SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

11.4.2008 - (COM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)) - *

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawca: Sérgio Marques

Procedura : 2007/0273(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0146/2008
Teksty złożone :
A6-0146/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

(COM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0772),

–   uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0012/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6‑0146/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Dnia 30 maja 2007 r. Portugalia zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o odstępstwo od art. 90 Traktatu w celu zastosowania stawki akcyzy niższej od stawki krajowej ustalonej zgodnie z dyrektywą Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r., w odniesieniu do piwa produkowanego na Maderze, w przypadku gdy produkcja nie przekracza 300 000 hektolitrów. Z punktu widzenia Portugalii ma to kluczowe znaczenie dla przetrwania lokalnego przemysłu piwowarskiego.

Browary na terenie Madery korzystają z postanowień art. 4 dyrektywy Rady 92/83/EWG, która zezwala państwom członkowskim na stosowanie w odniesieniu do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary, których produkcja nie przekracza 200 000 hektolitrów piwa, obniżonej stawki podatku akcyzowego, niższej maksymalnie o 50% w stosunku do standardowej stawki krajowej.

Rozwój turystyki wpłynął na zwiększenie produkcji jednego z lokalnych browarów do poziomu niebezpiecznie bliskiego ustawowemu limitowi, po przekroczeniu którego browar nie będzie już mógł korzystać z obniżonych stawek podatku akcyzowego. Zostanie on poważnie zagrożony przez konkurentów, duże browary krajowe i międzynarodowe, które w przeciwieństwie do małych niezależnych przedsiębiorstw z Madery zyskują na szeroko zakrojonych usługach marketingowych, korzyściach skali oraz niższych kosztach produkcji. Jak podkreśla w swym uzasadnieniu Komisja, nawet przy 50% zniżek podatkowych ceny piwa produkowanego przez lokalne browary są wciąż o 7,5% wyższe niż cena detaliczna piwa warzonego w kontynentalnej części Portugalii; w przypadku gdyby ta korzyść znikła, lokalne przedsiębiorstwa stałyby się niezdolne do konkurencji.

Sprawozdawca zgadza się z oceną Komisji Europejskiej, która dostrzega potrzebę utrzymania obniżonej stawki podatku pomimo zwiększenia poziomu produkcji. Zwiększając kwalifikujący poziom produkcyjny z 200 000 do 300 000 hektolitrów Komisja odpowiednio uwzględniła wszelki wpływ, jaki może to mieć na wspólny rynek. Podkreśla ona, że powyższe działania wpłyną tylko na jeden z dwóch browarów na wyspie Madera, i że ich efekty mogą być więc uznane za minimalne. Piwo przywożone na Maderę z browarów znajdujących się w kontynentalnej części Portugalii i innych miejscach nie będzie podlegało stawce obniżonej. W celu zapewnienia, że wzrost poziomu produkcji nie daje przedsiębiorstwom z Madery nieuczciwej korzyści w ramach całego portugalskiego rynku, przewiduje się w szczególności, że produkcja przekraczająca poziom 200 000 hektolitrów[1] będzie korzystać z obniżonej stawki wyłącznie w zakresie spożycia na terenie Madery.

Zdaniem sprawozdawcy, chociaż proponowana decyzja ma charakter techniczny, ważne jest aby Parlament przeanalizował ją w celu zapewnienia, że warunki kwalifikujące, które zadecydowały o wydaniu pierwotnego zezwolenia nadal istnieją, i poddaniu kontroli, czy żaden sektor rynku piwnego nie uzyskał nieuczciwej korzyści.

  • [1]  Obecne ograniczenie poziomu produkcji.

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1.4.2008)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 –2007/0273(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luis Manuel Capoulas Santos

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Portugalia zabiega o odstępstwo od art. 90 traktatu, by móc stosować do piwa produkowanego na Maderze przez niezależne browary, których roczna produkcja nie przekracza 300 000 hektolitrów (zamiast 200 000 hektolitrów), niższą stawkę podatku akcyzowego niż stawka krajowa ustalona zgodnie z dyrektywą Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r.

Portugalia wyjaśniła, że uważa taki środek za zasadniczy dla przetrwania lokalnego przemysłu piwowarskiego, ponieważ w wyniku rozwoju turystyki produkcja jednego z dwóch maderskich browarów zbliża się do poziomu 200 000 hektolitrów rocznie, po przekroczeniu którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wygasną uprawnienia do stosowania stawki obniżonej. Jednak nawet jeśli produkcja browarów znajdujących się na Maderze przekroczy ten próg, nie będzie to oznaczało, że osiągnęły one wystarczająco silną pozycję, by stawić czoła konkurencji ze strony producentów piwa z kontynentalnej części Portugalii (lub kontynentalnej części Europy).

Ich udział w miejscowym rynku prawdopodobnie będzie się dalej kurczył z powodu silnej konkurencji ze strony zagranicznych producentów piwa oraz ze względu na fakt, że art. 4 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych nie daje dostatecznych możliwości zrekompensowania strat ponoszonych przez browary na Maderze z powodu ich oddalenia, ukształtowania terenu i ograniczonego rynku lokalnego. Dodatkowe koszty obejmują utrzymywanie wysokiego poziomu zapasów, transport surowców i materiałów wtórnych oraz opakowań z kontynentalnej części Portugalii

Pomimo presji konkurencyjnej detaliczna cena sprzedaży piwa z Madery (128 euro za hektolitr) jest obecnie o 7,5% wyższa niż detaliczna cena sprzedaży piwa warzonego w kontynentalnej części Portugalii i sprzedawanego na rynku maderskim (119 euro za hektolitr). Dlatego też, jeśli browary te utracą korzyści płynące z obniżonej stawki podatku, różnica w detalicznej cenie sprzedaży może wzrosnąć do co najmniej 15% (137 euro za hektolitr).

Zatem chociaż po przekroczeniu produkcji na poziomie 200 000 hektolitrów rocznie tego typu browary nie będą już „małe” w rozumieniu wspomnianego wyżej art. 4, to pozostaną małe w porównaniu z dużymi browarami krajowymi i międzynarodowymi, z którymi konkurują.

Dlatego też dla przetrwania lokalnego przemysłu istotne jest, by browar korzystał ze stawki obniżonej, jeśli roczna produkcja będzie wyższa niż 200 000 hektolitrów i spożywana na Maderze, nie przekraczając jednak poziomu 300 000 hektolitrów. Odstępstwo to będzie miało zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013 r. i zostanie poddane przeglądowi śródokresowemu.

Stanowisko sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Sprawozdawca komisji opiniodawczej podziela zdanie Komisji i wnioskuje o możliwość stosowania do piwa produkowanego w autonomicznym regionie Madery przez niezależne browary, których całkowita roczna produkcja nie przekracza 300 000 hektolitrów, obniżonej stawki podatku akcyzowego, która może być niższa od stawki minimalnej, lecz nie niższa niż 50% standardowej krajowej stawki podatku akcyzowego dla Portugalii. Produkcja przekraczająca poziom 200 000 hektolitrów będzie korzystać z obniżonej stawki tylko w takim zakresie, w jakim będzie spożywana na terenie Madery.

*******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaleca Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

Odsyłacze

COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

17.1.2008

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

  Data powołania

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

Rozpatrzenie w komisji

21.1.2008

25.2.2008

 

 

 

Data przyjęcia

1.4.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

PROCEDURA

Tytuł

Podatek akcyzowy na piwo produkowane na Maderze

Odsyłacze

COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Data konsultacji z PE

10.1.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

17.1.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

15.1.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sérgio Marques

26.2.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2008

 

 

 

Data przyjęcia

8.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon