES, ki bi spremenila uredbo št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz , ki temelji na sedanjem členu 75(3), in uredbo št. 852/2004 o higieni živil, ki temelji na členih 95 in 152(4)(b) pogodbe. Za ta predlog naj bi se uporabil postopek soodločanja v skladu s členoma 95 in 152(4)(b).

Ker pa člen 75(3), na katerem temelji uredba št. 11, sploh ne predvideva posvetovanja s Parlamentom (čeprav se je Svet v praksi redno posvetoval s Parlamentom[1] o instrumentih, ki temeljijo na tej določbi), je Komisija omogočila postopek soodločanja za svoje predloge spremembe k uredbi št. 11 in uredbi št. 852/2004, in sicer tako, da je predlagala instrument, ki bi spremenil obe uredbi – uredbo št. 11 in uredbo št. 852/2004.

5. julija 2007 je konferenca predsednikov pooblastila Odbor za okolje in Odbor za promet, da pripravita vsak svoje poročilo na podlagi predloga Komisije.

13. decembra 2007 je bilo ugotovljeno, da je COREPER odobril razdelitev izvirne sestavljene uredbe v dve ločeni uredbi.

19. decembra 2007 je Odbor za promet sprejel poročilo, v katerem je iz predloga izločil dele, ki spreminjajo uredbo 11, ter spremenil pravno podlago, ki je odslej le člen 75(3).

19. decembra 2007 je poročevalec Odbora za okolje predstavil osnutek poročila, katerega namen je izločiti predlog uredbe o spremembi uredbe št. št. 852/2004 o higieni živil in to uredbo utemeljiti na podlagi členov 95 in 152(4)(b) Pogodbe ES.

Če povzamemo, je trenutno stanje tako, da Odbor za okolje tisti del izvirnega predloga uredbe, katerega namen je bil spremeniti uredbo št. 852/2004 o higieni živil, preučuje kot ločen predlog uredbe. Na podoben način Odbor za promet kot ločen predlog uredbe preučuje del originalnega predloga, katerega namen je bil spremeniti uredbo št. 11. Če se bo postopek nadaljeval v tej smeri, bosta nastali dve ločeni uredbi, uredba o higieni živil, ki bo sprejeta s postopkom soodločanja, in uredba o prometu, ki bo sprejeta s postopkom, ki ne zahteva niti posvetovanja s Parlamentom.

Predlog, ki obravnava higieno živil, očitno odpira politična vprašanja občutljive narave, zato se Odboru za okolje ne mudi z glasovanjem. Predlog, povezan s prometom, pa je v nasprotju s tem zajet v postavki „hitro ukrepanje“, glede katere je Evropski svet od Parlamenta zahteval, naj da zadevnim točkam prednost, da bi lahko bile sprejete čimbolj zgodaj v letu 2007. Zato Odbor za promet ne predlaga nobenih predlogov spremembe k določbam, ki jih Komisija predlaga glede uredbe 11, in je tudi že sprejel svoje poročilo, ki bo obravnavano na plenarnem zasedanju.

Komisija je pripravljena sprejeti tak pristop.

Pravna podlaga

Ker gre nedvomno za spremembo pravne podlage prvotnega predloga Komisije, se je Odbor za pravne zadeve na svoji seji 19. decembra 2007 odločil, da se v skladu s členom 35(3) Poslovnika na lastno pobudo loti tega vprašanja.

Odbor in njegov poročevalec sta imela malo časa za obravnavo zadeve, zato je odbor na seji 19. decembra 2007 menil, da je priporočljivo odložiti sprejetje mnenja o tem vprašanju, vse dokler ne bi imel čas za razmislek in posvetovanje z Odborom za pravne zadeve.

Mnenje, ki ga je pripravila pravna služba Sveta:

„Po temeljiti preučitvi predloga je pravna služba Sveta ugotovila, da te tri pravne podlage predvidevajo različne postopke za obravnavo predloga: člen 75(3) predvideva posvetovanje z Evropskim parlamentom[2], člena 152(4)(b) in 95 pa postopek soodločanja.

Zaradi različnih pravnih podlag je treba predlog razdeliti na predlog o prevozninah in predlog o higieni živil.“

In dalje, ker so izvirna uredba št. 11 in naknadni predlogi spremembe k tej uredbi temeljili na sedanjem členu 75(3) Pogodbe ES, ter ob upoštevanju podrobnega mnenja pravne službe Parlamenta, velja, da je člen 75(3) primerna pravna podlaga za novo uredbo, ki bo spremenila uredbo št. 11.

Kar zadeva pravno podlago za uredbo, ki bo spremenila uredbo št. 852/2004 o higieni živil (člena 95 in 152(4)(b)), velja, da je sprejemljiva, saj se člen 75(3) ne nanaša na higieno živil.

Sklep

Odbor za pravne zadeve je na seji 14. januarja 2008 ustrezno sprejel soglasno odločitev[3], da vam da naslednja priporočila:

(a) pravna podlaga za predlog o spremembi uredbe št. 11 naj bo člen 75(3) Pogodbe ES, in

(b) pravna podlaga za predlog o spremembi uredbe št. 852/2004 o higieni živil naj bosta člena 152(4)(b) in 95 Pogodbe ES.

S spoštovanjem

Giuseppe Gargani

 • [1]  Člen 75
  1. Pri prevozu znotraj Skupnosti se odpravi diskriminacija, ki je v tem, da
  prevozniki zaračunavajo različne prevoznine in nalagajo različne pogoje za
  prevoz enakega blaga na istih prometnih povezavah glede na državo porekla tega blaga
  ali namembno državo.
  2. Odstavek 1 Svetu ne preprečuje sprejetja drugih ukrepov v skladu
  s členom 71(1).
  3. Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom s kvalificirano večino
  sprejme predpise za izvajanje
  določb odstavka 1.
  Svet lahko zlasti sprejme potrebne predpise, ki omogočajo institucijam
  Skupnosti, da zagotovijo upoštevanje pravila iz odstavka 1, uporabnikom pa,
  da lahko to pravilo v celoti izkoristijo.
 • [2]  Člen 75(3) dejansko ne predvideva posvetovanja s Parlamentom. V praksi pa se Svet posvetuje s Parlamentom glede ukrepov, predlaganih v skladu s to določbo.
 • [3]  Pri končnem glasovanju so bili navzoči naslednji poslanci: Giuseppe Gargani (predsednik), Francesco Enrico Speroni (podpredsednik), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pripravljavka mnenja), Giulietto Chiesa, Beniamino Donnici, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina and Tadeusz Zwiefka.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0090 – C6-0086/2007 – COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD)

Datum predložitve EP

6.3.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

9.7.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Horst Schnellhardt

3.5.2007

 

 

Oporekanje pravni podlagi

       Datum mnenja JURI

JURI

14.1.2008

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2008

 

 

 

Datum sprejetja

2.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

13

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij