MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen

11.4.2008 - (KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)) - *

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Sérgio Marques

Menettely : 2007/0273(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0146/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0146/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen

(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0772),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0012/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A6‑0146/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Portugali esitti 30. toukokuuta 2007 Euroopan komissiolle pyynnön saada poiketa poikkeusta perustamissopimuksen 90 artiklasta soveltaakseen Madeiralla tuotettuun olueen valmisteverokantaa, joka on alhaisempi kuin alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/84/ETY mukaisesti vahvistettu kansallinen verokanta, silloin kun panimon tuotanto on enintään 300 000 hehtolitraa. Portugalin mukaan tämä on paikallisen panimoteollisuuden elinkelpoisuuden säilymisen kannalta välttämätöntä.

Madeiralla sijaitseviin panimoihin sovelletaan jo neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4 artiklan säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa enintään 200 000 hehtolitraa olutta vuodessa tuottavien, riippumattomien pienpanimoiden valmistamaan olueen alennettuja valmisteverokantoja, jotka saavat olla enintään 50 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteverokantaa alhaisempia.

Yhden paikallisen panimon tuotantomäärä lähestyy matkailun lisääntymisen ansiosta lakisääteistä enimmäismäärää, jolloin sen oikeus alennettuihin verokantoihin päättyy. Panimo joutuu tällöin mukaan ankaraan kilpailuun sekä kansallisten että monikansallisten suurpanimoiden kanssa, eikä se voi, toisin kuin kilpailijoillaan, turvautua mittaviin markkinointipalveluihin, mittakaavaetuihin tai alhaisempiin tuotantokustannuksiin. Kuten komissio toteaa ehdotuksensa perusteluissa, Madeiran oluen vähittäismyyntihinta on 50 prosentin veroedusta huolimatta nyt noin 7,5 prosenttia korkeampi kuin Manner-Portugalissa pannun oluen, ja mikäli kyseinen etu loppuu ei paikallinen oluentuotanto olisi enää kilpailukykyistä.

Esittelijä yhtyy Euroopan komission arvioon, jonka mukaan alennettu verokanta olisi pidettävä voimassa, vaikka tuotantomäärät ovat lisääntyneet. Nostaessaan edun saamisen ehtona olevan tuotannon enimmäismäärän 200 000 hehtolitrasta 300 000:een komissio on ottanut asianmukaisesti huomioon toimenpiteen mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Komissio huomauttaa, että toimenpiteellä on merkitystä vain toiselle Madeiran saarella sijaitsevasta kahdesta panimosta ja että sen vaikutuksia voidaan siten pitää erittäin vähäisinä. Etua ei sovelleta manner-Portugalissa tai muualla sijaitsevissa panimoissa tuotettuihin oluisiin, jotka viedään Madeiralle. Sen varmistamiseksi, että tuotantomäärien kasvattaminen ei anna epäoikeudenmukaista kilpailuetua Madeiran yhtiöille koko Portugalin markkinoilla, komissio on lisäksi määrännyt erikseen, että veroedun laajentaminen 200 000 hehtolitraa[1] ylittävään tuotantoon koskee ainoastaan Madeiralla kulutettavaa olutta.

Esittelijä katsoo, että vaikka ehdotettu päätös on pääosin luonteeltaan tekninen, on tärkeää, että Euroopan parlamentti tarkastelee sitä varmistaakseen, että luvalle alun perin asetetut ennakkoehdot ovat edelleen voimassa ja valvoakseen, että olutmarkkinoiden yhdelle sektorille ei annettu aiheetonta etua.

  • [1]  Tuotannon nykyinen sallittu enimmäismäärä.

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunto (1.4.2008)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen
(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Valmistelija: Luis Manuel Capoulas Santos

app

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Portugali pyytää poikkeusta perustamissopimuksen 90 artiklasta soveltaakseen Madeiralla itsenäisten panimoiden paikallisesti tuottamaan olueen valmisteverokantaa, joka on alhaisempi kuin 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/84/ETY mukaisesti vahvistettu kansallinen verokanta, silloin kun panimon tuotanto on enintään 300 000 hehtolitraa 200 000 hehtolitran sijaan.

Portugali on selittänyt, että sen mielestä tällainen muutos on paikallisen panimoteollisuuden elinkelpoisuuden säilymisen kannalta välttämätöntä, koska lisääntynyt matkailu on aiheuttanut sen, että Madeiralla sijaitsevista kahdesta panimosta toisen vuotuinen tuotantomäärä lähestyy 200 000:ta hehtolitraa, jolloin sen oikeus nykyisten säännösten perusteella alennettuihin verokantoihin päättyy. Vaikka Madeiralla sijaitsevat panimot ylittäisivätkin tämän tuotantokynnyksen, ne eivät kuitenkaan ole riittävän vahvoja kilpailemaan Manner-Portugalista (tai Manner-Euroopasta) tulevien oluiden kanssa.

Niiden osuus paikallismarkkinoista todennäköisesti kutistuisi edelleen ulkomaisten oluiden tiukan kilpailun vuoksi ja siksi, että alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4 artiklassa tarjotut mahdollisuudet eivät riitä korvaamaan haittoja, joita Madeiran panimoille aiheutuu niiden syrjäisestä sijainnista, maantieteellisen jatkuvuuden puutteesta ja paikallisten markkinoiden rajoittuneisuudesta. Lisäkustannuksia aiheuttavat suurten varastojen pitotarve sekä raaka-aineiden ja toissijaisten materiaalien ja pakkausten kuljettaminen Manner-Portugalista.

Jollei kilpailupaineista muuta johdu, Madeiran oluen vähittäismyyntihinta (128 euroa hehtolitralta) on nyt noin 7,5 prosenttia korkeampi kuin Manner-Portugalissa pannun ja Madeiran markkinoilla myydyn oluen vähittäismyyntihinta (119 euroa hehtolitralta). Jos nämä panimot menettävät veronalennuksen, vähittäismyyntihinnan ero kasvaisi ainakin 15 prosenttiin (137 euroa hehtolitralta).

Vaikka nämä panimot eivät 200 000 hehtolitran vuosituotantoon päästyään enää mainitun 4 artiklan mukaan olekaan ”pieniä”, ne ovat kuitenkin edelleen pieniä verrattuna suuriin kansallisiin ja monikansallisiin panimoihin, joiden kanssa ne kilpailevat.

Tästä syystä paikallisteollisuuden säilymisen kannalta on oleellista, että panimoihin sovelletaan alennettua verokantaa silloin, kun vuosituotanto ylittää 200 000 hehtolitraa mutta jää kuitenkin enintään 300 000 hehtolitraan. Poikkeus kestäisi 31 päivään joulukuuta 2013, ja sitä tarkistettaisiin puolivälissä.

Valmistelijan kanta

Valmistelija yhtyy komission kantaan ja toivoo, että Portugalissa aletaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa, joka voi olla valmisteveron vähimmäisverokantaa pienempi mutta enintään 50 prosenttia Portugalin tavanomaista kansallista valmisteverokantaa alhaisempi, sellaisten riippumattomien panimojen Madeiran itsehallintoalueella tuottamaan olueen, joiden vuosituotanto on enintään 300 000 hehtolitraa siten, että 200 000 hehtolitran määrän ylittävään tuotantoon sovelletaan alennettua veroa vain siinä tapauksessa, että se kulutetaan paikallisesti.

*******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Madeiran itsehallintoalueella tuotetun oluen valmisteverokanta

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

REGI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

21.1.2008

25.2.2008

1.4.2008

 

Hyväksytty (pvä)

1.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Madeiran itsehallintoalueella tuotetun oluen valmisteverokanta

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0772] – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

10.1.2008

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

17.1.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

17.1.2008

AGRI17.1.2008

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

  Päätös tehty (pvä)

ECON15.1.2008

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)

  Nimitetty (pvä)

Sérgio Marques

26.2.2008

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2008

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2008

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Železný

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon