Betänkande - A6-0146/2008Betänkande
A6-0146/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira

11.4.2008 - (KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS)) - *

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Sérgio Marques

Förfarande : 2007/0273(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0146/2008
Ingivna texter :
A6-0146/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira

(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0772),

–   med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0012/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0146/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Den 30 maj 2007 ansökte Portugal hos kommissionen om undantag från artikel 90 i fördraget för att kunna tillämpa en punktskattesats som är lägre än den nationella sats som fastställts i enlighet med rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 när det gäller öl som producerats på Madeira i de fall där produktionen inte överstiger 300 000 hl. Enligt Portugal är detta undantag nödvändigt för att den lokala bryggeriindustrin ska kunna överleva.

Bryggerierna på Madeira åtnjuter redan de förmåner som fastställs i artikel 4 i rådets direktiv 92/83/EEG, genom vilket medlemsstaterna får möjlighet att tillämpa lägre punktskattesatser, som dock inte får underskrida 50 procent av den nationella standardsatsen, när det gäller öl som produceras av små självständiga bryggerier vars produktion inte överskrider 200 000 hl.

Den ökade turismen har gjort att ett lokalt bryggeri har ökat sin produktion till en nivå som ligger mycket nära den fastställda gräns efter vilken man inte längre är berättigad till nedsatta satser. Bryggeriet kommer i så fall att drabbas av hård konkurrens från stora nationella och multinationella bryggerier som, till skillnad från de små och avlägsna företagen på Madeira, kan dra nytta av storskaliga marknadsföringstjänster, stordriftsfördelar och lägre produktionskostnader. Som kommissionen påpekar i sin motivering är priserna på lokalproducerad öl trots den 50-procentiga punktskattenedsättningen fortfarande 7,5 procent högre än detaljhandelspriset på öl som bryggs på det portugisiska fastlandet. Om denna fördel försvann skulle den lokala produktionen inte klara konkurrensen.

Föredraganden håller med kommissionen om att de nedsatta skattesatserna måste bibehållas trots den ökade produktionen. Genom att öka gränsen från 200 000 hl till 300 000 hl har kommissionen tagit vederbörlig hänsyn till de eventuella konsekvenser detta kan få för den inre marknaden. Kommissionen påpekar att denna åtgärd endast gäller ett av de två bryggerierna på Madeira, och att dess konsekvenser därför kan betraktas som minimala. Öl som har importerats till Madeira från bryggerier på det portugisiska fastlandet eller på andra ställen kommer inte att omfattas av den nedsatta skattesatsen. För att ytterligare säkra att den höjda produktionsnivån inte ger bryggerierna på Madeira en orättvis fördel i förhållande till den portugisiska marknaden som helhet, har det särskilt fastställts att för produktion som överstiger 200 000 hl[1] kommer rätten till nedsatt skattesats enbart att gälla öl som konsumeras lokalt.

Även om förslaget till beslut huvudsakligen är tekniskt, anser föredraganden att det är viktigt att parlamentet behandlar förslaget för att garantera att de villkor som ligger till grund för det ursprungliga tillståndet upprätthålls och för att kontrollera att inga otillbörliga fördelar beviljas en sektor av ölmarknaden.

  • [1]  För närvarande den högsta produktionsnivån.

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (1.4.2008)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira
(KOM(2007)0772 – C6‑0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos

app

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Portugal ansöker om undantag från artikel 90 i fördraget för att kunna tillämpa en punktskattesats som är lägre än den nationella punktskattesats som fastställts i enlighet med rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 för öl som produceras lokalt på Madeira av oberoende bryggerier vars årsproduktion inte överstiger 300 000 hl, i stället för 200 000 hl.

Portugal har förklarat att om den lokala bryggeriindustrin ska kunna överleva är det viktigt med en dylik åtgärd, eftersom det ökade antalet turister har medfört att ett av de två bryggerierna på Madeira närmar sig en årsproduktion på 200 000 hl. Om denna gräns överskrids kommer bryggeriet, enligt befintliga bestämmelser, inte längre att åtnjuta den lägre skattesatsen. Om bryggerier på Madeira når upp till en produktion som överstiger det taket, innebär det dock inte att de är tillräckligt starka för att klara konkurrensen från öl från Portugals fastland (eller övriga Europa).

Dessa bryggeriers andel av den lokala marknaden skulle högst sannolikt sjunka på grund av hård konkurrens från öl från andra platser, och artikel 4 i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker erbjuder inte tillräckliga möjligheter för att uppväga de nackdelar som bryggerierna på Madeira kämpar mot beroende på deras avlägsna läge, den splittrade terrängen och den lokala marknadens begränsade storlek. Ytterligare kostnader härrör från omfattande lagerhållning, transport av råvaror och sekundärt material samt förpackningsmaterial från Portugals fastland.

Trots konkurrenstrycket är detaljhandelspriset för öl från Madeira (128 euro per hl) cirka 7,5 procent högre än detaljhandelspriset för öl som bryggs på det portugisiska fastlandet och säljs på Madeira (119 euro per hl). Om de små bryggerierna förlorade sin skattelättnad, skulle skillnaden i detaljhandelspriset öka till minst 15 procent (137 euro per hl).

Även om dessa bryggerier kommer att upphöra att vara ”små” enligt definitionen i artikel 4, när deras årsproduktion når 200 000 hl, kommer de fortfarande att vara små i förhållande till de stora nationella och multinationella bryggerier som de konkurrerar med.

För att den lokala industrin ska kunna överleva är det nödvändigt att ett bryggeri beviljas skattelättnad i de fall årsproduktionen överstiger 200 000 hl och konsumeras lokalt, men dock inte överstiger 300 000 hl. Detta undantag skulle gälla till och med den 31 december 2013 och skulle ses över efter halva giltighetstiden.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden delar kommissionens ståndpunkt och understöder tillämpningen av en nedsatt punktskattesats, som kan hamna under miniminivån, men som inte får sättas mer än 50 procent under Portugals normala punktskattesats, när det gäller öl som produceras i den autonoma regionen Madeira av oberoende bryggerier vars årsproduktion inte överstiger 300 000 hl. Produktion som överstiger 200 000 hl skulle omfattas av den nedsatta skattesatsen endast om den konsumeras lokalt.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira

Referensnummer

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Ansvarigt utskott

REGI

Yttrande

  Tillkännagivande i kammaren

AGRI

17.1.2008

Föredragande av yttrande

  Utnämning

Luis Manuel Capoulas Santos

18.12.2007

Behandling i utskott

21.1.2008

25.2.2008

 

 

 

Antagande

1.4.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Punktskattesats för öl från Madeira

Referensnummer

KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

10.1.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

17.1.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

15.1.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sérgio Marques

26.2.2008

 

 

Behandling i utskott

27.2.2008

 

 

 

Antagande

8.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon

Ingivande

11.4.2008