ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

10.4.2008 - (COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS)) - *

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Pia Elda Locatelli

Процедура : 2007/0211(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0145/2008
Внесени текстове :
A6-0145/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

(COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0571),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1] (Финансов регламент), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[2] (МС) и по-специално точка 47 от него,

–   като взе предвид членове 171 и 172 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0446/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по бюджети (A6‑0145/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, трябва да е съвместима с тавана на функция 1а от текущата многогодишна финансова рамка (МФР) 2007 – 2013 г., както и с разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение (МС) от 17 май 2006 г.; отбелязва, че всяко финансиране след 2013 г. се оценява в контекста на преговорите относно следващата финансова рамка;

3.  посочва, че становището, представено от комисията по бюджети, не предопределя резултата от процедурата, посочена в точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., която е приложима за учредяването на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“;

4.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

5.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

6.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) През март 2007 г. изпълнителният борд на Европейската платформа за технологии в областта на горивните клетки и водорода прие план за изпълнение, според който по предварителна преценка за периода 2007-2015 г. за посрещане на технологичните предизвикателства ще бъде необходим бюджет от 7,4 млрд. EUR, от който една трета следва да бъде предназначен за научни изследвания и развойна дейност. За да може ЕС да развие устойчиви в дългосрочен план технологии, значителна част от този бюджет за научноизследователски и развойни дейности следва да бъде предназначена за новаторски изследвания.

Изменение  2

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Целта на СТИ „Горивни клетки и водород“ се състои в прилагането на програмата за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности в Европа в областта на горивните клетки и водорода. Тези дейности следва да бъдат извършени в сътрудничество и с участието на заинтересованите страни от промишлеността, в това число и МСП, изследователски центрове, университети и регионите.

(9) Целта на СТИ „Горивни клетки и водород“ се състои в прилагането на програмата за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности в Европа в областта на горивните клетки и водорода. Тези дейности, които следва да се основават на работата на Европейската платформа за технологии в областта на горивните клетки и водорода, следва да бъдат извършени в сътрудничество и с участието на заинтересованите страни от промишления отрасъл, в това число и МСП, научноизследователски центрове, университети и регионите.

Обосновка

It is important to build on work already done by the Technology Platform, such as the Strategic Research Agenda and the Deployment Strategy.

Изменение  3

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Имайки предвид публично-частното партньорство с участието на основните заинтересовани страни и неговата дългосрочна дейност, създадените общественосоциалноикномически ползи за европейските граждани, набирането на финансови ресурси и съфинансирането на НИТРД дейностите в областта на горивните клетки и водорода, предоставено от Комисията и промишлеността, необходимите високоспециализирани научни и технически познания и отчитайки промишлените права на собственост, изключително важно е да се създаде Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (наричано оттук нататък СП ГКВ) в съответствие с член 171 от Договора. Правният субект следва да осигури координирано използване и ефективно управление на средствата, предвидени за СТИ в областта на горивните клетки и водорода. За да се гарантира правилното управление на дейностите, които са започнали, но не са завършени по време на Седмата рамкова програма (2007-2013 г.), Съвместното предприятие ГКВ трябва да бъде създадено за първоначален период от 10 години, който да приключи на 31 декември 2017 г. Този срок може да бъде удължаван.

(10) Имайки предвид публично-частното партньорство с участието на основните заинтересовани страни и неговата дългосрочна дейност, създадените обществени и икономически ползи за европейските граждани, набирането на финансови ресурси и съфинансирането на НИТРД дейностите в областта на горивните клетки и водорода, предоставено от Комисията и промишлеността, необходимите високоспециализирани научни и технически познания и отчитайки промишлените права на собственост, изключително важно е да се създаде Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (наричано оттук нататък СП ГКВ) в съответствие с член 171 от Договора. Правният субект следва да осигури координирано използване и ефективно управление на средствата, предвидени за СТИ в областта на горивните клетки и водорода. За да се гарантира правилното управление на дейностите, които са започнали, но не са завършени по време на Седмата рамкова програма (20072013 г.), Съвместното предприятие ГКВ следва да бъде учредено със срок на дейност, който изтича на 31 декември 2017 г. Следва да се гарантира, че след последната покана за представяне на предложения през 2013 г., текущите проекти ще продължат да се изпълняват, наблюдават и финансират до началото на 2017 г.

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) За да бъдат ефективно развити технологиите в областта на горивните клетки и водорода, в много от областите са необходими значими новаторски постижения. Следователно Комисията следва да играе ключова роля за това, да се постави необходимият акцент върху дългосрочните научни изследвания и да се предостави съответната подкрепа за тях, като се вземат предвид препоръките, представени от консултативните органи на Съвместното предприятие ГКВ, по-специално Научния комитет и Групата на високо равнище, представляваща държавите-членки.

Обосновка

Long term research should play an important role in the JTI.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Следва да се насърчава участието на МСП, научноизследователски центрове и университети в дейностите по НИТР. В съответствие с правилата за участие в Седмата рамкова програма максималното равнище на публичното финансиране на допустимите разходи в случая на МСП, научноизследователските центрове и университетите следва да бъде с петдесет процента по-високо от това за останалите субекти.

Обосновка

The funding of projects should follow the principles of the Rules of Participation of FP7, which means that where the Community financial contribution may reach a maximum of 50% of the total eligible costs in general, for SMEs and research centres this percentage can be 75%. In case of a lower funding rate (to comply with the matching principle) the proportion should stay the same (for example 40% in "normal" cases and 60% for SMEs and research centres).

Изменение  6

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Учредители на СП ГКВ следва да бъдат Европейската общност и Промишлената група на СТИ ГКВ (наричана оттук нататък „Промишлената група“), която представлява интересите на промишлеността и е отворена за частни дружества. Изследователска група може да стане член на СП ГКВ.

(12) Учредители на СП ГКВ следва да бъдат Европейската общност, представлявана от Комисията и Промишлената група на СТИ ГКВ (наричана оттук нататък „Промишлената група“), която представлява интересите на промишлеността и е отворена за частни дружества и промишлени асоциации от областта на горивните клетки и водорода. Изследователска група може да стане член на СП ГКВ.

Обосновка

Recognition of the role of sectoral industry associations (such as Fuel Cell Europe, the European Hydrogen Association and others) is essential for the success and continuity of the JTI. These organizations are key pillars in the structuring of the dialogue between policy makers and industry, and enable greater information diffusion and consultation. They facilitate the involvement of SMEs which do not have the financial and human resources to participate in the initiative from Brussels.

Изменение  7

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Административните разходи на СП ГКВ ще бъдат покрити по равно и в брой от ЕО и Промишлена група (ПГ) още от самото начало. Ако се създаде Изследователска група, тя следва да покрие 1/12 от административните разходи.

(13) Текущите разходи на СП ГКВ ще бъдат покрити по равно и в брой от ЕО и Промишлена група (ПГ) още от самото начало. Ако се създаде Изследователска група, тя следва също да участва във финансирането на текущите разходи.

Обосновка

It is important that the research community is fully involved in the JTI, since the very early stages research should form an important element of its future work programme. In order not to create an unnecessarily high barrier for the research community to participate in the Joint Undertaking, their contribution to the running costs should be proportionate.

Изменение  8

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Текущите разходи, в частност административните разходи, следва да се сведат до минимум, като същевременно се използват в пълна степен ресурсите и организационните системи на съществуващите органи.

Обосновка

It is important to limit the amount of unnecessary bureaucracy and additional bodies set up.

Изменение  9

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Оперативните разходи за НИТРД следва да бъдат финансирани от Общността и частния сектор.

(14) Оперативните разходи следва да бъдат финансирани от Общността, промишления отрасъл и други публичноправни или частноправни субекти, които участват в дейностите. Допълнително финансиране може да бъде предоставено, наред с другото, от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и по-специално от Инструмента за финансово споделяне на риска, създаден съвместно от ЕИБ и Комисията в съответствие с Приложение ІІІ на Решение № 971/2006/ЕО.

Обосновка

In order to raise as much public and private investment in R&D as possible in this area, all financing options should be left open, including financing by the EIB through the Risk Sharing Finance Facility that was created in FP7.

Изменение  10

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) За да се осигурят стабилни условия на заетост и равнопоставено отношение към служителите и за да се привлекат специализирани научни и технически кадри от най-висок ранг, Комисията трябва да има право да командирова в Съвместното предприятие ГКВ толкова служители, колкото счете за необходимо. Останалите служители следва да се назначават от Съвместното предприятие ГКВ в съответствие с разпоредбите на страната-домакин в областта на заетостта.

Обосновка

The part of staff of the JTI that is not servant by the European Commission and that will be engaged by the JTI or proposed by the industry has to be recruiting in accordance with the employment rules of the host country.

Изменение  11

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Съвместното предприятие ГКВ следва да бъде учредено като орган от Общността и да се предвиди възможност то да бъде освободено от изпълнение на своя бюджет от Европейския парламент по препоръка на Съвета. Все пак трябва да се отчита и спецификата, дължаща се на естеството на СТИ, доколкото се касае за публично-частно партньорство, и по-специално на вноските на частния сектор в неговия бюджет.

(15) Съвместното предприятие ГКВ следва да бъде учредено като орган от Общността и да се предвиди възможност то да бъде освободено от отговорност във връзка с изпълнението на своя бюджет от Европейския парламент, който се съобразява с препоръка на Съвета.

Обосновка

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITRE, the European Parliament should be given full and unconditional responsibility for the discharge of the implementation of the budget of the FCH Joint Undertaking.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Съвместното предприятие ГКВ следва да приеме, след предварителна консултация с Комисията, специални финансови разпоредби, основаващи се на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности. Тези разпоредби следа да бъдат взети предвид, когато възникнат специфични оперативни нужди, по-конкретно, при нужда от комбиниране на средства от Общността и частния сектор.

(16) Финансовите норми, приложими за съвместното предприятие ГКВ, не могат да се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Финансовия регламент1, освен ако това се налага конкретно от неговите оперативни потребности, по-конкретно при необходимост от комбиниране на средства от Общността и частния сектор. За приемането на всички правила, отклоняващи се от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, е необходимо предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган следва да се информира за такава дерогация.

 

OВ L 357, 31.12.2002 г., стp. 72; Поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39

Обосновка

Derogations from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 should be kept to an absolute minimum. The Joint Undertaking has to prove beyond any doubt that such a derogation is the only way to guarantee its proper functioning within the limits of its founding regulation.

Изменение  13

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива (СТИ) „Горивни клетки и водород“, с настоящия регламент се учредява съвместно предприятие (наричано оттук нататък СП ГКВ) по смисъла на член 171 от Договора за срок, който изтича на 31 декември 2017 г. Този период може да бъде продължен чрез изменение на настоящия регламент.

1. За целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива (СТИ) „Горивни клетки и водород“, с настоящия регламент се учредява съвместно предприятие (наричано оттук нататък СП ГКВ) по смисъла на член 171 от Договора за срок, който изтича на 31 декември 2017 г. Гарантира се, че след последната покана за представяне на предложения през 2013 г., текущите проекти ще продължат да се изпълняват, наблюдават и финансират до началото на 2017 г.

2. Съвместното предприятие ГКВ притежава правосубектност. В държавите-членки то се ползва от най-широката юридическа правосубектност, която се предоставя на юридическите лица съгласно законодателството на тези държави. То може, по-специално, да придобива или да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна по юридически производства.

2. Съвместното предприятие ГКВ представлява орган на Общността съгласно член 185 от Финансовия регламент и точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1. Във всички държави-членки то се ползва от най-широката юридическа правосубектност, която се предоставя на юридическите лица съгласно законодателството на тези държави. То може, по-специално, да придобива и да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна по юридически производства.

3. Съвместното предприятие ГКВ се разглежда като международен орган по смисъла на член 22, буква в) от Директива 2004/17/EО и на член 15, буква в) от Директива 2004/18/EО.

 

4. Съвместното предприятие ГКВ е разположено в Брюксел, Белгия.

4. Съвместното предприятие ГКВ е разположено в Брюксел, Белгия.

5. Уставът на Съвместното предприятие ГКВ се съдържа в приложението.

5. Уставът на Съвместното предприятие ГКВ се съдържа в приложението.

 

1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Обосновка

It should be clear that this Joint Undertaking is a Community body and that therefore Parliamentary control over the budget is guaranteed.

Изменение  14

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. То следва по-специално:

2. То следва, по-специално:

 

-а) да се стреми да изведе Европейския съюз на челно място в областта на технологиите на базата на горивни клетки и водород, както и да направи възможен пазарният пробив на технологии на базата на горивни клетки и водород, така че пазарът да може да осъществи значителните обществени ползи, които се очакват от тях;

(а) да подкрепя научните изследвания, технологичното развитие и демонстрацията (НИТРД) в държавите-членки и асоциираните държави по един съгласуван начин, за да се преодолеят пазарните неуспехи и да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения и така се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите в областта на горивните клетки и водорода.

а) да подкрепя научните изследвания, технологичното развитие и демонстрацията (НИТР) в държавите-членки и държавите, асоциирани към Седмата рамкова програма (наричани оттук нататък „асоциираните държави“) по един съгласуван начин, за да се преодолеят пазарните неуспехи и да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения и така се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите в областта на горивните клетки и водорода;

(б)да подпомага постигането на изследователските приоритети на СТИ ГКВ, особено чрез предоставяне на безвъзмездни средства след публикуването на конкурентни покани за предложения.

б) да подпомага постигането на изследователските приоритети на СТИ ГКВ, в това число новаторските изследвания, особено чрез предоставяне на безвъзмездни средства след публикуването на конкурентни покани за предложения;

(в) да насърчава увеличаване на публичните и частните инвестиции в изследователски дейности в технологиите в областта на горивните клетки и водорода в държавите-членки и асоциираните държави;

в) да насърчава увеличаване на публичните и частните инвестиции в изследователски дейности в технологиите в областта на горивните клетки и водорода в държавите-членки и асоциираните държави;

(г) да сключва договори за обществени поръчки за услуги и доставки, необходими за работата на Съвместното предприятие ГКВ;

 

(д)да осигурява ефикасността и ефективността на СТИ в областта на горивните клетки и водорода.

 

Обосновка

The legal text should reflect and focus on the main objectives. The other activities are already mentioned in the Statues and don't need to be repeated. There is still need for breakthrough-oriented research before these technologies could be commercially and the Joint Undertaking should support it.

Изменение  15

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

заличава се

Членове

 

1. Членове-учредители на Съвместното предприятие ГКВ (наричани по-долу „учредителите”) са:

 

(а) Европейската общност, представлявана от Комисията, и

 

(б) Промишлената група в рамките на Европейската съвместна технологична инициатива в областта на горивните клетки и водорода (международна асоциация с нестопанска цел), учредена по законодателството на Белгия (наричана по-долу „промишлена група“).

 

2. Изследователска група, която да представлява изследователските организации с нестопанска цел, университетите и изследователските центрове, може да стане член (оттук нататък „член“) при условие, че е учреден правен субект, който да представлява научната общност. Ако се създаде Изследователска група, тя ще има едно място в Управителния съвет.

 

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Изменение  16

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

заличава се

Органи

 

1. Органи на Съвместното предприятие ГКВ са:

 

(а) Управителният съвет,

 

(б) Програмната служба.

 

2. Консултативни органи на Съвместното предприятие ГКВ са:

 

(а) Група на високо равнище, представляваща държавите-членки, и

 

(б) Научен комитет.

 

3. Общото събрание на заинтересованите страни е форум за консултации относно напредъка, актуалното състояние, бъдещите тенденции и посока на научните дейности.

 

Общото събрание на заинтересованите страни е отворено за представители на публичния и частния сектор, международни групи на заинтересованите от държавите-членки, а също така и за трети държави. То се свиква веднъж годишно.

 

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Изменение  17

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Източници на финансиране

Общностна вноска

1. Дейностите на Съвместното предприятие ГКВ се финансират съвместно чрез участия от неговите учредители и членове. Освен това, се приема и принос към проектите от държавите-членки, асоциираните държави, регионите и други заинтересовани страни, споделящи целите на СТИ.

 

2. Административните разходи се поемат по равно и в брой от ЕО и Промишлена група (ПГ) още от самото начало. Ако се създаде Изследователска група, тя поема 1/12 от административните разходи. В такъв случай участието на Комисията ще бъде съответно намалено.

 

3. Оперативните разходи за НИТРД се финансират съвместно чрез финансово участие на Общността и чрез участие в натура от страна на частните юридически субекти, участващи в дейностите, в размер съответно най-малко равен на участието на Общността.

 

4. 4. Максималното участие на Общността за административните разходи на СП ГКВ и оперативни разходи е 470 милиона EUR. Преценява се, че оперативните разходи няма да надхвърлят 20 милиона EUR. Средствата се вземат от специалната програма „Сътрудничество“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013), като се изпълнява бюджетът на Общността в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Условията за финансовата вноска на Общността се определят в общо споразумение и годишни финансови споразумения, сключвани между Комисията, от името на Общността, и Съвместното предприятие ГКВ.

1. Първоначалната вноска на Общността за финансирането на текущи разходи (включително административни разходи) и разходи по дейността на СП ГКВ възлиза на 470 милиона EUR. Вноската се изплаща от бюджетните кредити, определени в общия бюджет на Европейския съюз за тематичните области „Енергетика“, „Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии“, „Околна среда (включително изменение на климата)“ и „Транспорт (включително въздухоплаване)“ на специалната програма за сътрудничество за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007–2013), като се изпълнява бюджетът на Общността в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Вноската може да бъде преразгледана в рамките на междинния преглед в контекста на напредъка, постиженията и влиянието на Съвместното предприятие ГКВ.

5. Ако не се осигури финансиране след 2013 (когато приключва РП7), през периода 2014-2017 г. ще бъдат продължени само проекти, за които е било подписано споразумение за безвъзмездна помощ най-късно до 31 декември 2013 г.

2. Условията за финансовата вноска на Общността се определят в общо споразумение и годишни финансови споразумения, сключвани между Комисията, от името на Общността, и Съвместното предприятие ГКВ.

 

2а. Изплащането на частта от вноската на Общността в Съвместното предприятие ГКБ, която е предназначена за финансиране на дейности по НИТР, се предшества от открити и конкурентни процедури за представяне на предложения и оценка на кандидатстващия проект, извършена с помощта на независими експерти.

 

2 б Участието на Комисията в текущите разходи не следва да надвишава 20 милиона EUR, дължими като годишни вноски с максимален размер 2 милиона EUR; всяка неусвоена през текущата година част от вноската се пренася за финансиране на дейностите по НИТР през следващи години.

Обосновка

The amount foreseen by the Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (7.4 billion Euros between 2007 and 2015 to be funded through public and private funding), and necessary to achieve FCH-JTI’s goals, is not being reflected in the current public budget proposal. Not only is this in stark contrast with the published declaration of intent on the part of industry to invest their share of the funds required, but clearly this under-investment jeopardises the achievability of the objectives.

Изменение  18

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Участие в проекти

 

1. Участието в проекти е отворено за юридически субекти и международни организации, установени в държава-членка, асоциирана държава или трета държава, когато те отговарят на установените минимални условия.

 

2. Минималните условия, които трябва да бъдат удовлетворени с цел участие в проекти, финансирани от СП ГКВ, са следните:

 

а) трябва да участват поне три юридически лица, като всяко едно от тях трябва да бъде установено в държава-членка или асоциирана държава, като не е допустимо две от тях да бъдат установени в една и съща държава-членка или асоциирана държава;

 

б) трите юридически лица трябва да бъдат независими едно от друго, както това е определено в член 6 на Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за участието на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.);

 

в) поне едно от юридическите лица трябва да бъде член на Промишлената група или на Изследователската група, ако такава изследователска група бъде създадена.

 

3. Юридическите лица, които желаят да участват в даден проект, сформират консорциум и определят един от своите членове да изпълнява ролята на негов координатор. По принцип координаторът трябва да бъде член на Промишлената група или на Изследователската трупа, ако такава изследователска група бъде създадена. Изключенията се одобряват от Управителния съвет.

 

4. Минималното условие за договорите за услуги и доставки, помощни дейности, проучвания и обучение, финансирани от СП ГКВ, е участието на едно юридическо лице.

 

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Изменение  19

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

заличава се

Допустимост за финансиране

 

1. Вноската на Общността в Съвместното предприятие ГКВ за финансирането на дейности по НИТРД, се предоставя вследствие на конкурентна процедура на покани за представяне на предложения.

 

2. В изключителни случаи, СП ГКВ може да обявява търгове, ако това се счете за уместно за ефективното преследване на изследователските цели.

 

3. Частните юридически лица, удовлетворяващи всички критерии по-долу, отговарят на условията за финансиране:

 

а) те са установени в държава-членка или седалището им, централното им или основно място на стопанска дейност се намира в държава, подписала Споразумението за европейското икономическо пространство, или пък асоциирана държава или държава кандидатка;

 

б) те извършват подходящи дейности в областта на НИТРД, промишлената употреба или внедряване на горивни клетки и/или водород, и/или конкретни планове за извършването на подобни дейности на територията на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

 

4. Следните категории също могат да отговарят на условията за финансиране:

 

а) публични организации с нестопанска цел, установени в държава-членка, асоциирана държава, държава кандидатка или в ЕИП, в това число и средни и висши училища;

 

б) международни организации, които имат правосубектност, съгласно международното публично право, както и специализирани агенции, създадени от такива междуправителствени организации;

 

в) юридически лица от трети държави, при условие, че Управителният съвет счете, че тяхното участие е от изключителна полза за проекта.

 

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовите разпоредби на Съвместното предприятие ГКВ се основат на принципите на Регламент № 1605/2002. Те могат да се отклоняват от Регламент № 1605/2002 съобразно специфичните оперативни потребности на Съвместното предприятие ГКВ, като е необходимо предварителното съгласие на Комисията.

1. Финансовите правила, приложими за съвместното предприятие ГКВ, не се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, освен ако не го налагат неговите специфични оперативни потребности. Бюджетният орган се уведомява за такава дерогация.

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение  21

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на персонала на Съвместното предприятие ГКВ се прилагат правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, Условията за работа на другите служители на Европейските общности и правилата, съвместно приети от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на този правилник и условия за работа.

1. Съвместното предприятие ГКВ назначава своя персонал в съответствие с разпоредбите в областта на заетостта в страната-домакин. Комисията има право да командирова в Съвместното предприятие ГКВ толкова служители, колкото счете за необходимо.

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Изменение  22

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съвместното предприятие ГКВ упражнява по отношение на своя персонал правомощията, които са предоставени на органа по назначението с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на органа, упълномощен да сключва трудовите договори, с Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

заличава се

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Изменение  23

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Управителният съвет приема, съгласувано с Комисията, необходимите мерки по прилагането, при спазване на разпоредбите на член 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

3. Управителният съвет приема, съгласувано с Комисията, необходимите мерки за прилагане относно командироването на служители на Европейските общности

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Изменение  24

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Привилегии и имунитети

 

Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага спрямо Съвместното предприятие ГКВ и неговите длъжностни лица.

 

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Изменение  25

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отчитане, оценка и освобождаване от отговорност

Отчитане, оценка и освобождаване от отговорност

1. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за напредъка, постигнат от Съвместното предприятие ГКВ.

1. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за напредъка, постигнат от Съвместното предприятие ГКВ. В доклада се съдържат данни за броя на представените предложения за проекти, броя на избраните за финансиране предложения, видовете участници (включително МСП), както и статистика по страни.

2. Две години след създаването на Съвместното предприятие ГКВ, но във всички случаи не по-късно от 2010 г., Комисията провежда междинно оценяване на Съвместното предприятие ИИЛ с помощта на независими експерти. Тази оценка засяга качеството и ефективността на Съвместното предприятие ГКВ и постигнатия напредък по пътя към неговите цели. Комисията съобщава заключенията от оценяването, заедно със своите забележки, на Европейския парламент и на Съвета.

2. Не по-късно от 31 декември 2011 г. и 31 декември 2014 г., Комисията представя междинни оценки на Съвместното предприятие ГКВ, извършени с помощта на независими експерти. Тази оценка засяга качеството и ефективността на Съвместното предприятие ГКВ и постигнатия напредък по пътя към неговите цели. Комисията съобщава заключенията от оценяването, заедно със своите забележки, и по целесъобразност, предложения за изменение на настоящия регламент, на Европейския парламент и на Съвета.

3. В края на 2017 г. Комисията провежда окончателно оценяване на Съвместното предприятие ГКВ с помощта на независими експерти. Резултатите от окончателната оценка се предоставят на Европейския парламент и Съвета.

3. В срок не по-късно от шест месеца след приключването на дейността на Съвместното предприятие ГКВ, Комисията провежда окончателно оценяване на Съвместното предприятие ГКВ с помощта на независими експерти. Резултатите от окончателната оценка се предоставят на Европейския парламент и Съвета.

4. Освобождаване от изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ГКВ се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съвета, в съответствие с предвидена във Финансовия правилник на Съвместното предприятие ГКВ процедура.

4. Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ГКВ се прави от Европейския парламент, който се съобразява с препоръка на Съвета.

Обосновка

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITRE, the European Parliament should be given full and unconditional responsibility for the discharge of the implementation of the budget of the FCH Joint Undertaking.

Изменение  26

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Права върху интелектуална собственост

Права върху интелектуална собственост

Съвместното предприятие ГКВ приема правила за използването и разпространението на резултати от НИТРД, в това число и разпоредби, засягащи упражняването, където това е уместно, на права върху интелектуалната собственост, създадени чрез дейности по НИТРД съгласно настоящия Регламент. Тези правила ще гарантират използването и разпространението на резултатите от дейностите по НИТРД.

Съвместното предприятие ГКВ приема правила за използването и разпространението на резултати от изследвания въз основа на принципите, заложени в Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правилата за участие на предприятия, изследователски центрове и университети в действия в рамките на Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от изследванията (2007-2013 г.)1, (наричани по-нататък „правила за участие в Седмата рамкова програма“), които гарантират, че където това е уместно, интелектуалната собственост, възникваща благодарение на НИТР дейности съгласно настоящия Регламент, е защитена и че резултатите от изследванията се използват и разпространяват.

 

ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.

Обосновка

This JTI makes part of FP7. Therefore, the rules on intellectual property rights should be based on the principles set out in the Rules of Participation in FP7.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Необходимо е да се сключи споразумение за приемане между Съвместното предприятие ГКВ и Белгия относно работни помещения, привилегии и имунитети и друга подкрепа, която се предоставя от Белгия на Съвместното предприятие ГКВ.

Необходимо е да се сключи споразумение за приемане между съвместното предприятие ГКВ и Белгия относно помощта на приемащата държава по отношение на работни помещения, привилегии и имунитети и друга подкрепа, която се предоставя от Белгия на съвместното предприятие ГКВ.

Обосновка

It should be clearly stipulated that the host country of any agency or similar Community body is expected to provide financial and all other assistance necessary to facilitate the setting-up and running of the Community body.

Изменение  28

Предложение за регламент

Приложение – член І.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Съвместното предприятие ГКВ се създава от датата на публикуване на този Устав в Официален вестник на Европейския съюз за първоначален период, който приключва на 31 декември 2017 г.

3. Съвместното предприятие ГКВ се създава от датата на публикуване на този Устав в Официален вестник на Европейския съюз за първоначален период, който приключва на 31 декември 2017 г. Съвместното предприятие ГКВ е орган, учреден в съответствие с член 185 от Финансовия регламент и точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Изменение  29

Приложение – Член І.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цели и основни задачи

Основни задачи и дейности

1. СП ГКВ функционира в рамките на РП7 с цел да се направи възможен напредъкът на пазара на горивни клетки и водородни технологии, като по този начин се позволи на пазарните сили да доведат до генериране на значителни обществени ползи;

1. Основните задачи и дейности на СП ГКВ са следните:

2. Целите включват:

 

- да се изведе Европа на челно място в технологиите в областта на горивните клетки и водорода в световен мащаб;

а) да гарантира учредяване и ефективно управление на Съвместна технологична инициатива в областта на горивните клетки и водорода;

- да се достигне критична маса от изследвания, за да могат представителите на промишлеността, публичните и частните инвеститори, отговорните лица и други заинтересовани страни с увереност да започнат една дългосрочна програма;

б) да достигне критична маса от изследвания, за да могат представителите на промишлеността, публичните и частните инвеститори, отговорните лица и други заинтересовани страни с увереност да започнат една дългосрочна програма;

- да се наберат допълнителни промишлени, национални и регионални инвестиции за НИТРД;

в) да набере допълнителни промишлени, национални и регионални инвестиции за НИТРД;

- да се изгради европейското изследователско пространство чрез тясно сътрудничество с извършващите изследвания на национално и регионално равнище, като при все това са спазва принципът на субсидиарност;

 

- да се интегрират изследователските, технологично-развойните и демонстрационните дейности, да се съсредоточат усилията върху постигането на дългосрочна устойчивост, а също така и на промишлените цели за конкурентни равнища на разходи, работа и устойчивост и да се преодолеят тесните технологични места от критично значение;

г) да интегрира изследователските, технологично-развойните и демонстрационните дейности, да съсредоточи усилията върху постигането на дългосрочна устойчивост, а също така и на промишлените цели за конкурентни равнища на разходи, работа и устойчивост и да преодолее тесните технологични места от критично значение;

- да се стимулират нововъведенията и възникването на нови вериги за създаване на стойност, в това число и МСП;

д) да стимулира нововъведенията и възникването на нови вериги за създаване на стойност, в това число и МСП;

- да се улесни взаимодействието между промишлеността, университетите и изследователските центрове, включително и в областта на фундаменталните изследвания;

е) да улесни взаимодействието между промишлеността, университетите и изследователските центрове, включително и в областта на фундаменталните изследвания;

 

ж) да насърчи включването на МСП в дейностите в съответствие с целите на Седмата рамкова програма;

- да се поощри участието на институции от всички държави, включително новите държави-членки и държавите кандидатки;

з) да поощри участието на институции от всички държави-членки и асоциирани държави;

- да се извършат широкообхватни общественоикономически и технологични изследвания, за да се оцени и наблюдава технологичният прогрес и пречките за въвеждане на пазара, които не са от технически характер;

и) да извърши широкообхватни общественоикономически и технологични изследвания, за да се оцени и наблюдава технологичният прогрес и пречките за въвеждане на пазара, които не са от технически характер;

- да се извършат изследвания с оглед подкрепа на разработването на нови и преразглеждането на съществуващите нормативни документи и стандарти, за да се отстранят изкуствените пречки за достъп до пазара, а също така да се подкрепят взаимозаменяемостта, оперативната съвместимост, трансграничната търговия с водород и външните пазари, като същевременно с това се гарантира безопасната експлоатация и не се спират нововъведенията;

й) да извърши изследвания с оглед подкрепа на разработването на нови и преразглеждането на съществуващите нормативни документи и стандарти, за да се отстранят изкуствените пречки за достъп до пазара, а също така да се подкрепят взаимозаменяемостта, оперативната съвместимост, трансграничната търговия с водород и външните пазари, като същевременно с това се гарантира безопасната експлоатация и не се спират нововъведенията;

- да се предостави достоверна информация, за да се подобри информираността на обществеността и да се създаде положителна нагласа относно безопасността на водорода и ползата от новите технологии за околната среда, сигурността на снабдяването, енергийните разходи и заетостта.

к) да публикува и разпространява важна информация за дейността, особено предназначена за МСП и научно-изследователските центрове, и да предостави достоверна информация, за да се подобри информираността на обществеността и да се създаде положителна нагласа относно безопасността на водорода и ползата от новите технологии за околната среда, сигурността на снабдяването, енергийните разходи и заетостта.

3. Основните задачи на СП ГКВ включват учредяване и ефективно управление на Съвместна технологична инициатива в областта на горивните клетки и водорода.

 

4. Това включва:

 

- разработване и прилагане на многогодишен план за научна дейност;

л) да разработи и приложи многогодишен план за научна дейност;

- да ангажира средствата, предоставени от Общността, и да мобилизира ресурси от частния и публичния сектор, които са необходими за НИТРД дейности;

м) да ангажира средствата, предоставени от Общността, и да мобилизира ресурси от частния и публичния сектор, които са необходими за НИТР дейности;

- да гарантира стабилното провеждане на дейностите по НИТРД и доброто финансово управление на ресурсите;

н) да гарантира стабилното провеждане на дейностите по НИТР и доброто финансово управление на ресурсите;

да си сътрудничи и да се консултира с Групата на високо равнище, представляваща държавите-членки;

 

да си сътрудничи и да се консултира с Научния комитет;

 

- да организира годишните срещи на Общото събрание на заинтересованите страни;

 

- да публикува и разпространява информация за проектите, включително имената на участниците, за резултатите от дейностите по НИТРД и за сумата на финансовото участие на Съвместното предприятие ГКВ;

о) да публикува и разпространява информация за проектите, включително имената на участниците, за резултатите от дейностите по НИТР и за сумата на финансовото участие на Съвместното предприятие ГКВ;

- да нотифицира юридическите лица, сключили споразумение за безвъзмездно предоставяне на средства със съвместното предприятие ГКВ, относно потенциалните възможности за заеми от Европейската инвестиционна банка, по-специално финансовия инструмент за поделяне на риска, създаден в съответствие със Седмата рамкова програма.

п) да нотифицира юридическите лица, сключили споразумение за безвъзмездно предоставяне на средства със съвместното предприятие ГКВ, относно потенциалните възможности за заеми от Европейската инвестиционна банка, по-специално инструмента за финансово споделяне на риска, създаден в съответствие със Седмата рамкова програма;

- да гарантира високо ниво на прозрачност и справедлива конкуренция при условия за равен достъп за всички кандидати до изследователските и демонстрационни дейности на СП ГКВ, без оглед на това дали те са членове на Изследователската или Промишлената група, (и по-конкретно МСП);

р) да гарантира високо ниво на прозрачност и справедлива конкуренция при условия за равен достъп за всички кандидати до изследователските и демонстрационни дейности на СП ГКВ, без оглед на това дали те са членове на Изследователската или Промишлената група, (и по-конкретно МСП);

- да следи международните развития в областта и да участва в международно сътрудничество, когато това е уместно.

с) да следи международните развития в областта и да участва в международно сътрудничество, когато това е уместно.

 

т) да развива тясно сътрудничество и да гарантира координация с Рамковата програма за изследователска дейност и други европейски, национални и транснационални дейности, организации и заинтересовани страни;

 

у) да следи напредъка на изпълнението на целите на Съвместното предприятие ГКВ;

 

ф) да осъществява всякакви други дейности, необходими за постигане на целите му.

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an important task of the JTI to stimulate innovation in SMEs and the creation of new businesses and start-ups.

Изменение  30

Приложение – Член І.3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове и заинтересовани групи

Членове

1. Членове-учредители на Съвместното предприятие ГКВ (наричани по-долу за краткост „учредителите”) са:

1. Членове-учредители на Съвместното предприятие ГКВ (наричани по-долу за краткост „учредителите”) са:

– Европейската общност, представлявана от Европейската комисия, и

а) Европейската общност, представлявана от Европейската комисия, и

– Промишлената група в рамките на Европейската съвместна технологична инициатива в областта на горивните клетки и водорода (международна асоциация с нестопанска цел), учредена по законодателството на Белгия (наричана по-долу „Промишлена група“).

б) при условие, че приеме устава, Промишлената група в рамките на Европейската съвместна технологична инициатива в областта на горивните клетки и водорода, организация с нестопанска цел, учредена по законодателството на Белгия, чиято цел е да допринася за постигане на целите на СП ГКВ (наричана по-долу „Промишлена група“).

2. Промишлената група:

2. Промишлената група:

– организация с нестопанска цел, чиято цел е да допринася за постигане на целите на СП ГКВ;

 

– е законно учредена по законодателството на Белгия и функционира в съответствие със своя регистриран правилник, приет по надлежен ред и съобразен със СТИ;

 

осигурява предварителното внасяне на своя дял от средствата за СП ГКВ, в съответствие с член 5 от настоящия Регламент, като внася в брой своето участие, за да покрие 50 % от оперативните разходи на СП ГКВ и прехвърля тези средства към бюджета на СП ГКВ преди началото на всяка финансова година;

– осигурява предварителното внасяне на своя дял от средствата за СП ГКВ, в съответствие с разпоредбите на настоящия Регламент, като внася в брой своето участие, за да покрие 50 % от текущите разходи на СП ГКВ и прехвърля тези средства към бюджета на СП ГКВ преди началото на всяка финансова година;

гарантира, че приносът на промишления сектор за осъществяването на дейностите по НИТРД, финансирани от СП ГКВ, се предоставя в натура и покрива минимум 50% от общите разходи за проекта, изчислени на годишна основа;

– гарантира, че приносът на промишления сектор за осъществяването на дейностите по НИТР, финансирани от СП ГКВ, е най-малкото равностоен на приноса на Общността;

е отворена за членство за всяко частно юридическо лице (включително и МСП), сформирано в съответствие със законодателство на държава-членка, асоциирана държава или държава от ЕИП, и седалището му, централната му администрация или основно място на стопанска дейност са в някоя от тези държави, при условие, че то е активно в областта на горивните клетки и водорода в Европа и се ангажира да внесе своя принос към целите и средствата на СП ГКВ.

– е отворена за членство, при справедливи и разумни условия, за всяко частно юридическо лице (включително и МСП и съответните асоциации от промишлената област на горивните клетки и водорода), сформирано в съответствие със законодателство на държава-членка или асоциирана държава, и седалището му, централната му администрация или основно място на стопанска дейност са в някоя от тези държави, при условие, че то е активно в областта на горивните клетки и водорода в Европа и се ангажира да внесе своя принос към целите и средствата на СП ГКВ.

3. А. Изследователска група, която да представлява изследователските организации с нестопанска цел, университетите и изследователските центрове, може да стане член, след учредяването на СП ГКВ, при условие, че е учреден правен субект, който да представяла научната общност. Заявлението на Изследователската група се отправя към Управителния съвет, който следва да вземе решение по нея.

3. Изследователска група може да стане член, след учредяването на СП ГКВ, при условие, че е приела настоящия устав.

4. Изследователската група:

4. Изследователската група:

– е организация с нестопанска цел, чиято цел е да допринася за постигане на целите на СП ГКВ;

– е организация с нестопанска цел, чиято цел е да допринася за постигане на целите на СП ГКВ;

– е законно учредена по законодателството на Белгия и функционира в съответствие със своя регистриран правилник, приет по надлежен ред и съобразен със СТИ;

– е законно учредена по законодателството на Белгия и функционира в съответствие със своя регистриран правилник, приет по надлежен ред и съобразен със СТИ;

– осигурява предварителното внасяне на своя дял от средствата за СП ГКВ, като внася в брой своето участие, за да покрие 1/12 от оперативните разходи на СП ГКВ и прехвърля тези средства към бюджета на СП ГКВ преди началото на всяка финансова година;

– осигурява предварителното внасяне на своя дял от средствата за СП ГКВ, като внася в брой своето участие, за да покрие 1/20 от текущите разходи на СП ГКВ и прехвърля тези средства към бюджета на СП ГКВ преди началото на всяка финансова година;

– е отворена за членство от страна на изследователски организации с нестопанска цел, университети или изследователски центрове, установени в държава-членка, асоциирана държава или държава кандидатка.

 

5. Всеки учредител може да се откаже от членството си в СП ГКВ. Тогава СП ГКВ се прекратява в съответствие с разпоредбите на член I.22.

5. Всеки учредител може да се откаже от членството си в СП ГКВ. Тогава СП ГКВ се прекратява в съответствие с разпоредбите на член I.22.

6. Изследователската група може да се откаже от членството си в СП ГКВ. Приключването на членството е ефективно и необратимо шест месеца след като учредителите са били съответно нотифицирани, вследствие на което напусналият член се освобождава от отговорности, различни от тези, които са одобрени от СП ГКВ преди прекратяването на членството.

6. Изследователската група може да се откаже от членството си в СП ГКВ. Приключването на членството е ефективно и необратимо шест месеца след като учредителите са били съответно нотифицирани, вследствие на което напусналият член се освобождава от отговорности, различни от тези, които са одобрени от СП ГКВ преди прекратяването на членството.

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is important that the research community is fully involved in the JTI, since especially in the early stages research should form an important element of its future work programme. In order not to create an unnecessarily high barrier for the research community to participate in the Joint Undertaking, their contribution to the running costs should be proportionate.

Изменение  31

Приложение - Член I.4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителните органи на СП ГКВ са Управителният съвет и Програмната служба. Консултативните органи на СП ГКВ са Групата на високо равнище, представляваща държавите-членки, Общото събрание на заинтересованите страни и Научният комитет.

1. Органите на СП ГКВ са:

 

а) Управителният съвет,

 

б) Изпълнителният директор,

 

в) Научният комитет.

 

2. Когато някоя конкретна задача не е в рамките на нормалните компетенции на никой от тези органи, за компетентен орган се приема Управителният съвет.

 

3. Групата на високо равнище, представляваща държавите-членки, и Общото събрание на заинтересованите страни са външни консултативни органи на СП ГКВ.

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach, with regards to provisions stated in the legal text and in the Statues.

Изменение  32

Предложение за регламент

Приложение - член І.5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай, че след това се учреди Изследователска група, Комисията прехвърля едно място на нейния представител.

 

2. В случай, че след това се учреди Изследователска група, Комисията прехвърля поне едно място на нейния/нейните представител/представители.

Обосновка

One seat on a 12-person governing board will not be enough to guarantee that scientific research, on which the success of hydrogen energy depends, receives the appropriate attention and funding.

Изменение  33

Приложение - член І.5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Управителният съвет избира своя Председател. Председателят се избира за срок от 2 години.

4. Управителният съвет назначава своя председател измежду представителите на Промишлената група. Председателят се назначава за една година и може да бъде назначен повторно още веднъж. Представителят на МСП и представителят на Изследователската група се назначават за заместник-председатели.

Обосновка

Since this is an industry-led initiative, it is good to explicit that a representative from the Industry Grouping should be the chairperson. Also, in order to ensure that no specific sectoral interest will dominate, a rotation system for the chairperson is envisaged. This wording is also used in the Clean Sky JTI. Finally, the important role of SMEs and the research community is institutionalized by making their representatives vice-chairperson.

Изменение  34

Предложение за регламент

Приложение - член І.5 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Управителният съвет може да кани наблюдатели, по-конкретно представители на регионите и на регулаторните органи, при всеки отделен случай, като те нямат право на глас и присъстват на заседанията,

8. Управителният съвет може да кани наблюдатели, по-конкретно представители на регионите и на регулаторните органи и на съответните асоциации от промишлената област на горивните клетки и водорода, при всеки отделен случай, да присъстват на заседанията без да имат право на глас.

Обосновка

Also the Fuel cells and hydrogen associations has to be able to attend the meetings of the Governing Board as observers.

Изменение  35

Приложение – член I.5 – параграф 15 – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– одобрява покани за представяне на предложения;

Обосновка

While it is the Executive Director that is responsible for proposing calls for proposals and it is the Programme Office that is responsible for managing the launching of these calls, the final responsibility should lie with the Governing Board.

Изменение  36

Предложение за регламент

Приложение – член I.5 – параграф 15 – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

оправдава и одобрява всяко отклонение от Финансовия регламент на СП ГКВ в съответствие с член 8;

след консултации с Комисията одобрява финансовия правилник на СП ГКВ в съответствие с член 8;

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение  37

Предложение за регламент

Приложение – член I.5 – параграф 15 – тире 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– обосновава всяко намерение за отклонение от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, одобрява всяко отклонение след получаване на предварителното съгласие на Комисията и информира бюджетния орган за всяка одобрена дерогация;

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение  38

Предложение за регламент

Приложение - член І.6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Изпълнителният директор е законов представител на СП ГКВ. Той изпълнява своите задачи самостоятелно и се отчита пред Управителния съвет.

6. Изпълнителният директор е законов представител на СП ГКВ. Той изпълнява своите задачи самостоятелно, по-специално що се отнася до подбора на предложения за проекти и управлението на проекти, и се отчита пред Управителния съвет.

Обосновка

While the Executive Director should report to the Governing Board, none of the members of the Governing Board should have a direct influence on the selection of projects, especially when the outcome of certain projects may affect a member directly or indirectly.

Изменение  39

Приложение - член І.6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, за максимален начален срок от три години. След оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор, Управителният съвет може да поднови мандата му за максимален срок от четири години.

8. Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет за срок от три години след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейските общности и в други обществено достъпни печатни издания или интернет сайтове. След оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор, Управителният съвет може да поднови мандата му за максимален срок от четири години, след което по същия начин се публикува покана за изразяване на интерес.

Изменение  40

Предложение за регламент

Приложение - член І.7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Научният комитет изпълнява следните задачи:

– дава становището си относно целесъобразността и напредъка на годишните дейности по НИТРД и предлага изменения;

– дава становището относно научните приоритети за плана за многогодишните дейности по НИТРД;

– съветва Управителния съвет относно научните постижения, описани в годишния доклад за дейността.

Научният комитет има следните задачи:

 

а) определя научните приоритети за предложенията за плана за годишните и многогодишните дейности по НИТРД;

б) дава становището си относно научните постижения, описани в годишния доклад за дейността;

в) съветва относно състава на комисиите за партньорска проверка.

Обосновка

The role of the scientific committee should be strengthened in establishing the research priorities, in order to prevent that short term commercial consideration will play too big a role in the research priorities, which ultimately could lead to a situation whereby the EU will be "locked in" in technologies that are less sustainable in the long run.

Изменение  41

Приложение - член I.8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Общата вноска на Общността в Съвместното предприятие ГКВ, предвидена за текущи и оперативни разходи за дейности по НИТРД, следва да не надвишава 470 милиарда EUR от Седмата рамкова програма. Текущите разходи се очаква да не надхвърлят 20 милиона EUR.

1. Съвместното предприятие ГКВ се финансира съвместно от своите членове чрез финансови вноски и принос в натура от юридически лица, които участват в дейността му. Текущите разходи на СП ГКВ от самото начало се поемат по равно в брой от Общността и Промишлената група. След като Изследователската група стане член на СП ГКВ, тя ще покрива 1/20 от текущите разходи и приносът на Комисията за текущите разходи съответно ще намалее. Общият принос на Общността за текущите разходи на СП ГКВ няма да надхвърля 20 милиона EUR. Ако някаква част от приноса на Общността остане неизползвана, тя ще бъде предоставена за дейността на СП ГКВ.

Обосновка

Изменение  42

Предложение за регламент

Приложение - член I.8 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Частният сектор, в частност членовете на Промишлената група, допринасят в натура за оперативните разходи на проектите. Приносът в натура следва да бъде поне равен на публичното финансиране. Общото ниво на апортните вноски, изчислено на годишна основа, се оценява веднъж годишно. Първата оценка започва в края на втората финансова година след началото на СП ГКВ. След това оценката се извършва за всяка финансова година от независим орган. Резултатите от оценката се представят на Комисията в рамките на 4 месеца след края на всяка финансова година.

7. Частният сектор, в частност членовете на Промишлената група, допринасят в натура за оперативните разходи на проектите. Приносът в натура следва да бъде поне равен на публичното финансиране. В случай че Съвместният научноизследователски център на Комисията участва в проекти, неговите апортни вноски не се разглеждат като част от вноската на Общността. Общото ниво на апортните вноски, изчислено на годишна основа, се оценява веднъж годишно. Първата оценка започва в края на втората финансова година след учредяването на СП ГКВ. След това оценката се извършва за всяка финансова година от независим орган. Резултатите от оценката се представят на Комисията в рамките на 4 месеца след края на всяка финансова година.

Обосновка

The JRC could play an important role in the development of the research in Hydrogen and in Fuel cells. JRC participation should not decrease the foreseen Community cash contribution, neither should it increase the industry's matching in kind.

Изменение  43

Предложение за регламент

Приложение – член I.9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Юридическите лица, които желаят да участват в даден проект, сформират консорциум и определят един от своите членове да изпълнява ролята на негов координатор. По принцип координаторът е член на Промишлената група или на Изследователската група, ако такава изследователска група бъде създадена. Изключенията се одобряват от Управителния съвет.

3. Юридическите лица, които желаят да участват в даден проект, сформират консорциум и определят един от своите членове да изпълнява ролята на негов координатор.

Обосновка

Companies active in the JTI should not be given an unfair competitive advantage in terms of accessing public funds and imposing project leadership.

Изменение  44

Приложение - член I.9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член I.9 a

 

Извършване на НИТР дейности

 

1. Съвместното предприятие ГКВ подкрепя дейности по НИТР чрез открити и конкурентни процедури с покана за представяне на предложения, независимо оценяване и сключване на споразумение за предоставяна на безвъзмездна помощ и споразумение за консорциум за всеки един проект.

 

2. В изключителни случаи СП ГКВ може да обявява търгове, ако това се счете за необходимо за ефективното преследване на изследователските цели.

 

3. Съвместното предприятие ГКВ определя процедурите и механизмите за изпълнението, проследяването и контрола на споразуменията за безвъзмездна помощ.

 

4. Споразумението за безвъзмездна помощ:

 

– предвижда подходящи механизми за осъществяването на дейности по НИТР;

 

– предвижда подходящи финансови механизми и правила, свързани с правата на интелектуална собственост, определени в член 17 на настоящия регламент;

 

– направлява отношенията между консорциума по проекта и Съвместното предприятие ГКВ.

 

5. Споразумението за консорциум се сключва от участниците в проекта, преди да се сключи споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ. То:

 

– предвижда подходящи механизми за изпълнението на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ;

 

– направлява отношенията между участниците в даден проект и по-специално по отношение на разпоредбите, свързани с правата на интелектуална собственост.

Обосновка

One of the most important tasks of the Joint Undertaking is to implement its R&D and deployment activities. Therefore, a specific article setting out the provisions governing the implementation of these activities seems appropriate.

Изменение  45

Приложение - член I.10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допустимост за финансиране

Финансиране на дейностите

1. Вноската на Общността в Съвместното предприятие ГКВ се използва за финансиране на дейности по НИТРД, след публикуването на конкурентни покани за предложения.

1. На условията за финансиране отговарят следните категории:

 

а) юридически лица, установени в държава-членка или асоциирана държава;

 

б) международни организации, които имат правосубектност съгласно международното публично право, както и специализирани агенции, създадени от такива организации;

 

в) юридически лица от трети държави, при условие, че Управителния съвет счете, че тяхното участие е от изключителна полза за проекта.

2. В изключителни случаи СП ГКВ може да обявява търгове, ако това се счете за необходимо за ефективното преследване на изследователските цели.

2. За да отговарят на условията за финансиране от страна на Общността, разходите, свързани с изпълнението на дейности по НИТР, следва да не са обложени с ДДС.

3. Частните юридически лица, удовлетворяващи всички критерии по-долу, отговарят на условията за финансиране:

3. Горните граници за финансиране от финансовата вноска на Общността отговарят на границите, установени от правилата за участие в Седмата рамкова програма. В случай, че се наложат по-ниски нива на финансиране, за да се спази посочения в член I.8 принцип на равнопоставеност, намаляването се извършва по справедлив и балансиран начин, съразмерно на посочените по-горе горни граници съгласно правилата за участие в Седмата рамкова програма, за всички категории участници във всеки отделен проект.

а) те са установени в държава-членка или седалището им, централното им или основно място на стопанска дейност се намира в държава, подписала Споразумението за европейското икономическо пространство, или пък асоциирана държава или държава кандидатка;

 

б) те извършват подходящи дейности в областта на НИТРД, промишлената употреба или внедряване на горивни клетки и/или водород, и/или конкретни планове за извършването на подобни дейности на територията на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

 

4. Следните категории също могат да отговарят на условията за финансиране:

 

а) публични организации с нестопанска цел, установени в държава-членка, асоциирана държава, държава кандидатка или в ЕИП, в това число и средни и висши училища;

 

б) международни организации, които имат правосубектност, съгласно международното публично право, както и специализирани агенции, създадени от такива междуправителствени организации;

 

в) юридически лица от трети държави, при условие, че Управителният съвет счете, че тяхното участие е от изключителна полза за проекта.

 

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. Linked to the amendment on Article 7.

Изменение  46

Предложение за регламент– акт за изменение

Приложение – член I.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовите разпоредби на Съвместното предприятие ГКВ се основат на принципите на Регламент № 1605/2002. Те могат да се отклоняват от Регламент № 1605/2002 съобразно специфичните оперативни потребности на Съвместното предприятие ГКВ, като е необходимо предварителното съгласие на Комисията.

1. Финансовите правила, приложими за съвместното предприятие ГКВ, не се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, освен ако не го налагат неговите специфични оперативни потребности. За приемането на правила, които се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, е необходимо предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се уведомява за такава дерогация.

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение  47

Предложение за регламент

Приложение – член I.14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В рамките на два месеца след приключването на всяка финансова година предварителните счетоводни отчети на СП се представят на Сметната палата на Европейските общности („Сметната палата“) Сметната палата, до 15 юни след края на всяка финансова година, прави констатации относно предварителните счетоводни отчети на СП. Годишните счетоводни отчети за финансовата година се изпращат през следващата година на счетоводителя на Комисията, като се спазват крайните срокове, определени от Рамковия финансов регламент, така че счетоводителят на Комисията да може да ги консолидира в годишните счетоводни отчети на ЕО. Годишните финансови отчети на съвместното предприятие трябва да бъдат подготвени и проверени при съблюдаване на счетоводните правила на ЕО, приети от счетоводителя на Комисията.

5. В рамките на два месеца след приключването на всяка финансова година предварителните счетоводни отчети на СП се представят на Комисията и на Сметната палата на Европейските общности („Сметната палата“). Сметната палата, до 15 юни след края на всяка финансова година, прави констатации относно предварителните счетоводни отчети на СП. Годишните счетоводни отчети за финансовата година се изпращат през следващата година на счетоводителя на Комисията, като се спазват крайните срокове, определени от Рамковия финансов регламент, така че счетоводителят на Комисията да може да ги консолидира в годишните счетоводни отчети на ЕО. Годишните счетоводни отчети и балансът за предходната година се представят на бюджетния орган. Годишните финансови отчети на съвместното предприятие трябва да бъдат подготвени и проверени при съблюдаване на счетоводните правила на ЕО, приети от счетоводителя на Комисията.

Обосновка

Accounts and balance sheets need to be sent to the two arms of the budgetary authority for information.

Изменение  48

Предложение за регламент

Приложение – член I.14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Освобождаване от изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ГКВ се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съвета, в съответствие с предвидена във Финансовия регламент на Съвместното предприятие ГКВ процедура.

6. 6. Освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ГКВ се извършва от Европейския парламент, като се вземе под внимание препоръка от Съвета, в съответствие с предвидена във финансовия правилник на съвместното предприятие ГКВ процедура.

Обосновка

See amendment on Recital 15.

Изменение  49

Предложение за регламент

Приложение – член I.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Човешките ресурси се определят в щатното разписание, което се представя в годишния бюджет.

1. Човешките ресурси се определят в щатното разписание, което се представя в годишния бюджет и се предава от Комисията на Европейския парламент и на Съвета заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз.

Обосновка

As is the case with the Joint Undertaking already in existence, the FCH JU's establishment plan should be published by the Commission together with the PDB.

Изменение  50

Приложение – член I.16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Членовете на персонала на Съвместното предприятие ГКВ се делят на временно нает персонал и договорен персонал, работещи по срочни договори, чийто срок еднократно може да бъде подновен за максимален общ срок от седем години.

заличава се

Обосновка

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Изменение  51

Приложение - Член I.19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член I.19

заличава се

1. Съвместното предприятие ГКВ подкрепя дейности по НИТРД чрез конкурентна процедура с покани за представяне на предложения, независимо оценяване и сключване на споразумения за предоставяна на безвъзмездна помощ и споразумения за консорциум за всеки един проект.

 

2. Съвместното предприятие ГКВ определя процедурите и механизмите за изпълнението, проследяването и контрола на споразумения за безвъзмездна помощ.

 

3. Споразумението за безвъзмездна помощ:

 

– предвижда подходящи механизми за осъществяването на дейности по НИТРД;

 

– предвижда подходящи финансови механизми и правила, свързани с правата на интелектуална собственост въз основа на принципите, определени в член І.24;

 

– направлява отношенията между консорциума по проекта и Съвместното предприятие ГКВ.

 

4. Споразумението за консорциум:

 

– се сключва от участниците в проекта, преди да се сключи споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ;

 

– предвижда подходящи механизми за изпълнението на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ;

 

– направлява отношенията между участниците в даден проект и по-специално по отношение на разпоредбите, свързани с правата на интелектуална собственост.

 

Обосновка

The text of this article is already incorporated in other articles and can therefore be deleted.

  • [1]  OВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
  • [2]  OВ C 139, 14.6.2006 г., стр.1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Hydrogen is the most abundant and lightest element of the universe. Hydrogen powered fuel cells have already been used reliably by our astronauts for the last 50 years. With the present proposal, hydrogen comes back to earth, as one of the most important pillars of the European strategy to fight climate change and implement a Third Industrial Revolution.

Energy and climate change are top priorities for the EU. The very ambitious goals set by the European Council last year found adequate implementation in the recent Commission proposals. It is however important to note that the Hydrogen economy finds its main inspiration in the vision set out in the speech of the former President of the European Commission at a conference in 2003: "But let us be clear about what makes the European hydrogen programme truly visionary. It is our declared goal of achieving a step-by-step shift towards a fully integrated hydrogen economy, based on renewable energy sources, by the middle of the century".[1]

In line with this long term vision, the European Parliament adopted last May a Written Declaration[2] recommending to "establish a decentralised bottom up hydrogen infrastructure by 2025 in all EU Member States” as one of the pillars for a Third Industrial Revolution.

The Hydrogen and Fuel Cells Technology Platform has been instrumental to coordinate the European efforts toward a fully integrated hydrogen economy by developing a Strategic Research Agenda (which should be kept in due account when establishing the Strategic Energy Technology Plan[3]). The Technology Platform also developed an Implementation Plan aiming at establishing a significant role in Europe's new energy model for Hydrogen and fuel cells technologies. It outlines four innovation and development actions: hydrogen transport, sustainable hydrogen production, fuels cells, and early markets.[4]

The concept of the Joint Technology Initiatives (JTIs) was introduced in the 7th Framework Programme as a new mechanism to implement long-term public-private partnerships in research at European level in those areas where the scale and scope of the objectives is such that loose coordination and support through the regular instruments are not deemed sufficient. Until now, 4 JTIs have been set up in the field of innovative medicines, embedded systems, aeronautics and nano-electronics.

With this proposal, the 5th JTI will be set up in the field of fuel cells and hydrogen. This choice of field is a logical one. Faced with challenges such as energy security, the mitigation of climate change and sustainable development, the EU needs to boost the development and deployment of cleaner and more efficient energy technologies, in terms of conversion, transport and use of it. Fuel cells and hydrogen technologies have the potential to contribute significantly towards these goals. Fuel cells are very quiet, highly efficient energy converters, converting fuel and oxygen directly to electricity, heat and water in an electrochemical process. Since they can operate on different fuels, fuel cells offer diversity to the energy mix used in transport (which is currently for 98% dependent on oil), facilitate the integration of renewable electricity into the energy market, and offer an intrinsically clean energy converter when combined with the use of hydrogen.

In addition to the environmental advantages, there is also an economic potential. Fuel cells can have a major impact on economic competitiveness, since they can be used in a wide range of energy-consuming applications, from portable electronic equipment (such as mobile phones or mp3s) to hydrogen cars. In addition, since they are so-called "breakthrough technologies", early market entrants can on a global scale generate important commercial gains.

However, technologies in this field are unlikely to be commercially available as quickly as desirable. This is caused by common market failures linked to the development and adoption of new technologies, such as knowledge and adoption spillovers, network externalities and incomplete information. These deficiencies are even further exacerbated by the long time to market and the high degree of coordination needed in this sector. The current absence of a long-term, integrated public R&D strategy tends to discourage the European industry to commit more of its resources, leading to a level of private R&D investment in the US in this field that is about 8 times as high as in Europe. The consequence is that the EU is lagging 5 years behind Japan and North America in the demonstration of fuel cell vehicles.

Therefore, the setting up of a JTI in this field can be highly welcomed. By uniting the forces of all stakeholders and offering a long-term commitment, the JTI will ensure that research and deployment activities are carried out in a streamlined, unfragmented manner, that business-driven efforts are boosted and that the focus is on the most promising applications of this innovative market. This will accelerate the transition towards a sustainable energy economy, ensure that Europe takes a leading role in the global technology deployment, significantly enhance Europe's competitiveness (including many SMEs) and in the longer term address Europe's energy policy drivers.

The rapporteur recognises the capital importance of this JTI as a first step towards the adoption of a more ambitious European-wide strategy to position fuel cells and hydrogen as core enabling technologies which can make a determinant contribution to energy, transport, environment and sustainable growth policies across Europe. The creation of the Industry Grouping is a serious demonstration of the engagement of the European industry in this direction. However the magnitude of the efforts that are necessary to achieve the JTI’s goals (estimated by the Technology Platform to amount to € 7.4 billion over the next eight years)[5] is not being reflected in the current public budget proposal which only amounts to € 470 million. If we want to live up to the level of our ambitions we should be prepared to consider the possibility to take advantage of the FP7 Mid-Term Review to seriously re-evaluate the European financial commitment in light of achievements of the Hydrogen JTI and overall impact and prospects for fuel cells and hydrogen technologies in Europe.

It is necessary, furthermore to consider that, in order to ensure the transition towards the new ambitious energy model that Europe is proposing to the world as an instrument to effectively fight climate change, the hydrogen sector has to obtain breakthrough results that can only be achieved if better coordination is in place with all other national fuel cell and hydrogen programs and leading edge innovative Technology Platforms, as well as with the efforts made by the Joint Research Centre in this sector.

Furthermore the existing regulatory barriers should be dealt with as a matter of priority and a clear regulatory framework should be established to create the right conditions for private sector investments. In this sense it is welcomed that along with this proposal, the Commission is also proposing to set security and technical standards for both hydrogen vehicles and hydrogen refueling infrastructure, which is instrumental for early adoption.

Last but not least it is important to underline the importance of financial leverage in the early adoption markets in order to facilitate market introduction of hydrogen based energy systems and vehicles. This can be done by granting incentives comparable to those already in use for renewable energies and by optimizing the use of existing resources of the European Investment Bank and funds available at regional and national level.

Finally, certain amendments are proposed in order to strengthen the proposal:

1. Even more focus and emphasis should be put on the innovative potential of SMEs, and the specific barriers that they encounter, for example in reduced access to research infrastructure. Therefore, the role of SMEs and their particular situation is specifically mentioned in the objectives and tasks of the Joint Undertaking.

2. Attention should be paid to the importance of breakthrough-oriented research. As was mentioned in the Implementation Plan, especially in the early stages research should form an important element of the activities of the JTI, since important breakthroughs in the research area are still necessary. Around 1/3 of the planned resources was deemed necessary for R&D activities. In this respect it is also very important to fully involve the research community in the activities of the JTI (including the Joint Research Centre) and not to create an unnecessarily high barrier for them to form a Research Grouping and to join the Joint Undertaking. Therefore, their contribution to the running costs should be proportionate.

3. The joint character of this Joint Undertaking needs to be stressed. The idea of a public-private partnership is that the Community and industry will participate and contribute on an equal footing. Therefore, the in-kind contributions by the industry need to be independently scrutinized to ensure that they indeed at least match the Community financial contribution. The proposed "veto right" for the Community on all decisions taken by the Governing Board regarding the assessment of the in-kind contributions should therefore be maintained.

4. In order to minimize unnecessary bureaucracy and administrative costs, existing work performed by the Technology Platform and existing committees and structures should be fully utilized. For example, Member States could trust the work of the envisaged High Level Member States Group to the same people that are already sitting in the programme committees overseeing the implementation of FP7. Furthermore, the percentage estimated for the running costs (around 5% of the total costs) seems to be rather high. Where possible, unused funding for this running costs should go to the operational costs.

5. The precise legal status of this Joint Undertaking should be clarified, especially with a view to its accountability to the European Parliament as one arm of the budgetary authority.

6. The text has been put in line with the text of the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. To this aim, amendments have been proposed to move parts of the legal text into the Annex, which would also reduce unnecessary duplication of the text and legal incoherence.

  • [1]  “Hydrogen, the energy vector of the Future", speech by Romano Prodi , President of the European Commission, 16 June 2003.
  • [2]  Written declaration on establishing a green hydrogen economy and a third industrial revolution in Europe through a partnership with committed regions and cities, SMEs and civil society organisations, European Parliament 16/2007.
  • [3]  A European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) - Towards a Low Carbon Future - COM(2007)723.
  • [4]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
  • [5]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (29.2.2008)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
(COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Докладчик за становище: Jutta Haug

КРАТКА ОБОСНОВКА

Commission proposal

Joint Technology Initiatives (JTIs) are introduced in the Seventh Framework Programme (FP7) as a new way of realising public-private partnerships in research at European level. JTIs arise primarily from the work of European Technology Platforms (ETPs). In a small number of cases, ETPs have reached such an ambitious scale and scope that they will require the mobilisation of considerable public and private investments as well as substantial research resources to implement important elements of their Strategic Research Agendas. JTIs are proposed as an effective means of meeting the needs of this small number of ETPs.

In the Cooperation Specific Programme[1] six areas are identified where a JTI could have particular relevance: hydrogen and fuel cells, aeronautics and air transport, innovative medicines, embedded computing systems, nanoelectronics and GMES (global monitoring for environment and security).

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) resulting from the Technology Platform on Hydrogen and Fuel Cells contributes to the implementation of the Environmental Technologies Action Plan as, according to Commission communication COM(2004)38, it is one of its priority actions.

Fuel cells are very quiet, highly efficient, energy converters capable of delivering substantial cumulative greenhouse gases and pollutant reductions. They offer flexibility to the energy mix as they can be operated on hydrogen and other fuels such as natural gas, ethanol and methanol.

The introduction of hydrogen as a flexible energy carrier can contribute positively to energy security and stabilise energy prices as it can be produced from any primary energy source, and as such can introduce diversity into the transport mix, which is currently 98% dependent on oil. It can be used in fuel cells or it can be burned either to provide heat or to drive turbines or internal combustion engines for motive and electrical power. Hydrogen can also be used as a means of storing energy. For instance, when renewable electricity production is higher than demand, the excess energy could be used to produce hydrogen by electrolysis, thereby facilitating the integration of renewable electricity into the energy market.

The present Commission proposal relates to the setting-up of the FCH JU under Article 171 of the Treaty. It should be considered as a Community body and be established for a period ending on 31 December 2017. It will have its seat in Brussels, Belgium.

Financial implications

The budgetary assessment indicates maximum Community expenditure of EUR 470 million over the initial period of the FCH Joint Undertaking (up to 2017), which would need to be committed before 31 December 2013, when the FP7 budget comes to an end. An initial total of EUR 30m is to be committed in 2008, of which EUR 28,1m in operational expenditure and EUR 1,9m in administrative expenditure.

 

The research activities shall be jointly funded by the Community, the Industry Grouping and the participating universities, public research centres etc with the Community contribution paid in cash and the participants contribution paid in kind within the projects.

 

The running costs of the FCH Joint Undertaking will be covered in equal parts (50/50) by the Community and the Industry Grouping from the outset. If a Research Grouping is established and applies to join the FCH Joint Undertaking, the Research Grouping shall have one seat in the Governing Board and shall then contribute 1/12 of the running costs.

 

The Community contribution will come from the following FP7 "Cooperation" Specific Programme budget lines: Energy; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies; Transport (including Aeronautics); and Environment (including Climate Change) in DG RTD and Transport in DG TREN. Obviously, the operational allocations of the FCH JU are to be kept split as individual items under these FP7 budget articles because, other than in previous COM proposals for setting up Joint Undertakings, the FCH JU proposal does not include the intention to create a separate budget line for the "operational" expenditure of the Joint Undertaking. Only a separate line for the administrative expenditure (08 01 04 20) is mentioned.

 

The COM proposal contains the following expenditure profile:

EUR million (to 3 decimal places)

 

Section

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Operational expenditure

Commitment

Appropriations (CA)

8.1

a

28.100

70.300

90.100

106.800

73.800

80.900

450.000

Payment Appropriations (PA)

 

b

28.100

70.300

90.100

106.800

73.800

80.900

450.000

Administrative expenditure within reference amount

Technical & administrative assistance (NDA) Personnel costs + 50%

8.2.4

c

1.900

2.700

3.400

4.190

3.705

4.105

20.000

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations

 

a+c

30.000

73.000

93.500

110.990

77.505

85.005

470.000

Payment appropriations

 

b+c

30.000

73.000

93.500

110.990

77.505

85.005

470.000

Assessment

The draftswoman's amendments are mainly based on two concerns:

1) The JU is established for an initial period ending on 31 December 2017 (which may even be extended to a later date), whereas the MFF only covers the period up to 2013. Therefore, any request for Community funding for the FCH JU after 2013 has to be newly evaluated in the context of the negotiations for a new financial framework.

As for the current period, the proposal - although falling under Heading 1a with its dwindling margins - is compatible with the MFF, for the simple reason that the EU contribution required is taken from the 7th FP and has as such already been included in the Commission's financial programming.

Nevertheless, your draftswoman would like to point out that no financial commitments can be made for the time after the current MFF (Amendments 1, 2, 6 and 10).

2) By analogy with the negotiations on the ITER Joint Undertaking at the beginning of 2007, which led to the Conclusions agreed at the Trilogue of 7 March 2007, the FCH JU has to be considered as an agency within the meaning of Article 185 FR and is therefore subject to an agreement by the budgetary authority on its financing (Amendments 3-5, 7-9 and 11-16).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1а.      Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, трябва да е съвместима с горната граница на функция 1а от текущата многогодишна финансова рамка (МФР) 2007 – 2013 г., както и с разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.; отбелязва, че всяко финансиране след 2013 г. се оценява в контекста на преговорите относно следващата финансова рамка;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. Посочва, че становището, представено от комисията по бюджети, няма преимущество пред резултата от процедурата, посочена в точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., която е приложима за учредяването на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“;

Изменение 3

Предложение за регламент

Позовавания 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности1 (финансов регламент), и по-специално член 185 от него,

 

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено между Европейския парламент, Съвета и Комисията, относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление2, и по-специално точка 47 от него,

 

________________________________

OВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

 

2 OВ C 139, 14.6.2006 г.,стр.1.

Обосновка

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITER, the FCH JU is also to be considered a Community agency for the purpose of the application of point 47 of the IIA. This has to be reflected in the legal bases referred to in the Regulation.

Изменение 4

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Съвместното предприятие ГКВ следва да бъде учредено като орган от Общностите и да се предвиди възможност то да бъде освободено от изпълнение на своя бюджет от Европейския парламент по препоръка на Съвета. Все пак трябва да се има предвид спецификата, дължаща се на естеството на СТИ, доколкото става въпрос за публично-частни партньорства, и по-специално на вноските на частния сектор в неговия бюджет.

(15) Съвместното предприятие ГКВ следва да бъде орган, учреден от Общностите, и освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета му следва да се извършва от Европейския парламент, като се вземе предвид препоръката на Съвета.

Обосновка

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITER, the European Parliament should be given full and unconditional responsibility for the discharge of the implementation of the budget of the FCH JU.

Изменение 5

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Съвместното предприятие ГКВ следва да приеме специфични финансови провизии, основани на принципите, заложени в Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности. Тези разпоредби следа да бъдат взети предвид, когато възникнат специфични оперативни нужди, по-конкретно, при нужда от комбиниране на средства от Общността и частния сектор.

(16) Финансовите правила, приложими за съвместното предприятие ГКВ, не могат да се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от финансовия регламент1, освен ако това се налага конкретно от неговите оперативни потребности, по-конкретно при необходимост от комбиниране на средства от Общността и частния сектор. За приемането на всички правила, отклоняващи се от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, е необходимо предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган следва да се информира за тези дерогации.

 

OВ L 357, 31.12.2002 г., стp. 72; поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39

Обосновка

Derogations from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 should be kept to an absolute minimum. The Joint Undertaking has to prove beyond any doubt that such a derogation is the only way to guarantee its proper functioning within the limits of its founding regulation.

Изменение 6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива (СТИ) за „Горивни клетки и водород“ с настоящия регламент се учредява за срок, който изтича на 31 декември 2017 година, съвместно предприятие по смисъла на член 171 от Договора, наричано по-долу за краткост „Съвместното предприятие ГКВ”. Този срок може да бъде удължен с промяна в настоящия регламент.

1. За целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива (СТИ) за „Горивни клетки и водород“ с настоящия регламент се учредява за срок, който изтича на 31 декември 2017 година, съвместно предприятие по смисъла на член 171 от Договора, наричано по-долу за краткост „Съвместното предприятие ГКВ”. Този срок може да бъде удължен с промяна в настоящия регламент. Съвместното предприятие ГКВ е орган, учреден в съответствие с член 185 от финансовия регламент и точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

Обосновка

See amendment on Citations.

Изменение 7

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съвместното предприятие ГКВ ще приеме финансов регламент, основан на принципите от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Финансовият правилник може да се отклони от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, когато специфичните експлоатационни нужди на Съвместното предприятие ГКВ наложат това и при условие че се направи предварителна консултация с Комисията.

1. Финансовите правила, приложими за съвместното предприятие ГКВ, не могат да се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, освен ако това се налага конкретно от неговите оперативни потребности, и при условие че се извърши предварителна консултация с Комисията. Бюджетният орган следва да се информира за тези дерогации.

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение 8

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Освобождаване от изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ГКВ се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съвета, в съответствие с предвидена във Финансовия правилник на Съвместното предприятие ГКВ процедура.

4. Освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ГКВ се извършва от Европейския парламент, като се вземе предвид препоръката на Съвета.

Обосновка

See amendment on Recital 15.

Изменение 9

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Необходимо е да се сключи споразумение за приемане между Съвместното предприятие ГКВ и Белгия относно офис помещения, привилегии и имунитети и друга подкрепа, която се предоставя от Белгия на Съвместното предприятие ГКВ.

Необходимо е да се сключи споразумение за приемане между съвместното предприятие ГКВ и Белгия относно помощта на приемащата държава по отношение на офис помещения, привилегии и имунитети и друга подкрепа, която се предоставя от Белгия на съвместното предприятие ГКВ.

Обосновка

It should be clearly stipulated that the host country of any agency or similar Community body is expected to provide financial and all other assistance necessary to facilitate the setting-up and running of the Community body.

Изменение 10

Предложение за регламент

Приложение – член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Съвместното предприятие ГКВ се учредява от датата на публикуване на този устав в Официален вестник на Европейските общности за срок, който изтича на 31 декември 2017 г.

3. Съвместното предприятие ГКВ се учредява от датата на публикуване на този устав в Официален вестник на Европейските общности за срок, който изтича на 31 декември 2017 г. Съвместното предприятие ГКВ е орган, учреден в съответствие с член 185 от финансовия регламент и точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

Обосновка

See amendment on Citations.

Изменение 11

Предложение за регламент

Приложение – член I.5 – параграф 15 – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

оправдава и одобрява всяко отклонение от Финансовия регламент на СП ГКВ в съответствие с член 8;

след консултации с Комисията одобрява финансовия правилник на СП ГКВ в съответствие с член 8;

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение 12

Предложение за регламент

Приложение – член I.5 – параграф 15 – тире 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

обосновава всяко намерение за отклонение от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, одобрява всяко отклонение след получаване на предварителното съгласие на Комисията и информира бюджетния орган за всяка одобрена дерогация;

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение 13

Предложение за регламент– акт за изменение

Приложение – член I.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовите разпоредби на Съвместното предприятие ГКВ се основават на принципите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Те могат да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 съобразно специфичните оперативни потребности на Съвместното предприятие ГКВ, като е необходимо предварителното съгласие на Комисията.

1. Финансовите правила, приложими за съвместното предприятие ГКВ, не могат да се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, освен ако това се налага конкретно от неговите оперативни потребности. За приемането на правила, които се отклоняват от предвиденото в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, е необходимо предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се уведомява за такива дерогации.

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение  14

Предложение за регламент

Приложение – член I.14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В рамките на два месеца след приключването на всяка финансова година предварителните счетоводни отчети на СП се представят на Сметната палата на Европейските общности („Сметната палата“). Сметната палата, до 15 юни след края на всяка финансова година, прави констатации относно предварителните счетоводни отчети на СП. Годишните счетоводни отчети за финансовата година се изпращат през следващата година на счетоводителя на Комисията, като се спазват крайните срокове, определени от Рамковия финансов регламент, така че счетоводителят на Комисията да може да ги консолидира в годишните счетоводни отчети на ЕО. Годишните финансови отчети на Съвместното предприятие трябва да бъдат подготвени и проверени при съблюдаване на счетоводните правила на ЕО, приети от счетоводителя на Комисията.

5. В рамките на два месеца след приключването на всяка финансова година предварителните счетоводни отчети на СП се представят на Сметната палата на Европейските общности („Сметната палата“). Сметната палата, до 15 юни след края на всяка финансова година, прави констатации относно предварителните счетоводни отчети на СП. Годишните счетоводни отчети за финансовата година се изпращат през следващата година на счетоводителя на Комисията, като се спазват крайните срокове, определени от Рамковия финансов регламент, така че счетоводителят на Комисията да може да ги консолидира в годишните счетоводни отчети на ЕО. Годишните счетоводни отчети и балансът за предходната година се представят на бюджетния орган. Годишните финансови отчети на съвместното предприятие трябва да бъдат подготвени и проверени при съблюдаване на счетоводните правила на ЕО, приети от счетоводителя на Комисията.

Обосновка

Accounts and balance sheets need to be sent to the two arms of the budgetary authority for information.

Изменение  15

Предложение за регламент

Приложение – член I.14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета се прави от Европейския парламент, по препоръка на Съвета, в съответствие с предвидена във Финансовия регламент на Съвместното предприятие ГКВ процедура.

6. Освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ГКВ се извършва от Европейския парламент, като се вземе под внимание препоръката на Съвета, в съответствие с предвидена във финансовия правилник на съвместното предприятие ГКВ процедура.

Обосновка

See amendment on Recital 15.

Изменение  16

Предложение за регламент

Приложение – член I.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Човешките ресурси се определят в щатното разписание, което се представя в годишния бюджет.

1. Човешките ресурси се определят в щатното разписание, което се представя в годишния бюджет и се предава от Комисията на Европейския парламент и на Съвета заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз.

Обосновка

As is the case with the Joint Undertaking already in existence, the FCH JU's establishment plan should be published by the Commission together with the PDB.

ПРОЦЕДУРА

 

 

Заглавие

Създаване на съвместно предприятие “Горивни клетки и водород”

Позовавания

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Водеща комисия

ITRE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.12.2007 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jutta Haug

20.9.2004 г.

 

 

Дата на приемане

28.2.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на съвместно предприятие “Горивни клетки и водород”

Позовавания

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Дата на консултация с ЕП

30.11.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

10.12.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.12.2007

CONT

10.12.2007

ENVI

10.12.2007

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

12.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pia Elda Locatelli

18.12.2007

 

 

Разглеждане в комисия

29.1.2008

6.3.2008

 

 

Дата на приемане

8.4.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Дата на внасяне

10.4.2008

  • [1]  OJ L 400, 30.12.2006, p. 66-241.