ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό

  14.4.2008 - (2007/2261(INI))

  Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  Εισηγητής: Μανώλης Μαυρομμάτης

  Διαδικασία : 2007/2261(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0149/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0149/2008
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό

  (2007/2261(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 6 και το άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην προώθηση των θεμάτων ευρωπαϊκού αθλητισμού και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, τις δομές του, που βασίζονται στην εθελοντική δράση, και την κοινωνική και εκπαιδευτική του λειτουργία,

  –       έχοντας υπόψη την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (COM(2007)0391),

  –       έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ελσίνκι του Δεκεμβρίου 1999 και τη Δήλωση της Νίκαιας του Δεκεμβρίου 2000 για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη,

  –       έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της βρετανικής Προεδρίας για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που οδήγησε στην εκπόνηση της μελέτης «Independent European Sport Review 2006» (Ανεξάρτητη Μελέτη για τον Ευρωπαϊκό Αθλητισμό 2006),

  –       έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Πρωτοδικείο και τις αποφάσεις της Επιτροπής για ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό,

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 δια της οποίας εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής[1] και που απαγορεύει κάθε μορφή ρατσιστικών διακρίσεων στους τομείς της απασχόλησης, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες,

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[2],

  –       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 1997 σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού[3] και της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τη γυναίκα και τον αθλητισμό[4],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη[5],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία[6],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με το ντόπινγκ στον αθλητισμό[7],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο[8],

  –       έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Κώδικα κατά του Ντόπινγκ του 2003 και την αναθεώρησή του το 2007,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση και τα συμπεράσματα της πρώτης ευρωπαϊκής διάσκεψης σχετικά με τη διαχείριση του αθλητισμού με τίτλο "The rules of the game" (Kανόνες Παιδιάς) (Βρυξέλλες 26-27 Φεβρουαρίου 2001),

  –       έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Επιτροπής και της FIFA το 2006 με σκοπό να καταστεί το ποδόσφαιρο μοχλός ανάπτυξης για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής, και του Ειρηνικού,

  –       λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (2004) και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης,

  –       λαμβάνοντας υπόψη τον ενοποιητικό ρόλο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητά του να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και την εσωτερική συνοχή των περιφερειών,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0149/2008),

  A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, καθώς και ότι βασίζεται στην προσφορά και στον ενθουσιασμό εκατομμυρίων αθλητών, εθελοντών και θιασωτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μεγάλο αριθμό αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, μια ευρεία κίνηση που δημιούργησε πολλές εξέχουσες αθλήτριες, αθλητές και αθλητικές ομάδες, κατέστησε δε τον αθλητισμό αξιολογότατη πτυχή της κοινωνίας μας, στο πλαίσιο της οποίας οι αθλητικές εκδηλώσεις είναι εξαιρετικά δημοφιλείς,

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο αθλητισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία, μέρος του ανταγωνιστικού αθλητισμού αντιμετωπίζει νέες απειλές και προκλήσεις, όπως την εμπορική πίεση, την εκμετάλλευση νεαρών παικτών, αθλητών και αθλητριών, το ντόπινγκ, το ρατσισμό, τη βία, τις απάτες με στοιχήματα, τη διαφθορά, τους «στημένους» αγώνες και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού ως μέσου για την κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη, το γεγονός ότι ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και συμβάλλει εξαιρετικά στην ανάπτυξη και προαγωγή σημαντικών κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αξιών, όπως η εντιμότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των κανόνων, το ομαδικό πνεύμα, η αυτοπειθαρχία· λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία, όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ενσωμάτωση και τον πολιτισμό, βάσει δομών που στηρίζονται στον εθελοντισμό,

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η δράση της ΕΕ στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού προάγοντας το δίκαιο και ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεοτέρων· έχοντας επίσης υπόψη ότι η δράση σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να συμπληρώνει τη δράση των λοιπών παραγόντων, χωρίς να αλλάζει η υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων,

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβώνας και του νέου της άρθρου 149, θα πρέπει να δοθεί στρατηγική κατεύθυνση στο ρόλο του αθλητισμού στην Ευρώπη αποσαφηνίζοντας την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του αθλητισμού, ότι η κατά περίπτωση προσέγγιση λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αθλητισμού είναι ανεπαρκής από την άποψη των αθλητικών οργανώσεων, πράγμα που θα εδραιώσει την υπάρχουσα νομική αβεβαιότητα, και ότι θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι σχετικές με τον αθλητισμό ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, με σεβασμό ταυτόχρονα στην αυτονομία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων,

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισσαβώνας καλεί την Κοινότητα να προωθήσει την εντιμότητα και την ανοικτή πρόσβαση στις αθλητικές διοργανώσεις, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον αθλητισμό δημιουργεί συνεχώς και μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των αθλητικών σωματείων προς όφελος των πλουσιότερων από αυτά, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της ίσης μεταχείρισης στις αθλητικές διοργανώσεις και κατά συνέπεια σε αντίθεση με τον ίδιο το στόχο που θέτει το προαναφερθέν άρθρο 149,

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων και των αντιπροσωπευτικών δομών, όπως οι φορείς διοργάνωσης των επαγγελματικών πρωταθλημάτων καθώς και το γεγονός ότι η ευθύνη της διαχείρισης βαρύνει κυρίως τα διοικητικά συμβούλια αθλητικών φορέων και, ως ένα βαθμό, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους,

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος και συμβάλλει στον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού και οι διατάξεις για την εσωτερική αγορά εφαρμόζονται στον επαγγελματικό πρωταθλητισμό, στο βαθμό και στην έκταση που αποτελεί οικονομική δραστηριότητα,

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την αρχή της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας στα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών αθλητικών φορέων και το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ δυνάμει του οποίου απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών και των ουσιωδών και ιδιόμορφων στοιχείων του, ο αθλητισμός δεν μπορεί να εξομοιωθεί με μια κοινή οικονομική δραστηριότητα,

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητικό τομέα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ένταξη, προάγουν την τοπική δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, ενέχουν δε σαφώς οικονομική αξία, καθώς χωρίς εθελοντές οι αθλητικές δραστηριότητες θα βαρύνονταν με πολύ υψηλότερο κόστος και πολλές από τις κοινωνικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον αθλητισμό θα εξέλειπαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να προωθηθούν αθλητικές δομές και να ενθαρρυνθούν οι εθελοντικές υπηρεσίες στον αθλητισμό με μέτρα που θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των εθελοντών και θα αναγνωρίζουν τον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο,

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης πολλαπλασιάζει τις περιπτώσεις παχυσαρκίας και χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης και ότι τα αποτελέσματα της έλλειψης σωματικής άσκησης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της υγείας των κρατών μελών,

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ωρών γυμναστικής έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στις εγκαταστάσεις και στην κατάσταση του εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι ο αθλητισμός προσφέρει στους νέους ελκυστικές δυνατότητες συμμετοχής και στράτευσης στην κοινωνία και μπορεί να συμβάλει στην αποχή τους από την παραβατικότητα,

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ντόπινγκ υπονομεύει την αρχή του διαφανούς και δίκαιου ανταγωνισμού, υποβάλλοντας τους αθλητές σε συνθήκες αδικαιολόγητης πίεσης,

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Κώδικας κατά της Φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) του 2003 επέτυχε να καταστεί πρότυπο για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ανά τον κόσμο, καθώς και ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) εστιάζονται κυρίως στον πρωταθλητισμό,

  ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα αντλήσει οφέλη από μια πιο συντονισμένη προσέγγιση της καταπολέμησης του ντόπινγκ, ιδίως ορίζοντας κοινές θέσεις σε σχέση με τη WADA, την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με την ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστών πρακτικών μεταξύ κυβερνήσεων, εθνικών οργανισμών καταπολέμησης του ντόπινγκ και εργαστηρίων,

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον αθλητισμό εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, ότι τα συστήματα κατάρτισης για ταλαντούχους νέους αθλητές και νέες αθλήτριες πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους και δεν πρέπει να δημιουργούνται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων λόγω εθνικότητας ή λόγω φύλου,

  ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων ομάδων, όπως των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών και των ατόμων από λιγότερο προνομιούχο περιβάλλον· πιστεύοντας ότι, ιδίως, οι ανάπηροι αθλούμενοι δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις συγκρινόμενοι με τους αρτιμελείς αθλουμένους όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό εντός των κρατών μελών,

  ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο, ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει δύναμη κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης, καθώς και ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως καταδικάσει όλες τις μορφές βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας,

  ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά τη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων παραμένει άλυτο πρόβλημα και μπορεί να προσλάβει διάφορες μορφές· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, κατά τη διάρκειά τους, οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν πόλο έλξης για την πορνεία και την εμπορία γυναικών και παιδιών,

  Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της αυστριακής Προεδρίας το 2006, ο αθλητισμός δημιούργησε προστιθέμενη αξία 407 δισ. ευρώ το 2004, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,7% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, και δημιούργησε θέσεις εργασίας για15 εκατ. άτομα, δηλαδή εξασφάλισε απασχόληση για το 5,4% του εργατικού δυναμικού· εκτιμώντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να λειτουργήσει ως μέσο τοπικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και να συνδυαστεί με την τουριστική ανάπτυξη μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και της δημιουργίας συμπράξεων για τη χρηματοδότηση αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων,

  ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεινόμενη ψηφιακή πειρατεία (και ειδικότερα η ζωντανή μετάδοση και αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων χωρίς σχετική άδεια) είναι μεγάλη απειλή για τον τομέα του αθλητισμού, αν και το πρόβλημα δεν είναι επαρκώς γνωστό,

  ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δομές, πολλές από τις οποίες εξαρτώνται από την οικονομική υποστήριξη προκειμένου να εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της οικονομικής υποστήριξης προς τον αθλητισμό της βάσης και τον αθλητισμό για όλους, εφόσον αυτή διατίθεται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οργανωμένος αθλητισμός σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ βασίζεται σε συγκεκριμένες μη κερδοσκοπικές οργανωτικές δομές βάσης, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά εθελοντών και έχουν ορισμένες μορφές νομικού προσώπου ή καθεστώτος που συνεπάγονται σειρά οικονομικών και φορολογικών πλεονεκτημάτων,

  ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει σαφώς την έννοια του αθλητισμού και δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν αποτελεί ή όχι υπηρεσία κοινής ωφελείας, ώστε να δικαιολογούνται οικονομικά οφέλη (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις),

  ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μειώνονται οι χορηγίες και η κυβερνητική χρηματοδότηση και ότι, προκειμένου να επιβιώσουν, οι μη κερδοσκοπικές αθλητικές οργανώσεις στην πλειονότητά τους αναγκάζονται να αντλούν έσοδα από ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να υπηρετούν αποτελεσματικά τους κοινωνικούς τους στόχους, και, συνεπώς, υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία,

  ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές οργανώσεις έχουν πολλές πηγές εσόδων, όπως, για παράδειγμα, συνδρομές μελών των αθλητικών σωματείων και πώληση εισιτηρίων, διαφήμιση και χορηγία, λαχεία, δικαιώματα που καταβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης, αναδιανομή εσόδων στο πλαίσιο των αθλητικών ομοσπονδιών και φορέων διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων, πώληση παράγωγων προϊόντων, δημόσια στήριξη κ.λπ., ενώ τα έσοδα που προέρχονται από κρατικά ή εγκεκριμένα από το κράτος λαχεία και τυχερά παιχνίδια είναι η μακράν μεγαλύτερη πηγή εσόδων σε πολλά κράτη μέλη,

  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ευρώπη, εσόδων που επενδύονται μεταξύ άλλων σε προπονητικά κέντρα για όλους τους πολίτες, εγκαταστάσεις και δημοτικά έργα, καθώς και ότι τα δικαιώματα των αθλητικών μέσων ενημέρωσης είναι δημοφιλής πηγή περιεχομένου για πολλούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης,

  ΚΖ.  επισημαίνοντας ότι οι συνεισφορές στη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού από κρατικές λαχειοφόρες αγορές και στοιχήματα και από εγκεκριμένους οργανισμούς που διαχειρίζονται τυχερά παιχνίδια υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, κρίνονται αναγκαίες από τους αθλητικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιμώντας ότι, μέχρι σήμερα, καμία άλλη βιώσιμη και πολιτικά εφικτή λύση δεν έχει προταθεί ή συζητηθεί σοβαρά για να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές απώλειες που καλύπτονται από αυτές τις πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες προκύπτουν από τη μη χορήγηση άδειας σε εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε κράτη που εφαρμόζουν στον τομέα αυτόν περιοριστική πολιτική,

  ΚΗ.  εκτιμώντας ότι οι δραστηριότητες των αθλητικών στοιχημάτων διοργανώνονται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο (ιδίως τα διασυνοριακά στοιχήματα στο διαδίκτυο), ότι προκαλούν κάποιες νοθεύσεις αποτελεσμάτων και ότι πρόσφατα έχουν ξεσπάσει στα κράτη μέλη της ΕΕ σκάνδαλα συνδεόμενα με τα στοιχήματα, φαινόμενα που απειλούν την ακεραιότητα του αθλητισμού και των αθλητικών αγώνων,

  ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, που είναι κοινές στα περισσότερα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα η αυξημένη εμπορευματοποίηση, οι προκλήσεις για τις δημόσιες δαπάνες, ο αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων και η στασιμότητα του αριθμού εθελοντών, δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την οργάνωση του αθλητισμού στην Ευρώπη,

  Λ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές ομάδες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο όχι μόνο σε επίπεδο ταυτότητας αλλά και επειδή εξασφαλίζουν την αλληλεγγύη με τον αθλητισμό της βάσης και, κατά συνέπεια, αξίζει να στηριχθούν,

  ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς παικτών και παικτριών ή αθλητών και αθλητριών και η άνοδος του επιπέδου των αμοιβών τους σε ορισμένα αθλήματα που ασκούνται σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού αύξησαν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων των παικτών και παικτριών (μάνατζερ) και για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η ιδιαίτερη κατάρτιση των μάνατζερ στα κράτη μέλη,

  ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη διεθνοποίηση του συγκεκριμένου χώρου έχει δώσει διασυνοριακό χαρακτήρα στη διαφθορά στον αθλητισμό και ότι, όταν οι κυβερνητικοί φορείς αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα διαφθοράς που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, πρέπει να μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή για βοήθεια, εάν και όταν είναι αναγκαίο,

  ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αδειοδότησης που εγκρίνονται από τους αντίστοιχους διοργανωτές αγώνων επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σωματεία επαγγελματικού πρωταθλητισμού σέβονται τους ίδιους βασικούς κανόνες χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας και ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και εσωτερικής αγοράς και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός θεμιτού στόχου όσον αφορά τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του τομέα του αθλητισμού,

  ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ίδιας της φύσης του οργανωμένου αθλητισμού, οι ευρωπαϊκές αθλητικές δομές είναι, κατά κανόνα, λιγότερο ανεπτυγμένες από τις αθλητικές δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός είναι οργανωμένος σύμφωνα με ηπειρωτικές διαρθρώσεις και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27,

  ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερόμενη Λευκή Βίβλος κάνει συχνά λόγο για την ένταξη του αθλητισμού στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και ότι η Ένωση θα συνεκτιμήσει τη διάσταση του αθλητισμού στη δράση της, ιδίως προκειμένου να γίνει σεβαστή η αυτονομία, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των αθλητικών οργανώσεων και να προαχθεί ο αθλητισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκβαση ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού,

  ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να γίνει η σωματική άσκηση ως βοήθημα υγείας ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων της που αφορούν τον αθλητισμό, ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης βρίσκεται σε καινοτόμο και αποτελεσματικό διάλογο με τα αθλητικά κινήματα στην Ευρώπη συγκαλώντας κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς παράγοντες του αθλητισμού στις συνεδριάσεις του,

  ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να απαντήσει στις κοινές ανησυχίες των εργοδοτών και των αθλητών και να εξετάσει τις συμφωνίες για τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας στον εν λόγω τομέα,

  ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει σε διάφορες πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ ως στοιχείο προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας και ως συστατικό διαλόγου με τις χώρες εταίρους στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ,

  ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αθλητικές οργανώσεις, οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να θέτουν περιβαλλοντικούς στόχους προκειμένου να εξασφαλίσουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους,

  Η οργάνωση του αθλητισμού

  1.      χαιρετίζει την έκδοση της Λευκής Βίβλου για τον αθλητισμό και ελπίζει ότι θα αποτελέσει βάση καρποφόρου και διαρκούς διαλόγου μεταξύ του αθλητικού κόσμου και της Επιτροπής· επιδοκιμάζει τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στον αθλητισμό εγκρίνοντας την παρούσα Λευκή Βίβλο·

  2.      χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αναγνώρισαν επισήμως τον αθλητισμό στη Συνθήκη της Λισαβόνας με σκοπό την εγκαθίδρυση συνεκτικής μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, τις δομές του που βασίζονται στην εθελοντική δράση και την κοινωνική και εκπαιδευτική του λειτουργία, που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προωθήσει και να συμπληρώσει (αλλά όχι να ρυθμίσει) τις ενέργειες των κρατών μελών και των αθλητικών οργανώσεων· σημειώνει ότι οι υπάρχουσες δομές για τον αθλητισμό στην Ευρώπη βασίζονται στην αρχή της ιθαγένειας·

  3.      ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει τον πρέποντα σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού· εντούτοις, η προσέγγισή της δεν πρέπει να έχει περιπτωσιολογική βάση αλλά να εξασφαλίζει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα συντάσσοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το εφαρμόσιμο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αθλητισμό εντός της Ευρώπης, στηρίζοντας μελέτες και σεμινάρια σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη σαφήνεια, τη συνεκτικότητα και τη δημοσιοποίηση των κοινοτικών κανόνων, ώστε να μπορέσουν οι αθλητικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να εκπληρώσουν την αποστολή τους και να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να εποπτεύει και να επανεξετάζει τακτικά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις νέες πραγματικότητες και κατά συνέπεια να εντοπίζει και να διευθετεί εκκρεμή ή ανακύπτοντα ζητήματα·

  4.      συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι περισσότερες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτορρύθμιση, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών της χρηστής διαχείρισης και της τήρησης του κοινοτικού δικαίου· πιστεύει ότι μια διαρθρωμένη εταιρική σχέση και ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και του αθλητικού κινήματος είναι απαραίτητη προκειμένου για τη χρηστή διαχείριση του αθλητισμού και την αποτροπή νομικής αβεβαιότητας με σεβασμό στην αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων· συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς την οργάνωση του διαρθρωμένου διαλόγου σε δύο μέρη: (α) το ετήσιο ευρωπαϊκό φόρουμ για τον αθλητισμό, με τη συγκέντρωση όλων των αθλητικών παραγόντων και (β) τις θεματικές συζητήσεις με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων·

  5.      χαρετίζει τη συμμετοχή των ακόλουθων παραγόντων στο διαρθρωμένο διάλογο:

  -     ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες,

  -     ευρωπαϊκές διακλαδικές αθλητικές οργανώσεις, κυρίως τις ευρωπαϊκές εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, την Ευρωπαϊκή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ), τους ειδικούς ολυμπιακούς αγώνες και τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές αθλητικές οργανώσεις,

  -     εθνικές διακλαδικές αθλητικές οργανώσεις και εθνικές ολυμπιακές και παραολυμπιακές επιτροπές,

  -     άλλους παράγοντες στον τομέα του αθλητισμού οι οποίοι εκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων,

  -     άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, ιδίως τις αθλητικές δομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και φορείς του ΟΗΕ, όπως την UNESCO και τον ΠΟΕ·

  6.      πιστεύει ότι ένας αθλητικός φορέας είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται το άθλημά του, όταν οι κανόνες του διέπονται από καθαρά αθλητικό πνεύμα· όταν όμως περιλαμβάνουν περιορισμούς, οι περιορισμοί πρέπει να είναι αναλογικοί, δηλαδή να είναι εύλογα αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους στόχων·

  7.      συμφωνεί με την Επιτροπή και αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του επαγγελματικού αθλητισμού και την αυτονομία των αντιπροσωπευτικών του δομών, όπως οι λίγκες ως φορείς διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων σε εθνικό επίπεδο και εργοδοτικά αντιπροσωπευτικά όργανα, καθώς και των αντιπροσωπευτικών τους ενώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

  8.      συνιστά μια ουσιαστική εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών ενώσεων όλων των παραγόντων του αθλητισμού (προπονητές ή τεχνικοί, διαιτητές κλπ) στα όργανα λήψης αποφάσεων των διεθνών και εθνικών ομοσπονδιών·

  9.      θεωρεί ότι, εξαιτίας της μεγάλης κίνησης κεφαλαίων στο πλαίσιο των μεταγραφών, οι χρηματικές συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με διαφάνεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και πιστεύει ότι, ανάλογα με το άθλημα, το σύστημα πρέπει να το διαχειρίζεται ο αρμόδιος διαχειριστικός φορέας·

  10.    τονίζει τη σημασία του εθελοντισμού στον τομέα του αθλητισμού ως σημαντικού κινήτρου και μέσου προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ευαισθητοποίησης των νέων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν περαιτέρω εθελοντικές δράσεις στον τομέα του αθλητισμού και των αθλητικών διοργανώσεων κατά την χάραξη εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής·

  11.    καλεί τα κράτη μέλη και τα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών φορέων να προωθήσουν ενεργά τον κοινωνικό και δημοκρατικό ρόλο των οπαδών, στηρίζοντας τη δημιουργία και ανάπτυξη ομοσπονδιών φιλάθλων και προωθώντας τη συμμετοχή αυτών στη διαχείριση και τη διοίκηση του παιχνιδιού· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία Supporters Direct αποτελεί από αυτήν την άποψη παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αθλητικούς φορείς να προωθήσουν τη διάδοσή του·

  12.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την εντατικότερη συμμετοχή των μη κυβερνητικών αθλητικών οργανώσεων στο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, οργανώνοντας συνέδρια διαχείρισης από κοινού με τις μη κυβερνητικές αθλητικές οργανώσεις, όπως οι συνεδριάσεις υπουργών ή επικεφαλής αθλητικών φορέων ή οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας της Επιτροπής·

  13.    χαιρετίζει το μνημόνιο που υπέγραψαν η Γαλλία και η Ολλανδία σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το καθεστώς του αθλητισμού στην κοινοτική νομοθεσία σε συγκεκριμένα σημεία, όπως η σύνθεση των ομάδων, το καθεστώς των μάνατζερ, τα οπτικοακουστικά δικαιώματα κλπ.·

  14.    ζητεί από την Επιτροπή να αποδώσει, στο πλαίσιο του νέου διαρθρωμένου διαλόγου, ιδιαίτερη προσοχή στην Επιτροπή Περιφερειών υποστηρίζοντας τις προσπάθειές της σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό·

  15.    ζητεί από την UEFA και τη FIFA να αποδεχθούν στα καταστατικά τους το δικαίωμα προσφυγής στα κοινά δικαστήρια, αλλά αναγνωρίζει εντούτοις ότι η αρχή της αυτορρύθμισης από εθνικές αρχές, φορείς διοργάνωσης πρωταθλημάτων και αγώνες στηρίζει και δικαιολογεί τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση αθλητικών αγώνων·

  16.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή και την ενίσχυση αυτορρυθμιζόμενων συστημάτων αδειοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η χρηστή διακυβέρνηση και να δημιουργηθούν ίσοι όροι όσον αφορά την δημοσιονομική διαφάνεια και σταθερότητα· συνιστά να ληφθούν μέτρα με σκοπό να επιτευχθεί δημοσιονομική διαφάνεια και έλεγχος του κόστους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, να διασφαλισθεί όχι μόνο η σταθερότητα αλλά και ίσοι όροι μεταξύ των Ευρωπαίων ανταγωνιζομένων στον τομέα του αθλητισμού και να επιτρέπεται να καθορίζονται οι ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις από το οικονομικό ντοπάρισμα ("financial doping")· αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της χορήγησης αδειών από τους οργανωτές των διοργανώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα επαγγελματικά σωματεία, με την προϋπόθεση ότι τα σωματεία αυτά διαθέτουν την αναγκαία διάρθρωση και πληρούν τις υλικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα·

  17.    καλεί τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές αθλητικές οργανώσεις να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα αδειοδότησης αθλητικών σωματείων που επιλέγουν συμμορφώνονται με τους βασικούς κανόνες περί χρηματοοικονομικής διαφάνειας, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές και διατάξεις της εσωτερικής αγοράς ώστε να αποτραπούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές αθλητικές οργανώσεις πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την αδειοδότηση και να επιβάλλονται κυρώσεις σε τυχόν παραβιάσεις·

  18.    χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διοργανώσει συνέδριο με την UEFA, την EPFL, τη Fifpro, τις εθνικές ενώσεις και τους εθνικούς φορείς διοργάνωσης των επαγγελματικών πρωταθλημάτων σχετικά με τα συστήματα αδειοδότησης και τις βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο χώρο·

  Ντόπιγκ

  19.    ζητεί από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε κοινή νομοθετική προσέγγιση του ντόπινγκ, ώστε να εξασφαλίσουν ανάλογη νομική μεταχείριση σε όλα τα κράτη μέλη και να υιοθετήσουν κοινές θέσεις από κοινού με τη WADA, την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη σύμβαση της UNESCO κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό να το πράξουν·

  20.    καλεί την Ένωση, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (WADA), προκειμένου για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, σε πρώτο βαθμό να ενισχύσει τα υπάρχοντα δίκτυα και μόνο τότε να δημιουργήσει νέες συμπράξεις μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου, των διαπιστευμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης της Europol και της INTERPOL με σκοπό την έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέες ουσίες και πρακτικές ντόπινγκ·

  21.    καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τις δράσεις αριθ. 4 και 5 του σχεδίου δράσης "Pierre de Coubertin", ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, των διαπιστευμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) εργαστηρίων και της INTERPOL με σκοπό την έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέες ουσίες και πρακτικές ντόπινγκ καθώς και την ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της δημιουργίας δικτύου εθνικών οργανισμών καταπολέμησης του ντόπινγκ στα κράτη·

  22.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν το εμπόριο παράνομων ουσιών ντόπινγκ όπως το εμπόριο ναρκωτικών και να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία τους προς αυτή την κατεύθυνση· καλεί την Επιτροπή να προβληματιστεί με ποιο τρόπο θα προαγάγει αυτή τη σύσταση της Λευκής Βίβλου·

  23.    ζητεί τη χάραξη πολιτικής η οποία θα αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και επιδιώκει να μην υποβάλλονται οι αθλητές σε υπερφορτωμένα προγράμματα· τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι ανωμαλίες με ελέγχους, έρευνες, δοκιμές και εποπτεία διαρκείας από ανεξάρτητους γιατρούς καθώς και μέσω της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα της πρόληψης και της κατάρτισης· καλεί τα επαγγελματικά σωματεία και τις αθλητικές οργανώσεις να αυτοδεσμευθούν στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και στην εποπτεία της τήρησης των κανόνων με εσωτερικούς και εξωτερικούς ανεξάρτητους ελέγχους·

  24.    ζητεί να αναπτυχθεί σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ με χρονοδιάγραμμα που να φθάνει μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες σε χώρα της ΕΕ (Λονδίνο 2012)·

  25.    ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση για την έρευνα σχετικά με το ντόπινγκ μέσω του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και του προγράμματος δημόσιας υγείας·

  26.    καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αρτιότερη ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων αθλητών σχετικά με τις ουσίες ντόπινγκ, τη συνταγογράφηση φαρμάκων που μπορεί να τις περιέχουν, καθώς και τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών για την υγεία·

  Παιδεία, νέοι και υγεία

  27.    τονίζει το ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση εφόσον διδάσκει στους νέους ανθρώπους τις αξίες της ανοχής, της εντιμότητας και του σεβασμού των κανόνων της ευγενούς άμιλλας, καθώς και στην υγειονομική πρόληψη, ιδίως στις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία·

  28.    υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, να προστατεύει τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των νεότερων ιδίως αθλητών και αθλητριών·

  29.    χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να προωθήσει τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή ως σημαντικά στοιχεία της ποιοτικής εκπαίδευσης και ως μέσα που θα καταστήσουν τα σχολεία πιο ελκυστικά και θα βελτιώσουν τη φοίτηση των μαθητών· υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο οι οποίες, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα έχουν ως στόχο να αυξηθεί και να ενισχυθεί η σωματική δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας από πολύ νωρίς· τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της σωματικής άσκησης στα σχολεία, η οποία είναι θεμελιώδης για την ψυχολογική και σωματική ανάπτυξη των νεότερων παιδιών και αποτελεί επίσης μείζονα παράγοντα υγείας για τους νέους και τους λιγότερο νέους·

  30.    καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την περαιτέρω προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης ως σημαντικών στοιχείων αναβάθμισης της ποιότητας των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και να προχωρήσουν σε πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της κινητικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης·

  31.    συνιστά στα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ανάγκη παροχής κατάρτισης «διπλής καριέρας» σε νέους αθλητές και νέες αθλήτριες, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των νεοτέρων, πράγμα που συνεπάγεται αυστηρότερη εποπτεία και τακτικούς ελέγχους της κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά της, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας τοπικά κέντρα κατάρτισης που θα προασπίζουν τα ηθικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά συμφέροντα των αθλητών·

  32.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα και τον έλεγχο της υγείας των νεαρών αθλητών και να εξασφαλίζουν τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

  33.    χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καθιερώσει την απονομή ευρωπαϊκού σήματος σε σχολεία που υποστηρίζουν και προωθούν ενεργά τη σωματική άσκηση στο πλαίσιο του σχολείου·

  34.    συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η επένδυση σε ταλαντούχους νέους αθλητές και αθλήτριες έχει ουσιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού και πιστεύει ότι είναι μια αληθινή πρόκληση για την αθλητική κίνηση να διασφαλίσει την κατά τόπους κατάρτιση παικτών· πιστεύει ότι ο κανόνας της UEFA σχετικά με τους παίκτες εγχώριας προέλευσης μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις άλλες ομοσπονδίες, ενώσεις συλλόγων και αθλητικά σωματεία·

  35.    ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη νομιμότητα μέτρων που επιτρέπουν την προώθηση παικτών που προέρχονται από τις ακαδημίες, όπως για παράδειγμα την επιβολή στους επαγγελματικούς συλλόγους ελάχιστου αριθμού παικτών που έχουν καταρτιστεί επιτόπου, όποια και αν είναι η ιθαγένεια τους·

  36.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση των κοριτσιών και των αγοριών στον αθλητισμό και την παράνομη διακίνηση παιδιών, μέσω της αυστηρής εφαρμογής των υφισταμένων νόμων και διατάξεων· θεωρεί ότι είναι ευκταίο ένα υψηλότερο επίπεδο νομικής ασφάλειας, ιδίως κατά την εφαρμογή του "κανόνα των παικτών εγχώριας προέλευσης"·

  37.    εκφράζει τη λύπη του για την πρακτική ορισμένων κυβερνήσεων να πουλούν τα σχολικά γήπεδα για λόγους αξιοποίησης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να εξασφαλίζουν στα παιδιά επαρκείς εγκαταστάσεις για να ασχολούνται με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση στο σχολείο· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δωρεάν πρόσβαση των νέων κάτω των 14 ετών σε όλους τους εσωτερικούς και διεθνείς αγώνες·

  38.    λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας απαιτείται μία οριζόντια προσέγγιση, συνιστά στην Επιτροπή να ενθαρρύνει την προώθηση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος με την ευκαιρία ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προωθήσει τις πράσινες προμήθειες στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

  39.    αναγνωρίζει τη σημασία του αθλητισμού για την προστασία της υγείας και για το λόγο αυτό συνιστά, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μετάδοσης να προβάλουν τον αθλητισμό με γνώμονα αυτό τον στόχο·

  40.    τονίζει ότι η σχέση μεταξύ αθλητισμού και υγείας αποτελεί σημαντικό παράγοντα, και έτσι η συνεργασία μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων ή ενώσεων και των ταμείων υγείας και των ιατρών είναι μια ολοένα και πιο κοινή πρακτική η οποία προσδίδει τεράστια προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες υγείας και, ταυτόχρονα, οδηγεί σε εξοικονόμηση χρημάτων· θεωρεί ουσιώδες να εκπαιδευθούν οι νέοι ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής, στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ διατροφής και φυσικής άσκησης, μέσω πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων, όπως μιας "Ημέρας Διατροφής χωρίς Ε"·

  41.    τονίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού στην αναχαίτιση της παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών στον ακολουθούμενο τρόπο ζωής, γεγονός που έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις καταρχήν στην υγεία των πολιτών και ακολούθως και στη μείωση του κόστους των ταμείων υγείας· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι η επέκταση των ωρών εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες απασχόλησης γενικότερα, αποτρέπουν τους εργαζόμενους από το να στραφούν στη συστηματική σωματική άσκηση και να ασχοληθούν ουσιαστικότερα με τον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να δημοσιεύσει, από κοινού με τις αθλητικές ομοσπονδίες, ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τη σωματική άσκηση πριν από το τέλος του 2008·

  42.    καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν το πλαίσιο για τη διοργάνωση Ευρωπαϊκών Σχολικών Πρωταθλημάτων και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Πρωταθλημάτων με σκοπό την προετοιμασία των νέων για επιδόσεις και την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου·

  Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων

  43.    τονίζει ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα κοινωνικής ένταξης και, ως τέτοιο, πρέπει να προάγεται και να στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγαλύτερο βαθμό, π.χ. μέσω ειδικών προγραμμάτων για διοργανωτές ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων· πιστεύει ότι αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να επεκταθούν ειδικότερα σε διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων που προάγουν την ένταξη και τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία· θεωρεί ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο του αθλητισμού ως κατεξοχήν χώρου διαπολιτιστικής συνύπαρξης, καθώς και ως βασικού συστατικού του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες·

  44.    καλεί την Επιτροπή για τα κράτη μέλη να αποδίδουν προτεραιότητα στον αθλητισμό, όχι μόνο για τα άτομα με σωματική ακεραιότητα, αλλά και ως σημαντικό μέσο αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με αναπηρίες· προς το σκοπό αυτό ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη ένταξη αναπήρων στις παραδοσιακές αθλητικές διοργανώσεις·

  45.    χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτρέψει τις αθλητικές οργανώσεις και τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις αθλητικές υποδομές τους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, και ζητεί να διευκολυνθούν οι καθηγητές φυσικής αγωγής να παρακολουθήσουν μαθήματα κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, ώστε να μπορούν να εργάζονται με μαθητές που έχουν μερική αναπηρία, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν·

  46.    χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής και των κρατών μελών να στηρίξουν επιπλέον μέτρα για τα άτομα με αναπηρία· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους αθλητές, να είναι εξίσου προσβάσιμα και στους ομολόγους τους με αναπηρία·

  47.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτενή Λευκή Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον αθλητισμό· λυπάται, ωστόσο, διότι δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ίση αμοιβή για ίση αξία και το γεγονός ότι οι αθλήτριες κερδίζουν λιγότερα σε σχέση με τους άνδρες συναθλητές τους·

  48.    χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις σχετικές με τον αθλητισμό δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των μεταναστριών και των γυναικών από εθνικές μειονότητες στον αθλητισμό, στην πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις από όπου λαμβάνονται αποφάσεις στον τομέα του αθλητισμού και στην κάλυψη των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό από τα μέσα ενημέρωσης·

  49.    καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των αθλητικών δραστηριοτήτων των γυναικών προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή γυναικείων προτύπων αναφοράς και να ξεπεραστούν τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο·

  50.    καλεί τα κράτη μέλη, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αθλητικές υποδομές τους, να τις προσαρμόζουν βαθμιαία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για πρόσβαση των ατόμων, και ιδιαίτερα των παιδιών, με αναπηρία αλλά και των υπερηλίκων και των γυναικών, δεδομένης της αυξημένης διάρκειας του ενεργού βίου και της σημασίας του αθλητισμού για τη στήριξη της σωματικής και ψυχικής υγείας και να αντλούν διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό· ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβλέπουν την χρησιμοποίηση των κρατικών κονδυλίων που προορίζονται για τον αθλητισμό, επιβεβαιώνοντας κατά πόσον είναι ίσα καταμερισμένα σε συνάρτηση με τις ανάγκες των αθλητών των δύο φύλων·

  51.    επισημαίνει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων προερχόμενων από μη προνομιούχο περιβάλλον ειδικότερα δε των μεταναστών· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη να εντάξουν αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα σε δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση των λιγότερο προνομιούχων ομάδων·

  52.    αξιολογεί θετικά τον προσανατολισμό της Επιτροπής να αναγνωρίσει το ρόλο του αθλητισμού ως χρήσιμου εργαλείου ενσωμάτωσης των μεταναστών και γενικότερα ως μηχανισμού κοινωνικής ενσωμάτωσης· προτείνει η πρόσβαση στον αθλητισμό και η ένταξη σε κοινωνικές αθλητικές δομές να θεωρείται δείκτης για την κοινωνική ενσωμάτωση και στοιχείο ανάλυσης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού·

  53.    υπογραμμίζει το ρόλο των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοργάνωση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλητικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη των υποδομών και την προαγωγή του αθλητισμού και ενός υγιεινού τρόπου ζωής των πολιτών της ΕΕ και ιδίως των νέων σχολικής ηλικίας·

  54.    καλεί τις αθλητικές οργανώσεις και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στον αθλητισμό, θεωρεί τον αγωνιστικό χώρο ως χώρο εργασίας του επαγγελματία αθλητή και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει χώρους εργασίας απαλλαγμένους από διακρίσεις·

  Αθλητισμός και τρίτες χώρες

  55.    εμμένει στην άποψη ότι η ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει στη διαρροή αθλητικού δυναμικού και καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας για τη χάραξη πολιτικής από κοινού με τις χώρες εταίρους·

  56.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας τους με τις τρίτες χώρες, θέματα όπως οι μεταγραφές διεθνών παικτών, η εκμετάλλευση ανήλικων παικτών, το ντόπινγκ, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω του αθλητισμού και η ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων·

  57.    καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω μηχανισμούς υποδοχής αθλητών και αθλητριών από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις πρόσφατες διακηρύξεις σχετικά με την κυκλική μετανάστευση, τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας με τρίτες χώρες και το σχέδιο πολιτικής του 2005 για τη νόμιμη μετανάστευση·

  58.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν τον αθλητισμό στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ, να δημιουργούν συμπράξεις με υφιστάμενα προγράμματα του ΟΗΕ, των κρατών μελών, των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και των ιδιωτικών φορέων·

  Πολιτική αθλητικών εκδηλώσεων

  59.    καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας στις αθλητικές εκδηλώσεις, να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικών με το επιχειρησιακό σκέλος μεταξύ των υπηρεσιών της αστυνομίας, των πρωτοβουλιών από οπαδούς, των τοπικών οργανώσεων καταπολέμησης της βίας, των εμπειρογνωμόνων και των αθλητικών αρχών όσον αφορά τους επικίνδυνους οπαδούς· καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να παίξουν ενεργό ρόλο, θεσπίζοντας άμεσες και αυστηρότερες κυρώσεις κατά το ρατσισμού και της βίας, είτε στους αγωνιστικούς χώρους είτε στις κερκίδες, και να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα πείρα των διοργανωτών αγώνων και των σωματείων σε αυτό τον τομέα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές αρχές και τους διοργανωτές αγώνων θα εφαρμόζουν οπωσδήποτε τις υψηλότερες δυνατές ελάχιστες προδιαγραφές κατά την εκτέλεση διαδικασιών και σχεδίων σχετικά με την ασφάλεια των αγώνων· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτηθεί ευρωπαϊκή αστυνομική δύναμη ως σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε μια στρατηγική που θα έχει σχεδιασθεί για να ενισχύει τις μη κατασταλτικές πτυχές της ανταπόκρισης στις προκλήσεις, με έντονη επικέντρωση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

  60.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια «πολιτική βάσει πληροφοριών» για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της ελευθερίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων·

  61.    εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω της NFIP (εθνική αστυνομική μονάδα πληροφόρησης για το ποδόσφαιρο, αρμόδια για τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων κινδύνων και των στοιχείων που αφορούν οπαδούς υψηλού κινδύνου) και του εγχειριδίου για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτή την «πολιτική βάσει πληροφοριών»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την μεταξύ τους συνεργασία και να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω αυτήν την προσέγγιση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο·

  62.    χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αποτροπή της βίας στους αγωνιστικούς χώρους και συνιστά να σχεδιαστούν μέτρα για την καταπολέμηση της βίας και στο σχολικό αθλητισμό·

  63.    επιδοκιμάζει την ανάπτυξη των συστημάτων αδειοδότησης αθλητικών σωματείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύει ότι τέτοια συστήματα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας, καθώς και την προστασία των ανηλίκων και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

  Οικονομικές πτυχές

  64.    καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία και/ή να ενισχύσουν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τις εμπορικές ανακοινώσεις, τα εμπορικά σήματα και τη χρήση εικόνων, τις ονομασίες, τα δικαιώματα που καταβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης καθώς και κάθε σήμανσης των αθλητικών εκδηλώσεων των διοργανωτών, προστατεύοντας έτσι την οικονομία του αθλητισμού, με σεβασμό στο δικαίωμα για σύντομες ανταποκρίσεις, όπως περιγράφεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, και την αυτόνομη και ισόρροπη ανάπτυξη του αθλητισμού, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δέουσα ισορροπία μεταξύ των θεμιτών συμφερόντων μιας αθλητικής οργάνωσης και της ανάγκης του κοινού να έχει πρόσβαση σε αντικειμενική, ενημερωτική και θεματική πληροφόρηση υπό μορφή κειμένου, εικόνας και ήχου καθώς και να την παράγει· επισημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίζεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση από απόσταση στις διασυνοριακές αθλητικές εκδηλώσεις στην ΕΕ· ειδικότερα, τα προβλήματα του ambush marketing (μάρκετινγκ-παγίδα), της διαδικτυακής πειρατείας και των παράνομων αθλητικών στοιχημάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα προτεραιότητας από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

  65.    αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές για το κοινό διοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων και να ενημερώνουν σχετικά, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει τέτοιες ειδήσεις και πληροφορίες· αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για να διαφυλάσσουν το δικαίωμα στην ενημέρωση και να διασφαλίζουν την πρόσβαση του ευρέος κοινού στην τηλεοπτική κάλυψη των σημαντικότερων για την κοινωνία εθνικών και μη εθνικών αθλητικών διοργανώσεων, όπως των Ολυμπιάδων, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου·

  66.    επαναλαμβάνει τη στήριξή του στα κράτη μέλη που συντάσσουν κατάλογο εκδηλώσεων μέγιστης σημασίας για το κοινό για τα οποία πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση σύμφωνα με το άρθρο 3α της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και καταδικάζει τις δικαστικές ενέργειες στις οποίες προέβη σχετικά η FIFA·

  67.    συνιστά στα κράτη μέλη καθώς και στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και τους φορείς διοργάνωσης πρωταθλημάτων, όπου αυτό δεν έχει ακόμη θεσπιστεί, την κεντρική πώληση των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης· θεωρεί ότι, στο όνομα της αλληλεγγύης, πρέπει να γίνεται δίκαιη αναδιανομή των εσόδων μεταξύ αθλητικών σωματείων, ακόμη και των πιο μικρών, εντός των φορέων διοργάνωσης πρωταθλημάτων και μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, για να μην έχουν τα μεγάλα σωματεία το αποκλειστικό όφελος από τα δικαιώματα των αναμεταδόσεων

  68.    χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής της συλλογικής πώλησης ως μέσου για την επίτευξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ αθλημάτων και για την επιμονή της στη δημιουργία και διατήρηση μηχανισμών αλληλεγγύης· καλεί τους φορείς διοργάνωσης πρωταθλημάτων που δεν έχουν προβλέψει τέτοιους μηχανισμούς να τους καθιερώσουν και καλεί την Επιτροπή να δεχθεί ότι η συλλογική πώληση δικαιωμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης συμμορφώνεται γενικά με τις περί ανταγωνισμού διατάξεις της ΕΕ, εισάγοντας εναλλακτικά εξαίρεση κατά κατηγορία για την πώληση δικαιωμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον τομέα του αθλητισμού, ώστε να διασφαλίσει έτσι τη νομική βεβαιότητα τόσο για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων όσο και για τους επενδυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

  69.    δηλώνει ότι ο αθλητισμός πρέπει να διασφαλίζει την αλληλεξάρτηση των συναγωνιζόμενων αθλητών και την ανάγκη να διασφαλιστεί το αβέβαιο των αποτελεσμάτων των αγώνων, πράγμα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εφαρμογή εκ μέρους των αθλητικών οργανώσεων ενός ειδικού πλαισίου στις αγορές για την παραγωγή και την πώληση αθλητικών εκδηλώσεων, ωστόσο αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά δεν καθιστούν αυτονόητη την αυτόματη εξαίρεση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας συνδέεται με τον αθλητισμό από τους κανόνες περί ανταγωνισμού της ΕΕ·

  70.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περισσότερο τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στον αθλητικό τομέα και απαιτεί συγκεκριμένη δράση η οποία να διαφυλάσσει τα ΔΔΙ των διοργανωτών αθλητικών αγώνων σε σχέση με τα αποτελέσματα και τις αθλητικές εκδηλώσεις στο σύνολό τους·

  71.    καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην αθλητική πειρατεία στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον τομέα περιεχομένου ανοικτής επικοινωνίας και την καταπολέμηση της πειρατείας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα του αθλητικού τομέα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και του διαλόγου τους με τρίτες χώρες·

  72.    σημειώνει ότι παρατηρείται συχνά μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εισιτηρίων για μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, κάτι που αποβαίνει σε βάρος του καταναλωτή· τονίζει ότι το συμφέρον του καταναλωτή πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τη διοργάνωση της διανομής εισιτηρίων και ότι θα έπρεπε να διασφαλίζεται η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πώληση εισιτηρίων σε όλα τα επίπεδα·

  73.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ευρωπαϊκή στατιστική μέθοδο για τον υπολογισμό του οικονομικού αντίκτυπου του αθλητισμού ως βάση των εθνικών στατιστικών λογαριασμών για τον αθλητισμό, που θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δορυφορικού λογαριασμού για τον αθλητισμό·

  74.    καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στα άμεσα σχέδιά της την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση της άμεσης συμβολής του αθλητισμού, που αφορά στο ΑΕγχΠ, την ανάπτυξη και την απασχόληση και της έμμεσης συμβολής του, μέσω της εκπαίδευσης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της μεγαλύτερης προβολής της ΕΕ, στην Ατζέντα της Λισαβόνας·

  75.    συνιστά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το δυναμικό του αθλητισμού μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της αναζωογόνησης των μειονεκτικών ιδιαίτερα περιοχών· συνιστά επίσης στα κράτη μέλη και στην Ένωση να στηρίξουν τον αθλητισμό μέσω των υπαρχόντων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ, και, από αυτή την άποψη υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο αθλητισμός στον τομέα της κοινωνικής ένταξης· αναγνωρίζει το ρόλο των εσόδων από τα ΜΜΕ και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην αύξηση των δαπανών για την αναζωογόνηση και τα κοινοτικά έργα·

  76.    καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αυτών και των αθλητικών ομοσπονδιών όσον αφορά τη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·

  77.    προτείνει τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για την προώθηση της διαμεθοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των επενδύσεων σε υποδομές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αθλητικών γεγονότων· ακόμα, προτείνει να ενθαρρυνθεί η προώθηση του αθλητισμού με τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ)1082/2006 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας[9]·

  78.    υποστηρίζει την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού με σκοπό την ενίσχυση των μικρών συλλόγων, την προώθηση του μαθητικού αθλητισμού καθώς και την ανάπτυξη σχετικών τοπικών υποδομών· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλήματα και τα αθλήματα που εξαρτώνται από τον εθελοντισμό, ζητεί δε να αντικατοπτρίζεται αυτό σε όλες τις οικονομικές πτυχές της μελλοντικής πολιτικής για τον αθλητισμό·

  79.    καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, το σημερινό σύστημα δημόσιας επιδότησης του ερασιτεχνικού αθλητισμού μέσω των συνεισφορών από τις κρατικές λαχειοφόρες αγορές και τους οργανισμούς που είναι εξουσιοδοτημένοι να διαχειρίζονται τυχερά παιχνίδια προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος·

  80.    αναμένει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης μελέτης για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού της βάσης και του αθλητισμού για όλους στα κράτη μέλη τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, καθώς και για τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων αλλαγών στον συγκεκριμένο χώρο·

  81.    εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο απορρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνιδιών και λαχείων· θεωρεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν από παρόμοια τυχερά παιχνίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κοινωφελείς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρηματοδότησης του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν ρυθμιστικά μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ότι ο αθλητισμός προστατεύεται έναντι οιασδήποτε επιζήμιας επιρροής που συνδέεται με τα στοιχήματα· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις πιθανές συνέπειες που θα είχε για την κοινωνία και τον αθλητισμό το πλήρες άνοιγμα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και λαχείων επί της κοινωνίας και του αθλητισμού και ποια είδη ελεγκτικών μηχανισμών θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία για την προστασία των καταναλωτών·

  82.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση που θα διασφαλίζει ότι ο τομέας αθλητικών στοιχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καθαρός, αποτρέποντας τις καταχρήσεις και τη διαφθορά και σεβόμενη τα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών αγώνων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε συνεργασία με τους φορείς αθλητισμού και στοιχημάτων τη δημιουργία ενός λειτουργικού, δίκαιου και βιώσιμου πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα αθλήματα στην Ευρώπη θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από παράνομες πρακτικές στα στοιχήματα και θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού σε ό,τι αφορά τον έντιμο τρόπο λειτουργίας τους·

  83.    τονίζει ότι η διακριτική φορολογική μεταχείριση που ευνοεί τους ανθρώπους του αθλητισμού και εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μπορεί να έχει στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό·

  84.    υποστηρίζει από κοινού με την Επιτροπή τη διατήρηση της υφιστάμενης δυνατότητας για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στον αθλητισμό, λόγω του σημαντικού κοινωνικού του ρόλου και του στενού δεσμού του με την τοπική κοινότητα·

  85.    ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς να επανεπενδύουν ένα ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης από τα μέσα ενημέρωσης και τις εμπορικές δραστηριότητες που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο άθλημα, ενώ το επανεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να διατίθεται άμεσα για τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών κλάδων αυτού του αθλήματος·

  86.    θεωρεί σημαντική την αναγνώριση της ειδικής φύσης των μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανισμών και υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στο κοινοτικό δίκαιο η διαφορά μεταξύ εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κερδοσκοπικών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν από κοινού με την Επιτροπή τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές τις οργανώσεις·

  Ζητήματα σχετικά με την απασχόληση των αθλητών

  87.    θεωρεί ανεπιθύμητο το να έχουν οι επαγγελματίες αθλητές λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με άλλους συμβασιούχους εργαζόμενους και θεωρεί ως εκ τούτου σημαντικό να διαθέτουν οι εν λόγω αθλητές, ως εργαζόμενοι, ευρύ φάσμα δικαιωμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σύναψης ή άρνησης σύναψης συλλογικής σύμβασης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ενώσεις·

  88.    επιβεβαιώνει τη βασική εφαρμοσιμότητα της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων στον τομέα του αθλητισμού εντός της Ευρώπης και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε αποκλίσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αθλητισμού θα παραμένουν νόμιμες και με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής· θεωρεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλητισμού, ολιγάριθμοι και αναλογικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία, μπορεί να είναι επιβεβλημένοι, χρήσιμοι και αναγκαίοι, προκειμένου να προωθηθεί ο αθλητισμός στα κράτη μέλη·

  89.    καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας, ότι κάθε κανόνας σχετικά με τις μεταγραφές παικτών, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρέπει να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο, λαμβανομένων δεόντως υπόψη του αθλητισμού και άλλων θεμελιωδών αρχών, όπως η διατήρηση της συμβατικής σταθερότητας και της σταθερότητας των αγώνων·

  90.    καλεί τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να μην θεσπίζουν νέες ρυθμίσεις που εισάγουν άμεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας (όπως π.χ. το 6+5)· υποστηρίζει τον πολιτικό διάλογο με τα κράτη μέλη ως μέσο καταπολέμησης των διακρίσεων στον αθλητισμό μέσω συστάσεων, διαρθρωμένου διαλόγου με τους αθλητικούς παράγοντες και διαδικασιών επί παραβάσει όταν κρίνεται σκόπιμο·

  91.    καλεί τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς να εξετάσουν τις κατηγορίες για διαφθορά και εκμετάλλευση κατά τη στρατολόγηση και απασχόληση αθλητών, ιδίως ανηλίκων, που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ·

  92.    καταδικάζει τις κακές πρακτικές στις δραστηριότητες ορισμένων εκπροσώπων επαγγελματιών αθλητών, οι οποίες έφτασαν ακόμη και σε περιπτώσεις διαφθοράς, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εκμετάλλευσης ανήλικων παικτών-αθλητών και αθλητριών, πιστεύει δε ότι αυτές οι πρακτικές ζημιώνουν γενικά τον αθλητισμό· πιστεύει ότι η σημερινή οικονομική πραγματικότητα που περιβάλλει τους εκπροσώπους των παικτών (μάνατζερ) απαιτεί από τους φορείς διαχείρισης του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα να βελτιώσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους κανόνες που αφορούν τους μάνατζερ· σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των φορέων διαχείρισης του αθλητισμού για τη ρύθμιση όσων αφορούν τους μάνατζερ, με την εκπόνηση, εάν χρειάζεται, οδηγίας που θα αποσκοπεί στη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για τους εκπροσώπους των αθλητών· στηρίζει συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικές των αθλητικών συμφερόντων καθώς και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατάρτιση αποτελεσματικών προληπτικών και κατασταλτικών στρατηγικών για την πάταξή της·

  93.    επισημαίνει ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μάνατζερ των παικτών καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ[10] στο πλαίσιο της οποίας το επάγγελμα υπόκειται σε εθνικούς κανόνες·

  94.    επιμένει ότι η νομοθεσία περί μετανάστευσης πρέπει να είναι πάντα σεβαστή όσον αφορά την ένταξη σε ομάδα νέων αλλοδαπών ταλαντούχων παικτών και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εμπορίας παιδιών στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου του Συμβουλίου 2002/629/ΔΕΥ της 19ης Ιουλίου 2002 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ή/και στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 94/33/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1994 σχετικά με την προστασία των νέων κατά την εργασία·

  95.    καλεί τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να συνεργαστούν για την προστασία της ηθικής και σωματικής ακεραιότητας των νέων με την ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία, την ασφάλιση υγείας των επαγγελματιών αθλητών, την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

  96.    καλεί τους φορείς διαχείρισης του αθλητισμού και τα αθλητικά σωματεία να στρατευθούν στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με τους ακόλουθους τρόπους:

  -  με εγγραφή σε ευρωπαϊκό χάρτη αθλητικής αλληλεγγύης που δεσμεύει τους εγγραφόμενους στην τήρηση χρηστών πρακτικών όσον αφορά τον εντοπισμό, ένταξη και υποδοχή νέων αλλοδαπών παικτών,

  -  τη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης που θα χρηματοδοτεί προγράμματα πρόληψης στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την εμπορία ανθρώπων,

  -    την αναθεώρηση του άρθρου 19 του κανονισμού της FIFA για την ιδιότητα και τις μετεγγραφές παικτών λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των ανηλίκων·

  97.    επικροτεί την ενθάρρυνση που δίδεται για τη δημιουργία ευρωπαϊκών επιτροπών κοινωνικού διαλόγου στον τομέα του αθλητισμού, ενώ παράλληλα στηρίζει τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζομένους του τομέα αυτού και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον ανοικτό διάλογο που πραγματοποιεί με όλες τις αθλητικές οργανώσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα·

  98.    υπογραμμίζει την αξία του κοινωνικού διαλόγου, που προωθεί η Επιτροπή ως πολύτιμη βάση για την προαγωγή κοινωνικής διαβούλευσης και σταθερών σχέσεων μεταξύ των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων και τη διασφάλιση της νομικής βεβαιότητας και της συμβατικής σταθερότητας στον αθλητισμό· από αυτή την άποψη, χαιρετίζει το γεγονός ότι η EPFL και η FIFpro, αναγνωρίζοντας αλλήλους ως κοινωνικούς εταίρους, ζήτησαν από κοινού από την Επιτροπή την επίσημη συγκρότηση επιτροπής κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ στον τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή των σωματείων και της UEFA ως ισότιμων εταίρων·

  99.    θεωρεί ότι οι εκπρόσωποι παικτών πρέπει να έχουν ρόλο στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου για τον αθλητισμό, πράγμα που, σε συνδυασμό με την καλύτερη ρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό σύστημα αδειοδότησης για εκπροσώπους παικτών, θα απέτρεπε επίσης κρούσματα αθέμιτης δράσης εκπροσώπων παικτών·

  Κοινοτική χρηματοδότηση για τον αθλητισμό

  100.  ζητεί να υπάρξει στον προϋπολογισμό του 2009 ειδική γραμμή για πιλοτικά έργα στον τομέα του αθλητισμού· καθώς το άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπει μέτρα ενθάρρυνσης στον αθλητικό τομέα και καθώς δεν φαίνεται πιθανό να καταστεί ενεργό ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για τον αθλητισμό πριν από το 2011 – υπό την προϋπόθεση ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα κυρωθεί από τα 27 κράτη μέλη – το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη να ξεκινήσει το πρόγραμμα μέσω προπαρασκευαστικών μέτρων από το 2009·

  101.  ζητεί να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής των πολυσχιδών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης "Pierre de Coubertin"·

  102.  επιδοκιμάζει την ιδέα να συνταχθεί πρόγραμμα πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού, βασισμένο στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας και προσβλέπει στην πρόταση της Επιτροπής·

  103.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και του αθλητισμού, εστιάζοντας σε έργα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να στηρίξει έργα που εξυπηρετούν αυτό το στόχο, όπως η πρωτοβουλία της Ειδικής Ολυμπιάδας με Μικτή Συμμετοχή (Special Olympics Unified Sports initiative)· προτρέπει την Επιτροπή να αφιερώσει στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων ένα μέρος της ενδεχόμενης μελλοντικής προπαρασκευαστικής δράσης της στον τομέα του αθλητισμού·

  104.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη δυνατότητα να συγκροτήσουν προγράμματα στήριξης για μαθητές/σπουδαστές με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά·

  105.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν, ως τμήμα των στρατηγικών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, χρηματοδοτήσεις για υποδομές και προγράμματα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων χρηματοδοτικών μέσων (JEREMIE και JESSICA)·

  106.  απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να εντάξει δεόντως τον αθλητισμό στις υπάρχουσες κοινοτικές πολιτικές και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα και να υποβάλλει εκθέσεις για τη σχετική πρόοδο ορισμένες φορές κατ’ έτος·

  ο

  ο        ο

  107.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

  • [1]  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
  • [2]  ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
  • [3]  ΕΕ C 200, 30.6.1997, σ. 252.
  • [4]  ΕΕ C 68 Ε, 18.3.2004, σ. 605.
  • [5]  P6_TA(2007)0100.
  • [6]  P6_TA-(2007)0503.
  • [7]  ΕΕ C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 590.
  • [8]  ΕΕ C 291E, 30.11.2006, σ.143.
  • [9]  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19
  • [10]  ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Α. Κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού

  Ο αθλητισμός αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο και αγαθό. Για πολλούς μάλιστα είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές ψυχαγωγίας, είτε όταν συμμετέχουν είτε όταν παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα.

  Τα οφέλη που αποκομίζουμε από τον αθλητισμό μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στην καθημερινή ζωή. Σε αυτά ανήκουν η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η ευγενής άμιλλα, το ομαδικό πνεύμα και ταυτόχρονα ο σεβασμός για τους άλλους. Ο αθλητισμός προάγει την ενεργό συμβολή των ευρωπαίων πολιτών στην κοινωνία και εντείνει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

  Γενικότερα, η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών γιατί πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις υπερβολικού βάρους, παχυσαρκίας και ορισμένων χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιακά νοσήματα και ο διαβήτης. Αντίκτυπος αυτής της αρνητικής συνέπειας είναι ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης επιβαρύνει τον προϋπολογισμό για την υγεία και γενικότερα την οικονομία των κρατών μελών.

  Σήμερα, ο αθλητισμός υπόκειται και πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Επομένως, το καταστατικό κάθε ομοσπονδίας θα πρέπει να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο. Σε αρκετούς τομείς του αθλητισμού, οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν ήδη σημαντικό και αυξανόμενο αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προτείνει νέες κοινοτικές δράσεις όσον αφορά τον αθλητισμό. Για το λόγο αυτό, η νέα μεταρρυθμιστική συνθήκη θα πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η Επιτροπή να προτείνει τις ανάλογες δράσεις. Βεβαίως, κάθε προτεινόμενη δράση εκ μέρους της Επιτροπής θα πρέπει να στηρίζεται στη βάση του κοινωνικού διαλόγου με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς.

  Σήμερα, συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάληψη περαιτέρω κοινοτικών ενεργειών συγκεντρώνονται σε ένα σχέδιο δράσης που φέρει το όνομα του Pierre de Coubertin, του Γάλλου Βαρόνου, αναβιωτή των ολυμπιακών αγώνων, της ευγενούς άμιλλας, της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών. "Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κληρονομιάς όλων των ανδρών και των γυναικών και η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να αναπληρωθεί ποτέ", όπως υποστήριζε ο Pierre de Coubertin. Το σχέδιο δράσης Pierre de Coubertin περιλαμβάνει 53 δράσεις που θα εφαρμοστούν ή θα υποστηριχτούν από την Επιτροπή.

  Συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες

  Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. πρέπει να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό και το κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο.

  Όσον αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, η αναγνώρισή του στη βάση των αθλητικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αναπτύσσεται κυρίως σε σχολικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, αλλά και στη βάση ορισμένων αθλητικών σωματείων. Για το λόγο αυτό, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό προσδίδουμε και παιδαγωγική αξία. Θα πρέπει, λοιπόν, ο σκοπός των κρατών μελών να είναι η χρηματοδότηση των Αθλητικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα της Αθλητικής Έρευνας αλλά και στην πρόοδο της Αθλητικής Επιστήμης.

  Αντίθετα, στον επαγγελματικό αθλητισμό, το κράτος δεν θα πρέπει να είναι ο οικονομικός χορηγός, αλλά θα πρέπει να θεσπίζει τους κανόνες, να μεριμνά και να επιβλέπει την πιστή τήρησή τους. Επίσης, το κράτος θα πρέπει να θεσπίζει κίνητρα και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ακμή της “βιομηχανικής παραγωγής αθλητικού θεάματος” πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς.

  Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στους επαγγελματίες αθλητές των οποίων η ζωή δεν είναι εύκολη και η επαγγελματική τους σταδιοδρομία αρκετά σύντομη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους εξαντλητικούς ρυθμούς προετοιμασίας των αθλητών και το απαιτητικό τους πρόγραμμα το οποίο συχνά επιβαρύνει την υγεία τους.

  Κρούσματα βίας στους αθλητικούς χώρους και ντόπινγκ

  Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των αθλητικών εκδηλώσεων, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικών με το επιχειρησιακό σκέλος μεταξύ των υπηρεσιών της αστυνομίας και των αθλητικών αρχών όσον αφορά τους επικίνδυνους οπαδούς θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

  Ο σκληρός ανταγωνισμός απαιτεί τα μέγιστα σε προσπάθεια και πειθαρχία και συνδέεται με το φαινόμενο του ντόπινγκ. Το ντόπινγκ υπονομεύει την αρχή του ανοικτού και δίκαιου ανταγωνισμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την καταπολέμηση του ντόπινγκ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η επιβολή του νόμου όσο και η παράμετρος της υγείας και της πρόληψης. Στον αγώνα κατά του ντόπινγκ θα πρέπει να στηρίξουμε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίζεται το εμπόριο παράνομων ουσιών ντόπινγκ όπως το εμπόριο παράνομων ναρκωτικών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν αρτιότερη ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων αθλητών σχετικά με τις ουσίες ντόπινγκ, τη συνταγογράφηση φαρμάκων που μπορεί να τις περιέχουν, καθώς και τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών για την υγεία.

  Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στο ρόλο της γυναίκας στον αθλητισμό. Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να εντάσσεται σε όλες τις σχετικές με τον αθλητισμό δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των μεταναστριών και των γυναικών από εθνικές μειονότητες στον αθλητισμό, στην πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις από όπου λαμβάνονται αποφάσεις στον τομέα του αθλητισμού και στην κάλυψη των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό από τα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η συμβολή της γυναίκας στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να προστατεύονται και να διευκολύνονται στην πρόσβαση τους σε αθλητικές δραστηριότητες, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών από τα κράτη μέλη.

  Β. Οικονομική διάσταση του αθλητισμού

  Ο αθλητισμός είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σύμφωνα με μελέτη που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της αυστριακής Προεδρίας το 2006, ο αθλητισμός δημιούργησε προστιθέμενη αξία 407 δισ. ευρώ το 2004, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,7% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, και δημιούργησε 15 εκατ. θέσεις εργασίας, δηλαδή εξασφάλισε απασχόληση για το 5,4% του εργατικού δυναμικού.

  Ωστόσο, η έλλειψη σαφούς ορισμού της έννοιας του αθλητισμού στα 27 κράτη μέλη έχει δημιουργήσει και οικονομικής φύσεως κενά. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει σαφώς την έννοια του αθλητισμού και δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν αποτελεί ή όχι υπηρεσία κοινής ωφελείας, ώστε να δικαιολογούνται οικονομικά οφέλη, όπως για παράδειγμα φορολογικές ελαφρύνσεις.

  Επομένως, η κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στατιστικής μεθόδου για τον υπολογισμό του οικονομικού αντίκτυπου του αθλητισμού ως βάση των εθνικών στατιστικών λογαριασμών για τον αθλητισμό, θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δορυφορικού λογαριασμού για τον αθλητισμό. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε να αντιληφθούμε τους διαφορετικούς τομείς στους οποίους ο αθλητισμός έχει οικονομικό αντίκτυπο, όπως για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού, των κατασκευών και της απασχόλησης.

  Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των αθλητικών οργανώσεων, υπάρχουν πολλές πηγές εσόδων, όπως για παράδειγμα οι συνδρομές των μελών των αθλητικών σωματείων και η πώληση εισιτηρίων, η διαφήμιση και η χορηγία, τα δικαιώματα που καταβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης, η αναδιανομή εσόδων στο πλαίσιο των αθλητικών ομοσπονδιών, η πώληση παράγωγων προϊόντων, η δημόσια στήριξη κ.λπ. Ωστόσο, σημαντικά έσοδα κυρίως για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό έρχονται από τα τυχερά παιγνίδια. Επομένως είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κρατικό μονοπώλιο στον τομέα αυτό για να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του αθλητισμού και του πολιτισμού.

  Μια άλλη οικονομική πρόκληση που καλούμαστε να μελετήσουμε είναι σε σχέση με τις αθλητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές τις οργανώσεις. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα ορίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός όσων αθλούνται ατομικά παρά ομαδικά και στο πλαίσιο οργανωμένης δομής, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να συρρικνώνεται η εθελοντική βάση στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

  Γ. Οργάνωση του αθλητισμού

  Η πολιτική συζήτηση για τον αθλητισμό στην Ευρώπη αποδίδει συχνά μεγάλη σημασία στο επονομαζόμενο «ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο». Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, που είναι κοινές στα περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αυξημένη εμπορευματοποίηση, οι προκλήσεις για τις δημόσιες δαπάνες, ο αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων και η στασιμότητα του αριθμού εθελοντών, δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την οργάνωση του αθλητισμού στην Ευρώπη.

  Η ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού αθλητισμού, έχει δύο προσεγγίσεις: (α) την ιδιαιτερότητα των αθλητικών δραστηριοτήτων και των αθλητικών κανόνων και (β) την ιδιαιτερότητα της δομής του αθλητισμού (αυτονομία και την πολυμορφία των αθλητικών οργανώσεων, οργάνωση του αθλητισμού σε εθνική βάση και την αρχή μίας και μόνο ομοσπονδίας για κάθε άθλημα κλπ).

  Η οργάνωση του αθλητισμού και των αγώνων σε εθνική βάση αποτελεί τμήμα του ιστορικού και πολιτιστικού υπόβαθρου της ευρωπαϊκής προσέγγισης του αθλητισμού και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των ευρωπαίων πολιτών. Ειδικότερα, οι εθνικές ομάδες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο όχι μόνο σε επίπεδο ταυτότητας αλλά και επειδή εξασφαλίζουν την αλληλεγγύη με τον αθλητισμό της βάσης.

  Εξαιτίας της ίδιας της φύσης του οργανωμένου αθλητισμού, οι ευρωπαϊκές αθλητικές δομές είναι, κατά κανόνα, λιγότερο ανεπτυγμένες από τις αθλητικές δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός είναι οργανωμένος σύμφωνα με ηπειρωτικές διαρθρώσεις και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

  Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων και των αντιπροσωπευτικών δομών, όπως οι φορείς διοργάνωσης των επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Ωστόσο, για να υπάρχει καλύτερος και πιο αποτελεσματικός συντονισμός θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δέχεται συγκρατημένους και αναλογικούς περιορισμούς όσον αφορά την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως όσον αφορά (α) το δικαίωμα επιλογής ημεδαπών αθλητών για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, (β) την ανάγκη περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων αθλητών από τρίτες χώρες στους αγώνες και (γ) τον ορισμό προθεσμιών για τη μεταγραφή παικτών σε ομαδικά αθλήματα

  Εκπρόσωποι παικτών (μάνατζερ)

  Η δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς παικτών-αθλητών και η άνοδος του επιπέδου των αμοιβών τους σε ορισμένα αθλήματα αύξησαν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων των παικτών-αθλητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται και για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή συμβολαίων. Ωστόσο, η έντονη διεθνοποίηση του συγκεκριμένου χώρου έχει δώσει διασυνοριακές παραμέτρους στη διαφθορά στον αθλητισμό και ότι τα προβλήματα διαφθοράς που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αρνητικά φαινόμενα μέσα στον αθλητισμό είναι ελάχιστα σε σχέση με τα οφέλη. Επομένως, θα πρέπει από κοινού να τα καταπολεμήσουμε και να αναδείξουμε την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού.

  Μέσα ενημέρωσης

  Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ευρώπη και αντιστρόφως, τα δικαιώματα των αθλητικών εκδηλώσεων είναι καθοριστική πηγή περιεχομένου και εσόδων για πολλούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει στα κράτη μέλη να βρουν μια κοινή πρακτική στην πώληση των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης έτσι ώστε να μην επωφελούνται μόνο οι μεγάλοι σύλλογοι και αναγνωρίζει τη σημασία μιας δίκαιης αναδιανομής των εσόδων μεταξύ αθλητικών σωματείων, ακόμη και των πιο μικρών, μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Εξάλλου, η συλλογική πώληση μπορεί να είναι σημαντική για την αναδιανομή των εσόδων και, με τον τρόπο αυτό, μπορεί να είναι ένα μέσο για την επίτευξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ αθλημάτων.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (27.3.2008)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον Αθλητισμό
  (2007/2261(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Eoin Ryan

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  υποστηρίζει τα συμπεράσματα της Επιτροπής, ιδίως σε σχέση με το γεγονός ότι ο αθλητισμός είναι ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας με μακροοικονομικές επιπτώσεις οι οποίες έχουν υποτιμηθεί και μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει τον μεγάλο αντίκτυπο του αθλητισμού σε άλλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες·

  2.  υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική διάσταση του αθλητισμού· επισημαίνει επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, τη μεγάλη σημασία του αθλητισμού από κοινωνική και κοινωνιακή άποψη· σημειώνει ότι η εμπορική επιτυχία και οι αξίες του αθλητισμού είναι συμβατές και αμοιβαία επωφελείς· αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της οικονομικής αξίας του αθλητισμού και της παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης και της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

  3.  ζητεί επιπλέον τη σωστή αξιολόγηση του ρόλου του αθλητισμού δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας του για την υγεία, την ανατροφή των παιδιών, την εκπαίδευση, την κοινωνική ενσωμάτωση και τον πολιτισμό στην ευρωπαϊκή κοινωνία· τονίζει ιδιαίτερα, σε αυτό το πλαίσιο, την εθελοντική συνεισφορά σε αυτόν τον τομέα και την εξαιρετική συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική συνοχή·

  4.  δίνει έμφαση στον ταχέως μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής αθλητικής οικονομίας, η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο στις επενδύσεις και την ανάπτυξη καινοτόμου αθλητικού περιεχομένου μέσω ψηφιακών τεχνολογιών· αναγνωρίζει την ανάγκη να προληφθεί η υπονόμευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημιουργούμενης υπεραξίας, να ελαχιστοποιηθεί η πειρατεία και να περιοριστεί η δυνατότητα παράνομων δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο·

  5.  αναγνωρίζει και σέβεται τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη κυκλοφορία στην οικονομική διάσταση του αθλητισμού· τονίζει ότι οι εμπορικές συμβάσεις όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία σε σχέση με τον αθλητισμό (περιλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνουν την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων στα νέα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο ενός αθλήματος) θα πρέπει να συνάπτονται πάντοτε με πλήρη συμμόρφωση στο δίκαιο της ΕΚ περί ανταγωνισμού, η δε διαπραγμάτευση και ολοκλήρωσή τους να πραγματοποιείται με διαφάνεια, πιστεύει όμως ότι οι μεταδόσεις αθλητικών συναντήσεων θα έπρεπε να είναι ανοικτές στο ευρύτερο δυνατό φάσμα ανθρώπων μέσω του ευρύτερου δυνατού φάσματος μέσων ενημέρωσης και πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που μεταδίδουν δωρεάν , σύμφωνα με το άρθρο 3ι της οδηγίας 89/552/EΟΚ (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)[1]·

  6.  σημειώνει ότι λόγω της πολυπλοκότητας του διαχωρισμού των πτυχών του δικαίου ανταγωνισμού από τις καθαρά αθλητικές πτυχές, καθίσταται αναγκαία η κατά περίπτωση εξέταση ορισμένων καταστάσεων· συνεπώς, είναι αντίθετη σε τυχόν κινήσεις για τη θέσπιση απαλλαγής κατά κατηγορία για τον αθλητισμό όσον αφορά τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού και καλεί επίσης την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού αφορά μόνο τις οικονομικές δραστηριότητες των αθλητικών οργανισμών·

  7.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για έργα που σχετίζονται με τον αθλητισμό στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και να παράσχει νέα χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουν ως στόχο θέματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό·

  8.  ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς να επανεπενδύουν ένα ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης από τα μέσα ενημέρωσης και τις εμπορικές δραστηριότητες που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο άθλημα, ενώ το επανεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να διατίθεται άμεσα για τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών τομέων αυτού του αθλήματος·

  9.  χαιρετίζει την αναγνώριση από την Επιτροπή των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλήματα και τα αθλήματα που εξαρτώνται από τον εθελοντισμό και ζητεί να αντικατοπτρίζεται αυτό σε όλες τις οικονομικές πτυχές της μελλοντικής πολιτικής για τον αθλητισμό·

  10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή κατανοεί τη σημασία της δημόσιας στήριξης των αθλητικών φυτωρίων και του αθλητισμού για όλους και την καλεί ως εκ τούτου να αναπτύξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά (όπως οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων) που να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού αναφέροντας τι είδους κρατική χρηματοδότηση μπορεί να χορηγηθεί προκειμένου να εκπληρωθεί ο κοινωνικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος του αθλητισμού και την καλεί επίσης να εξετάσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης από την άποψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν για την προώθηση του αθλητισμού· επισημαίνει επίσης ότι η προστασία και η προώθηση του αθλητισμού είναι κατοχυρωμένες σε συνταγματικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη, εξ ου και η απαίτηση για εξασφάλιση της λειτουργικής βιωσιμότητας του αθλητισμού·

  11. τονίζει ότι η σχέση μεταξύ αθλητισμού και υγείας αποτελεί σημαντικό παράγοντα, και έτσι η συνεργασία μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων ή ενώσεων και των ταμείων υγείας και των ιατρών είναι μια ολοένα και πιο κοινή πρακτική η οποία προσδίδει τεράστια προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες υγείας και, ταυτόχρονα, οδηγεί σε εξοικονόμηση χρημάτων·

  12. επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν έχουν νομική υποχρέωση να αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού όταν εφαρμόζουν τις διατάξεις της Συνθήκης και ότι, κατά συνέπεια, η ίδια η έννοια της ιδιαιτερότητας παραμένει ευάλωτη στις ποικίλες αποφάσεις των δικαστηρίων·

  13. καλεί την Επιτροπή να δεχθεί, προκειμένου να τεθεί η χρηματοδότηση του μη επαγγελματικού αθλητισμού σε ασφαλή βάση, το ισχύον σύστημα κρατικής χρηματοδότησης του μη επαγγελματικού αθλητισμού με εισφορές από κρατικά λαχεία και άλλους εθνικά αναγνωρισμένους οργανισμούς που διοργανώνουν τυχερά παίγνια προς δημόσιο όφελος·

  14. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διατηρήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες για μείωση του ΦΠΑ και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τον αθλητισμό·

  15. τονίζει ότι η διακριτική φορολογική μεταχείριση που ευνοεί τους ανθρώπους του αθλητισμού και εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μπορεί να έχει στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό·

  16. επισημαίνει ότι πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδιαίτερα η απόφαση στην υπόθεση Meca-Medina[2], έχουν υπονομεύσει σοβαρά το καθεστώς των αθλητικών κανονισμών που αποσκοπούν στην προστασία του ευ αγωνίζεσθαι και του ανοιχτού ανταγωνισμού·

  17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιο τρόπο το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα μπορούσε να συμβάλει σε μια πιο ρητή και συνεπή αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού, την οποία θα υιοθετούσε το Δικαστήριο·

  18. τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της σωματικής άσκησης στα σχολεία, η οποία είναι θεμελιώδης για την ψυχολογική και σωματική ανάπτυξη των νεότερων παιδιών και αποτελεί επίσης μείζονα παράγοντα υγείας για τους νέους και τους λιγότερο νέους·

  19. απορρίπτει την ιδέα της σύστασης μιας αθλητικής υπηρεσίας της ΕΕ, διότι δεν πρέπει να διαβρωθεί η μεμονωμένη ευθύνη του τεράστιου αριθμού αθλητικών οργανώσεων διαφόρων ειδών σε επίπεδο ΕΕ·

  20. εκφράζει τη στήριξή της για τα συστήματα αδειοδότησης αθλητικών συλλόγων που θεσπίστηκαν για το ποδόσφαιρο το 2004, τα οποία προωθούν την ανταγωνιστική ισορροπία και επιτυγχάνουν την οικονομική σταθερότητα των συλλόγων· ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων και σε άλλα αθλήματα, προκειμένου να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές και ορθή διαχείριση στον αθλητισμό σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ·

  21. επαναλαμβάνει την έκκληση που είχε απευθύνει στο παρελθόν (σε σχέση με το ποδόσφαιρο) να αναλάβει η Επιτροπή δράση σε σχέση με τα στοιχήματα και τον αθλητισμό· ζητά συγκεκριμένα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν από κοινού με αθλητικούς παράγοντες και παράγοντες στοιχημάτων τις δυνατότητες δημιουργίας ενός λειτουργικού, δίκαιου και βιώσιμου πλαισίου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο αθλητισμός συνολικά στην Ευρώπη δεν θα μολυνθεί από το παράνομο στοίχημα και θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού φίλαθλου κοινού· επισημαίνει ότι τα κρατικά μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών είναι πιθανόν να παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά στον τομέα των διαδικτυακών στοιχημάτων επί αθλητικών συναντήσεων και να προτείνει κατάλληλα μέτρα σε αυτόν τον τομέα·

  22. θεωρεί ότι ο αθλητισμός μπορεί να υποστηριχθεί εξίσου αποτελεσματικά χωρίς τα κρατικά μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών·

  23. εκφράζει τον προβληματισμό της για την αύξηση της διαφήμισης που συνδέει τον αθλητισμό και το αλκοόλ, η οποία απευθύνεται σε νέους, και προτείνει, αν και οι αθλητικοί οργανισμοί είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν διαφημιστές και χορηγούς από όλους τους τομείς της οικονομίας, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφήμιση που συνδέεται με τον αθλητισμό και απευθύνεται στους νέους·

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.3.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Olle Schmidt, Peter Skinner, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Janusz Onyszkiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab, Donato Tommaso Veraldi, Kristian Vigenin

  • [1]  ΕΕ L 298, της 17.10.1989, σ. 23.
  • [2]  Υπόθεση C-519/04 P, Meca-Medina και Majcen κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. I-6991.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (29.2.2008)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό
  (2007/2261(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Emine Bozkurt

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  -    έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 δια της οποίας εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής[1] και που απαγορεύει κάθε μορφή ρατσιστικών διακρίσεων στους τομείς της απασχόλησης, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες,

  -    έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[2]

  -.   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 14ης Μαρτίου 2006 για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο[3]

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ό αθλητισμός διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο στην κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την προαγωγή του εθελοντισμού, και θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από έλλειψη διακρίσεων και από έλλειψη κάθε εκδήλωσης ρατσισμού, βίας, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάπηροι αθλητές, δεν θα έπρεπε να υφίστανται διακρίσεις σε σχέση με τους αρτιμελείς συναδέλφους τους όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα στο πλαίσιο των νομοθεσιών των κρατών μελών·

  1.  καλεί σχετικώς την Επιτροπή να τηρήσει την αρχή της επικουρικότητας·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποδώσει τον δέοντα σεβασμό στην ιδιομορφία των αθλημάτων και να παράσχει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα δημιουργώντας, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και στο πλαίσιο ενός διοργανικού διαλόγου, σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του κοινοτικού Δικαίου στον αθλητισμό στην ΕΕ· καλεί σχετικώς την Επιτροπή να τηρήσει την αρχή της επικουρικότητας·

  3.  ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να προβεί στην ανάθεση μιας μελέτης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων εργασίας και κοινωνικής προστασίας που εφαρμόζεται στον τομέα του αθλητισμού στην Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις μεταγραφής αθλητών·

  4.  συνιστά να απασχολήσουν σοβαρά τα κράτη μέλη η πρόληψη και η καταπολέμηση του ντόπινγκ· ζητεί μια πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης του ντόπινγκ σε διεθνές επίπεδο και τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης των παρατυπιών με ελέγχους, έρευνα, διερευνήσεις, διαρκή συστηματική παρακολούθηση από ανεξάρτητους ιατρούς και παράλληλα, με την πρόληψη και την κατάρτιση·

  5.  προσυπογράφει τη βασική δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων στον τομέα τόσο του επαγγελματικού όσο και του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην ΕΕ και καλεί όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη μεταφορά των οδηγιών 2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ στα εθνικά δίκαια και την ουσιαστική εφαρμογή τους· τονίζει ότι ο αθλητισμός έχει κοινωνική λειτουργία και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα χρήσιμο μέσον τόσο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης όσο και για την πολιτιστική κατανόηση μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, φυλής ή θρησκεύματος, καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της βίας·

  6.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση έναν διάλογο με τις αθλητικές οργανώσεις με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας σχετικά με τη βελτίωση των προπονητικών μεθόδων για τους νέους αθλητές και την απασχόληση των παικτών που προέρχονται από τα φυτώρια·

  7.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις λόγω ιδιομορφίας των αθλημάτων θα κινούνται σε πλαίσιο νομιμότητας και θα είναι ι περιορισμένες στο χρόνο,

  8.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο των επαγγελματιών αθλητών αλλά και των προπονητών και του βοηθητικού προσωπικού ευθυγραμμιζόμενη με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να βρεθεί κάποια ισορροπία μεταξύ της αρχής της ελεύθερης διακίνησης και των αναγκών των εθνικών ομάδων για την ανάδειξη περισσοτέρων αθλητών από τα φυτώρια· ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή να επενδύσει όχι μόνο στην άθληση αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση των αθλητών και να καταστήσει επιπλέον δυνατή την αμοιβαία αναγνώριση εντός της ΕΕ των προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων με βάση τα κοινά επίπεδα αναφοράς που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων· με την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής πιστοποίησης για τους διαχειριζόμενους τα δικαιώματα των αθλητών (μάνατζερ), που θα επιτρέπει τον έλεγχο των τελευταίων, γεγονός που θα συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη για παροχή κατάρτισης προσιτής σε όλους τους αθλούμενους προκειμένου να εξασφαλίζεται η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας τους·

  9.  αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός είναι τομέας που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση, ιδίως σε μειονεκτούσες περιοχές, και ότι άλλοι τομείς συνδέονται με αυτόν, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς και η κατασκευή και εμπορία ειδικού εξοπλισμού και προϊόντων·

  10. αναγνωρίζει την κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση του αθλητισμού και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι αθλητές που επιθυμούν, στο τέλος της αθλητικής τους καριέρας, να μπορούν να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν επαγγελματικά προκειμένου να προσφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους στους νέους αθλητές·

  11. θεωρεί τα αθλητικά σωματεία και τα στάδια ως τόπο εργασίας των ερασιτεχνών και των επαγγελματιών αθλητών· καλεί τα αθλητικά σωματεία να πράξουν περισσότερα για την προπόνηση, την ενθάρρυνση και τη χρησιμοποίηση των νέων αθλητών τους· καλεί τις επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου να πραγματοποιήσουν εκστρατείες για να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, εντός και εκτός των σταδίων· ζητεί τη δημοσίευση εκθέσεων σε ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο που θα επιτελείται στον τομέα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων για τα άτομα με αναπηρία·

  12. θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σημασίας η πλήρης και εξαρχής αθλητική και ακαδημαϊκή κατάρτιση των νέων αθλητών δεδομένου ότι έτσι εξασφαλίζεται η επανένταξή των επαγγελματιών αθλητών στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας τους·

  13. υποστηρίζει την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού με σκοπό την ενίσχυση των μικρών συλλόγων, την προώθηση του μαθητικού αθλητισμού καθώς και την ανάπτυξη σχετικών τοπικών υποδομών·

  14. θεωρεί ανεπιθύμητο το να έχουν οι επαγγελματίες αθλητές λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με άλλους συμβασιούχους εργαζόμενους και θεωρεί ως εκ τούτου σημαντικό να διαθέτουν οι αθλητές αυτοί ένα ευρύ και διάφανο φάσμα δικαιωμάτων ως εργαζόμενοι, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σύναψης ή άρνησης σύναψης συλλογικής σύμβασης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ενώσεις·

  15. καλεί τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς να εξετάσουν τις κατηγορίες για διαφθορά και εκμετάλλευση κατά τη στρατολόγηση και απασχόληση αθλητών, ιδίως ανηλίκων, που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ·

  16. συνιστά μια ουσιαστική εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών ενώσεων όλων των παραγόντων του αθλητισμού (προπονητές ή τεχνικοί, διαιτητές κλπ) στα όργανα λήψης αποφάσεων των διεθνών και εθνικών ομοσπονδιών·

  17. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται για τους αθλητές και τις αθλήτριες θα παρέχονται και στους ανάπηρους ομολόγους τους·

  18. αναγνωρίζει το ρόλο του αθλητισμού, περιλαμβανομένου του επαγγελματικού, ως σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του ομαδικού πνεύματος, του εύ αγωνίζεσθαι και του αισθήματος ευθύνης, κοινωνικής ένταξη και πολιτιστικής ενσωμάτωση, καθώς και ως παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αστικής ανασυγκρότησης και ως φορέα ενίσχυσης αξιών όπως εκείνων του ομαδικού πνεύματος, της αλληλεγγύης, της ανοχής και της ευγενικής άμιλλας, καθώς και για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους και τη σημαντική συμβολή του στη διατήρηση των βασικών κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αξιών ζητεί μια ισχυρότερη δέσμευση στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, του εγκλήματος και της διαφθοράς στο πλαίσιο των σωματείων·

  19. καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις Ακαδημίες Φυσικές Αγωγής να παρέχουν σφαιρική ποιοτική εκπαίδευση, ώστε να προσφέρονται στους αθλητές οι απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να σπουδάσουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας·

  20. προτείνει η πρόσβαση στον αθλητισμό και η ένταξη σε κοινωνικές αθλητικές δομές να θεωρείται δείκτης για την κοινωνική ενσωμάτωση και στοιχείο ανάλυσης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού·

  21. τονίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού στην αναχαίτιση της παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών στον ακολουθούμενο τρόπο ζωής, γεγονός που έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις καταρχήν στην υγεία των πολιτών και ακολούθως και στη μείωση του κόστους των ταμείων υγείας· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι η επέκταση των ωρών εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες απασχόλησης γενικότερα, αποτρέπουν τους εργαζόμενους από το να στραφούν στη συστηματική σωματική άσκηση και να ασχοληθούν ουσιαστικότερα με τον αθλητισμό·

  22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, να εγκρίνουν και να χρηματοδοτήσουν προτάσεις για προγράμματα που θα συνδέουν την κοινωνική ένταξη και τον αθλητισμό κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο των υφισταμένων προϋπολογισμών και προγραμμάτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει τον αθλητισμό ως σημείο αναφοράς σε διάφορα προγράμματα δράσης·

  23. επισημαίνει τη σημασία που έχει το να ενθαρρύνεται η άθληση, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων στον αθλητισμό, καθώς και τις ίσες ευκαιρίες και επενδύοντας στην κατάρτιση των καθηγητών σωματικής αγωγής και των τεχνικών καθώς και σε περισσότερες δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις· ζητεί επίσης την παροχή της κατάλληλης στήριξης προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό·

  24. θεωρεί τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή ως ουσιαστικά στοιχεία μιας ποιοτικής εκπαίδευσης·

  25. χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής με τη Λευκή Βίβλο της, του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αθλητισμού ως κοινωνική υπηρεσία γενικού συμφέροντος και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον αθλητισμό αναλόγως·

  26. εφιστά την προσοχή στον συχνά παραμελημένο ερασιτεχνικό αθλητισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής υποστήριξης, καλύτερων συνθηκών εργασίας και άλλων κινήτρων και ευεργετημάτων για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, περιλαμβανομένων εκείνων για τα μη κερδοσκοπικά σωματεία και τους ερασιτέχνες και εθελοντές αθλητές, προπονητές ή τεχνικούς και διαιτητές·

  27. εκφράζει την υποστήριξή του στους διοικητικούς φορείς του αθλητισμού που επενδύουν στην εκπαίδευση και προπόνηση νέων παικτών τονίζοντας την ανάγκη για έναν ελάχιστο αριθμό τοπικά αναδειχθέντων παικτών σε ένα σωματείο, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους·

  28. υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο οι οποίες, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα έχουν ως στόχο να αυξηθεί και να ενισχυθεί η σωματική δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας από πολύ νωρίς·

  29. αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ του εμπορικού και κοινωνικού ρόλου του αθλητισμού αναγνωρίζει ω εκ τούτου ότι οι επενδύσεις για την προώθηση της ανάδειξης νέων αθλητών, προπονητικά κέντρων για παιδιά, εγκαταστάσεις και προγράμματα για το κοινωνικό σύνολο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία και την επανεπένδυση των εσόδων από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία προέρχονται από τον επαγγελματικό αθλητισμό και μέσω της ουσιαστικής εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο των αθλητικών μεταδόσεων·

  30. επισημαίνει το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ενώσεων και η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματικού ποδοσφαίρου ζήτησαν από κοινού και επισήμως από την Επιτροπή τη σύσταση μιας επιτροπής κοινωνικού διαλόγου στον τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου· χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή και ενθαρρύνει την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.2.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  42

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Mihael Brejc, Gabriela Creţu, Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

  • [1]  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22.
  • [2]  ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σελ. 16.
  • [3]  ΕΕ C 291 της 30.11.2006, σελ. 143

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (27.3.2008)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό
  (1007/2261(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Toine Manders

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  επισημαίνει ότι η γνωμοδότηση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των μη οικονομικών πτυχών του επαγγελματικού ή του ερασιτεχνικού αθλητισμού·

  2.  σημειώνει ότι ο επαγγελματικός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν αποτελούν απλώς κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο στην Ευρώπη, αλλά και πηγή ουσιαστικών εσόδων δεδομένου ότι δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα·

  3.  σημειώνει ότι οι υπάρχουσες δομές για τον αθλητισμό στην Ευρώπη βασίζονται στην αρχή της ιθαγένειας·

  4.  αναγνωρίζει ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός πρέπει να συμμορφώνεται με κανόνες που απορρέουν από μια πλειάδα πηγών (ΕΚ, κράτη μέλη, αθλητικοί φορείς) με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος αμφιβολίας σε έναν ήδη απροσδιόριστο τομέα·

  5.  επισημαίνει ότι η προσφυγή σε νομικά μέσα σε σχέση με τους κανόνες και τις δομές του αθλητισμού, καθώς και οι παράνομες πρακτικές ορισμένων μάνατζερ έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, ενώ η μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα θα βοηθούσε τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να επωφεληθούν περισσότερο των πλεονεκτημάτων που παρέχει η εσωτερική αγορά και συνιστά την καθιέρωση ευρωπαϊκής πιστοποίησης για τους μάνατζερ παικτών εις τρόπον ώστε να υπάρξει ρύθμιση του θέματος

  6.  σημειώνει ότι η νομολογία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφώσει το νομικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί ο επαγγελματικός αθλητισμός, ορισμένα όμως θέματα χρήζουν περαιτέρω καθοδήγησης σε κοινοτικό ι επίπεδο·

  7.   σημειώνει ότι παρατηρείται συχνά μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εισιτηρίων για μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, κάτι που αποβαίνει σε βάρος του καταναλωτή· τονίζει ότι το συμφέρον του καταναλωτή πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τη διοργάνωση της διανομής εισιτηρίων και ότι θα έπρεπε να διασφαλίζεται η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πώληση εισιτηρίων σε όλα τα επίπεδα·

  8.  καλεί τα κράτη μέλη και τα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών φορέων να προωθήσουν ενεργά τον κοινωνικό και δημοκρατικό ρόλο των οπαδών, στηρίζοντας τη δημιουργία και ανάπτυξη ομοσπονδιών φιλάθλων και προωθώντας τη συμμετοχή αυτών στη διαχείριση και τη διοίκηση του παιχνιδιού·

  9.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία Supporters Direct αποτελεί από αυτήν την άποψη παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αθλητικούς φορείς να προωθήσουν τη διάδοσή του·

  10. επισημαίνει ότι στο βαθμό που οι τηλεοπτικές μεταδόσεις αθλητικών συναντήσεων πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω κωδικοποιημένων και προπληρωμένων σταθμών, θα έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση μέσω του ευρύτερου δυνατού φάσματος μέσων ενημέρωσης και φορέων και υποστηρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να συντάσσουν κατάλογο των αθλητικών εκδηλώσεων από τις οποίες δεν πρέπει να αποκλείεται μεγάλο τμήμα του κοινού στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι μεγάλης κοινωνικής σημασίας ·

  11. υποστηρίζει την αρχή της συλλογικής πώλησης των δικαιωμάτων των ΜΜΕ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη ανακατανομή του σημαντικού αυτού οικονομικού πόρου· τονίζει τη σημασία του μηχανισμού αλληλεγγύης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη δίκαιη αναδιανομή των εσόδων μεταξύ των σωματείων ·

  12. υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου ελέγχου της αγοράς στοιχημάτων στον τομέα του αθλητισμού και διαφύλαξης της ακεραιότητας του αθλητισμού και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα εξασφαλίζει μια λειτουργική αγορά στοιχημάτων στον τομέα αυτό εντός της ΕΕ στη βάση ενός κρατικού ή κρατικά ελεγχόμενου συστήματος χορήγησης αδειών, εγγυώμενη τη λήψη από τα κράτη μέλη των αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων κατά της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια, σεβόμενη τα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων και προλαμβάνουσα την κακή χρήση και τη διαφθορά, καθώς και παρέχουσα τη δυνατότητα μιας σταθερής πηγής χρηματοδότησης για την προώθηση του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού·

  13. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε συνεργασία με τους φορείς αθλητισμού και στοιχημάτων τη δημιουργία ενός λειτουργικού, δίκαιου και βιώσιμου πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα αθλήματα στην Ευρώπη θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από παράνομα στοιχήματα και θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην ακεραιότητα του αθλητισμού·

  14. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νομικό και οικονομικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό αθλητισμό, αναγνωρίζοντας πάντοτε ότι τα θέματα γενικής οργάνωσης και κανόνων που διέπουν τον τομέα αυτό είναι καλύτερο να επαφίενται στους ενδιαφερόμενους, η δε ΕΕ να επεμβαίνει όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.3.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea, Илияна Малинова Йотова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, Šarūnas Birutis, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley, Anja Weisgerber

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7.3.2008)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με το Λευκό Βιβλίο για τον αθλητισμό
  (2007/2261(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Gerardo Galeote

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  A. λαμβάνοντας υπόψη τον ενοποιητικό ρόλο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητά του να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και την εσωτερική συνοχή των περιφερειών,

  1.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συμπερίληψη του αθλητισμού στη Συνθήκη της Λισσαβώνας και σημειώνει την ευκαιρία που αυτό προσφέρει για την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χρήση του αθλητισμού ως μέσου οικονομικής ανάπτυξης, προώθησης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης των υποδομών στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ·

  2.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει ο αθλητισμός, η αθλητική βιομηχανία και ο αθλητικός τουρισμός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ίδρυση μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

  3.  υπογραμμίζει ότι η υψηλού επιπέδου διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα για όλες τις κοινωνικές ομάδες στις υποδομές που σχετίζονται με τον αθλητισμό επηρεάζει θετικά την ποιότητα ζωής τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές· ζητεί από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν υποδομές που σχετίζονται με τον αθλητισμό ως βασική δημόσια υπηρεσία··

  4.  υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός υπόκειται στους γενικούς κοινοτικούς κανόνες για την εσωτερική αγορά, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξία τους σε σχέση με την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή καθώς και την οικονομική ανάπτυξη και επισημαίνει επίσης, ότι το μεγαλύτερο μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής στους δήμους και στις περιφέρειες είναι ουσιώδες μέρος της διαπολιτιστικής συμβίωσης και, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας δημόσια υπηρεσία·

  5.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχία ορισμένων αθλητικών συλλόγων σε διεθνείς διοργανώσεις είναι σημαντική για την ανάπτυξη ορισμένων περιφερειών και χωρών, είτε άμεσα, με τη μορφή της εξαγωγής προϊόντων και αδειών, είτε έμμεσα, με τη μορφή των ωφελημάτων που αποκομίζουν τα κράτη και οι περιφέρειες από τη λειτουργία των συλλόγων τους αυτών ως πολιτιστικών πρεσβευτών· υποστηρίζει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη ή οι περιφέρειες για να διαφυλάξουν ή να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των πιο αξιόλογων σωματείων τους υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι βασικοί κανόνες θα ισχύουν για όλους και τα μέτρα αυτά θα σέβονται το κοινοτικό δίκαιο· τονίζει επίσης ότι η θετική ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και του αθλητισμού στον ελεύθερο χρόνο είναι καθοριστική για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας περιφέρειας, ιδίως για να γίνει η περιφέρεια πιο ελκυστική για τους νέους και να τους κρατήσει εκεί· υποστηρίζει τη συμμετοχή των πιο αξιόλογων αθλητικών σωματείων στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τον αθλητισμό στον ελεύθερο χρόνο και τονίζει ότι η συμμετοχή αυτή συνιστά συνεισφορά για το κοινό·

  6.  επισημαίνει την ύπαρξη μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και κρατών μελών, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα των διαφόρων αθλημάτων, καθώς και σε σχέση με το σχετικό μέγεθος και τη δημοφιλία των κυριοτέρων σωματείων στα δημοφιλέστερα επαγγελματικά αθλήματα· πιστεύει ως εκ τούτου ότι οι διαφορές ως προς τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται κέρδος, παρέχεται υποστήριξη και πραγματοποιείται μια προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ισορροπία στον ανταγωνισμό, είναι τόσο δικαιολογημένες όσο και αναγκαίες· πιστεύει ωστόσο ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική σημασία του αθλητισμού σε όλες τις περιφέρειες και τις μικρότερες οντότητες, είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των αθλητικών σωματείων σε ενέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικούς μηχανισμούς σε σχέση με την αλληλεγγύη αυτή· θεωρεί ότι η κοινωνική δέσμευση των αθλητικών συλλόγων υπέρ του αθλητισμού στον ελεύθερο χρόνο και της χρησιμοποίησης των υψηλής ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων από όλες τις κοινωνικές ομάδες, μπορεί να αποτελέσει κεντρική συνεισφορά στην κοινωνική και οικονομική συνοχή και θεωρεί, για τον λόγο αυτόν, απολύτως απαραίτητη μια τέτοια δέσμευση·

  7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν, ως τμήμα των στρατηγικών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, χρηματοδοτήσεις για υποδομές και προγράμματα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων χρηματοδοτικών μέσων (JEREMIE και JESSICA)·

  8.  προτείνει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την προώθηση της διαμεθοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των επενδύσεων σε υποδομές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αθλητικών γεγονότων· ακόμα, προτείνει να ενθαρρυνθεί η προώθηση του αθλητισμού με τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ)1082/2006 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας[1] ·

  9.  καλεί την Επιτροπή, όταν θα διατυπώνει τις προτάσεις της σε θέματα τόσο ευαίσθητα για την ανάπτυξη του αθλητισμού στα κράτη μέλη όπως είναι τα δικαιώματα εικόνας, η διαχείριση των δικαιωμάτων μετάδοσης ή τα αθλητικά στοιχήματα, να σέβεται απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας και να αποδίδει τη δέουσα προσοχή στην πείρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, καθώς και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που έχει ενδεχομένως πραγματοποιηθεί προς τις περιφέρειες κάθε κράτους μέλους.

  10. υπογραμμίζει το ρόλο των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοργάνωση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλητικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη της υποδομής και την προαγωγή του αθλητισμού και ενός υγιεινού τρόπου ζωής των πολιτών της ΕΕ και ιδίως των νέων που βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης·

  11. συνιστά, η κοινωνική πολιτική των κρατών μελών να λαμβάνει πάντοτε υπόψη το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην ενσωμάτωση των μεταναστών και την ανάπτυξη των αξιών που ενυπάρχουν στον αθλητισμό όπως η συγκατοίκηση, η ανοχή και η αλληλεγγύη·

  12. καλεί τα κράτη μέλη, ενόψει της σημασίας της αθλητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης, να προσφέρουν στους αθλητές και τους μαθητές με αναπηρίες τη δυνατότητα να αθλούνται μαζί με τους άλλους μαθητές τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου·

  13. συνιστά στην Επιτροπή, ενόψει του γεγονότος ότι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας απαιτείται μία οριζόντια προσέγγιση, να ενθαρρύνει την προώθηση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος με την ευκαιρία ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων·

  14. αναγνωρίζει τη σημασία του αθλητισμού για την προστασία της υγείας και για το λόγο αυτό συνιστά να προωθούν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μετάδοσης τη διαφήμιση του αθλητισμού αυτού καθ' εαυτού·

  15. καλεί τα κράτη μέλη, ενόψει του γεγονότος ότι ένας από τους στόχους του λευκού βιβλίου είναι η καθιέρωση της καθημερινής άθλησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να θεσπίσουν ως υποχρεωτική τη σωματική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, από την πρωτοβάθμια μέχρι τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

  16. προτείνει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους από τον αθλητισμό για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τον αθλητισμό τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό επίπεδο·

  17. συνιστά στην Επιτροπή, ενόψει του γεγονότος ότι η επιδίωξη της συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεγάλη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που αθλούνται τακτικά είναι λυπηρά χαμηλό στα νέα κράτη μέλη, να επιδιώξει η ΕΕ τη σημαντική αύξηση αυτού του αριθμού μέσα στην επόμενη πενταετία.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.2.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Oldřich Vlasák

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vladko Todorov Panayotov, Miloslav Ransdorf, Zita Pleštinská, László Surján, Iuliu Winkler

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Janelly Fourtou, Zdzisław Zbigniew Podkański

  • [1]  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 19

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (27.3.2008)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με το Λευκό Βιβλίο για τον αθλητισμό
  (2007/2261(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Neena Gill

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.   επισημαίνει ότι, αν και η ισχύουσα Συνθήκη δεν περιέχει διατάξεις που να χορηγούν ειδική αρμοδιότητα για τον αθλητισμό, ο αθλητισμός δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, και καλύπτεται ειδικότερα από τις διατάξεις σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων (Άρθρο 12 της Συνθήκης), την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (Άρθρο 39), την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών (Άρθρα 43 και 49) και από τους κανόνες για τον ανταγωνισμό (Άρθρα 81 έως 87)· επισημαίνει περαιτέρω ότι οι διατάξεις για την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την υγεία έχουν επίσης επιπτώσεις επί του αθλητισμού·

  2.   δηλώνει ότι ο αθλητισμός πρέπει να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των ανταγωνιζομένων και την ανάγκη εγγύησης της αβεβαιότητας ως προς την έκβαση των αγώνων, γεγονός που θα μπορούσε να αιτιολογήσει την εφαρμογή εκ μέρους των αθλητικών ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενός ειδικού πλαισίου για την παραγωγή και την πώληση των δικαιωμάτων σε σχέση με τις αθλητικές εκδηλώσεις·

  3.   θεωρεί ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού δεν αιτιολογούν την αυτόματη εξαίρεση από τους κανόνες περί ανταγωνισμού της οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας που απορρέει από τον αθλητισμό·

  4.   θεωρεί ότι, ενόψει των μοναδικών χαρακτηριστικών του αθλητισμού, η Επιτροπή θα πρέπει, αφού ζητήσει τη γνώμη των διαφόρων φορέων συμφερόντων και του Κοινοβουλίου, να εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκρίνει ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να αποσαφηνιστεί το όλο ζήτημα της σχέσης μεταξύ του κοινοτικού δικαίου και των "αθλητικών κανόνων" που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του δικαίου αυτού καθώς και το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω δικαίου, και ειδικότερα ο διαχωρισμός μεταξύ των πτυχών εκείνων της οργάνωσης του αθλητισμού που υπόκεινται στο δίκαιο αυτό και εκείνων των κανόνων που δεν υπόκεινται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και έχοντας κατά νου ότι οι αθλητικοί κανόνες που αφορούν θέματα καθαρά αθλητικού ενδιαφέροντος και μη έχοντας ως εκ τούτου καμία σχέση με οικονομική δραστηριότητα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης· θεωρεί ότι ο διαχωρισμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διάκριση μεταξύ επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλητικών διοργανώσεων· επισημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί, που σχετίζονται με την ειδική φύση και περιεχόμενο των αθλητικών εκδηλώσεων, είναι συμφυείς με την οργάνωση και την ορθή διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων και δεν μπορεί να θεωρείται ότι συνιστούν περιορισμό των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα περιοριστικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό θα είναι ανάλογα με το νόμιμο και αυθεντικό επιδιωκόμενο αθλητικό συμφέρον·

  5.   ζητεί από τους αθλητικούς οργανισμούς να αποδεχθούν το δικαίωμα προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την αρχή της αυτορρύθμισης στον αθλητισμό, τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου και τις αρχές που διέπουν τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων·

  6.   είναι της γνώμης ότι το να βασιζόμαστε απλώς στο Δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφασίζει σε τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας έχει ως αποτέλεσμα μια μη ικανοποιητική ανά περίπτωση προσέγγιση και μια έλλειψη ασφάλειας δικαίου, ιδίως επειδή η συλλογιστική στη νομολογία δεν είναι πάντοτε σαφής ή συνεπής, όπως μαρτυρεί η σειρά των υποθέσεων από τη Walrave έως τη Meca-Medina· επισημαίνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα του διαχωρισμού των εμπορικών πτυχών των αγωνιστικών εκδηλώσεων από τα αμιγώς αθλητικά θέματα, που είναι τέτοιος ώστε ορισμένα θέματα να πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση και ως εκ τούτου αντιτίθεται σε κινήσεις που αποσκοπούν σε απαλλαγές κατά κατηγορία από τους κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης·

  7.   επισημαίνει ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μάνατζερ των παικτών καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ[1] στο πλαίσιο της οποίας το επάγγελμα υπόκειται σε εθνικούς κανόνες·

  8.   θεωρεί ότι οι παράνομες πρακτικές εκ μέρους ορισμένων μάνατζερ παικτών (διαφθορά, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, εμπόριο ανηλίκων παικτών) θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν την έγκριση μιας νομοθετικής πράξης προβλέπουσας τις ελάχιστες επαγγελματικές απαιτήσεις για την επαγγελματική αυτή κατηγορία (γνώση συγκεκριμένων θεμάτων, κύρος, απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, όπως συνεπεία διπλής εκπροσώπησης κλπ)·

  9.   υποστηρίζει θερμά το σύστημα της UEFA για άδεια λειτουργίας σωματείων και ζητεί την έγκριση των βέλτιστων αυτών πρακτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο·

  10.  θεωρεί ότι αν και η κεντρική εμπορία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων συνιστά οριζόντιο περιορισμό του ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 81(1) της Συνθήκης, παράγει και θετικά αποτελέσματα κατά την έννοια του άρθρου 81(3) και ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις αρχές της αλληλεγγύης μεταξύ των σωματείων, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αντικειμενικότητας·

  11.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ρυθμιστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την προστασία του αθλητισμού από την οποιαδήποτε ανάρμοστη επιρροή συνδεόμενη με τις στοιχηματικές δραστηριότητες· πιστεύει ότι υφίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να μειωθεί η προσφορά στοιχηματικών ευκαιριών και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ οικονομικών συμφερόντων μιας εταιρείας στοιχημάτων και της έκβασης αθλητικών αγώνων· καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την ιδιοκτησία αθλητικών σωματείων ή την εμπορική εμπλοκή σε αυτά (πχ χορηγία) σε εταιρείες στοιχημάτων καθώς και τους δεσμούς των εταιρειών αυτών με αθλητικούς παράγοντες εκτός από την περίπτωση που οι εν λόγω εταιρείες αποκλείουν το σχετικό σωματείο και παράγοντα από τις στοιχηματικές τους δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού·

  12.  ζητεί συγκεκριμένα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν με τους αθλητικούς παράγοντες και τους παράγοντες του στοιχήματος το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός λειτουργικού, δίκαιου και βιώσιμου πλαισίου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλα τα αθλήματα στην Ευρώπη θα μείνουν αλώβητα από τη μάστιγα των παρανόμων στοιχηματικών δραστηριοτήτων και θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού στοιχηματίζοντος κοινού·

  13.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών στη λήψη μέτρων για την προστασία του δικαιώματος στην ενημέρωση και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευρεία πρόσβαση του κοινού στην τηλεοπτική κάλυψη εθνικών και διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων μεγάλης σημασίας για την κοινωνία όπως οι ολυμπιακοί αγώνες, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της UEFA·

  14.  τονίζει τον ταχέως μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής αθλητικής οικονομίας που βασίζεται όλο και περισσότερο στις επενδύσεις και την ανάπτυξη καινοτόμου αθλητικού περιεχομένου μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών· αναγνωρίζει την ανάγκη προληπτικών μέτρων προκειμένου να μην υποσκαφθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και υπεραξίας, ελαχιστοποίησης της πειρατείας και μείωσης των περιθωρίων για παράνομες δραστηριότητες στο διαδικτυακό περιβάλλον·

  15.  εκφράζει ανησυχία για την ενίοτε συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από χρήστες των κοινωνικών ιστοσελίδων του διαδικτύου· αναγνωρίζει τη συναρπαστική ανάπτυξη του "δημιουργούμενου από το χρήστη" περιεχομένου αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο κατάχρησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· θεωρεί ότι όπου η τεχνολογία επιτρέπει ένθετη ή συνημμένη ταυτοποίηση μιας ένδειξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν είναι παράλογο να απαιτείται κάποια διύλιση προκειμένου να διερευνείται η ένδειξη αυτή από τους παρόχους της υπηρεσίας των ιστοσελίδων καθώς και περισσότερο προορατικές διαδικασίες λήψης· θεωρεί ωστόσο ότι είναι επιθυμητή κάποια τυποποίηση της τεχνολογίας προκειμένου η διαδικασία διύλισης να μην είναι υπερφορτωμένη·

  16.  αναγνωρίζει τις εύλογες ανησυχίες των αθλητικών ομοσπονδιών σε σχέση με το "μάρκετινγκ παγίδα"· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η νομοθεσία περί εμπορικού σήματος και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί πάντοτε να είναι τόσο ευρεία ώστε να προλαμβάνει την παρασιτική αυτή πρακτική· παρατηρεί ότι η αναθεώρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί παραποίησης που υφίσταται σε ορισμένα κράτη μέλη ίσως δείξει τρόπους για πιθανές λύσεις.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.3.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Γεώργιος Παπαστάμκος, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriela Creţu

  • [1]  ΕΕ L 255, 30.9.2005, σελ. 22

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (27.3.2008)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό
  (2007/2261(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Esther De Lange

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια «πολιτική βάσει πληροφοριών» για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της ελευθερίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων·

  2.  υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός (και ειδικότερα ορισμένα αθλήματα, που έχουν ήδη γίνει επαγγελματικά) έχουν καταστεί ή καθίστανται σταδιακά παγκοσμιοποιημένο εμπόριο το οποίο εγγράφεται σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά και σε μία λογική παγκοσμιοποίησης·

  3.  υπογραμμίζει ότι η παγκοσμιοποιημένη αυτή λογική μεταβάλλει τις σχέσεις μεταξύ των αθλητικών παραγόντων και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, ενώ οι τρόποι αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων διαφέρουν στα διάφορα κράτη μέλη, πράγμα που καθιστά απαραίτητη την αναζήτηση αρμονικών και συνεπών πολιτικών λύσεων, με σεβασμό στις αρχές και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο σύνολο των διατάξεων των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  4.  υπογραμμίζει την ανάγκη –εκτός της υιοθέτησης προληπτικών, αποτρεπτικών και κατασταλτικών μέτρων– για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ικανή να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε μια στρατηγική που θα έχει σχεδιασθεί για να ενισχύει τις μη κατασταλτικές πτυχές της ανταπόκρισης στις προκλήσεις, με έντονη επικέντρωση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

  5.  εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω της NFIP (εθνική αστυνομική μονάδα πληροφόρησης για το ποδόσφαιρο, αρμόδια για τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων κινδύνων και των στοιχείων που αφορούν οπαδούς υψηλού κινδύνου) και του εγχειριδίου για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία, που μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτή την «πολιτική βάσει πληροφοριών»· καλεί, επίσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την μεταξύ τους συνεργασία και να αναπτύξουν περαιτέρω και να εκσυγχρονίσουν αυτήν την προσέγγιση όπου είναι απαραίτητο·

  6.  προτρέπει θερμά τα κράτη μέλη και όλες τις οργανώσεις και τα θεσμικά όργανα που έχουν αρμοδιότητες επί αθλητικών δραστηριοτήτων να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους στον αγώνα κατά της χρήσης, προμήθειας και πώλησης παράνομων προϊόντων ντόπινγκ·

  7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εμπορία και εκμετάλλευση ανήλικων αθλητών/αθλητριών και πιστεύει ότι απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η «εγχώρια πρωτοβουλία» δεν οδηγεί σε εμπορία παιδιών·

  8.  προτρέπει την Επιτροπή να αφιερώσει στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων ένα μέρος της ενδεχόμενης μελλοντικής προπαρασκευαστικής δράσης της στον τομέα του αθλητισμού·

  9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα σχετικά μέτρα προκειμένου να εμποδίσουν την ενθάρρυνση εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, για παράδειγμα την καταναγκαστική πορνεία και κάθε άλλη πρακτική που παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, στο πλαίσιο σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων·

  10. υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων με σκοπό την πρόληψη ρατσιστικών συμπεριφορών για σοβαρή παρακολούθηση της επιβολής της νομοθεσίας περί ρατσισμού, ξενοφοβίας και κάθε είδους βίας και διακρίσεων στο πλαίσιο των αθλητικών διοργανώσεων, μη αποκλειομένης και της αυστηρής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν στις πολιτικές τους μέτρα για την προώθηση αξιών όπως η αλληλεγγύη, η ανοχή και η καταπολέμηση των διακρίσεων·

  11. ζητεί από τα κράτη μέλη να εντάξουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις φάσεις των αθλητικών πολιτικών, με σκοπό να συνεχίσει να μειώνεται η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο στο επίπεδο της εκπροσώπησης στους αθλητικούς οργανισμούς όσο και στο επίπεδο της αμοιβής καθώς και της πραγματικής συμμετοχής στον αθλητισμό, ώστε να εξισωθούν τα προσωπικά αλλά και τα κοινωνικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τον αθλητισμό·

  12. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη των συστημάτων αδειοδότησης αθλητικών σωματείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύει ότι τέτοια συστήματα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας, καθώς και την προστασία των ανηλίκων και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

  13. υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να καταπολεμηθούν αποτελεσματικότερα οι διάφοροι τύποι εγκλημάτων, που διαπράττονται κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή στον χώρο του αθλητισμού (όπως η προμήθεια και η χρήση προϊόντων ντόπινγκ, η εμπορία ανθρώπων κ.λπ).

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.3.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Αθανάσιος Παφίλης, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Владимир Уручев, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Μανώλης Μαυρομμάτης

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (29.2.2008)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό
  (2007/2261(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pia Elda Locatelli

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  A.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον αθλητισμό εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών,

  B.       λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στον αθλητισμό υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και της διοίκησης,

  1.        καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την ίδια στήριξη και τις ίδιες δυνατότητες σε επίπεδο φυσικής αγωγής και αθλητισμού σε γυναίκες και σε άνδρες, εκπονώντας πιο ισότιμα αθλητικά προγράμματα, με στόχο την επανόρθωση των υφισταμένων ανισοτήτων·

  2.        εκφράζει την ικανοποίησή του για τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό που πραγματεύεται διεξοδικά τα σχετικά με τον αθλητισμό θέματα· λυπάται, ωστόσο, που δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου, συγκεκριμένα σ 'ό,τι αφορά την ίση αμοιβή για ίσες αξίες και το γεγονός ότι οι αθλήτριες κερδίζουν λιγότερα σε σχέση με τους άνδρες συναθλητές τους,

  3.        λαμβάνει υπόψη τη στήριξη της Επιτροπής για το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών και ευρείας πρόσβασής τους στις μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων·

  4.        παραπέμπει σε μελέτες σύμφωνα με τις οποίες μόνον το 10% του συνόλου των αθλητικών ειδήσεων και της κάλυψης των αθλητικών ειδήσεων εστιάζεται στον γυναικείο αθλητισμό· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών και στον αθλητικό τομέα ως προς τα μέσα ενημέρωσης·

  5.        ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβλέπουν την χρησιμοποίηση των κρατικών κεφαλαίων που προορίζονται για τον αθλητισμό, ελέγχοντας εάν είναι ίσα καταμερισμένα σε συνάρτηση με τις ανάγκες των αθλητών των δύο φύλων·

  6.        ζητεί από τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να προσφέρουν στις γυναίκες τη δυνατότητα σταδιοδρομίας στους τομείς που συνδέονται με τον κόσμο του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων λήψεως αποφάσεων·

  7.        ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αθλητική δραστηριότητα των γυναικών όχι μόνο από πολύ μικρή ηλικία αλλά σε όλη τη ζωή τους, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, δεδομένου ότι σήμερα οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και, συνεπώς, το ενεργό μέρος της ζωής τους διαρκεί περισσότερο·

  8.        ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προστασία των γυναικών στον αθλητισμό μέσω της προώθησης αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης, προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και σοβαρών κυρώσεων κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και εκμετάλλευσης στον αθλητισμό·

  9.        καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των αθλητικών δραστηριοτήτων των γυναικών προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή γυναικείων προτύπων αναφοράς και να ξεπερασθούν τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο·

  10.      ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τις επιδόσεις των γυναικών στις αθλητικές δραστηριότητες με τον ίδιο τρόπο όπως κι αυτές των ανδρών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κανονισμοί για τους αθλητικούς αγώνες βάσει των οποίων τα βραβεία που θα απονέμονται θα είναι ισότιμα για άνδρες και γυναίκες, ώστε να μην γίνονται διακρίσεις·

  11.      υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που ασκούν μια αθλητική δραστηριότητα σε ανταγωνιστικό επίπεδο μη επαγγελματικό δεν απολαμβάνουν κρατικής προστασίας σε θέματα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και ατυχημάτων ούτε της στήριξης της μητρότητας και της πατρότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν διατάξεις για το θέμα αυτό που θα εξασφαλίζουν την δέουσα κάλυψη·

  12.      υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής ιατρικών συμβουλών στις γυναίκες σχετικά με τα δυνητικά οφέλη από την άσκηση φυσικής δραστηριότητας κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία, μεταξύ των οποίων η βελτίωση του κυκλοφορίας του αίματος και ο περιορισμός ορισμένων ενοχλήσεων της εγκυμοσύνης, όπως η δυσκοιλιότητα και η κόπωση, καθώς και η μείωση του άγχους και των σωματικών και συγκινησιακών εντάσεων·

  13.      ζητεί από τα κράτη μέλη να προσδώσουν μεγαλύτερη αίγλη, στα σχολικά προγράμματα για τα αγόρια και τα κορίτσια, στις αθλητικές δραστηριότητες, με στόχο να ενθαρρυνθούν και να εκπαιδευθούν προκειμένου να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, στηρίζοντας συγχρόνως την πρόσβαση στην σταδιοδρομία στον αθλητισμό και την εξέλιξη σε αυτήν·

  14.      υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση της συμμετοχής των κοριτσιών σε αθλητικές δραστηριότητες, στην κολύμβηση ή στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο λόγω διαφορετικής πολιτιστικής παράδοσης δεν δικαιολογείται από κανένα πολιτισμό ή θρησκεία και δεν πρέπει να επιτρέπεται·

  15.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πρόληψη και τον έλεγχο της υγείας των νεαρών αθλητών και να εξασφαλίζουν τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

  16.      καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη λειτουργία αθλητικών οργανώσεων, ενώσεων και σωματείων τα οποία διοργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες για ηλικιωμένους, ιδίως δε για γυναίκες·

  17.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση των κοριτσιών και των αγοριών στον αθλητισμό και την παράνομη διακίνηση παιδιών, μέσω της αυστηρής εφαρμογής των υφισταμένων νόμων και διατάξεων· θεωρεί ότι είναι ευκταίο ένα υψηλότερο επίπεδο νομικής ασφάλειας, ιδίως κατά την εφαρμογή του "κανόνα των παικτών εγχώριας προέλευσης".

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.2.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Άννυ Ποδηματά, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Μανώλης Μαυρομμάτης, Milan Gaľa, Tunne Kelam, Małgorzata Handzlik

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  1.4.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Maria Badia i Cutchet, Κατερίνα Μπατζελή, Ivo Belet, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Mihaela Popa, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Christel Schaldemose, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser