Betänkande - A6-0145/2008Betänkande
A6-0145/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

10.4.2008 - (KOM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS)) - *

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Pia Elda Locatelli

Förfarande : 2007/0211(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0145/2008
Ingivna texter :
A6-0145/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

(KOM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0571),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1] (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[2], särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0446/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från budgetutskottet (A6‑0145/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet finner att det referensbelopp som anges i förslaget till förordning måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007‑2013 och bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att all finansiering efter 2013 ska bedömas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påpekar att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som gäller för bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I mars 2007 antog den europeiska teknikplattformen för vätgas och bränsleceller och dess panel för genomförande en genomförandeplan där det beräknades att en budget på 7,4 miljarder euro skulle behövas för perioden 2007–2015 för att möta de tekniska utmaningarna, varav en tredjedel bör användas för forskning och utveckling. För att EU ska kunna utveckla teknik som är långsiktigt hållbar bör en betydande del av budgeten för forskning och utveckling anslås till forskning som är inriktad på genombrott.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Syftet med det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” är att genomföra aktivitetsprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom EU på områdena bränsleceller och väte. Dessa program bör genomföras i samarbete med berörda intressenter från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, forskningscentra, universitet och regioner.

(9) Syftet med det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” är att genomföra aktivitetsprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom EU på områdena bränsleceller och väte. Dessa program, som bör bygga på det arbete som utförts av den europeiska teknikplattformen för vätgas och bränsleceller, bör genomföras i samarbete med berörda intressenter från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, forskningscentra, universitet och regioner.

Motivering

Det är viktigt att bygga på det arbete som redan utförts av teknikplattformen, såsom den strategiska forskningsagendan och genomförandestrategin.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Om man beaktar det offentlig-privata partnerskapet med de största intressenterna och dess verksamhet på lång sikt, de sociala och ekonomiska vinsterna för Europas medborgare, de samlade ekonomiska resurserna och samfinansieringen av forskning, teknisk utveckling och demonstration inom bränsleceller och vätgas som tillhandahålls av kommissionen och näringslivet, den avancerade vetenskapliga och tekniska nivå som krävs och bidragen från näringslivets immateriella tillgångar, blir det absolut nödvändigt att inrätta ett gemensamt företag för bränsleceller och vätgas enligt artikel 171 i fördraget. Denna juridiska person ska garantera en samordnad användning av den finansiering som tilldelas det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas”. För att garantera en korrekt förvaltning av de aktiviteter som inleds men inte slutförs under sjunde ramprogrammet (2007–2013) bör det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas inrättas för en inledande period på 10 år till och med den 31 december 2017. Den perioden kan eventuellt förlängas.

(10) Om man beaktar det offentlig-privata partnerskapet med de största intressenterna och dess verksamhet på lång sikt, de sociala och ekonomiska vinsterna för Europas medborgare, de samlade ekonomiska resurserna och samfinansieringen av forskning, teknisk utveckling och demonstration inom bränsleceller och vätgas som tillhandahålls av kommissionen och näringslivet, den avancerade vetenskapliga och tekniska nivå som krävs och bidragen från näringslivets immateriella tillgångar, blir det absolut nödvändigt att inrätta ett gemensamt företag för bränsleceller och vätgas enligt artikel 171 i fördraget. Denna juridiska person ska garantera en samordnad användning av den finansiering som tilldelas det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas”. För att garantera en korrekt förvaltning av de aktiviteter som inleds men inte slutförs under sjunde ramprogrammet (2007–2013) bör det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas inrättas för perioden fram till och med den 31 december 2017. Det ska säkerställas att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Det krävs betydande genombrott på ett antal områden för att bränslecells- och vätgasteknik ska kunnas utnyttjas effektivt. Kommissionen bör därför spela en nyckelroll för att se till att rätt tonvikt läggs på långsiktig forskning och att denna får lämpligt stöd, och bör beakta rekommendationerna från de rådgivande organen till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, dvs. den vetenskapliga kommittén och medlemsstaternas högnivågrupp.

Motivering

Långsiktig forskning bör spela en viktig roll i det gemensamma teknikinitiativet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Små och medelstora företag, forskningscentrum och universitet bör uppmuntras att medverka i verksamhet för forskning och teknisk utveckling. I enlighet med reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet bör små och stora företag, forskningscentrum och universitet kunna få sina stödberättigade kostnader finansierade med offentliga medel med femtio procent mer än andra aktörer.

Motivering

Finansieringen av projekt bör följa principerna i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet, vilket innebär att medan EU:s ekonomiska bidrag kan uppgå till högst 50 procent av de totala stödberättigade kostnaderna i allmänhet, kan procentsatsen vara 75 procent för små och medelstora företag och för forskningscentrum. Vid en lägre finansieringsnivå (då matchningsprincipen följs) bör proportionen förbli densamma (t.ex. 40 procent i ”normala” fall och 60 procent för små och medelstora företag och forskningscentrum).

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Grundarna av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör vara Europeiska gemenskapen och European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping – näringslivsgruppen för det gemensamma europeiska teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas – (nedan kallad ”näringslivsgruppen”) som företräder näringslivets intressen och som är öppen för privata företag. En forskningsgrupp kan bli medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

(12) Grundarna av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör vara Europeiska gemenskapen, företrädd av kommissionen, och European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping – näringslivsgruppen för det gemensamma europeiska teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas – (nedan kallad ”näringslivsgruppen”) som företräder näringslivets intressen och som är öppen för privata företag och branschorganisationer för bränsleceller och vätgas. En forskningsgrupp kan bli medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Ett erkännande av branschorganisationernas roll (såsom Fuel Cell Europe, European Hydrogen Association m.fl.) är viktigt för det gemensamma teknikinitiativets framgång och kontinuitet. Dessa organisationer är centrala för att strukturera dialogen mellan beslutsfattare och näringslivet och möjliggör större informationsspridning och samråd. De underlättar för små och medelstora företag som inte har de ekonomiska och personella resurserna att delta i initiativen från Bryssel.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska till lika delar täckas av kontanter från Europeiska gemenskapen och näringslivsgruppen från start. Om forskningsgruppen inrättas bör den bidra till 1/12 av de löpande kostnaderna.

(13) Driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska till lika delar täckas av kontanter från Europeiska gemenskapen och näringslivsgruppen från start. Om forskningsgruppen inrättas bör den även bidra till de löpande kostnaderna.

Motivering

Det är viktigt att forskningssamhället deltar fullt ut i det gemensamma teknikinitiativet, eftersom forskning i ett tidigt skede bör utgöra en viktig del av det framtida arbetsprogrammet. För att inte skapa ett onödigt högt hinder för forskningssamhällets deltagande i det gemensamma företaget bör forskningens bidrag till de löpande kostnaderna vara proportionerligt.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) De löpande kostnaderna, och i synnerhet de administrativa kostnaderna, bör hållas så låga som möjligt och befintliga organs resurser och organisationssystem bör användas fullt ut.

Motivering

Det är viktigt att begränsa onödig byråkrati och inrättandet av nya organ.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Driftskostnaderna för forskning, teknisk utveckling och demonstration bör finansieras av gemenskapen och näringslivet.

(14) Driftskostnaderna bör finansieras av gemenskapen, näringslivet och övriga offentliga och privata juridiska personer, som deltar i verksamheten. Ytterligare finansiering skulle kunna komma från bl.a. Europeiska investeringsbanken (EIB), särskilt genom den finansieringsmöjlighet som bygger på riskdelning som tagits fram gemensamt av EIB och kommissionen i enlighet med bilaga III i beslut 971/2006/EG.

Motivering

För att lyckas skaffa fram så mycket offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling som möjligt på det här området, måste man låta alla dörrar för finansiering stå öppna, däribland finansiering från EIB genom den finansieringsmöjlighet som bygger på riskdelning som inrättades i sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Eftersom det är nödvändigt att säkerställa varaktiga anställningsvillkor och likabehandling av personal, samt locka till sig specialiserad vetenskaplig och teknisk personal av högsta klass, bör kommissionen få flytta över så många tjänstemän som den anser vara nödvändigt till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Övrig personal bör rekryteras av det gemensamma företaget i överensstämmelse med värdlandets arbetsrättsliga bestämmelser.

Motivering

Den personal vid det gemensamma företaget som inte är kommissionstjänstemän, utan anställs av företaget eller föreslås av näringslivet bör anställas i överensstämmelse med värdlandets arbetsrättsliga bestämmelser.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara ett organ som inrättas av gemenskapen, och ansvarsfrihet för dess budget beviljas av Europaparlamentet rekommendation från rådet. Man bör emellertid beakta de specifika egenskaperna hos det gemensamma teknikinitiativet på grund av dess offentlig-privata natur och framför allt på grund av den privata sektorns bidrag till budgeten.

(15) Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara ett organ som inrättas av gemenskapen, och ansvarsfrihet för dess budget beviljas av Europaparlamentet med beaktande av en rekommendation från rådet.

Motivering

I analogi med slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 om det gemensamma företaget för Iter bör Europaparlamentet ges fullständigt och villkorslöst ansvar att bevilja ansvarsfrihet för förvaltningen av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör, efter samråd med kommissionen, anta särskilda finansiella bestämmelser som bygger på principerna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. De bestämmelserna bör beakta de specifika operativa behov som framför allt uppkommer ur behovet att kombinera finansieringen från gemenskapen med privata källor.

(16) Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i budgetförordningen1 om det inte uttryckligen krävs för dess verksamhet, framför allt behovet att kombinera finansieringen från gemenskapen med privata källor.

 

Bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 får endast antas efter förhandsgodkännande av kommissionen. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana undantag.

 

__________

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

Motivering

Avvikelserna från förordning (EG/Euratom) nr 2343/2002 bör vara så få som möjligt. Det gemensamma företaget måste visa, bortom varje tvivel, att det endast genom en sådan avvikelse går att garantera att företaget fungerar på avsett sätt inom ramen för inrättandeförordningen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” bildas härmed ett gemensamt företag (nedan kallat ”det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas”) för perioden till och med den 31 december 2017, i enlighet med artikel 171 i fördraget. Denna period kan förlängas genom en ändring av denna förordning.

1. För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” bildas härmed ett gemensamt företag (nedan kallat ”det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas”) för perioden till och med den 31 december 2017, i enlighet med artikel 171 i fördraget. Det ska säkerställas att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.

2. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara en juridisk person. Det ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det får bland annat förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara ett gemenskapsorgan i den mening som avses i artikel 185 i den allmänna budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006. Det ska i alla medlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det får bland annat förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3. Det gemensamma förfarandet för bränsleceller och vätgas ska betraktas som ett internationellt organ enligt artikel 22 c i direktiv 2004/17/EG och artikel 15 c i direktiv 2004/18/EG.

 

4. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

4. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

5. Stadgarna för det gemensamma företaget anges i bilagan.

5. Stadgarna för det gemensamma företaget anges i bilagan.

 

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Motivering

Det bör framgå klart att det gemensamma företaget är ett gemenskapsorgan och att parlamentet därför ska övervaka budgeten.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Företaget ska framför allt göra följande:

2. Företaget ska framför allt göra följande:

 

(–a) Sträva efter att Europeiska unionen ska ligga i framkant när det gäller bränslecell- och vätgasteknik och att möjliggöra ett marknadsgenombrott för bränslecell- och vätgasteknik, så att de väsentliga fördelar som denna teknik förväntas medföra kan åstadkommas med hjälp av marknaden.

(a) Stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration i medlemsstaterna och i associerade länder på ett samordnat sätt för att motverka ett misslyckande på marknaden och fokusera på att utveckla marknadstillämpningar för att därigenom underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecell- och vätgasteknik.

(a) Stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration i medlemsstaterna och i de länder som är associerade till sjunde ramprogrammet (nedan kallade ”associerade länder”) på ett samordnat sätt för att motverka ett misslyckande på marknaden och fokusera på att utveckla marknadstillämpningar för att därigenom underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecell- och vätgasteknik.

(b) Stödja genomförandet av de prioriterade forskningsmålen i det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, i första hand genom att tilldela bidrag efter ansökningsomgångar.

(b) Stödja genomförandet av de prioriterade forskningsmålen i det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, inbegripet forskning som är inriktad på genombrott, i första hand genom att tilldela bidrag efter ansökningsomgångar.

(c) Sträva efter att uppmuntra till ökade offentliga och privata forskningsinvesteringar i bränslecell- och vätgasteknik i medlemsstaterna och associerade länder.

(c) Sträva efter att uppmuntra till ökade offentliga och privata forskningsinvesteringar i bränslecell- och vätgasteknik i medlemsstaterna och associerade länder.

(d) Ingå de tjänste- och leveransavtal som krävs för att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska fungera.

 

(e) Se till att det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas är ändamålsenligt och effektivt.

 

Motivering

Lagtexten bör återspegla och fokusera på huvudmålsättningarna. Övrig verksamhet är redan omnämnd i stadgarna och behöver inte upprepas. Det krävs fortfarande forskning som är inriktad på genombrott innan denna teknik kan utnyttjas kommersiellt, och det gemensamma företaget bör stödja denna forskning.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

utgår

Medlemmar

 

1. De grundande medlemmarna av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallade ”grundarna”) ska vara

 

(a) Europeiska gemenskapen, företrädd av kommissionen, och

 

(b) näringslivsgruppen ”European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl” som upprättats enligt belgisk lag (nedan kallad ”näringslivsgruppen”).

 

2. En forskningsgrupp som företräder ideella forskningsorganisationer, universitet och forskningscentra, får bli medlem (nedan kallad ”medlemmen”) under förutsättning att ett organ som företräder forskarsamhället har inrättats. Om forskningsgruppen inrättas ska den ha en plats i styrelsen.

 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Det är onödigt att upprepa bestämmelserna både i lagtexten och i stadgarna. Det kan till och med ge upphov till rättslig inkonsekvens.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

utgår

Organ

 

1. De verkställande organen i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara

 

(a) styrelsen, och

 

(b) programkontoret.

 

2. De rådgivande organen i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara

 

(a) högnivågruppen med medlemsstater, och

 

(b) den vetenskapliga kommittén.

 

3. Intressenternas generalförsamling ska vara ett forum för samråd om framstegen, det aktuella forskningsläget och forskningens framtida samordning och inriktning.

 

Intressenternas generalförsamling ska vara öppen för alla offentliga och privata intressenter, samt för internationella intressegrupper från medlemsstater och tredjeländer. Den ska sammankallas en gång per år.

 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Det är onödigt att upprepa bestämmelserna både i lagtexten och i stadgarna. Det kan till och med ge upphov till rättslig inkonsekvens.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansieringskällor

Gemenskapens bidrag

1. Verksamheten i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska finansieras gemensamt genom bidrag från grundarna och medlemmen. Bidrag till projekten kan dessutom accepteras från medlemsstater, associerade länder, regioner eller andra intressenter som stöder det gemensamma teknikinitiativets mål.

 

2. De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska från första början täckas till lika delar av kontanter från Europeiska gemenskapen och näringslivsgruppen. Om forskningsgruppen inrättas ska den bidra till 1/12 av de löpande kostnaderna. I det fallet ska kommissionens bidrag minskas i motsvarande grad.

 

3. Driftskostnaderna för forskning, teknisk utveckling och demonstration ska finansieras gemensamt genom finansiella bidrag från gemenskapen och genom bidrag in natura till ett värde som minst motsvarar det belopp som gemenskapen bidrar med från privata juridiska personer som deltar i aktiviteterna.

 

4. Gemenskapens bidrag till löpande kostnader och driftskostnader för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska uppgå till högst 470 miljoner euro. De löpande kostnaderna beräknas inte överskrida 20 miljoner euro. Bidragen ska komma från det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och gemenskapens budget enligt bestämmelserna i artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Detaljerna för gemenskapens finansiella bidrag ska fastställas i ett allmänt avtal och årliga finansieringsavtal som ingås mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

1. Gemenskapens bidrag till löpande kostnader (inklusive administrativa kostnader) och driftskostnader för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska inledningsvis uppgå till 470 miljoner euro. Bidraget ska betalas från anslagen i Europeiska unionens allmänna budget till områdena ”energi”, ”nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik”, ”miljö (inbegripet klimatförändringar)” och ”transport (inbegripet luftfartsteknik)” i det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och gemenskapens budget enligt bestämmelserna i artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Bidraget får ses över vid en halvtidsöversyn mot bakgrund av vilka framsteg och resultat som det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas gjort och vilket inverkan det haft.

5. Om inga medel tillhandahålls efter 2013 (när sjunde ramprogrammet upphör) får endast projekt för vilka en bidragsöverenskommelse har undertecknats senast den 31 december 2013 fortsätta under åren 2014–2017.

2. Detaljerna för gemenskapens finansiella bidrag ska fastställas i ett allmänt avtal och årliga finansieringsavtal som ingås mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

 

2a. Den andel av gemenskapens bidrag till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas som ska användas för att finansiera forskning och teknisk utveckling ska beviljas efter en öppen konkurrensbaserad ansökningsomgång och en utvärdering, som genomförts med hjälp av oberoende experter, av det föreslagna projektet.

 

2b. Kommissionens bidrag till de löpande kostnaderna ska inte överskrida 20 miljoner euro, och ska betalas ut i årliga belopp på upp till 2 miljoner euro. Delar av detta belopp som inte utnyttjas under året ska under följande år gå till forskning och teknisk utveckling.

Motivering

Det belopp som är avsett för teknikplattformen för bränsleceller och vätgas (7,4 miljarder euro 2007–2015 som ska finansieras med offentliga och privata medel) och som är nödvändigt för att nå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och det gemensamma teknikinitiativet, avspeglas inte i det nuvarande allmänna budgetförslaget. Detta står inte enbart i skarp kontrast till näringslivets avsiktsförklaring att investera sin del av de medel som krävs, utan den här otillräckliga investeringen medför också klar risk för att målen inte kommer att nås.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Deltagande i projekt

 

1. Juridiska personer och internationella organisationer etablerade i en medlemsstat, något associerat land eller tredjeland får delta i projekten under förutsättning att minimivillkoren är uppfyllda.

 

2. Följande minimivillkor ska vara uppfyllda för projekt som finansieras genom det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas:

 

(a) Minst tre juridiska personer ska delta varav samtliga ska vara etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land och två inte får vara etablerade i samma medlemsstat eller associerade land.

 

(b) Samtliga tre juridiska personer ska vara oberoende av varandra på det sätt som anges i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013).

 

(c) Minst en av de juridiska personerna ska vara medlem i näringslivsgruppen eller i forskningsgruppen, om en sådan forskningsgrupp har inrättats.

 

3. De juridiska personer som önskar delta i ett projekt ska bilda ett konsortium och utse en av sina medlemmar till samordnare. Samordnaren ska i regel vara medlem av näringslivsgruppen eller medlem av forskningsgruppen, om en sådan forskningsgrupp har inrättats. Undantag ska godkännas av styrelsen.

 

4. Minimivillkoret för tjänste- eller leveransavtal, stödåtgärder, studier och utbildningsverksamhet som finansieras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara att en juridisk person deltar.

 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Det är onödigt att upprepa bestämmelserna både i lagtexten och i stadgarna. Det kan till och med ge upphov till rättslig inkonsekvens.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

utgår

Stödberättigande

 

1. Gemenskapens bidrag till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för finansiering av forskning, teknisk utveckling och demonstration ska beviljas efter konkurrensbaserade ansökningsomgångar.

 

2. I undantagsfall får det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillgripa anbudsförfaranden om det anses lämpligt för att forskningsmålen ska kunna fullföljas effektivt.

 

3. Privata juridiska personer som uppfyller följande kriterier ska vara berättigade till sådan finansiering:

 

(a) De är etablerade i en medlemsstat eller har sitt huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet i en stat som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är ett associerat land eller kandidatland.

 

(b) De bedriver relevant verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration, tillverkar eller utvecklar bränsleceller och/eller vätgas och/eller har konkreta planer på att göra detta inom en nära framtid inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

4. Följande ska också vara stödberättigade:

 

(a) Icke vinstdrivande offentliga organ som är etablerade i en medlemsstat, ett associerat land, ett kandidatland eller ett land inom EES, inbegripet organisationer som bedriver sekundär och högre utbildning.

 

(b) Internationella organisationer som är juridiska personer enligt internationell offentlig rätt, samt alla specialiserade organ som inrättats av sådana mellanstatliga organisationer.

 

(c) Juridiska personer från tredjeländer, under förutsättning att styrelsen anser att deras deltagande är av särskild nytta för projektet.

 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Det är onödigt att upprepa bestämmelserna både i lagtexten och i stadgarna. Det kan till och med ge upphov till rättslig inkonsekvens.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De finansiella bestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bygga på principerna i förordning (EG) nr 1605/2002. De får avvika från förordning (EG) nr 1605/2002 om de speciella operativa behoven för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kräver detta, efter förhandsgodkännande av kommissionen.

1. Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska inte avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, om det inte uttryckligen krävs för dess verksamhet, och efter förhandsgodkännande av kommissionen. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana undantag.

Motivering

Se ändringsförslag till skäl 16.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och de bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor ska gälla för de anställda i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

1. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska rekrytera sin personal i överensstämmelse med värdlandets arbetsrättsliga bestämmelser. Kommissionen får flytta över så många tjänstemän som den anser vara nödvändigt till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det gäller de anställda ska det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas utöva de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och den myndighet som har befogenhet att ingå avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelsen ska, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

3. Styrelsen ska, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder för överflyttning av tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Immunitet och privilegier

 

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och dess personal ska omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport om de framsteg som gjorts av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas inför Europaparlamentet och rådet.

1. Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport om de framsteg som gjorts av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas inför Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla antalet förslag som lämnats in, antalet förslag som valts ut för finansiering, typ av deltagare (inbegripet små och medelstora företag) och landstatistik.

2. Två år efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har bildats, men senast 2010, ska kommissionen med hjälp av oberoende experter göra en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Denna utvärdering ska omfatta kvalitet och effektivitet i det gemensamma företaget och de framsteg som gjorts med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen ska meddela slutsatserna av utvärderingen samt sina kommentarer till Europaparlamentet och rådet.

2. Senast den 31 december 2011 och den 31 december 2014 ska kommissionen med hjälp av oberoende experter göra preliminära utvärderingar av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Denna utvärdering ska omfatta kvalitet och effektivitet i det gemensamma företaget och de framsteg som gjorts med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen ska meddela slutsatserna av utvärderingen samt sina kommentarer och eventuellt förslag till ändring av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.

3. I slutet av 2017 ska kommissionen med hjälp av oberoende experter göra en slutlig utvärdering av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Resultatet av den utvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

3. Senast sex månader efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas upphört ska kommissionen med hjälp av oberoende experter göra en slutlig utvärdering av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Resultatet av den utvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

4. Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ges av Europaparlamentet, rekommendation av rådet, i enlighet med ett förfarande som fastställs i budgetförordningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

4. Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ges av Europaparlamentet, med beaktande av en rekommendation av rådet.

Motivering

I analogi med slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 om det gemensamma företaget för Iter bör Europaparlamentet ges fullständigt och villkorslöst ansvar för att bevilja ansvarsfrihet för förvaltningen av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska anta regler för användning och spridning av resultaten från forskning, teknisk utveckling och demonstration, inbegripet, i förekommande fall, bestämmelser om utnyttjande av de immateriella rättigheter som uppkommit i samband med forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt denna förordning. Dessa regler ska säkerställa att resultaten från forskning, teknisk utveckling och demonstration används och sprids.

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska anta regler för användning och spridning av forskningsresultat som bygger på principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013)1 (nedan kallat ”reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet”) och som, i förekommande fall, ska säkerställa att de immateriella rättigheter som uppkommit i samband med forskning och teknisk utveckling enligt denna förordning skyddas och att forskningsresultat används och sprids.

 

__________

1 EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.

Motivering

Detta teknikinitiativ utgör en del av sjunde ramprogrammet. Reglerna om immateriella rättigheter bör därför bygga på de principer som fastställs i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och Belgien avseende kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och Belgien avseende värdstatens hjälp med kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Det bör tydligt anges att värdstaten för ett gemenskapskontor eller liknande gemenskapsorgan förväntas tillhandahålla allt ekonomiskt och annat stöd som behövs för att inrätta och driva gemenskapsorganet.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska upprättas från och med den dag som denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning för en inledande period som slutar den 31 december 2017.

3. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska upprättas från och med den dag som denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning för en inledande period som slutar den 31 december 2017. Det är ett organ bildat i enlighet med artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mål och huvuduppgifter

Huvuduppgifter och verksamhet

1. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska arbeta inom ramen för sjunde ramprogrammet för att möjliggöra ett marknadsgenombrott för bränsleceller och vätgasteknik så att kommersiella marknadskrafter därefter kan driva fram de omfattande potentiella samhällsvinsterna.

1. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha följande huvuduppgifter och verksamhet:

2. Målen omfattar följande:

 

– Att placera EU bland de främsta i världen inom bränslecell- och vätgasteknik.

a) Att säkerställa upprättande och effektiv förvaltning av det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas.

– Att uppnå den kritiska massa av forskningsinsatser som krävs för att näringsliv, offentliga och privata investerare, beslutsfattare och andra intressenter ska känna att de vågar satsa på ett långsiktigt program.

b) Att uppnå den kritiska massa av forskningsinsatser som krävs för att näringsliv, offentliga och privata investerare, beslutsfattare och andra intressenter ska känna att de vågar satsa på ett långsiktigt program.

– Att utnyttja ytterligare investeringar i forskning, teknisk utveckling och demonstration från näringsliv, stater och regioner.

c) Att utnyttja ytterligare investeringar i forskning, teknisk utveckling och demonstration från näringsliv, stater och regioner.

Att bygga upp det europeiska området för forskning genom ett nära samarbete med den forskning som genomförs på nationell och regional nivå, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

 

– Att integrera forskning, teknisk utveckling och demonstration och fokusera på att uppnå långsiktig hållbarhet och industriellt konkurrenskraftiga mål för kostnader, prestanda och hållbarhet och avlägsna allvarliga tekniska flaskhalsar.

d) Att integrera forskning, teknisk utveckling och demonstration och fokusera på att uppnå långsiktig hållbarhet och industriellt konkurrenskraftiga mål för kostnader, prestanda och hållbarhet och avlägsna allvarliga tekniska flaskhalsar.

– Att stimulera innovation och tillkomsten av nya värdekedjor som även omfattar små och medelstora företag.

e) Att stimulera innovation och tillkomsten av nya värdekedjor som även omfattar små och medelstora företag.

– Att underlätta samspelet mellan näringsliv, universitet och forskningscentra, inklusive grundläggande forskning.

f) Att underlätta samspelet mellan näringsliv, universitet och forskningscentra, inklusive grundläggande forskning.

 

g) Att verka för att små och medelstora företag deltar i verksamheten, i enlighet med målen i sjunde ramprogrammet.

– Att underlätta medverkan av institutioner från samtliga länder, däribland de nya medlemsstaterna och kandidatländerna.

h) Att underlätta medverkan av institutioner från samtliga medlemsstater och associerade länder.

– Att genomföra brett upplagd samhällsinriktad, teknisk och ekonomisk forskning för att utvärdera och övervaka de tekniska framstegen och icke-tekniska hinder för ett marknadsinträde.

i) Att genomföra brett upplagd samhällsinriktad, teknisk och ekonomisk forskning för att utvärdera och övervaka de tekniska framstegen och icke-tekniska hinder för ett marknadsinträde.

– Att bedriva forskning som stöder utvecklingen av nya förordningar och standarder och granska befintliga förordningar och standarder för att eliminera konstgjorda hinder för marknadstillträdet och stödja utbytbarhet, driftskompatibilitet, gränsöverskridande handel med vätgas samt exportmarknader samtidigt som man garanterar säker drift utan att hämma innovationen.

j) Att bedriva forskning som stöder utvecklingen av nya förordningar och standarder och granska befintliga förordningar och standarder för att eliminera konstgjorda hinder för marknadstillträdet och stödja utbytbarhet, driftskompatibilitet, gränsöverskridande handel med vätgas samt exportmarknader samtidigt som man garanterar säker drift utan att hämma innovationen.

– Att ge pålitlig information för att förbättra allmänhetens medvetenhet och skapa allmän acceptans för vätgasens säkerhet och vinsterna med de nya tekniska lösningarna för miljö, försörjningstrygghet, energipriser och sysselsättning.

k) Att delge och sprida värdefull information om sin verksamhet, särskilt till små och medelstora företag och forskningscentrum och ge pålitlig information för att förbättra allmänhetens medvetenhet och skapa allmän acceptans för vätgasens säkerhet och vinsterna med de nya tekniska lösningarna för miljö, försörjningstrygghet, energipriser och sysselsättning.

3. Huvuduppgiften för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara att säkerställa upprättande och effektiv förvaltning av det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas.

 

4. Detta innebär

 

– att utarbeta och genomföra en flerårig forskningsplan,

l) Att utarbeta och genomföra en flerårig forskningsplan.

– att avsätta finansiering från gemenskapen och mobilisera de resurser från den privata sektorn och andra offentliga sektorer som behövs för att genomföra planens aktiviteter inom forskning, teknisk utveckling och demonstration,

m) Att avsätta finansiering från gemenskapen och mobilisera de resurser från den privata sektorn och andra offentliga sektorer som behövs för att genomföra planens aktiviteter inom forskning och teknisk utveckling.

– att garantera ett förnuftigt genomförande av aktiviteterna inom forskning, teknisk utveckling och demonstration och en sund finansiell förvaltning av resurserna,

n) Att garantera ett förnuftigt genomförande av aktiviteterna inom forskning och teknisk utveckling och en sund finansiell förvaltning av resurserna.

att samarbeta och samråda med medlemsstatens högnivågrupp,

 

att samarbeta och samråda med den vetenskapliga kommittén,

 

att organisera årliga möten med intressenternas generalförsamling,

 

– att kommunicera och sprida information om projekten, inklusive namnen på deltagarna, resultaten från forskning, teknisk utveckling och demonstration och storleken på de finansiella bidragen från det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

o) Att kommunicera och sprida information om projekten, inklusive namnen på deltagarna, resultaten från forskning och teknisk utveckling och storleken på de finansiella bidragen från det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

– att underrätta de juridiska personer som har ingått avtal om bidrag med det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas om möjligheterna att låna från Europeiska investeringsbanken, framför allt den finansieringsfacilitet för riskdelning som inrättats enligt sjunde ramprogrammet,

p) Att underrätta de juridiska personer som har ingått avtal om bidrag med det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas om möjligheterna att låna från Europeiska investeringsbanken, framför allt den finansieringsfacilitet för riskdelning som inrättats enligt sjunde ramprogrammet.

– att garantera stor öppenhet och lojal konkurrens enligt villkor för lika tillträde för alla sökande till forsknings- och demonstrationsaktiviteterna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, oavsett om de är medlemmar av forskningsgruppen eller näringslivsgruppen (framför allt små och medelstora företag),

q) Att garantera stor öppenhet och lojal konkurrens enligt villkor för lika tillträde för alla sökande till forsknings- och demonstrationsaktiviteterna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, oavsett om de är medlemmar av forskningsgruppen eller näringslivsgruppen (framför allt små och medelstora företag).

– att följa den internationella utvecklingen på området och delta i internationellt samarbete när det är lämpligt.

r) Att följa den internationella utvecklingen på området och delta i internationellt samarbete när det är lämpligt.

 

s) Att utveckla ett nära samarbete och säkerställa samordning med ramprogrammet för forskning och övriga europeiska, nationella och internationella verksamheter, organ och aktörer.

 

t) Att övervaka hur målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas uppfylls.

 

u) Att genomföra all övrig verksamhet som krävs för att uppnå målen.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Det är en viktig uppgift för det gemensamma teknikinitiativet att stimulera innovation i små och medelstora företag och att skapa nya företag.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemmar och intressegrupper

Medlemmar

1. De grundande medlemmarna (nedan kallade ”grundarna”) i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara följande:

1. De grundande medlemmarna (nedan kallade ”grundarna”) i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara följande:

– Europeiska gemenskapen, företrädd av Europeiska kommissionen, och

a) Europeiska gemenskapen, företrädd av Europeiska kommissionen, och

– näringslivsgruppen ”European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl” (nedan kallad ”näringslivsgruppen”).

b) efter det att stadgarna antagits, näringslivsgruppen ”European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl”, en icke vinstdrivande organisation som inrättats för att bidra till att uppnå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallad ”näringslivsgruppen”).

2. Näringslivsgruppen

2. Näringslivsgruppen

är en icke vinstdrivande organisation som inrättats för att bidra till att uppnå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

 

har bildats enligt belgisk lag och bedriver verksamhet enligt en registrerad bolagsordning som antagits i vederbörlig ordning för att lyda under det gemensamma teknikinitiativet,

 

– ska garantera att dess bidrag till resurserna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, enligt artikel 5 i denna förordning tillhandahålls i förskott som ett kontantbidrag som ska täcka 50 procent av driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och överföras till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan varje budgetår inleds,

– ska garantera att dess bidrag till resurserna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, enligt bestämmelserna i denna förordning tillhandahålls i förskott som ett kontantbidrag som ska täcka 50 procent av driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och överföras till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan varje budgetår inleds,

– ska tillse att näringslivets bidrag till att genomföra verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration och som finansieras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas lämnas in natura och omfattar minst 50 procent av de totala projektkostnaderna, beräknade på årsbasis,

– ska tillse att näringslivets bidrag till att genomföra verksamhet inom forskning och teknisk utveckling och som finansieras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas åtminstone motsvarar gemenskapens bidrag,

– är öppen för alla privata juridiska personer (inklusive små och medelstora företag) som bildats i enlighet med lagarna i en medlemsstat eller associerat land eller en EES-stat och har sitt huvudkontor, sin centrala administration eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom detta område, under förutsättning att den juridiska personen är aktiv på området för bränsleceller och vätgas i Europa och tänker bidra till det gemensamma företagets mål och resurser.

– är öppen på rättvisa och rimliga villkor för alla privata juridiska personer (inklusive små och medelstora företag och berörda branschorganisationer för bränsleceller och vätgas) som bildats i enlighet med lagarna i en medlemsstat eller associerat land och har sitt huvudkontor, sin centrala administration eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom detta område, under förutsättning att den juridiska personen är aktiv på området för bränsleceller och vätgas i Europa och tänker bidra till det gemensamma företagets mål och resurser.

3. En forskningsgrupp som företräder ideella forskningsorganisationer, universitet och forskningscentra kan bli medlem efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har bildats, under förutsättning att ett organ som företräder forskarsamhället har inrättats. Ansökan från forskningsgruppen ska skickas till och behandlas av företagets styrelse.

3. En forskningsgrupp kan bli medlem efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har bildats, under förutsättning att den har godkänt stadgarna.

4. Forskningsgruppen ska

4. Forskningsgruppen ska

– vara en icke vinstdrivande organisation som inrättats för att bidra till att uppnå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

– vara en icke vinstdrivande organisation som inrättats för att bidra till att uppnå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

– ha bildats enligt belgisk lag och bedriva verksamhet enligt en registrerad bolagsordning som antagits i vederbörlig ordning för att lyda under det gemensamma teknikinitiativet,

– ha bildats enligt belgisk lag och bedriva verksamhet enligt en registrerad bolagsordning som antagits i vederbörlig ordning för att lyda under det gemensamma teknikinitiativet,

– ska garantera att dess bidrag till resurserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillhandahålls i förskott som ett kontantbidrag som ska täcka 1/12 av driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och som överförs till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan varje budgetår inleds,

– ska garantera att dess bidrag till resurserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillhandahålls i förskott som ett kontantbidrag som ska täcka 1/20 av driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och som överförs till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan varje budgetår inleds.

vara öppen för deltagande från alla icke vinstdrivande forskningsorganisationer, universitet eller forskningscentra som upprättats i en medlemsstat, ett associerat land eller kandidatland.

 

5. En grundande medlem kan säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska då avslutas på det sätt som beskrivs i artikel I.22.

5. En grundande medlem kan säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska då avslutas på det sätt som beskrivs i artikel I.22.

6. Forskningsgruppen kan säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Uppsägningen ska träda i kraft och vara oåterkallelig sex månader efter meddelande härom till de grundande medlemmarna, varefter den avgående medlemmen ska vara fri från alla skyldigheter, förutom dem som godkändes av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan medlemskapet avslutades.

6. Forskningsgruppen kan säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Uppsägningen ska träda i kraft och vara oåterkallelig sex månader efter meddelande härom till de grundande medlemmarna, varefter den avgående medlemmen ska vara fri från alla skyldigheter, förutom dem som godkändes av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan medlemskapet avslutades.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Det är viktigt att forskningssamhället deltar fullt ut i det gemensamma teknikinitiativet, eftersom forskning i ett tidigt skede bör utgöra en viktig del av det framtida arbetsprogrammet. För att inte skapa ett onödigt högt hinder för forskningssamhällets deltagande i det gemensamma företaget bör forskningens bidrag till de löpande kostnaderna vara proportionerligt.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De verkställande organen i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara företagets styrelse och programkontoret. Rådgivande organ till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara medlemsstatsgruppen på hög nivå, intressenternas generalförsamling och den vetenskapliga kommittén.

1. Organen i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara

 

(a) företagets styrelse,

 

(b) verkställande direktören,

 

(c) den vetenskapliga kommittén.

 

2. Om en särskild uppgift inte hör till något av dessa organs normala behörighetsområden ska styrelsen vara det behöriga organet.

 

3. Medlemsstaternas högnivågrupp och intressenternas generalförsamling ska vara externa rådgivande organ till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt, med avseende på bestämmelserna i lagtexten och i stadgarna.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska överlåta en av sina platser till forskningsgruppen, om en sådan etableras.

2. Kommissionen ska överlåta minst en av sina platser till forskningsgruppen, om en sådan etableras.

Motivering

En enda plats i företagets tolvhövdade styrelse räcker inte för att den vetenskapliga forskningen, som är avgörande för en lyckad satsning på vätgasenergi, ska få den ställning och finansiering som krävs.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Företagets styrelse ska välja sin ordförande. Ordföranden ska väljastvå år.

4. Företagets styrelse ska utse sin ordförande bland företrädarna för näringslivsgruppen. Ordföranden ska utses ett år och kan utses ytterligare en gång. Företrädaren för små och medelstora företag och företrädaren för forskningsgruppen ska utses till vice ordförande.

Motivering

Eftersom detta är ett initiativ som leds av näringslivet vore det bra att uttryckligen framhålla att en företrädare för näringslivsgruppen ska vara ordförande. För att också se till att inget specifikt branschintresse kommer att dominera införs ett rotationssystem för ordförandeposten. Denna ordalydelse används också i det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky. Slutligen institutionaliseras de små och medelstora företagens och forskningssamhällets viktiga roll genom att deras företrädare blir vice ordförande.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Företagets styrelse kan bjuda in observatörer från fall till fall, utan rösträtt, för att delta i sammanträdena, framför allt företrädare för regionerna och olika tillsynsorgan.

8. Företagets styrelse kan bjuda in observatörer från fall till fall, utan rösträtt, för att delta i sammanträdena, framför allt företrädare för regionerna och olika tillsynsorgan och berörda branschorganisationer för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Också bränslecells- och vätgasorganisationerna måste kunna delta i sammanträdena som observatörer.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 15 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– godkänna ansökningsomgångar

Motivering

Verkställande direktören har ansvar för att föreslå ansökningsomgångar och programkontoret har ansvar för hanteringen av ansökningsomgången, men det slutliga ansvaret bör ligga hos styrelsen.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 15 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

motivera och godkänna alla avvikelser från budgetförordningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med artikel 8.

– godkänna budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med artikel 8 efter samråd med kommissionen.

Motivering

Se ändringsförslag till skäl 16.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 15 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– motivera varje önskemål om avvikelse från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, godkänna varje avvikelse efter förhandsgodkännande av kommissionen och underrätta budgetmyndigheten om varje godkänt undantag,

Motivering

Se ändringsförslag till skäl 16.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Den verkställande direktören ska juridiskt företräda det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Han eller hon ska utföra sina åligganden självständigt och vara ansvarig inför företagets styrelse.

6. Den verkställande direktören ska juridiskt företräda det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Han eller hon ska utföra sina åligganden självständigt, särskilt i fråga om val av projektförslag och projektledning och vara ansvarig inför företagets styrelse.

Motivering

Den verkställande direktören bör rapportera till företagets styrelse, men ingen av styrelseledamöterna bör ha direkt inflytande på valet av projekt, i synnerhet när vissa projekt och dess resultat direkt eller indirekt kan beröra en ledamot.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.6 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen för en maximal initial period på tre år. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan företagets styrelse utsträcka mandatperioden en gång för en ytterligare period på högst fyra år.

8. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen för en period på tre år, efter en inbjudan till intresseanmälan som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i andra offentligt tillgängliga tidskrifter eller på webbplatser. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan företagets styrelse utsträcka mandatperioden en gång för en ytterligare period på högst fyra år, varefter en inbjudan till intresseanmälan ska offentliggöras på samma sätt.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Den vetenskapliga kommittén ska utföra följande uppgifter:

4. Den vetenskapliga kommittén ska ha följande uppgifter:

Avge yttrande om relevans och framsteg för årets verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration och rekommendera eventuella ändringar.

a) Fastställa de vetenskapliga prioriteringarna i förslagen till den årliga och fleråriga planen för forskningsverksamhet.

Avge yttrande om de vetenskapliga prioriteringarna för den fleråriga planen för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

b) Avge yttrande om de vetenskapliga resultat som beskrivits i den årliga verksamhetsrapporten.

Ge råd åt företagets styrelse om vetenskapliga resultat som beskrivits i den årliga verksamhetsrapporten.

c) Ge råd om sammansättningen av granskningskommittéerna.

Motivering

Den vetenskapliga kommittén bör få ett större inflytande över vilken forskning som ska prioriteras för att förhindra att kortsiktiga kommersiella hänsyn kommer att spela alltför stor roll, vilket till sist kan leda till att EU blir låst till teknik som är långsiktigt mindre hållbar.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det totala bidraget från gemenskapen till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas som ska täcka driftskostnader och operativa kostnader för forskning, teknisk utveckling och demonstration får inte överstiga 470 miljoner euro från sjunde ramprogrammet. Driftskostnaderna beräknas inte överskrida 20 miljoner euro.

1. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska finansieras gemensamt av medlemmarna genom finansiella bidrag som betalas ut genom delbetalningar och natura-bidrag från de juridiska personer som deltar i verksamheten. De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska till lika delar täckas av kontanter från Europeiska gemenskapen och näringslivsgruppen från start. Så snart forskningsgruppen blivit medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska den bidra till 1/20 av de löpande kostnaderna och kommissionens bidrag ska minskas i motsvarande grad. Gemenskapens totala bidrag till de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får inte överskrida 20 miljoner euro. Om någon del av gemenskapens bidrag inte används ska den göras tillgänglig för verksamheten inom det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Den privata sektorn, framför allt medlemmarna i näringslivsgruppen, ska bidra in natura till projektens driftskostnader. Bidragen in natura ska minst motsvara den offentliga finansieringen. Den totala nivån på bidragen in natura ska bedömas en gång per år och beräknas årsvis. Den första utvärderingen ska inledas i slutet av det andra verksamhetsåret efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas startades. Utvärderingen ska därefter genomföras varje redovisningsår av en oberoende enhet. Resultaten av utvärderingen ska presenteras till kommissionen inom fyra månader från slutet av varje redovisningsår.

7. Den privata sektorn, framför allt medlemmarna i näringslivsgruppen, ska bidra in natura till projektens driftskostnader. Bidragen in natura ska minst motsvara den offentliga finansieringen. Om kommissionens gemensamma forskningscentrum deltar i projekten ska dess bidrag in natura inte anses utgöra del av gemenskapens bidrag. Den totala nivån på bidragen in natura ska bedömas en gång per år och beräknas årsvis. Den första utvärderingen ska inledas i slutet av det andra verksamhetsåret efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas startades. Utvärderingen ska därefter genomföras varje redovisningsår av en oberoende enhet. Resultaten av utvärderingen ska presenteras till kommissionen inom fyra månader från slutet av varje redovisningsår.

Motivering

Det gemensamma forskningscentrumet skulle kunna spela en viktig roll i utvecklingen av vätgas och bränsleceller. Att det gemensamma forskningscentrumet deltar ska inte minska gemenskapens planerade kontantbidrag och inte heller öka näringslivets motsvarande in natura-bidrag.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De juridiska personer som önskar delta i ett projekt ska bilda ett konsortium och utse en av sina medlemmar till samordnare. Normalt ska samordnaren vara medlem av näringslivsgruppen, eller medlem av forskningsgruppen, om en sådan forskningsgrupp har inrättats. Undantag ska godkännas av företagets styrelse.

3. De juridiska personer som önskar delta i ett projekt ska bilda ett konsortium och utse en av sina medlemmar till samordnare.

Motivering

Företag som är aktiva inom det gemensamma teknikinitiativet bör inte ges en orättvis konkurrensfördel när det gäller tillgång till offentliga medel och projektledarskap.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1.9a

 

Genomförande av verksamhet inom forskning och teknisk utveckling

 

1. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska stödja olika former av verksamhet inom forskning och teknisk utveckling efter en öppen infordran av projektförslag, oberoende utvärdering och tecknandet av bidragsavtal och konsortieavtal för varje projekt.

 

2. I undantagsfall får det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillgripa anbudsförfaranden, om det anses lämpligt för att forskningsmålen ska kunna fullföljas effektivt.

 

3. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bestämma förfaranden och mekanismer för tillämpning, övervakning och kontroll av bidragsavtal.

 

4. Bidragsavtalet ska

 

– innehålla bestämmelser om lämpliga arrangemang för att genomföra verksamheten inom forskning och teknisk utveckling,

 

– innehålla bestämmelser om lämpliga finansiella arrangemang och regler för de immateriella rättigheter som avses i artikel 17 i denna förordning,

 

– reglera förbindelserna mellan projektkonsortiet och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

 

5. Konsortieavtalet ska ingås mellan projektets deltagare innan bidragsavtalet tecknas. Det ska

 

– innehålla lämpliga villkor för genomförande av bidragsavtalet,

 

– reglera förbindelserna mellan projektets deltagare, framför allt vad gäller reglerna om immateriella rättigheter.

Motivering

Till det gemensamma företagets viktigaste uppgifter hör att genomföra sin verksamhet inom forskning och utveckling. Därför förefaller det lämpligt med en särskild artikel med bestämmelser för genomförandet av denna verksamhet.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behörighet för finansiering

Finansiering av verksamhet

1. Gemenskapens bidrag till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska användas för att finansiera forskning, teknisk utveckling och demonstration efter infordran av projektförslag.

1. Följande enheter ska ha rätt att erhålla finansiering:

 

(a) Juridiska personer i medlemsstater eller associerade länder.

 

(b) Internationella organisationer som är juridiska personer enligt internationell offentlig rätt, samt alla specialiserade byråer som inrättats av sådana organisationer.

 

(c) Juridiska personer från tredjeländer, under förutsättning att företagets styrelse anser att deras deltagande är av särskild nytta för projektet.

2. I undantagsfall kan det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas göra upphandlingar, om det anses lämpligt för att faktiskt uppnå forskningsmålen.

2. För att kostnaderna för genomförandet av verksamhet inom forskning och teknisk utveckling ska vara berättigade till gemenskapsstöd ska de vara momsbefriade.

3. Privata juridiska personer som uppfyller följande kriterier ska vara behöriga att erhålla sådan finansiering:

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag ska vara förenligt med de övre gränserna för finansiering av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna, i enlighet med sjunde ramprogrammets regler för deltagande. Om lägre gränser för finansiering krävs för att motsvara principerna i artikel 1.8, ska minskningen stå i rimlig proportion till de ovannämnda övre gränserna för finansiering enligt reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet för alla kategorier deltagare i varje enskilt projekt.

(a) De är etablerade i en medlemsstat eller de har sitt huvudkontor eller administrativa centrum eller bedriver huvuddelen av sin verksamhet i en stat som undertecknat EES-avtalet eller som är ett associerat land eller kandidatland.

 

(b) De bedriver relevant verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration, tillverkning eller användning av bränsleceller och/eller vätgas och/eller har konkreta planer på att göra detta inom en nära framtid inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

4. Följande ska också ha rätt att erhålla finansiering:

 

(a) Icke vinstdrivande offentliga organ etablerade i en medlemsstat, ett associerat land eller kandidatland eller ett land inom EES, inklusive organisationer som bedriver sekundär och högre utbildning.

 

(b) Internationella organisationer som är juridiska personer enligt internationell offentlig rätt, samt alla specialiserade byråer som inrättats av sådana mellanstatliga organisationer.

 

(c) Juridiska personer från tredjeländer, under förutsättning att företagets styrelse anser att deras deltagande är av särskild nytta för projektet.

 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med parlamentets ståndpunkt när det gäller övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Hör samman med ändringsförslaget till artikel 7.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De finansiella bestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bygga på principerna i förordning (EG) nr 1605/2002. De kan avvika från förordning (EG) nr 1605/2002 om de speciella operativa behoven för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kräver detta, efter godkännande av kommissionen.

1. Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska inte avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, om det inte uttryckligen krävs för dess verksamhet. Bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 får endast antas efter förhandsgodkännande av kommissionen. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana undantag.

Motivering

Se ändringsförslag till skäl 16.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Inom två månader efter slutet av varje redovisningsår ska det provisoriska bokslutet för det gemensamma företaget läggas fram för kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (”revisionsrätten”). Revisionsrätten ska redovisa sina synpunkter på det gemensamma företagets preliminära bokslut senast den 15 juni efter utgången av varje redovisningsår. Årsredovisningen för redovisningsåret ska skickas in följande år till kommissionens räkenskapsförare enligt de tidsfrister som bestäms i ramprogrammets budgetförordning, så att kommissionens räkenskapsförare kan konsolidera dessa i EG:s årsredovisning. Det gemensamma företagets årsredovisning ska utarbetas och revideras enligt EG:s redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

5. Inom två månader efter slutet av varje redovisningsår ska det provisoriska bokslutet för det gemensamma företaget läggas fram för kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (”revisionsrätten”). Revisionsrätten ska redovisa sina synpunkter på det gemensamma företagets preliminära bokslut senast den 15 juni efter utgången av varje redovisningsår. Årsredovisningen för redovisningsåret ska skickas in följande år till kommissionens räkenskapsförare enligt de tidsfrister som bestäms i ramprogrammets budgetförordning, så att kommissionens räkenskapsförare kan konsolidera dessa i EG:s årsredovisning. Årsredovisningen och balansräkningen för föregående år ska överlämnas till budgetmyndigheten. Det gemensamma företagets årsredovisning ska utarbetas och revideras enligt EG:s redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

Motivering

Årsredovisningen och balansräkningen bör överlämnas till budgetmyndighetens två grenar för kännedom.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Ansvarsfrihet för budgetens genomförande ska lämnas av Europaparlamentet efter rekommendation från rådet i enlighet med ett förfarande som anges i budgetförordningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

6. Ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska lämnas av Europaparlamentet med beaktande av en rekommendation från rådet i enlighet med ett förfarande som anges i budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Se ändringsförslag till skäl 15.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Personalresurserna ska fastställas i bemanningsplanen som beskrivs i årsbudgeten.

1. Personalresurserna ska fastställas i bemanningsplanen som beskrivs i årsbudgeten och översändas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.

Motivering

Precis som för befintliga gemensamma företag ska kommissionen offentliggöra bemanningsplanen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillsammans med det preliminära budgetförslaget.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Personalen i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara tillfälligt anställda och kontraktsanställda och ska ha tidsbegränsade kontrakt som kan förlängas upp till maximalt sju år.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med parlamentets ståndpunkt när det gäller övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel I.19

utgår

Bidragsavtal och konsortieavtal

 

1. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska stödja olika former av verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration efter infordran av projektförslag, oberoende utvärdering och tecknandet av bidragsavtal och konsortieavtal för varje projekt.

 

2. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bestämma förfaranden och mekanismer för tillämpning, övervakning och kontroll av bidragsavtal.

 

3. Bidragsavtalet ska

 

innehålla bestämmelser om lämpliga arrangemang för att genomföra den aktuella verksamheten inom forskning, teknisk utveckling och demonstration,

 

innehålla bestämmelser om lämpliga finansiella arrangemang och regler för immateriella rättigheter på grundval av principerna som anges i artikel I.24,

 

reglera förbindelserna mellan projektkonsortiet och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

 

4. Konsortieavtalet ska

 

ingås mellan projektets deltagare innan bidragsavtalet tecknas,

 

innehålla lämpliga villkor för genomförande av bidragsavtalet,

 

reglera förbindelserna mellan projektets deltagare, framför allt vad gäller reglerna om immateriella rättigheter.

 

Motivering

Texten i den här artikeln har redan förts in i andra artiklar och kan därför utgå.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
  • [2]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

MOTIVERING

Väte är det lättaste och i universum vanligaste av alla grundämnen. Vätedrivna bränsleceller har redan använts av astronauterna på ett tillförlitligt sätt under de senaste 50 åren. I och med kommissionens förslag kommer vätgas ner på jorden igen som en av de viktigaste pelarna i den europeiska strategin för att bekämpa klimatförändringar och genomföra en tredje industriell revolution.

Energi och klimatförändringar är några av de frågor som EU prioriterar högst. De mycket ambitiösa mål som Europeiska rådet fastställde i fjol kommer till uttryck i olika förslag från kommissionen under senare tid. Det är emellertid viktigt att notera att vätgasekonomin hämtar sin huvudsakliga inspiration från den vision som den förre kommissionsordföranden gav uttryck för i sitt tal vid en konferens 2003: ”Låt oss vara mycket tydliga med vad som gör det europeiska vätgasprogrammet verkligt visionärt. Det är vårt uttalade mål att steg för steg gå över till en fullt integrerad vätgasekonomi, som ska bygga på förnybara energikällor, och vi ska vara där senast 2050”[1].

I överensstämmelse med den här långsiktiga visionen antog Europaparlamentet i maj 2007 en skriftlig förklaring[2] där parlamentet rekommenderar etablering av en decentraliserad infrastruktur för vätebaserad energi till 2025 i samtliga EU-länder, som en av pelarna för en tredje industriell revolution.

Teknikplattformen för vätgas och bränsleceller har hjälpt till att samordna de europeiska insatserna för att nå en fullt integrerad vätgasekonomi genom att ta fram en strategisk forskningsagenda (som man bör ta hänsyn till vid inrättandet av den strategiska EU-planen för energiteknik[3]). Teknikplattformen tog också fram en genomförandeplan som syftade till att ge vätgas och bränsleceller en framträdande roll i EU:s nya energimodell. Fyra innovations- och utvecklingsinsatser anges: vätgastransport, hållbar väteproduktion, bränsleceller och tidiga marknader[4].

Begreppet gemensamma teknikinitiativ infördes i sjunde ramprogrammet som en ny mekanism för att genomföra långsiktiga offentlig-privata partnerskap för forskning på gemenskapsnivå på de områden där målen är av den omfattningen att lös samordning och stöd genom ordinarie instrument inte bedöms räcka till. Hittills har fyra gemensamma teknikinitiativ upprättats inom områdena innovativa läkemedel, inbyggda datorsystem, flygteknik och nanoelektronik.

I och med det här förslaget kommer ett femte gemensamt teknikinitiativ att inrättas inom området bränsleceller och vätgas. Detta val av område är logiskt. EU står inför utmaningar som trygg energiförsörjning, klimatförändringar och hållbar utveckling och behöver gynna framtagandet och utbredningen av renare och effektivare energiteknik, med avseende på omvandling, transport och användning av tekniken. Bränslecell- och vätgasteknik har möjligheter att bidra väsentligt till dessa mål. Bränsleceller är mycket tysta och effektiva energiomvandlare, som omvandlar bränsle och syre direkt till elektrisk ström, värme och vatten i en elektrokemisk process. Eftersom bränsleceller kan verka på olika bränslen, bidrar de till en diversifierad energimix på transportområdet (som för närvarande är beroende av olja till 98 procent), underlättar integreringen av förnybar el på energimarknaden och är rena energiomvandlare när de kombineras med användning av vätgas.

Utöver fördelarna ur miljösynpunkt finns det också en ekonomisk potential. Bränsleceller kan ha stor påverkan på den ekonomiska konkurrenskraften, eftersom de kan användas i många energikrävande tillämpningsområden, från bärbar elektronisk utrustning (såsom mobiltelefoner och mp3-spelare) till vätgasbilar. Eftersom de dessutom utgör s.k. banbrytande teknik kan företag som kommer in tidigt på marknaden globalt sett göra stora vinster.

Teknik på det här området kommer dock troligen inte att bli kommersiellt tillgänglig så snabbt som man skulle önska. Detta beror på brister på den gemensamma marknaden som hör samman med framtagandet och införandet av ny teknik, såsom spridning av kunskaper och införande, nätverkens utformning och ofullständig information. Dessa brister förvärras ytterligare av att det tar så lång tid att komma in på marknaden och av att det krävs ett stort mått av samordning i den här sektorn. Det finns för närvarande ingen långsiktig, integrerad offentlig strategi för forskning och utveckling, vilket tenderar att avskräcka det europeiska näringslivet från att satsa mer av sina resurser. De privata investeringarna i forskning och utveckling på det här området är åtta gånger högre i USA än i Europa. Detta har fått till följd att EU ligger fem år efter Japan och Nordamerika när det gäller demonstration av bränslecellfordon.

Bildandet av ett gemensamt teknikinitiativ på det här området är därför mycket välkommet. Genom att alla aktörers krafter förenas och genom att erbjuda ett långsiktigt åtagande kommer det gemensamma teknikinitiativet att se till att forskning och spridning bedrivs rationellt och sammanhängande, att affärsinriktade insatser främjas och att fokus ska ligga på de mest lovande tillämpningarna av den här innovativa marknaden. Detta kommer att påskynda övergången till en hållbar energiekonomi, säkerställa att Europa blir världsledande i spridningen av teknik, väsentligt stärka Europas konkurrenskraft (inbegripet många små och medelstora företag) och mer långsiktigt behandla faktorer inom den europeiska energipolitiken.

Föredraganden erkänner att det här gemensamma teknikinitiativet är mycket viktigt som ett första steg mot antagandet av en mer ambitiös Europaomfattande strategi som ska göra bränsleceller och vätgas till viktiga tekniker som på ett avgörande sätt kan bidra till strategierna för energi, transport, miljö och hållbar tillväxt i hela Europa. Bildandet av en näringslivsgrupp visar på det europeiska näringslivets stora engagemang. Omfattningen av de insatser som krävs för att uppnå teknikinitiativets mål (uppgår enligt teknikplattformen till uppskattningsvis 7,4 miljarder euro under de kommande åtta åren)[5] avspeglas inte i det nuvarande allmänna budgetförslaget som endast räknar med 470 miljoner euro. Om vi vill leva upp till våra ambitioner bör vi överväga möjligheten att dra nytta av halvtidsöversynen av det sjunde ramprogrammet för att grundligt se över EU:s finansiella åtaganden mot bakgrund av det gemensamma teknikinitiativets insatser och de sammanlagda konsekvenserna av och framtidsutsikterna för bränslecell- och vätgasteknik i Europa.

Det är vidare nödvändigt att ta i beaktande att, för att säkra övergången till den nya ambitiösa energimodell som Europa föreslår resten av världen som ett sätt att effektivt bekämpa klimatförändringar, måste vätgassektorn göra genombrottsresultat som bara kan erhållas med hjälp av bättre samordning med alla övriga nationella bränslecell- och vätgasprogram och innovativa teknikplattformar i frontlinjen, samt med hjälp av de insatser som gjorts av det gemensamma forskningscentrumet inom denna sektor.

Vidare bör man prioritera att ta itu med befintliga rättsliga och administrativa hinder och ett tydligt regelverk bör inrättas för att skapa de rätta villkoren för investeringar från den privata sektorn. I detta avseende är det positivt att kommissionen i samband med detta förslag också föreslår att säkerhetsnormer och tekniska normer ska fastställas för både vätgasfordon och infrastruktur för tankning av vätgas, vilket kommer att bidra till att dessa införs i ett tidigt skede.

Sist men inte minst är det viktigt att understryka vikten av ekonomiska påtryckningsmedel på de tidiga marknaderna för att underlätta införandet på marknaden av vätgasbaserade energisystem och vätgasfordon. Detta kan ske genom liknande incitament som redan är i bruk för förnybar energi och genom att optimera användningen av befintliga resurser från Europeiska investeringsbanken samt tillgänglig finansiering på regional och nationell nivå.

Slutligen föreslås vissa ändringar för att stärka förslaget:

1.        Större fokus och betoning bör läggas vid de små och medelstora företagens innovativa potential och de särskilda hinder de är utsatta för, exempelvis begränsad tillgång till forskningsinfrastruktur. Därför omnämns uttryckligen de små och medelstora företagens särskilda situation i det gemensamma företagets mål och uppgifter.

2.        Vikten av genombrottsinriktad forskning bör uppmärksammas. Som det talas om i genomförandeplanen bör forskning i ett tidigt skede utgöra en viktig del av det gemensamma teknikinitiativets verksamhet, eftersom stora forskningsgenombrott fortfarande krävs. Det bedömdes att omkring en tredjedel av de planerade resurserna krävs för forskning och utveckling. I detta avseende är det också mycket viktigt att fullt ut göra forskningssamhället delaktigt i det gemensamma teknikinitiativets verksamhet (inbegripet det gemensamma forskningscentrumet) och att inte skapa onödigt höga hinder för dem att bilda en forskningsgrupp och att ansluta sig till det gemensamma företaget. Därför bör deras bidrag till de löpande kostnaderna vara proportionerligt.

3.        Den gemensamma karaktären hos detta gemensamma företag måste framhållas. Tanken med offentlig-privata partnerskap är att gemenskapen och näringslivet ska delta och bidra på samma villkor. Därför bör näringslivets bidrag in natura noga undersökas av utomstående för att säkerställa att de åtminstone motsvarar gemenskapens ekonomiska bidrag. Den föreslagna ”vetorätten” för gemenskapen när det gäller alla beslut som fattas av styrelsen om bedömningen av bidrag in natura ska därför behållas.

4.        För att minimera onödig byråkrati och administrativa kostnader bör det arbete som teknikplattformen och befintliga kommittéer och strukturer utfört utnyttjas fullt ut. Till exempel skulle medlemsstaterna kunna anförtro det arbete som ska utföras av den planerade högnivågruppen med medlemsstater till samma personer som redan sitter i programkommittéerna som övervakar genomförandet av sjunde ramprogrammet. Vidare verkar den beräknade procentandelen för löpande kostnader (runt 5 procent av de totala kostnaderna) vara relativt hög. När så är möjligt bör oanvända medel för de löpande kostnaderna gå till det gemensamma företagets verksamhet.

5.        Detta gemensamma företags rättsliga status bör förtydligas, speciellt när det gäller redovisningen inför Europaparlamentet som är en budgetmyndighet.

6.        Texten har anpassats för att stämma överens med texten för övriga gemensamma teknikinitiativ för ett konsekvent och horisontellt tillvägagångssätt. Det föreslås att vissa delar av lagtexten flyttas till bilagan, vilket minskar onödiga upprepningar och rättsliga inkonsekvenser.

  • [1]  ”Vätgas, framtidens energibränsle”, tal av Romano Prodi, ordförande för kommissionen, den 16 juni 2003.
  • [2]  Skriftlig förklaring om upprättande av en grön vätebaserad ekonomi och en tredje industriell revolution i Europa genom partnerskap och åtaganden från regioner och kommuner, små och medelstora företag samt det civila samhällets organisationer, Europaparlamentet 16/2007.
  • [3]  En europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan) ”Mot en framtid med låga koldioxidutsläpp” (KOM(2007)0723.
  • [4]  https://www.hfperuope.org/uploads/2097/HFP_IP06_20APR2007.pdf
  • [5]  https://www.hfperuope.org/uploads/2097/HFP_IP06_20APR2007.pdf

YTTRANDE från budgetutskottet (29.2.2008)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
(KOM(2007)0571 – C6‑0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Föredragande: Jutta Haug

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Gemensamma teknikinitiativ infördes genom sjunde ramprogrammet för forskning som ett sätt att skapa offentlig‑privata partnerskap för forskning på europeisk nivå. Gemensamma teknikinitiativ bygger framför allt på det arbete som utförs inom europeiska teknikplattformar. I ett begränsat antal fall har europeiska teknikplattformar uppnått en sådan omfattning och storlek att det kommer att krävas en mobilisering av stora offentliga och privata investeringar samt avsevärda forskningsresurser för att kunna genomföra viktiga delar av deras strategiska forskningsagendor. I sådana fall är gemensamma teknikinitiativ en effektiv lösning för att uppfylla behoven hos dessa europeiska teknikplattformar.

Inom ramen för det särskilda programmet Samarbete[1] har sex potentiella områden för gemensamma teknikinitiativ identifierats: vätgas och bränsleceller, flygteknik och lufttransport, innovativa läkemedel, inbyggda datasystem, nanoelektronik och GMES (global övervakning för miljö och säkerhet).

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, som är ett resultat av europeiska teknikplattformen för vätgas‑ och bränslecellteknologi, bidrar till genomförandet av EU:s handlingsplan för miljöteknik som nämns i meddelandet KOM(2004)0038, där denna teknikplattform var en av de prioriterade insatserna i handlingsplanen.

Bränsleceller är mycket tysta och effektiva energiomvandlare som kan ge kraftiga kumulativa minskningar av växthusgaser och förorenande ämnen. De tillför energimixen flexibilitet, eftersom de kan drivas på vätgas och andra bränslen, såsom naturgas, etanol och metanol.

Införandet av vätgas som en flexibel energikälla kan bidra till en tryggare energiförsörjning och stabilisera energipriserna, eftersom väte kan framställas från alla primära energikällor. Vätgas kan därför tillföra mångfald i transportmixen, som för närvarande är beroende av olja upp till 98 procent. Vätgasen kan användas i bränsleceller eller kan brännas för att antingen ge värme eller för att driva turbiner eller förbränningsmotorer som skapar rörelse‑ och elenergi. Väte kan också utnyttjas som ett sätt att lagra energi. När till exempel den förnybara elproduktionen är större än efterfrågan kan överskottsenergin användas för att framställa väte genom elektrolys, för att därigenom underlätta integreringen av förnybar el på energimarknaden.

Det aktuella förslaget från kommissionen gäller bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas med stöd av artikel 171 i EG‑fördraget. Det ska vara ett gemenskapsorgan och bildas för perioden fram till den 31 december 2017. Det ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

Budgetkonsekvenser

I finansieringsöversikten anges att de totala gemenskapsutgifterna kommer att uppgå till 470 miljoner euro under den inledande perioden för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (fram till 2017). Åtaganden för detta måste göras före den 31 december 2013, när budgeten för det sjunde ramprogrammet avslutas. Ett inledande åtagande på 30 miljoner euro ska göras 2008, varav 28,1 miljoner euro utgör driftskostnader och 1,9 miljoner euro administrativa kostnader.

 

Forskningsaktiviteterna ska finansieras gemensamt av EG, näringslivsgruppen och de deltagande universiteten, offentliga forskningscentrum etc. EG:s bidrag betalas i kontanter och deltagarnas bidrag in natura inom de olika projekten.

 

De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget inom vätgas‑ och bränslecellteknik kommer till lika delar (50/50) att täckas av EG och näringslivsgruppen från början. Om en forskningsgrupp etableras och ansöker om att få gå med i det gemensamma företaget ska forskningsgruppen ha en plats i styrelsen och sedan bidra till 1/12 av de löpande kostnaderna.

 

Gemenskapens bidrag kommer att tas från följande budgetposter inom det särskilda programmet ”Samarbete” i sjunde ramprogrammet: energi, nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik (NMP), transport (inbegripet flygteknik) och miljö (inbegripet klimatförändringar) för GD Forskning, och områdena energi och transport för GD Energi och transport. De operativa anslagen för det gemensamma företaget inom vätgas‑ och bränslecellteknik kommer däremot att vara uppdelade i enskilda poster i dessa budgetkategorier i sjunde ramprogrammet eftersom förslaget, till skillnad från tidigare meddelanden från kommissionen om inrättande av gemensamma företag, inte innehåller något omnämnande om att inrätta en separat budgetpost för det gemensamma företagets ”operativa” utgifter. Endast en separat budgetpost för de administrativa utgifterna (08 01 04 20) nämns.

 

I kommissionens meddelande anges följande utgiftsprofil:

Miljoner euro (t.o.m. tre decimaler)

 

Avsnitt

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Driftsutgifter

Åtagandebemyndiganden (ÅB)

8.1

a

28 100

70 300

90 100

106 800

73 800

80 900

450 000

Betalningsbemyndiganden (BB)

 

b

28 100

70 300

90 100

106 800

73 800

80 900

450 000

Administrativa utgifter inom referensbeloppet

Tekniskt och administrativt stöd Personalkostnader + 50 %

8.2.4

c

1 900

2 700

3 400

4 190

3 705

4 105

20 000

TOTALT REFERENSBELOPP

Åtagandebemyndiganden

 

a+c

30 000

73 000

93 500

110 990

77 505

85 005

470 000

Betalningsbemyndiganden

 

b+c

30 000

73 000

93 500

110 990

77 505

85 005

470 000

Bedömning

Till grund för föredragandens bedömning ligger framför allt två omständigheter:

1) Det gemensamma företaget bildas för en inledande period som avslutas den 31 december 2017 (men som kan förlängas) medan den fleråriga budgetramen bara omfattar perioden fram till 2013. Varje begäran om gemenskapsfinansiering av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas efter 2013 måste därför bedömas på nytt inom ramen för förhandlingarna om en ny budgetram.

För den nuvarande perioden är förslaget – även om det faller under rubrik 1a med dess minskande marginaler – förenligt med den fleråriga budgetramen av det enkla skälet att det EU‑bidrag som krävs tas från det sjunde ramprogrammet och därför redan har inkluderats i kommissionens budgetplanering.

Föredraganden skulle trots detta vilja påpeka att inga ekonomiska åtaganden kan göras för perioden efter den nuvarande fleråriga budgetramen (ändringsförslagen 1, 2, 6 och 10).

2) I analogi med förhandlingarna om det gemensamma företaget för ITER i början av 2007 – vilka ledde till slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 – måste det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas anses vara ett gemenskapsorgan i den mening som avses i artikel 185 i budgetförordningen och budgetmyndigheten måste därför godkänna dess finansiering (ändringsförslagen 3–5, 7–9 och 11–16).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott införliva följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet finner att det referensbelopp som anges i förslaget till förordning måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 och bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att all finansiering efter 2013 ska bedömas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet påpekar att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som gäller för bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Beaktandeled 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning2, särskilt punkt 47,

 

_____________________________

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

2 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Motivering

I analogi med slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 om det gemensamma företaget för ITER måste även det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas anses vara ett gemenskapsorgan vid tillämpningen av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet. Detta måste återspeglas i de rättsliga grunder som det hänvisas till i förordningen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara ett organ som inrättas av gemenskapen, och ansvarsfrihet för dess budget beviljas av Europaparlamentet rekommendation från rådet. Man bör emellertid beakta de specifika egenskaperna hos det gemensamma teknikinitiativet på grund av dess offentlig-privata natur och framför allt på grund av den privata sektorns bidrag till budgeten.

(15) Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara ett organ som inrättas av gemenskapen, och ansvarsfrihet för dess budget beviljas av Europaparlamentet med beaktande av en rekommendation från rådet.

Motivering

I analogi med slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 om det gemensamma företaget för ITER bör Europaparlamentet ges fullständigt och villkorslöst ansvar för att bevilja ansvarsfrihet för förvaltningen av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör, efter samråd med kommissionen, anta särskilda finansiella bestämmelser som bygger på principerna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. De bestämmelserna bör beakta de specifika operativa behov som framför allt uppkommer ur behovet att kombinera finansieringen från gemenskapen med privata källor.

(16) Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i budgetförordningen1 om det inte uttryckligen krävs för dess verksamhet, framför allt behovet att kombinera finansieringen från gemenskapen med privata källor.

 

Bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 får endast antas efter förhandsgodkännande av kommissionen. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana undantag.

 

_________________________

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

Motivering

Avvikelserna från förordning (EG/Euratom) nr 2343/2002 bör vara så få som möjligt. Det gemensamma företaget måste visa, bortom varje tvivel, att det endast genom en sådan avvikelse går att garantera att företaget fungerar på avsett sätt inom ramen för inrättandeförordningen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” bildas härmed ett gemensamt företag (nedan kallat ”det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas”) för perioden till och med den 31 december 2017, i enlighet med artikel 171 i fördraget. Denna period kan förlängas genom en ändring av denna förordning.

1. För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” bildas härmed ett gemensamt företag (nedan kallat ”det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas”) för perioden till och med den 31 december 2017, i enlighet med artikel 171 i fördraget. Denna period kan förlängas genom en ändring av denna förordning. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas är ett organ som bildats i enlighet med artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Motivering

Se ändringsförslaget om beaktandemeningarna.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De finansiella bestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bygga på principerna i förordning (EG) nr 1605/2002. De får avvika från förordning (EG) nr 1605/2002 om de speciella operativa behoven för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kräver detta, efter förhandsgodkännande av kommissionen.

1. Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får inte avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, om det inte uttryckligen krävs för dess verksamhet, och efter förhandsgodkännande av kommissionen. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana undantag.

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ges av Europaparlamentet, rekommendation av rådet, i enlighet med ett förfarande som fastställs i budgetförordningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

4. Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ges av Europaparlamentet, med beaktande av en rekommendation från rådet.

Motivering

Se ändringsförslag 4.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och Belgien avseende kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och Belgien avseende värdstatens hjälp med kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Det bör tydligt anges att värdstaten för ett gemenskapskontor eller liknande gemenskapsorgan förväntas tillhandahålla allt ekonomiskt och annat stöd som behövs för att inrätta och driva gemenskapsorganet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska upprättas från och med den dag som denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning för en inledande period som slutar den 31 december 2017.

3. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska upprättas från och med den dag som denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning för en inledande period som slutar den 31 december 2017. Det är ett organ bildat i enlighet med artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Motivering

Se ändringsförslaget om beaktandemeningarna.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 15 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

motivera och godkänna alla avvikelser från budgetförordningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med artikel 8.

– godkänna budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med artikel 8 efter samråd med kommissionen.

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.5 – punkt 15 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– motivera varje önskemål om avvikelse från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, godkänna varje avvikelse efter förhandsgodkännande av kommissionen och underrätta budgetmyndigheten om varje godkänt undantag,

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De finansiella bestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bygga på principerna i förordning (EG) nr 1605/2002. De kan avvika från förordning (EG) nr 1605/2002 om de speciella operativa behoven för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kräver detta, efter godkännande av kommissionen.

1. Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får inte avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, om det inte uttryckligen krävs för dess verksamhet. Bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 får endast antas efter förhandsgodkännande av kommissionen. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana undantag.

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Inom två månader efter slutet av varje redovisningsår ska det provisoriska bokslutet för det gemensamma företaget läggas fram för kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (”revisionsrätten”). Revisionsrätten ska redovisa sina synpunkter på det gemensamma företagets preliminära bokslut senast den 15 juni efter utgången av varje redovisningsår. Årsredovisningen för redovisningsåret ska skickas in följande år till kommissionens räkenskapsförare enligt de tidsfrister som bestäms i ramprogrammets budgetförordning, så att kommissionens räkenskapsförare kan konsolidera dessa i EG:s årsredovisning. Det gemensamma företagets årsredovisning ska utarbetas och revideras enligt EG:s redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

5. Inom två månader efter slutet av varje redovisningsår ska det provisoriska bokslutet för det gemensamma företaget läggas fram för kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (”revisionsrätten”). Revisionsrätten ska redovisa sina synpunkter på det gemensamma företagets preliminära bokslut senast den 15 juni efter utgången av varje redovisningsår. Årsredovisningen för redovisningsåret ska skickas in följande år till kommissionens räkenskapsförare enligt de tidsfrister som bestäms i ramprogrammets budgetförordning, så att kommissionens räkenskapsförare kan konsolidera dessa i EG:s årsredovisning. Årsredovisningen och balansräkningen för föregående år ska överlämnas till budgetmyndigheten. Det gemensamma företagets årsredovisning ska utarbetas och revideras enligt EG:s redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

Motivering

Årsredovisningen och balansräkningen bör överlämnas till budgetmyndighetens två grenar för information.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Ansvarsfrihet för budgetens genomförande ska lämnas av Europaparlamentet efter rekommendation från rådet i enlighet med ett förfarande som anges i budgetförordningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

6. Ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska lämnas av Europaparlamentet med beaktande av en rekommendation från rådet i enlighet med ett förfarande som anges i budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Se ändringsförslag 4.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Bilaga – Artikel I.16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Personalresurserna ska fastställas i bemanningsplanen som beskrivs i årsbudgeten.

1. Personalresurserna ska fastställas i bemanningsplanen som beskrivs i årsbudgeten och översändas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.

Motivering

Precis som för de gemensamma företag som redan finns ska kommissionen offentliggöra tjänsteförteckningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillsammans med det preliminära budgetförslaget.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Upprättande av det gemensamma företaget för bränsleceller och väte

Referensnummer

KOM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Antagande

28.2.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  EUT L 400, 30.12.2006, s. 66–241.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Upprättande av det gemensamma företaget för bränsleceller och väte

Referensnummer

KOM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

30.11.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

10.12.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.12.2007

CONT

10.12.2007

ENVI

10.12.2007

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

12.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pia Elda Locatelli

18.12.2007

 

 

Behandling i utskott

29.1.2008

6.3.2008

 

 

Antagande

8.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Ingivande

10.4.2008