SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych

10.4.2008 - (COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS)) - *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Pia Elda Locatelli

Procedura : 2007/0211(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0145/2008
Teksty złożone :
A6-0145/2008
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych

(COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0571),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1] (rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 185),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[2] (PMI), w szczególności jego pkt 47,

–   uwzględniając art. 171 oraz art. 172 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0446/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A6‑0145/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem pozycji 1a obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie po roku 2013 poddaje się ocenie w kontekście negocjacji kolejnych ram finansowych;

3.  zaznacza, że opinia przedstawiona przez Komisję Budżetową nie neguje wyników procedury określonej w pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., które ma zastosowanie do ustanawiania wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych;

4.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

5.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

6.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) W marcu 2007 r. komisja wdrożeniowa europejskiej platformy technologicznej „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” przyjęła plan realizacji, w którym oszacowano, że na sprostanie wyzwaniom technologicznym w latach 2007-2015 należy przeznaczyć kwotę 7,4 mld euro, z czego jedną trzecią powinny stanowić nakłady na badania i rozwój. Aby umożliwić rozwój technologii zrównoważonych w perspektywie długoterminowej w UE, znaczną część wspomnianego wyżej budżetu na badania i rozwój powinno się przeznaczyć na badania przełomowe.

Poprawka  2

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Celem europejskiej platformy technologicznej „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” jest realizacja programu badań, rozwoju technicznego i działań demonstracyjnych w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie. Działania te powinny być realizowane przy współpracy i z udziałem zainteresowanych podmiotów z branży, w tym MŚP, ośrodków badawczych, uczelni wyższych i regionów.

(9) Celem europejskiej platformy technologicznej „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” jest realizacja programu badań, rozwoju technicznego i działań demonstracyjnych w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie. Działania te, które powinny się opierać na pracach wykonanych przez europejską platformę technologiczną „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe”, powinny być realizowane przy współpracy i z udziałem zainteresowanych podmiotów z branży, w tym MŚP, ośrodków badawczych, uczelni wyższych i regionów.

Uzasadnienie

Należy opierać się na pracach już wykonanych przez platformę technologiczną, takich jak strategiczny program badań i strategia wprowadzania technologii.

Poprawka  3

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Ze względu na długofalowy charakter partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem najważniejszych zainteresowanych podmiotów, oczekiwane korzyści społeczno-ekonomiczne dla obywateli Europy, zapewniane przez Komisję i przemysł łączenie środków finansowych i współfinansowanie działalności badawczo-rozwojowej i demonstracyjnej w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych, wysoki poziom wymaganych kompetencji naukowo-technicznych oraz udział praw własności przemysłowej, konieczne jest utworzenie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (dalej „wspólnego przedsięwzięcia FCH” (ang. Fuel Cells and Hydrogen)) na mocy art. 171 Traktatu. Podmiot ten powinien zagwarantować skoordynowane wykorzystanie i efektywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na cele wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami rozpoczętymi lecz nie zakończonymi w trakcie realizacji siódmego programu ramowego (2007-2013), wspólne przedsięwzięcie FCH należy utworzyć na początkowy okres 10 lat, kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Okres ten może zostać przedłużony.

(10) Ze względu na długofalowy charakter partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem najważniejszych zainteresowanych podmiotów, oczekiwane korzyści społeczno-ekonomiczne dla obywateli Europy, zapewniane przez Komisję i przemysł łączenie środków finansowych i współfinansowanie działalności badawczo-rozwojowej i demonstracyjnej w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych, wysoki poziom wymaganych kompetencji naukowo-technicznych oraz udział praw własności przemysłowej, konieczne jest utworzenie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (dalej „wspólnego przedsięwzięcia FCH” (ang. Fuel Cells and Hydrogen)) na mocy art. 171 Traktatu. Podmiot ten powinien zagwarantować skoordynowane wykorzystanie i efektywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na cele wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami rozpoczętymi, lecz nie zakończonymi w trakcie realizacji siódmego programu ramowego (2007–2013), wspólne przedsięwzięcie FCH należy utworzyć na okres kończący się 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. wciąż realizowane projekty będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Odkrycia o przełomowym charakterze w wielu dziedzinach są niezbędne do skutecznego stosowania technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych. W związku z powyższym Komisja powinna odgrywać znaczącą rolę w zagwarantowaniu, że na badania długoterminowe zostanie położony odpowiedni nacisk oraz że uzyskają one odpowiednie wsparcie, uwzględniające opinie organów doradczych wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych, a mianowicie komitetu naukowego oraz grupy wysokiego szczebla skupiającej państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Badania długoterminowe powinny odgrywać ważną rolę we wspólnej inicjatywie technologicznej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Należy promować udział małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów w zakresie działań BRT. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w siódmym programie ramowym, maksymalny poziom finansowania kosztów kwalifikowanych ze środków publicznych w przypadku małych i średnich i przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów powinien być o pięćdziesiąt procent wyższy niż dla pozostałych podmiotów.

Uzasadnienie

Finansowanie projektów powinno przebiegać zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w zasadach uczestnictwa 7PR, co oznacza, że w przypadkach, gdy maksymalna wartość wkładu Wspólnoty może stanowić 50% łącznych kosztów kwalifikowanych ogółem, procent ten dla małych i średnich przedsiębiorstw może wynieść 75%. Jeśli wielkość finansowania będzie niższa (w celu zastosowania się do zasad przeliczania walut), proporcje powinny zostać takie same (przykładowo: 40% w „normalnych” przypadkach i 60% dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych).

Poprawka  6

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia FCH powinny być Wspólnota Europejska oraz zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (dalej „zrzeszenie branżowe”), reprezentujące interesy przemysłu i otwarte dla przedsiębiorstw prywatnych. Członkiem wspólnego przedsięwzięcia FCH może zostać zrzeszenie podmiotów badawczych.

(12) Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia FCH powinny być Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję, oraz zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (dalej „zrzeszenie branżowe”), reprezentujące interesy przemysłu i otwarte dla przedsiębiorstw prywatnych oraz stowarzyszeń branżowych ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Członkiem wspólnego przedsięwzięcia FCH może zostać zrzeszenie podmiotów badawczych.

Uzasadnienie

Uznanie roli sektorowych stowarzyszeń branżowych (takich jak Fuel Cell Europe, European Hydrogen Association i innych) jest konieczne dla powodzenia i ciągłości wspólnej inicjatywy technologicznej. Organizacje te są głównymi filarami kształtowania dialogu pomiędzy decydentami politycznymi a przemysłem oraz umożliwiają lepsze rozpowszechnianie informacji i przeprowadzanie konsultacji. Ułatwiają one zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi i zasobami ludzkimi, aby uczestniczyć w inicjatywach pochodzących z Brukseli.

Poprawka  7

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH powinny być od początku pokrywane w równych częściach wkładem finansowym przez Wspólnotę Europejską i zrzeszenie branżowe. W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych powinno ono wnosić wkład w wysokości 1/12 kosztów funkcjonowania.

(13) Koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH powinny być od początku pokrywane w równych częściach wkładem finansowym przez Wspólnotę Europejską i zrzeszenie branżowe. W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych powinno ono również wnosić wkład w koszty funkcjonowania.

Uzasadnienie

Środowisko badawcze powinno być w pełni zaangażowane we wspólne inicjatywy technologiczne, ponieważ najwcześniejsze etapy badań powinny stanowić istotny element przyszłego programu pracy. Aby nie tworzyć trudnych do pokonania i zbędnych przeszkód utrudniających udział środowiska naukowego we wspólnym przedsięwzięciu, jego wkład w koszty bieżące powinien być proporcjonalny.

Poprawka  8

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Koszty funkcjonowania, a w szczególności koszty administracyjne powinny być ograniczone do absolutnego minimum; jednocześnie należy w pełni wykorzystać zasoby i systemy organizacyjne istniejących organów.

Uzasadnienie

Należy ograniczyć zbędną biurokrację oraz tworzenie dodatkowych organów.

Poprawka  9

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Koszty operacyjne prac badawczo-rozwojowych i działań demonstracyjnych powinny być finansowane ze środków Wspólnoty i sektora prywatnego.

(14) Koszty operacyjne powinny być finansowane przez Wspólnotę, przemysł oraz inne podmioty prawne publiczne i prywatne uczestniczące w działaniach. Inne finansowanie może zostać udostępnione między innymi przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zwłaszcza w ramach mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka opracowanego wspólnie przez EBI i Komisję zgodnie z załącznikiem III do decyzji nr 971/2006/WE.

Uzasadnienie

Aby maksymalnie zwiększyć publiczne i prywatne inwestycje w badania i rozwój w tej dziedzinie, wszystkie opcje finansowania powinny być otwarte, łącznie z finansowaniem przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka, który wprowadzono w 7. programie ramowym.

Poprawka  10

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu oraz celem przyciągnięcia najwyższej klasy wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej Komisja powinna być upoważniona do oddelegowania takiej liczby urzędników, jaką uważa za stosowną w przypadku wspólnej przedsięwzięcia FCH. Pozostały personel powinien zostać zatrudniony przez wspólne przedsięwzięcie FCH w zgodzie z przepisami prawa pracy państwa przyjmującego.

Uzasadnienie

Członkowie personelu wspólnej inicjatywy technologicznej niepozostający w służbie Komisji, i którzy zostaną zatrudnieni przez wspólną inicjatywę lub zaproponowani przez sektor, muszą zostać zatrudnieni zgodnie z przepisami prawa pracy państwa przyjmującego.

Poprawka  11

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspólne przedsięwzięcie FCH powinno być organem utworzonym przez Wspólnotę, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski, na zalecenie Rady, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z publiczno-prywatnego charakteru wspólnej inicjatywy technologicznej, a w szczególności z wkładu sektora prywatnego do budżetu.

(15) Wspólne przedsięwzięcie FCH powinno być organem utworzonym przez Wspólnotę, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski, uwzględniając zalecenie Rady.

Uzasadnienie

Analogicznie do wniosków rozmów trójstronnych z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia ITRE, Parlament Europejski powinien być w pełni i bezwarunkowo odpowiedzialny za udzielanie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Wspólne przedsięwzięcie FCH powinno w uzgodnieniu z Komisją przyjąć swój regulamin finansowy oparty na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Regulamin ten powinien uwzględniać szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia, wynikające w szczególności z konieczności połączenia finansowania ze środków wspólnotowych i prywatnych.

(16) Zasady finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia FCH nie powinny odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego1, chyba że wyraźnie wymagają tego jego potrzeby operacyjne, w szczególności konieczność połączenia finansowania ze środków wspólnotowych i prywatnych. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 powinna być wymagana uprzednia zgoda Komisji. O takich odstępstwach powinno się informować władzę budżetową.

 

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. Sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, s. 39.

Uzasadnienie

Odstępstwa od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 powinny być zredukowane do absolutnego minimum. Wspólne przedsięwzięcie musi bezsprzecznie udowodnić, że takie odstępstwo jest jedynym sposobem na zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w granicach określonych w rozporządzeniu je powołującym.

Poprawka  13

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie ogniw paliwowych i technologii wodorowych (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem FCH”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Okres ten może zostać przedłużony w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia.

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie ogniw paliwowych i technologii wodorowych (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem FCH”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. wciąż realizowane projekty będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

2. Wspólne przedsięwzięcie FCH posiada osobowość prawną. W państwach członkowskich posiada zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym na mocy prawa tych państw. W szczególności wspólne przedsięwzięcie może nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną postępowania sądowego.

2. Wspólne przedsięwzięcie FCH jest organem Wspólnoty, o którym mowa w art. 185 rozporządzenia finansowego oraz art. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania środkami finansowymi1. Na terytorium każdego z państw członkowskich posiada on zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym na mocy prawa tych państw. W szczególności wspólne przedsięwzięcie może nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną postępowania sądowego.

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH uznaje się za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 22 lit. c) dyrektywy 2004/17/WE i art. 15 lit. c) dyrektywy 2004/18/WE.

 

4. Siedziba wspólnego przedsięwzięcia FCH mieści się w Brukseli, Belgia.

4. Siedziba wspólnego przedsięwzięcia FCH mieści się w Brukseli, Belgia.

5. Statut wspólnego przedsięwzięcia FCH jest zawarty w załączniku.

5. Statut wspólnego przedsięwzięcia FCH jest zawarty w załączniku.

 

1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że wspólne przedsięwzięcie jest organem Wspólnoty i że w związku z tym zagwarantowana jest kontrola budżetu przez Parlament.

Poprawka  14

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W szczególności wspólne przedsięwzięcie:

2. W szczególności wspólne przedsięwzięcie:

 

(-a) dąży do zapewnienia Unii Europejskiej wiodącej pozycji w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych oraz do stworzenia warunków dla dokonania się przełomu rynkowego w zakresie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych, tak aby rynek mógł wygenerować istotne korzyści, jakich można się spodziewać po takich technologiach;

(a) w sposób skoordynowany wspiera badania, rozwój techniczny i działania demonstracyjne (BRT+D) w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych celem niedopuszczenia do niepowodzenia rynkowego oraz koncentruje się na opracowywaniu zastosowań rynkowych, wspomagając w ten sposób dodatkowe wysiłki przemysłu mające na celu szybkie wprowadzenie ogniw paliwowych i technologii wodorowych;

(a) w sposób skoordynowany wspiera badania, rozwój techniczny i działania demonstracyjne (BRT) w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych w ramach 7. programu ramowego (zwanych dalej „krajami stowarzyszonymi”) celem niedopuszczenia do niepowodzenia rynkowego oraz koncentruje się na opracowywaniu zastosowań rynkowych, wspomagając w ten sposób dodatkowe wysiłki przemysłu mające na celu szybkie wprowadzenie ogniw paliwowych i technologii wodorowych;

(b) wspiera realizację priorytetów badawczych wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych, zwłaszcza poprzez przyznawanie finansowania na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków;

(b) wspiera realizację priorytetów badawczych wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych, w tym przełomowych badań, zwłaszcza poprzez przyznawanie finansowania na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków;

(c) zachęca do zwiększania publicznych i prywatnych nakładów na badania w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych;

(c) zachęca do zwiększania publicznych i prywatnych nakładów na badania w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych;

(d) zawiera umowy o usługi i dostawy niezbędne dla funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH;

 

(e) zapewnia efektywność i skuteczność wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych.

 

Uzasadnienie

Tekst prawny powinien odzwierciedlać główne cele oraz koncentrować się na nich. Nie ma potrzemy ponownego wspominania innej działalności omawianej już w statucie. Nadal potrzebne są przełomowe badania zanim technologie będzie można wprowadzić na rynek, a wspólne przedsięwzięcie powinno wspierać te badania.

Poprawka  15

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

skreślony

Członkowie

 

1. Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia FCH (zwanymi dalej „członkami założycielami”) są:

 

(a) Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję, oraz

 

(b) zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl), utworzone zgodnie z prawem belgijskim (dalej „zrzeszenie branżowe”).

 

2. Członkiem wspólnego przedsięwzięcia (dalej „członkiem”) może zostać zrzeszenie podmiotów badawczych, reprezentujące organizacje badawcze o charakterze niezarobkowym, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze, pod warunkiem powołania podmiotu mającego za zadanie reprezentować środowisko badawcze. W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych, będzie ono posiadać jedno miejsce w radzie zarządzającej.

 

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. Umieszczanie tego postanowienia zarówno w tekście prawnym, jak i w statutach jest zbędne, a nawet może prowadzić do niespójności z prawnego punktu widzenia.

Poprawka  16

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

skreślony

Organy

 

1. Organami wspólnego przedsięwzięcia FCH są:

 

(a) rada zarządzająca,

 

(b) biuro programowe.

 

2. Organami doradczymi wspólnego przedsięwzięcia FCH są:

 

(a) grupa wysokiego szczebla skupiająca państwa członkowskie,

 

(b) komitet naukowy.

 

3. Forum konsultacji w kwestiach postępu, aktualnego stanu wiedzy oraz koordynacji i orientacji prac badawczych w przyszłości będzie walne zgromadzenie partnerów.

 

Zgromadzenie to będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz dla międzynarodowych grup interesów z państw członkowskich i z krajów trzecich. Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku.

 

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. Umieszczanie tego postanowienia zarówno w tekście prawnym, jak i w statutach jest zbędne, a nawet może prowadzić do niespójności z prawnego punktu widzenia.

Poprawka  17

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Źródła finansowania

Wkład wspólnotowy

1. Działalność wspólnego przedsięwzięcia FCH jest finansowana wspólnie ze środków jego członków założycieli i członka. Ponadto państwa członkowskie, kraje stowarzyszone, regiony i inne podmioty podzielające cele wspólnej inicjatywy technologicznej mogą wnosić wkład w realizację projektów.

 

2. Koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH są od początku pokrywane w równych częściach wkładem finansowym przez Wspólnotę Europejską i zrzeszenie branżowe. W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych wnosi ono wkład w wysokości 1/12 kosztów funkcjonowania. W takim przypadku wkład Komisji zostaje odpowiednio zmniejszony.

 

3. Koszty operacyjne BRT+D będą pokrywane wspólnie z wkładu finansowego Wspólnoty oraz z wkładów rzeczowych o wartości co najmniej równej wkładowi Wspólnoty, pochodzących od prywatnych podmiotów prawnych uczestniczących w działaniach.

 

4. Maksymalna wartość wkładu Wspólnoty we wspólne przedsięwzięcie FCH na pokrycie kosztów funkcjonowania oraz kosztów operacyjnych wynosi 470 mln EUR. Szacuje się, że koszty funkcjonowania nie przekroczą 20 mln EUR. Środki pochodzić będą z budżetu programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013), w ramach realizacji budżetu Wspólnoty zgodnie z przepisami art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. Ustalenia dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty będą przedmiotem umowy ogólnej i corocznych umów finansowych zawieranych przez Komisję w imieniu Wspólnoty ze wspólnym przedsięwzięciem FCH.

1. Wstępna wartość wkładu Wspólnoty we wspólne przedsięwzięcie FCH na pokrycie kosztów funkcjonowania (w tym kosztów administracyjnych) oraz kosztów operacyjnych wynosi 470 mln EUR. Wkład wnoszony jest ze środków z budżetu ogólnego Unii Europejskiej przeznaczonych na tematy „Energia”, „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne”, „Środowisko (w tym zmiany klimatu)” oraz „Transport (w tym aeronautyka)” programu szczegółowego na rzecz współpracy wdrażającego siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013), w ramach realizacji budżetu Wspólnoty zgodnie z przepisami art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. Wartość wkładu może zostać zmieniona podczas przeglądu śródokresowego w świetle dokonanych postępów i osiągnięć, a także wpływu wspólnego przedsięwzięcia FCH.

5. O ile po roku 2013 (gdy kończy się realizacja 7PR) nie zostaną przyznane środki finansowe, w latach 2014-2017 kontynuowane będą tylko te projekty, w przypadku których do dnia 31 grudnia 2013 roku podpisano umowę o przyznanie dotacji.

2. Ustalenia dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty będą przedmiotem umowy ogólnej i corocznych umów finansowych zawieranych przez Komisję w imieniu Wspólnoty ze wspólnym przedsięwzięciem FCH.

 

2a. Część wkładu Wspólnoty we wspólne przedsięwzięcie FCH przeznaczonego na finansowanie działalności związanej z badaniami i rozwojem przyznawana jest w drodze otwartego, konkurencyjnego zaproszenia do składania wniosków oraz po dokonaniu oceny proponowanego wniosku, z pomocą niezależnych rzeczoznawców.

 

2b. Wkład Komisji w koszty funkcjonowania nie przekracza 20 mln EUR, wypłacanych w rocznych ratach w maksymalnej wysokości 2 mln EUR; wszelkie środki niewykorzystane w ciągu roku bieżącego zostają przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową w kolejnych latach;

Uzasadnienie

Kwota przewidziana w wyniku prac platformy technologicznej „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” (7,4 mld euro w latach 2007-2015 finansowane ze środków publicznych i prywatnych), niezbędna do osiągnięcia celów wspólnej inicjatywy technologicznej FCH, nie znajduje odzwierciedlenia w bieżącym projekcie budżetu. Takie niedoinwestowanie jest nie tylko wyraźnym zaprzeczeniem przedstawionej przez przemysł deklaracji działań dotyczących zainwestowania stosownej części wymaganych środków, ale zagraża również osiągnięciu wyznaczonych celów.

Poprawka  18

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreślony

Udział w projektach

 

1. W projektach uczestniczyć mogą osoby prawne i organizacje międzynarodowe z siedzibą w państwie członkowskim, kraju stowarzyszonym lub dowolnym kraju trzecim, spełniające minimalne warunki uczestnictwa.

 

2. Minimalne warunki uczestnictwa w projektach finansowanych przez wspólne przedsięwzięcie FCH są następujące:

 

(a) minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne, z których każdy musi posiadać siedzibę w innym państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym;

 

(b) wszystkie trzy podmioty prawne muszą być niezależne od siebie w rozumieniu art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013);

 

(c) przynajmniej jeden z tych podmiotów musi należeć do zrzeszenia branżowego lub zrzeszenia podmiotów badawczych, o ile zostało ono utworzone.

 

3. Podmioty prawne pragnące uczestniczyć w projekcie tworzą konsorcjum i wyznaczają jeden podmiot ze swojego grona do pełnienia funkcji koordynatora. W normalnej sytuacji koordynatorem jest członek zrzeszenia branżowego lub zrzeszenia podmiotów badawczych, o ile zostało ono utworzone. Wyjątki od tej reguły wymagają zgody rady zarządzającej.

 

4. W przypadku umów o usługi i dostawy, działań pomocniczych, studiów i działań szkoleniowych finansowanych przez wspólne przedsięwzięcie FCH minimalnym warunkiem jest uczestnictwo jednego podmiotu prawnego.

 

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. Umieszczanie tego postanowienia zarówno w tekście prawnym, jak i w statutach jest zbędne, a nawet może prowadzić do niespójności z prawnego punktu widzenia.

Poprawka  19

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreślony

Warunki niezbędne do uzyskania finansowania

 

1. Wkład Wspólnoty we wspólne przedsięwzięcie FCH z przeznaczeniem na finansowanie działań BRT+D przyznawany będzie na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.

 

2. W wyjątkowych przypadkach wspólne przedsięwzięcie FCH może ogłaszać zaproszenia do składania ofert, jeśli zostanie to uznane za stosowne w celu skutecznej realizacji celów badawczych.

 

3. Do uzyskania takiego finansowania kwalifikują się prywatne podmioty prawne spełniające wszystkie z następujących kryteriów:

 

(a) posiadają siedzibę w państwie członkowskim lub posiadają swoją statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju stowarzyszonym albo kandydującym;

 

(b) prowadzą działalność w zakresie BRT+D w dziedzinie ogniw paliwowych i/lub technologii wodorowych, ich zastosowań przemysłowych lub wprowadzania, lub posiadają konkretne plany podjęcia takiej działalności w najbliższym czasie na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

4. Do uzyskania finansowania kwalifikują się również następujące podmioty:

 

(a) podmioty publiczne o charakterze niezarobkowym, posiadające siedzibę w państwie członkowskim, kraju stowarzyszonym, kraju kandydującym lub na terenie EOG, w tym szkoły średnie i uczelnie wyższe;

 

(b) organizacje międzynarodowe, posiadające osobowość prawną na mocy międzynarodowego prawa publicznego, jak również wszelkie specjalne agencje utworzone przez tego rodzaju organizacje międzynarodowe;

 

(c) podmioty prawne z krajów trzecich, pod warunkiem, że rada zarządzająca uzna ich uczestnictwo za szczególnie korzystne dla projektu.

 

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. Umieszczanie tego postanowienia zarówno w tekście prawnym, jak i w statutach jest zbędne, a nawet może prowadzić do niespójności z prawnego punktu widzenia.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia FCH oparty jest na przepisach rozporządzenia nr 1605/2002. Regulamin może odbiegać od rozporządzenia nr 1605/2002 w przypadku gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia FCH, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji.

1. Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia FCH nie mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne oraz pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji. O takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  21

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do pracowników wspólnego przedsięwzięcia FCH zastosowanie mają regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

1. Wspólne przedsięwzięcie FCH rekrutuje personel zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przyjmującym. Komisja może oddelegować do wspólnego przedsięwzięcia FCH konieczną jej zdaniem liczbę urzędników.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu ze stanowiskiem Parlamentu w sprawie innych wspólnych inicjatyw technologicznych, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia.

Poprawka  22

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W stosunku do swoich pracowników wspólne przedsięwzięcie FCH korzysta z uprawnień przekazanych organowi mianującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz przekazanych organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

skreślony

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu ze stanowiskiem Parlamentu w sprawie innych wspólnych inicjatyw technologicznych, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia.

Poprawka  23

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze dotyczące oddelegowania urzędników Wspólnot Europejskich.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu ze stanowiskiem Parlamentu w sprawie innych wspólnych inicjatyw technologicznych, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia.

Poprawka  24

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

skreślony

Przywileje i immunitety

 

Do wspólnego przedsięwzięcia FCH oraz jego pracowników stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

 

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu ze stanowiskiem Parlamentu w sprawie innych wspólnych inicjatyw technologicznych, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia.

Poprawka  25

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdawczość, oceny i absolutorium

Sprawozdawczość, oceny i absolutorium

1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie w sprawie postępów osiągniętych przez wspólne przedsięwzięcie FCH.

1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie w sprawie postępów osiągniętych przez wspólne przedsięwzięcie FCH. Sprawozdanie zawiera liczbę przekazanych wniosków, liczbę wniosków przekazanych do finansowania, rodzaj uczestników (w tym MŚP) oraz statystyki krajowe.

2. Dwa lata po utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia FCH, a w każdym razie nie później niż w 2010 r., Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadzi ocenę śrόdokresową wspólnego przedsięwzięcia FCH. Ocena ta dotyczyć będzie jakości i efektywności działalności wspólnego przedsięwzięcia FCH oraz postępów w realizacji jego celów. Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tej oceny wraz z poczynionymi przez nią obserwacjami.

2. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja przedstawi oceny śródokresowe wspólnego przedsięwzięcia FCH przeprowadzone z pomocą niezależnych ekspertów. Ocena ta dotyczyć będzie jakości i efektywności działalności wspólnego przedsięwzięcia FCH oraz postępów w realizacji jego celów. Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tej oceny wraz z poczynionymi przez nią obserwacjami oraz, o ile uzna to za właściwe, wnioski dotyczące poprawek niniejszego rozporządzenia.

3. Pod koniec 2017 r. Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadzi ostateczną ocenę wspólnego przedsięwzięcia FCH. Wyniki ostatecznej oceny zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Nie później niż sześć miesięcy od zakończenia działalności wspólnego przedsięwzięcia FCH Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadza ocenę końcową wspólnego przedsięwzięcia FCH. Wyniki ostatecznej oceny zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia FCH.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela Parlament Europejski po uwzględnieniu zalecenia Rady.

Uzasadnienie

Analogicznie do wniosków rozmów trójstronnych z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia ITRE, Parlament Europejski powinien być w pełni i bezwarunkowo odpowiedzialny za udzielanie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Poprawka  26

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej

Wspólne przedsięwzięcie FCH przyjmuje przepisy dotyczące upowszechniania i wykorzystania wyników działań BRT+D, w tym przepisy dotyczące wykonania w stosownych przypadkach praw własności intelektualnej opracowanej w toku działań BRT+D na mocy niniejszego rozporządzenia. Przepisy te zapewniają wykorzystanie i upowszechnianie wyników działań BRT+D.

Wspólne przedsięwzięcie FCH przyjmuje przepisy dotyczące upowszechniania i wykorzystania wyników badań w oparciu o zasady zapisane w rozporządzeniu (WE) 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013)1 (zwane dalej „zasadami uczestnictwa w siódmym programie ramowym”), które gwarantuje, w stosownych przypadkach, że własność intelektualna wynikająca z działalności badawczej i rozwojowej jest chroniona, a wyniki badań wykorzystane i upowszechniane.

 

Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s.1.

Uzasadnienie

Omawiana wspólna inicjatywa technologiczna jest częścią siódmego programu ramowego. Zatem przepisy regulujące prawa własności intelektualnej powinny opierać się na zasadach wymienionych w zasadach uczestnictwa w siódmym programie ramowym.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem FCH i Belgią zawarta zostanie umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu FCH.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem FCH i Belgią zawarta zostanie umowa dotycząca pomocy państwa przyjmującego w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu FCH.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że od państwa przyjmującego jakąkolwiek agencję lub tego rodzaju organ Wspólnoty oczekuje się zapewnienia wsparcia finansowego i wszelkiej innej pomocy koniecznej, aby ułatwić ustanowienie i prowadzenie działalności organu Wspólnoty.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH powołuje się początkowo na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH powołuje się początkowo na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Jest organem ustanowionym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego oraz pkt. 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Poprawka  29

Załącznik – Artykuł I.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele i główne zadania

Główne zadania i działania

1. Wspólne przedsięwzięcie FCH działa w ramach 7PR na rzecz umożliwienia przyjęcia się na rynku ogniw paliwowych i technologii wodorowych, co może przynieść znaczące korzyści dla całego społeczeństwa w następstwie oddziaływania sił rynkowych;

1. Głównymi zadaniami i działaniami wspólnego przedsięwzięcia FCH są:

2. Do celów wspólnego przedsięwzięcia należą:

 

– zapewnienie Europie miejsca w światowej czołówce w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych;

a) zapewnienie ustanowienia wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych oraz skutecznego zarządzania nią;

osiągnięcie masy krytycznej prac badawczych, pozwalającej przemysłowi, inwestorom publicznym i prywatnym, decydentom i innym zainteresowanym podmiotom nabrać zaufania co do uczestnictwa w długoterminowym programie;

b) osiągnięcie masy krytycznej prac badawczych, pozwalającej przemysłowi, inwestorom publicznym i prywatnym, decydentom i innym zainteresowanym podmiotom nabrać zaufania do uczestnictwa w długoterminowym programie;

pozyskanie dalszych nakładów na badania, rozwój techniczny i demonstracje od przemysłu oraz ze środków krajowych i regionalnych;

c) pozyskanie dalszych nakładów na badania, rozwój techniczny i demonstracje od przemysłu oraz ze środków krajowych i regionalnych;

– budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez ścisłą współpracę z badaniami prowadzonymi na poziomie krajowym i regionalnym, przy zachowaniu zasady pomocniczości;

 

integracja badań, rozwoju technicznego i demonstracji, koncentracja na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w długim okresie oraz na realizacji zakładanej konkurencyjności przemysłu w zakresie kosztów, sprawności i trwałości, a także rozwiązanie najważniejszych problemów natury technicznej;

d) integracja badań, rozwoju technicznego i demonstracji, koncentracja na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w długim okresie oraz na realizacji zakładanej konkurencyjności przemysłu w zakresie kosztów, sprawności i trwałości, a także rozwiązanie najważniejszych problemów natury technicznej;

pobudzanie innowacji i powstawania nowych łańcuchów wartości obejmujących MŚP;

e) pobudzanie innowacji i powstawania nowych łańcuchów wartości obejmujących MŚP;

ułatwianie współpracy przemysłu, uczelni wyższych i ośrodków badawczych, między innymi w dziedzinie badań podstawowych;

f) ułatwianie współpracy przemysłu, uczelni wyższych i ośrodków badawczych, między innymi w dziedzinie badań podstawowych;

 

g) promowanie uczestnictwa MŚP w swoich działaniach zgodnie z celami siódmego programu ramowego;

zachęcanie do uczestnictwa instytucji z wszystkich – w tym nowych – państw członkowskich i z krajów kandydujących;

h) zachęcanie do uczestnictwa instytucji ze wszystkich państw członkowskich i z krajów stowarzyszonych;

realizacja szeroko zakrojonych badań socjotechnoekonomicznych mających na celu ocenę i monitorowanie postępu technicznego oraz pozatechnicznych barier utrudniających wejście na rynek;

i) realizacja szeroko zakrojonych badań socjotechnoekonomicznych mających na celu ocenę i monitorowanie postępu technicznego oraz pozatechnicznych barier utrudniających wejście na rynek;

realizacja badań na potrzeby opracowania nowych oraz weryfikacji istniejących regulacji prawnych i norm, celem usunięcia sztucznych barier utrudniających wejście na rynek oraz celem wspierania wymienności, interoperacyjności, transgranicznego handlu wodorem i rynków eksportowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji i nieutrudnianiu innowacji;

j) realizacja badań na potrzeby opracowania nowych oraz weryfikacji istniejących regulacji prawnych i norm, celem usunięcia sztucznych barier utrudniających wejście na rynek oraz celem wspierania wymienności, interoperacyjności, transgranicznego handlu wodorem i rynków eksportowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji i nieutrudnianiu innowacji;

zapewnienie społeczeństwu rzetelnych informacji celem budowania świadomości i akceptacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa wodoru oraz związanych z nowymi technologiami korzyści dla środowiska, bezpieczeństwa dostaw, kosztów energii oraz zatrudnienia.

k) przekazywanie i rozpowszechnianie cennych informacji dotyczących swojej działalności, w szczególności wśród MŚP i ośrodków badawczych oraz zapewnienie społeczeństwu rzetelnych informacji w celu budowania świadomości i akceptacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa wodoru oraz związanych z nowymi technologiami korzyści dla środowiska, bezpieczeństwa dostaw, kosztów energii oraz zatrudnienia;

3. Głównym zadaniem wspólnego przedsięwzięcia FCH będzie doprowadzenie do utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych oraz zapewnienie sprawnego zarządzania nią.

 

4. Obejmuje to:

 

opracowanie i realizację wieloletniego planu działań badawczych;

l) opracowanie i realizacja wieloletniego planu działań badawczych;

wnoszenie wkładu finansowego Wspólnoty oraz mobilizowanie środków sektora prywatnego i innych środków pochodzących z sektora publicznego potrzebnych do realizacji działań wspólnego przedsięwzięcia w zakresie BRT+D;

m) zapewnianie wkładu finansowego Wspólnoty oraz mobilizowanie zasobów sektora prywatnego i innych zasobów pochodzących z sektora publicznego potrzebnych do realizacji działań wspólnego przedsięwzięcia w zakresie BRT;

zapewnienie należytej realizacji działań BRT+D i należytego zarządzania środkami finansowymi;

n) zapewnienie należytej realizacji działań BRT i należytego zarządzania zasobami;

– współpracę i konsultacje z grupą wysokiego szczebla skupiającą państwa członkowskie;

 

– współpracę i konsultacje z komitetem naukowym;

 

– organizowanie corocznych spotkań walnego zgromadzenia partnerów;

 

przekazywanie i rozpowszechnianie informacji o projektach, w tym nazw uczestników, wyników działań BRT+D i kwot wkładu finansowego wspólnego przedsięwzięcia FCH;

o) przekazywanie i rozpowszechnianie informacji o projektach, w tym nazw uczestników, wyników działań BRT i kwot wkładu finansowego wspólnego przedsięwzięcia FCH;

powiadamianie podmiotów prawnych, które zawarły ze wspólnym przedsięwzięciem FCH umowę o przyznanie dotacji, o możliwościach zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w szczególności o mechanizmie finansowania opartym na podziale ryzyka utworzonym na mocy siódmego programu ramowego;

p) powiadamianie podmiotów prawnych, które zawarły ze wspólnym przedsięwzięciem FCH umowę o przyznanie dotacji, o możliwościach zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w szczególności o mechanizmie finansowania opartym na podziale ryzyka utworzonym na mocy siódmego programu ramowego;

zapewnienie wysokiej przejrzystości i uczciwej konkurencji w warunkach równoprawnego dostępu wszystkim podmiotom ubiegającym się o uczestnictwo w działaniach badawczych i demonstracyjnych wspólnego przedsięwzięcia FCH, niezależnie od faktu, czy należą do zrzeszenia podmiotów badawczych lub zrzeszenia branżowego (zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom);

q) zapewnienie wysokiego poziomu przejrzystości i uczciwej konkurencji w warunkach równoprawnego dostępu wszystkim podmiotom ubiegającym się o uczestnictwo w działaniach badawczych i demonstracyjnych wspólnego przedsięwzięcia FCH, niezależnie od tego, czy należą do zrzeszenia podmiotów badawczych lub zrzeszenia branżowego (zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom);

śledzenie rozwoju sytuacji w przedmiotowej dziedzinie na arenie międzynarodowej oraz w stosownych przypadkach uczestniczenie we współpracy międzynarodowej.

r) śledzenie rozwoju sytuacji w przedmiotowej dziedzinie na arenie międzynarodowej oraz w stosownych przypadkach uczestniczenie we współpracy międzynarodowej;

 

s) rozwijanie ścisłej współpracy i zapewnianie koordynacji z ramowym programem w zakresie badań i innymi działaniami, podmiotami i zainteresowanymi stronami na szczeblu UE, krajowym i ponadnarodowym;

 

t) monitorowanie postępu w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia FCH;

 

u) prowadzenie wszelkiej innej działalności potrzebnej do osiągnięcia założonych celów.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. Ważnym zadaniem wspólnej inicjatywy technologicznej jest stymulowanie innowacji i MŚP oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i nowych inwestycji.

Poprawka  30

Załącznik – Artykuł I.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie i grupy interesów

Członkowie

1. Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia FCH (zwanymi dalej „członkami założycielami”) są:

1. Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia FCH (zwanymi dalej „członkami założycielami”) są:

Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, oraz

a) Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, oraz

zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl), utworzone zgodnie z prawem belgijskim (zwane dalej „zrzeszeniem branżowym”).

b) po przyjęciu statutu, zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl), organizacja niekomercyjna, utworzona zgodnie z prawem belgijskim, której celem jest przyczynienie się do osiągania celów wspólnego przedsięwzięcia FCH, (zwana dalej „zrzeszeniem branżowym”).

2. Zrzeszenie branżowe:

2. Zrzeszenie branżowe:

– jest organizacją o charakterze niezarobkowym, której celem jest udział w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia FCH;

 

– jest utworzone zgodnie z prawem belgijskim i działa na podstawie zarejestrowanego statutu, należycie przyjętego i związanego ze wspólną inicjatywą technologiczną;

 

– dopilnowuje wnoszenia swojego wkładu w zasoby wspólnego przedsięwzięcia FCH zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia, z góry, w postaci wkładu finansowego na pokrycie 50 % kosztów funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH, i jego przekazania do budżetu wspólnego przedsięwzięcia przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego;

– dopilnowuje wnoszenia swojego wkładu w zasoby wspólnego przedsięwzięcia FCH zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, z góry, w postaci wkładu finansowego na pokrycie 50 % kosztów funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH, i jego przekazania do budżetu wspólnego przedsięwzięcia przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego;

– dopilnowuje wnoszenia wkładu przemysłu w realizację działań BRT+D finansowanych ze środków wspólnego przedsięwzięcia FCH, w postaci wkładu rzeczowego, pokrywającego co najmniej 50 % łącznych kosztów projektu, obliczanych na bazie rocznej;

– dopilnowuje, aby wkład przemysłu w realizację działań BRT finansowanych ze środków wspólnego przedsięwzięcia FCH był był co najmniej równy wkładowi Wspólnoty;

– jest otwarte dla każdego prywatnego podmiotu prawnego (w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw), utworzonego zgodnie z prawem państwa członkowskiego, kraju stowarzyszonego lub państwa należącego do EOG i posiadającego swoją statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na wyżej wymienionym terytorium, pod warunkiem, że prowadzi on działalność w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie oraz zobowiąże się do realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia FCH i do wnoszenia wkładu w jego zasoby.

– jest otwarte na sprawiedliwych i rozsądnych zasadach dla każdego prywatnego podmiotu prawnego (w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz właściwych stowarzyszeń branżowych ogniw paliwowych i technologii wodorowych), utworzonego zgodnie z prawem państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego i posiadającego swoją statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na wyżej wymienionym terytorium, pod warunkiem, że prowadzi on działalność w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie oraz zobowiąże się do realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia FCH i do wnoszenia wkładu w jego zasoby.

3. Po powołaniu wspólnego przedsięwzięcia jego członkiem może zostać zrzeszenie podmiotów badawczych, reprezentujące organizacje badawcze o charakterze niezarobkowym, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze, pod warunkiem powołania podmiotu mającego za zadanie reprezentować środowisko badawcze. Wniosek zrzeszenia podmiotów badawczych jest kierowany do rady zarządzającej i przez nią rozpatrywany.

3. Po powołaniu wspólnego przedsięwzięcia jego członkiem może zostać zrzeszenie podmiotów badawczych pod warunkiem, że akceptuje ono ten statut.

4. Zrzeszenie podmiotów badawczych:

4. Zrzeszenie podmiotów badawczych:

– jest organizacją o charakterze niezarobkowym, której dążeniem jest udział w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia FCH;

– jest organizacją o charakterze niezarobkowym, której dążeniem jest udział w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia FCH;

– jest utworzone zgodnie z prawem belgijskim i działa na podstawie zarejestrowanego statutu, należycie przyjętego i związanego ze wspólną inicjatywą technologiczną;

– jest utworzone zgodnie z prawem belgijskim i działa na podstawie zarejestrowanego statutu, należycie przyjętego i związanego ze wspólną inicjatywą technologiczną;

– dopilnowuje wnoszenia swojego wkładu w zasoby wspólnego przedsięwzięcia FCH z góry, w postaci wkładu finansowego na pokrycie 1/12 kosztów funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH, i jego przekazania do budżetu wspólnego przedsięwzięcia przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego;

– dopilnowuje wnoszenia swojego wkładu w zasoby wspólnego przedsięwzięcia FCH z góry, w postaci wkładu finansowego na pokrycie 1/20 kosztów funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH, i jego przekazania do budżetu wspólnego przedsięwzięcia przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego;

– jest otwarte dla każdej organizacji badawczej o charakterze niezarobkowym, uczelni wyższej i dla każdego ośrodka badawczego z siedzibą w państwie członkowskim, kraju stowarzyszonym lub kraju kandydującym.

 

5. Członek założyciel może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia FCH. W takim przypadku wspólne przedsięwzięcie zostanie zlikwidowane w sposób zgodny z art. I.22.

5. Członek założyciel może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia FCH. W takim przypadku wspólne przedsięwzięcie zostanie zlikwidowane w sposób zgodny z art. I.22.

6. Zrzeszenie podmiotów badawczych może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia FCH. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia członków założycieli, w następstwie czego były członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które zostały zatwierdzone przez wspólne przedsięwzięcie FCH jeszcze przed jego wycofaniem się.

6. Zrzeszenie podmiotów badawczych może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia FCH. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia członków założycieli, w następstwie czego były członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które zostały zatwierdzone przez wspólne przedsięwzięcie FCH jeszcze przed jego wycofaniem się.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. Środowisko badawcze powinno być w pełni zaangażowane we wspólne inicjatywy technologiczne, ponieważ w szczególności najwcześniejsze etapy badań powinny stanowić istotny element przyszłego programu pracy. Aby nie tworzyć trudnych do pokonania i zbędnych przeszkód utrudniających udział środowiska naukowego we wspólnym przedsięwzięciu, jego wkład w koszty bieżące powinien być proporcjonalny.

Poprawka  31

Załącznik – Artykuł I.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organami wykonawczymi wspólnego przedsięwzięcia FCH są rada zarządzająca i biuro programowe. Organami doradczymi wspólnego przedsięwzięcia FCH są grupa wysokiego szczebla skupiająca państwa członkowskie, walne zgromadzenie partnerów oraz komitet naukowy.

1. Organami wspólnego przedsięwzięcia FCH są:

 

a) rada zarządzająca,

 

b) dyrektor wykonawczy;

 

c) komitet naukowy.

 

2. W przypadku, gdy dane zadanie nie podlega kompetencjom żadnego z tych organów, należy ono do kompetencji rady zarządzającej.

 

3. Zewnętrznymi organami doradczymi wspólnego przedsięwzięcia FCH są grupa wysokiego szczebla skupiająca państwa członkowskie oraz Walne Zgromadzenie Wspólników.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia, jeśli chodzi o przepisy w tekstach prawnych i w statutach.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych, Komisja przekaże jedno miejsce jego przedstawicielowi.

 

2. W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych, Komisja przekaże co najmniej jedno miejsce jego przedstawicielowi/przedstawicielom.

Uzasadnienie

Jedno miejsce w dwunastoosowbowej radzie zarządzającej to za mało, aby zagwarantować odpowiednią ilość uwagi i środków na badania naukowe, od których zależy sukces energii wodorowej.

Poprawka  33

Załącznik – Artykuł I.5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada zarządzająca wybiera przewodniczącego. Przewodniczący wybierany jest na dwuletnią kadencję.

4. Rada zarządzająca mianuje przewodniczącego spośród przedstawicieli zrzeszenia branżowego. Przewodniczący jest mianowany na jeden rok i może być mianowany ponownie jednokrotnie. Przedstawiciel MŚP oraz przedstawiciel zrzeszenia podmiotów badawczych są mianowani na wiceprzewodniczących.

Uzasadnienie

Ponieważ jest to inicjatywa przemysłu, dobrze jest wyraźnie zaznaczyć, że przewodniczącym powinna być osoba ze zrzeszenia podmiotów badawczych. by zagwarantować, że żaden konkretny interes sektorowy nie będzie dominował, planuje się system rotacyjny przy wyborze przewodniczących. To sformułowanie pojawia się również we wspólnej inicjatywie technologicznej „Czyste niebo”. Istotna rola MŚP i środowiska naukowego jest formalnie potwierdzona poprzez mianowanie ich przedstawicieli na stanowisko wiceprzewodniczących.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Rada zarządzająca może w indywidualnych przypadkach zaprosić do udziału w posiedzeniach obserwatorów bez prawa głosu, w szczególności przedstawicieli regionów i organów regulacyjnych.

8. Rada zarządzająca może w indywidualnych przypadkach zaprosić do udziału w posiedzeniach obserwatorów bez prawa głosu, w szczególności przedstawicieli regionów i organów regulacyjnych oraz właściwych stowarzyszeń branżowych ogniw paliwowych i technologii wodorowych.

Uzasadnienie

Również stowarzyszenia ogniw paliwowych i technologii wodorowych muszą mieć możliwość uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach rady zarządzającej.

Poprawka  35

Załącznik – Artykuł I.5 – ustęp 15 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– zatwierdza zaproszenia do składania wniosków;

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za proponowanie zaproszeń do składania wniosków a to biuro programowe jest odpowiedzialne za zarządzanie ogłaszaniem tych zaproszeń. Jednak ostateczną odpowiedzialność ponosi rada zarządzająca.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.5 – ustęp 15 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uzasadnia i zatwierdza każde odstępstwo od regulaminu finansowego wspólnego przedsięwzięcia FCH zgodnie z art. 8;

– zatwierdza zasady finansowe wspólnego przedsięwzięcia FCH zgodnie z art. 8 po konsultacji z Komisją;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.5 – ustęp 15 – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– uzasadnia każde żądanie odstępstwa od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, zatwierdza wszelkie odstępstwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody Komisji oraz informuje władzę budżetową o wszelkich zatwierdzonych odstępstwach;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Dyrektor wykonawczy jest prawnym przedstawicielem wspólnego przedsięwzięcia FCH. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki niezależnie i jest odpowiedzialny przed radą zarządzającą.

6. Dyrektor wykonawczy jest prawnym przedstawicielem wspólnego przedsięwzięcia FCH. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki niezależnie, zwłaszcza w odniesieniu do selekcji wniosków w sprawie projektów oraz zarządzania projektami, i jest odpowiedzialny przed radą zarządzającą.

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy składa sprawozdania radzie zarządzającej, natomiast żaden z członków rady zarządzającej nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na wybór projektów, zwłaszcza jeśli wynik niektórych projektów może bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć danego członka rady.

Poprawka  39

Załącznik – Artykuł I.6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Dyrektor wykonawczy jest powoływany przez radę zarządzającą z przedstawionej przez Komisję listy kandydatów, na pierwszą kadencję nieprzekraczającą trzech lat. Po dokonaniu oceny wyników pracy dyrektora zarządzającego rada zarządzająca może jednokrotnie przedłużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający czterech lat.

8. Dyrektor wykonawczy jest mianowany przez Radę Zarządzającą na okres trzech lat w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych ogólnie dostępnych periodykach lub na stronach internetowych. Po dokonaniu oceny wyników pracy dyrektora zarządzającego rada zarządzająca może jednokrotnie przedłużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający czterech lat, po którym zostanie opublikowane zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w taki sam sposób.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komitet naukowy wykonuje następujące zadania:

– wyraża opinię na temat istotności i postępów działań BRT+D w danym roku oraz zaleca ewentualne korekty;

wyraża opinię na temat priorytetów naukowych wieloletniego planu działań BRT+D;

doradza radzie zarządzającej w kwestii osiągnięć naukowych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności.

Komitet Naukowy ma następujące zadania:

a) określa priorytety naukowe dla propozycji rocznych i wieloletnich planów działań badawczych;

b) wyraża opinię na temat osiągnięć naukowych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności;

c) doradza w sprawie składu komitetów wzajemnej weryfikacji.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić rolę komitetu naukowego w określaniu priorytetów naukowych, aby krótkoterminowe względy handlowe nie odgrywały zbyt znaczącej roli w tej kwestii, co ostatecznie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której UE pozostałaby „zamknięta” w obrębie technologii mniej zrównoważonych w dłuższej perspektywie.

Poprawka  41

Załącznik – Artykuł I.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Całkowity wkład finansowy Wspólnoty na rzecz wspólnego przedsięwzięcia FCH na pokrycie kosztów funkcjonowania i kosztów operacyjnych prac badawczo-rozwojowych i działań demonstracyjnych nie przekroczy 470 milionów EUR ze środków siódmego programu ramowego. Oczekuje się, że koszty funkcjonowania nie przekroczą 20 mln EUR.

1. Środki na finansowanie działalności wspólnego przedsięwzięcia FCH pochodzą z wkładów finansowych płatnych w ratach wnoszonych przez członków oraz wkładów rzeczowych wnoszonych przez podmioty prawne uczestniczące w tej działalności.. Koszty bieżące wspólnego przedsięwzięcia FCH są od początku pokrywane w równych częściach wkładem pieniężnym przez Wspólnotę i zrzeszenie branżowe. W momencie uzyskania członkostwa wspólnego przedsięwzięcia FCH zrzeszenie podmiotów badawczych wnosi wkład w wysokości 1/20 kosztów funkcjonowania, a wkład Komisji w koszty funkcjonowania odpowiednio się zmniejszy. Całkowity wkład Wspólnoty w koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH nie przekracza 20 mln EUR. Jakąkolwiek niewykorzystaną część wkładu Wspólnoty przeznacza się na działalność wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Uzasadnienie

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Sektor prywatny, w szczególności członkowie zrzeszenia branżowego, będzie wnosić wkłady rzeczowe na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji projektów. Łączna wartość wkładów rzeczowych musi co najmniej dorównywać wysokości finansowania ze środków publicznych. Raz do roku dokonywana będzie wycena łącznej wartości wkładów rzeczowych, obliczonej w skali roku. Po raz pierwszy wycena dokonana zostanie na koniec drugiego roku budżetowego po rozpoczęciu działalności przez wspólne przedsięwzięcie FCH. Kolejne wyceny dokonywane będą na koniec każdego roku budżetowego przez niezależny podmiot. Wyniki wyceny zostaną przedstawione Komisji w terminie czterech miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego;

7. Sektor prywatny, w szczególności członkowie zrzeszenia branżowego, będzie wnosić wkłady rzeczowe na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji projektów. Łączna wartość wkładów rzeczowych musi co najmniej dorównywać wysokości finansowania ze środków publicznych. Jeśli Wspólne Centrum Badawcze Komisji bierze udział w projektach, wartość jego wkładu rzeczowego nie będzie uznawana za część wkładu Komisji. Raz do roku dokonywana będzie wycena łącznej wartości wkładów rzeczowych, obliczonej w skali roku. Po raz pierwszy wycena dokonana zostanie na koniec drugiego roku budżetowego po rozpoczęciu działalności przez wspólne przedsięwzięcie FCH. Kolejne wyceny dokonywane będą na koniec każdego roku budżetowego przez niezależny podmiot. Wyniki wyceny zostaną przedstawione Komisji w terminie czterech miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego;

Uzasadnienie

Wspólne Centrum Badawcze Komisji mogłoby odegrać istotną rolę w rozwoju badań nad ogniwami paliwowymi i technologiami wodorowymi. Udział WCB Komisji nie powinien zmniejszać przewidywanego wkładu finansowego Komisji, ani zwiększać dopasowania rzeczowego przemysłu.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmioty prawne pragnące uczestniczyć w projekcie tworzą konsorcjum i wyznaczają jeden podmiot ze swojego grona do pełnienia funkcji koordynatora. W normalnych okolicznościach koordynatorem jest członek zrzeszenia branżowego lub zrzeszenia podmiotów badawczych, o ile zostało ono utworzone. Wyjątki od tej reguły wymagają zgody rady zarządzającej.

3. Podmioty prawne pragnące uczestniczyć w projekcie tworzą konsorcjum i wyznaczają jeden podmiot ze swojego grona do pełnienia funkcji koordynatora.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa działające aktywnie we wspólnej inicjatywie technologicznej nie powinny doświadczać nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej pod względem dostępu do funduszy publicznych oraz narzucania sposobu kierowania projektami.

Poprawka  44

Załącznik – Artykuł I.9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł I.9 a

 

Realizacja działań BRT

 

1. Wspólne przedsięwzięcie FCH wspiera działania BRT następujące po ogłoszeniu otwartych i zgodnych z zasadami konkurencji zaproszeń do składania wniosków, przeprowadzeniu niezależnej oceny i zawarciu dla każdego projektu umów o przyznanie dotacji oraz umów konsorcjum.

 

2. W wyjątkowych przypadkach wspólne przedsięwzięcie FCH może ogłaszać zaproszenia do składania ofert, jeśli zostanie to uznane za konieczne w celu skutecznej realizacji celów badawczych.

 

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH opracuje procedury i mechanizmy realizacji, nadzoru i kontroli umów o przyznanie dotacji.

 

4. Umowa o przyznanie dotacji:

 

– zawiera odpowiednie ustalenia dotyczące prowadzenia działań BRT;

 

– zawiera odpowiednie ustalenia finansowe i zasady związane z prawami własności intelektualnej w oparciu o przepisy określone w art. 17 niniejszego rozporządzenia;

 

– reguluje stosunek między konsorcjum projektu a wspólnym przedsięwzięciem FCH.

 

5. Umowa konsorcjum jest zawierana przez uczestników projektu przed zawarciem umowy o przyznanie dotacji. Umowa ta:

 

– zawiera odpowiednie ustalenia dotyczące wykonania umowy o przyznanie dotacji;

 

– reguluje stosunek pomiędzy uczestnikami projektu, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej.

Uzasadnienie

Jednym z najważniejszych zadań wspólnego przedsięwzięcia jest wdrażanie działań w zakresie badań i rozwoju oraz ich zastosowań. Zatem na miejscu wydaje się dodanie odpowiedniego artykułu zawierającego przepisy wdrażanie realizację tych działań.

Poprawka  45

Załącznik – Artykuł I.10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Warunki niezbędne do uzyskania finansowania

Finansowanie działalności

1. Wkład Wspólnoty do wspólnego przedsięwzięcia FCH przeznaczony jest na finansowanie działań BRT+D na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.

1. Do finansowania kwalifikują się następujące podmioty:

 

a) podmioty prawne z siedzibą w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym;

 

b) organizacje międzynarodowe, które posiadają osobowość prawną na mocy międzynarodowego prawa publicznego, jak również wszelkie wyspecjalizowane agencje utworzone przez tego rodzaju organizacje;

 

c) podmioty prawne z krajów trzecich, pod warunkiem, że rada zarządzająca uzna ich uczestnictwo za szczególnie korzystne dla projektu.

2. W wyjątkowych przypadkach wspólne przedsięwzięcie FCH może ogłaszać zaproszenia do składania ofert, jeśli zostanie to uznane za konieczne w celu skutecznej realizacji celów badawczych.

2. Aby spełnić kryteria kwalifikowania się do finansowania wspólnotowego, koszty poniesione w związku z realizacją działań badawczo-rozwojowych są pomniejszone o podatek VAT.

3. Do uzyskania takiego finansowania kwalifikują się prywatne podmioty prawne spełniające wszystkie z następujących kryteriów:

3. Górne granice wkładu finansowego Wspólnoty do projektów są dostosowane do granic ustalonych w zasadach uczestnictwa w siódmym programie ramowym. W przypadku, gdy wymagane jest zmniejszenie poziomów finansowania ze względu na zasadę równości wkładów wnoszonych przez przemysł i Wspólnotę określoną w art. I.8, zmniejszenie to jest proporcjonalne do wyżej wspomnianych górnych granic wkładu finansowego ustalonych w zasadach uczestnictwa w siódmym programie ramowym dla wszystkich kategorii uczestników w każdym indywidualnym projekcie.

(a) posiadają siedzibę w państwie członkowskim lub posiadają swoją statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju stowarzyszonym albo kandydującym;

 

(b) prowadzą działalność w zakresie BRT+D w dziedzinie ogniw paliwowych i/lub technologii wodorowych, ich zastosowań przemysłowych lub wprowadzania, lub posiadają konkretne plany podjęcia takiej działalności w najbliższym czasie na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

4. Do uzyskania finansowania kwalifikują się również następujące podmioty:

 

(a) podmioty publiczne o charakterze niezarobkowym, posiadające siedzibę w państwie członkowskim, kraju stowarzyszonym, kraju kandydującym lub na terenie EOG, w tym szkoły średnie i uczelnie wyższe;

 

(b) organizacje międzynarodowe, posiadające osobowość prawną na mocy międzynarodowego prawa publicznego, jak również wszelkie specjalne agencje utworzone przez tego rodzaju organizacje międzynarodowe;

 

(c) podmioty prawne z krajów trzecich, pod warunkiem, że rada zarządzająca uzna ich uczestnictwo za szczególnie korzystne dla projektu.

 

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do art. 7.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – Artykuł I.11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia FCH oparty jest na przepisach rozporządzenia nr 1605/2002. Regulamin może odbiegać od rozporządzenia nr 1605/2002 w przypadku gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia FCH, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji.

1. Zasady finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia FCH nie mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody Komisji. O takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego przedstawia się Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich („Trybunałowi Obrachunkowemu”) tymczasowe sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań wspólnego przedsięwzięcia w terminie do dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego roku budżetowego. Roczne sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy przekazuje się księgowemu Komisji w następnym roku, w terminach określonych w ramowym rozporządzeniu finansowym, celem konsolidacji z rocznym sprawozdaniem finansowym Komisji Europejskiej. Roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia musi zostać przygotowane i zbadane zgodnie z przyjętymi przez księgowego Komisji zasadami rachunkowości Komisji Europejskiej.

5. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego przedstawia się Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich („Trybunałowi Obrachunkowemu”) tymczasowe sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań wspólnego przedsięwzięcia w terminie do dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego roku budżetowego. Roczne sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy przekazuje się księgowemu Komisji w następnym roku, w terminach określonych w ramowym rozporządzeniu finansowym, celem konsolidacji z rocznym sprawozdaniem finansowym Komisji Europejskiej. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans za miniony rok są przedkładane władzy budżetowej. Roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia musi zostać przygotowane i zbadane zgodnie z przyjętymi przez księgowego Komisji zasadami rachunkowości Komisji Europejskiej.

Uzasadnienie

Sprawozdania finansowe i bilans należy przesłać do wglądu do dwóch organów władzy budżetowej.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Absolutorium z wykonania budżetu udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia FCH.

6. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela Parlament Europejski, uwzględniając zalecenie Rady, zgodnie z procedurą określoną w zasadach finansowych wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 15 preambuły.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Artykuł I.16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Liczbę etatów określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym.

1. Liczbę etatów określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym oraz przekazywanym przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku już istniejącego wspólnego przedsięwzięcia plan zatrudnienia dla wspólnego przedsięwzięcia FCH powinien być publikowany przez Komisję wraz ze wstępnym projektem budżetu.

Poprawka  50

Załącznik – Artykuł I.16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia FCH są pracownikami zatrudnianymi na czas określony i pracownikami kontraktowymi, i są zatrudniani na podstawie umów na czas określony z możliwością jednokrotnego przedłużenia na okres nieprzekraczający łącznie siedmiu lat.

skreślony

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie tekstu ze stanowiskiem Parlamentu w sprawie innych wspólnych inicjatyw technologicznych, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia.

Poprawka  51

Załącznik – Artykuł I.19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł I.19

skreślony

1. Wspólne przedsięwzięcie FCH udziela wsparcia działaniom BRT+D po ogłoszeniu zaproszeń do składania wniosków, przeprowadzeniu niezależnej oceny i zawarciu umów o przyznanie dotacji oraz umów konsorcjum dla każdego projektu.

 

2. Wspólne przedsięwzięcie FCH opracuje procedury i mechanizmy realizacji, nadzoru i kontroli umów o przyznanie dotacji.

 

3. Umowa o przyznanie dotacji:

 

– zawiera odpowiednie ustalenia dotyczące realizacji działań BRT+D;

 

– zawiera odpowiednie ustalenia finansowe i zasady związane z prawami własności intelektualnej w oparciu o przepisy wyszczególnione w art. I.24;

 

– reguluje stosunek między konsorcjum projektu a wspólnym przedsięwzięciem FCH.

 

4. Umowa konsorcjum:

 

– jest zawierana przez uczestników projektu przed zawarciem umowy o przyznanie dotacji;

 

– zawiera odpowiednie ustalenia dotyczące wykonania umowy o przyznanie dotacji;

 

– reguluje stosunek pomiędzy uczestnikami projektu, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej.

 

Uzasadnienie

Treść tego artykułu znajduje się w innych artykułach, zatem można go usunąć.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
  • [2]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

UZASADNIENIE

Wodór jest najczęściej występującym i najlżejszym pierwiastkiem we wszechświecie. Przez ostatnich 50 lat napędzane wodorem ogniwa paliwowe są z powodzeniem wykorzystywane przez naszych astronautów. Wraz z niniejszym wnioskiem wodór „powraca na ziemię”, jako jeden z najważniejszych filarów strategii europejskiej na rzecz zwalczania zmian klimatycznych oraz wdrożenia Trzeciej Rewolucji Przemysłowej.

Energia i zmiany klimatyczne są głównymi priorytetami UE. Niezwykle ambitne cele wyznaczone w zeszłym roku przez Radę Europejską znalazły odpowiedni odzew w ostatnich wnioskach Komisji. Należy jednak zauważyć, że gospodarka oparta na wodorze jest inspirowana przede wszystkim ideą, która pojawiła się w wypowiedzi byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej na konferencji w 2003 r.: „Proszę pozwolić mi wyjaśnić, co sprawia, że europejski program wykorzystania wodoru jest prawdziwie wizjonerski. To nasz zadeklarowany cel osiągnięcia do połowy wieku stopniowego przejścia na w pełni zintegrowaną gospodarkę opartą na wodorze, na odnawialnych źródłach energii.”.[1]

Zgodnie z tą długoterminową wizją Parlament Europejski przyjął w maju zeszłego roku oświadczenie pisemne[2] zawierające zalecenie „stworzenia we wszystkich państwach członkowskich UE do roku 2025 zdecentralizowanej podstawowej infrastruktury wodorowej”, jako jednego z filarów Trzeciej Rewolucji Przemysłowej.

Dzięki opracowaniu strategicznego programu badań (który powinien być należycie uwzględniony przy układaniu strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych[3]) platforma technologiczna „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” okazała się kluczowa dla koordynacji europejskich starań zmierzających do w pełni zintegrowanej gospodarki opartej na wodorze. Platforma technologiczna opracowała również plan realizacji mający na celu nadanie istotnego znaczenia ogniwom paliwowym i technologiom wodorowym w ramach nowego europejskiego modelu energii. Nakreślono w nim cztery innowacje i działania w zakresie rozwoju: transport wodoru, zrównoważona produkcja wodoru, ogniwa paliwowe i rynki we wczesnym stadium penetracji.[4]

Koncept wspólnych inicjatyw technologicznych pojawił się w siódmym programie ramowym, jako nowy mechanizm wdrażania długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych zajmujących się badaniami na szczeblu europejskim w dziedzinach, w których skala i zakres założeń sprawia, że luźną koordynację oraz wsparcie ze strony tradycyjnych instrumentów uznaje się za niewystarczające. Do tej pory stworzono cztery wspólne inicjatywy technologiczne w zakresie leków innowacyjnych, systemów wbudowanych, aeronautyki i nanoelektroniki.

Wraz z niniejszym wnioskiem zostanie ustanowiona piąta wspólna inicjatywa technologiczna w dziedzinie ogniw paliwowych i wodoru. Jest to logiczny wybór. Stając przed wyzwaniami, takimi jak bezpieczeństwo energetyczne, złagodzenie zmian klimatycznych oraz zrównoważony rozwój, UE musi przyspieszyć rozwój oraz wprowadzanie czystszych i wydajniejszych technologii energetycznych, w odniesieniu do konwersji, transportu i wykorzystania energii. Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe mogą w dużym stopniu przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Ogniwa paliwowe to bardzo ciche i niezwykle wydajne urządzenia przetwarzające energię, pozwalające na bezpośrednie przetworzenie paliwa i tlenu w procesie elektrochemicznym w elektryczność, ogrzewanie i wodę. Ponieważ można do nich zastosować różnego rodzaju paliwa, ogniwa paliwowe wnoszą różnorodność do koszyka energetycznego wykorzystywanego w transporcie (obecnie jest on w 98% uzależniony od ropy), ułatwiają wprowadzanie na rynek energetyczny energii odnawialnej, oraz w połączeniu z wodorem są z natury ekologicznie czyste.

Poza korzyściami z punktu widzenia ochrony środowiska, ogniwa paliwowe mają również potencjał gospodarczy. Mają olbrzymi wpływ na konkurencyjność, ponieważ można je wykorzystać w wielu urządzeniach zasilanych energią, od przenośnych urządzeń elektronicznych (takich jak telefony komórkowe czy odtwarzacze mp3) po samochody napędzane wodorem. Dodatkowo, ponieważ są to tzw. „technologie przełomowe”, podmioty wchodzące na rynek w pierwszej kolejności mogą odnieść istotne w skali światowej korzyści finansowe.

Jednak jest mało prawdopodobne, aby takie technologie były dostępne do zastosowań komercyjnych tak szybko, jak można by sobie tego życzyć. Jest to spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu wspólnego rynku związanymi z rozwojem i zastosowaniem nowych technologii, takimi jak nadmiar wiedzy i zastosowań, zewnętrzne czynniki sieciowe i niekompletne informacje. Problemy te są dodatkowo nasilone długim oczekiwaniem na wprowadzenie do obrotu oraz potrzebnym w tym sektorze wysokim poziomem koordynacji. Obecny brak długoterminowej, zintegrowanej publicznej strategii na rzecz badań i rozwoju zniechęca europejski przemysł do przeznaczania większej ilości nakładów, co prowadzi do sytuacji, w której wysokość prywatnych inwestycji w badania i rozwój w USA jest ośmiokrotnie wyższa niż w Europie. W rezultacie w zakresie demonstracji pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi Europa znajduje się 5 lat za Japonią i Ameryką Północną.

Z tego względu stworzenie wspólnej inicjatywy technologicznej w tej dziedzinie jest niezwykle potrzebne. Dzięki połączeniu sił wszystkich zainteresowanych stron oraz długoterminowym zobowiązaniom, wspólna inicjatywa technologiczna zagwarantuje sprawniejsze i bardziej jednolite prowadzenie badań i rozpowszechnianie zastosowań, zwiększenie starań ze strony przedsiębiorców oraz skoncentrowanie się na najbardziej obiecujących urządzeniach dostępnych na tym innowacyjnym rynku. To z kolei przyspieszy przejście na gospodarkę opartą na zrównoważonym wykorzystaniu energii, zagwarantuje, że Europa będzie miała wiodącą rolę w światowym zastosowaniu technologii, znacznie zwiększy konkurencyjność Europy (w tym wielu MŚP), a w perspektywie długoterminowej rozwiąże problem nośników energetycznych w Europie.

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z zasadniczego znaczenia omawianej wspólnej inicjatywy technologicznej będącej pierwszym krokiem w stronę ambitniejszej ogólnoeuropejskiej strategii mającej na celu uczynienie z ogniw paliwowych i wodoru kluczowych technologii, które mogą mieć zdecydowany wpływ na politykę energetyczną, transportową, ochrony środowiska i zrównoważonego wzrostu w Europie. Utworzenie zrzeszenia branżowego jest istotnym dowodem zaangażowania europejskiego przemysłu w realizację tych założeń. Jednak ogrom nakładów finansowych potrzebnych do osiągnięcia celów wspólnych inicjatyw technologicznych (szacowanych przez platformę technologiczną na 7,4 miliardów EUR w ciągu następnych 8 lat)[5] nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnym wniosku w sprawie budżetu, który proponuje jedynie 470 mln EUR. Jeśli chcemy spełnić nasze ambicje, powinniśmy rozważyć możliwość wykorzystania przeglądu sródokresowego siódmych ram finansowych do szczegółowej oceny europejskich zobowiązań finansowych w świetle dokonań wspólnej inicjatywy technologicznej poświęconej wodorowi, i ogólnego wpływu ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie oraz związanych z nimi perspektyw.

Należy ponadto zauważyć, że aby zagwarantować przejście na nowy ambitny model energetyczny proponowany światu przez Europę jako instrument skutecznego zwalczania zmian klimatycznych, sektor wodorowy musi uzyskać przełomowe wyniki, które osiągnąć można jedynie przy zagwarantowaniu lepszej koordynacji ze wszystkimi pozostałymi krajowymi programami dotyczącymi ogniw paliwowych i wodoru oraz przodującymi nowatorskimi platformami technologicznymi, jak również z odnośną działalnością Wspólnego Centrum Badawczego w tym sektorze.

Co więcej priorytetowo należy usunąć istniejące bariery regulacyjne; należy również ustanowić jasne ramy regulacyjne, aby stworzyć warunki dla inwestycji sektora prywatnego. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje się fakt, że równolegle z wnioskiem Komisja zaproponowała również stworzenie norm technicznych i bezpieczeństwa, zarówno dla pojazdów napędzanych wodorem, jak i stacji wodorowych, co ma zasadnicze znaczenie dla wczesnego zastosowania.

Na koniec należy podkreślić znaczenie dźwigni finansowej dla wczesnych rynków ułatwiającej wprowadzenie do obrotu systemów energetycznych opartych na wodorze i samochodów napędzanych wodorem. Można tego dokonać stosując zachęty porównywalne z zachętami stosowanymi w przypadku energii odnawialnych oraz poprzez zoptymalizowanie wykorzystania zasobów Europejskiego Banku Inwestycyjnego i funduszy dostępnych na poziomie regionalnym i krajowym.

W celu uściślenia wniosku proponuje się następujące poprawki:

1.  Należy położyć jeszcze większy nacisk na innowacyjny potencjał MŚP oraz na specyficzne przeszkody, które MŚP muszą pokonywać, na przykład ograniczony dostęp do infrastruktury badawczej. W związku z powyższym w celach i zadaniach wspólnego przedsięwzięcia wyraźnie wspomniana jest rola i szczególna sytuacja MŚP.

2.  Należy zwrócić uwagę na znaczenie przełomowych badań. Jak wspomniano w planie realizacji, w szczególności na wczesnych etapach, badania powinny stanowić istotny element działalności wspólnych inicjatyw technologicznych, ponieważ nadal potrzebne są istotne przełomowe wyniki. Za konieczne uznano przeznaczenie około jednej trzeciej zaplanowanych środków na działalność badawczo-rozwojową. W tym kontekście niezwykle ważny jest pełny udział środowiska naukowego w działalności wspólnych inicjatyw technologicznych (w tym Wspólnego Centrum Badawczego) oraz powstrzymanie się od tworzenia niepotrzebnie wysokich barier utrudniających zrzeszenia podmiotów badawczych oraz przyłączanie się do wspólnych przedsięwzięć. Ich wkład w koszty funkcjonowania powinien być proporcjonalny.

3.  Należy podkreślić wspólny charakter wspólnego przedsięwzięcia. Idea partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że Wspólnota i przemysł będą się angażować i wnosić wkład na równych warunkach. W związku z tym należy niezależnie ocenić wkład rzeczowy ze strony przemysłu, aby upewnić się, że co najmniej dorównuje on wkładowi finansowemu ze strony Wspólnoty. Powinno się zatem utrzymać proponowane wspólnotowe „prawo weta” w odniesieniu do wszystkich decyzji podjętych przez radę zarządzającą dotyczących oceny wkładu rzeczowego.

4.  Aby zminimalizować zbledną biurokrację i koszty administracyjne, prace wykonywane przez platformę technologiczną oraz istniejące komitety i struktury powinny być w pełni wykorzystane. Państwa członkowskie mogłyby na przykład powierzyć zadania planowanej grupy wysokiego szczebla skupiającej państwa członkowskie osobom, które zasiadają już w komitetach ds. programów nadzorujących wdrażania siódmych ram finansowych. Co więcej szacowany procent kosztów funkcjonowania (około 5% kosztów całkowitych) wydaje się dosyć wysoki. W miarę możliwości niewykorzystane fundusze na koszty funkcjonowania powinny zostać przeznaczone na koszty operacyjne.

5.  Należy sprecyzować status prawny wspólnego przedsięwzięcia, w szczególności w świetle jego odpowiedzialności przed Parlamentem Europejskim, jako jednym z organów władzy budżetowej.

6.  Tekst został uzgodniony z innymi wspólnymi inicjatywami technologicznymi, w celu uzyskania spójnego, horyzontalnego podejścia. W tym celu zaproponowano przeniesienie części tekstu prawnego do załącznika, co zredukuje również zbędne powtórki i niespójność z punktu wiedzenia prawa.

  • [1]  „Wodór, nośnik energii przyszłości”, przemówienie Romano Prodiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej, 16 czerwca 2003 r.
  • [2]  Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia gospodarki ekologicznej opartej na wodorze oraz Trzeciej Rewolucji Przemysłowej w Europie poprzez partnerstwo z zaangażowanymi regionami i miastami, MŚP i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, Parlament Europejski 16/2007.
  • [3]  Strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (SET Plan) – Droga do niskoemisyjnych technologii przyszłości COM(2007)723.
  • [4]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
  • [5]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf

OPINIA Komisji Budżetowej (29.2.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych
(COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jutta Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Wspólne inicjatywy technologiczne (WIT) zostały wprowadzone w siódmym programie ramowym jako nowy sposób na realizowanie partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie badań na szczeblu europejskim. Wspólne inicjatywy technologiczne powstają w głównej mierze w wyniku pracy europejskich platform technologicznych (EPT). W kilku przypadkach EPT osiągnęły na tyle ambitną skalę i zakres, że będą wymagały mobilizacji dużych inwestycji publicznych i prywatnych oraz znaczących zasobów badawczych w celu zrealizowania ważnych elementów swoich strategicznych programów badań. Wspólne inicjatywy technologiczne byłyby skutecznym środkiem pozwalającym na zaspokojenie potrzeb niewielkiej liczby takich EPT.

W programie szczegółowym „Współpraca”[1] wskazano sześć następujących obszarów, w których WIT mogą okazać się szczególnie użyteczne: wodór i ogniwa paliwowe, aeronautyka i transport lotniczy, leki innowacyjne, systemy wbudowane, nanoelektronika oraz globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (ang. GMES).

Powstałe w wyniku prac platformy technologicznej „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” wspólne przedsięwzięcie na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (wspólne przedsięwzięcie FCH) przyczynia się do realizacji planu działań na rzecz technologii dla środowiska, jako jeden z priorytetowych instrumentów (patrz komunikat Komisji COM(2004)38).

Ogniwa paliwowe to bardzo ciche i wysokosprawne urządzenia przetwarzające energię, dzięki którym można znacząco ograniczyć łączną emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Mogą być zasilane wodorem lub innymi paliwami, takimi jak gaz ziemny, etanol lub metanol, dzięki czemu pozwalają na uelastycznienie koszyka energetycznego.

Wprowadzenie wodoru jako uniwersalnego nośnika energii może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz do stabilizacji cen energii, jako że wodór można uzyskiwać z każdego pierwotnego źródła energii, a jego wprowadzenie może przyczynić się do zróżnicowania źródeł energii w transporcie, który w chwili obecnej jest w 98% uzależniony od ropy naftowej. Wodór można stosować w ogniwach paliwowych lub poddawać spalaniu celem uzyskania ciepła bądź w turbinach i silnikach spalinowych wytwarzających moc napędową lub energię elektryczną. Wodór może też służyć do magazynowania energii. Na przykład w okresie, gdy ilość energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych przekracza popyt, nadwyżki wykorzystać można do produkcji wodoru metodą elektrolizy, ułatwiając w ten sposób rozpowszechnianie się tego rodzaju energii na rynku.

Przedmiotowy wniosek Komisji dotyczy utworzenia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych zgodnie z art. 171 Traktatu. Wspólne przedsięwzięcie powinno być uznane za organ wspólnotowy i zostać utworzone na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Siedziba wspólnego przedsięwzięcia FCH będzie mieścić się w Brukseli.

Skutki finansowe

Ocena budżetu wskazuje, że wydatki Wspólnoty nie przekroczą 470 mln EUR w początkowym okresie działania wspólnego przedsięwzięcia FCH (do 2017 r.), które należałoby jednak przydzielić przed 31 grudnia 2013 r., kiedy kończy się budżet 7 PR. W roku 2008 należy przeznaczyć 30 mln EUR, z czego 28,1 mln EUR zostanie przeznaczone na wydatki operacyjne, a 1,9 mln na wydatki administracyjne.

 

Prace badawcze będą współfinansowane przez Wspólnotę Europejską, zrzeszenie branżowe oraz uczestniczące uczelnie wyższe, publiczne ośrodki badawcze itp. Wspólnota wnosi wkład finansowy, a uczestnicy wnoszą wkłady rzeczowe w realizację projektów.

 

Koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH będą od początku pokrywane w równych częściach (50/50) wkładem finansowym przez Wspólnotę i zrzeszenie branżowe. W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych i zgłoszenia przez nie akcesu do wspólnego przedsięwzięcia FCH zrzeszenie to będzie posiadać jedno miejsce w radzie zarządzającej i będzie wnosić wkład w wysokości 1/12 kosztów funkcjonowania.

 

Wkład Wspólnoty pochodzić będzie z następujących pozycji w budżecie programu szczegółowego „Współpraca”: energia; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; transport (w tym aeronautyka); środowisko (w tym zmiany klimatu) w DG ds. Badań Naukowych oraz transport w DG ds. Transportu i Energii. Środki operacyjne wspólnego przedsięwzięcia FCH mają rzecz jasna pozostać rozdzielone na poszczególne pozycje w ramach artykułów budżetowych dotyczących 7 PR, ponieważ - inaczej niż we wcześniejszych wnioskach COM dotyczących ustanowienia wspólnych przedsięwzięć - we wniosku dotyczącym wspólnego przedsięwzięcia FCH nie wyrażono zamiaru utworzenia odrębnej linii budżetowej na wydatki „operacyjne” wspólnego przedsięwzięcia. Mowa jest jedynie o odrębnej linii na wydatki administracyjne (08 01 04 20).

 

Wniosek COM zawiera następujący profil wydatków:

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

 

Sekcja

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

Wydatki operacyjne

Środki na zobowiązania (CA)

8.1

a

28,100

70,300

90,100

106,800

73,800

80,900

450,000

Środki na płatności (PA)

 

b

28,100

70,300

90,100

106,800

73,800

80,900

450,000

Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej

Pomoc techniczna i administracyjna (NDA) Koszty osobowe +50%

8.2.4

c

1,900

2,700

3,400

4,190

3,705

4,105

20,000

KWOTA REFERENCYJNA OGÓŁEM

Środki na zobowiązania

 

a+c

30,000

73,000

93,500

110,990

77,505

85,005

470,000

Środki na płatności

 

b+c

30,000

73,000

93,500

110,990

77,505

85,005

470.000

Ocena

Poprawki sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wynikają przede wszystkim z dwóch niepokojących kwestii:

1) Wspólne przedsięwzięcie zostaje ustanowione na początkowy okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. (który może zostać przedłużony), natomiast wieloletnie ramy finansowe obejmują jedynie okres do 2013 r. Tym samym wszelkie wnioski o finansowanie wspólnego przedsięwzięcia FCH z funduszy wspólnotowych po 2013 r. będą musiały zostać poddane ponownej ocenie w kontekście negocjacji kolejnych ram finansowych.

W obecnym okresie odnośny wniosek, pomimo że objęty zakresem działu 1a ze zmniejszanymi marginesami, jest zgodny z założeniami wieloletnich ram finansowych, co wynika z faktu pobierania obowiązkowego wkładu unijnego ze środków siódmego programu ramowego oraz z jego uprzedniego ujęcia w programowaniu finansowym Komisji.

Mimo to sprawozdawczyni komisji opiniodawczej chciałaby zaznaczyć, że nie można zaciągać zobowiązań finansowych na okres wykraczający poza obecne wieloletnie ramy finansowe (poprawki 1, 2, 6 i 10).

2) Analogicznie do negocjacji w sprawie wspólnego europejskiego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER toczących się na początku 2007 r., które zakończyły się wnioskami uzgodnionymi podczas rozmów trójstronnych w dniu 7 marca 2007 r., wspólne przedsięwzięcie FCH musi zostać uznane za agencję w rozumieniu art. 185 rozporządzenia finansowego, a jako takie podlegać autoryzacji finansowania wydawanej przez władzę budżetową (poprawki 3-5, 7-9 i 11-16).

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie po roku 2013 poddaje się ocenie w kontekście negocjacji kolejnych ram finansowych;

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. zaznacza, że opinia przedstawiona przez Komisję Budżetową nie neguje wyników procedury określonej w pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., które ma zastosowanie do ustanawiania wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienia 1 a i 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 (rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 185,

 

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami2 (PMI), w szczególności jego pkt 47,

 

________________________________

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str.1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).

2 Dz.U. C1398 z 14.6.2006, str.1.

Uzasadnienie

Analogicznie do wniosków rozmów trójstronnych z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ITER wspólne przedsięwzięcie FCH ma również zostać uznane za agencję Wspólnoty w celu zastosowania pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego. Musi to znaleźć swoje odzwierciedlenie w podstawach prawnych, do których odwołuje się rozporządzenie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Wspólne przedsięwzięcie FCH powinno być organem utworzonym przez Wspólnotę, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski, na zalecenie Rady, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z publiczno-prywatnego charakteru wspólnej inicjatywy technologicznej, a w szczególności z wkładu sektora prywatnego do budżetu.

(15) Wspólne przedsięwzięcie FCH powinno być organem utworzonym przez Wspólnotę, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski, uwzględniając zalecenie Rady.

Uzasadnienie

Analogicznie do wniosków rozmów trójstronnych z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ITER, Parlament Europejski powinien być w pełni i bezwarunkowo odpowiedzialny za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Wspólne przedsięwzięcie FCH powinno w uzgodnieniu z Komisją przyjąć swój regulamin finansowy oparty na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Regulamin ten powinien uwzględniać szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia, wynikające w szczególności z konieczności połączenia finansowania ze środków wspólnotowych i prywatnych.

(16) Zasady finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia nie powinny odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego1, chyba że wyraźnie wymagają tego jego potrzeby operacyjne, w szczególności konieczność połączenia finansowania ze środków wspólnotowych i prywatnych. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 powinna być wymagana uprzednia zgoda Komisji. O takich odstępstwach powinno się informować władzę budżetową.

 

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39

Uzasadnienie

Odstępstwa od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 powinny być zredukowane do absolutnego minimum. Wspólne przedsięwzięcie musi bezsprzecznie udowodnić, że takie odstępstwo jest jedynym sposobem na zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w granicach określonych w rozporządzeniu je powołującym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie ogniw paliwowych i technologii wodorowych (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem FCH”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Okres ten może zostać przedłużony w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia.

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie ogniw paliwowych i technologii wodorowych (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem FCH”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Okres ten może zostać przedłużony w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia. Wspólne przedsięwzięcie FCH jest organem ustanowionym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego oraz pkt. 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do odniesień.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia FCH oparty jest na przepisach rozporządzenia nr 1605/2002. Regulamin może odbiegać od rozporządzenia nr 1605/2002 w przypadku gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia FCH, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji.

1. Zasady finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia FCH nie mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wyraźnie wymagają tego jego potrzeby operacyjne oraz pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji. O takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia FCH.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela Parlament Europejski, uwzględniając zalecenie Rady.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 15 preambuły.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem FCH i Belgią zawarta zostanie umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu FCH.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem FCH i Belgią zawarta zostanie umowa dotycząca pomocy państwa przyjmującego w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu FCH.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że od państwa przyjmującego jakąkolwiek agencję lub tego rodzaju organ Wspólnoty oczekuje się zapewnienia wsparcia finansowego i wszelkiej innej pomocy koniecznej, aby ułatwić ustanowienie i prowadzenie działalności organu Wspólnoty.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – artykuł I.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH powołuje się początkowo na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH powołuje się początkowo na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Jest organem ustanowionym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego oraz pkt. 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do odniesień.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – artykuł I.5 – ustęp 15 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uzasadnia i zatwierdza każde odstępstwo od regulaminu finansowego wspólnego przedsięwzięcia FCH zgodnie z art. 8;

– zatwierdza zasady finansowe wspólnego przedsięwzięcia FCH zgodnie z art. 8 po konsultacji z Komisją;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – artykuł I.5 – ustęp 15 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uzasadnia każde żądanie odstępstwa od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, zatwierdza wszelkie odstępstwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody Komisji oraz informuje władzę budżetową o wszelkich zatwierdzonych odstępstwach;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – artykuł I.11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia FCH oparty jest na przepisach rozporządzenia nr 1605/2002. Regulamin może odbiegać od rozporządzenia nr 1605/2002 w przypadku gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia FCH, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji.

1. Zasady finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia FCH nie mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wyraźnie wymagają tego jego potrzeby operacyjne. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody Komisji. O takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – artykuł I.14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego przedstawia się Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich („Trybunałowi Obrachunkowemu”) tymczasowe sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań wspólnego przedsięwzięcia w terminie do dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego roku budżetowego. Roczne sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy przekazuje się księgowemu Komisji w następnym roku, w terminach określonych w ramowym rozporządzeniu finansowym, celem konsolidacji z rocznym sprawozdaniem finansowym Komisji Europejskiej. Roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia musi zostać przygotowane i zbadane zgodnie z przyjętymi przez księgowego Komisji zasadami rachunkowości Komisji Europejskiej.

5. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego przedstawia się Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich („Trybunałowi Obrachunkowemu”) tymczasowe sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań wspólnego przedsięwzięcia w terminie do dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego roku budżetowego. Roczne sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy przekazuje się księgowemu Komisji w następnym roku, w terminach określonych w ramowym rozporządzeniu finansowym, celem konsolidacji z rocznym sprawozdaniem finansowym Komisji Europejskiej. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans za miniony rok są przedkładane władzy budżetowej. Roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia musi zostać przygotowane i zbadane zgodnie z przyjętymi przez księgowego Komisji zasadami rachunkowości Komisji Europejskiej.

Uzasadnienie

Sprawozdania finansowe i bilans należy przesłać do wglądu do dwóch organów władzy budżetowej.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – artykuł I.14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Absolutorium z wykonania budżetu udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia FCH.

6. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela Parlament Europejski, uwzględniając zalecenie Rady, zgodnie z procedurą określoną w zasadach finansowych wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 15 preambuły.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – artykuł I.16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Liczbę etatów określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym.

1. Liczbę etatów określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym oraz przekazywanym przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku już istniejącego wspólnego przedsięwzięcia plan zatrudnienia dla wspólnego przedsięwzięcia FCH powinien być publikowany przez Komisję wraz ze wstępnym projektem budżetu.

PROCEDURA

Tytuł

Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór

Odsyłacze

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Data przyjęcia

28.2.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66-241.

PROCEDURA

Tytuł

Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór

Odsyłacze

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Data konsultacji z PE

30.11.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

10.12.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.12.2007

CONT

10.12.2007

ENVI

10.12.2007

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

12.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Pia Elda Locatelli

18.12.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2008

6.3.2008

 

 

Data przyjęcia

8.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Data złożenia

10.4.2008