BETÆNKNING om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats for lokalt produceret øl i den selvstyrende region Madeira

11.4.2008 - (KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)) - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Sérgio Marques

Procedure : 2007/0273(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0146/2008
Indgivne tekster :
A6-0146/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats for lokalt produceret øl i den selvstyrende region Madeira

(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0772),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0012/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0146/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Den 30. maj 2007 anmodede Portugal Europa-Kommissionen om en undtagelse fra traktatens artikel 90 med henblik på at anvende en reduceret punktafgiftssats, som er lavere end den nationale punktafgiftssats, der er fastsat i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992, for øl, der er produceret på Madeira, og hvor produktionen ikke overstiger 300 000 hl. Dette betragtes af Portugal som afgørende for den lokale bryggerisektors overlevelse.

Bryggerier på Madeira nyder allerede godt af bestemmelserne i artikel 4 i Rådets direktiv 92/83/EØF, der giver medlemsstaterne mulighed for at anvende reducerede punktafgiftssatser, som ikke må ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats for øl, der brygges af små, uafhængige bryggerier, som ikke producerer over 200 000 hl.

Den øgede turisme har bragt et lokalt bryggeris produktion op på et niveau, der ligger faretruende tæt på den tærskel, som ikke må overskrides, hvis bryggeriet fortsat skal være berettiget til den reducerede punktafgiftssats. Det vil dermed blive udsat for alvorlig konkurrence fra store nationale såvel som multinationale bryggerier, der i modsætning til de små fjerntliggende bryggerier på Madeira kan drage fordel af store markedsføringsafdelinger, stordriftsfordele og lavere produktionsomkostninger. Som Kommissionen påpeger i sin begrundelse, ligger priserne på lokalt brygget øl selv med afgiftsfordelen på 50 % stadig 7,5 % højere end detailhandelsprisen for øl, der brygges på det portugisiske fastland. Hvis denne fordel forsvinder, vil den lokale produktion ikke kunne konkurrere.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt at bevare den reducerede sats på trods af stigningen i produktionen. Ved at hæve niveauet for, hvornår et bryggeri er berettiget til den reducerede sats, fra 200 000 hl til 300 000 hl har Kommissionen taget behørigt hensyn til enhver virkning, dette måtte have på det indre marked. Den påpeger, at denne foranstaltning kun vedrører det ene af de to bryggerier på Madeira, og at konsekvenserne derfor kan anses for at være minimale. Øl, som importeres til Madeira fra bryggerier på det portugisiske fastland eller andre steder, vil ikke komme i betragtning til den reducerede sats. For yderligere at sikre, at den øgede produktion ikke giver bryggerier på Madeira en urimelig fordel i forhold til det samlede portugisiske marked, er det specifikt præciseret, at produktion ud over 200 000 hl[1] kun vil være berettiget til den lave sats for øl, der forbruges lokalt.

Selv om forslaget til beslutning i alt væsentligt er teknisk, er det efter ordførerens opfattelse vigtigt, at Parlamentet behandler det for at sikre, at de oprindelige betingelser for at kvalificere sig til den lave sats fortsat er gældende, og for at kontrollere, at der ikke gives en urimelig fordel til en sektor af ølmarkedet.

  • [1]  Den nuværende tærskel for produktionen.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (1.4.2008)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats for lokalt produceret øl i den selvstyrende region Madeira
(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Rådgivende ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Portugal anmoder om en undtagelse fra traktatens artikel 90 med henblik på at anvende en punktafgiftssats, som er lavere end den nationale afgiftssats, der er fastsat i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992, for øl, der er produceret på Madeira af uafhængige bryggerier, hvis årlige produktion ikke overstiger 300 000 hl i stedet for 200 000 hl.

Portugal har meddelt, at landet betragter et sådant skridt som værende afgørende for den lokale bryggeriindustris fortsatte beståen, eftersom øget turisme har medført, at et af de to bryggerier på Madeira nærmer sig en årlig produktion på 200 000 hl, hvorefter dets ret til reducerede afgifter i henhold til de eksisterende bestemmelser ophører. Hvis bryggerier på Madeira når en produktion, der overstiger denne tærskel, ville det betyde, at de ikke ville være tilstrækkeligt rustet til at modstå konkurrencen fra øl fra det portugisiske fastland (eller det europæiske fastland).

Deres andel af det lokale marked ville med stor sandsynligvis blive ved med at falde på grund af hård konkurrence fra udenlandsk øl og de utilstrækkelige muligheder i artikel 4 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer for at opveje de ulemper, som bryggerierne på Madeira lider under grundet deres afsides beliggenhed, manglen på geografisk sammenhæng og de lokale markeders begrænsede størrelse. Ekstraomkostninger omfatter opretholdelse af store lagre, transport af råvarer og hjælpematerialer samt emballage fra det portugisiske fastland.

Den nuværende detailhandelspris for en øl produceret på Madeira (128 EUR pr. hl) er trods konkurrencepresset ca. 7,5 % højere end detailhandelsprisen for øl, der brygges på det portugisiske fastland og sælges på markedet på Madeira (119 EUR pr. hl). Hvis disse bryggerier mister fordelen ved den reducerede afgift, vil forskellen i detailhandelsprisen øges til mindst 15 % (137 EUR pr. hl).

Selv om disse bryggerier efter at have nået en årlig produktion på 200 000 hl ikke længere kan betragtes som "små", jf. den nævnte artikel 4, vil de ikke desto mindre stadig være små sammenlignet med de store nationale og multinationale bryggerier, som de konkurrerer med.

For at sikre den lokale industris fortsatte beståen er det derfor afgørende, at bryggerierne indrømmes en reduceret sats, i tilfælde af at deres årlige produktion overstiger 200 000 hl, men aldrig over 300 000 hl, og forbruges lokalt. Undtagelsen vil gælde indtil den 31. december 2013 og blive genstand for en midtvejsrapport.

Den rådgivende ordførers holdning

Den rådgivende ordfører deler Kommissionens holdning og ønsker, at der anvendes en reduceret punktafgiftssats, som kan ligge under minimumssatsen, men ikke mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats for Portugal, for øl, der produceres i den selvstyrende region Madeira af uafhængige bryggerier, hvis samlede årlige produktion ikke overstiger 300 000 hl. Den reducerede afgiftssats, for så vidt angår produktion ud over 200 000 hl, vil kun gælde, i det omfang produktionen forbruges lokalt.

*******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at godkende Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Punktafgift på øl fra Madeira

Referencer

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Korresponderende udvalg

REGI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

 

 

Behandling i udvalg

21.1.2008

25.2.2008

 

 

Dato for vedtagelse

1.4.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

PROCEDURE

Titel

Punktafgift på øl fra Madeira

Referencer

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Dato for høring af EP

10.1.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

17.1.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

15.1.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Sérgio Marques

26.2.2008

 

 

Behandling i udvalg

27.2.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.4.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon

Dato for indgivelse

11.4.2008