BETÆNKNING om handel og økonomiske forbindelser med Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Udvalget om International Handel
Ordfører: Glyn Ford

Procedure : 2007/2265(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0151/2008

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om handel og økonomiske forbindelser med Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)

(2007/2265(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine beslutninger om bilaterale handelsforhandlinger, særlig beslutningen af 13. december 2007 om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Korea[1],

 der henviser til ASEAN-chartret, som undertegnedes den 20. november 2007 på det 13. ASEAN-topmøde i Singapore,

 der henviser til sine beslutninger om Burma, senest af 6. og 27. september 2007[2],

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21: en konkurrencevenlig lovramme for automobiler[3],

 der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om TRIPS-aftalen og adgang til medicin[4],

 der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om EU's handelsrelaterede bistand[5],

 der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle[6],

 der henviser til sin beslutning af 3. juni 2003 om regionale frihandelsområder og en EU-strategi for samhandel[7],

 der henviser til forslag til Rådets forordning om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (KOM(2007)0602),

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Det globale Europa – I konkurrencen på verdensmarkedet – Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse" (KOM(2006)0567),

 der henviser til CEPII-CERIM's undersøgelse "Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement (FTA) Between the European Union and ASEAN" af 3. maj 2006,

 der henviser til ministererklæringen fra den fjerde WTO-ministerkonference, som blev vedtaget den 14. november 2001 i Doha, særlig artikel 44 om differentieret særbehandling (SDT),

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6‑0151/2008),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat bør prioritere et regelbaseret multilateralt handelssystem, der er etableret via Verdenshandelsorganisationen (WTO) og giver de bedste muligheder for loyal og retfærdig international handel, idet det opstiller hensigtsmæssige regler og sikrer, at de overholdes,

B.  der henviser til, at et vellykket og afbalanceret resultat af Doha-udviklingsdagsordenen (DDA) giver de største forhåbninger om at kunne hjælpe udviklingslandene til at blive optaget i det internationale handelssystem,

C.  der henviser til, at interregionale handelsaftaler kan supplere det multilaterale system ved at fremme integration og behandle emner, som det i øjeblikket er vanskeligt at opnå multilaterale aftaler om,

D.  der henviser til, at ASEAN samlet set ville være EU's femtestørste handelspartner, og at EU ville være ASEAN's andenstørste handelspartner og den største investor i regionen,

E.  der henviser til, at ASEAN er en yderst forskelligartet region, og at tre at dets medlemmer hører til de mindst udviklede lande (LDC), mens andre har en højere indkomst pr. indbygger end mange EU-medlemsstater,

F.  der henviser til, at ASEAN-landene har forskellige økonomiske profiler, og at denne skævhed vil spille en stor rolle i forbindelse med færdiggørelsen af EU-ASEAN-frihandelsaftalen,

G.  der henviser til, at undersøgelser viser, at en aftale mellem EU og ASEAN ("aftalen") kunne medføre betydelige økonomiske fordele for begge parter, men at der måske kræves yderligere tiltag for at opnå en fair fordeling af sådanne fordele,

H.  der henviser til, at en partnerskabs- og samarbejdsaftale (PCA) med menneskerettighedsklausuler, som kan håndhæves, er en forudsætning for, at EU kan indgå en frihandelsaftale med et land,

I.  der henviser til, at en tildeling af fyldestgørende og gensidig adgang til EU-ASEAN-markederne, under fuld hensyntagen til ASEAN-medlemmernes og navnlig de fattigste af de mindst udviklede landes forskellige økonomiske forhold, vil øge strømmen af varer og tjenester, styrke innovationen og fremme økonomisk vækst på begge sider,

J.  der henviser til, at der skal tages højde for effektiv beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), herunder geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser,

1.  mener, at en ambitiøs aftale vil være til stor gavn for begge parter, men er, selv om det anser en aftale af høj kvalitet for vigtigere end en hurtig tidsplan, alligevel bekymret over forhandlingernes langsomme tempo; understreger vigtigheden af at opnå konkrete resultater for EU's virksomheder ved at forbedre adgangen til markedet;

2.  mener, at en positiv Doha-udviklingsdagsorden fortsat bør være EU's handelsmæssige prioritet, og ønsker, at forhandlingerne med ASEAN skal være et supplement hertil; mener, at den foreslåede frihandelsaftale skal overholde alle WTO-bestemmelserne;

3.  mener, at interregionale aftaler kan være et nyttigt supplement til det multilaterale system, forudsat at de er vidtrækkende og ambitiøse og rækker langt ud over toldnedsættelser for at åbne markeder, samtidig med at tekniske, sociale og miljømæssige standarder opfyldes;

4.  understreger, at den fremtidige industrielle vækst i EU afhænger af åbenhed over for udenrigshandel og investeringer, som er baseret på retfærdige regler;

5.  beklager, at visse bestemmelser vedrørende forretningspraksis og -adfærd ikke blev behandlet grundigt på EU-ASEAN-topmødet i Singapore i november 2007, hvilket er til hinder for EU-investeringer i ASEAN-landene;

6.  understreger vigtigheden af at styrke den regionale økonomiske integration mellem ASEAN-landene; opfordrer Kommissionen til at yde teknisk bistand og yderligere mulig støtte til fremme af en sådan styrkelse;

7.  mener, hvis nogle af ASEAN-landene viser sig at være tilbageholdende i forbindelse med undertegnelse af en frihandelsaftale, at de lande, som ønsker at deltage, skal have mulighed for at undertegne bilaterale frihandelsaftaler;

8.  opfordrer parterne til gradvis at nedbringe eller nedbryde alle handelshindringer for varer og tjenester, idet der tages hensyn til forskellige økonomiske forhold inden for ASEAN-regionen;

9.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af EU-ASEAN-rammeaftalen at sikre gennemsigtighed og effektive bestemmelser for offentlige indkøb, konkurrence og investering, intellektuelle ejendomsrettigheder, statsstøtte og andre tilskud; understreger, at tjenesteydelser spiller en vigtig rolle inden for EU-ASEAN-handelsforbindelserne;

10.  understreger, at en handels- og investeringsaftale med ASEAN bør sikre:

(i)     at oprindelsesreglerne forbedres og forenkles

(ii)     at normerne harmoniseres, herunder normer for produktsikkerhed, børnebeskyttelse og dyrevelfærd

(iii)    at der skabes gennemskuelighed på reguleringsområdet og forenklede bureaukratiske procedurer

(iv)    at diskriminerende afgifter fjernes;

Sektorrelaterede spørgsmål

11.  betragter ikke-toldmæssige handelshindringer som lige så vigtige som toldnedsættelser og er især bekymret over restriktioner på erhvervstjenester, hvor en reducering af uretfærdige hindringer kunne medføre, at virksomheder i ASEAN får adgang til billigere og mere effektive tjenesteydelser i bank-, forsikrings- og retssektoren;

12.  understreger vigtigheden af de intellektuelle ejendomsrettigheder og opfordrer til, at en effektiv håndhævelse får førsteprioritet, især inden for design, lydoptagelser og andre kulturgoder såvel som geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser; anmoder Kommissionen om at tage spørgsmålet om handelshindringer op uanset landenes ret til at regulere sektorer – som f.eks. den audiovisuelle sektor – der spiller en afgørende rolle i bevarelsen af kulturel mangfoldighed;

13.  lægger særlig vægt på kampen mod forfalskede lægemidler, som repræsenterer illoyal konkurrence og er til fare for forbrugerne; understreger samtidig, at intet i aftalen bør skabe lovmæssige eller praktiske hindringer for, at den fleksibilitet, der er indeholdt i erklæringen om TRIPS-aftalen og adgang til lægemidler, benyttes i videst muligt omfang, og opfordrer Kommissionens forhandlere til at tage fuldt hensyn til de punkter, der fremgår af ovennævnte beslutning af 12. juli 2007 om dette emne;

14.  mener, at aspekter i aftalen, der berører offentlige indkøb, bør tage højde for de forskellige udviklingstrin, som ASEAN-medlemmerne befinder sig på, og respektere alle deltagernes ret til at regulere offentlige tjenester, især dem, der vedrører grundlæggende behov;

15.  mener, at aftalen bør søge at fremme øget gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med investeringer, der er foretaget med statslige formuefonde;

16.  mener, at det er nødvendigt at tage særligt hensyn til fiskeindustrien, navnlig tunfiskerisektoren, på grund af den omfattende socioøkonomiske indvirkning, som en fuldkommen og øjeblikkelig liberalisering af toldsatserne vil få på denne industri, hvilket Kommissionen anerkender i den undersøgelse af sektoren, som er udarbejdet på Parlamentets anmodning;

17.  understreger vigtigheden af overensstemmelse med hygiejne- og sundhedsbestemmelser i fiskeindustrien som en metode til at opnå en forbedret og øget udvikling af industrien i disse lande og retfærdig konkurrence i forhold til EU's fiskeindustri;

18.  opfordrer indtrængende til, at det tværregionale økonomiske samarbejde udvides til det makroøkonomiske område, herunder samarbejde inden for beskatning og statistik, indførelse af internationale revisions- og regnskabsstandarder samt foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge;

19.  opfordrer EU og ASEAN til at styrke samarbejdet i kampen mod menneskehandel, sexturisme og forfalskning; glæder sig over ASEAN-medlemmernes tilsagn om at ville bekæmpe narkohandel, men opfordrer dem samtidig til at opretholde FN's moratorium for dødsstraf; roser Filippinerne for at have afskaffet dødsstraffen;

20.  opfordrer EU og ASEAN til at styrke samarbejdet inden for folkesundhed og navnlig bekæmpelse af sygdomme såsom aids, sars og fugleinfluenza og samarbejdet om imødegåelse af klimaændringer samt om fremme af fødevaresikkerhed;

21.  mener, at EU's konkurrencedygtighed i forhold til ASEAN-landene afhænger af bedre uddannelse, videreuddannelse og forskning i EU og af frembringelsen af innovative produkter og tjenesteydelser;

22.  mener, at aftaler om handel, investeringer samt videnskab og forskning bør omhandle sektorspecifikke spørgsmål, såsom:

(i)     lavenergipærer

(ii)     forebyggelse og afhjælpning af naturkatastrofer

(iii)    turistbranchen med særligt henblik på de små og mellemstore virksomheder

(iv)    fri bevægelighed for forskere, erhvervsfolk og turister

(v)    samarbejde mellem forskningscentrene i EU og i ASEAN-landene og udveksling af videnskabelige forskningsresultater

(vi)    aerosolbeholdere;

23.  anbefaler, at EU's energipolitik i forhold til ASEAN-landene tager sigte på:

     i)   ikke-diskriminerende licensudstedelse og handelsbetingelser i forbindelse med energiprodukter

     ii)  forbedringer af energiproduktionen og eksportkapaciteten

     iii)  udvikling af transportinfrastrukturer for energiprodukter

     iv) diversificering af energikilder

     v)  fjernelse af grænseafgifter på energiprodukter

vi) gensidige aftaler om energibesparelser, imødegåelse af klimaændringer og mindsket udledning af drivhusgasser, herunder eventuelle gensidige ordninger om emissionshandel, for således at undgå, at industrivirksomheder i EU lider skade;

24.  stiller sig positivt til udviklingen af fælles forskningsprojekter udført af forskningscentre i EU og i ASEAN-landene, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage skridt til at lette sådanne ordninger;

25.  understreger behovet for at beskytte erhvervslivet i EU mod ASEAN-eksportørers dumping og at komme dumping i forkøbet gennem hurtig indgriben fra EU-repræsentanter i handelsforhandlingerne;

Landespecifikke spørgsmål

26.  understreger, at der i alle planer om toldnedsættelser bør tages fuldt hensyn til ASEAN-medlemmernes forskellige økonomiske forhold;

27.  mener, at fattige lande, der er medlem af ASEAN, men ikke tilhører de mindst udviklede lande, bør have en fleksibilitet, som stort set svarer til den, der tilbydes lande med sammenlignelige indkomstniveauer i de økonomiske partnerskabsaftaler;

28.  opfordrer Kommissionen til på et passende tidspunkt i løbet af forhandlingerne at opfordre Cambodja og Laos til at oplyse, om de ønsker at være med i aftalen, og til i bekræftende fald at anmode Rådet om et nyt forhandlingsmandat, som ville gøre dette muligt;

29.  mener, at den nuværende situation i Burma gør det umuligt for dette land at være med i aftalen;

30.  anser det for yderst vigtigt, at der findes frem til en løsning på problemet med bankhemmelighed i Singapore, som i øjeblikket hindrer indgåelsen af en partnerskabs- og samarbejdsaftale, hvis der skal være en reel mulighed for en frihandelsaftale mellem regionerne;

Bæredygtig udvikling

31.  mener, at et kapitel med ambitiøse mål for bæredygtig udvikling bør være en væsentlig del af enhver aftale og understreger, at håndhævelsen af disse vedtagne standarder er afgørende;

32.  mener, at enhver aftale skal omfatte bindende sociale og miljømæssige bestemmelser, som forpligter parterne til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende konventioner og sikre, at de gennemføres på en effektiv måde, navnlig i forbindelse med afskaffelse af børne- og tvangsarbejde, som er ILO's vigtigste udfordring ifølge rapporten "End of Child Labour: Within Reach";

33.  opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan landene kan tilskyndes til at forbedre deres arbejdsstandarder for således at sikre, at frihandelsaftaler ikke gør det mindre attraktivt for landene at kvalificere sig til GSP+-status og samtidig undersøge muligheden for at indføre en klausul, der indebærer ratificering af De Forenede Nationers og ILO's grundlæggende konventioner om menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, navnlig de, der vedrører børne- og tvangsarbejde;

34.  understreger, at der, når EU-ASEAN-frihandelsaftalen er trådt i kraft, bør vedtages foranstaltninger for ikke at underminere de fordele, som de mindst udviklede lande har med hensyn til adgang til EU's marked for deres varer;

35.  mener, at et forum for handel og bæredygtig udvikling bestående af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og repræsentanter for civilsamfundet kunne spille en værdifuld rolle ved at sikre, at en større markedsåbning ledsages af højere miljømæssige og sociale standarder;

36.  foreslår, at der indføres en mekanisme, som giver anerkendte arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer mulighed for at forelægge anmodninger om handling, som ville blive behandlet inden for et nærmere fastlagt tidsrum, og som kunne resultere i en fortsat opfølgning og revidering af forskrifter, således at presset på dem, der krænker arbejdstagernes rettigheder, opretholdes;

37.  ser frem til en snarlig offentliggørelse af en bæredygtighedsvurdering (SIA), som skal foreligge i tide, så der kan afholdes en omfattende offentlig høring, og resultaterne heraf kan indvirke på forhandlingsresultatet, især med hensyn til foranstaltninger, som måske er nødvendige for at mindske de negative følger for visse grupper eller sektorer;

38.  mener, at bæredygtighedsvurderingen især bør fokusere på handelsliberaliseringens indflydelse på ligestilling mellem kønnene, især i sektorer som landbrug, tekstil og forarbejdning med henblik på eksport;

39.  opfordrer Kommissionen og repræsentanter for ASEAN-landene til at være særlig opmærksom på aftalens konsekvenser for regionens små landbrugere og at styrke familiebedrifter og et bæredygtigt landbrug frem for at svække det;

40.  betragter foranstaltninger til bekæmpelse af skovrydning og til beskyttelse og nyplantning af tropiske skove som værende af stor betydning i kampen mod klimaforandringer og samtidig som et bidrag til bevarelse af biologisk mangfoldighed; mener derfor, at en partnerskabs- og samarbejdsaftale kun bør fremme handel med miljømæssigt bæredygtige biobrændstoffer, og at ASEAN-landene bør støttes i deres bestræbelser på at bekæmpe ulovlig skovning;

41.  opfordrer forhandlingsparterne til at sørge for, at aftalen omfatter mekanismer dels til beskyttelse af de oprindelige folks og lokalsamfundenes traditionelle ret til at udnytte deres egne skove i forbindelse med indførelse af forvaltnings- og licensordninger, dels til forbedring af de nationale parlamenters og civilsamfundets, herunder lokalsamfundets og de oprindelige folks, evne til at deltage i beslutningstagning vedrørende bevaring, brug og forvaltning af de naturlige ressourcer og til at definere og forsvare deres ejendomsret;

42.  mener, at tolden for både miljøvenlige og fair trade-varer bør nedsættes hurtigere end for andre varer og tildeles hurtigere adgang til EU's marked; anmoder om, at Kommissionen overvejer en opdatering af toldnomenklaturen, således at der tages højde for disse særlige produkter;

Politiske overvejelser

43.  anerkender ASEAN's voksende betydning som en faktor for stabilitet og velstand i regionen; glæder sig over genoptagelsen af forbindelserne mellem EU og ASEAN på Singapore-topmødet i 2007; mener, at EU og ASEAN, som begge arbejder for regional integration, har et stort potentiale for samarbejde;

44.  noterer sig, at foranstaltningerne til styrkelse af økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og ASEAN vil bidrage til at befæste forbindelserne i almindelighed mellem de to regioner og anspore til yderligere fremskridt inden for politisk samarbejde og sikkerhed og fremme af demokrati og menneskerettigheder samt inden for energi/klimaændringer og miljø, på det sociokulturelle område og inden for samarbejde og udvikling;

45.  glæder sig over integrationsfremskridtene inden for ASEAN og undertegnelsen af ASEAN-chartret og håber, at bestemmelserne heri må træde i kraft så hurtigt som muligt;

46.  gør opmærksom på, at menneskerettigheder og demokrati er kerneværdier for EU, og kræver, at de indgår som en integrerende del i forhandlingerne med ASEAN, især i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne; påpeger endnu en gang den betydning, Europa-Parlamentet tillægger politiske og civilretlige reformer, og glæder sig over etableringen af menneskerettighedsorganet i ASEAN-chartret og chartrets udtrykkelige tilslutning til befæstelse af demokratiet, styrkelse af god regeringsførelse og retsstatsprincippet samt fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; forventer derfor, at ASEAN er i stand til at yde et konstruktivt bidrag til fremme af disse værdier i regionen;

47.  glæder sig over valget i Thailand; opfordrer til, at der udfoldes reelle bestræbelser på demokratisering og national forsoning i Burma, som omfatter fuld inddragelse af oppositionen og etniske grupper, og kræver øjeblikkelig frigivelse af Aung San Suu Kyi og alle politiske fanger samt normalisering af alle politiske partiers aktiviteter; støtter FN's og EU's særlige udsendinge i deres arbejde; opfordrer Rådet til at opretholde de restriktive foranstaltninger over for Burmas regering, følge situationen opmærksomt og tage disse foranstaltninger op til revision, hvis udviklingen i landet kræver det; anmoder medlemmerne af ASEAN såvel som Kina og Indien om at lægge pres på Burma;

48.  understreger vigtigheden af det igangværende samarbejde om terrorbekæmpelse samt krisestyring og katastrofeindsats og glæder sig over det nylige samarbejde om observatørmissionen i Aceh;

EP's rolle

49.  forventer, at Lissabontraktaten træder i kraft, inden forhandlingerne afsluttes, hvilket vil fjerne enhver tvivl om behovet for samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet i forbindelse med denne type aftaler; opfordrer Kommissionen til i større udstrækning at stille forhandlingsmandatet til rådighed for Parlamentet og til regelmæssigt at høre Europa-Parlamentet i løbet af forhandlingerne, således at resultatet får bred støtte;

o

o o

50. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og ASEAN-landenes regeringer og parlamenter og til ASEAN's generalsekretær.

BEGRUNDELSE

Indledning

Den foreslåede aftale med ASEAN indgår i en bredere strategi for bilaterale og interregionale forhandlinger med handelspartnere, som er omhandlet i Kommissionens meddelelse "Det globale Europa – I konkurrencen på verdensmarkedet". Der er også forhandlinger i gang med Indien og Korea, men i forbindelse med ASEAN rejser der sig særlige spørgsmål, fordi der er mange og meget forskellige forhandlingsparter.

Betragtet som en enhed ville ASEAN være EU's femtestørste handelspartner, foran Japan. Befolkningen kan sammenlignes med EU's, men der er store forskelle i indkomsten pr. indbygger, fra Singapore med et BNP pr. indbygger, der kan sammenlignes med Frankrigs eller Det Forenede Kongeriges, til de tre mindst udviklede lande, nemlig Burma, Cambodja og Laos. ASEAN har undertegnet en frihandelsaftale med Korea og forhandler med regionale partnere, herunder Australien, Kina, Indien, Japan og New Zealand, mens enkelte lande allerede har indgået eller er i gang med at forhandle om sådanne aftaler med andre førende handelsnationer.

Denne betænkning støtter ideen om en frihandelsaftale med ASEAN, forudsat at aftalen opfylder en række vigtige betingelser. På linje med Europa-Parlamentets overordnede holdning bør en partnerskabs- og samarbejdsaftale være en forhåndsbetingelse for indgåelse af en handelsaftale med et land. Og det bør være muligt at indstille præferencetolden i forbindelse med en frihandelsaftale i tilfælde af vedvarende overtrædelser af vigtige dele af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, navnlig menneskerettighedsklausulerne.

Tværregionale handelsaftaler – deres rolle

Det er vanskeligere og mere tidkrævende at forhandle om en aftale med en region, der består af ti uafhængige lande, end med et enkelt land. Samtidig giver interregionale aftaler større, ikke-nul-sum-gevinster, herunder fremme af regional integration, som styrker partnerlandenes økonomi og reducerer de mange forskellige bestemmelser, som EU-virksomheder skal overholde.

ASEAN-ledernes beslutning i Singapore den 20. november 2007 om at undertegne ASEAN-chartret, som vil give organisationen status som juridisk person og en struktur, som giver mulighed for bedre koordinering og hurtigere beslutningsgennemførelse, bifaldes. Da chartret ikke træder i kraft, før alle medlemsstaterne har ratificeret det, er en hurtig ratificering ønskelig.

På baggrund af beretninger om de seneste forhandlingsrunder, kan udsigten til en hurtig og ambitiøs aftale med ASEAN dog måske blive undermineret af manglende forhandlingsevne, vanskeligheder med at finde frem til en fælles holdning, som afspejler regionens kollektive interesser, samt manglende politisk vilje. Vietnam bør som koordinator for ASEAN opfordres til at spille en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af en fælles holdning, mens EU kunne tilbyde hjælp til kapacitetsopbygning.

ASEAN- og EU-ledernes løfte på deres møde i november om at fremskynde forhandlingerne, så de kan afsluttes i 2009, må påskønnes, hvis det betyder en virkelig ændring i forhandlingstempoet. Ellers vil man uundgåeligt blive tvunget til at gå over til frit at vælge at indgå bilaterale handelsaftaler med ASEAN's mest udviklede medlemmer.

ASEAN er ikke ene om at have koordineringsvanskeligheder. I dette tilfælde er situationen dog vanskeligere på grund af Burma, der er omfattet af EU-sanktioner.

Man kan kun glæde sig over, at de andre ASEAN-medlemsstater lægger pres på den burmesiske regering om at forbedre den rystende menneskerettighedssituation i landet og bilægge striden med den fængslede Aung Sang Suu Kyi, så demokratiet kan genoprettes.

Det er udelukket, at EU indgår en partnerskabs- og samarbejdsaftale under det nuværende militærregime. En sådan aftale er en forhåndsbetingelse for en handelsaftale, og de, der stræber efter at opnå enstemmig støtte i forbindelse med alle aspekter i den eller de eventuelle aftaler mellem EU og ASEAN, dømmer forsøget til at blive en fiasko.

Det er også bemærkelsesværdigt, at ASEAN tidligere har undertegnet frihandelsaftaler, som ikke omfattede alle dens medlemmer, især frihandelsaftalen mellem ASEAN og Korea fra 2006, hvor Thailand ikke var med.

Hvis de politiske forudsætninger kan opfyldes, bør forhandlingerne tilstræbe et højere ambitionsniveau, hvor kvaliteten af aftalen ikke må lide under, at der ønskes opnået et hurtigt resultat. Forsøget på at opnå en aftale bør heller ikke ske på bekostning af bestræbelserne på at afslutte Dohaudviklingsdagsordenen, som stadig har prioritet og giver størst håb om at føre til et afbalanceret resultat, som kan forbedre det regelbaserede multilaterale handelssystem. Endvidere bør målsætningen for en WTO+-aftale med ASEAN forstås som noget, der går videre end WTO-bestemmelserne, ikke kun hvad angår markedsadgang, men også hvad angår gennemførelse af sociale og miljømæssige standarder.

Derfor og for at sikre, at aftalen accepteres af offentligheden, vil det være vigtigt at erkende, at selv om uafhængige undersøgelser viser et udelukkende positivt billede, hvis der indgås en frihandelsaftale, så er frihandel fortsat et kontroversielt emne i en række ASEAN-lande. Det er nødvendigt, at det lokale civilsamfund så vidt muligt inddrages i forhandlingsprocessen for på denne måde at sikre, at den endelige aftale har bred støtte i befolkningen, og at der træffes foranstaltninger for at mindske den kortsigtede virkning på de sektorer, som uundgåeligt vil blive de tabende.

Bæredygtig udvikling

Aftalen bør forpligte parterne til at ratificere de grundlæggende ILO-standarder og til at sikre en effektiv gennemførelse heraf. På nuværende tidspunkt har kun Cambodja, Indonesien og Filippinerne ratificeret alle otte grundlæggende ILO-konventioner. Der bør også gives et bindende tilsagn om ikke at forringe arbejdsstandarderne for at tiltrække udenlandske investeringer, og tilsagnet skal dække parternes samlede territorium, inklusive eksportforarbejdningszoner.

En frihandelsaftales indflydelse på arbejdsstandarderne og behovet for foranstaltninger, som kan mindske skadelige virkninger, er et af de spørgsmål, som bør prioriteres, når bæredygtighedsvurderingen gennemføres. Det er vigtigt, at vurderingen foretages på et tidligt stadium i forhandlingsprocessen, således at forhandlere, parlamentarikere og civilsamfund kan tage højde for resultaterne.

Bæredygtighedsvurderingen bør især fokusere på handelsliberaliseringens indflydelse på ligestilling mellem kønnene ud fra den betragtning, at landbrugsliberalisering, eksportforarbejdningszoner og tekstilkvoters ophør kan have en uforholdsmæssig stor negativ virkning for kvindelige arbejdstagere.

For den del af aftalen, der vedrører miljøet, er et af de vigtigste spørgsmål nødvendigheden af at bekæmpe skovrydningen, som har stor indflydelse på klimaforandringen. I overensstemmelse med Kommissionens forslag om biobrændsel bør aftalerne indeholde tiltag til udvikling af produkter, som er fremstillet ved hjælp af miljømæssigt bæredygtige processer, således at de endelige forbrugere kan være sikre på, at de køber et "grønt" produkt. Samtidig bør der indføres incitamenter for at tilskynde ASEAN-landene til at bekæmpe ulovlig skovrydning og bevare og udvikle deres tropiske skove.

Selv om det er vigtigt, at aftalen har et klart kapitel med ambitiøse mål om en bæredygtig udvikling, er det afgørende den effektive gennemførelse og håndhævelse af de vedtagne standarder. Dette mål kunne fremmes ved at oprette et forum for handel og bæredygtig udvikling bestående af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og ngo'er.

En effektiv håndhævelse kræver også, at kapitlet om bæredygtig udvikling underlægges den samme tvistbilæggelsesbehandling som andre kapitler. Eftersom den amerikanske regering og den amerikanske kongres har vedtaget, at alle miljømæssige forpligtelser i deres frihandelsaftaler vil blive håndhævet på samme grundlag som de handelsmæssige bestemmelser i deres aftaler – samme retsmidler, procedurer og sanktioner – er det vanskeligt at se, hvorfor Europa, som tillægger social sikring, miljøbeskyttelse og bæredygtighed langt større betydning, skulle stille sig tilfreds med mindre.

Sektorrelaterede spørgsmål

I almindelighed er de toldafgifter, der gælder i ASEAN-landene for ikke-landbrugsprodukter, forholdsvis lave, selv om nogle lande har særlig høje afgifter inden for sektorer som f.eks. transportudstyr. Ikke-toldmæssige handelshindringer, og især restriktioner som importlicens, er af større betydning. Tjenesteydelser er også fortsat pålagt betydelige restriktioner i det meste af regionen. Desuden udgør bankhemmeligheden en alvorlig hindring for indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Singapore. Som allerede nævnt er en sådan aftale en nødvendig forudsætning for en frihandelsaftale.

I almindelighed volder håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder problemer og bør være en prioritet i forhandlingerne. Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i form af design, lydoptagelser og andre kulturgoder bør fremmes, mens det samtidig sikres, at intet i aftalen indskrænker de deltagende landes ret til at regulere tjenesteydelser, som spiller en fremtrædende rolle med hensyn til kulturel mangfoldighed, f.eks. inden for den audiovisuelle sektor.

Forfalskede lægemidler konkurrerer ikke kun illoyalt med dem, der er fremstillet af firmaer, som har finansieret forskningen og udviklingen af produktet, men de er også farlige for forbrugerne. Samtidig bør intet i aftalen mellem EU og ASEAN skabe juridiske eller praktiske hindringer for firmaer, der benytter den fleksibilitet, der er indeholdt i erklæringen om TRIPS-aftalen og offentlig sundhed, som blev vedtaget af WTO's ministerkonference i Doha.

Foranstaltninger til forenkling, standardisering og modernisering af toldprocedurer og andre formaliteter kunne i høj grad være med til at sikre, at handelen mellem EU og ASEAN ikke hæmmes af unødvendige barrierer. Man bør dog omhyggeligt sikre, at en lettelse af samhandelen ikke anvendes til at dække over en underminering af forbruger- eller miljøbeskyttelsen. Det er klart, at det for de mindre velstående lande ville være nødvendigt, at en sådan aftale ledsages af en hensigtsmæssig handelsstøtte.

Den del af aftalen, der omhandler offentlige indkøb, skal tage hensyn til ASEAN-medlemmernes forskellige udviklingstrin og respektere de enkelte medlemmers ret til frit at regulere deres tjenesteydelser, herunder især dem, der er knyttet til grundlæggende behov som sundhed, uddannelse og drikkevand.

Landespecifikke spørgsmål

Det vil være vigtigt, at alle toldnedskæringsplaner tager fuldt hensyn til ASEAN-medlemslandenes yderst forskellige økonomiske forhold. I overensstemmelse med almindelig WTO-praksis vedrørende differentieret særbehandling og under iagttagelse af den definition af "i det væsentlige al handel", som anvendes i den økonomiske partnerskabsaftale med Vestindien, bør EU være rede til at give lande med lav og mellemstor indkomst (Indonesien, Filippinerne, Thailand, Vietnam) længere overgangsperioder og mindre omfattende dækning end i planerne for lande med høj indkomst. Vietnams anmodning om status som markedsøkonomi i betragtning af handelsbeskyttende instrumenter vil også indgå i den bredere sammenhæng, som denne forhandling finder sted i.

Det mandat, som Rådet har vedtaget, giver ikke Kommissionen tilladelse til at forhandle med de tre mindre udviklede lande. Det er klart, at handelsforhandlinger med Burma er uacceptable under de nuværende omstændigheder, men at situationen med hensyn til Cambodja og Laos er mere afbalanceret. På den ene side har de to lande som begunstigede af "Alt andet end våben"-initiativet allerede toldfri adgang til EU's marked. Samtidig bør det bemærkes, at Kommissionen har tilskyndet mindre udviklede lande til at indgå økonomiske partnerskabsaftaler. Den bør på et senere tidspunkt indhente synspunkter fra Cambodja og Laos om, hvorvidt og hvornår de eventuelt ønsker at indgå i en aftale.

Den politiske situation i Thailand udgør også i øjeblikket en alvorlig hindring for indgåelse af en handelsaftale, men i betragtning af at forhandlingerne eventuelt trækker ud, og militærregimet har forpligtet sig til hurtigt at genoprette demokrati, er der håb om, at situationen vil blive afhjulpet, før der bliver tale om indgåelse af en endelig aftale.

EP's rolle

Når Lissabontraktaten træder i kraft, vil det være Kommissionens formelle pligt at rapportere regelmæssigt til Europa-Parlamentet om forhandlingernes gang, og det kræver Parlamentets samtykke, før der indgås handelsaftaler. I betragtning af forhandlingernes langsomme tempo, er det usandsynligt, at der vil blive indgået en aftale med ASEAN inden den nye traktats ikrafttræden. Alle institutioner bør derfor handle ud fra den antagelse, at den endelige aftale kræver parlamentarisk godkendelse. Dette kræver så igen, at Europa-Parlamentet høres i løbet af forhandlingerne og ikke til sidst stilles over for et valg mellem et ja og et nej.

Kommissionen har allerede vist, at den gerne forsyner Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med oplysninger, herunder også instruktioner og dokumenter, som er fortrolige eller bestemt til tjenestebrug. Det er glædeligt, og det er vigtigt, at den fortsætter hermed gennem hele forhandlingsforløbet, og at så mange oplysninger som muligt gøres tilgængelige for offentligheden, således at Europas borgere ved besked om de forhandlinger, der finder sted på deres vegne.

UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET (3.3.2008)

til Udvalget om International Handel

om handel og økonomiske forbindelser med Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Rådgivende ordfører: Francisco José Millán Mon

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender ASEAN's voksende betydning som en faktor for stabilitet og velstand i regionen; glæder sig over genoptagelsen af forbindelserne mellem EU og ASEAN på Singapore-topmødet i 2007; mener, at EU og ASEAN, som begge arbejder for regional integration, har et stort potentiale for samarbejde;

2.  noterer sig, at foranstaltningerne til styrkelse af økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og ASEAN vil bidrage til at befæste forbindelserne i almindelighed mellem de to regioner og anspore til yderligere fremskridt inden for politisk samarbejde og sikkerhed og fremme af demokrati og menneskerettigheder samt yderligere fremskridt inden for energi/klimaændringer og miljø, på det sociokulturelle område og inden for samarbejde og udvikling;

3.  opfordrer indtrængende til, at det tværregionale økonomiske samarbejde udvides til det makroøkonomiske område, herunder samarbejde inden for beskatning og statistik, indførelse af internationale revisions- og regnskabsnormer samt foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge;

4.  noterer sig ASEAN's økonomiske vækst og dynamik såvel som de mange ASEAN-relaterede initiativer inden for frihandel; støtter forhandlingerne om en EU-ASEAN-frihandelsaftale, som bør ledsages af de partnerskabs- og samarbejdsaftaler, der i øjeblikket er til forhandling mellem EU og en række ASEAN-lande; støtter det synspunkt, at visse ASEAN-lande som følge af de særlige politiske og økonomiske forhold ikke for øjeblikket bør være parter i frihandelsaftalen; fremhæver specielt Burma/Myanmar, der er genstand for restriktive foranstaltninger fra Rådets side;

5.  noterer sig, at det prioriterede mål for begge regioner er afslutningen af en ambitiøs, omfattende og afbalanceret Doha-runde;

6.  understreger, at forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og ASEAN bør føres i begge parters interesse og tilføre begge regioner en merværdi og på den måde bane vej for drøftelser om handelsrelaterede emner, som ikke er omfattet af de multilaterale WTO-forhandlinger, der føres i øjeblikket; fremhæver navnlig behovet for at bringe emner på bane vedrørende sociale og miljømæssige normer og principperne for god regeringsførelse;

7.  understreger, at EU-ASEAN-frihandelsaftalen, når først den er trådt i kraft, ikke må underminere de fordele, som de mindst udviklede lande nyder med hensyn til deres varers adgang til EU's marked;

8.  glæder sig over integrationsfremskridtene inden for ASEAN og undertegnelsen af ASEAN-chartret og håber, at bestemmelserne heri må træde i kraft så hurtigt som muligt;

9.  gør opmærksom på, at menneskerettigheder og demokrati er kerneværdier for EU, og kræver, at de indgår som en integrerende del i forhandlingerne med ASEAN, især i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne; påpeger endnu en gang den betydning, Europa-Parlamentet tillægger politiske og civilretlige reformer, og glæder sig over etableringen af menneskerettighedsorganet i ASEAN-chartret og chartrets udtrykkelige tilslutning til befæstelse af demokratiet, styrkelse af god regeringsførelse og retsstatsprincipperne samt fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; forventer derfor, at ASEAN er i stand til at yde et konstruktivt bidrag til fremme af disse værdier i Sydøstasien;

10.  glæder sig over valget i Thailand; opfordrer til, at der gøres reelle bestræbelser på demokratisering og national forsoning i Burma/Myanmar, som omfatter fuld inddragelse af oppositionen og etniske grupper, og kræver øjeblikkelig frigivelse af Aung San Suu Kyi og alle politiske fanger samt normalisering af alle politiske partiers aktiviteter; støtter FN's og EU's særlige udsendinge i deres arbejde; opfordrer Rådet til at opretholde de restriktive foranstaltninger over for Burmas/Myanmars regering, følge situationen opmærksomt og tage disse foranstaltninger op til revision, hvis udviklinger i landet kræver det; anmoder medlemmerne af ASEAN såvel som Kina og Indien om at lægge pres på Burma/Myanmar;

11.  understreger vigtigheden af det igangværende samarbejde om terrorbekæmpelse samt krisestyring og katastrofeindsats og glæder sig over det nylige samarbejde om observatørmissionen i Aceh;

12.  opfordrer EU og ASEAN til at styrke samarbejdet i kampen mod menneskehandel, sexturisme og kopivarer; glæder sig over ASEAN-medlemmernes tilsagn om at bekæmpe narkohandel, men opfordrer dem samtidig til at opretholde FN's moratorium for dødsstraf; roser Filippinerne for at have afskaffet dødsstraffen;

13.  opfordrer EU og ASEAN til at styrke samarbejdet inden for folkesundhed og navnlig om bekæmpelse af sygdomme såsom aids, sars og fugleinfluenza og om imødegåelse af klimaændringer samt samarbejdet om fødevaresikkerhed;

14.  understreger vigtigheden af at inddrage civilsamfundet for at sikre, at der tages hensyn til dets synspunkter i forhandlingsprocessen, således at civilfundet kan bidrage til opnåelse af et fuldt tilfredsstillende resultat, som befæster de tværregionale forbindelser;

15.  opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet regelmæssigt og omgående informeret om de igangværende forhandlinger.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.2.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Renate Weber

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI (28.3.2008)

til Udvalget om International Handel

om handel og økonomiske forbindelser med landene i Sydøstasien (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Rådgivende ordfører: John Purvis

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   understreger, at den fremtidige industrielle vækst i EU er betinget af åbenhed over for udenrigshandel og investeringer, som er baseret på fair regler;

2.   mener, at EU's konkurrencedygtighed i forhold til ASEAN-landene afhænger af bedre uddannelse, videreuddannelse og forskning i EU og af frembringelsen af innovative produkter og tjenesteydelser;

3.   mener, at alle handels- og investeringsaftaler med ASEAN-landene bør være i overensstemmelse med forhandlingerne under Doha-udviklingsrunden og tage hensyn til de fire såkaldte Singapore-temaer (investeringer, konkurrence, offentlige indkøb og handelslempelser);

4.   henstiller, at videnskabeligt og teknisk samarbejde og beskyttelse af intellektuel ejendom bør indgå som væsentlige elementer i alle sådanne aftaler; understreger navnlig behovet for at bekæmpe produktforfalskning gennem medtagelse af bindende instrumenter til bekæmpelse af forfalskning i handels- og investeringsaftaler; påpeger, at et reelt samarbejde mellem alle involverede parter vil muliggøre en effektiv bekæmpelse af forfalskning især af konsumvarer, industriprodukter, lægemidler og andre produkter;

5.   understreger, at en handels- og investeringsaftale med ASEAN bør sikre:

(i)     at oprindelsesreglerne forbedres og forenkles

(ii)     at normerne harmoniseres, herunder normer for produktsikkerhed, børnebeskyttelse og dyrevelfærd

(iii)    at der skabes gennemskuelighed på reguleringsområdet og forenklede bureaukratiske procedurer

(iv)    at der opnås gennemsigtighed, hvad angår nationale støtteordninger, og at ikke-toldmæssige handelshindringer fjernes

(v)    at diskriminerende afgifter fjernes;

6.  mener, at aftaler om handel, investeringer og videnskab og forskning bør omhandle sektorspecifikke spørgsmål, såsom:

(i)     miljøvirkningerne af udvinding af palmeolie og afskovning

(ii)     lavenergipærer

(iii)    forebyggelse og afhjælpning af naturkatastrofer

(iv)    bekæmpelse af hiv/aids og beskyttelse af folkesundheden

(v)    turistbranchen med særligt henblik på de små og mellemstore virksomheder

(vi)    fri bevægelighed for forskere, erhvervsfolk og turister

(vii)   samarbejde mellem forskningscentrene i Unionen og i ASEAN-landene og udveksling af videnskabelige forskningsresultater

(viii)  aerosolbeholdere;

7.  understreger behovet for at beskytte erhvervslivet i Unionen mod ASEAN-eksportørers dumping og at komme dumping i forkøbet gennem hurtig indgriben fra Unionens repræsentanter i handelsforhandlingerne;

8.  betoner, at åbningen af eksterne markeder nu i første række er et spørgsmål om at fjerne de ikke-toldmæssige handelshindringer for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og investeringskapital;

9.  støtter en aktiv handelspolitik med særlig vægt på de områder, der er vigtige for erhvervslivet i Unionen, og på tjenesteydelser, investeringsgarantier, offentlige indkøb og loyal konkurrence;

10. beklager, at der på EU-ASEAN-topmødet i Singapore i november 2007 ikke blev foretaget en grundig behandling af visse bestemmelser vedrørende erhvervsmæssig praksis og adfærd, hvilket er til hinder for Unionens investeringer i ASEAN-landene;

11. henstiller, at Unionens energipolitik i forhold til ASEAN-landene tager sigte på:

     i)   ikke-diskriminerende licensudstedelse og handelsbetingelser i forbindelse med energiprodukter

     ii)  forbedringer af energiproduktionen og eksportkapaciteten

     iii)  udvikling af transportinfrastrukturer for energiprodukter

     iv) diversificering af energikilder

     v)  fjernelse af grænseafgifter for energiprodukter

     vi) gensidige aftaler om energibesparelser, imødegåelse af klimaændringer og mindsket udledning af drivhusgasser, herunder eventuelle gensidige ordninger om emissionshandel, for således at undgå, at industrivirksomheder i Unionen lider skade;

12.      stiller sig positivt til udviklingen af fælles forskningsprojekter udført af forskningscentre i Unionen og i ASEAN-landene, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre foranstaltninger til at lette sådanne ordninger.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

8.4.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Catherine Neris