POROČILO o predlogu Odločbe Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira

11.4.2008 - (KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)) - *

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalec: Sérgio Marques

Postopek : 2007/0273(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0146/2008
Predložena besedila :
A6-0146/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira

(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0772),

–   ob upoštevanju člena 299(2) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0012/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6‑0146/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če ima namen odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Portugalska je 30. maja 2007 Evropsko komisijo prosila za odstopanje od člena 90 Pogodbe, da bi uporabila nižjo trošarinsko stopnjo od nacionalne stopnje, ki je bila določena v skladu z Direktivo Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 za pivo, proizvedeno na Madeiri, kadar proizvodnja ne presega 300 000 hektolitrov. Portugalska meni, da je to nujno za preživetje lokalne pivovarske industrije.

Za pivovarne na Madeiri se že uporablja člen 4 Direktive Sveta 92/83/EGS, ki državam članicam omogoča, da predvidijo obdavčenje po nižjih trošarinskih stopnjah, ki ne smejo biti za več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje, za pivo, ki ga proizvedejo neodvisne male pivovarne, ki ne proizvedejo več kot 200.000 hektolitrov.

Proizvodnja ene lokalne pivovarne se je zaradi povečanega turizma močno povečala na raven, ki se precej približuje dovoljeni meji, nad katero ne bo več upravičena do nižjih stopenj. V tem primeru se bo morala soočiti s konkurenco velikih nacionalnih in multinacionalnih pivovarn, ki imajo obsežne storitve trženja, ekonomije obsega in nižje proizvodne stroške, kar pa ne drži za majhna oddaljena podjetja na Madeiri. Kot Komisija poudarja v obrazložitvi, so cene lokalno proizvedenega piva kljub 50-odstotni davčni ugodnosti še vedno za 7,5 % višje kot maloprodajna cena piva, proizvedenega na celinskem delu Portugalske, in če te ugodnosti ne bo več, lokalna proizvodnja ne bo mogla več konkurirati na trgu.

Poročevalec se strinja z oceno Evropske komisije, da je treba kljub povečani proizvodnji ohraniti nižjo davčno stopnjo. Pri povečanju meje proizvodnje z 200 000 na 300 000 hektolitrov Komisija ustrezno upošteva vse morebitne posledice tega za skupni trg. Komisija poudarja, da ta ukrep vpliva le na eno od dveh pivovarn na Madeiri in da so zato posledice minimalne. Pivo, ki se na Madeiro uvaža iz pivovarn na celinskem delu Portugalske ali drugih pivovarn, ne bo upravičeno do nižje stopnje. Za nadaljnje zagotavljanje, da podjetja z Madeire zaradi povišane stopnje proizvodnje na skupnem portugalskem trgu ne bodo imela nepravične prednosti, je posebej določeno, da upravičenost do nižje stopnje za proizvodnjo nad 200 000 hektolitrov[1] velja samo za pivo, ki se porabi lokalno.

Predlagana odločba je sicer v glavnem tehnična, vendar poročevalec meni, da bi jo moral Evropski parlament pregledati, da bi zagotovil, da še vedno obstajajo predpisani pogoji, ki urejajo prvotno dovoljenje, in da določen sektor pivovarskega trga ne bi imel neupravičene prednosti.

  • [1]  Sedanja meja stopnje proizvodnje.

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (1.4.2008)

za Odbor za regionalni razvoj

o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira
(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Pripravljavec mnenja: Luis Manuel Capoulas Santos

app

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Portugalska prosi za odstopanje od člena 90 Pogodbe, da bi uporabila nižjo trošarinsko stopnjo od nacionalne stopnje, ki je bila določena v skladu z Direktivo Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 za pivo, ki ga na Madeiri proizvedejo neodvisne pivovarne, kadar njihova letna proizvodnja ne presega 300.000 namesto 200.000 hektolitrov.

Portugalska je pojasnila, da se ji ta poteza zdi nujna za preživetje lokalne pivovarske industrije, saj se ena od dveh pivovarn na Madeiri zaradi povečanega turizma približuje letni proizvodnji 200.000 hektolitrov, ko v skladu z obstoječimi predpisi ne bo več upravičena do nižjih stopenj. Če pa bi pivovarne na Madeiri dosegle proizvodnjo, ki presega navedeni prag, to ne bi pomenilo, da so v dovolj močnem položaju za konkuriranje pivu s celinskega dela Portugalske (ali celinskega dela Evrope).

Njihov delež na lokalnem trgu bi se še naprej manjšal zaradi močne konkurence uvoženih piv in nezadostnih možnosti, ki jih daje člen 4 Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače za izravnavo pomanjkljivosti, ki jih pivovarne na Madeiri trpijo zaradi svoje odročnosti, razdrobljenega ozemlja in ozkih lokalnih trgov. Dodatni stroški nastanejo zaradi hranjenja velikih količin zalog, prevoza surovin in sekundarnih sestavin ter embalaže s celinskega dela Portugalske.

Ne glede na konkurenčni pritisk je maloprodajna cena piva z Madeire (po 128 EUR za hektoliter) trenutno za okoli 7,5 % višja od maloprodajne cene piva, ki je zvarjeno na celinskem delu Portugalske in se prodaja na trgu Madeire (po 119 EUR za hektoliter). Če zato navedene pivovarne ne bi bile več upravičene do znižanja davka, bi se razlika v maloprodajni ceni povečala na najmanj 15 % (137 EUR za hektoliter).

Čeprav te pivovarne, potem ko bodo dosegle letno proizvodnjo 200.000 hektolitrov, ne bodo več „male“, kot je opredeljeno v navedenem členu 4, bodo kljub temu še vedno male v primerjavi z velikimi nacionalnimi in večnacionalnimi pivovarnami, ki jim konkurirajo.

Da bi zato zagotovili nadaljnje preživetje lokalne industrije, je nujno, da se pivovarni dovoli uporaba nižje stopnje, kadar njena letna proizvodnja presega 200.000 hektolitrov in se porabi lokalno, a vseeno ne preseže 300.000 hektolitrov. Odstopanje od pravil bi veljalo do 31. decembra 2013 in bi ga vmes ob preteku polovice obdobja ponovno preučili.

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja se strinja z mnenjem Komisije in se zavzema za uporabo nižje trošarinske stopnje, ki je lahko pod najnižjo stopnjo, vendar ne sme biti za več kot 50 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje za Portugalsko, za pivo, ki ga v avtonomni pokrajini Madeira proizvedejo neodvisne pivovarne, katerih letna proizvodnja piva ne presega 300.000 hektolitrov; proizvodnja, ki presega 200.000 hektolitrov, bo do nižje stopnje upravičena samo, če se pivo porabi lokalno.

*******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj predlaga odobritev predloga Komisije.

POSTOPEK

Naslov

Trošarinska stopnja za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Pristojni odbor

REGI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

 

 

Obravnava v odboru

21.1.2008

25.2.2008

 

 

Datum sprejetja

1.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petja Stavreva, Dimitar Stojanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

POSTOPEK

Naslov

Trošarinska stopnja za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Datum posvetovanja z EP

10.1.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

17.1.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

15.1.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sérgio Marques

26.2.2008

 

 

Obravnava v odboru

27.2.2008

 

 

 

Datum sprejetja

8.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon