JELENTÉS az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

10.4.2008 - (COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS)) - *

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Pia Elda Locatelli

Eljárás : 2007/0211(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0145/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0145/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0571),

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] (költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra[2], és különösen annak 47. pontjára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 171. és 172. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0446/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6‑0145/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszegnek összhangban kell állnia a jelenlegi, 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. fejezetének felső határával, illetve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezéseivel; megállapítja, hogy a 2013 utáni finanszírozást majd az új pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások összefüggéseiben kell értékelni;

3.  emlékeztet arra, hogy a Költségvetési Bizottság véleménye nem zárja ki előre a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott, az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozására vonatkozó eljárás kimenetelét;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

5.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

6.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) 2007 márciusában az Európai Hidrogén- és Üzemanyagcella-technológiai Platform végrehajtó bizottsága elfogadott egy megvalósítási tervet, amelyben a technológiai kihívásoknak való megfelelés érdekében a 2007 és 2015 közötti időszakra 7,4 milliárd eurós költségvetést irányoztak elő, amelynek egy harmada kutatásra és fejlesztésre költendő. Annak érdekében, hogy az EU képes legyen hosszú távon fenntartható technológiák kifejlesztésére, e kutatás-fejlesztésre szánt költségvetés jelentős részét technológiai áttörést célzó kutatásra kell elkülöníteni.

Módosítás  2

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezés célja az európai kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek programjának végrehajtása az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia területén. Ezeket a tevékenységeket az érdekeltek – az ágazat (benne a kkv-k), kutatóintézmények, egyetemek, régiók – részvételével és kooperációjában kell elvégezni.

(9) Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezés célja az európai kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek programjának végrehajtása az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia területén. Ezeket a tevékenységeket – amelyeknek a hidrogénnel és üzemanyagcellákkal foglalkozó európai technológiai platform által elvégzett munkára kell épülniük – az érdekeltek – az ágazat (benne a kkv-k), kutatóintézmények, egyetemek, régiók – részvételével és kooperációjában kell elvégezni.

Indokolás

Fontos, hogy a technológiai platform által már elvégzett munkára építsünk, mint például a stratégiai kutatási menetrend vagy a piacra jutási stratégia.

Módosítás  3

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Tekintettel arra, hogy a köz- és a magánszféra közötti partnerség résztvevői komoly jelentősséggel bírnak, hogy a partnerség hosszú távra jön létre és komoly társadalmi és gazdasági hasznot hajt az európai polgároknak, hogy a Bizottság és az ágazat az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek elvégzésére finanszírozási és társfinanszírozási forrásokat összpontosít, továbbá hogy ezek a tevékenységek nagy fokú tudományos és műszaki szakértelmet, valamint az ipari tulajdonhoz fűződő jogok felhasználását igényelik, elengedhetetlennek tűnik egy, az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó, a Szerződés 171. cikke értelmében vett közös vállalkozás létrehozása (Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH közös vállalkozás). A létrejövő jogi személy biztosítja az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezés számára előirányzott pénzeszközök koordinált felhasználását és hatékony kezelését. Az FCH közös vállalkozást a 2017. december 31-én végződő, tíz éves kezdeti időszakra kell létrehozni, a hetedik keretprogram (2007–2013) során kezdeményezett, de be nem fejezett tevékenységek megfelelő irányításának biztosítása érdekében. Ez az időtartam meghosszabbítható.

(10) Tekintettel arra, hogy a köz- és a magánszféra közötti partnerség résztvevői komoly jelentősséggel bírnak, hogy a partnerség hosszú távra jön létre és komoly társadalmi és gazdasági hasznot hajt az európai polgároknak, hogy a Bizottság és az ágazat az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek elvégzésére finanszírozási és társfinanszírozási forrásokat összpontosít, továbbá hogy ezek a tevékenységek nagy fokú tudományos és műszaki szakértelmet, valamint az ipari tulajdonhoz fűződő jogok felhasználását igényelik, elengedhetetlennek tűnik egy, az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó, a Szerződés 171. cikke értelmében vett közös vállalkozás létrehozása (Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH közös vállalkozás). A létrejövő jogi személy biztosítja az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezés számára előirányzott pénzeszközök koordinált felhasználását és hatékony kezelését. A hetedik keretprogram (2007–2013) során kezdeményezett, de be nem fejezett tevékenységek megfelelő irányításának biztosítása érdekében az FCH közös vállalkozást a 2017. december 31-ig terjedő időszakban kell létrehozni. Biztosítani kell, hogy a 2013-ban közzétett utolsó pályázati felhívást követően a még zajló projekteket 2017-ig végrehajtsák, ellenőrizzék és finanszírozzák.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Számos területen jelentős áttörésre van szükség az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák hatékony alkalmazásához. A Bizottságnak ezért központi szerepet kell játszania annak biztosításában, hogy megfelelő hangsúlyt és támogatást kapjon a hosszú távú kutatás, figyelembe véve az FCH közös vállalkozás tanácsadó testületei, nevezetesen a tudományos bizottság és a tagállamok képviselőiből álló magas szintű munkacsoport által adott tanácsokat.

Indokolás

A hosszú távú kutatásnak fontos szerepet kell játszania a közös technológiai kezdeményezésben.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Támogatni kell a kkv-k, a kutatóközpontok és az egyetemek KTF-tevékenységekben való részvételét. A hetedik keretprogram részvételi szabályaival összhangban a kkv-k, kutatóközpontok és egyetemek esetében a közfinanszírozásból támogatható költségek felső határának 50%-kal magasabbnak kell lennie, mint más esetekben.

Indokolás

A projektek finanszírozásának meg kell felelnie a hetedik keretprogram részvételi szabályaiban foglalt elveknek, ami annyit jelent, hogy ha a közösségi pénzügyi hozzájárulás eléri az összes támogatható költség maximum 50%-át, a kkv-k és kutatóközpontok esetében a százalékos arány 75% lehet. Az arányt (az egyenértékűség elve alapján) kisebb mértékű támogatás esetében is fenn kell tartani (például ha a „normál” támogatás 40%-os, akkor a kkv-knek és a kutatóközpontoknak 60% jár).

Módosítás  6

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az FCH közös vállalkozás alapító tagjai az Európai Közösség és az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport Nemzetközi Nonprofit Társaság (a továbbiakban: Ipari Csoport). Utóbbi az ágazat érdekeltjeit képviseli, és nyitva áll a magántulajdonban lévő vállalkozások előtt is. Az FCH közös vállalkozás tagjává válhat a Kutatási Csoport is.

(12) Az FCH közös vállalkozás alapító tagjai az Európai Bizottság által képviselt Európai Közösség, és az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban: Ipari Csoport). Utóbbi az ágazat érdekeit képviseli, és nyitva áll a magántulajdonban lévő vállalkozások, valamint az üzemanyagcella- és hidrogénipari szövetségek előtt is. Az FCH közös vállalkozás tagjává válhat a Kutatási Csoport is.

Indokolás

Az ágazati ipari szövetségek (mint például a Fuel Cell Europe, a European Hydrogen Association és más szövetségek) szerepének elismerése lényeges a közös technológiai kezdeményezés sikere és folytonossága szempontjából. Ezek a szervezetek alapelemei a döntéshozók és az ipar közötti párbeszéd struktúrájának és elősegítik az információáramlást és a konzultációt. Megkönnyítik a kkv-k bevonását, amelyek nem rendelkeznek a megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal a brüsszeli kezdeményezésben való részvételhez.

Módosítás  7

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeit az EK és az Ipari Csoport kezdettől fogva készpénzben és egyenlő arányban fedezi. Létrehozása esetén a Kutatási Csoport az üzemeltetési költségek 1/12 részét fedezi.

(13) Az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeit az EK és az Ipari Csoport kezdettől fogva készpénzben és egyenlő arányban fedezi. Létrehozása esetén a Kutatási Csoport is fedezi az üzemeltetési költségek egy részét.

Indokolás

Fontos, hogy a kutatói társadalom teljes mértékben be legyen vonva a közös technológiai kezdeményezésbe (KTK), hiszen a kutatásnak a KTK jövőbeni munkaprogramja egyik lényeges elemeként kell megjelennie a kezdetektől fogva. Annak érdekében, hogy a kutatói társadalom közös vállalkozásban való részvétele elé ne állítsunk szükségtelenül nagy akadályt, a kutatói társadalomnak arányosan kell hozzájárulnia az üzemeltetési költségekhez.

Módosítás  8

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Az üzemeltetési költségeket, és különösen az igazgatási költségeket a legalacsonyabb szinten kell tartani, és teljes mértékben fel kell használni meglévő testületek forrásait és szervezeti rendszereit.

Indokolás

Fontos a szükségtelen bürokrácia mértékének és újabb szervek létrehozásának korlátozása.

Módosítás  9

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek költségeit a Közösség és a magánszférából származó források fedezik.

(14) A működési költségeket a Közösség, az ipar és más, a tevékenységben részt vevő magán- és köztulajdonú szervezetek közösen finanszírozzák. További finanszírozási lehetőségeket lehet igénybe venni többek között az Európai Beruházási Banknál (EBB), különösen az EBB-vel és a Bizottsággal közösen kialakított kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus révén, a 2006/971/EK határozat III. melléklete alapján.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a K+F tevékenységek e területén is a lehető legnagyobb mértékben legyenek jelen az állami és magánbefektetések, valamennyi finanszírozási lehetőséget nyitva kell tartani, beleértve az EBB-vel a hetedik keretprogram folyamán kialakított kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmust.

Módosítás  10

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A stabil foglalkoztatási feltételek és a személyzettel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása, valamint a lehető legjobb képességekkel rendelkező, szakosodott tudományos és műszaki személyzet bevonása érdekében indokolt, hogy a Bizottság az általa szükségesnek ítélt számú tisztviselőt bocsásson az FCH közös vállalkozás rendelkezésére. A személyzet többi tagját az FCH közös vállalkozás veszi fel a fogadó ország munkaügyi rendelkezéseivel összhangban.

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezés azon munkatársait, akik nem az Európai Bizottság tisztviselői, viszont a közös technológiai kezdeményezés foglalkoztatja, vagy az ipar javasolja őket, a fogadó ország munkaügyi rendelkezéseivel összhangban kell felvenni.

Módosítás  11

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az FCH közös vállalkozást a Közösség hozza létre, a költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól pedig a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést. Mindazonáltal figyelembe kell venni a közös technológiai kezdeményezés mint a köz- és a magánszféra közötti partnerség jellegéből, de különösen a magánszféra költségvetési hozzájárulásából adódó specifikumokat.

(15) Az FCH közös vállalkozást a Közösség hozza létre, a költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a mentesítést pedig a Tanács ajánlását figyelembe véve az Európai Parlament adja meg.

Indokolás

Az ITRE közös vállalkozásról folyó 2007. március 7-i háromoldalú megbeszélésen elfogadott következtetésekhez hasonlóan az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítési eljárás az Európai Parlament teljes körű és kizárólagos felelőssége.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az FCH közös vállalkozás a Bizottsággal való egyeztetést követően meghatározott pénzügyi előírásokat fogad el, amelyek az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet elvein alapulnak. Ezeknek az előírásoknak figyelembe kell venniük azokat a speciális működési igényeket, amelyek mindenekelőtt a közösségi és a magánszférából származó pénzügyi eszközök egyesítésének szükségletéből adódnak.

(16) Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi szabályok nem térhetnek el a költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom rendelettől1, kivéve, ha azt a vállalkozás egyedi operatív szükségletei, mindenekelőtt a közösségi és a magánszférából származó pénzügyi eszközök egyesítésének szükséglete indokolja. A Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges minden olyan szabály elfogadásához, amely eltér a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől. Az ilyen eltérésről értesíteni kell a költségvetési hatóságot.

 

HL L 357., 2006.12.30., 72. o. helyesbítés: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

Indokolás

A 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérést a minimumra kell szorítani. A közös vállalkozásnak kétségen felül kell bizonyítania, hogy az ilyen eltérés a kizárólagos mód az alapító rendelet korlátai közötti, megfelelő működésének garantálására.

Módosítás  13

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös technológiai kezdeményezés megvalósítására a 2017. december 31-ig terjedő időszakra a Szerződés 171. cikke értelmében vett közös vállalkozás jön létre (Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH közös vállalkozás). Ez az időszak e rendelet felülvizsgálatával meghosszabbítható.

1. A üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös technológiai kezdeményezés megvalósítására a 2017. december 31-ig terjedő időszakra a Szerződés 171. cikke értelmében vett közös vállalkozás jön létre (Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH közös vállalkozás). Biztosítani kell, hogy a 2013-ban közzétett utolsó pályázati felhívást követően a még zajló projekteket 2017-ig végrehajtsák, ellenőrizzék és finanszírozzák.

2. Az FCH közös vállalkozás jogi személyiséggel rendelkezik. A tagállamokban az adott államok jogszabályai szerinti jogi személyek számára biztosított legszélesebb körű jogképességgel kell rendelkeznie. Az Ügynökség jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni, illetőleg azt elidegeníteni, valamint bírósági eljárásban félként részt venni.

2. Az FCH közös vállalkozás a költségvetési rendelet 185. cikke értelmében, illetve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 47. pontjával összhangban közösségi szerv. Az összes tagállamban az adott államok joga szerint jogi személyek számára biztosított legszélesebb körű jogképességgel kell rendelkeznie. Ezen belül különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet vagy idegeníthet el, és bírósági eljárásban félként eljárhat.

3. Az FCH közös vállalkozás nemzetközi testületnek tekintendő a 2004/17/EK irányelv 22. cikkének c) pontja és a 2004/18/EK irányelv 15. cikkének c) pontja értelmében.

 

4. A közös vállalkozás székhelye: Brüsszel, Belgium.

4. A közös vállalkozás székhelye: Brüsszel, Belgium.

5. Az FCH közös vállalkozás alapszabályát a melléklet tartalmazza.

5. Az FCH közös vállalkozás alapszabályát a melléklet tartalmazza.

 

1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a közös vállalkozás közösségi szerv, ezért garantált a Parlament költségvetés feletti ellenőrzése.

Módosítás  14

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Feladatai mindenekelőtt a következők:

2. Feladatai mindenekelőtt a következők:

 

-a) célul tűzi ki, hogy az Európai Unió vezető szerepet töltsön be az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák terén, valamint, hogy elősegítse a piaci áttörést az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák terén, annak érdekében, hogy a piac megvalósítsa a technológiától elvárt jelentős hasznokat;

(a) a kutatás, technológiafejlesztés és demonstráció koordinált támogatása a tagállamokban és a társult országokban a piaci hiányosságok áthidalása érdekében, összpontosítás a piacképes felhasználások fejlesztésére, valamint az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítések elősegítése;

(a) koordináltan támogatja a kutatást, technológiafejlesztést és demonstrációt (ktf) a tagállamokban és a hetedik keretprogramhoz társult országokban (a továbbiakban: társult országok) a piaci hiányosságok áthidalása érdekében, összpontosít a piacképes felhasználások fejlesztésére, és ezáltal elősegíti az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket;

(b) az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös technológiai kezdeményezéssel kapcsolatos kutatási prioritások megvalósításának támogatása, mégpedig támogatások odaítélésével, pályázati versenyfelhívásokat követően;

(b) az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös technológiai kezdeményezéssel kapcsolatos kutatási prioritások megvalósításának támogatása, beleértve a technológiai áttörést célzó kutatásokat, mégpedig támogatások odaítélésével, pályázati versenyfelhívásokat követően;

(c) a köz- és magánszférabeli forrásokból finanszírozott, üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiába történő nagyobb volumenű kutatási befektetések ösztönzése a tagállamokban és a társult országokban;

(c) a köz- és magánszférabeli forrásokból finanszírozott, üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiába történő nagyobb volumenű kutatási befektetések ösztönzése a tagállamokban és a társult országokban;

(d) az FCH közös vállalkozás működéséhez szükséges szolgáltatási és ellátási szerződések megkötése;

 

(e) az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös technológiai kezdeményezés hatékonyságának biztosítása.

 

Indokolás

A jogi szövegnek a főbb célkitűzéseket kell tükröznie és kiemelnie. A többi tevékenységet már említi az alapszabály, megismétlésük ezért szükségtelen. Technológiai áttörést célzó kutatásokra van szükség, mielőtt a technológiák kereskedelmi felhasználásra kerülhetnek, és ezt a közös vállalkozásnak támogatnia kell.

Módosítás  15

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3 cikk

törölve

Tagok

 

1. Az FCH közös vállalkozás alapító tagjai (a továbbiakban: alapító tagok) a következők:

 

a) az Európai Közösség, amelynek képviseletét a Bizottság látja el,

 

b) a Belgium jogszabályai szerint létrehozott Közös Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Kezdeményezés Ipari Csoport Nemzetközi Nonprofit Társaság (a továbbiakban: Ipari Csoport).

 

2. Ugyancsak taggá (a továbbiakban: tag) válhat a nonprofit kutatói szervezeteket, egyetemeket és kutatóintézményeket képviselő Kutatási Csoport, amennyiben létrejön egy jogi személy a kutatói társadalom képviseletére. Létrehozása esetén a Kutatási Csoport egy képviseleti helyet kap az irányító testületben.

 

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében. E rendelkezések megismétlése a jogi szövegben és az alapszabályban szükségtelen, és jogi következetlenségekhez vezethet.

Módosítás  16

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

törölve

Testületek

 

1. Az FCH közös vállalkozás végrehajtó testületei:

 

a) az irányító testület, valamint

 

b) a programiroda.

 

2. Az FCH közös vállalkozás tanácsadó testületei:

 

a) a tagállamok képviselőiből álló magas szintű munkacsoport, valamint

 

b) a tudományos bizottság.

 

3. Az érdekeltek közgyűlésén a megtett haladásról, a műszaki helyzetről, a jövőbeli harmonizációról és a kutatási tevékenység irányáról folyik egyeztetés.

 

Az érdekeltek közgyűlése nyitva áll valamennyi köz- és magánszférabeli érdekelt, a tagállamok nemzetközi érdekcsoportjai és harmadik országok előtt. Évente egyszer ülésezik.

 

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében. E rendelkezések megismétlése a jogi szövegben és az alapszabályban szükségtelen, és jogi következetlenségekhez vezethet.

Módosítás  17

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Pénzügyi források

Közösségi hozzájárulás

1. Az FCH közös vállalkozás tevékenységeit az alapító tagok és a tag (azaz a Kutatási Csoport) hozzájárulásaiból közösen finanszírozzák. Ezenkívül elfogadhatók a tagállamok, társult államok, régiók és egyéb, a közös technológiai kezdeményezés céljaival azonosuló érdekeltek projektekhez való hozzájárulásai is.

 

2. Az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeit az Európai Közösség és az Ipari Csoport készpénzben és egyenlő arányban fedezi. Létrehozása esetén a Kutatási Csoport az üzemeltetési költségek 1/12 részét fedezi. Ebben az esetben a Bizottság hozzájárulása ennek megfelelően csökken.

 

3. A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek működési költségeit együttesen fedezik a Közösség pénzügyi hozzájárulásai és a tevékenységekben résztvevő, magánszférabeli jogalanyok természetbeni és legalább a közösségi hozzájárulásokkal egyező mértékű hozzájárulásai.

 

4. Az Európai Közösség részéről nyújtott hozzájárulás – amely az üzemeltetési költségeket és a működési költségeket fedezi – legfeljebb 470 millió EUR. Az üzemeltetési költségek becsült összege nem haladja meg a 20 millió EUR-t. A hozzájárulás a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) „Együttműködés” egyedi programjára elkülönített költségvetési előirányzatból fizetendő ki az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban. A Közösség pénzügyi hozzájárulására vonatkozó szabályokat a Közösség nevében eljáró Bizottság és az FCH közös vállalkozás közötti általános megállapodás és éves pénzügyi megállapodások keretében kell megállapítani.

1. Az FCH közös vállalkozás részére az üzemeltetési költségek (beleértve az igazgatási költségeket) fedezésére juttatott kezdeti közösségi hozzájárulás 470 millió EUR. A hozzájárulás az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) végrehajtását célzó „Együttműködés” egyedi program „energia”, „nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák”, „környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” és „közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” témaköréhez rendelt, az Európai Unió általános költségvetésében szereplő költségvetési előirányzatokból kerül kifizetésre. Ezt a hozzájárulást egy félidős értékelés során felül lehet vizsgálni az elért fejlődés és az FCH közös vállalkozás eredményei és kifejtett hatása fényében.

5. A 2014–2017 közötti időszakban csak azokat a projekteket folytatják, amelyekre nézve legkésőbb 2013. december 31-ig támogatási megállapodás köttetett, kivéve, ha 2013 (a hetedik keretprogram vége) után további pénzeszközöket bocsátanak rendelkezésre.

2. A Közösség pénzügyi hozzájárulására vonatkozó rendelkezéseket egy általános megállapodás, valamint éves pénzügyi megállapodások alapján határozzák meg, melyek a Közösség nevében eljáró Bizottság és az FCH közös vállalkozás között jönnek létre.

 

2a. Az FCH közös vállalkozás részére ktf tevékenységek finanszírozására nyújtott közösségi hozzájárulás nyílt versenypályázati felhívásokat követően, a javasolt projekt független szakértők közreműködésével elvégzett értékelése után kerül odaítélésre.

 

2b. A Bizottság hozzájárulása az üzemeltetési költségekhez nem haladja meg a 20 millió eurót, kifizetésére pedig maximum 2 millió euró összegű éves részletekben kerül sor; az adott év során el nem költött hozzájárulást a következő évek ktf tevékenységeire bocsátják rendelkezésre.

Indokolás

A Hidrogén- és Üzemanyagcella-technológiai Platform által előirányzott és az FCH közös vállalkozás – közös technológiai kezdeményezés céljainak megvalósításához szükséges összeg (7,4 milliárd euró 2007 és 2015 között, amelyet köz- és magánfinanszírozásból biztosítanának) nem tükröződik a jelenlegi költségvetési javaslatban. Ez a nem megfelelő mértékű beruházás nemcsak gyökeresen ellentmond az ipar által nyilvánosan megfogalmazott szándékoknak, hogy a szükséges források rájuk eső részébe hajlandók befektetni, hanem egyértelműen veszélyezteti a kitűzött célok megvalósítását is.

Módosítás  18

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6 cikk

törölve

Részvétel a projektekben

 

1. A projektekben való részvételre lehetősége van mindazon jogalanyoknak és nemzetközi szervezeteknek, amelyeket valamelyik tagállamban, társult országban vagy harmadik országban hoztak létre, és amelyek megfelelnek a minimális feltételeknek.

 

2. Az FCH közös vállalkozás által támogatott projektekben való részvétel minimális feltételei az alábbiak:

 

a) Az adott projektben legalább három olyan jogalanynak kell részt vennie, amelyek székhelye valamely tagállamban vagy társult országban van oly módon, hogy egyikük székhelye sincs azonos tagállamban vagy társult országban.

 

b) Mindhárom jogalanynak függetlennek kell lennie egymástól, amint azt a hetedik keretprogram (2007–2013) a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 6. cikke előírja.

 

c) Legalább az egyik jogalany az Ipari Csoport vagy – amennyiben létrehozták – a Kutatási Csoport tagja.

 

3. A projektben részt venni kívánó jogalanyoknak konzorciumot kell alakítaniuk, és tagjainak egyikét ki kell jelölniük a projekt koordinátorának. Rendes körülmények között a koordinátor az Ipari Csoport tagja vagy – amennyiben létrehozták – a Kutatási Csoport tagja. A fentiektől való eltéréseket az irányító testületnek kell jóváhagynia.

 

4. Az FCH közös vállalkozás által finanszírozott szolgáltatási és ellátási szerződések, támogatási intézkedések, tanulmányi és képzési tevékenységek esetében feltétel legalább egy jogalany részvétele.

 

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében. E rendelkezések megismétlése a jogi szövegben és az alapszabályban szükségtelen, és jogi következetlenségekhez vezethet.

Módosítás  19

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7 cikk

törölve

Finanszírozási jogosultság

 

1. A Közösség által az FCH közös vállalkozáshoz, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek finanszírozására biztosított hozzájárulást pályázati versenyfelhívások alapján osztják el.

 

2. Kivételes esetben az FCH közös vállalkozás ajánlattételi felhívásokat tehet közzé, amennyiben ezt a kutatási célok hatékony elérése indokolja.

 

3. Ilyen finanszírozásban részesülhet az a magánszférabeli jogalany:

 

a) amelyet valamely tagállamban alapítottak, vagy székhelye, irányítási központja vagy üzleti központja olyan országban található, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő fele vagy társult vagy tagjelölt ország;

 

b) amely releváns tevékenységet végez és/vagy a közeljövőben annak végzését tervezi az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térségben az üzemanyagcellákkal és/vagy a hidrogénnel kapcsolatos kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek, ipari termelés vagy alkalmazás terén.

 

4. Ilyen finanszírozásban részesülhetnek továbbá a következők:

 

a) valamely tagállamban, társult országban, tagjelölt országban vagy az Európai Gazdasági Térségben alapított, köztulajdonban lévő nonprofit szervezet, beleértve a középiskolai és felsőoktatási intézményeket;

 

b) a nemzetközi közjog szerint jogi személyiséggel rendelkező nemzetközi szervezetek, valamint az ilyen kormányközi szervezetek által létrehozott szakosodott ügynökségek;

 

c) harmadik országok jogi személyei, amennyiben az irányító testület a projekt szempontjából különösen kívánatosnak látja részvételüket.

 

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében. E rendelkezések megismétlése a jogi szövegben és az alapszabályban szükségtelen, és jogi következetlenségekhez vezethet.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az FCH közös vállalkozás pénzügyi előírásai az 1605/2002/EK rendelet elvein alapulnak. Amennyiben azonban az FCH közös vállalkozás sajátos működési szükségletei azt megkívánják és a Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárult, az előírások eltérhetnek az említett rendelettől.

1. Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi szabályok nem térhetnek el a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől, kivéve, ha azt egyedi operatív szükségletei indokolják, és a Bizottság előzetes hozzájárulását adta. Az ilyen eltérésekről értesíteni kell a költségvetési hatóságot.

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  21

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az FCH közös vállalkozás személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint az említett személyzeti szabályzat és alkalmazási feltételek alkalmazása céljából az Európai Közösségek intézményei által közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

1. Az FCH közös vállalkozás a befogadó ország munkaügyi rendelkezéseivel összhangban veszi fel a személyzetét. A Bizottság az általa szükségesnek ítélt számú tisztviselőt bocsáthat az FCH közös vállalkozás rendelkezésére.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében.

Módosítás  22

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Saját alkalmazottai vonatkozásában az FCH közös vállalkozás gyakorolja az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott kinevezési jogokat, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében a szerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott jogokat.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében.

Módosítás  23

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az irányító testület a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 110. cikkének és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek megfelelően.

3. Az irányító testület a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket, az Európai Közösségek tisztviselőinek kirendelése vonatkozásában.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében.

Módosítás  24

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

törölve

Kiváltságok és mentességek

 

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet az FCH közös vállalkozásra és annak személyzetére alkalmazni kell.

 

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében.

Módosítás  25

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentés, értékelés és mentesítés

Jelentés, értékelés és mentesítés

1. Az FCH közös vállalkozás által elért eredményekről a Bizottság éves jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

1. Az FCH közös vállalkozás által elért eredményekről a Bizottság éves jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára. Ez a jelentés részletesen kitér arra, hány pályázatot nyújtottak be, hány pályázatot választottak ki finanszírozásra, milyen jellegű résztvevők, köztük kkv-k pályáztak, valamint országstatisztikát is tartalmaz.

2. Két évvel az FCH közös vállalkozás létrehozását követően, de legkésőbb 2010-ig a Bizottság független szakértők közreműködésével időközi értékelést végez az FCH közös vállalkozásról. Ez az értékelés ki fog terjedni az FCH közös vállalkozás minőségére és hatékonyságára, valamint a célkitűzései megvalósításában elért haladásra. Az értékelés megállapításait Bizottság – megjegyzéseivel együtt – megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

2. Legkésőbb 2011. december 31-ig és 2014. december 31-ig a Bizottság bemutatja az FCH közös vállalkozás független szakértők közreműködésével elvégzett időközi értékelését. Ez az értékelés ki fog terjedni az FCH közös vállalkozás minőségére és hatékonyságára, valamint a célkitűzései megvalósításában elért haladásra. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az értékelés következtetéseiről, saját észrevételeivel és adott esetben az e rendelet módosítására vonatkozó javaslataival együtt.

3. 2017 végén a Bizottság független szakértők közreműködésével elvégzi az FCH közös vállalkozás záróértékelését. A záróértékelés eredményét be kell mutatni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

3. A Bizottság legkésőbb az FCH közös vállalkozás működésének végét követő hat hónapon belül független szakértők közreműködésével elvégzi az FCH közös vállalkozás végső értékelését. A végső értékelés eredményét az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjeszteni.

4. Az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést, az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályzatában meghatározott eljárásnak megfelelően.

4. Az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a mentesítést a Tanács ajánlásának figyelembevételével az Európai Parlament adja meg.

Indokolás

Az ITRE közös vállalkozásról folyó 2007. március 7-i háromoldalú megbeszélésen elfogadott következtetésekhez hasonlóan az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítési eljárás az Európai Parlament teljes körű és kizárólagos felelőssége.

Módosítás  26

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Az FCH közös vállalkozás szabályozza a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek eredményeinek felhasználását és terjesztését, többek között az e rendelet keretében végzett kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekkel kapcsolatos szellemi tulajdonhoz fűződő jogok esetleges gyakorlása vonatkozásában. Az említett szabályzás biztosítja a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek eredményeinek felhasználását és terjesztését.

Az FCH közös vállalkozás a kutatási eredmények védelmére, felhasználására és terjesztésére vonatkozóan a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok (a továbbiakban: a hetedik keretprogram részvételi szabályai) megállapításáról szóló 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 elvein alapuló szabályokat fogad el, melyek biztosítják, hogy adott esetben az e rendelet szerinti ktf-tevékenységek során keletkezett szellemi tulajdon védelemben részesüljön, és hogy a kutatási eredmények felhasználásra és terjesztésre kerüljenek.

 

1 HL L 391., 2006.12.30., 1. o.

Indokolás

Ez a közös technológiai kezdeményezés a hetedik keretprogram része, ezért a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályoknak a hetedik keretprogram részvételi szabályaiban meghatározott elveken kell alapulniuk.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az FCH közös vállalkozás és Belgium között befogadói megállapodást kell kötni az FCH közös vállalkozásnak Belgium részéről nyújtandó irodahelyiségekről, kiváltságokról és mentességekről, valamint egyéb támogatásról.

Az FCH közös vállalkozás és Belgium között befogadói megállapodást kell kötni az FCH közös vállalkozásnak a befogadó ország részéről irodahelyiségek, kiváltságok és mentességek tekintetében nyújtandó segítségről, valamint a Belgium részéről nyújtandó egyéb támogatásról.

Indokolás

Egyértelműen elő kell írni, hogy az ügynökséget vagy hasonló közösségi szervet befogadó országtól elvárt a közösségi szerv létrehozásának és működésének megkönnyítéséhez szükséges pénzügyi és minden egyéb segítségnyújtás.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az FCH közös vállalkozás ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjától 2017. december 31-ig tartó kezdeti időszakra jön létre.

3. Az FCH közös vállalkozás ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjától 2017. december 31-ig tartó kezdeti időszakra jön létre. Az FCH közös vállalkozás a költségvetési rendelet 185. cikkének, illetve a 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 47. pontjának megfelelően létrehozott szervezet.

Módosítás  29

Melléklet – I 2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Célok és fő feladatok

Fő feladatok és tevékenységek

1. Az FCH közös vállalkozás a hetedik keretprogram kereteiben működik, célja az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák piaci áttörésének lehetővé tétele oly módon, hogy a kereskedelmi, piaci alapon működő erők jelentős közhasznot hajthassanak.

1. Az FCH közös vállalkozás fő feladatai és tevékenységei a következők:

2. Az egyedi célok többek között a következők:

 

Európának világviszonylatban vezető szerepet kell betöltenie az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák terén.

a) létre kell hozni és hatékonyan irányítani az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezést;

El kell érni a kritikus tömeget a kutatási erőfeszítések tekintetében, kellő bizalmat teremtve ezzel az iparban, a köz- és magánszférabeli befektetők, a döntéshozók és egyéb érdekeltek körében, ahhoz, hogy csatlakozzanak egy hosszú távú programhoz.

b) el kell érni a kritikus tömeget a kutatási erőfeszítések tekintetében, kellő bizalmat teremtve ezzel az iparban, a köz- és magánszférabeli befektetők, a döntéshozók és egyéb érdekeltek körében, ahhoz, hogy csatlakozzanak egy hosszú távú programhoz;

mobilizálni kell további ipari, nemzeti és regionális kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs befektetéseket;

c) Mobilizálni kell további ipari, nemzeti és regionális kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs befektetéseket.

Ki kell építeni az Európai Kutatási Térséget a nemzeti és regionális szintű kutatással való szoros együttműködés révén – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával.

 

Integrálni kell a kutatást, a technológiafejlesztést és a demonstrációt; törekedni kell a hosszú távú fenntarthatóság és az ipari versenyképesség költségekkel, teljesítménnyel és tartóssággal kapcsolatos céljaira, és ki kell iktatni a technológiai szűk keresztmetszeteket.

d) Integrálni kell a kutatást, a technológiafejlesztést és a demonstrációt; törekedni kell a hosszú távú fenntarthatóság és az ipari versenyképesség költségekkel, teljesítménnyel és tartóssággal kapcsolatos céljaira, és ki kell iktatni a technológiai szűk keresztmetszeteket.

Ösztönözni kell az innovációt és új értékteremtési láncok kialakulását (kkv-k bevonásával is).

e) ösztönözni kell az innovációt és új értékteremtési láncok kialakulását (kkv-k bevonásával is);

– Elő kell segíteni az ipar, az egyetemek és kutatóintézmények interakcióját az alapkutatásban is.

f) elő kell segíteni az ipar, az egyetemek és kutatóintézmények interakcióját az alapkutatásban is;

 

g) a hetedik keretprogram célkitűzéseinek megfelelően tevékenységeiben elő kell segíteni a kkv-k részvételét;

– Ösztönözni kell az intézmények részvételét, beleértve az új tagállamokban és a tagjelölt országokban működőkét is.

h) ösztönözni kell az összes tagállam és társult ország intézményeinek részvételét;

– Átfogó társadalmi-technológiai-gazdasági kutatást kell végezni a technológiai haladásnak és a piacra lépés nem-technológiai akadályainak az értékelése és nyomon követése érdekében.

i) átfogó társadalmi-technológiai-gazdasági kutatást kell végezni a technológiai haladásnak és a piacra lépés nem-technológiai akadályainak az értékelése és nyomon követése érdekében;

– Kutatást kell végezni új szabályozások és szabványok kidolgozásának, illetve az érvényben lévők felülvizsgálatának céljából a piacra lépés mesterséges akadályainak felszámolása, valamint a csereszabatosság, az együttes működtethetőség, a nemzetközi hidrogénkereskedelem és az exportpiacok támogatása érdekében, miközben biztosítani kell a zavartalan működést, és nem szabad gátolni az innovációt.

j) kutatást kell végezni új szabályozások és szabványok kidolgozásának, illetve az érvényben lévők felülvizsgálatának céljából a piacra lépés mesterséges akadályainak felszámolása, valamint a csereszabatosság, az együttes működtethetőség, a nemzetközi hidrogénkereskedelem és az exportpiacok támogatása érdekében, miközben biztosítani kell a zavartalan működést, és nem szabad gátolni az innovációt;

– Megbízható információkat kell nyújtani a nyilvánosság eredményesebb tájékoztatása érdekében, meg kell ismertetni a közvéleménnyel a hidrogéntechnológiák biztonságosságát, környezetre gyakorolt kedvező hatását, az alkalmazásukból eredő ellátási biztonságot, gazdasági előnyöket és foglalkoztatásbővülést.

k) értékes információt kell nyújtani és terjeszteni a tevékenységeiről, különösen a kkv-k és kutatóközpontok részére, és megbízható információkat kell nyújtani a nyilvánosság eredményesebb tájékoztatása érdekében, meg kell ismertetni a közvéleménnyel a hidrogéntechnológiák biztonságosságát, környezetre gyakorolt kedvező hatását, az alkalmazásukból eredő ellátási biztonságot, alacsonyabb energiaköltséget és foglalkoztatás bővülését.

3. A közös vállalkozás fő feladata az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezés létrehozása és hatékony irányítása.

 

4. Ide sorolandók a következők:

 

– Létre kell hozni és végrehajtani egy többéves kutatási megvalósítási tervet.

l) létre kell hozni és végrehajtani egy többéves kutatási megvalósítási tervet.

közösségi pénzeszközök rendelkezésre bocsátása, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek végrehajtásához szükséges, a magánszférából és a közszférából származó egyéb források mozgósítása;

m) a közösségi pénzeszközöket rendelkezésre kell bocsátani, a ktf-tevékenységek végrehajtásához szükséges, a magánszférából és egyéb közszférából származó források mozgósítása.

a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek maradéktalan végrehajtásának és a pénzügyi források megbízható kezelésének biztosítása;

n) biztosítani kell a ktf-tevékenységek maradéktalan végrehajtását és a forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást.

– együttműködés és egyeztetés a tagállamok képviselőiből álló magas szintű munkacsoporttal;

 

– együttműködés és egyeztetés a tudományos bizottsággal;

 

– az érdekeltek éves közgyűlésének megszervezése;

 

a projektekről szóló információk kommunikálása és terjesztése, ideértve a résztvevők nevét, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek eredményeit és az FCH közös vállalkozás pénzügyi hozzájárulásának összegét;

o) a projektekről szóló információkat közölni és terjeszteni kell, ideértve a résztvevők nevét, a ktf-tevékenységek eredményeit és az FCH közös vállalkozás pénzügyi hozzájárulásának összegét;

– azon jogalanyok értesítése az Európai Beruházási Banktól felvehető hitelekről, amelyek az FCH közös vállalkozással már támogatási megállapodást kötöttek, különös tekintettel a hetedik keretprogram alapján létrehozott kockázat-megosztási pénzügyi mechanizmusra;

p) az Európai Beruházási Banktól felvehető hitelekről értesíteni kell azon jogalanyokat, amelyek az FCH közös vállalkozással már támogatási megállapodást kötöttek, különös tekintettel a hetedik keretprogram alapján létrehozott kockázat-megosztási pénzügyi mechanizmusra;

nagy fokú átláthatóság és tiszta verseny biztosítása minden pályázó számára egyenlő hozzáférési feltételekkel az FCH közös vállalkozás kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységeihez, függetlenül attól, hogy tagjai-e vagy sem a Kutatási Csoportnak vagy az Ipari Csoportnak (különös tekintettel a kkv-kra);

q) nagy fokú átláthatóság és tiszta verseny biztosítása minden pályázó számára egyenlő hozzáférési feltételekkel az FCH közös vállalkozás kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységeihez, függetlenül attól, hogy tagjai-e vagy sem a Kutatási Csoportnak vagy az Ipari Csoportnak (különös tekintettel a kkv-kra);

az ágazatban végbemenő nemzetközi fejlesztések nyomon követése, és adott esetben részvétel a nemzetközi együttműködésben;

r) az ágazatban végbemenő nemzetközi fejlesztések nyomon követése, és adott esetben részvétel a nemzetközi együttműködésben.

 

s) szoros együttműködést kell kialakítani és biztosítani kell a koordinációt az kutatási keretprogram és más európai, nemzeti és transznacionális tevékenységek, testületek és érdekeltek között;

 

t) figyelemmel kell kísérni az FCH közös vállalkozás céljainak megvalósulása tekintetében elért eredményeket;

 

u) a célkitűzései elérése érdekében szükséges bármely egyéb tevékenység végrehajtása.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében. A közös technológiai kezdeményezés fontos feladata a kkv-k innovációs tevékenységeinek támogatása, új üzletek és kezdeményezések létrehozása.

Módosítás  30

Melléklet – I 3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tagok és az érdekeltek csoportjai

Tagok

1. Az FCH közös vállalkozás alapító tagjai (a továbbiakban: alapító tagok) a következők:

1. Az FCH közös vállalkozás alapító tagjai (a továbbiakban: alapító tagok) a következők:

– az Európai Közösség, amelynek képviseletét az Európai Bizottság látja el,

a) az Európai Közösség, amelynek képviseletét az Európai Bizottság látja el,

a Belgium jogszabályainak megfelelően, nemzetközi nonprofit társaságként alapított Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban: Ipari Csoport)

b) az alapszabály elfogadását követően a Belgium jogszabályai szerint létrehozott Közös Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Kezdeményezés Ipari Csoport Nemzetközi Nonprofit Társaság (a továbbiakban: Ipari Csoport), melynek célja az FCH közös vállalkozás célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás.

2. Az Ipari Csoport:

2. Az Ipari Csoport:

– nonprofit szervezet, melynek célja az FCH közös vállalkozás célkitűzéseihez való hozzájárulás;

 

– törvényes keretek között, a belgiumi jogszabályoknak megfelelően jött létre, és a közös technológiai kezdeményezésre vonatkozó, bejegyzett szabályzata alapján működik;

 

– biztosítja, hogy hozzájárulása az FCH közös vállalkozás forrásaihoz, mely a közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 50 %-át fedezi, e rendelet 5. cikkével összhangban előre, készpénzben kerül teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása a FCH közös vállalkozás részére minden pénzügyi év kezdetét megelőzően történik;

biztosítja, hogy hozzájárulása az FCH közös vállalkozás forrásaihoz, mely a közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 50 %-át fedezi, e rendelet 5. cikkével összhangban előre, készpénzben kerül teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása a FCH közös vállalkozás részére minden pénzügyi év kezdetét megelőzően történik;

– biztosítja, hogy az ágazat hozzájárulása az FCH közös vállalkozás által finanszírozott kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekhez természetben kerül teljesítésre, és – éves alapon számolva – a teljes projektköltség legalább 50 %-át fedezi;

biztosítja, hogy az ágazat hozzájárulása az FCH közös vállalkozás által finanszírozott ktf-tevékenységekhez legalább akkora, mint a közösségi hozzájárulás;

– tagjává válhat bármely magánszférabeli jogi személy (beleértve a kkv-kat is), amely valamely tagállam, társult ország vagy EGT-tagállam jogszabályainak megfelelően jött létre, és az említett területeken székhellyel, irányítási központtal vagy üzleti központtal rendelkezik, feltéve hogy az európai üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia terén tevékenykedik, és kész hozzájárulni az FCH közös vállalkozás célkitűzéseihez és forrásaihoz.

– méltányos és ésszerű feltételekkel tagjává válhat bármely magánszférabeli jogi személy (beleértve a kkv-kat és a megfelelő üzemanyagcella- és hidrogénipari szövetségeket is), amely valamely tagállam vagy társult ország jogszabályainak megfelelően jött létre, és az említett területeken székhellyel, irányítási központtal vagy üzleti központtal rendelkezik, feltéve hogy az európai üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia terén tevékenykedik, és kész hozzájárulni az FCH közös vállalkozás célkitűzéseihez és forrásaihoz.

3. Ugyancsak taggá válhat az FCH közös vállalkozás létrehozását követően a nonprofit kutatói szervezeteket, egyetemeket és kutatóintézményeket képviselő Kutatási Csoport, amennyiben létrejön jogi személyként a kutatói társadalom képviseletére. Tagságra irányuló kérelmét a Kutatási Csoport az irányító testülethez nyújtja be, a kérelemről az irányító testület hoz döntést.

3. Taggá válhat az FCH közös vállalkozás létrehozása után a Kutatási Csoport, amennyiben elfogadja ezt az alapszabályt.

4. A Kutatási Csoport

4. A Kutatási Csoport

– nonprofit szervezet, melynek célja az FCH közös vállalkozás célkitűzéseihez való hozzájárulás;

– nonprofit szervezet, melynek célja az FCH közös vállalkozás célkitűzéseihez való hozzájárulás;

– a belgiumi jogszabályoknak megfelelően jött létre, és a közös technológiai kezdeményezésre vonatkozóan jóváhagyott, bejegyzett szabályzata alapján működik;

– a belgiumi jogszabályoknak megfelelően jött létre, és a közös technológiai kezdeményezésre vonatkozóan jóváhagyott, bejegyzett szabályzata alapján működik;

biztosítja, hogy hozzájárulása a FCH közös vállalkozás forrásaihoz, mely a közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 1/12-ed részét fedezi, előre, készpénzben kerül teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása az FCH közös vállalkozás részére minden pénzügyi év kezdetét megelőzően történik;

biztosítja, hogy hozzájárulása a FCH közös vállalkozás forrásaihoz, mely a közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 1/20-ad részét fedezi, előre, készpénzben kerül teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása az FCH közös vállalkozás részére minden pénzügyi év kezdetét megelőzően történik;

– tagjává válhat bármely nonprofit kutatószervezet, egyetem vagy kutatóközpont, amelyet valamely tagállamban, társult országban vagy tagjelölt országban hoztak létre.

 

5. Az FCH közös vállalkozásban bármely alapító tag megszüntetheti tagságát. Az FCH közös vállalkozás megszűnésére az I.22. cikkben előírtak vonatkoznak.

5. Az FCH közös vállalkozásban bármely alapító tag megszüntetheti tagságát. Az FCH közös vállalkozás megszűnésére az I.22. cikkben előírtak vonatkoznak.

6. Az FCH közös vállalkozásban a Kutatási Csoport megszüntetheti tagságát. A tagság az alapító tagok értesítését követő hat hónap után visszavonhatatlanul megszűnik; ezt követően a kilépő tag az FCH közös vállalkozás által a tagság megszűnését megelőzően jóváhagyott kötelezettségek kivételével minden kötelezettsége alól mentesül.

6. Az FCH közös vállalkozásban a Kutatási Csoport megszüntetheti tagságát. A tagság az alapító tagok értesítését követő hat hónap után visszavonhatatlanul megszűnik; ezt követően a kilépő tag az FCH közös vállalkozás által a tagság megszűnését megelőzően jóváhagyott kötelezettségek kivételével minden kötelezettsége alól mentesül.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében. Fontos, hogy a kutatói társadalom teljes mértékben be legyen vonva a közös technológiai kezdeményezésbe (KTK), hiszen a kutatásnak a KTK jövőbeni munkaprogramja egyik lényeges elemeként kell megjelennie, különösen a kezdeti szakaszban. Annak érdekében, hogy a kutatói társadalom közös vállalkozásban való részvétele elé ne állítsunk szükségtelenül nagy akadályt, a kutatói társadalomnak arányosan kell hozzájárulnia az üzemeltetési költségekhez.

Módosítás  31

Melléklet – I 4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az FCH közös vállalkozás végrehajtó testületei: az irányító testület és a programiroda. Az FCH közös vállalkozás tanácsadó testületei: a tagállamok képviselőiből álló magas szintű munkacsoport, az érdekeltek közgyűlése és a tudományos bizottság.

Az FCH közös vállalkozás tanácsadó testületei:

 

a) az irányító testület,

 

b) az ügyvezető igazgató;

 

c) a Tudományos Bizottság.

 

2. Abban az esetben, ha egy adott feladat nem tartozik kifejezetten valamely testület hatáskörébe, az ügyvezető testület az illetékes.

 

3. Az FCH közös vállalkozás külső tanácsadó testületei a tagállamok képviselőiből álló magas szintű munkacsoport, valamint az érdekeltek közgyűlése.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében a jogi szövegben és az alapszabályban meghatározott előírások tekintetében.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Abban az esetben, ha létrejön a Kutatási Csoport, a Bizottság egy képviselői helyről lemond a Kutatási Csoport javára.

 

2. Abban az esetben, ha létrejön a Kutatási Csoport, a Bizottság legalább egy képviselői helyről lemond a Kutatási Csoport javára.

Indokolás

Egy 12 személyből álló irányító testületben egy hely nem lesz elég annak garantálásához, hogy a hidrogénenergia sikerét döntően befolyásoló tudományos kutatás megkapja a megfelelő figyelmet és forrásokat.

Módosítás  33

Melléklet – I 5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az irányító testület megválasztja saját elnökét. Az elnököt két évre választják.

4. Az irányító testület az Ipari Csoport képviselői közül választja ki saját elnökét. Az elnököt egy évre választják, és egy alkalommal újraválaszthatják. A kkv-k képviselője és a Kutatási Csoport képviselője lesznek az alelnökök.

Indokolás

Mivel az ipar által vezetett kezdeményezésről van szó, egyértelművé kell tenni, hogy az Ipari Csoport egyik képviselője lesz az elnök. Annak biztosítására, hogy semmilyen iparági érdek se domináljon, a tervek szerint az elnökök rotációs rendszerben váltják egymást. Ez a megfogalmazás szerepel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás esetén is. Végezetül, a képviselőik alelnökké választásával intézményesítésre kerül a kkv-k és a kutatói társadalom fontos szerepe.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. Az irányító testület alkalomról alkalomra megfigyelőket hívhat az ülésekre (akiknek nincs szavazati joguk), mindenekelőtt a régiók és szabályozó testületek delegáltjait.

8. Az irányító testület alkalomról alkalomra megfigyelőket hívhat az ülésekre (akiknek nincs szavazati joguk), mindenekelőtt a régiók és szabályozó testületek, valamint a megfelelő ágazati üzemanyagcella- és hidrogénipari szövetségek delegáltjait.

Indokolás

Az üzemanyagcella- és hidrogénipari szövetségek számára is lehetővé kell tenni, hogy megfigyelőként részt vehessenek az irányító testület ülésein.

Módosítás  35

Melléklet – I 5 cikk – 15 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– jóváhagyja a pályázati felhívásokat;

Indokolás

Bár az ügyvezető igazgató javasol pályázati felhívásokat, és a programiroda felelős a pályázatok kihirdetésének lebonyolításáért, a végső felelősségnek e tekintetben az irányító testületet kell terhelnie.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 5 cikk – 15 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– a 8. cikknek megfelelően az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályzatától való eltérések indoklása és jóváhagyása;

– a 8. cikknek megfelelően és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az FCH közös vállalkozás költségvetési szabályainak jóváhagyása;

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 5 cikk – 15 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre irányuló bármely szándék indokolása, a Bizottság előzetes jóváhagyását követően az esetleges eltérések jóváhagyása és a költségvetési hatóság tájékoztatása bármely jóváhagyott eltérésről;

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Az FCH közös vállalkozás jogi képviselője az ügyvezető igazgató. Feladatait függetlenül látja el, és az irányító testületnek tartozik elszámolással.

6. Az FCH közös vállalkozás jogi képviselője az ügyvezető igazgató. Feladatait függetlenül látja el, különösen ami a javasolt projektek kiválasztását és a projektirányítást illeti, és az irányító testületnek tartozik elszámolással.

Indokolás

Míg az ügyvezető igazgató az irányító testületnek tartozik elszámolással, az irányító testület egyetlen tagja sem gyakorolhat közvetlen befolyást a projektek kiválasztására, különösen akkor, ha bizonyos projektek eredménye közvetve vagy közvetlenül hatással lehet valamelyik tagra.

Módosítás  39

Melléklet – I 6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. Az ügyvezető igazgatót az irányító testület nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról, legfeljebb három éves kezdeti időszakra. Az ügyvezető igazgató tevékenységének értékelését követően hivatali idejét az irányító testület egyetlen alkalommal, legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja.

8. Az ügyvezető igazgatót az irányító testület nevezi ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában és más, nyilvánosan hozzáférhető kiadványokban vagy internetes honlapokon közzétett pályázati felhívást követően, három éves időszakra. Az ügyvezető igazgató tevékenységének értékelését követően hivatali idejét az irányító testület legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja. Ezt követően ugyanilyen módon szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást kell közzétenni.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tudományos bizottság a következő feladatokat látja el:

véleményezi az éves kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenység megfelelőségét és előrehaladását, és módosításokat javasol;

véleményezi a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenység többéves megvalósítási tervével kapcsolatos tudományos prioritásokat;

tanácsot ad az irányító testületnek az éves tevékenységi jelentésben ismertetett tudományos eredményekkel kapcsolatban;

A tudományos bizottság a következő feladatokat látja el:

a) meghatározza a tudományos prioritásokat az éves és többéves kutatási tevékenységekre vonatkozó tervekről szóló javaslatokhoz;

b) véleményezi az éves tevékenységi jelentésben ismertetett tudományos eredményeket;

c) tanácsot ad a szakértői véleményező bizottságok összetételére vonatkozóan.

Indokolás

A tudományos bizottság szerepét a kutatási prioritások meghatározásában meg kell erősíteni annak érdekében, hogy rövid távú üzleti megfontolások ne játsszanak túl nagy szerepet a prioritások kialakításában, ami ahhoz vezethet, hogy az EU olyan technológiák „rabja” lesz, amelyek hosszú távon nem tarthatók fenn.

Módosítás  41

Melléklet – I 8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Közösség által a hetedik keretprogram terhére az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeihez és kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységeivel kapcsolatos működési költségeihez nyújtott teljes hozzájárulás nem haladhatja meg a 470 millió EUR-t. Az üzemeltetési költségek várhatóan nem haladják meg a 20 millió EUR-t.

1. Az FCH közös vállalkozás finanszírozása egyrészről a tagok által részletfizetéssel teljesített pénzügyi hozzájárulásokkal, másrészről a tevékenységekben részt vevő jogi személyek részéről természetbeni juttatásokkal történik. Az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeit az Európai Közösség és az Ipari Csoport kezdettől fogva készpénzben és egyenlő arányban fedezi. Amint a Kutatási Csoport az FCH közös vállalkozás tagjává válik, köteles a működési költségek 1/20-ad részét fedezni, a Bizottság működési költségekhez való hozzájárulása pedig ugyanilyen arányban csökken. Az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeihez való teljes közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg a 20 millió eurót. Amennyiben a közösségi hozzájárulás egy része nem kerül felhasználásra, akkor azt az FCH közös vállalkozás tevékenységeire kell felhasználni.

Indokolás

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A magánszféra, különösen az Ipari Csoport tagjai, természetben járulnak hozzá a projektek költségeihez. A természetbeni hozzájárulások mértéke legalább a köztulajdonban lévő forrásokból nyújtott finanszírozás mértékének felel meg. A természetbeni hozzájárulások teljes összegét – éves alapon számolva – évente egyszer megvizsgálják. Az első vizsgálatot az FCH közös vállalkozás létrehozását követő második pénzügyi év végén kell kezdeményezni. A vizsgálatot ezt követően minden évben elvégeztetik egy független jogi személlyel. Az vizsgálat eredményét minden pénzügyi év végét követő négy hónapon belül be kell nyújtani a Bizottsághoz.

7. A magánszféra, különösen az Ipari Csoport tagjai, természetben járulnak hozzá a projektek költségeihez. A természetbeni hozzájárulások mértéke legalább a köztulajdonban lévő forrásokból nyújtott finanszírozás mértékének felel meg. Ha a Bizottság Közös Kutatóközpontja részt vesz bizonyos projektekben, természetbeni hozzájárulása nem tekintendő a közösségi hozzájárulás részének. A természetbeni hozzájárulások teljes összegét – éves alapon számolva – évente egyszer megvizsgálják. Az első vizsgálatot az FCH közös vállalkozás létrehozását követő második pénzügyi év végén kell kezdeményezni. A vizsgálatot ezt követően minden évben elvégeztetik egy független jogi személlyel. Az vizsgálat eredményét minden pénzügyi év végét követő négy hónapon belül be kell nyújtani a Bizottsághoz.

Indokolás

A Közös Kutatóközpont fontos szerepet játszhat a hidrogénnel és az üzemanyagcellákkal kapcsolatos kutatás fejlesztésében. Részvétele nem csökkentheti a Közösség előirányzott pénzügyi hozzájárulását, és nem növelheti az ipar annak megfelelő természetbeni hozzájárulását.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A projektben részt venni kívánó jogalanyoknak konzorciumot kell alakítaniuk, és tagjainak egyikét ki kell jelölniük a projekt koordinátorának. Rendes körülmények között a koordinátor az Ipari Csoport tagja vagy – amennyiben létrehozták – a Kutatási Csoport tagja. A fentiektől való eltéréseket az irányító testületnek kell jóváhagynia.

3. A projektben részt venni kívánó jogi személyeknek konzorciumot kell alakítaniuk, és tagjainak egyikét ki kell jelölniük a projekt koordinátorának.

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezésben aktív szerepet vállaló vállalatok nem kaphatnak tisztességtelen versenyelőnyt, ami a közfinanszírozáshoz való hozzáférést, illetve a projektirányítás feltételeinek meghatározását illeti.

Módosítás  44

Melléklet – I 9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I.9 a. cikk

 

A ktf-tevékenységek megvalósítása

 

1. Az FCH közös vállalkozás a nyílt versenypályázati felhívások meghirdetése után, a független kiértékelést, valamint az egyes projektekhez kapcsolódó támogatási és konzorciumi megállapodások megkötését követően nyújt támogatást a ktf-tevékenységekhez.

 

2. Kivételes esetben az FCH közös vállalkozás ajánlattételi felhívást tehet közzé, amennyiben ezt a kutatási célkitűzések hatékony elérése indokolja.

 

3. A támogatási megállapodások megvalósításának, felügyeletének és ellenőrzésének eljárásait és mechanizmusait az FCH közös vállalkozás határozza meg.

 

4. A támogatási megállapodás:

 

meghatározza a ktf-tevékenységek megvalósításához szükséges megfelelő intézkedéseket;

 

– meghatározza a megfelelő pénzügyi intézkedéseket és a 17. cikkben említett, szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos politikával összefüggő szabályokat;

 

– szabályozza a projektben résztvevő konzorcium és az FCH közös vállalkozás közötti viszonyt.

 

5. A konzorciumi megállapodást a projektben résztvevők kötik a támogatási megállapodás megkötését megelőzően. A konzorciumi megállapodás:

 

– létrehozza a támogatási megállapodás megvalósításához szükséges megfelelő egyezségeket;

 

– szabályozza a projekt résztvevői közötti viszonyt, különös tekintettel a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos rendelkezésekre.

Indokolás

A közös vállalkozás egyik legfontosabb feladata a kutatással és alkalmazással kapcsolatos tevékenységeink ellátása. Ezért van szükség egy olyan cikkre, amely az e tevékenységek megvalósítását, szabályozó előírásokat tartalmazza.

Módosítás  45

Melléklet – I 10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Finanszírozási jogosultság

A tevékenységek finanszírozása

1. A Közösség hozzájárulását az FCH közös vállalkozáshoz a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek megvalósítására kell felhasználni, pályázati felhívások alapján.

1. A következő szervezetek részesülhetnek finanszírozásban:

 

a) tagállamban vagy társult országban székhellyel rendelkező jogalanyok;

 

b) a nemzetközi közjog szerint jogi személyiséggel rendelkező nemzetközi szervezetek, valamint az ilyen szervezetek által létrehozott szakosodott ügynökségek;

 

c) harmadik országok jogi személyei, amennyiben az irányító testület úgy ítéli meg, hogy részvételük különösen nagy hasznára válik a projektnek.

2. Kivételes esetben az FCH közös vállalkozás ajánlattételi felhívásokat tehet közzé, amennyiben ezt a kutatási célkitűzések hatékony elérése indokolja.

2. A K+F tevékenységek végrehajtása során felmerült költségeket ahhoz, hogy azokat közösségi finanszírozásra jogosultnak lehessen tekinteni, ki kell zárni a hozzáadottérték-adó alól.

3. Ilyen finanszírozásban részesülhet az a magánszférabeli jogalany:

3. A projektekben a közösségi pénzügyi hozzájárulás felső támogatási határát ki kell igazítani a hetedik keretprogram részvételi szabályaiban meghatározottaknak való megfelelés érdekében. Amennyiben az I.8 cikkben említett elveknek való megfelelés érdekében csökkentett finanszírozási szint alkalmazására van szükség, a csökkentésnek igazságosnak és a fent említett, a hetedik keretprogram részvételi szabályaiban meghatározott felső támogatási határral arányosnak kell lennie az egyes egyéni projektekben részt vevők minden kategóriája számára.

a) amelyet valamely tagállamban alapítottak, vagy székhelye, irányítási központja vagy üzleti központja olyan országban található, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő fele vagy társult vagy tagjelölt ország;

 

b) amely releváns tevékenységet végez és/vagy a közeljövőben annak végzését tervezi az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térségben az üzemanyagcellákkal és/vagy a hidrogénnel kapcsolatos kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek, ipari termelés vagy alkalmazás terén.

 

4. Ilyen finanszírozásban részesülhetnek továbbá a következők:

 

a) valamely tagállamban, társult országban, tagjelölt országban vagy az Európai Gazdasági Térségben alapított, köztulajdonban lévő nonprofit szervezet, beleértve a középiskolai és felsőoktatási intézményeket;

 

b) a nemzetközi közjog szerint jogi személyiséggel rendelkező nemzetközi szervezetek, valamint az ilyen kormányközi szervezetek által létrehozott szakosodott ügynökségek;

 

c) harmadik országok jogi személyei, amennyiben az irányító testület úgy ítéli meg, hogy részvételük különösen nagy hasznára válik a projektnek.

 

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében. Az 7. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet – I 11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az FCH közös vállalkozás pénzügyi előírásai az 1605/2002/EK rendelet elvein alapulnak. Amennyiben azonban az FCH közös vállalkozás sajátos működési szükségletei azt megkívánják és a Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárult, az előírások eltérhetnek az említett rendelettől.

1. Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi szabályok nem térhetnek el a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől, kivéve, ha az eltérés annak sajátos működési szükségleteihez szükséges. A Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges minden olyan szabály elfogadásához, amely eltér a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől. Az ilyen eltérésekről értesíteni kell a költségvetési hatóságot.

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Legkésőbb két hónappal a mindenkori pénzügyi év végét követően a közös vállalkozás előzetes elszámolását meg kell küldeni a Bizottságnak és az Európai Közösségek Számvevőszékének (a továbbiakban: Számvevőszék). A Számvevőszék a mindenkori pénzügyi év végét követő június 15-ig megteszi a közös vállalkozás előzetes elszámolásához fűzött észrevételeit. A pénzügyi évre vonatkozó éves elszámolást a következő évben meg kell küldeni a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének a költségvetési keretrendeletben meghatározott határidőig, hogy a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője belefoglalhassa azt a Bizottság éves elszámolásába. A közös vállalkozás éves elszámolását a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott közösségi számviteli szabályok alapján kell elkészíteni és hitelesíteni.

5. Legkésőbb két hónappal a mindenkori pénzügyi év végét követően a közös vállalkozás előzetes elszámolását meg kell küldeni a Bizottságnak és az Európai Közösségek Számvevőszékének (a továbbiakban: Számvevőszék). A Számvevőszék a mindenkori pénzügyi év végét követő június 15-ig megteszi a közös vállalkozás előzetes elszámolásához fűzött észrevételeit. A pénzügyi évre vonatkozó éves elszámolást a következő évben meg kell küldeni a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének a költségvetési keretrendeletben meghatározott határidőig, hogy a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője belefoglalhassa azt a Bizottság éves elszámolásába. Az előző évre vonatkozó éves elszámolást és mérleget be kell nyújtani a költségvetési hatósághoz. A közös vállalkozás éves elszámolását a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott közösségi számviteli szabályok alapján kell elkészíteni és hitelesíteni.

Indokolás

Az elszámolásokat és a mérleget tájékoztatás céljából meg kell küldeni a költségvetési hatóság két ágának.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést, az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályzatában előírt eljárásnak megfelelően.

6. Az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlását figyelembe véve az Európai Parlament ad mentesítést, az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban előírt eljárásnak megfelelően.

Indokolás

Lásd a (15) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A személyi erőforrásokat a létszámtervben kell meghatározni, amely az éves költségvetésben szerepel.

1. A személyi erőforrásokat a létszámtervben kell meghatározni, amely az éves költségvetésben szerepel, és azt a Bizottságnak továbbítania kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió előzetes költségvetési tervezetével együtt.

Indokolás

A már meglévő közös vállalkozásokhoz hasonlóan a Bizottságnak az előzetes költségvetési tervezettel együtt közzé kell tennie az FCH közös vállalkozás létszámtervét is.

Módosítás  50

Melléklet – I.16 cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az FCH közös vállalkozás személyzetének tagjai ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, akik határozott időre szóló szerződéssel rendelkeznek, amely egyetlen alkalommal, összesen legfeljebb hét éves időtartamra hosszabbítható meg.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a szöveg többi közös technológiai kezdeményezéshez való igazítása konzisztens és horizontális megközelítés biztosítása érdekében.

Módosítás  51

Melléklet – I 19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I.19. cikk

törölve

1. Az FCH közös vállalkozás pályázati felhívások meghirdetését, független kiértékelését, valamint az egyes projektekhez kapcsolódó támogatási és konzorciumi megállapodások megkötését követően nyújt támogatást a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekhez.

 

2. A támogatási megállapodások megvalósításának, felügyeletének és ellenőrzésének eljárásait és mechanizmusait az FCH közös vállalkozás határozza meg.

 

3. A támogatási megállapodás:

 

– létrehozza a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek megvalósításához szükséges megfelelő egyezségeket;

 

– létrehozza a megfelelő pénzügyi egyezségeket és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokkal kapcsolatos szabályokat, az I.24. cikkben meghatározott elvek alapján;

 

– szabályozza a projektben résztvevő konzorcium és az FCH közös vállalkozás közötti viszonyt.

 

4. A konzorciumi megállapodás:

 

– a projektben résztvevők által köttetik a támogatási megállapodás megkötését megelőzően;

 

– létrehozza a támogatási megállapodás megvalósításához szükséges megfelelő egyezségeket;

 

– szabályozza a projekt résztvevői közötti viszonyt, különös tekintettel a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos rendelkezésekre.

 

Indokolás

Az ebben a cikkben foglalt szöveg már szerepel más cikkekben, ezért az törölhető.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. [7] A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
  • [2]  HL C 139., 2006.14.6., 1. o.

INDOKOLÁS

A hidrogén a leggyakrabban előforduló, legkönnyebb elem az univerzumban. A hidrogénmeghajtású üzemanyagcellákat legalább 50 éve biztonságosan használják az űrhajózásban. A jelen javaslat alapján a hidrogén az éghajlatváltozás elleni és a harmadik ipari forradalom megvalósítására irányuló európai stratégia egyik alappilléreként tér vissza a Földre.

Az energia és az éghajlatváltozás kardinális kérdések az Európai Unió számára. Az Európai Tanács által tavaly kijelölt ambiciózus célkitűzések megfelelőképpen tükröződnek a közelmúltban benyújtott bizottsági javaslatokban. Fontos azonban rámutatni, hogy a hidrogénalapú gazdaság elképzelését az Európai Bizottság korábbi elnökének egy 2003-as konferencián elhangzott beszéde ihlette: „Lássunk tisztán, miért annyira előremutató az európai hidrogén-program. Célunk az, hogy a század közepére fokozatosan áttérjünk a megújuló energiaforrásokon alapuló, teljesen integrált hidrogénalapú gazdaságra.”[1]

Ezzel a hosszú távú elképzeléssel összhangban az Európai Parlament májusban írásbeli nyilatkozatot[2] fogadott el, amelyben azt javasolja, hogy „2025-ig hozzanak létre decentralizált, alulról felfelé építkező hidrogén-infrastruktúrát az összes uniós tagállamban.”

A stratégiai kutatási ütemterven keresztül – amelynek méltó figyelmet kell szentelni a stratégiai energiatechnológiai terv[3] kidolgozásakor – a hidrogénnel és üzemanyagcellákkal foglalkozó technológiai platform kulcsszerepet játszik a teljesen integrált hidrogénalapú gazdaságra történő áttérésre irányuló európai erőfeszítések koordinálásában. A technológiai platform megvalósítási tervet is kidolgozott, amelynek célja az, hogy Európa új energiamodelljében az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák kiemelkedő szerepet kapjanak. Négy innovációs és fejlesztési területet jelöl meg: hidrogénszállítás, fenntartható hidrogén-előállítás, üzemanyagcellák és a korai piacra jutás.[4]

A közös technológiai kezdeményezéseket mint a köz- és magánszféra közötti, európai szintű kutatásra irányuló hosszú távú partnerségek megvalósítási módját a hetedik keretprogram vezette be azon területek támogatására, ahol a célkitűzések nagyságrendje és mérete miatt a szokásos eszközök által biztosított laza koordináció és támogatás nem bizonyult elegendőnek. Mindezidáig 4 közös technológiai kezdeményezés született az innovatív gyógyszerkutatás, a beágyazott rendszerek, a repüléstechnika és a nanoelektronika terén.

E javaslat alapján az ötödik közös technológiai kezdeményezés az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák területén jönne létre. Ez logikus lépés lenne. Az energiabiztonság, az éghajlatváltozás hatásainak kezelése és a fenntartható környezet megteremtésének kihívásaival szemben az uniónak az átalakítás, a szállítás és a felhasználás szempontjait szem előtt tartva a tisztább és hatékonyabb energiatechnológiák fejlesztését és népszerűsítését kell előmozdítania. Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiákban nagy lehetőség rejlik e célok elérése tekintetében. Az üzemanyagcellák egy elektrokémiai folyamat során zajtalanul és hatékonyan alakítják át az energiát, azaz az üzemanyagot és az oxigént, közvetlenül elektromossággá, hővé és vízzé. Mivel többféle üzemanyaggal is működnek, az üzemanyagcellák változatosságot kínálnak a szállításban használt energiakeverékekhez képest (amelyek jelenleg 98%-ban olajfüggőek), megkönnyítik a megújuló elektromosság beépülését az energiapiacba, és hidrogén hozzáadása esetén eredendően tiszta energiaátalakításra képesek.

A környezeti előnyökön túlmenően gazdasági lehetőség is rejlik bennük. Az üzemanyagcellák jelentősen befolyásolhatják a gazdasági versenyképességet, mivel az energiával működő berendezések széles körében alkalmazhatók– a hordozható elektronikus berendezésektől (mint a mobiltelefonok és az mp3 lejátszók) egészen a hidrogénmeghajtású autókig. Mivel úttörő jellegű technológiáról van szó, a korai piacra jutás jelentős kereskedelmi hasznot hozhat világszinten.

A területhez kapcsolódó technológiák azonban nem kerülnek olyan gyorsan kereskedelmi forgalomba, mint azt remélnénk. Ennek az az oka, hogy az új technológiák fejlesztése és átvétele tekintetében a közös piac nem működik megfelelően a tudásátadás és -átvétel, valamint a hálózati információcsere és információellátás tekintetében. A helyzetet tovább nehezíti a hosszú piacra jutási idő és az ágazatban igényelt fokozott koordináció hiánya. A hosszú távú, integrált állami kutatás-fejlesztési stratégia hiánya elbátortalanítja az európai ipart, és az nem hajlandó több erőforrást a kutatásra fordítani. Ennek eredményeképpen az Egyesült Államokban nyolcszor akkora a kutatás-fejlesztésbe történő magánbefektetés, mint Európában. Következésképpen az EU öt évvel van lemaradva Japán és Észak-Amerika mögött az üzemanyagcellás járművek fejlesztése terén.

Mindebből következően igen örvendetes lenne, ha e területen közös technológiai kezdeményezés jönne létre. Az érdekel felek erőinek egyesítése és hosszú távú kötelezettségvállalás révén a közös technológiai kezdeményezés biztosítaná a kutatási és beüzemelési tevékenységek összehangolt és zökkenőmentes lebonyolítását, az üzleti szemléletű erőfeszítések érvényesülését és azt, hogy az innovációs piacon a legígéretesebb technológiák kerüljenek a középpontba. Ezáltal felgyorsulna a fenntartható energiagazdaság irányába történő elmozdulás, Európának a globális technológiai alkalmazások fejlesztésében betöltött szerepe vezető szereppé válna, az európai versenyképesség jelentősen növekedne (ideérve a kkv-ket is), és hosszú távon Európa energiapolitikai kérdéseire is választ kapnánk.

Az előadó elismeri a közös technológiai kezdeményezés rendkívüli jelentőségét egy nagyszabású, egész Európát átfogó stratégia első lépéseként abba az irányba, hogy az üzemanyagcella- és a hidrogéntechnológia alapvetően meghatározó technológiákká váljanak, melyek nagymértékben hozzájárulhatnak Európában az energia-, a közlekedés-, és a környezetpolitikához, valamint a fenntartható növekedéssel kapcsolatos politikához. Az Ipari Csoport létrehozása egyértelműen jelzi az európai ipar ebben az irányban való elkötelezettségét. A közös technológiai kezdeményezés által kitűzött célok eléréséhez szükséges erőfeszítések nagyságát azonban nem tükrözi a jelenlegi költségvetési javaslat, amely csupán 470 millió eurót határoz meg (szemben a technológiai platform által megállapított, a fenti célok megvalósításához az elkövetkező nyolc évben szükséges 7,4 milliárd euróval)[5]. Ha a kitűzött céloknak meg akarunk felelni, meg kell fontolni, hogy – a hidrogénre vonatkozó közös technológiai kezdeményezés eredményei, valamint az üzemanyagcella- és a hidrogéntechnológia átfogó következményei és kilátásai fényében – kihasználjuk a hetedik keretprogram félidős értékelése nyújtotta lehetőséget az európai pénzügyi kötelezettségvállalás felelős újragondolására.

Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy – az Európa által a világ számára az éghajlatváltozás elleni küzdelem hatékony eszközeként javasolt új, nagyszabású energia-modell irányába történő átmenet biztosítása érdekében – a hidrogénágazatnak áttörő eredményeket kell elérnie, ami csak akkor lehetséges, ha jobb a koordináció a többi nemzeti üzemanyagcella- és a hidrogénprogrammal és vezető innovatív technológiai platformmal, valamint a Közös Kutatóközpont ezen a területen tett erőfeszítéseivel.

Emellett prioritásként foglalkozni kell a jelenlegi szabályozásból adódó akadályokkal is, és ki kell alakítani egy egyértelmű szabályozási keretet a magánszektorból jövő befektetések megfelelő feltételeinek megteremtése érdekében. Ebben az értelemben üdvözlendő, hogy ezzel a javaslattal párhuzamosan a Bizottság is javasolja a hidrogénüzemű gépjárművekre és a hidrogéntöltő infrastruktúrára vonatkozó biztonsági és műszaki szabványok meghatározását, ami nélkülözhetetlen a mielőbbi elfogadáshoz.

Végül, de nem utolsó sorban, a hidrogénüzemű energiarendszerek és gépjárművek piaci bevezetésének megkönnyítése érdekében hangsúlyozni kell a pénzügyi fellendítő hatás jelentőségét az első befogadó piacokon. Ezt a már használatban lévő megújuló energiák ösztönzéséhez hasonló ösztönzők nyújtásával, valamint az Európai Beruházási Bank jelenlegi forrásai, illetve a regionális és nemzeti szinten hozzáférhető alapok optimális felhasználásával lehet elérni.

Végül a módosítások egy részével a javaslat erősítése a célunk:

1.  Még több odafigyelést és hangsúlyt kell kapniuk a kis- és középvállalkozásokban rejlő innovatív lehetőségeknek és a helyzetüket nehezítő akadályoknak, mint például a kutatási infrastruktúrához való korlátozott hozzáférésük. Ezért a közös vállalkozás céljai és feladatai között külön szerepel a kkv-k szerepe és sajátos helyzete.

2.  Figyelmet kell szentelni a technológiai áttörést célzó kutatás jelentőségének. Ahogy a megvalósítási terv is megemlíti, a kutatásnak a közös technológiai kezdeményezés keretében megvalósuló tevékenységek fontos részét kell képeznie különösen a korai fázisokban, hiszen a kutatás területén továbbra is jelentős áttörésekre van szükség. A tervezett források megközelítőleg 1/3-át tartják szükségesnek a K+F tevékenységek finanszírozására. Ebből a szempontból fontos, hogy a kutatók közösségét teljes mértékben bevonják a közös technológiai kezdeményezés tevékenységeibe (beleértve a Közös Kutatóközpontot is), és hogy ne akadályozzák szükségtelen mértékben kutatói csoportok alakítását, illetve a közös vállalkozásba történő belépésüket. Az üzemeltetési költségekhez történő hozzájárulásuknak ezért arányosnak kell lennie.

3.  A közös vállalkozás közös jellegét hangsúlyozni kell. A köz- és magánszféra közötti partnerség gondolata annyit jelent, hogy a Közösség és az ipar azonos feltételekkel vesz részt. Ezért az ipar természetbeni hozzájárulásait független vizsgálatnak kell alávetni, hogy azok valóban legalább egyenlő mértékűek legyenek a közösségi pénzügyi hozzájárulással. A Közösség javasolt „vétójogát” az irányító testület természetbeni hozzájárulások értékelésére vonatkozó döntéseit illetően ezért fenn kell tartani.

4.  A szükségtelen bürokrácia és az adminisztratív költségek minimálisra csökkentése érdekében a technológiai platform által jelenleg elvégzett munkát, valamint a meglévő bizottságokat és struktúrákat maximálisan fel kell használni. A tagállamok például a tervezett magas szintű munkacsoport munkáját ugyanazokra a személyekre bízhatnák, akik a hetedik keretprogram végrehajtását felügyelő programbizottságok tagjai. Emellett az üzemeltetési költségek becsült százaléka (az összes költség kb. 5%-a) elég magasnak tűnik. Ahol csak lehetséges, az üzemeltetési kiadásokra fel nem használt forrásokat a műveleti költségekre kell fordítani.

5.  A közös vállalkozás pontos jogállását tisztázni kell, különösen ami az Európai Parlament, mint a költségvetési hatóság egyik ága felé való elszámoltathatóságát illeti.

6.  A következetes és horizontális megközelítés biztosítása érdekében a szöveget a többi közös technológiai kezdeményezéssel kapcsolatos szöveghez igazítottuk. Ennek megfelelően néhány módosítást javaslunk, hogy a jogi szöveg bizonyos részei a mellékletbe kerüljenek, ami csökkentené a szöveg szükségtelen ismétlését, valamint a jogi következetlenségeket.

  • [1]  Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke 2003. június 16-án „A hidrogén a jövő energiahordozója” címmel elmondott beszéde
  • [2]  Az Európai Parlament 2007/16. sz. írásbeli nyilatkozata, melynek címe: „A zöld, hidrogénalapú gazdaság létrehozásáról és a harmadik ipari forradalomról Európában az elkötelezett régiókkal és városokkal, kkv-kkel és civil szervezetekkel alkotott partnerség révén”.
  • [3]  Európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) – „Egy kis szén-dioxid-kibocsátású jövő felé” COM(2007)723
  • [4]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
  • [5]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (29.2.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

A vélemény előadója: Jutta Haug

RÖVID INDOKOLÁS

Bizottsági javaslat

A közös technológiai kezdeményezéseket mint a köz- és magánszféra közötti, európai szintű kutatásra irányuló partnerségek megvalósítási módját a hetedik keretprogram vezette be. A közös technológiai kezdeményezések az Európai Technológiai Platformok (ETP-k) munkájában gyökereznek. Néhány esetben az ETP-k mérete és alkalmazási köre olyan jelentős nagyságrendet ért el, hogy stratégiai kutatási menetrendjeik fontos elemeinek megvalósítása tekintélyes összegű köz- és magánbefektetések, valamint komoly kutatási erőforrások mozgósítását teszi szükségessé. E néhány ETP igényeinek kielégítésére a közös technológiai kezdeményezések javasolhatók hatékony eszközként.

Az Együttműködés egyedi programban[1] hat olyan területet azonosítottak, ahol a közös technológiai kezdeményezések különös jelentőséggel bírhatnak: hidrogén- és üzemanyagcellák, repüléstechnika és légi közlekedés, innovatív gyógyszerek, beágyazott számítógépes rendszerek, nanoelektronika és globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES).

Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös vállalkozás (FCH közös vállalkozás), amely a Hidrogén és Üzemanyagcellák Technológiai Platformból nőtt ki, hozzájárul a környezettechnológiai cselekvési terv végrehajtásához, amely a COM(2004)38 bizottsági közleménynek megfelelően annak kiemelt intézkedései közé tartozik.

Az üzemanyagcellák igen zajszegény, nagy hatékonyságú energiaátalakítók, amelyek alkalmazása jelentősen visszaszorítaná az üvegházhatást okozó gázok és szennyezőanyagok kibocsátását. Azáltal, hogy a hidrogénen kívül más üzemanyaggal is működtethetők, például földgázzal, etanollal vagy metanollal, rugalmasságot vinnének az energiatermelés szerkezetébe.

A hidrogén mint rugalmas energiahordozó alkalmazása pozitívan járulhat hozzá az energiaellátás biztonságához és stabilizálhatja az energiaárakat, mivel a hidrogén bármelyik elsődleges energiaforrásból kinyerhető, így sokszínűbbé teheti az energiatermelést, amelynek jelenleg 98%-a a kőolajon alapul. Felhasználható üzemanyagcellák működtetésére vagy elégetéssel hőnyerésre, turbinák vagy belső égésű motorok meghajtására, ezen keresztül mechanikus- vagy villamosenergia-előállításra. De a hidrogén energiatárolásra is alkalmas. Ha például a megújuló energiaforrásból származó energiatermelés nagyobb, mint a kereslet, a felesleges energiát elektrolízis útján hidrogén-előállításra lehet használni; ez megkönnyítené a megújuló energiaforrásból nyert villamos energia energiapiaci integrációját.

A Bizottság e javaslata az FCH közös vállalkozásnak a Szerződés 171. cikke alapján történő létrehozásához kapcsolódik. A vállalkozás közösségi szervnek minősül és a 2017. december 31-ig terjedő időszakra hozzák létre. Székhelye Belgiumban, Brüsszelben lesz.

Pénzügyi hatások

A költségvetési értékelés jelzi, hogy a közösségi kiadás legfeljebb 470 millió EUR lesz az FCH közös vállalkozás kezdeti időszakában (2017-ig), amire kötelezettséget kellene vállalni 2013. december 31. előtt, azaz ameddig a hetedik keretprogram költségvetése szól. Egy induló, 30 millió eurónyi összegre 2008-ban kell kötelezettséget vállalni, amelyből 28,1 millió EUR működési kiadás, 1,9 millió EUR pedig igazgatási kiadás.

 

A kutatási tevékenységet a Közösség, az Ipari Csoport és a résztvevő egyetemek, állami kutatóintézmények stb. közösen finanszírozzák; az EK készpénzben, a résztvevők – a projektek keretében – természetben teljesítik hozzájárulásaikat.

 

Az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeit a Közösség és az Ipari Csoport a kezdetektől fogva egyenlő arányban (50-50%) fedezi. Ha létrejön a Kutatási Csoport, és felvételét kéri az FCH közös vállalkozásba, a Kutatási Csoport az irányító testületben egy képviseleti helyet kap és a működési költségek 1/12-ed részét fedezi.

 

A közösségi hozzájárulás fedezetét a hetedik keretprogram „Együttműködés” egyedi programjával kapcsolatos alábbi költségvetési tételek képezik: energia; nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák; közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is); környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) – Kutatási Főigazgatóság, valamint közlekedés – Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság. Az FCH közös vállalkozás működési előirányzatait természetesen a hetedik keretprogram fenti költségvetési fejezeteinek egyes tételeiként külön kell kezelni, mivel – a közös vállalkozások létrehozásáról szóló korábbi bizottsági javaslatoktól eltérően – az FCH közös vállalkozásról szóló javaslatban nem szerepel a közös vállalkozás „működési” kiadásaira vonatkozó különálló költségvetési tétel létrehozásának szándéka. Csak az igazgatási kiadásokra vonatkozó külön tételről (08 01 04 20) tesz említést.

 

A bizottsági javaslat az alábbi kiadásmegoszlást tartalmazza:

millió EUR (három tizedesjegyig)

 

Szakasz száma

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

Működési kiadások

Kötelezettségvállalási

előirányzatok (CA)

8.1

a

28.100

70.300

90.100

106.800

73.800

80.900

450.000

Kifizetési előirányzatok (PA)

 

b

28.100

70.300

90.100

106.800

73.800

80.900

450.000

A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások

Technikai és igazgatási segítségnyújtás (NDE) Személyzeti költségek + 50%

8.2.4

c

1.900

2.700

3.400

4.190

3.705

4.105

20.000

TELJES REFERENCIAÖSSZEG

Kötelezettségvállalási előirányzatok

 

a+c

30.000

73.000

93.500

110.990

77.505

85.005

470.000

Kifizetési előirányzatok

 

b+c

30.000

73.000

93.500

110.990

77.505

85.005

470.000

Értékelés

Az előadó módosításai főként két aggályon alapulnak:

1) A közös vállalkozást a 2017. december 31-én végződő kezdeti időtartamra hozzák létre (amely ráadásul meg is hosszabbítható), míg a többéves pénzügyi keret csak a 2013-ig terjedő időszakot fedi le. Ezért az FCH közös vállalkozás tekintetében 2013 után kért közösségi támogatásokat újból értékelni kell az új pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások összefüggéseiben.

A mostani időszakot illetően a javaslat – bár az apadóban lévő 1a. fejezet alá tartozik – összeegyeztethető a többéves pénzügyi kerettel azon egyszerű ok miatt, hogy a szükséges EU-hozzájárulás a hetedik kutatási keretprogramból származik és ekként már szerepel a Bizottság pénzügyi programozásában.

Mindazonáltal az előadó ki szeretné emelni, hogy nem tehető pénzügyi kötelezettségvállalás a mostani többéves pénzügyi keret utáni időszakra (1., 2., 6. és 10. módosítás).

2) Az ITER Közös Vállalkozásról 2007 elején folyt tárgyalásokhoz – amelyek eredménye a 2007. március 7-i háromoldalú tárgyaláson elfogadott következtetések – hasonló módon az FCH közös vállalkozás a költségvetési rendelet 185. cikke értelmében vett ügynökség és ezért arra a költségvetési hatósággal a finanszírozásra kötött megállapodás vonatkozik (3–5., 7–9. és 11–16. módosítás).

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő pénzügyi referenciaösszegnek összhangban kell lennie a jelenlegi 2007-2013. évi többéves pénzügyi keret 1a. fejezetének felső határértékével és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezéseivel; megállapítja, hogy a 2013 utáni finanszírozást majd az új pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások összefüggéseiben kell értékelni;

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b) emlékeztet arra, hogy a Költségvetési Bizottság véleménye nem zárja ki előre a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott, az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozására vonatkozó eljárás kimenetelét;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a és 1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre1 (költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkére,

 

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra2, és különösen annak 47. pontjára,

 

________________________________

1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb a 1525/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.

 

2 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Indokolás

Az ITER-ről 2007. március 7-én tartott háromoldalú egyeztetés következtetéseinek analógiájára az FCH közös vállalkozást is közösségi ügynökségnek kell tekinteni az intézményközi megállapodás 47. pontjának alkalmazásában. Ennek tükröződnie kell a rendeletben említett jogalapokban.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az FCH közös vállalkozást a Közösség hozza létre, a költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól pedig a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést. Mindazonáltal figyelembe kell venni a közös technológiai kezdeményezés mint a köz- és a magánszféra közötti partnerség jellegéből, de különösen a magánszféra költségvetési hozzájárulásából adódó specifikumokat.

(15) Az FCH közös vállalkozást a Közösség hozza létre, a költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól pedig a Tanács ajánlását figyelembe véve az Európai Parlament ad mentesítés.

Indokolás

Az ITER-ről 2007. március 7-én tartott háromoldalú egyeztetés következtetéseinek analógiájára az Európai Parlamentnek teljes és feltétlen felelősséget kell adni a mentesítésre az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtása tekintetében.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az FCH közös vállalkozás a Bizottsággal való egyeztetést követően meghatározott pénzügyi előírásokat fogad el, amelyek az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet elvein alapulnak. Ezeknek az előírásoknak figyelembe kell venniük azokat a speciális működési igényeket, amelyek mindenekelőtt a közösségi és a magánszférából származó pénzügyi eszközök egyesítésének szükségletéből adódnak.

(16) Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi szabályok nem térhetnek el a költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom rendelettől1, kivéve, ha azt a vállalkozás egyedi operatív szükségletei, mindenekelőtt a közösségi és a magánszférából származó pénzügyi eszközök egyesítésének szükséglete indokolja. A Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges minden olyan szabály elfogadásához, amely eltér a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől. Az ilyen eltérésekről értesíteni kell a költségvetési hatóságot.

 

1HL L 357., 2002.12.31., 72. o.; helyesbítés: HL L 2., 2003.1.7. 39. o.

Indokolás

A 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérést a minimumra kell szorítani. A közös vállalkozásnak kétségen felül kell bizonyítania, hogy az ilyen eltérés a kizárólagos mód az alapító rendelet korlátai közötti, megfelelő működésének garantálására.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1. cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös technológiai kezdeményezés megvalósítására a 2017. december 31-ig terjedő időszakra a Szerződés 171. cikke értelmében vett közös vállalkozás jön létre (Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH közös vállalkozás). Ez az időszak e rendelet felülvizsgálatával meghosszabbítható.

(1) A üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös technológiai kezdeményezés megvalósítására a 2017. december 31-ig terjedő időszakra a Szerződés 171. cikke értelmében vett közös vállalkozás jön létre (Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH közös vállalkozás). Ez az időszak e rendelet felülvizsgálatával meghosszabbítható. Az FCH közös vállalkozás a költségvetési rendelet 185. cikkének, illetve a 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 47. pontjának megfelelően létrehozott szervezet.

Indokolás

Lásd a bevezető hivatkozásokra vonatkozó módosítást.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az FCH közös vállalkozás pénzügyi előírásai az 1605/2002/EK rendelet elvein alapulnak. Amennyiben azonban az FCH közös vállalkozás sajátos működési szükségletei azt megkívánják és a Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárult, az előírások eltérhetnek az említett rendelettől.

(1) Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi szabályok nem térhetnek el a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől, kivéve, ha azt működési szükségletei külön megkövetelik, és a Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárult. Az ilyen eltérésekről értesíteni kell a költségvetési hatóságot.

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést, az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályzatában meghatározott eljárásnak megfelelően.

(4) Az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlását figyelembe véve az Európai Parlament ad mentesítést.

Indokolás

Lásd a (15) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az FCH közös vállalkozás és Belgium között befogadói megállapodást kell kötni az FCH közös vállalkozásnak Belgium részéről nyújtandó irodahelyiségekről, kiváltságokról és mentességekről, valamint egyéb támogatásról.

Az FCH közös vállalkozás és Belgium között befogadói megállapodást kell kötni az FCH közös vállalkozásnak a befogadó ország részéről irodahelyiségek, kiváltságok és mentességek tekintetében nyújtandó segítségről, valamint a Belgium részéről nyújtandó egyéb támogatásról.

Indokolás

Egyértelműen elő kell írni, hogy az ügynökséget vagy hasonló közösségi szervet befogadó országtól elvárt a közösségi szerv létrehozásának és működésének megkönnyítéséhez szükséges pénzügyi és minden egyéb segítségnyújtás.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az FCH közös vállalkozás ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjától 2017. december 31-ig tartó kezdeti időszakra jön létre.

(3) Az FCH közös vállalkozás ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjától 2017. december 31-ig tartó kezdeti időszakra jön létre. Az FCH közös vállalkozás a költségvetési rendelet 185. cikkének, illetve a 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 47. pontjának megfelelően létrehozott szervezet.

Indokolás

Lásd a bevezető hivatkozásokra vonatkozó módosítást.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 5 cikk – 15 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– a 8. cikknek megfelelően az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályzatától való eltérések indoklása és jóváhagyása;

– a 8. cikknek megfelelően és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az FCH közös vállalkozás költségvetési szabályainak jóváhagyása;

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 5 cikk – 15 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre irányuló bármely szándék indokolása, a Bizottság előzetes jóváhagyását követően az esetleges eltérések jóváhagyása és a költségvetési hatóság tájékoztatása bármely jóváhagyott eltérésről;

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet – I 11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az FCH közös vállalkozás pénzügyi előírásai az 1605/2002/EK rendelet elvein alapulnak. Amennyiben azonban az FCH közös vállalkozás sajátos működési szükségletei azt megkívánják és a Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárult, az előírások eltérhetnek az említett rendelettől.

(1) Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi szabályok nem térhetnek el a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől, kivéve, ha az eltérés annak sajátos működési szükségleteihez szükséges. A Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges minden olyan szabály elfogadásához, amely eltér a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől. Az ilyen eltérésekről értesíteni kell a költségvetési hatóságot.

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Legkésőbb két hónappal a mindenkori pénzügyi év végét követően a közös vállalkozás előzetes elszámolását meg kell küldeni a Bizottságnak és az Európai Közösségek Számvevőszékének (a továbbiakban: Számvevőszék). A Számvevőszék a mindenkori pénzügyi év végét követő június 15-ig megteszi a közös vállalkozás előzetes elszámolásához fűzött észrevételeit. A pénzügyi évre vonatkozó éves elszámolást a következő évben meg kell küldeni a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének a költségvetési keretrendeletben meghatározott határidőig, hogy a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője belefoglalhassa azt a Bizottság éves elszámolásába. A közös vállalkozás éves elszámolását a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott közösségi számviteli szabályok alapján kell elkészíteni és hitelesíteni.

(5) Legkésőbb két hónappal a mindenkori pénzügyi év végét követően a közös vállalkozás előzetes elszámolását meg kell küldeni a Bizottságnak és az Európai Közösségek Számvevőszékének (a továbbiakban: Számvevőszék). A Számvevőszék a mindenkori pénzügyi év végét követő június 15-ig megteszi a közös vállalkozás előzetes elszámolásához fűzött észrevételeit. A pénzügyi évre vonatkozó éves elszámolást a következő évben meg kell küldeni a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének a költségvetési keretrendeletben meghatározott határidőig, hogy a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője belefoglalhassa azt a Bizottság éves elszámolásába. Az előző évre vonatkozó éves elszámolást és mérleget be kell nyújtani a költségvetési hatósághoz. A közös vállalkozás éves elszámolását a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott közösségi számviteli szabályok alapján kell elkészíteni és hitelesíteni.

Indokolás

Az elszámolásokat és a mérleget tájékoztatás céljából meg kell küldeni a költségvetési hatóság két ágának.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést, az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályzatában előírt eljárásnak megfelelően.

(6) Az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlását figyelembe véve az Európai Parlament ad mentesítést, az FCH közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban előírt eljárásnak megfelelően.

Indokolás

Lásd a (15) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A személyi erőforrásokat a létszámtervben kell meghatározni, amely az éves költségvetésben szerepel.

(1) A személyi erőforrásokat a létszámtervben kell meghatározni, amely az éves költségvetésben szerepel, és azt a Bizottságnak továbbítania kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió előzetes költségvetési tervezetével együtt.

Indokolás

A már meglévő közös vállalkozásokhoz hasonlóan a Bizottságnak az előzetes költségvetési tervezettel együtt közzé kell tennie az FCH közös vállalkozás létszámtervét is.

ELJÁRÁS

Cím

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.12.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Az elfogadás dátuma

28.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  HL L 400., 2006.12.30., 66-241. o.

ELJÁRÁS

Cím

Az Üzemanyagcellák és Hidrogén közös vállalkozás létrehozása

Hivatkozások

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

30.11.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

10.12.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.12.2007

CONT

10.12.2007

ENVI

10.12.2007

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

12.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Pia Elda Locatelli

18.12.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2008

6.3.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Gyürk András, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Barsiné Pataky Etelka, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău