Postup : 2007/0273(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0146/2008

Předložené texty :

A6-0146/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0188

ZPRÁVA     *
PDF 156kWORD 91k
11. 4. 2008
PE 402.492v02-00 A6-0146/2008

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira

(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Sérgio Marques

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira

(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0772),

–   s ohledem na čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0012/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0146/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 30. května 2007 se Portugalsko obrátilo na Evropskou komisi s žádostí o výjimku z článku 90 Smlouvy, aby mohlo uplatňovat sazbu spotřební daně, která je nižší než vnitrostátní sazba stanovená podle směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992, na pivo vyráběné na Madeiře v případě, že produkce nepřekročí 300 000 hektolitrů. Portugalsko to považuje za nezbytné pro přežití místního pivovarnictví.

Pivovary na Madeiře již využívají ustanovení článku 4 směrnice Rady 92/83/EHS, který členským státům umožňuje povolit uplatňování snížených sazeb spotřební daně, jež nesmí být sníženy o více než 50 % pod základní vnitrostátní sazbu, na pivo vyráběné malými nezávislými pivovary, jejichž produkce nepřekročí 200 000 hektolitrů.

Rozmach turismu zvýšil produkci jednoho z místních pivovarů na úroveň, která se nebezpečně blíží zákonnému limitu, při jehož překročení již nebude moci využívat snížených sazeb. Bude čelit drsné konkurenci ze strany velkých vnitrostátních i nadnárodních pivovarů, které oproti malým a odlehlým společnostem na Madeiře využívají rozsáhlých marketingových služeb, úspor z rozsahu a nižších výrobních nákladů. Jak Komise uvádí ve své důvodové zprávě, jsou ceny místně vyráběného piva i přes 50% daňovou úlevu stále o 7,5 % vyšší, než je maloobchodní cena piva vyráběného v pevninském Portugalsku. Pokud by místní pivovary přišly o tuto výhodu, nebyly by schopny konkurovat.

Zpravodaj souhlasí s Evropskou komisí v tom, že i navzdory vyšší produkci je třeba sníženou sazbu daně zachovat. Komise při zvýšení úrovně produkce opravňující k nižším sazbám z 200 000 na 300 000 hektolitrů řádně zohlednila všechny případné důsledky pro jednotný trh. Poukazuje na to, že toto opatření se týká pouze jednoho ze dvou pivovarů na ostrově Madeira, a že tudíž jeho důsledky mohou být považovány za zanedbatelné. Na pivo dovážené na Madeiru z pivovarů nacházejících se v pevninském Portugalsku či jinde se tyto výhody vztahovat nebudou. Pro další zajištění toho, aby zvýšená výrobní sazba neoprávněně nezvýhodnila madeirské společnosti v kontextu celkového portugalského trhu, je výslovně uvedeno, že produkce převyšující 200 000 hektolitrů(1) bude pro snížení sazby způsobilá pouze v případě místní spotřeby.

Zpravodaj se domnívá, že ačkoli je navrhované rozhodnutí v podstatě technické povahy, je třeba, aby jej Parlament prozkoumal a ujistil se, že přetrvávají podmínky, které opodstatnily udělení snížené sazby, a dohlédl na to, aby některé odvětví trhu s pivem nebylo neoprávněně zvýhodněno.

(1)

Současný limit úrovně produkce.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (1. 4. 2008)

pro Výbor pro regionální rozvoj

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira

(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Navrhovatel: Luis Manuel Capoulas Santos

app

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Portugalsko požaduje výjimku z článku 90 Smlouvy, aby mohlo uplatňovat sazbu spotřební daně, která je nižší než vnitrostátní sazba stanovená podle směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992, na místní pivo vyráběné na Madeiře nezávislými pivovary, jejichž roční výstav nepřesáhne 300 000 hl – tedy nikoliv 200 000 hl piva.

Portugalsko vysvětluje svou žádost tím, že její splnění je nezbytné pro přežití místního pivovarnictví v situaci, kdy v důsledku vyššího cestovního ruchu se jeden ze dvou pivovarů na Madeiře přibližuje ročnímu výstavu ve výši 200 000 hl, po jehož překročení nárok na snížené sazby podle platných předpisů zanikne. Pokud však pivovary na Madeiře dosáhnou výstavu převyšujícího tuto prahovou hodnotu, nebude to znamenat, že jsou dostatečně silné, aby čelily konkurenci pivovarů z pevninského Portugalska (nebo pevninské Evropy).

Jejich podíl na místním trhu by se pravděpodobně stále zmenšoval v důsledku silné konkurence zahraničních pivovarů a nedostatku možností, které článek 4 směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů nabízí ke kompenzaci nevýhod, s nimiž se potýkají pivovary na Madeiře z důvodu odlehlosti, roztříštěnosti území a omezeného rozsahu místních trhů. Dodatečné náklady zahrnují udržování vysokého stavu zásob, dopravu surovin a druhotných materiálů a balení z pevninského Portugalska.

Bez ohledu na konkurenční tlak je maloobchodní prodejní cena madeirského piva (128 EUR za hektolitr) v současnosti přibližně o 7,5 % vyšší než maloobchodní prodejní cena piva vyrobeného v pevninském Portugalsku a prodávaného na madeirském trhu (119 EUR za hektolitr). Pokud by proto tyto pivovary přišly o výhodu v podobě snížení daně, zvýšil by se rozdíl v maloobchodní prodejní ceně na nejméně 15 % (137 EUR za hektolitr).

Ačkoli tyto pivovary přestanou být po dosažení ročního výstavu 200 000 hl „malými“ ve smyslu zmíněného článku 4, budou i přesto nadále malými v porovnání s velkými národními a nadnárodními pivovary, s nimiž soutěží.

Pro přežití místního pivovarnictví je proto nezbytné, aby pivovar mohl využívat snížené sazby v případě, že jeho roční výstav překročí 200 000 hl, bude spotřebován v rámci místní oblasti a nepřevýší 300 000 hl. Tato výjimka by platila do 31. prosince 2013 a v polovině tohoto období by byla podrobena přezkumu.

Postoj navrhovatele

Navrhovatel sdílí stanovisko Komise a vyslovuje se pro uplatňování snížené sazby spotřební daně, která může poklesnout pod minimální sazbu, avšak nesmí být o více než 50 % nižší než základní vnitrostátní sazba spotřební daně pro Portugalsko, na pivo vyrobené v autonomní oblasti Madeira nezávislými pivovary, jejichž celkový roční výstav nepřekročí 300 000 hl; výstav vyšší než 200 000 hl bude moci využít snížené sazby pouze v případě místní spotřeby.

*******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova žádá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby navrhl schválit návrh Komise.

POSTUP

Název

Sazba spotřební daně na pivo z Madeiry

Referenční údaje

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Příslušný výbor

REGI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

21.1.2008

25.2.2008

 

 

Datum přijetí

1.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson


POSTUP

Název

Sazba spotřební daně na pivo z Madeiry

Referenční údaje

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Datum konzultace s EP

10.1.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

17.1.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ECON

15.1.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sérgio Marques

26.2.2008

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2008

 

 

 

Datum přijetí

8.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon

Právní upozornění - Ochrana soukromí