ДОКЛАД относно търговски и икономически отношения с държавите от Югоизточна Азия (ASEAN)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Комисия по международна търговия
Докладчик: Glyn Ford

Процедура : 2007/2265(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0151/2008
Внесени текстове :
A6-0151/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно търговски и икономически отношения с държавите от Югоизточна Азия (ASEAN)

(2007/2265(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции относно двустранните търговски преговори, и по-специално тази от 13 декември 2007 г. относно търговските и икономически отношения с Корея[1],

–   като взе предвид Хартата на ASEAN (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия), подписана на 20 ноември 2007 г. на 13-ата среща на високо равнище на ASEAN в Сингапур,

–   като взе предвид своите резолюции относно Бирма, сред които най-скорошни са тези от 6 и 27 септември 2007 г.[2],

–    като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. относно помощта на ЕС за търговия[5],

–   като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването на достойни условия на труд за всички[6],

–   като взе предвид своята резолюция от 3 юни 2003 г. относно регионални зони за свободна търговия и търговска стратегия в Европейския съюз[7],

–    като взе предвид предложението за регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (

COM(2007)0602),

–   като взе предвид Съобщението от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Глобална Европа: Конкуренция на световно ниво. Принос към стратегията за растеж и заетост на ЕС" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид проучването, озаглавено "Икономическото въздействие на потенциално споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и ASEAN" от CEPII-CERIM от 3 май 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на министрите от Четвъртата министерска конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха, и по-специално параграф 44 от нея относно специалното и диференцирано третиране,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи, както и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6‑0151/2008),

A. като има предвид, че Европейският съюз следва да продължава да дава приоритет на основана на правила многостранна търговска система, установена от Световната търговска организация (СТО), която предлага най-добри възможности за лоялна и справедлива международна търговия, като установява подходящи правила и гарантира тяхното спазване,

Б.  като има предвид, че успешното, балансирано договаряне на Програмата за развитие от Доха дава най-голяма надежда за оказване на помощ на развиващите се страни при тяхната интеграция в международната търговска система,

В.  като има предвид, че междурегионалните търговски споразумения могат да допълват многостранната система, като насърчават интеграцията и включат въпроси, за които понастоящем е трудно да се постигне многостранно споразумение,

Г.  като има предвид, че като цяло ASEAN би била петият по големина търговски партньор на ЕС и че ЕС би бил вторият по големина търговски партньор на ASEAN и водещият инвеститор в региона,

Д. като има предвид, че ASEAN обхваща отличаващ се с разнообразие регион, като три от нейните държави-членки са сред най-слабо развитите страни, а в други доходът на глава на населението надвишава този в много държави-членки на ЕС,

Е.  като има предвид, че страните от ASEAN имат различни икономически характеристики и тези разлики ще играят важна роля при финализирането на споразумението за свободна търговия между ЕС и ASEAN,

Ж. като има предвид, че проучванията показват, че споразумение между ЕС и ASEAN ("споразумението") би донесло значими икономически предимства за двете страни, но че може да се наложат допълнителни мерки за насърчаване на справедливото разпределение на придобитото,

З.  като има предвид, че споразумение за партньорство и сътрудничество, което съдържа приложими на практика клаузи за правата на човека, е предпоставка за сключване на споразумение за свободна търговия от страна на ЕС с която и да е страна,

И.  като има предвид, че адекватният и взаимен достъп до пазарите на ЕС и ASEAN при пълно зачитане на различните икономически позиции на членовете на ASEAN, и по-специално на най-бедните най-слабо развити страни, ще увеличи потока на стоки и услуги, ще увеличи нововъведенията и ще даде тласък на икономическия растеж и на двете страни,

Й.  като има предвид, че следва надлежно да се вземе под внимание ефективната защита на правата на интелектуална собственост, включително географските указания и наименованията за произход,

1.  счита, че едно амбициозно споразумение ще бъде от голяма полза и за двете страни и въпреки че едно висококачествено споразумение е по-важно от напрегнатия график, е обезпокоен от бавния темп на преговорите; подчертава значението на постигането на конкретни резултати за стопанските среди в ЕС чрез подобряване на достъпа до пазара;

2.  счита, че успешната Програма за развитие от Доха остава търговски приоритет за ЕС и би желал преговорите с ASEAN да я допълват; счита, че предложеното споразумение за свободна търговия трябва да зачита в пълна степен правилата на СТО;

3.  счита, че междурегионалните споразумения могат да допълват успешно многостранната система, при условие че са широкообхватни и амбициозни и далеч надхвърлят тарифните намаления с цел отварянето на пазари, заедно с прилагането на технически, социални и екологични стандарти;

4.  подчертава, че бъдещият растеж на Съюза в областта на промишлеността зависи от отвореността към външната търговия и инвестициите, основаващи се на справедливи правила;

5.  изразява съжаление, че на проведената през ноември 2007 г. в Сингапур среща на високо равнище между ЕС и ASEAN някои разпоредби, отнасящи се до деловите практики и поведение, не бяха разгледани задълбочено, като по този начин бяха възпрепятствани инвестиции на ЕС в страни от ASEAN;

6.  подчертава значението на засилване на регионалната икономическа интеграция между страните от ASEAN; призовава Комисията да предостави техническо съдействие и по възможност допълнителна подкрепа, за да улесни това укрепване;

7.  счита, че ако се окаже, че определени страни от ASEAN имат резерви относно подписването на споразумение за свободна търговия, тогава страните, които желаят да участват, следва да получат възможността да подписват двустранни споразумения за свободна търговия;

8.  настоятелно призовава страните постепенно да намалят или премахнат всички бариери пред търговията със стоки и услуги, като същевременно зачитат изцяло различните икономически позиции в рамките на региона на ASEAN;

9.  настоятелно призовава Комисията да гарантира прозрачност и ефективни правила за обществените поръчки, конкуренцията и инвестициите, правата на интелектуална собственост, държавните помощи и други субсидии в рамковото споразумение между ЕС и ASEAN; подчертава значението на услугите в търговските отношения между ЕС и ASEAN;

10. подчертава, че търговските и инвестиционни споразумения с ASEAN следва да гарантират:

(i)     подобряване и опростяване на правилата за произход,

(ii)     хармонизиране на стандартите, включително стандарти на безопасност на продуктите, защита на децата и хуманно отношение към животните,

(iii)    регулаторна прозрачност и опростяване на бюрократичните процедури,

(iv)    премахване на дискриминационните такси;

Секторни въпроси

11. счита, че нетарифните бариери са не по-малко важни от тарифните намаления и е особено обезпокоен относно ограниченията върху бизнес услугите, при които намаляването на неоправдани ограничения би позволило на фирми от ASEAN достъп до по-евтини и по-ефикасни банкови, застрахователни и правни услуги;

12. подчертава значението на правата на интелектуална собственост и призовава да се даде приоритет на тяхното ефективно прилагане, в частност в областта на дизайна, звукозаписната дейност и други продукти с културна стойност, както и по отношение на географските указания и наименованията за произход; изисква от Комисията да се противопостави на бариерите, независимо от правото на страните да регулират секторите, като напр. аудиовизуалния, които играят ключова роля за запазването на културното разнообразие;

13. счита за особено важна борбата срещу фалшивите фармацевтични продукти, които водят до нелоялна конкуренция и опасност за потребителите; същевременно изтъква, че нищо в споразумението не бива да води до пречки от правен или практически характер пред използването в максимална степен на гъвкавите разпоредби от Декларацията относно Споразумението ТРИПС и пред достъпа до лекарства и призовава преговарящите от страна на Комисията обстойно да вземат предвид точките, изложени в гореспомената резолюция на Парламента от 12 юли 2007 г. във връзка с този въпрос;

14. вярва, че аспектите от споразумението, които засягат обществените поръчки, следва да отчетат различията в равнището на развитие на държавите-членки на ASEAN и да уважат правото на всички участници да регулират обществените услуги, в частност тези, които са свързани с основните потребности;

15. счита, че споразумението следва да има за цел насърчаването на увеличаване на прозрачността и отчетността по отношение на направените от държавните инвестиционни фондове инвестиции;

16. счита, че е необходимо по-подробно целенасочено разглеждане на рибната промишленост и в частност на сектора за риба тон с оглед на силното социално-икономическо въздействие, което пълното и незабавно либерализиране на тарифите би оказало върху този чувствителен сектор, както потвърди Комисията в своето проучване относно сектора, проведено по искане на Парламента;

17. подчертава значението на спазването на санитарно-хигиенните правила в рибната промишленост като средство да се постигне подобряване и засилване на развитието на промишлеността в тези страни, както и справедлива конкуренция с рибната промишленост на ЕС;

18. призовава икономическото сътрудничество между регионите да обхване и областта на макроикономиката, включително сътрудничеството в областта на данъчното облагане и статистиката, приемането на международни одитни и счетоводни стандарти и мерките за борба срещу корупцията и прането на пари;

19. призовава ЕС и ASEAN да засилят сътрудничеството в борбата срещу трафика на хора, секс туризма и фалшифицирането; приветства ангажиментите, поети от членовете на ASEAN, за борба срещу наркотиците, като същевременно ги призовава да подкрепят мораториума на ООН върху смъртното наказание; приветства Филипините за премахването на смъртното наказание;

20. призовава ЕС и ASEAN да задълбочат сътрудничеството си в областта на общественото здраве и по-специално в областта на борбата срещу заболявания като СПИН, Тежък остър респираторен синдром (ТОРС) и птичи грип, както и в областта на противодействието на изменението на климата, а също и насърчаването на безопасността на храните;

21. счита, че конкурентоспособността на Съюза спрямо страните от ASEAN зависи от подобряване качеството на образованието, обучението и научноизследователската дейност в Съюза и създаването на новаторски продукти и услуги;

22. счита, че търговските, инвестиционните, научните и изследователските споразумения би следвало да засягат проблеми, специфични за даден отрасъл, като например:

(i)     електрически крушки с ниска консумация на електрическа енергия,

(ii)     предотвратяване на природни бедствия и възстановяване след тях,

(iii)    туристическия сектор, и по-специално малките и средни предприятия,

(iv)    свободно движение на изследователи, представители на деловите среди и туристи,

(v)    сътрудничество между изследователски центрове в ЕС и страните от ASEAN и обмен на научноизследователски постижения;

(vi)    аерозолни опаковки;

23. препоръчва енергийната политика на ЕС спрямо страни от ASEAN да се съсредоточи върху:

(i)     недискриминационни условия за лицензиране и търговия, отнасящи се до енергийните продукти,

(ii)     подобряване на капацитета за производство и износ на енергия,

(iii)    развиване на транспортната инфраструктура за енергийни продукти,

(iv)    разнообразяване на енергийните източници,

(v)    премахване на граничните налози върху енергийните продукти,

(vi)    взаимни споразумения относно енергоспестяването, ограничаване на изменението на климата и намаляване на емисиите на парникови газове, включително евентуални взаимни договорености за търговия с емисионни квоти с цел да бъде избегнато нанасянето на щети на промишлеността в Съюза.

24. би приветствал развитието на съвместни научноизследователски проекти, които да се провеждат от научноизследователски организации в ЕС и страните от ASEAN и настоява Комисията да предприеме мерки за улесняването на подобни договорености;

25. припомня необходимостта от защита на промишлеността в ЕС срещу дъмпинг от износители от ASEAN и от предотвратяване на такъв дъмпинг посредством ранната намеса от страна на преговарящите по търговските въпроси за Съюза;

Специфични за отделните държави въпроси

26. подчертава, че планът за тарифни намаления следва да отчете в пълна степен различията в икономическото състояние на държавите-членки на ASEAN;

27. счита, че по-бедните държави-членки на ASEAN, които не са сред най-слабо развитите страни, следва да се ползват с гъвкави разпоредби, които да са в общи линии еквивалентни на предвидените в споразуменията за икономическо партньорство за страни със сравнимо равнище на доходите;

28. призовава Комисията, в подходящ момент от преговорите, да покани Камбоджа и Лаос да уточнят дали биха се присъединили към споразумението и, в случай че потвърдят, да поиска от Съвета да преразгледа предоставения от него мандат за преговори, за да стане възможно включването им;

29. счита, че текущото положение в Бирма прави невъзможно включването на страната в споразумението;

30. счита, че решение на проблема с банковата тайна в Сингапур, който не допуска сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество, е изключително важно с оглед на бъдещо междурегионално споразумение за свободна търговия;

Устойчиво развитие

31. счита, че амбициозна глава относно устойчивото развитие би представлявала съществена част от всяко споразумение и подчертава, че прилагането на тези договорени стандарти е от съществено значение;

32. призовава към това всяко споразумение да включва обвързващи социални и екологични клаузи, които ангажират страните с ратифицирането на ключовите конвенции на Международната организация на труда и с гарантирането на ефективното им изпълнение, по-специално по отношение на детския и принудителния труд, чието изкореняване е важно предизвикателство пред МОТ, както се изтъква в нейния доклад, озаглавен „Преустановяване на детския труд: в пределите на постижимото“;

33. приканва Комисията да обмисли начини за осигуряване на стимули за страни, които подобряват трудовите норми, за да се гарантира, че разпространението на споразумения за свободна търговия не намалява желанието за придобиване на статус GSP+ (в контекста на обща система за преференции), като същевременно проучи възможността за въвеждане на клауза, свързана с ратифицирането на основни конвенции на ООН и МОТ относно човешките и трудовите права, по-специално отнасящите се до детския и принудителния труд;

34. подчертава, че след влизането в сила на споразумението за свободна търговия между ЕС и ASEAN, следва да се приемат мерки, за да се избегне подкопаване на предимствата, с които се ползват най-слабо развитите страни по отношение на достъпа на техните продукти до ЕС;

35. вярва, че Форум за търговия и устойчиво развитие, с участието на организации на работниците и работодателите и представители на гражданското общество, би играл полезна роля при гарантирането, че по-голямото отваряне на пазара се съпътства от повишаване на екологичните и социалните стандарти;

36. предлага създаването на механизъм, според който признати организации на работници и работодатели да могат да представят искания за действие, които да бъдат разглеждани в определен срок от време и които биха могли да доведат до текущи ответни действия или разпоредби за преразглеждане с цел поддържане на натиска спрямо нарушенията на правата на работниците;

37. очаква ранното публикуване на оценката на въздействие върху устойчивото развитие, която трябва да бъде налице достатъчно рано, за да позволи широкообхватна публична консултация, така че резултатите от нея да могат да повлияят върху изхода от преговорите, по-специално по отношение на мерките, които може да са необходими за смекчаване на отрицателното въздействие върху определени групи или сектори;

38. счита, че оценката на въздействието върху устойчивото развитие следва да обърне специално внимание на въздействието на либерализирането на търговията върху равнопоставеността на половете, особено в сектори като селското стопанство, текстилната промишленост и обработката на продукти за износ;

39. призовава Комисията и представителите на страните от ASEAN да обърнат особено внимание на последиците от споразумението за дребните земеделски производители в региона и да гарантират засилването на семейното и устойчивото селскостопанско производство, а не неговото отслабване;

40. счита, че мерките за борба срещу обезлесяването и за защита и подобряване на състоянието на тропическите гори играят важна роля в борбата срещу изменението на климата, както и допринасят за запазването на биологичното разнообразие; следователно счита, че едно споразумение за партньорство и сътрудничество следва да насърчава единствено търговията с устойчиви от екологична гледна точка биогорива, и че страните от ASEAN следва да бъдат подпомогнати в усилията им за справяне с незаконната сеч;

41. призовава партньорите по преговорите да се уверят, че споразумението включва механизми за защита на традиционните и обичайните права на коренните жители и местните общности по отношение на използването на техните гори, когато провеждат дейности по управление на горите и прилагат системи за лицензиране, и да засилят капацитета на националните парламенти и гражданското общество, в т. ч. на коренните жители и местните общности, за участие във вземането на решения относно опазването, използването и управлението на природните ресурси, както и за определяне и защита на техните права по отношение на земята;

42. счита, че както щадящите околната среда продукти, така и произведените за справедлива търговия стоки („fair trade”) следва да претърпят намаляване на тарифите по-бързо отколкото други стоки и да получат ускорен достъп до пазара на ЕС; изисква Комисията да разгледа актуализиране на митническата номенклатура, за да се вземат предвид тези специфични продукти;

Политически съображения

43. признава нарастващата роля на ASEAN като движеща сила за стабилност и благоденствие в региона; приветства даването на нов импулс на отношенията между ЕС и ASEAN на срещата на високо равнище в Сингапур през 2007 г.; счита, че съществуват големи възможности за сътрудничество между ЕС и ASEAN, които са поели ангажимент за регионална интеграция;

44. отбелязва, че мерките за активизиране на икономическите и търговските отношения между ЕС и ASEAN ще спомогнат за укрепване на отношенията като цяло между двата региона и ще поощрят постигането на допълнителен напредък по отношение на политическото сътрудничество и сигурността, насърчаването на демокрацията и правата на човека, в областта на енергетиката/изменението на климата и околната среда, както и в социалната и културната сфера и в областта на сътрудничеството за развитие;

45. приветства постигнатия напредък по отношение на интеграцията на ASEAN и подписването на устава на тази организация с надеждата, че неговите разпоредби ще влязат в сила във възможно най-кратък срок;

46. припомня, че правата на човека и демокрацията са основни ценности за ЕС и изисква те да бъдат неразделна част от преговорите с ASEAN, по-специално по отношение на споразуменията за партньорство и сътрудничество; отново изтъква значението, което Европейският парламент отдава на политическите реформи и реформите в областта на гражданските права, и приветства създаването, чрез устава на ASEAN, на органа по правата на човека и поетия от него недвусмислен ангажимент за укрепване на демокрацията, за усъвършенстване на доброто управление и на принципа на правовата държава, както и за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи; поради това смята, че ASEAN може да допринесе конструктивно за насърчаване на тези ценности в региона;

47. приветства изборите в Тайланд; призовава за реален процес на демократизация и национално помирение в Бирма, което трябва да включва пълното участие на опозицията и на етническите групи, и призовава за незабавното освобождаване на Aung San Suu Kyi и на всички политически затворници, както и за нормализиране на дейността на политическите партии; изразява подкрепата си за дейността на специалните представители на ООН и ЕС; отправя искане към Съвета да продължи да прилага ограничителните мерки срещу правителството на Бирма, да следи положението отблизо, както и да преразгледа тези мерки, ако събитията в страната изискват това; отправя искане към членовете на ASEAN, както и към Китай и Индия, да окажат натиск върху Бирма;

48. подчертава значението на продължаващото сътрудничество за борба срещу тероризма и за управление на кризи и бедствия и приветства осъщественото наскоро сътрудничество във връзка с мисията за наблюдение в Ачех;

Ролята на Европейския парламент

49. очаква Договорът от Лисабон да влезе в сила преди приключването на преговорите, което ще отстрани всякакво съмнение относно необходимостта от съгласие от страна на Парламента по отношение на този вид споразумение; призовава Комисията да предостави мандата за преговори в по-голяма степен на разположение на Парламента и да се консултира редовно с него в хода на преговорите, за да гарантира, че резултатът от тях получава широка подкрепа;

o

o o

50. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните от ASEAN, и генералния секретар на ASEAN.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

The proposed agreement with ASEAN forms part of a wider strategy of bilateral and inter-regional negotiations with trading partners, set out in the Commission’s Communication "Global Europe: Competing in the World". Negotiations are also underway with India and Korea although the ASEAN case raises particular issues in view of the multiplicity and diversity of the negotiating partners.

Considered as a single entity, ASEAN would be the EU’s 5th trading partner, ranking ahead of Japan. Its population is similar to that of the EU but there is a wide variation in income per head, ranging from Singapore, with a GDP per head comparable to that of France or the UK, to three Least Developed Countries (LDCs), namely Burma, Cambodia and Laos. ASEAN has signed an FTA with Korea and is in negotiations with regional partners including Australia, China, India, Japan and New Zealand, while individual countries have concluded or are negotiating such agreements with other leading trading nations.

This report supports the concept of an FTA with ASEAN provided that the agreement meets certain key conditions. In line with the standard position of the Parliament, a Partnership and Cooperation Agreement (PCA) should be a precondition for concluding a trade agreement with any country. And it should be possible to suspend preferential tariffs granted under the FTA were there to be persistent breaches of core elements of the PCA and, in particular, the human rights clauses.

The role of inter-regional trade agreements

Negotiating an agreement with a region made up of ten independent countries is more complicated and time-consuming than an agreement with a single country. Yet, at the same time, interregional agreements offer major, non-zero sum gains including from the promotion of regional integration, which strengthens partner countries' economies and reduces the variety of regulations with which EU companies have to comply.

The ASEAN leaders' decision, in Singapore on 20 November 2007, to sign the ASEAN Charter, which will give the organisation legal personality and a structure allowing improved coordination and more rapid implementation of decisions, is welcome. As the Charter will not come into effect until after ratification by all member states, prompt ratification is desirable.

However, in the light of reports of recent negotiating rounds, the prospects for an early and ambitious agreement with ASEAN may be undermined by a lack of negotiating capacity, difficulties in developing a common position that reflects the collective interests of the region and a lack of political will. Vietnam, as coordinator on the ASEAN side, should be encouraged to play an active role in developing such positions, while the EU could offer help with capacity building.

The promise, at November's ASEAN-EU leaders' meeting, to speed up negotiations towards a 2009 deadline is to be welcomed if it means a real change in pace for the negotiations. Otherwise there will be inevitable pressure to move to cherry-pick bilateral FTAs with ASEAN's most advanced members.

Coordination difficulties are not unique to ASEAN. However, in this case, the situation is made more difficult by the membership of Burma, a subject of EU sanctions.

The pressure from other ASEAN member states on the Burmese regime to improve its appalling human rights record and to find a settlement with the imprisoned Aung Sang Suu Kyi that restores democracy is welcome. It is inconceivable that, under the current military regime, the EU could conclude a PCA with Burma. This being a precondition for a trade agreement, those who seek to require unanimous support for every aspect of the potential EU-ASEAN agreement(s) are dooming the exercise to failure.

It is also significant that ASEAN has previously signed FTAs that did not cover all its members, specifically the 2006 ASEAN-Korea FTA which left out Thailand.

If the political prerequisites can be satisfied, the trade negotiations should aim for a high level of ambition with the quality of the agreement not being sacrificed to in search of a quick deal. Nor should the quest for an agreement be at the expense of efforts to conclude the DDA, which remains the priority and offers the greatest hope of a balanced outcome enhancing the rules-based multilateral trading system. In addition, the objective of a WTO+ agreement with ASEAN should be understood as going beyond WTO rules not only in terms of market access but also for implementing social and environmental standards.

To this end, and to ensure the public acceptability of the agreement, it will be important to recognise that, while independent studies indicate a 'win-win' scenario if an FTA is concluded, free trade remains a controversial topic in a number of ASEAN countries. The maximum possible involvement of local civil society throughout the negotiating process is required so as to ensure that the final agreement has broad popular support and that steps are taken to minimise the short-term impact on those sectors that will inevitably lose out.

Sustainable Development

The agreement should commit the parties to ratify the core ILO standards and to ensure to their effective implementation. At present, only Cambodia, Indonesia and the Philippines have ratified all 8 core ILO conventions. There should also be an undertaking not to lower labour standards in order to attract foreign investment which must cover the entire territory of the parties including export processing zones.

The impact of an FTA on labour standards, and the need for measures to mitigate any adverse affects, is one of the issues that should be given priority when the Sustainability Impact Assessment (SIA) is undertaken. It is important that this study is produced early in the negotiating process so that negotiators, parliamentarians and civil society can take the results into account.

The SIA should give particular attention to the impact of trade liberalisation on gender equality in view of concerns that agricultural liberalisation, export processing zones and the end of textiles quotas can have a disproportionately negative impact on female workers.

For the environmental section of the agreement, one of the most important issues is the need to combat deforestation which is making a major contribution to climate change. In line with the Commission's proposals on biofuels, trade agreements should contain measures to promote goods that have been produced using environmentally-sustainable processes so final consumers can be confident that they are buying a "green" product. At the same time, incentives should be provided to encourage ASEAN countries to combat illegal logging and to maintain and enhance their tropical forests.

While a clear, ambitious sustainable development chapter is important, what ultimately matters is effective implementation and enforcement of the agreed standards. This could be promoted by establishing a Trade and Sustainable Development Forum made up of workers’ & employers’ organisations and NGOs.

Effective enforcement also requires that the Sustainable Development chapter is subject to the same dispute settlement treatment as other chapters. The US Administration and Congress having agreed that "all of our FTA environmental obligations will be enforced on the same basis as the commercial provisions of our agreements – same remedies, procedures, and sanctions", it is hard to see why Europe, which treats social and environmental protection and sustainability much more seriously, should settle for less.

Sectoral Issues

In general ASEAN applied tariffs for non-agricultural products are relatively low although some countries have tariff peaks in sectors such as transport equipment. Non-tariff barriers, and in particular restrictions such as import licensing, are more significant. Services also remain heavily restricted in most of the region. In addition, banking secrecy represents a serious obstacle to the conclusion of a PCA with Singapore which, as previously noted, is a necessary condition for an FTA.

In general, the enforcement of IPR presents problems and should be a priority for the negotiations. Protection of Intellectual Property in the form of design, sound recordings and other cultural goods should be enhanced, whilst ensuring that nothing in the agreement limits the right of all participating countries to regulate services which play a prominent role in cultural diversity, such as the audiovisual sector.

Counterfeit pharmaceuticals not only compete unfairly against those made by firms who have funded the product's research and development but are also dangerous for consumers. At the same time, nothing in the EU-ASEAN agreement should create any legal or practical obstacles to firms using the flexibilities set out in the Declaration on the TRIPS agreement and public health, adopted by the Doha WTO Ministerial Conference.

Measures to simplify, standardise and modernise customs procedures and other formalities could make a substantial contribution to ensuring that EU-ASEAN trade is not impeded by unnecessary barriers. However care should be taken to ensure that “Trade Facilitation” is not used as cover to undermine consumer or environmental protection. Clearly, for the less affluent countries, such an agreement would need to be underpinned by adequate Aid for Trade.

The section of the agreement dealing with public procurement must take account of the varying level of development of the ASEAN members and must respect the right of each participant freely to regulate its public services, particularly those linked to basic needs such as health, education and drinking water.

Country Specific Issues

It will be important that any schedule for tariff reductions takes full account of the widely varying economic circumstances of ASEAN's Members. In accordance with normal WTO practice of "Special and Differential Treatment", and taking note of the definition of "substantially all trade" used in the Economic Partnership Agreement with the Caribbean, the EU should be ready to allow low and low middle income countries (Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam) longer transition periods and less extensive coverage than the schedules adopted by high income countries. Vietnam's request for market economy status for the purpose of trade defence instruments will also from part of the wider context within which this negotiation is situated.

The mandate adopted by the Council does not authorise the Commission to negotiate with the three LDCs. Whilst it is clear that trade negotiations with Burma are unacceptable in the current circumstances, the situation with regard to Cambodia and Laos is more balanced. On the one hand, as beneficiaries of the "Everything But Arms" scheme, the two countries already have tariff-free access to the EU market. At the same time, it should be noted that the Commission has encouraged LDCs to join Economic Partnership Agreements. It should seek, at a later stage, views from Cambodia and Laos as to whether and when they would wish to be included in any Agreement.

While the political situation in Thailand also currently presents a serious obstacle to the conclusion of a trade agreement, in view of the potential length of the negotiations and the commitment of the military regime to swiftly restore democracy, it seems hopeful that the situation will be remedied before any final Agreement.

EP role

When the Lisbon Treaty enters into force, the Commission will have a formal obligation to report regularly to the Parliament on the progress of negotiations and the Parliament's assent will be required before trade agreements are concluded. Given the slow pace of negotiations, it seems unlikely that an agreement with ASEAN will be concluded in advance of the new Treaty. All Institutions should therefore act on the assumption that the final agreement will need parliamentary approval. In turn, this requires that Parliament be consulted throughout the course of the negotiations, rather than being faced with a yes/no choice at the end.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ (The Commission has already shown a welcome readiness to provide information to the Parliament’s responsible Committee including in camera briefings and documents subject to restricted circulation. It is important that this continues throughout the negotiations and that the maximum possible information is made publicly available so that European citizens can be aware of the negotiations taking place on their behalf.3.3.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно търговските и икономическите отношения със страните от Югоизточна Азия (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Докладчик по становище: Francisco José Millán Mon

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   Признава нарастващата роля на ASEAN като движеща сила за стабилност и благоденствие в региона; приветства даването на нов импулс на отношенията между ЕС и ASEAN на срещата на високо равнище в Сингапур през 2007 г.; счита, че съществуват големи възможности за сътрудничество между ЕС и ASEAN, които са поели ангажимент за регионална интеграция;

2.   Отбелязва, че мерките за активизиране на икономическите и търговските отношения между ЕС и ASEAN ще спомогнат за укрепване на отношенията като цяло между двата региона и ще поощрят постигането на допълнителен напредък по отношение на политическото сътрудничество и сигурността, по отношение на демокрацията и правата на човека в областта на енергетиката/изменението на климата и околната среда, както и в социалната и културната сфера и в областта на сътрудничеството за развитие;

3.   Призовава икономическото сътрудничество между регионите да обхване и областта на макро икономиката, включително сътрудничество в областта на данъчното облагане и статистиката, приемане на международни одитни и счетоводни стандарти и мерки за борба с корупцията и изпирането на пари;

4.   Отбелязва икономическия растеж и динамизъм на ASEAN, както и многобройните инициативи за свободна търговия със страните от ASEAN; подкрепя преговорите между ASEAN и ЕС за сключване на споразумение за свободна търговия, което трябва да бъде придружено от споразумения за партньорство и сътрудничество, каквито понастоящем се договарят между ЕС и редица държави от ASEAN; като се имат предвид специфичните политически и икономически обстоятелства в определени страни от ASEAN, подкрепя становището, че за момента тези държави следва да не бъдат страни по споразумението за свободна търговия; подчертава по-специално случая на Бирма/Мианмар, която е обект на ограничителни мерки, приети от Съвета;

5.   Отбелязва, че приоритетна цел и за двата региона е приключването на едни амбициозни, всеобхватни и характеризиращи се с равновесие преговори в рамките на Доха;

6.   Подчертава, че договарянето на споразумение за свободна търговия между ЕС и ASEAN следва да се осъществи с оглед на интересите и на двете страни, като се предоставя добавена стойност и за двата региона и се проправя път за провеждане на разисквания по свързани с търговията въпроси, които не са включени в настоящите многостранни преговори в рамките на СТО; по-специално подчертава необходимостта да се повдигнат въпроси, свързани със социалните стандарти и стандартите за околната среда, както и с принципите за добро управление;

7.   Подчертава, че след влизането си в сила споразумението за свободна търговия между ЕС и ASEAN не следва да подкопава предимствата, с които се ползват най-слабо развитите страни по отношение на достъпа на техните продукт до ЕС;

8.   Приветства постигнатия напредък по отношение на интеграцията на ASEAN и подписването на устава на тази организация с надеждата, че неговите разпоредби ще влязат в сила във възможно най-къс срок;

9.   Припомня, че човешките права и демокрацията са основни ценности за ЕС и изисква те да бъдат неразделна част от преговорите с ASEAN, по-специално по отношение на споразуменията за партньорство и сътрудничество; отново изтъква значението, което Европейският парламент отдава на политическите реформи и реформите в областта на гражданските права, и приветства създаването чрез устава на ASEAN на органа по правата на човека и поетия от него недвусмислен ангажимент за укрепване на демокрацията, за усъвършенстване на доброто управление и на принципа на правовата държава, както и за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи; поради това смята, че ASEAN може да окаже положителен принос за насърчаване на тези ценности в региона на Югоизточна Азия;

10. Приветства изборите в Тайланд; призовава за реален процес на демократизация и национално помирение в Бирма/Мианмар, което трябва да включва пълното участие на опозицията и на етническите групи, и призовава за незабавното освобождаване на Aung San Suu Kyi и на всички политически затворници, както и за нормализиране на дейността на политическите партии; изразява подкрепата си за дейността на специалните представители на ООН и ЕС; отправя искане към Съвета да продължи да прилага ограничителните мерки срещу правителството на Бирма/Мианмар, да следи положението отблизо, както и да преразгледа тези мерки, ако събитията в страната изискват това; отправя искане към членовете на ASEAN, както и към Китай и Индия, да окажат натиск върху Бирма/Мианмар;

11. Подчертава значението на продължаващото сътрудничество за борба срещу тероризма и за управление на кризи и бедствия и приветства осъщественото наскоро сътрудничество във връзка с мисията за наблюдение в Ачех;

12. Призовава ЕС и ASEAN да засилят сътрудничеството за борба срещу трафика на хора, секс туризма и фалшифицирането; приветства ангажиментите, поети от членовете на ASEAN за борба срещу наркотиците, като същевременно ги призовава да подкрепят мораториума на ООН върху смъртното наказание; приветства Филипините за премахването на смъртното наказание;

13. Призовава ЕС и ASEAN да задълбочат сътрудничеството си в областта на общественото здраве и по-специално в областта на борбата със заболявания като СПИН, Тежък остър респираторен синдром (ТОРС) и птичи грип, за противодействие на изменението на климата, както и в областта на безопасността на храните;

14. Подчертава значението на участието на гражданското общество с цел да се гарантира, че неговото становище се взема предвид в процеса на преговорите, като по този начин му се предоставя възможност да допринася за постигане на изцяло удовлетворителни резултати, които водят до по-близки отношения между регионите;

15. Призовава Комисията редовно и своевременно да осведомява Парламента относно развитието на настоящите преговори.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.2.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Renate Weber

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (28.3.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно търговските и икономически отношения с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Докладчик по становище: John Purvis

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   подчертава, че бъдещият растеж на Съюза в областта на промишлеността зависи от отвореността към външната търговия и инвестициите, основаващи се на справедливи правила;

2.   счита, че конкурентоспособността на Съюза спрямо ASEAN зависи от подобряване качеството на образованието, обучението и научноизследователската дейност в Съюза и създаването на новаторски продукти и услуги;

3.   счита, че всички търговски и инвестиционни споразумения със страните от ASEAN следва да бъдат в съответствие с кръга от преговори за развитие от Доха и да се съобразяват с четирите така наречени "сингапурски въпроса" (инвестиции, конкуренция, обществени поръчки и улесняване на търговията);

4.  Препоръчва сътрудничеството в научно-техническата област и защитата на правата на интелектуална собственост да фигурират като съществени елементи във всички подобни споразумения; подчертава по-специално необходимостта от борба срещу фалшифицирането посредством включването на задължителни инструменти срещу фалшифицирането в търговските и инвестиционни споразумения; изтъква, че същинското сътрудничество между всички участници ще направи възможна ефективната борба с фалшифицирането, включвайки по-специално фалшифицирането на потребителски, промишлени, фармацевтични и други стоки;

5.   подчертава, че търговските и инвестиционни споразумения с ASEAN следва да гарантират:

(i)     подобряване и опростяване на правилата за произход,

(ii)     хармонизиране на стандартите, включително стандарти на безопасност на продуктите, защита на децата и хуманно отношение към животните,

(iii)    регулаторна прозрачност и опростяване на бюрократичните процедури,

(iv)    прозрачност на националните механизми за подпомагане и премахване на нетарифните бариери,

(v)    премахване на дискриминационните такси;

6.  счита, че търговските, инвестиционните, научните и изследователските споразумения би следвало да засягат проблеми, специфични за даден отрасъл, като например:

(i)     въздействие върху околната среда, оказвано от извличането на палмово масло и обезлесяването,

(ii)     електрически крушки с ниска консумация на електрическа енергия,

(iii)    предотвратяване на природни бедствия и възстановяване след тях ,

(iv)    борба срещу ХИВ/СПИН и опазване на общественото здраве,

(v)    туристическия сектор и по-специално малките и средни предприятия (МСП)

(vi)    свободно движение на изследователи, представители на деловите среди и туристи,

(vii)   сътрудничество между изследователски центрове в Съюза и страните от ASEAN и обмен на научноизследователски постижения;

(viii)  аерозолни опаковки;

7.  припомня необходимостта от защита на промишлеността в Съюза срещу дъмпинг от страна на ASEAN и от предотвратяване на такъв дъмпинг посредством ранната намеса от страна на преговарящите по търговските въпроси за Съюза;

8.  подчертава, че отварянето на задгранични пазари понастоящем е свързано най-вече с премахването на нетарифните бариери пред движението на стоки, услуги и инвестиционен капитал;

9.    подкрепя провеждането на активна търговска политика, като набляга на онези области, които са важни за стопанската дейност в Съюза, на услугите, инвестиционните гаранции, обществените поръчки и лоялната конкуренция;

10. изразява съжаление, че на проведената през ноември 2007 г. в Сингапур среща на високо равнище между ЕС и ASEAN някои разпоредби, отнасящи се до деловите практики и поведение не бяха разгледани задълбочено, като по този начин бяха възпрепятствани инвестиции на Съюза в страни от ASEAN;

11. препоръчва енергийната политика на ЕС спрямо страни от ASEAN да се съсредоточи върху:

(i)     недискриминационни условия за лицензиране и търговия, отнасящи се до енергийните продукти,

(ii)     подобряване на капацитета за производство и износ на енергия,

(iii)    развиване на транспортната инфраструктура за енергийни продукти,

(iv)    разнообразяване на енергийните източници,

(v)    премахване на граничните налози върху енергийните продукти,

(vi)    взаимни споразумения относно енергоспестяването, ограничаване на изменението на климата и намаляване на емисиите на парникови газове, които да включват евентуални взаимни договорености за търговия с емисионни квоти с цел да бъде избегнато нанасянето на щети на промишлеността в Съюза.

12. би посрещнала със задоволство развитието на съвместни научноизследователски проекти, които да се изпълняват от научноизследователски организации в Съюза и страните от ASEAN и призовава Комисията да предприеме стъпки за улесняването на подобни договорености.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.4.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Neris