ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην εγχώρια μπύρα της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας

11.4.2008 - (COM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Sérgio Marques

Διαδικασία : 2007/0273(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0146/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0146/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην εγχώρια μπύρα της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας

(COM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0772),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0012/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0146/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 30 Μαΐου 2007 η Πορτογαλία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την εφαρμογή παρέκκλισης από το άρθρο 90 της Συνθήκης, προκειμένου να εφαρμόσει για την μπύρα που παράγεται στη Μαδέρα μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε σχέση με τον εθνικό συντελεστή που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την οδηγία 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, στις περιπτώσεις που η ετήσια παραγωγή του ζυθοποιείου δεν υπερβαίνει τα 300.000 εκατόλιτρα. Κάτι τέτοιο είναι κατά την άποψη της Πορτογαλίας απαραίτητο για την επιβίωση της τοπικής ζυθοποιίας.

Τα ζυθοποιεία στη Μαδέρα επωφελούνται ήδη από τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας του Συμβουλίου αριθ. 92/84/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, που δεν πρέπει να είναι χαμηλότεροι από το 50% του κανονικού εθνικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης, στην μπύρα την παραγόμενη από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία των οποίων η ετήσια παραγωγή μπύρας δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα.

Λόγω του αυξημένου τουρισμού η παραγωγή ενός τοπικού ζυθοποιείου εκτινάχθηκε σε ύψη που πλησιάζουν επικίνδυνα το ανώτατο προβλεπόμενο όριο. Αν το υπερβεί, δεν θα δικαιούται πλέον μειωμένους συντελεστές. Θα αντιμετωπίσει τότε αμείλικτο ανταγωνισμό και από τις μεγάλες βιομηχανίες ζυθοποιίας της χώρας και από τις πολυεθνικές, οι οποίες, αντίθετα από τις μικρές απομακρυσμένες επιχειρήσεις της Μαδέρας, έχουν στη διάθεση τους εκτεταμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ, οικονομίες κλίμακας και χαμηλό κόστος παραγωγής. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην αιτιολογική της έκθεση, ακόμη και με το φορολογικό πλεονέκτημα του 50% η τιμή της μπύρας τοπικής παραγωγής είναι 7,5% υψηλότερη σε σχέση με τη λιανική τιμή πώλησης μπύρας παραγόμενης στην ηπειρωτική Πορτογαλία. Αν χαθεί αυτό το πλεονέκτημα, η τοπική παραγωγή δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική.

Ο εισηγητής σας συμφωνεί με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι πρέπει να διατηρηθεί ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής παρά τυχόν αύξηση της παραγωγής. Η Επιτροπή έχει λάβει δεόντως υπόψη τις τυχόν συνέπειες που μπορεί να έχει στην ενιαία αγορά η αύξηση της παραγόμενης ποσότητας από τα προβλεπόμενα 200.000 εκατόλιτρα στα 300.000 εκατόλιτρα. Επισημαίνει ότι αυτό το μέτρο αφορά μόνο ένα από τα δύο ζυθοποιεία του νησιού και οι συνέπειές του επομένως μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Δεν συνεπάγεται οφέλη για την μπύρα που εισάγεται στη Μαδέρα από ζυθοποιεία εγκατεστημένα στην ηπειρωτική Πορτογαλία ή αλλού. Για να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι η αυξημένη παραγωγή δεν θα δώσει στις επιχειρήσεις της Μαδέρας ένα άδικο προνόμιο στο πλαίσιο της συνολικής πορτογαλικής αγοράς, υπάρχει ειδική διάταξη κατά την οποία η παραγωγή που υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα[1] θα τυγχάνει ευνοϊκής αντιμετώπισης μόνο στο βαθμό που καταναλώνεται τοπικά.

Κατά την άποψη του εισηγητή σας, αν και η προτεινόμενη απόφαση είναι κατ’ ουσίαν τεχνικού χαρακτήρα, το Κοινοβούλιο πρέπει να την εξετάσει για να εξακριβώσει ότι οι εξακολουθούν να υφίστανται οι όροι υπό τους οποίους κατέστη αρχικά δυνατή η εν λόγω άδεια και να βεβαιωθεί ότι δεν έχει δοθεί άδικο προνόμιο σε έναν τομέα της αγοράς μπύρας.

  • [1]  Το σημερινό όριο παραγωγής.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (1.4.2008)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην εγχώρια μπύρα της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας
(COM(2007)0772 – C6‑0012/2007 – 2007/0273(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Luis Manuel Capoulas Santos

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση της Επιτροπής

Η Πορτογαλία ζητεί παρέκκλιση από το Άρθρο 90 της Συνθήκης προκειμένου να εφαρμόσει συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατώτερο του εθνικού συντελεστή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου 92/84/ΕΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 στην εγχώρια μπύρα της Μαδέρας η οποία παράγεται από τοπικούς ανεξάρτητους ζυθοποιούς η ετήσια παραγωγή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300.000 εκατόλιτρα αντί των 200.000 εκατόλιτρων.

Η Πορτογαλία έχει διευκρινίσει ότι θεωρεί απαραίτητη την κίνηση αυτή για τη διασφάλιση της επιβίωσης της τοπικής ζυθοποιίας, εφόσον λόγω της αύξησης του τουρισμού, η παραγωγή ενός από τα δύο ζυθοποιεία που ευρίσκονται στη Μαδέρα πλησιάζει πλέον τα 200.000 εκατόλιτρα ετησίως και εφόσον φθάσει στην εν λόγω ποσότητα, το συγκεκριμένο ζυθοποιείο δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επωφελείται από την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που τα ζυθοποιεία που ευρίσκονται στη Μαδέρα έχουν παραγωγή που υπερβαίνει το όριο αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι σε αρκετά ισχυρή θέση να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της μπύρας από την ηπειρωτική Πορτογαλία (ή την ηπειρωτική Ευρώπη).

Το μερίδιό τους στην τοπική αγορά θα εξακολουθήσει να μειώνεται λόγω του έντονου ανταγωνισμού από ξένες μπύρες και των ανεπαρκών δυνατοτήτων που προσφέρονται από το Άρθρο 4, της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/83/ΕΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, ώστε να αντισταθμισθούν τα μειονεκτήματα των ζυθοποιείων της Μαδέρας τα οποία οφείλονται στο γεγονός ότι είναι απομακρυσμένα, στη γεωγραφική ασυνέχεια και στην περιορισμένη τοπική αγορά. Επιπλέον κόστος απαιτείται για τη διατήρηση μεγάλων ποσοτήτων αποθεμάτων, για τη μεταφορά πρώτων υλών και δευτερογενών υλικών, καθώς και για τη συσκευασία από την ηπειρωτική Πορτογαλία.

Ανεξάρτητα από τις ανταγωνιστικές πέσεις, η λιανική τιμή πώλησης μιας μπύρας της Μαδέρας (128 EUR ανά εκατόλιτρο) είναι επί του παρόντος περίπου 7,5% υψηλότερη σε σχέση με τη λιανική τιμή πώλησης μπύρας παραγόμενης στην ηπειρωτική Πορτογαλία και πωλούμενης στην αγορά της Μαδέρας (119 EUR ανά εκατόλιτρο). Επομένως, εάν τα εν λόγω ζυθοποιεία απολέσουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη μείωση του φόρου, η διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης θα αυξηθεί κατά 15% τουλάχιστον (137 EUR ανά εκατόλιτρο).

Κατά συνέπεια, μολονότι τα ζυθοποιεία αυτά θα έπαυαν να θεωρούνται "μικρά" σύμφωνα με τον ορισμό του προαναφερθέντος άρθρου 4 όταν η ετήσια παραγωγή τους θα έφθανε τα 200.000 εκατόλιτρα, θα εξακολουθούσαν ωστόσο να είναι μικρής κλίμακας σε σύγκριση με τα μεγάλα εθνικά και πολυεθνικά ζυθοποιεία τα οποία ανταγωνίζονται.

Είναι επομένως απαραίτητο για τη διασφάλιση της επιβίωσης της τοπικής βιομηχανίας, να επωφελείται ένα ζυθοποιείο από μειωμένο συντελεστή σε περίπτωση που η ετήσια παραγωγή του υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα και καταναλώνεται επί τόπου, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει και τα 300.000 εκατόλιτρα. Η παρέκκλιση αυτή θα ισχύσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 και θα επανεξετασθεί ενδιάμεσα.

Η γνώμη του εισηγητή

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής και επιθυμεί να εφαρμοσθεί ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος ενδεχομένως πέσει κάτω από τον ελάχιστο συντελεστή αλλά δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 50% και πλέον του συνήθους εθνικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την Πορτογαλία, για την μπύρα που παράγεται από ανεξάρτητους ζυθοποιούς της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας η ετήσια παραγωγή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300.000 εκατόλιτρα· σε περίπτωση που η ετήσια παραγωγή υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα, το δικαίωμα μειωμένου συντελεστή για τις ποσότητες που υπερβαίνουν το εν λόγω όριο θα ισχύει αποκλειστικά για την μπύρα που καταναλώνεται τοπικά στη Μαδέρα.

*******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μπύρα της Μαδέρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

REGI

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.1.2008

25.2.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandro Battilocchio, Κατερίνα Μπατζελή, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μπύρα της Μαδέρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

10.1.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

17.1.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

ECON

15.1.2008

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Sérgio Marques

26.2.2008

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2008

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

51

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Vladimír Železný

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon