Ziņojums - A6-0146/2008Ziņojums
A6-0146/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā

11.4.2008 - (COM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)) - *

Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Sérgio Marques

Procedūra : 2007/0273(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0146/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0146/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā

(COM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0772),

–   ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0012/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6‑0146/2008),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

2007. gada 30. maijā Portugāle Eiropas Komisijai lūdza piešķirt atkāpi no Līguma 90. panta, lai Madeirā ražotajam alum, ja alus darītavas ikgadējais produkcijas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitrus, piemērotu akcīzes nodokļa likmi, kas ir mazāka par valsts likmi, kura noteikta saskaņā ar Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/84/EEK. Tas no Portugāles viedokļa ir ļoti svarīgi, lai vietējā alus ražošana varētu izdzīvot.

Alus darītavas Madeirā atbilstīgi Padomes Direktīvas 92/83/EEK 4. pantam jau izmanto noteikumus, kuri ļauj dalībvalstīm paredzēt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi, kas nav zemāka par 50 % no standarta valsts likmes alum, ko ražo neatkarīgas mazas alus darītavas, kuru ražošanas apjoms nepārsniedz 200 000 hektolitrus.

Tūrisma pieaugums veicināja vienas vietējas alus darītavas produkcijas palielināšanos līdz līmenim, kas ļoti tuvs likumīgai robežai, kuru pārkāpjot vairs nevar piešķirt pazeminātas likmes. Tad šai alus darītavai būs jākonkurē gan ar spēcīgām vietējām, gan starptautiskām alus darītavām, kuras pretēji mazajām attālajām Madeiras alus darītavām, gūst labumu no plašiem tirgus izpētes pakalpojumiem, apjomradītiem ietaupījumiem un zemākām izmaksām. Kā Komisija uzsvērusi savā paskaidrojuma rakstā, par ar 50 % nodokļu atvieglojumiem, vietējā ražojuma alus cenas joprojām ir par 7,5 % augstākas nekā mazumtirdzniecības cenas kontinentālajā Portugālē ražotajam alum, ja šīs priekšrocības vairs nebūs, vietējie ražojumi nespēs konkurēt.

Referents piekrīt Eiropas Komisijas sniegtajam novērtējumam par nepieciešamību saglabāt samazinātu nodokļa likmi, neskatoties uz ražošanas apjoma palielināšanos. Palielinot tā ražošanas apjomu, attiecībā uz kuru piešķirami nodokļu atvieglojumi no 200 000 hektolitru līdz 300 000 hektolitru, Komisija ir pienācīgi ņēmusi vērā visu iespējamo ietekmi uz vienoto tirgu. Tā atzīmē, ka šis pasākums skar tikai vienu no divām alus darītavām Madeirā un tāpēc tā ietekmi var uzskatīt par minimālu. Alus, ko Madeirā ieved no alus darītavām, kas atrodas kontinentālajā Portugālē vai citur, nesaņems šādus atvieglojumus. Lai turpmāk nodrošinātu, ka palielināts ražošanas apjoms nerada netaisnīgu priekšrocību Madeiras uzņēmumiem kopējā Portugāles tirgus kontekstā, ir īpaši noteikts, ka par produkcijas apjomu, kas pārsniedz 200 000 hektolitru gadā[1], pazemināto likmi var saņemt tikai, ja produkciju patērē uz vietas Madeirā.

Referents uzskata, lai gan lēmuma priekšlikums skar galvenokārt tehniskus jautājumus, ir svarīgi, ka Parlaments to pārskata, lai nodrošinātu, ka joprojām ir spēkā noteikumi, atbilstīgi kuriem tiek piešķirti atvieglojumi, kā arī, lai pārbaudītu, ka netiek piešķirti nepamatoti atvieglojumi vienam alus tirgus segmentam.

  • [1]  Pašreizējā produkcijas apjoma robeža.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ATZINUMS  (1.4.2008)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 –2007/0273(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Luis Manuel Capoulas Santos

ĪSS PAMATOJUMS

Portugāle lūdz piešķirt atkāpi no Līguma 90. panta, lai Madeirā ražotajam alum, ja alus darītavas ikgadējais apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitrus 200 000 hektolitru vietā, piemērotu akcīzes nodokļa likmi, kas ir mazāka par valsts likmi, kura noteikta saskaņā ar Padomes 1992. gada Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes likmju saskaņošanu.

Portugāle paskaidroja, ka tā šādas izmaiņas ir ļoti būtiskas vietējās alus ražošanas nozares izdzīvošanai, jo tūrisma pieauguma dēļ, ikgadējais ražošanas apjoms vienā no divām Madeiras alus darītavām jau ir gandrīz sasniedzis 200 000 hektolitru slieksni, tādējādi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem izbeigsies šis darītavas tiesības uz pazeminātām likmēm. Tomēr, ja alus darītavas Madeirā pārsniegtu šo ražošanas apjoma robežu, tas nenozīmētu, ka tās būtu pietiekami spēcīgā pozīcijā, lai spētu izturēt konkurenci ar alu, kas ražots kontinentālajā Portugālē (vai kontinentālajā Eiropā).

Tā daļa vietējā tirgū visticamāk samazināsies lielās konkurences dēļ ar ārvalstīs ražoto alu, kā arī to nepietiekamo iespēju dēļ, ko paredz Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 4. pants par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu, lai kompensētu zaudējumus, ko cieš alus darītavas Madeirā to attālās atrašanās vietas, teritorijas sadrumstalotības un mazo vietējo tirgu dēļ. Papildu izmaksas veido lielu krājumu uzglabāšana, izejvielu, palīgmateriālu un iepakojuma transportēšana no kontinentālās Portugāles.

Neņemot vērā konkurences spiedienu, Madeiras alus mazumtirdzniecības cena (EUR 128 par hektolitru) pašreiz ir aptuveni par 7,5 % augstāka nekā kontinentālajā Portugālē ražota un Madeiras tirgū pārdota alus mazumtirdzniecības cena (EUR 119 par hektolitru). Tādējādi, ja minētās alus darītavas zaudētu nodokļu samazinājuma priekšrocības, mazumtirdzniecības cenu starpība palielinātos vismaz līdz 15 % (EUR 137 par hektolitru).

Tādējādi, pat ja šīs alus darītavas pēc 200 000 hektolitru ikgadējā produkcijas apjoma sasniegšanas vairs nebūs uzskatāmas par "mazām" atbilstoši iepriekš minētajam 4. pantam, tās joprojām būs mazas salīdzinājumā ar lielajām valsts un starptautiskajām alus darītavām, ar kurām tās konkurē.

Tāpēc ir būtiski tām ļaut izmantot pazemināto likmi, ja attiecīgās alus darītavas ikgadējais ražošanas apjoms pārsniedz 200 000 hektolitrus, bet nepārsniedz 300 000 hektolitrus. Atkāpe būs spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim un tā jāpārskata termiņa vidusposmā.

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas viedokli un cer, ka alum, ko neatkarīgas alus darītavas ražo Madeiras autonomajā apgabalā, un kuru kopējais ikgadējais ražošanas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitrus, tiks piemērota pazemināta akcīzes nodokļa likme kas var būt mazāka par minimālo likmi, bet nav zemāka par 50 % no standarta valsts akcīzes nodokļa likmes Portugālei; par produkcijas apjomu, kas pārsniedz 200 000 hektolitru gadā, pazemināto likmi var izmantot tikai tādā gadījumā, ja produkciju patērē uz vietas Madeirā.

*******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju apstiprināt Komisijas priekšlikumu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Akcīzes nodoklis Madeiras alum

Atsauces

COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

REGI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

21.1.2008

25.2.2008

1.4.2008

 

Pieņemšanas datums

1.4.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

36

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

PROCEDŪRA

Virsraksts

Akcīzes nodoklis Madeiras alum

Atsauces

COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

10.1.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

17.1.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ECON

15.1.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Sérgio Marques

26.2.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

27.2.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

8.4.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

51

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon