RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de înfiinţare a întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen”

10.4.2008 - (COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS)) - *

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Raportoare: Pia Elda Locatelli

Procedură : 2007/0211(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0145/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului de înfiinţare a întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen”

(COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0571),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[1] (Regulamentul financiar), în special articolul 185,

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară[2] (AII), în special punctul 47,

–   având în vedere articolele 171 şi 172 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6‑0446/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei pentru bugete (A6‑0145/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  consideră că valoarea de referinţă indicată în propunerea legislativă trebuie să fie compatibilă cu plafonul de la rubrica 1a din actualul cadru financiar multianual 2007-2013 şi cu dispoziţiile de la punctul 47 din Acordul interinstituţional (AII) din 17 mai 2006; observă că orice finanţare pentru perioada ulterioară lui 2013 va fi evaluată în contextul negocierilor pe marginea viitorului cadru financiar;

3.  subliniază faptul că avizul Comisiei pentru bugete nu prevalează asupra rezultatului procedurii menţionate la punctul 47 din AII din 17 mai 2006, care se aplică înfiinţării întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen”;

4.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

5.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

6.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

7.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

(7a) În martie 2007, grupul pentru punerea în aplicare a Platformei tehnologice europene „Hidrogen şi pile de combustie” a adoptat un plan de punere în aplicare în cadrul căruia s-a estimat că pentru perioada 2007-2015 va fi necesar un buget de 7,4 miliarde EUR pentru a face faţă provocărilor tehnologice, o treime din această sumă trebuind să fie cheltuită pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare. Pentru ca UE să poată dezvolta tehnologii durabile pe termen lung, o mare parte din respectivul buget pentru cercetare şi dezvoltare ar trebui alocată cercetării novatoare.

Amendamentul  2

Considerentul 9

Text propus de Comisie

Amendament

(9) ITC privind pilele de combustie şi hidrogenul are ca obiectiv punerea în aplicare a unui program de activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative în Europa, în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului. Aceste activităţi ar trebui desfăşurate cu cooperarea şi participarea părţilor interesate din domeniu, inclusiv IMM-uri, centre de cercetare, universităţi şi regiuni.

(9) ITC privind pilele de combustie şi hidrogenul are ca obiectiv punerea în aplicare a unui program de activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative în Europa, în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului. Aceste activităţi, care ar trebui să se bazeze pe activitatea Platformei tehnologice europene „Hidrogen şi pile de combustie”, ar trebui desfăşurate cu cooperarea şi participarea părţilor interesate din domeniu, inclusiv IMM-uri, centre de cercetare, universităţi şi regiuni.

Justificare

It is important to build on work already done by the Technology Platform, such as the Strategic Research Agenda and the Deployment Strategy.

Amendamentul  3

Considerentul 10

Text propus de Comisie

Amendament

(10) Ţinând seama de parteneriatul dintre sectorul public şi cel privat, care implică principalele părţi interesate, şi de activitatea acestuia pe termen lung, de avantajele socio-economice create pentru cetăţenii europeni, de punerea în comun a resurselor financiare şi de cofinanţarea în domeniul activităţilor de CDT&D în materie de pile de combustie şi hidrogen asigurată de către Comisie şi industrie, de înaltele competenţe ştiinţifice şi tehnice necesare şi de aportul de drepturi de proprietate industrială, este esenţială înfiinţarea unei întreprinderi comune „Pile de combustie şi hidrogen” (denumită în continuare „întreprinderea comună PCH”) în temeiul articolului 171 din Tratat. Această persoană juridică trebuie să asigure utilizarea coordonată şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate ITC pentru pile de combustie şi hidrogen. Pentru a asigura gestionarea adecvată a activităţilor lansate, dar nu încheiate, în decursul celui de-al Şaptelea program-cadru (2007-2013), întreprinderea comună PCH ar trebui creată pe o perioadă iniţială de zece ani, care se încheie la 31 decembrie 2017. Această perioadă poate fi prelungită.

(10) Ţinând seama de parteneriatul dintre sectorul public şi cel privat, care implică principalele părţi interesate, şi de activitatea acestuia pe termen lung, de avantajele socio-economice create pentru cetăţenii europeni, de punerea în comun a resurselor financiare şi de cofinanţarea în domeniul activităţilor de CDT&D în materie de pile de combustie şi hidrogen asigurată de către Comisie şi industrie, de înaltele competenţe ştiinţifice şi tehnice necesare şi de aportul de drepturi de proprietate industrială, este esenţială înfiinţarea unei întreprinderi comune „Pile de combustie şi hidrogen” (denumită în continuare „întreprinderea comună PCH”) în temeiul articolului 171 din Tratat. Această persoană juridică trebuie să asigure utilizarea coordonată şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate ITC pentru pile de combustie şi hidrogen. Pentru a asigura gestionarea adecvată a activităţilor lansate, dar nu încheiate, în decursul celui de-al şaptelea Program-cadru (2007-2013), întreprinderea comună PCH ar trebui creată pe o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017. Ar trebui garantată punerea în aplicare, monitorizarea şi finanţarea, până în 2017, după ultima cerere de propuneri din 2013, a proiectelor în curs de desfăşurare.

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

(10a) Sunt necesare inovaţii semnificative în mai multe domenii pentru ca tehnologiile pilelor de combustie şi hidrogenului să fie aplicate în mod eficace. Prin urmare, Comisia ar trebui să joace un rol esenţial în a garanta că cercetării pe termen lung i se acordă importanţa cuvenită şi că aceasta beneficiază de sprijinul adecvat, luându-se în considerare consilierea oferită de către organismele consultative ale întreprinderii comune PCH, şi anume Comitetul ştiinţific şi Grupul la nivel înalt al statelor membre.

Justificare

Long term research should play an important role in the JTI.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 11a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

(11a) Participarea IMM-urilor, a centrelor de cercetare şi a universităţilor la activităţi de CDT ar trebui promovată. În conformitate cu normele de participare la cel de-al şaptelea Program-cadru, nivelul maxim de finanţare publică pentru costurile eligibile ar trebui, în cazul IMM-urilor, al centrelor de cercetare şi al universităţilor, să fie cu 50% mai ridicat decât cel pentru alte entităţi.

Justificare

The funding of projects should follow the principles of the Rules of Participation of FP7, which means that where the Community financial contribution may reach a maximum of 50% of the total eligible costs in general, for SMEs and research centres this percentage can be 75%. In case of a lower funding rate (to comply with the matching principle) the proportion should stay the same (for example 40% in "normal" cases and 60% for SMEs and research centres).

Amendamentul  6

Considerentul 12

Text propus de Comisie

Amendament

(12) Membrii fondatori ai întreprinderii comune PCH trebuie să fie Comunitatea Europeană şi Gruparea industrială europeană pentru iniţiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului (denumită în continuare „gruparea industrială”), care reprezintă interesele industriei şi este deschisă întreprinderilor private. O grupare ştiinţifică poate deveni membru al întreprinderii comune PCH.

(12) Membrii fondatori ai întreprinderii comune PCH trebuie să fie Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie, şi Gruparea industrială europeană pentru iniţiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului (denumită în continuare „gruparea industrială”), care reprezintă interesele industriei şi este deschisă întreprinderilor private şi asociaţiilor industriale din domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului. O grupare ştiinţifică poate deveni membru al întreprinderii comune PCH.

Justificare

Recognition of the role of sectoral industry associations (such as Fuel Cell Europe, the European Hydrogen Association and others) is essential for the success and continuity of the JTI. These organizations are key pillars in the structuring of the dialogue between policy makers and industry, and enable greater information diffusion and consultation. They facilitate the involvement of SMEs which do not have the financial and human resources to participate in the initiative from Brussels.

Amendamentul  7

Considerentul 13

Text propus de Comisie

Amendament

(13) Încă de la început, cheltuielile administrative ale întreprinderii comune PCH ar trebui suportate în numerar, în părţi egale, de Comunitatea Europeană şi de gruparea industrială. În cazul constituirii unei grupări ştiinţifice, aceasta va contribui la cheltuielile administrative în proporţie de 1/12.

(13) Încă de la început, cheltuielile de exploatare ale întreprinderii comune PCH ar trebui suportate în numerar, în părţi egale, de Comunitatea Europeană şi de gruparea industrială. În cazul constituirii unei grupări ştiinţifice, aceasta va contribui şi ea la cheltuielile de exploatare.

Justificare

It is important that the research community is fully involved in the JTI, since the very early stages research should form an important element of its future work programme. In order not to create an unnecessarily high barrier for the research community to participate in the Joint Undertaking, their contribution to the running costs should be proportionate.

Amendamentul  8

Considerentul 13a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

(13a) Cheltuielile de exploatare, în special cheltuielile administrative, ar trebui menţinute la un nivel cât se poate de redus, iar resursele şi sistemele de organizare ale organismelor existente ar trebui folosite la maximum.

Justificare

It is important to limit the amount of unnecessary bureaucracy and additional bodies set up.

Amendamentul  9

Considerentul 14

Text propus de Comisie

Amendament

(14) Costurile de funcţionare pentru activităţile de CDT&D ar trebui finanţate de Comunitate şi de sectorul privat.

(14) Costurile de funcţionare ar trebui finanţate de Comunitate, de reprezentanţii sectorului şi de alte persoane juridice publice şi private care participă la activităţile respective. Pot exista posibilităţi de finanţare suplimentară, printre altele din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI), în special prin intermediul mecanismului de finanţare cu împărţire a riscurilor, dezvoltat împreună de către BEI şi Comisie, în temeiul anexei III la decizia nr. 971/2006/CE.

Justificare

In order to raise as much public and private investment in R&D as possible in this area, all financing options should be left open, including financing by the EIB through the Risk Sharing Finance Facility that was created in FP7.

Amendamentul  10

Considerentul 14a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

(14a) Pentru a asigura condiţii stabile de angajare şi tratamentul egal al personalului, precum şi pentru a atrage un personal ştiinţific şi tehnic specializat de cel mai înalt nivel, Comisia trebuie să fie împuternicită să detaşeze la întreprinderea comună PCH numărul de funcţionari pe care îl consideră necesar. Restul personalului ar trebui recrutat de către întreprinderea comună PCH în conformitate cu reglementările ţării gazdă privind angajarea personalului.

Justificare

The part of staff of the JTI that is not servant by the European Commission and that will be engaged by the JTI or proposed by the industry has to be recruiting in accordance with the employment rules of the host country.

Amendamentul  11

Considerentul 15

Text propus de Comisie

Amendament

(15) Întreprinderea comună PCH trebuie să fie un organism creat de Comunitate, iar descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului său ar trebui acordată de către Parlamentul European, la recomandarea Consiliului. Cu toate acestea, ar trebui să se ţină seama de caracteristicile legate de natura ITC ca parteneriat dintre sectorul public şi cel privat şi, în special, de contribuţia sectorului privat la buget.

(15) Întreprinderea comună PCH trebuie să fie un organism creat de Comunitate, iar descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului său ar trebui acordată de către Parlamentul European, ţinând seama de recomandarea Consiliului.

Justificare

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITRE, the European Parliament should be given full and unconditional responsibility for the discharge of the implementation of the budget of the FCH Joint Undertaking.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Text propus de Comisie

Amendament

(16) Întreprinderea comună PCH ar trebui să adopte, sub rezerva consultării prealabile a Comisiei, dispoziţii financiare specifice, bazate pe principiile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. Dispoziţiile respective ar trebui să ţină seama de cerinţele specifice de funcţionare ale întreprinderii comune PCH care pot rezulta, în special, din necesitatea de a combina fondurile comunitare cu cele private.

(16) Normele financiare aplicabile întreprinderii comune PCH ar trebui să nu se abată de la dispoziţiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din regulamentul financiar1, cu excepţia cazului în care acest lucru este impus de cerinţele sale specifice de funcţionare, în special necesitatea de a combina fondurile comunitare cu cele private. Acordul prealabil al Comisiei ar trebui să fie necesar pentru adoptarea oricăror norme care constituie derogări de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002. Autoritatea bugetară ar trebui informată cu privire la aceste derogări.

 

1 JO L 357, 31.12.2002, p. 72. Corrigendum publicat în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.

Justificare

Derogations from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 should be kept to an absolute minimum. The Joint Undertaking has to prove beyond any doubt that such a derogation is the only way to guarantee its proper functioning within the limits of its founding regulation.

Amendamentul  13

Articolul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) În scopul punerii în aplicare a iniţiativei tehnologice comune (denumită în continuare „ITC”) privind pilele de combustie şi hidrogenul, se înfiinţează, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, o întreprindere comună în sensul articolului 171 din Tratat (denumită în continuare „întreprinderea comună PCH”). Această perioadă poate fi prelungită printr-o revizuire a prezentului regulament.

(1) În scopul punerii în aplicare a iniţiativei tehnologice comune (denumită în continuare „ITC”) privind pilele de combustie şi hidrogenul, se înfiinţează, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, o întreprindere comună în sensul articolului 171 din Tratat (denumită în continuare „întreprinderea comună PCH”). Se garantează punerea în aplicare, monitorizarea şi finanţarea, până în 2017, după ultima cerere de propuneri din 2013, a proiectelor în curs de desfăşurare.

(2) Întreprinderea comună PCH are personalitate juridică. În statele membre, întreprinderea comună PCH beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice conform legislaţiilor naţionale ale respectivelor state. Întreprinderea comună Clean Sky poate, în special, să achiziţioneze sau să înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi să se constituie parte în proceduri judiciare.

(2) Întreprinderea comună PCH este un organism comunitar, după cum se menţionează la articolul 185 din regulamentul financiar şi la punctul 47 din Acordul interinstituţional dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară din 17 mai 20061. În toate statele membre, întreprinderea comună PCH beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice conform legislaţiilor naţionale ale respectivelor state. Întreprinderea comună PCH poate, în special, să achiziţioneze sau să înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi să se constituie parte în proceduri judiciare.

(3) Întreprinderea comună PCH este considerată organizaţie internaţională în sensul articolului 22 litera (c) din Directiva 2004/17/CE şi în sensul articolului 15 litera (c) din Directiva 2004/18/CE.

 

(4) Sediul întreprinderii comune PCH este la Bruxelles, Belgia.

(4) Sediul întreprinderii comune PCH este la Bruxelles, Belgia.

(5) Statutul întreprinderii comune PCH este prevăzut în anexă.

(5) Statutul întreprinderii comune PCH este prevăzut în anexă.

 

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

It should be clear that this Joint Undertaking is a Community body and that therefore Parliamentary control over the budget is guaranteed.

Amendamentul  14

Articolul 2 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

(2) În special, întreprinderea comună PCH:

(2) În special, întreprinderea comună PCH:

 

(-a) urmăreşte să aducă Uniunea Europeană în prima linie în ceea ce priveşte tehnologiile pilelor de combustie şi hidrogenului şi să facă posibilă pătrunderea pe piaţă a acestora, astfel încât piaţa să poată profita de importantele beneficii ce pot fi aşteptate din partea acestor tehnologii;

(a) sprijină în mod coordonat activităţile de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (CDT&D) din statele membre şi ţările asociate, pentru a reduce efectele eşecurilor pieţei şi pentru a se concentra asupra dezvoltării aplicaţiilor comerciale, încurajând astfel noile eforturi industriale în vederea mobilizării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie şi hidrogenului;

(a) sprijină în mod coordonat activităţile de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (CDT) din statele membre şi ţările asociate la al şaptelea Program-cadru (denumite în continuare „ţări asociate”), pentru a reduce efectele eşecurilor pieţei şi pentru a se concentra asupra dezvoltării aplicaţiilor comerciale, încurajând astfel noile eforturi industriale în vederea mobilizării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie şi hidrogenului;

(b) sprijină punerea în aplicare a priorităţilor de cercetare ale ITC privind pilele de combustie şi hidrogenul, în special prin acordarea de finanţări pe bază competitivă în urma unor cereri de propuneri;

(b) sprijină punerea în aplicare a priorităţilor de cercetare ale ITC privind pilele de combustie şi hidrogenul, inclusiv cercetarea novatoare, în special prin acordarea de finanţări pe bază competitivă în urma unor cereri de propuneri;

(c) urmăreşte să încurajeze sporirea investiţiilor publice şi private în cercetarea în domeniul tehnologiilor pilelor de combustie şi hidrogenului din statele membre şi ţările asociate;

(c) urmăreşte să încurajeze sporirea investiţiilor publice şi private în cercetarea în domeniul tehnologiilor pilelor de combustie şi hidrogenului din statele membre şi ţările asociate;

(d) încheie contractele de bunuri şi servicii necesare funcţionării întreprinderii comune PCH;

 

(e) asigură eficienţa şi eficacitatea ITC privind pilele de combustie şi hidrogenul.

 

Justificare

The legal text should reflect and focus on the main objectives. The other activities are already mentioned in the Statues and don't need to be repeated. There is still need for breakthrough-oriented research before these technologies could be commercially and the Joint Undertaking should support it.

Amendamentul  15

Articolul 3

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul 3

eliminat

Membri

 

(1) Membrii fondatori ai întreprinderii comune PCH (denumiţi în continuare „membri fondatori”) sunt:

 

(a) Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie, şi

 

(b) „Gruparea industrială europeană pentru iniţiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului AISBL” înfiinţată în temeiul legislaţiei belgiene (denumită în continuare „gruparea industrială”).

 

(2) O grupare ştiinţifică, reprezentând organizaţii de cercetare fără scop lucrativ, universităţi şi centre de cercetare (denumită în continuare „membru”), poate deveni membru cu condiţia constituirii unei entităţi cu personalitate juridică care să reprezinte comunitatea ştiinţifică. În cazul în care se creează o grupare ştiinţifică, aceasta va dispune de un singur loc în Consiliul director.

 

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Amendamentul  16

Articolul 4

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul 4

eliminat

Organisme

 

(1) Organismele întreprinderii comune PCH sunt:

 

(a) Consiliul director şi

 

(b) Biroul de programe.

 

(2) Organismele consultative ale întreprinderii comune PCH sunt:

 

(a) Grupul la nivel înalt al statelor membre şi

 

(b) Comitetul ştiinţific.

 

(3) Adunarea generală a părţilor interesate este un forum de consultare cu privire la evoluţia, situaţia actuală a tehnicii, normele viitoare şi orientarea activităţilor de cercetare.

 

Adunarea generală a părţilor interesate este deschisă participării tuturor părţilor interesate din sectorul public şi cel privat şi grupurilor de interese internaţionale din statele membre şi din ţările terţe. Aceasta este convocată o dată pe an.

 

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Amendamentul  17

Articolul 5

Text propus de Comisie

Amendament

Surse de finanţare

Contribuţia Comunităţii

(1) Activităţile întreprinderii comune PCH sunt finanţate în comun din contribuţiile membrilor săi fondatori şi din cele ale membrului. În afară de aceasta, contribuţii la proiecte pot fi acceptate şi din partea statelor membre, ţărilor asociate, regiunilor sau a altor părţi interesate care împărtăşesc obiectivele ITC.

 

(2) Încă de la început, cheltuielile administrative ale întreprinderii comune PCH sunt suportate în numerar, în părţi egale, de Comunitatea Europeană şi de gruparea industrială. În cazul constituirii unei grupări ştiinţifice, aceasta va contribui la cheltuielile administrative în proporţie de 1/12. În acest caz, contribuţia Comunităţii va scădea în mod corespunzător.

 

(3) Costurile de funcţionare pentru activităţile de CDT&D sunt finanţate în comun prin contribuţia financiară a Comunităţii şi contribuţiile în natură ale persoanele juridice de drept privat care participă la respectivele activităţi, de o valoare cel puţin egală cu valoarea contribuţiei Comunităţii.

 

(4) Contribuţia maximă a Comunităţii la cheltuielile administrative ale Întreprinderii comune PCH este de 470 milioane EUR. Cheltuielile administrative sunt estimate a fi sub 20 milioane EUR. Contribuţiile provin din programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al Şaptelea program-cadru pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind execuţia bugetului comunitar. Normele privind contribuţia financiară a Comunităţii se stabilesc printr-un acord general şi prin acorduri financiare anuale care urmează să fie încheiate între Comisie, în numele Comunităţii, şi întreprinderea comună PCH.

(1) Contribuţia iniţială a Comunităţii la cheltuielile de exploatare (inclusiv cheltuielile administrative) şi la cele de funcţionare ale Întreprinderii comune PCH este de 470 milioane EUR. Contribuţia se plăteşte din creditele din bugetul general al Uniunii Europene alocate pentru „Energie”, „Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie”, „Mediu (inclusiv schimbări climatice)” şi „Transport (inclusiv aeronautică)”, teme ale programului specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al şaptelea Program-cadru pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013), în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind execuţia bugetului comunitar. Această contribuţie poate fi revizuită în cadrul evaluării intermediare, în lumina progresului obţinut şi a realizărilor şi impactului întreprinderii comune PCH.

(5) Cu excepţia cazului în care, după 2013 (la expirarea PC7), se acordă noi fonduri, numai proiectele pentru care s-a semnat un acord de finanţare până la 31 decembrie 2013 cel târziu vor continua în perioada 2014-2017.

(2) Normele privind contribuţia financiară a Comunităţii se stabilesc printr-un acord general şi prin acorduri financiare anuale care urmează să fie încheiate între Comisie, în numele Comunităţii, şi întreprinderea comună PCH.

 

(2a) Contribuţia Comunităţii la întreprinderea comună PCH pentru finanţarea activităţilor de CDT se acordă în urma unor cereri de propuneri deschise, formulate pe criterii concurenţiale şi a unei evaluări a proiectului propus, realizate cu ajutorul unor experţi independenţi.

 

(2b) Contribuţia Comisiei la cheltuielile de exploatare nu depăşeşte 20 milioane EUR, fiind achitată în tranşe anuale de până la 2 milioane EUR; orice parte din această contribuţie, care nu a fost cheltuită în anul în cauză, se reportează în anii următori pentru activităţi de CDT.

Justificare

The amount foreseen by the Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (7.4 billion Euros between 2007 and 2015 to be funded through public and private funding), and necessary to achieve FCH-JTI’s goals, is not being reflected in the current public budget proposal. Not only is this in stark contrast with the published declaration of intent on the part of industry to invest their share of the funds required, but clearly this under-investment jeopardises the achievability of the objectives.

Amendamentul  18

Articolul 6

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul 6

eliminat

Participare la proiecte

 

(1) Participarea la proiecte este deschisă persoanelor juridice şi organizaţiilor internaţionale stabilite într-un stat membru, într-o ţară asociată sau într-o ţară terţă, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor minime de participare.

 

(2) Condiţiile minime care trebuie îndeplinite de proiectele finanţate de întreprinderea comună PCH sunt următoarele:

 

(a) la proiect trebuie să participe cel puţin trei persoane juridice; fiecare dintre ele trebuie să fie stabilită într-un stat membru sau într-o ţară asociată, fără ca două dintre ele să fie stabilite în acelaşi stat membru sau în aceeaşi ţară asociată;

 

(b) toate cele trei persoane juridice trebuie să fie independente unele de altele, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare şi a universităţilor la acţiuni din Al şaptelea program-cadru şi de difuzare a rezultatelor activităţilor de cercetare (2007-2013);

 

(c) cel puţin o persoană juridică trebuie să fie membru al grupării industriale sau al grupării ştiinţifice, în cazul în care a fost constituită o astfel de grupare ştiinţifică.

 

(3) Persoanele juridice care doresc să participe la un proiect formează un consorţiu şi desemnează pe unul dintre membrii acestuia să acţioneze în calitate de coordonator. În mod normal, coordonatorul este membru al grupării industriale sau al grupării ştiinţifice, în cazul în care a fost constituită o astfel de grupare ştiinţifică. Derogările în acest sens sunt aprobate de Consiliul director.

 

(4) Condiţia minimă pe care trebuie să o îndeplinească contractele de bunuri şi servicii, acţiunile de sprijin, studiile şi activităţile de formare finanţate de întreprinderea comună PCH o constituie participarea unei persoane juridice.

 

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Amendamentul  19

Articolul 7

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul 7

eliminat

Eligibilitate pentru finanţare

 

(1) Contribuţia Comunităţii la întreprinderea comună PCH pentru finanţarea activităţilor de CDT&D se acordă în urma unor cereri competitive de propuneri.

 

(2) În situaţii excepţionale, întreprinderea comună PCH poate emite cereri de ofertă în cazul în care consideră că acest lucru este justificat de îndeplinirea eficientă a obiectivelor de cercetare.

 

(3) Pentru o astfel de finanţare sunt eligibile persoanele juridice de drept privat care îndeplinesc toate criteriile enumerate în cele ce urmează:

 

(a) sunt stabilite într-un stat membru sau au sediul social, principal sau central pe teritoriul unui stat care este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic European sau care este ţară asociată sau ţară candidată;

 

(b) desfăşoară activităţi relevante de CDT&D, de industrializare sau de utilizare în ceea ce priveşte pilele de combustie şi/sau hidrogenul şi/sau au planuri concrete în acest sens în viitorul apropiat, pe teritoriul Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

 

(4) Următoarele entităţi sunt, de asemenea, eligibile pentru finanţare:

 

(a) organismele publice fără scop lucrativ stabilite într-un stat membru, într-o ţară asociată, într-o ţară candidată sau pe teritoriul SEE, inclusiv instituţiile de învăţământ secundar şi superior;

 

(b) organizaţiile internaţionale care au personalitate juridică în temeiul dreptului public internaţional, precum şi orice agenţii specializate constituite de respectivele organizaţii internaţionale;

 

(c) persoanele juridice din ţări terţe, cu condiţia ca participarea lor să fie considerată de Consiliul director ca fiind deosebit de benefică pentru proiect.

 

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an unnecessary duplication to stipulate these provisions both in the legal text and in the Statues and could even create legal inconsistency.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Dispoziţiile financiare ale întreprinderii comune PCH se bazează pe principiile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acestea pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 în cazul în care cerinţele specifice de funcţionare a întreprinderii comune PCH impun acest lucru, sub rezerva acordului prealabil al Comisiei.

(1) Normele financiare aplicabile întreprinderii comune PCH nu derogă de la dispoziţiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002, cu excepţia cazului în care cerinţele specifice de funcţionare a acesteia impun acest lucru, sub rezerva acordului prealabil al Comisiei. Autoritatea bugetară este informată în legătură cu această derogare.

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  21

Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, precum şi normele adoptate de comun acord de către instituţiile Comunităţii Europene în scopul punerii în aplicare a respectivului statut şi a respectivului regim se aplică personalului întreprinderii comune PCH.

(1) Întreprinderea comună PCH îşi angajează personalul în conformitate cu normele privind angajarea, în vigoare în ţara gazdă. Comisia poate detaşa la întreprinderea comună PCH numărul de funcţionari pe care îl consideră necesar.

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Amendamentul  22

Articolul 9 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

(2) În ceea ce priveşte personalul, întreprinderea comună PCH exercită competenţele conferite autorităţii de desemnare în temeiul Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum şi competenţele conferite autorităţii împuternicite să încheie contracte în temeiul Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

eliminat

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Amendamentul  23

Articolul 9 – alineatul 3

Text propus de Comisie

Amendament

(3) Consiliul director adoptă, de comun acord cu Comisia, măsurile necesare de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

(3) Consiliul director adoptă, de comun acord cu Comisia, măsurile necesare de punere în aplicare referitoare la detaşarea funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Amendamentul  24

Articolul 10

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul 10

eliminat

Privilegii şi imunităţi

 

Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se aplică întreprinderii comune PCH şi personalului acesteia.

 

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Amendamentul  25

Articolul 13

Text propus de Comisie

Amendament

Rapoarte, evaluare şi descărcare de gestiune

Rapoarte, evaluare şi descărcare de gestiune

(1) Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport anual cu privire la progresele înregistrate de întreprinderea comună PCH.

(1) Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport anual cu privire la progresele înregistrate de întreprinderea comună PCH. Raportul include numărul de propuneri prezentate, numărul de propuneri selecţionate în vederea finanţării, tipurile de participanţi (inclusiv IMM-uri) şi statistici naţionale.

(2) La doi ani de la data înfiinţării întreprinderii comune PCH, dar în nici un caz mai târziu de 2010, Comisia, asistată de experţi independenţi, realizează o evaluare intermediară a întreprinderii comune PCH. Evaluarea are ca obiect calitatea şi eficienţa întreprinderii comune PCH, precum şi progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor sale. Comisia comunică Parlamentului European şi Consiliului concluziile respectivei evaluări, însoţite de observaţiile sale.

(2) Până cel târziu la 31 decembrie 2011 şi 31 decembrie 2014, Comisia prezintă evaluări intermediare ale întreprinderii comune PCH, realizate cu ajutorul unor experţi independenţi. Evaluarea are ca obiect calitatea şi eficienţa întreprinderii comune PCH, precum şi progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor sale. Comisia comunică Parlamentului European şi Consiliului concluziile respectivei evaluări, însoţite de observaţiile sale şi, dacă este cazul, de propuneri de modificare a prezentului regulament.

(3) La încheierea anului 2017, Comisia, asistată de experţi independenţi, realizează o evaluare finală a întreprinderii comune PCH. Rezultatele respectivei evaluări finale sunt prezentate Parlamentului European şi Consiliului.

(3) În cel mult şase luni de la încheierea proiectului întreprinderii comune PCH, Comisia, asistată de experţi independenţi, realizează o evaluare finală a acesteia. Rezultatele respectivei evaluări finale sunt prezentate Parlamentului European şi Consiliului.

(4) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune PCH este acordată de către Parlamentul European, la recomandarea Consiliului şi în conformitate cu o procedură prevăzută de regulamentul financiar al întreprinderii comune PCH.

(4) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune PCH este acordată de către Parlamentul European, ţinând seama de recomandarea Consiliului.

Justificare

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITRE, the European Parliament should be given full and unconditional responsibility for the discharge of the implementation of the budget of the FCH Joint Undertaking.

Amendamentul  26

Articolul 17

Text propus de Comisie

Amendament

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de proprietate intelectuală

Întreprinderea comună PCH adoptă normele care reglementează utilizarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor de CDT&D, inclusiv dispoziţiile privind exercitarea, după caz, a drepturilor de proprietate intelectuală generate de activităţile de CDT&D desfăşurate în temeiul prezentului regulament. Prin normele respective se asigură utilizarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor de CDT&D.

Întreprinderea comună PCH adoptă normele care reglementează utilizarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor, pe baza principiilor consacrate prin Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare şi a universităţilor la acţiuni din cel de-al şaptelea Program-cadru şi de difuzare a rezultatelor activităţilor de cercetare (2007-2013) (denumite în continuare „normele de participare la cel de-al şaptelea Program-cadru”), care garantează că, dacă este cazul, proprietatea intelectuală rezultată din activităţile de CDT, desfăşurate în temeiul prezentului regulament, este protejată şi că rezultatele cercetărilor sunt utilizate şi diseminate.

 

1 JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

Justificare

This JTI makes part of FP7. Therefore, the rules on intellectual property rights should be based on the principles set out in the Rules of Participation in FP7.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 19

Text propus de Comisie

Amendament

Între întreprinderea comună PCH şi Belgia se încheie un acord de găzduire cu privire la spaţiile pentru birouri, la privilegii şi imunităţi, precum şi la alte tipuri de sprijin pe care Belgia urmează să le ofere întreprinderii comune PCH.

Între întreprinderea comună PCH şi Belgia se încheie un acord de găzduire cu privire la sprijinul oferit de statul gazdă în ceea ce priveşte spaţiile pentru birouri, privilegiile şi imunităţile, precum şi la alte tipuri de sprijin pe care Belgia urmează să le ofere întreprinderii comune PCH.

Justificare

It should be clearly stipulated that the host country of any agency or similar Community body is expected to provide financial and all other assistance necessary to facilitate the setting-up and running of the Community body.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.1 - alineatul 3

Text propus de Comisie

Amendament

(3) Întreprinderea comună PCH se înfiinţează de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe o perioadă iniţială care se încheie la 31 decembrie 2017.

(3) Întreprinderea comună PCH se înfiinţează de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe o perioadă iniţială care se încheie la 31 decembrie 2017. Aceasta este un organism înfiinţat în conformitate cu articolul 185 din regulamentul financiar şi cu punctul 47 din AII din 17 mai 2006.

Amendamentul  29

Anexă – articolul I.2

Text propus de Comisie

Amendament

Obiective şi sarcini principale

Sarcini şi activităţi principale

(1) Întreprinderea comună PCH va acţiona în cadrul sferei de aplicare a PC7 astfel încât să contribuie la pătrunderea pe piaţă a tehnologiilor pilelor de combustie şi hidrogenului, permiţându-le astfel forţelor comerciale ale pieţei să genereze beneficii publice substanţiale.

(1) Principalele sarcini şi activităţi ale întreprinderii comune PCH sunt următoarele:

(2) Obiectivele sale includ:

 

– să aducă Europa în avangarda mondială a tehnologiilor pilelor de combustie şi hidrogenului;

(a) să asigure instituirea şi gestionarea eficientă a iniţiativei tehnologice comune privind pilele de combustie şi hidrogenul;

să atingă masa critică a activităţilor de cercetare necesară pentru a da suficientă încredere industriei, investitorilor publici şi privaţi, factorilor de decizie şi altor părţi interesate pentru a se implica într-un program pe termen lung;

(b) să atingă masa critică a activităţilor de cercetare necesară pentru a da suficientă încredere industriei, investitorilor publici şi privaţi, factorilor de decizie şi altor părţi interesate pentru a se implica într-un program pe termen lung;

– să impulsioneze noi investiţii industriale, naţionale şi regionale în CDT&D;

(c) să impulsioneze noi investiţii industriale, naţionale şi regionale în CDT&D;

– să construiască Spaţiul European de Cercetare în strânsă cooperare cu activităţile de cercetare întreprinse la nivel naţional şi regional, respectând totodată principiul subsidiarităţii;

 

– să integreze activităţile de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative, să se concentreze pe atingerea unei durabilităţi pe termen lung şi a obiectivelor de competitivitate industrială în materie de costuri, eficacitate şi viabilitate şi să depăşească principalele dificultăţi tehnologice;

(d) să integreze activităţile de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative, să se concentreze pe atingerea unei durabilităţi pe termen lung şi a obiectivelor de competitivitate industrială în materie de costuri, eficacitate şi viabilitate şi să depăşească principalele dificultăţi tehnologice;

– să stimuleze inovaţia şi apariţia unor noi lanţuri de valori care să includă IMM-urile;

(e) să stimuleze inovaţia şi apariţia unor noi lanţuri de valori care să includă IMM-urile;

– să faciliteze interacţiunea dintre industrie, universităţi şi centrele de cercetare, inclusiv în domeniul cercetării fundamentale;

(f) să faciliteze interacţiunea dintre industrie, universităţi şi centrele de cercetare, inclusiv în domeniul cercetării fundamentale;

 

(g) să stimuleze implicarea IMM-urilor în activităţile sale, în conformitate cu obiectivele celui de-al şaptelea Program-cadru;

– să încurajeze participarea instituţiilor din toate statele membre, inclusiv din noile state membre, şi din toate ţările candidate;

(h) să încurajeze participarea instituţiilor din toate statele membre şi ţările asociate;

– să întreprindă activităţi ample de cercetare atât socială, cât şi tehnică şi economică, pentru a evalua şi a monitoriza progresele tehnologice şi obstacolele de altă natură decât tehnologică întâmpinate la intrarea pe piaţă;

(i) să întreprindă activităţi ample de cercetare atât socială, cât şi tehnică şi economică, pentru a evalua şi a monitoriza progresele tehnologice şi obstacolele de altă natură decât tehnologică întâmpinate la intrarea pe piaţă;

– să întreprindă activităţi de cercetare pentru a sprijini elaborarea unor reglementări şi standarde noi şi revizuirea celor existente, în scopul de a elimina obstacolele artificiale care fac dificil accesul pe piaţă şi de a susţine interschimbabilitatea, interoperabilitatea, comerţul transfrontalier de hidrogen şi pieţele de export, garantând totodată o funcţionare sigură şi fără să inhibe inovaţia;

(j) să întreprindă activităţi de cercetare pentru a sprijini elaborarea unor reglementări şi standarde noi şi revizuirea celor existente, în scopul de a elimina obstacolele artificiale care fac dificil accesul pe piaţă şi de a susţine interschimbabilitatea, interoperabilitatea, comerţul transfrontalier de hidrogen şi pieţele de export, garantând totodată o funcţionare sigură şi fără să inhibe inovaţia;

– să ofere informaţii fiabile pentru a spori sensibilizarea publicului şi pentru a încuraja opinia publică în ceea ce priveşte siguranţa hidrogenului şi avantajele pe care noile tehnologii le pot avea pentru mediu, siguranţa aprovizionării, costurile energetice şi ocuparea forţei de muncă.

(k) să comunice şi să disemineze, în special printre IMM-uri şi centrele de cercetare, informaţii utile privind activităţile sale şi să ofere informaţii fiabile pentru a spori sensibilizarea publicului şi pentru a încuraja opinia publică în ceea ce priveşte siguranţa hidrogenului şi avantajele pe care noile tehnologii le pot avea pentru mediu, siguranţa aprovizionării, costurile energetice şi ocuparea forţei de muncă.

(3) Principalele sarcini ale întreprinderii comune PCH sunt de a asigura crearea şi gestionarea eficientă a iniţiativei tehnologice comune în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului.

 

(4) Acest rol include:

 

– elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan multianual de activităţi de cercetare;

(l) elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan multianual de activităţi de cercetare;

– angajarea fondurilor comunitare şi mobilizarea resurselor sectorului privat şi a altor resurse ale sectorului public necesare punerii în aplicare a activităţilor de CDT&D;

(m) să angajeze fondurile comunitare şi să mobilizeze resurse din sectorul privat şi alte resurse din sectorul public necesare punerii în aplicare a activităţilor de CDT;

– asigurarea desfăşurării corecte a activităţilor de CDT&D şi buna gestiune financiară a resurselor;

(n) să asigure desfăşurarea corectă a activităţilor de CDT şi buna gestiune financiară a resurselor;

– cooperarea cu Grupul la nivel înalt al statelor membre şi consultarea acestuia;

 

– cooperarea cu Comitetul ştiinţific şi consultarea acestuia;

 

– organizarea reuniunilor anuale ale Adunării generale a părţilor interesate;

 

– comunicarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la proiecte, inclusiv numele participanţilor, rezultatele activităţilor de CDT&D şi valoarea contribuţiei financiare a întreprinderii comune PCH;

(o) să comunice şi să disemineze informaţiile cu privire la proiecte, inclusiv numele participanţilor, rezultatele activităţilor de CDT şi valoarea contribuţiei financiare a întreprinderii comune PCH;

– informarea persoanelor juridice care au încheiat un acord de finanţare cu întreprinderea comună PCH cu privire la eventualele posibilităţi de împrumut de la Banca Europeană de Investiţii, în special cu privire la mecanismul de finanţare cu împărţire a riscurilor stabilit în cel de-al Şaptelea program-cadru;

(p) informarea persoanelor juridice care au încheiat un acord de finanţare cu întreprinderea comună PCH cu privire la eventualele posibilităţi de împrumut de la Banca Europeană de Investiţii, în special cu privire la mecanismul de finanţare cu împărţire a riscurilor stabilit în cel de-al şaptelea Program-cadru;

– asigurarea unui nivel înalt de transparenţă şi concurenţă loială, în condiţii egale de acces, pentru toţi candidaţii, la activităţile de cercetare şi la activităţile demonstrative ale întreprinderii comune PCH, indiferent dacă sunt sau nu membri ai grupării ştiinţific sau ai grupării industriale (în special întreprinderile mici şi mijlocii);

(q) asigurarea unui nivel înalt de transparenţă şi concurenţă loială, în condiţii egale de acces, pentru toţi candidaţii, la activităţile de cercetare şi la activităţile demonstrative ale întreprinderii comune PCH, indiferent dacă sunt sau nu membri ai grupării ştiinţific sau ai grupării industriale (în special întreprinderile mici şi mijlocii);

– urmărirea evoluţiilor în domeniu pe plan mondial şi, după caz, participarea la cooperarea internaţională.

(r) urmărirea evoluţiilor în domeniu pe plan mondial şi, după caz, participarea la cooperarea internaţională.

 

(s) să dezvolte o strânsă cooperare şi să asigure coordonarea cu Programul-cadru de cercetare şi cu alte activităţi, organisme şi părţi interesate naţionale, transnaţionale şi la nivelul UE;

 

(t) să monitorizeze progresele în direcţia îndeplinirii obiectivelor întreprinderii comune PCH;

 

(u) să desfăşoare orice altă activitate necesară pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is an important task of the JTI to stimulate innovation in SMEs and the creation of new businesses and start-ups.

Amendamentul  30

Anexă – articolul I.3

Text propus de Comisie

Amendament

Membri şi grupuri de interes

Membri

(1) Membrii fondatori ai întreprinderii comune PCH (denumiţi în continuare „membri fondatori”) sunt:

(1) Membrii fondatori ai întreprinderii comune PCH (denumiţi în continuare „membri fondatori”) sunt:

– Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, şi

(a) Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, şi

– „Gruparea industrială europeană pentru iniţiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului AISBL” înfiinţată în temeiul legislaţiei belgiene (denumită în continuare „gruparea industrială”).

(b) după aprobarea statutului, „Gruparea industrială europeană pentru iniţiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului AISBL”, o organizaţie fără scop lucrativ, înfiinţată în temeiul legislaţiei belgiene, al cărei scop este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune PCH, (denumită în continuare „gruparea industrială”).

(2) Gruparea industrială:

(2) Gruparea industrială:

– este o organizaţie fără scop lucrativ, al cărei scop este să contribuie la îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune PCH;

 

– este înfiinţată în temeiul legislaţiei belgiene şi funcţionează în conformitate cu statutul său înregistrat, adoptat în mod corespunzător în funcţie de iniţiativa tehnologică comună;

 

– se asigură că partea sa de contribuţie la resursele întreprinderii comune PCH, în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament, este onorată în avans, sub forma unei contribuţii în numerar care acoperă 50% din cheltuielile administrative ale întreprinderii comune PCH, şi transferată în bugetul acesteia înainte de începerea fiecărui exerciţiu financiar;

– se asigură că partea sa de contribuţie la resursele întreprinderii comune PCH, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, este onorată în avans, sub forma unei contribuţii în numerar care acoperă 50% din cheltuielile administrative ale întreprinderii comune PCH, şi transferată în bugetul acesteia înainte de începerea fiecărui exerciţiu financiar;

– se asigură că partea de contribuţie a industriei la realizarea activităţilor de CDT&D finanţate de întreprinderea comună PCH este onorată în natură şi acoperă cel puţin 50% din costurile totale ale proiectelor, calculate anual;

– se asigură că partea de contribuţie a industriei la realizarea activităţilor de CDT finanţate de întreprinderea comună PCH este cel puţin egală cu partea de contribuţie a Comunităţii;

– este deschisă participării oricărei persoane juridice de drept privat (inclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii), care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia unui stat membru, a unei ţări asociate sau a unui stat din SEE şi care are sediul social, sediul principal sau sediul central pe teritoriul unuia dintre aceste state, cu condiţia să fie activă în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului în Europa şi să se angajeze să contribuie la obiectivele şi resursele întreprinderii comune PCH.

– este deschisă participării, în condiţii echitabile şi rezonabile, oricărei persoane juridice de drept privat (inclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii şi asociaţiilor industriale relevante din domeniul pilelor de combustie şi hidrogenului), care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia unui stat membru sau a unei ţări asociate şi care are sediul social, sediul principal sau sediul central pe teritoriul unuia dintre aceste state, cu condiţia să fie activă în domeniul pilelor de combustie şi al hidrogenului în Europa şi să se angajeze să contribuie la obiectivele şi resursele întreprinderii comune PCH.

(3) După înfiinţarea întreprinderii comune PCH, o grupare ştiinţifică, reprezentând organizaţii de cercetare fără scop lucrativ, universităţi şi centre de cercetare poate deveni membru, cu condiţia creării unei entităţi cu personalitate juridică care să reprezinte comunitatea ştiinţifică. Candidatura grupării ştiinţifice este adresată Consiliului director, care hotărăşte în acest sens.

(3) După înfiinţarea întreprinderii comune PCH, o grupare ştiinţifică poate deveni membru, cu condiţia acceptării acestui statut.

(4) Gruparea ştiinţifică:

(4) Gruparea ştiinţifică:

– este o organizaţie fără scop lucrativ, al cărei scop este să contribuie la îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune PCH;

– este o organizaţie fără scop lucrativ, al cărei scop este să contribuie la îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune PCH;

– este înfiinţată în temeiul legislaţiei belgiene şi funcţionează în conformitate cu statutul său înregistrat, adoptat în mod corespunzător în funcţie de iniţiativa tehnologică comună;

– este înfiinţată în temeiul legislaţiei belgiene şi funcţionează în conformitate cu statutul său înregistrat, adoptat în mod corespunzător în funcţie de iniţiativa tehnologică comună;

– se asigură că partea sa de contribuţie la resursele întreprinderii comune PCH este onorată în avans, sub forma unei contribuţii în numerar care acoperă 1/12 din cheltuielile administrative ale întreprinderii comune PCH, şi transferată în bugetul acesteia înainte de începerea fiecărui exerciţiu financiar;

– se asigură că partea sa de contribuţie la resursele întreprinderii comune PCH este onorată în avans, sub forma unei contribuţii în numerar care acoperă 1/20 din cheltuielile administrative ale întreprinderii comune PCH, şi transferată în bugetul acesteia înainte de începerea fiecărui exerciţiu financiar;

– este deschisă participării oricărei organizaţii de cercetare fără scop lucrativ, universităţi sau centru de cercetare cu sediul pe teritoriul unui stat membru, al unei ţări asociate sau al unei ţări candidate.

 

(5) Un membru fondator poate renunţa la statutul de membru al întreprinderii comune PCH. Ulterior, întreprinderea comună PCH este lichidată în conformitate cu articolul I.22.

(5) Un membru fondator poate renunţa la statutul de membru al întreprinderii comune PCH. Ulterior, întreprinderea comună PCH este lichidată în conformitate cu articolul I.22.

(6) Gruparea ştiinţifică poate renunţa la statutul de membru al întreprinderii comune PCH. Retragerea devine valabilă şi irevocabilă în termen de şase luni de la data notificării membrilor fondatori, după care membrul care pleacă va fi eliberat de toate obligaţiile, altele decât cele aprobate de întreprinderea comună PCH înainte de data retragerii.

(6) Gruparea ştiinţifică poate renunţa la statutul de membru al întreprinderii comune PCH. Retragerea devine valabilă şi irevocabilă în termen de şase luni de la data notificării membrilor fondatori, după care membrul care pleacă va fi eliberat de toate obligaţiile, altele decât cele aprobate de întreprinderea comună PCH înainte de data retragerii.

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. It is important that the research community is fully involved in the JTI, since especially in the early stages research should form an important element of its future work programme. In order not to create an unnecessarily high barrier for the research community to participate in the Joint Undertaking, their contribution to the running costs should be proportionate.

Amendamentul  31

Anexă – articolul I.4

Text propus de Comisie

Amendament

Organismele executive ale întreprinderii comune PCH sunt Consiliul director şi Biroul de programe. Organismele consultative ale întreprinderii comune PCH sunt Grupul la nivel înalt al statelor membre, Adunarea generală a părţilor interesate şi Comitetul ştiinţific.

(1) Organismele întreprinderii comune PCH sunt:

 

(a) Consiliul director,

 

(b) directorul executiv,

 

(c) Comitetul ştiinţific.

 

(2) Atunci când o sarcină specifică nu intră în sfera de competenţă a niciunuia dintre aceste organisme, organismul competent este Consiliul director.

 

(3) Grupul la nivel înalt al statelor membre şi Adunarea generală a părţilor interesate sunt organismele consultative externe ale întreprinderii comune PCH.

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach, with regards to provisions stated in the legal text and in the Statues.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.5 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

(2) În cazul constituirii unei grupări ştiinţifice, Comisia cedează un loc reprezentatului acesteia.

 

(2) În cazul constituirii unei grupări ştiinţifice, Comisia cedează cel puţin un loc reprezentatului (reprezentanţilor) acesteia.

Justificare

One seat on a 12-person governing board will not be enough to guarantee that scientific research, on which the success of hydrogen energy depends, receives the appropriate attention and funding.

Amendamentul  33

Anexă – articolul I.5 – alineatul 4

Text propus de Comisie

Amendament

(4) Consiliul director îşi alege un preşedinte. Preşedintele este ales pe o perioadă de 2 ani.

(4) Consiliul director îşi numeşte preşedintele dintre reprezentanţii grupării industriale. Preşedintele este numit pe o perioadă de 1 an şi poate fi numit din nou o singură dată. Reprezentantul IMM-urilor şi cel al grupării ştiinţifice sunt numiţi vicepreşedinţi.

Justificare

Since this is an industry-led initiative, it is good to explicit that a representative from the Industry Grouping should be the chairperson. Also, in order to ensure that no specific sectoral interest will dominate, a rotation system for the chairperson is envisaged. This wording is also used in the Clean Sky JTI. Finally, the important role of SMEs and the research community is institutionalized by making their representatives vice-chairperson.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.5 – alineatul 8

Text propus de Comisie

Amendament

(8) De la caz la caz, Consiliul director poate invita observatori fără drept de vot, în special reprezentanţi ai regiunilor şi ai organismelor de reglementare, să participe la şedinţe.

(8) De la caz la caz, Consiliul director poate invita observatori fără drept de vot, în special reprezentanţi ai regiunilor şi ai organismelor de reglementare, precum şi ai asociaţiilor industriale relevante din sectorul pilelor de combustie şi hidrogenului, să participe la şedinţe.

Justificare

Also the Fuel cells and hydrogen associations has to be able to attend the meetings of the Governing Board as observers.

Amendamentul  35

Anexă – articolul I.5 – alineatul 15 – liniuţa 4a (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

 

– aprobă cererile de propuneri;

Justificare

While it is the Executive Director that is responsible for proposing calls for proposals and it is the Programme Office that is responsible for managing the launching of these calls, the final responsibility should lie with the Governing Board.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.5 - alineatul 15 - liniuţa 6

Text propus de Comisie

Amendament

justifică şi aprobă orice deviere de la regulamentul financiar al întreprinderii comune PCH în conformitate cu articolul 8;

– aprobă normele financiare ale întreprinderii comune PCH în conformitate cu articolul 8, după consultarea Comisiei;

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.5 – alineatul 15 – liniuţa 6a (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

 

– justifică orice intenţie de derogare de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, aprobă orice derogare după acordul prealabil al Comisiei şi informează autoritatea bugetară cu privire la orice derogare aprobată;

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.6 – alineatul 6

Text propus de Comisie

Amendament

(6) Directorul executiv este reprezentantul legal al întreprinderii comune PCH. Directorul executiv îşi îndeplineşte sarcinile în mod independent şi răspunde în faţa Consiliului director.

(6) Directorul executiv este reprezentantul legal al întreprinderii comune PCH. Directorul executiv îşi îndeplineşte sarcinile în mod independent, în mod deosebit în ceea ce priveşte selectarea propunerilor de proiecte şi gestionarea proiectelor şi răspunde în faţa Consiliului director.

Justificare

While the Executive Director should report to the Governing Board, none of the members of the Governing Board should have a direct influence on the selection of projects, especially when the outcome of certain projects may affect a member directly or indirectly.

Amendamentul  39

Anexă – articolul I.6 – alineatul 8

Text propus de Comisie

Amendament

(8) Directorul executiv este numit de Consiliul director dintr-o listă de candidaţi propusă de Comisie, pe o perioadă iniţială de maximum trei ani. După evaluarea rezultatelor obţinute de directorul executiv, Consiliul director îi poate prelungi mandatul, o singură dată şi pe o perioadă de maximum patru ani.

(8) Directorul executiv este numit de Consiliul director pe o perioadă de trei ani, în urma unei invitaţii de exprimare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în alte publicaţii periodice accesibile publicului sau pe site-uri internet. După evaluarea rezultatelor obţinute de directorul executiv, Consiliul director îi poate prelungi mandatul, o singură dată şi pe o perioadă de maximum patru ani, la încheierea căreia se publică, în acelaşi mod, o nouă invitaţie de exprimare a interesului.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.7 – alineatul 4

Text propus de Comisie

Amendament

Comitetul ştiinţific îndeplineşte următoarele sarcini:

îşi dă avizul cu privire la relevanţa şi progresele activităţilor anuale de CDT&D şi recomandă modificările necesare;

– îşi dă avizul cu privire la priorităţile ştiinţifice pentru planul multianual de activităţi de CDT&D;

– acordă consultanţă Consiliului director cu privire la realizările ştiinţifice descrise în raportul anual de activitate;

Comitetul ştiinţific are următoarele sarcini:

(a) stabileşte priorităţile ştiinţifice pentru propunerile de planuri anuale şi multianuale de activităţi de cercetare;

(b) îşi dă avizul cu privire la realizările ştiinţifice descrise în raportul anual de activitate;

(c) acordă consultanţă cu privire la componenţa comitetelor de evaluare colegială.

Justificare

The role of the scientific committee should be strengthened in establishing the research priorities, in order to prevent that short term commercial consideration will play too big a role in the research priorities, which ultimately could lead to a situation whereby the EU will be "locked in" in technologies that are less sustainable in the long run.

Amendamentul  41

Anexă – articolul I.8 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Contribuţia totală a Comunităţii la întreprinderea comună PCH, care acoperă cheltuielile administrative şi costurile de funcţionare pentru activităţile de CDT&D, nu depăşeşte 470 milioane EUR din bugetul celui de-al Şaptelea program-cadru. Cheltuielile administrative nu ar trebui să depăşească 20 milioane EUR.

(1) Întreprinderea comună PCH este finanţată în comun de către membrii săi prin intermediul unor contribuţii financiare plătite în tranşe şi al unor contribuţii în natură din partea persoanelor juridice care participă la activităţile respective. Încă de la început, cheltuielile de exploatare ale întreprinderii comune PCH sunt suportate în numerar, în părţi egale, de Comunitate şi de gruparea industrială. Imediat ce Gruparea ştiinţifică devine membru al întreprinderii comune, PCH va contribui la cheltuielile de exploatare în proporţie de 1/20, iar contribuţia Comisiei la aceste cheltuieli se reduce în mod corespunzător. Contribuţia totală a Comunităţii la cheltuielile de exploatare ale întreprinderii comune PCH nu depăşeşte 20 milioane EUR. Dacă o parte din contribuţia Comunităţii nu este folosită, aceasta este pusă la dispoziţia întreprinderii comune PCH pentru activităţile sale.

Justificare

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.8 – alineatul 7

Text propus de Comisie

Amendament

(7) Sectorul privat, în special membrii grupării industriale, contribuie în natură la costurile de funcţionare a proiectelor. Contribuţiile în natură trebuie să fie cel puţin egale cu fondurile publice. Nivelul total al contribuţiilor în natură, calculate anual, este evaluat o dată pe an. Prima evaluare se lansează la încheierea celui de-al doilea exerciţiu financiar de la înfiinţarea întreprinderii comune PCH. Ulterior, evaluarea este realizată de către o entitate independentă pentru fiecare exerciţiu financiar. Rezultatele evaluării sunt prezentate Comisiei în termen de patru luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar.

(7) Sectorul privat, în special membrii grupării industriale, contribuie în natură la costurile de funcţionare a proiectelor. Contribuţiile în natură trebuie să fie cel puţin egale cu fondurile publice. În cazul în care Centrul comun de cercetare al Comisiei participă la proiecte, contribuţia sa în natură nu este considerată ca făcând parte din contribuţia Comunităţii. Nivelul total al contribuţiilor în natură, calculate anual, este evaluat o dată pe an. Prima evaluare se lansează la încheierea celui de-al doilea exerciţiu financiar de la înfiinţarea întreprinderii comune PCH. Ulterior, evaluarea este realizată de către o entitate independentă pentru fiecare exerciţiu financiar. Rezultatele evaluării sunt prezentate Comisiei în termen de patru luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar.

Justificare

The JRC could play an important role in the development of the research in Hydrogen and in Fuel cells. JRC participation should not decrease the foreseen Community cash contribution, neither should it increase the industry's matching in kind.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.9 – alineatul 3

Text propus de Comisie

Amendament

(3) Persoanele juridice care doresc să participe la un proiect formează un consorţiu şi desemnează pe unul dintre membrii acestuia să acţioneze în calitate de coordonator. În mod normal, coordonatorul este membru al grupării industriale sau al grupării ştiinţifice, în cazul în care a fost constituită o astfel de grupare ştiinţifică. Derogările în acest sens sunt aprobate de Consiliul director.

(3) Persoanele juridice care doresc să participe la un proiect formează un consorţiu şi desemnează pe unul dintre membrii acestuia să acţioneze în calitate de coordonator.

Justificare

Companies active in the JTI should not be given an unfair competitive advantage in terms of accessing public funds and imposing project leadership.

Amendamentul  44

Anexă – articolul I.9a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

Articolul I.9a

 

Punerea în aplicare a activităţilor de CDT

 

(1) Întreprinderea comună PCH sprijină activităţile de CDT, în urma organizării de cereri de propuneri deschise, formulate pe criterii concurenţiale, după o evaluare independentă şi după încheierea, pentru fiecare proiect, a unui acord de finanţare şi a unui acord de consorţiu.

 

(2) În situaţii excepţionale, întreprinderea comună PCH poate emite cereri de ofertă, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru îndeplinirea eficientă a obiectivelor de cercetare.

 

(3) Întreprinderea comună PCH stabileşte procedurile şi mecanismele de punere în aplicare, supraveghere şi control al acordurilor de finanţare.

 

(4) Acordul de finanţare:

 

– stabileşte mecanismele adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de CDT;

 

– stabileşte dispoziţiile şi normele financiare adecvate în ceea ce priveşte drepturile de proprietate intelectuală, în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament;

 

– reglementează relaţia dintre consorţiile de proiecte şi întreprinderea comună PCH.

 

(5) Acordul de consorţiu este încheiat de către participanţii la proiect înainte de încheierea acordului de finanţare. Acordul de consorţiu:

 

– stabileşte dispoziţiile adecvate de punere în aplicare a acordului de finanţare;

 

– reglementează relaţia dintre participanţii la un proiect, în special dispoziţiile privind drepturile de proprietate intelectuală.

Justificare

One of the most important tasks of the Joint Undertaking is to implement its R&D and deployment activities. Therefore, a specific article setting out the provisions governing the implementation of these activities seems appropriate.

Amendamentul  45

Anexă – articolul I.10

Text propus de Comisie

Amendament

Eligibilitate pentru finanţare

Finanţarea activităţilor

(1) Contribuţia Comunităţii la întreprinderea comună PCH se foloseşte pentru finanţarea activităţilor de CDT&D rezultate în urma cererilor competitive de propuneri.

(1) Următoarele entităţi sunt eligibile pentru finanţare:

 

(a) persoane juridice stabilite într-un stat membru sau într-o ţară asociată;

 

(b) organizaţii internaţionale care au personalitate juridică în temeiul dreptului public internaţional, precum şi orice agenţii specializate constituite de respectivele organizaţii internaţionale;

 

(c) persoane juridice din ţări terţe, cu condiţia ca participarea lor să fie considerată de Consiliul director ca fiind deosebit de benefică pentru proiect.

(2) În situaţii excepţionale, întreprinderea comună PCH poate emite cereri de ofertă în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru îndeplinirea eficientă a obiectivelor de cercetare.

(2) Pentru a fi considerate eligibile pentru finanţare din partea Comunităţii, costurile suportate pentru punerea în aplicare a activităţilor de CDT nu includ taxa pe valoarea adăugată.

(3) Pentru o astfel de finanţare sunt eligibile persoanele juridice de drept privat care îndeplinesc toate criteriile enumerate în cele ce urmează:

(3) Plafoanele contribuţiei financiare a Comunităţii la proiecte sunt aliniate pentru a corespunde celor stabilite de normele de participare la cel de-al şaptelea Program-cadru. Atunci când este necesar un nivel mai scăzut de finanţare, pentru a respecta principiile de egalitate menţionate la articolul I.8, scăderea este proporţională într-un mod echitabil cu plafoanele de finanţare stabilite de normele de participare la cel de-al şaptelea Program-cadru, menţionate mai sus, pentru toate categoriile de participanţi la fiecare proiect individual.

(a) sunt stabilite într-un stat membru sau au sediul social, principal sau central pe teritoriul unui stat care este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic European sau care este ţară asociată sau ţară candidată;

 

(b) desfăşoară activităţi relevante de CDT&D, de industrializare sau de utilizare în ceea ce priveşte pilele de combustie şi/sau hidrogenul şi/sau au planuri concrete în acest sens în viitorul apropiat, pe teritoriul Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

 

(4) Următoarele entităţi sunt, de asemenea, eligibile pentru finanţare:

 

(a) organismele publice fără scop lucrativ stabilite într-un stat membru, într-o ţară asociată, într-o ţară candidată sau pe teritoriul SEE, inclusiv instituţiile de învăţământ secundar şi superior;

 

(b) organizaţiile internaţionale care au personalitate juridică în temeiul dreptului public internaţional, precum şi orice agenţii specializate constituite de respectivele organizaţii internaţionale;

 

(c) persoanele juridice din ţări terţe, cu condiţia ca participarea lor să fie considerată de Consiliul director ca fiind deosebit de benefică pentru proiect.

 

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. Linked to the amendment on Article 7.

Amendamentul  46

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă - Articolul I.11 - alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Dispoziţiile financiare ale întreprinderii comune PCH se bazează pe principiile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acestea pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 în cazul în care cerinţele specifice de funcţionare a întreprinderii comune PCH impun acest lucru, sub rezerva acordului prealabil al Comisiei.

(1) Normele financiare aplicabile întreprinderii comune PCH nu pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, cu excepţia cazului în care cerinţele sale specifice de funcţionare impun acest lucru. Acordul prealabil al Comisiei este necesar pentru adoptarea oricăror norme care constituie derogări de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002. Autoritatea bugetară este informată în legătură cu această derogare.

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.14 - alineatul 5

Text propus de Comisie

Amendament

(5) În termen de două luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar, conturile provizorii ale întreprinderii comune sunt prezentate Comisiei şi Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene („Curtea de Conturi”). Până la data de 15 iunie următoare încheierii fiecărui exerciţiu financiar, Curtea de Conturi formulează observaţii cu privire la conturile provizorii ale întreprinderii comune. În anul următor, conturile anuale aferente exerciţiului financiar sunt trimise contabilului Comisiei, în termenele limită stabilite prin regulamentul financiar cadru, astfel încât contabilul Comisiei să le poată centraliza în conturile anuale ale CE. Conturile anuale ale întreprinderii comune trebuie pregătite şi auditate în conformitate cu normele contabile ale CE adoptate de contabilul Comisiei.

(5) În termen de două luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar, conturile provizorii ale întreprinderii comune sunt prezentate Comisiei şi Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene („Curtea de Conturi”). Până la data de 15 iunie următoare încheierii fiecărui exerciţiu financiar, Curtea de Conturi formulează observaţii cu privire la conturile provizorii ale întreprinderii comune. În anul următor, conturile anuale aferente exerciţiului financiar sunt trimise contabilului Comisiei, în termenele limită stabilite prin regulamentul financiar cadru, astfel încât contabilul Comisiei să le poată centraliza în conturile anuale ale CE. Conturile anuale şi bilanţul pe exerciţiul precedent sunt prezentate autorităţii bugetare. Conturile anuale ale întreprinderii comune trebuie pregătite şi auditate în conformitate cu normele contabile ale CE adoptate de contabilul Comisiei.

Justificare

Accounts and balance sheets need to be sent to the two arms of the budgetary authority for information.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.14 - alineatul 6

Text propus de Comisie

Amendament

(6) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului este acordată de către Parlamentul European, la recomandarea Consiliului şi în conformitate cu o procedură prevăzută de regulamentul financiar al întreprinderii comune PCH.

(6) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune PCH este acordată de către Parlamentul European, ţinând seama de recomandarea Consiliului şi în conformitate cu o procedură care va fi prevăzută de normele financiare ale întreprinderii comune PCH.

Justificare

See amendment on Recital 15.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Anexă – articolul I.6 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Personalul este stabilit în schema de personal prevăzută în bugetul anual.

(1) Personalul este stabilit în schema de personal prevăzută în bugetul anual şi prezentată Parlamentului European şi Consiliului de către Comisie împreună cu proiectul preliminar de buget al Uniunii Europene.

Justificare

As is the case with the Joint Undertaking already in existence, the FCH JU's establishment plan should be published by the Commission together with the PDB.

Amendamentul  50

Anexă – articolul I.6 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

(2) Membrii personalului întreprinderii comune PCH sunt agenţi temporari şi agenţi contractuali şi beneficiază de contracte cu durată determinată care pot fi reînnoite o singură dată, pe o perioadă de maximum şase ani.

eliminat

Justificare

This amendment aims at putting the text in line with the Parliament's position on the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach.

Amendamentul  51

Anexă – articolul I.9

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul I.19

eliminat

(1) Întreprinderea comună PCH sprijină activităţile de CDT&D în urma organizării de cereri competitive de propuneri, după o evaluare independentă şi după încheierea, pentru fiecare proiect, a unui acord de finanţare şi a unui acord de consorţiu.

 

(2) Întreprinderea comună PCH stabileşte procedurile şi mecanismele de punere în aplicare, supraveghere şi control al acordurilor de finanţare.

 

(3) Acordul de finanţare:

 

– stabileşte dispoziţiile adecvate de punere în aplicare a activităţilor de CDT&D;

 

– stabileşte dispoziţiile financiare adecvate şi normele privind drepturile de proprietate intelectuală, pe baza principiilor prevăzute la articolul I.24;

 

– reglementează relaţia dintre consorţiile de proiecte şi întreprinderea comună PCH.

 

(4) Acordul de consorţiu:

 

– este încheiat de către participanţii la proiect înainte de încheierea acordului de finanţare;

 

– stabileşte dispoziţiile adecvate de punere în aplicare a acordului de finanţare;

 

– reglementează relaţia dintre participanţii la un proiect, în special dispoziţiile privind drepturile de proprietate intelectuală.

 

Justificare

The text of this article is already incorporated in other articles and can therefore be deleted.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
  • [2]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Hydrogen is the most abundant and lightest element of the universe. Hydrogen powered fuel cells have already been used reliably by our astronauts for the last 50 years. With the present proposal, hydrogen comes back to earth, as one of the most important pillars of the European strategy to fight climate change and implement a Third Industrial Revolution.

Energy and climate change are top priorities for the EU. The very ambitious goals set by the European Council last year found adequate implementation in the recent Commission proposals. It is however important to note that the Hydrogen economy finds its main inspiration in the vision set out in the speech of the former President of the European Commission at a conference in 2003: "But let us be clear about what makes the European hydrogen programme truly visionary. It is our declared goal of achieving a step-by-step shift towards a fully integrated hydrogen economy, based on renewable energy sources, by the middle of the century".[1]

In line with this long term vision, the European Parliament adopted last May a Written Declaration[2] recommending to "establish a decentralised bottom up hydrogen infrastructure by 2025 in all EU Member States” as one of the pillars for a Third Industrial Revolution.

The Hydrogen and Fuel Cells Technology Platform has been instrumental to coordinate the European efforts toward a fully integrated hydrogen economy by developing a Strategic Research Agenda (which should be kept in due account when establishing the Strategic Energy Technology Plan[3]). The Technology Platform also developed an Implementation Plan aiming at establishing a significant role in Europe's new energy model for Hydrogen and fuel cells technologies. It outlines four innovation and development actions: hydrogen transport, sustainable hydrogen production, fuels cells, and early markets.[4]

The concept of the Joint Technology Initiatives (JTIs) was introduced in the 7th Framework Programme as a new mechanism to implement long-term public-private partnerships in research at European level in those areas where the scale and scope of the objectives is such that loose coordination and support through the regular instruments are not deemed sufficient. Until now, 4 JTIs have been set up in the field of innovative medicines, embedded systems, aeronautics and nano-electronics.

With this proposal, the 5th JTI will be set up in the field of fuel cells and hydrogen. This choice of field is a logical one. Faced with challenges such as energy security, the mitigation of climate change and sustainable development, the EU needs to boost the development and deployment of cleaner and more efficient energy technologies, in terms of conversion, transport and use of it. Fuel cells and hydrogen technologies have the potential to contribute significantly towards these goals. Fuel cells are very quiet, highly efficient energy converters, converting fuel and oxygen directly to electricity, heat and water in an electrochemical process. Since they can operate on different fuels, fuel cells offer diversity to the energy mix used in transport (which is currently for 98% dependent on oil), facilitate the integration of renewable electricity into the energy market, and offer an intrinsically clean energy converter when combined with the use of hydrogen.

In addition to the environmental advantages, there is also an economic potential. Fuel cells can have a major impact on economic competitiveness, since they can be used in a wide range of energy-consuming applications, from portable electronic equipment (such as mobile phones or mp3s) to hydrogen cars. In addition, since they are so-called "breakthrough technologies", early market entrants can on a global scale generate important commercial gains.

However, technologies in this field are unlikely to be commercially available as quickly as desirable. This is caused by common market failures linked to the development and adoption of new technologies, such as knowledge and adoption spillovers, network externalities and incomplete information. These deficiencies are even further exacerbated by the long time to market and the high degree of coordination needed in this sector. The current absence of a long-term, integrated public R&D strategy tends to discourage the European industry to commit more of its resources, leading to a level of private R&D investment in the US in this field that is about 8 times as high as in Europe. The consequence is that the EU is lagging 5 years behind Japan and North America in the demonstration of fuel cell vehicles.

Therefore, the setting up of a JTI in this field can be highly welcomed. By uniting the forces of all stakeholders and offering a long-term commitment, the JTI will ensure that research and deployment activities are carried out in a streamlined, unfragmented manner, that business-driven efforts are boosted and that the focus is on the most promising applications of this innovative market. This will accelerate the transition towards a sustainable energy economy, ensure that Europe takes a leading role in the global technology deployment, significantly enhance Europe's competitiveness (including many SMEs) and in the longer term address Europe's energy policy drivers.

The rapporteur recognises the capital importance of this JTI as a first step towards the adoption of a more ambitious European-wide strategy to position fuel cells and hydrogen as core enabling technologies which can make a determinant contribution to energy, transport, environment and sustainable growth policies across Europe. The creation of the Industry Grouping is a serious demonstration of the engagement of the European industry in this direction. However the magnitude of the efforts that are necessary to achieve the JTI’s goals (estimated by the Technology Platform to amount to € 7.4 billion over the next eight years)[5] is not being reflected in the current public budget proposal which only amounts to € 470 million. If we want to live up to the level of our ambitions we should be prepared to consider the possibility to take advantage of the FP7 Mid-Term Review to seriously re-evaluate the European financial commitment in light of achievements of the Hydrogen JTI and overall impact and prospects for fuel cells and hydrogen technologies in Europe.

It is necessary, furthermore to consider that, in order to ensure the transition towards the new ambitious energy model that Europe is proposing to the world as an instrument to effectively fight climate change, the hydrogen sector has to obtain breakthrough results that can only be achieved if better coordination is in place with all other national fuel cell and hydrogen programs and leading edge innovative Technology Platforms, as well as with the efforts made by the Joint Research Centre in this sector.

Furthermore the existing regulatory barriers should be dealt with as a matter of priority and a clear regulatory framework should be established to create the right conditions for private sector investments. In this sense it is welcomed that along with this proposal, the Commission is also proposing to set security and technical standards for both hydrogen vehicles and hydrogen refueling infrastructure, which is instrumental for early adoption.

Last but not least it is important to underline the importance of financial leverage in the early adoption markets in order to facilitate market introduction of hydrogen based energy systems and vehicles. This can be done by granting incentives comparable to those already in use for renewable energies and by optimizing the use of existing resources of the European Investment Bank and funds available at regional and national level.

Finally, certain amendments are proposed in order to strengthen the proposal:

1.  Even more focus and emphasis should be put on the innovative potential of SMEs, and the specific barriers that they encounter, for example in reduced access to research infrastructure. Therefore, the role of SMEs and their particular situation is specifically mentioned in the objectives and tasks of the Joint Undertaking.

2.  Attention should be paid to the importance of breakthrough-oriented research. As was mentioned in the Implementation Plan, especially in the early stages research should form an important element of the activities of the JTI, since important breakthroughs in the research area are still necessary. Around 1/3 of the planned resources was deemed necessary for R&D activities. In this respect it is also very important to fully involve the research community in the activities of the JTI (including the Joint Research Centre) and not to create an unnecessarily high barrier for them to form a Research Grouping and to join the Joint Undertaking. Therefore, their contribution to the running costs should be proportionate.

3.  The joint character of this Joint Undertaking needs to be stressed. The idea of a public-private partnership is that the Community and industry will participate and contribute on an equal footing. Therefore, the in-kind contributions by the industry need to be independently scrutinized to ensure that they indeed at least match the Community financial contribution. The proposed "veto right" for the Community on all decisions taken by the Governing Board regarding the assessment of the in-kind contributions should therefore be maintained.

4.  In order to minimize unnecessary bureaucracy and administrative costs, existing work performed by the Technology Platform and existing committees and structures should be fully utilized. For example, Member States could trust the work of the envisaged High Level Member States Group to the same people that are already sitting in the programme committees overseeing the implementation of FP7. Furthermore, the percentage estimated for the running costs (around 5% of the total costs) seems to be rather high. Where possible, unused funding for this running costs should go to the operational costs.

5.  The precise legal status of this Joint Undertaking should be clarified, especially with a view to its accountability to the European Parliament as one arm of the budgetary authority.

6.  The text has been put in line with the text of the other JTIs in order to have a consistent and horizontal approach. To this aim, amendments have been proposed to move parts of the legal text into the Annex, which would also reduce unnecessary duplication of the text and legal incoherence.

  • [1]  “Hydrogen, the energy vector of the Future", speech by Romano Prodi , President of the European Commission, 16 June 2003.
  • [2]  Written declaration on establishing a green hydrogen economy and a third industrial revolution in Europe through a partnership with committed regions and cities, SMEs and civil society organisations, European Parliament 16/2007.
  • [3]  A European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) - Towards a Low Carbon Future - COM(2007)723.
  • [4]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
  • [5]  https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf

AVIZUL Comisiei pentru bugete (29.2.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de înfiinţare a întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen”

(COM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Commission proposal

Joint Technology Initiatives (JTIs) are introduced in the Seventh Framework Programme (FP7) as a new way of realising public-private partnerships in research at European level. JTIs arise primarily from the work of European Technology Platforms (ETPs). In a small number of cases, ETPs have reached such an ambitious scale and scope that they will require the mobilisation of considerable public and private investments as well as substantial research resources to implement important elements of their Strategic Research Agendas. JTIs are proposed as an effective means of meeting the needs of this small number of ETPs.

In the Cooperation Specific Programme[1] six areas are identified where a JTI could have particular relevance: hydrogen and fuel cells, aeronautics and air transport, innovative medicines, embedded computing systems, nanoelectronics and GMES (global monitoring for environment and security).

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) resulting from the Technology Platform on Hydrogen and Fuel Cells contributes to the implementation of the Environmental Technologies Action Plan as, according to Commission communication COM(2004)38, it is one of its priority actions.

Fuel cells are very quiet, highly efficient, energy converters capable of delivering substantial cumulative greenhouse gases and pollutant reductions. They offer flexibility to the energy mix as they can be operated on hydrogen and other fuels such as natural gas, ethanol and methanol.

The introduction of hydrogen as a flexible energy carrier can contribute positively to energy security and stabilise energy prices as it can be produced from any primary energy source, and as such can introduce diversity into the transport mix, which is currently 98% dependent on oil. It can be used in fuel cells or it can be burned either to provide heat or to drive turbines or internal combustion engines for motive and electrical power. Hydrogen can also be used as a means of storing energy. For instance, when renewable electricity production is higher than demand, the excess energy could be used to produce hydrogen by electrolysis, thereby facilitating the integration of renewable electricity into the energy market.

The present Commission proposal relates to the setting-up of the FCH JU under Article 171 of the Treaty. It should be considered as a Community body and be established for a period ending on 31 December 2017. It will have its seat in Brussels, Belgium.

Financial implications

The budgetary assessment indicates maximum Community expenditure of EUR 470 million over the initial period of the FCH Joint Undertaking (up to 2017), which would need to be committed before 31 December 2013, when the FP7 budget comes to an end. An initial total of EUR 30m is to be committed in 2008, of which EUR 28,1m in operational expenditure and EUR 1,9m in administrative expenditure.

 

The research activities shall be jointly funded by the Community, the Industry Grouping and the participating universities, public research centres etc with the Community contribution paid in cash and the participants contribution paid in kind within the projects.

 

The running costs of the FCH Joint Undertaking will be covered in equal parts (50/50) by the Community and the Industry Grouping from the outset. If a Research Grouping is established and applies to join the FCH Joint Undertaking, the Research Grouping shall have one seat in the Governing Board and shall then contribute 1/12 of the running costs.

 

The Community contribution will come from the following FP7 "Cooperation" Specific Programme budget lines: Energy; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies; Transport (including Aeronautics); and Environment (including Climate Change) in DG RTD and Transport in DG TREN. Obviously, the operational allocations of the FCH JU are to be kept split as individual items under these FP7 budget articles because, other than in previous COM proposals for setting up Joint Undertakings, the FCH JU proposal does not include the intention to create a separate budget line for the "operational" expenditure of the Joint Undertaking. Only a separate line for the administrative expenditure (08 01 04 20) is mentioned.

 

The COM proposal contains the following expenditure profile:

EUR million (to 3 decimal places)

 

Section

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Operational expenditure

Commitment

Appropriations (CA)

8.1

a

28.100

70.300

90.100

106.800

73.800

80.900

450.000

Payment Appropriations (PA)

 

b

28.100

70.300

90.100

106.800

73.800

80.900

450.000

Administrative expenditure within reference amount

Technical & administrative assistance (NDA) Personnel costs + 50%

8.2.4

c

1.900

2.700

3.400

4.190

3.705

4.105

20.000

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations

 

a+c

30.000

73.000

93.500

110.990

77.505

85.005

470.000

Payment appropriations

 

b+c

30.000

73.000

93.500

110.990

77.505

85.005

470.000

Assessment

The draftswoman's amendments are mainly based on two concerns:

1) The JU is established for an initial period ending on 31 December 2017 (which may even be extended to a later date), whereas the MFF only covers the period up to 2013. Therefore, any request for Community funding for the FCH JU after 2013 has to be newly evaluated in the context of the negotiations for a new financial framework.

As for the current period, the proposal - although falling under Heading 1a with its dwindling margins - is compatible with the MFF, for the simple reason that the EU contribution required is taken from the 7th FP and has as such already been included in the Commission's financial programming.

Nevertheless, your draftswoman would like to point out that no financial commitments can be made for the time after the current MFF (Amendments 1, 2, 6 and 10).

2) By analogy with the negotiations on the ITER Joint Undertaking at the beginning of 2007, which led to the Conclusions agreed at the Trilogue of 7 March 2007, the FCH JU has to be considered as an agency within the meaning of Article 185 FR and is therefore subject to an agreement by the budgetary authority on its financing (Amendments 3-5, 7-9 and 11-16).

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluţie legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiect de rezoluţie legislativă

Amendament

 

1a. consideră că valoarea de referinţă indicată în propunerea legislativă trebuie să fie compatibilă cu plafonul de la rubrica 1a din actualul cadru financiar multianual (CFM) 2007-2013 şi cu dispoziţiile de la punctul 47 din Acordul interinstituţional (AII) din 17 mai 2006; observă că orice finanţare pentru perioada ulterioară lui 2013 va fi evaluată în contextul negocierilor pe marginea viitorului cadru financiar;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluţie legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluţie legislativă

Amendament

 

1b. subliniază faptul că avizul Comisiei pentru bugete nu aduce atingere rezultatului procedurii menţionate la punctul 47 din AII din 17 mai 2006, care se aplică înfiinţării întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen”;

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Referirile 1a şi 1b (noi)

Text propus de Comisie

Amendament

 

 

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene1 (regulamentul financiar), în special articolul 185,

 

având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară2, în special punctul 47,

 

________________________________

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

 

2 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITER, the FCH JU is also to be considered a Community agency for the purpose of the application of point 47 of the IIA. This has to be reflected in the legal bases referred to in the Regulation.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 15

Text propus de Comisie

Amendament

(15) Întreprinderea comună PCH trebuie să fie un organism creat de Comunitate, iar descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului său ar trebui acordată de către Parlamentul European, la recomandarea Consiliului. Cu toate acestea, ar trebui să se ţină seama de caracteristicile legate de natura ITC ca parteneriat dintre sectorul public şi cel privat şi, în special, de contribuţia sectorului privat la buget.

(15) Întreprinderea comună PCH trebuie să fie un organism creat de Comunitate, iar descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului său ar trebui acordată de către Parlamentul European, ţinând seama de recomandarea Consiliului.

Justificare

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for ITER, the European Parliament should be given full and unconditional responsibility for the discharge of the implementation of the budget of the FCH JU.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 16

Text propus de Comisie

Amendament

(16) Întreprinderea comună PCH ar trebui să adopte, sub rezerva consultării prealabile a Comisiei, dispoziţii financiare specifice, bazate pe principiile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. Dispoziţiile respective ar trebui să ţină seama de cerinţele specifice de funcţionare ale întreprinderii comune PCH care pot rezulta, în special, din necesitatea de a combina fondurile comunitare cu cele private.

(16) Normele financiare aplicabile întreprinderii comune PCH ar trebui să nu se abată de la dispoziţiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din regulamentul financiar1, cu excepţia cazului în care acest lucru este impus în mod expres de cerinţele sale de funcţionare, în special necesitatea de a combina fondurile comunitare cu cele private. Acordul prealabil al Comisiei ar trebui să fie necesar pentru adoptarea oricăror norme care constituie derogări de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002. Autoritatea bugetară ar trebui informată cu privire la aceste derogări.

 

JO L 357, 31.12.2002, p. 72; rectificare publicată în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.

Justificare

Derogations from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 should be kept to an absolute minimum. The Joint Undertaking has to prove beyond any doubt that such a derogation is the only way to guarantee its proper functioning within the limits of its founding regulation.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) În scopul punerii în aplicare a iniţiativei tehnologice comune (denumită în continuare „ITC”) privind pilele de combustie şi hidrogenul, se înfiinţează, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, o întreprindere comună în sensul articolului 171 din Tratat (denumită în continuare „întreprinderea comună PCH”). Această perioadă poate fi prelungită printr-o revizuire a prezentului regulament.

(1) În scopul punerii în aplicare a iniţiativei tehnologice comune (denumită în continuare „ITC”) privind pilele de combustie şi hidrogenul, se înfiinţează, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, o întreprindere comună în sensul articolului 171 din Tratat (denumită în continuare „întreprinderea comună PCH”). Această perioadă poate fi prelungită printr-o revizuire a prezentului regulament. Întreprinderea comună PCH este un organism înfiinţat în conformitate cu articolul 185 din regulamentul financiar şi cu punctul 47 din AII din 17 mai 2006.

Justificare

See amendment on Citations.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Dispoziţiile financiare ale întreprinderii comune PCH se bazează pe principiile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acestea pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 în cazul în care cerinţele specifice de funcţionare a întreprinderii comune PCH impun acest lucru, sub rezerva acordului prealabil al Comisiei.

(1) Normele financiare aplicabile întreprinderii comune PCH nu pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, cu excepţia cazului în care acest lucru este impus în mod expres de cerinţele sale de funcţionare şi sub rezerva acordului prealabil al Comisiei. Autoritatea bugetară este informată cu privire la aceste derogări.

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie

Amendament

(4) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune PCH este acordată de către Parlamentul European, la recomandarea Consiliului şi în conformitate cu o procedură prevăzută de regulamentul financiar al întreprinderii comune PCH.

(4) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune PCH este acordată de către Parlamentul European, ţinând seama de recomandarea Consiliului.

Justificare

See amendment on Recital 15.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 19

Text propus de Comisie

Amendament

Între întreprinderea comună PCH şi Belgia se încheie un acord de găzduire cu privire la spaţiile pentru birouri, la privilegii şi imunităţi, precum şi la alte tipuri de sprijin pe care Belgia urmează să le ofere întreprinderii comune PCH.

Între întreprinderea comună PCH şi Belgia se încheie un acord de găzduire cu privire la sprijinul oferit de statul gazdă în ceea ce priveşte spaţiile pentru birouri, privilegiile şi imunităţile, precum şi la alte tipuri de sprijin pe care Belgia urmează să le ofere întreprinderii comune PCH.

Justificare

It should be clearly stipulated that the host country of any agency or similar Community body is expected to provide financial and all other assistance necessary to facilitate the setting-up and running of the Community body.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.1 - alineatul 3

Text propus de Comisie

Amendament

(3) Întreprinderea comună PCH se înfiinţează de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe o perioadă iniţială care se încheie la 31 decembrie 2017.

(3) Întreprinderea comună PCH se înfiinţează de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe o perioadă iniţială care se încheie la 31 decembrie 2017. Aceasta este un organism înfiinţat în conformitate cu articolul 185 din regulamentul financiar şi cu punctul 47 din AII din 17 mai 2006.

Justificare

See amendment on Citations.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.5 - alineatul 15 - liniuţa 6

Text propus de Comisie

Amendament

justifică şi aprobă orice deviere de la regulamentul financiar al întreprinderii comune PCH în conformitate cu articolul 8;

– aprobă normele financiare ale întreprinderii comune PCH în conformitate cu articolul 8, după consultarea Comisiei;

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.5 - alineatul 15 - liniuţa 6a (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

 

justifică orice intenţie de derogare de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, aprobă orice derogare după acordul prealabil al Comisiei şi informează autoritatea bugetară cu privire la orice derogare aprobată;

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă - Articolul I.11 - alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Dispoziţiile financiare ale întreprinderii comune PCH se bazează pe principiile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acestea pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 în cazul în care cerinţele specifice de funcţionare a întreprinderii comune PCH impun acest lucru, sub rezerva acordului prealabil al Comisiei.

(1) Normele financiare aplicabile întreprinderii comune PCH nu pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar pentru cerinţele sale specifice de funcţionare. Acordul prealabil al Comisiei este necesar pentru adoptarea oricăror norme care constituie derogări de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002. Autoritatea bugetară este informată cu privire la aceste derogări.

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.14 - alineatul 5

Text propus de Comisie

Amendament

(5) În termen de două luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar, conturile provizorii ale întreprinderii comune sunt prezentate Comisiei şi Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene („Curtea de Conturi”). Până la data de 15 iunie următoare încheierii fiecărui exerciţiu financiar, Curtea de Conturi formulează observaţii cu privire la conturile provizorii ale întreprinderii comune. În anul următor, conturile anuale aferente exerciţiului financiar sunt trimise contabilului Comisiei, în termenele limită stabilite prin regulamentul financiar cadru, astfel încât contabilul Comisiei să le poată centraliza în conturile anuale ale CE. Conturile anuale ale întreprinderii comune trebuie pregătite şi auditate în conformitate cu normele contabile ale CE adoptate de contabilul Comisiei.

(5) În termen de două luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar, conturile provizorii ale întreprinderii comune sunt prezentate Comisiei şi Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene („Curtea de Conturi”). Până la data de 15 iunie următoare încheierii fiecărui exerciţiu financiar, Curtea de Conturi formulează observaţii cu privire la conturile provizorii ale întreprinderii comune. În anul următor, conturile anuale aferente exerciţiului financiar sunt trimise contabilului Comisiei, în termenele limită stabilite prin regulamentul financiar cadru, astfel încât contabilul Comisiei să le poată centraliza în conturile anuale ale CE. Conturile anuale şi bilanţul pe exerciţiul precedent sunt prezentate autorităţii bugetare. Conturile anuale ale întreprinderii comune trebuie pregătite şi auditate în conformitate cu normele contabile ale CE adoptate de contabilul Comisiei.

Justificare

Accounts and balance sheets need to be sent to the two arms of the budgetary authority for information.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.14 - alineatul 6

Text propus de Comisie

Amendament

(6) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului este acordată de către Parlamentul European, la recomandarea Consiliului şi în conformitate cu o procedură prevăzută de regulamentul financiar al întreprinderii comune PCH.

(6) Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune PCH este acordată de către Parlamentul European, ţinând seama de recomandarea Consiliului şi în conformitate cu o procedură care va fi prevăzută de normele financiare ale întreprinderii comune PCH.

Justificare

See amendment on Recital 15.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Anexă - Articolul I.16 - alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Personalul este stabilit în schema de personal prevăzută în bugetul anual.

(1) Personalul este stabilit în schema de personal prevăzută în bugetul anual şi prezentată Parlamentului European şi Consiliului de către Comisie împreună cu proiectul preliminar de buget al Uniunii Europene.

Justificare

As is the case with the Joint Undertaking already in existence, the FCH JU's establishment plan should be published by the Commission together with the PDB.

PROCEDURĂ

Titlu

Regulament de înfiinţare a întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen”

Referinţe

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către              

        Data anunţului în plen

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Raportoare pentru aviz :   

        Data numirii

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Data adoptării

28.2.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  OJ L 400, 30.12.2006, p. 66-241.

PROCEDURĂ

Titlu

Regulament de înfiinţare a întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen”

Referinţe

COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Data consultării PE

30.11.2007

Comisia competentă în fond

               Data anunţului în plen

ITRE

10.12.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

               Data anunţului în plen

BUDG

10.12.2007

CONT

10.12.2007

ENVI

10.12.2007

 

Avize care nu au fost emise

               Data deciziei

CONT

12.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Raportor(i)

               Data numirii

Pia Elda Locatelli

18.12.2007

 

 

Examinare în comisie

29.1.2008

6.3.2008

 

 

Data adoptării

8.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău