ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Glyn Ford

Διαδικασία : 2007/2265(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0151/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0151/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

(2007/2265(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και, ειδικότερα, το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με "τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα"[1],

–   έχοντας υπόψη τη Χάρτα του ASEAN που υπεγράφη στις 20 Νοεμβρίου 2007 κατά τη 13η σύνοδο κορυφής του ASEAN στη Σιγκαπούρη,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία, και πιο πρόσφατα τα ψηφίσματα της 6ης και 27ης Σεπτεμβρίου 2007[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ομάδα CARS 21: ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά τη "συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα"[4],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με "τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο"[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου σχετικά με "την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους"[6],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τις περιφερειακές ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και την εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης[7],

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2007)0602),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση"(COM(2006)0567),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο "Οικονομικός αντίκτυπος ενδεχόμενης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ASEAN" της 3ης Μαΐου 2006 που εκπόνησε η CEPII-CERIM ,

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα, και ειδικότερα την παράγραφο 44 για την Ειδική και Διαφοροποιημένη Μεταχείριση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0151/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να δίνει προτεραιότητα σε ένα βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, το οποίο διαμορφώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για την διεξαγωγή δίκαιων και ισότιμων διεθνών εμπορικών συναλλαγών μέσω της θέσπισης κατάλληλων κανόνων και της διασφάλισης της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής, ισορροπημένη ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα προώθησης της συμμετοχής των αναπτυσσομένων χωρών στο διεθνές εμπορικό σύστημα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπεριφερειακές εμπορικές συμφωνίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το πολυμερές σύστημα μέσω της προαγωγής της ενσωμάτωσης και της αντιμετώπισης θεμάτων για τα οποία είναι σήμερα δύσκολη η ανεύρεση πολυμερούς συμφωνίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι εκλαμβανόμενος ως σύνολο, ο ASEAN, θα μπορούσε να αποτελέσει τον πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, και η ΕΕ τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του ASEAN και τον μεγαλύτερο επενδυτή στην περιοχή,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ASEAN είναι μια περιοχή που παρουσιάζει τεράστιες διαφοροποιήσεις, καθώς τρία από τα μέλη του περιλαμβάνονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), ενώ άλλα έχουν μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες του ASEAN διαθέτουν διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά και ότι οι διαφορές αυτές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ΕΕ-ASEAN,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες που καταδεικνύουν ότι η συμφωνία ΕΕ-ASEAN ("η συμφωνία") θα αποφέρει ουσιαστικά οικονομικά οφέλη και για τα δύο μέρη, αλλά ότι θα απαιτηθούν ενδεχομένως συμπληρωματικά μέτρα για τη δίκαιη κατανομή αυτών των εσόδων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την Ένωση η σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με οποιαδήποτε χώρα προϋποθέτει την ύπαρξη μιας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που θα περιλαμβάνει δεσμευτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρκής και αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές ΕΕ-ASEAN, η οποία θα σέβεται απόλυτα τις διαφορετικές οικονομικές θέσεις των μελών του ASEAN και ιδιαίτερα των φτωχότερων ΛΑΧ, θα αυξήσει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών, θα ενισχύσει την καινοτομία και θα προάγει την οικονομική ανάπτυξη αμφότερων των πλευρών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθεί δεόντως η αποτελεσματική προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης,

1.  εκτιμά ότι μια φιλόδοξη συμφωνία θα ωφελήσει πολύ αμφότερες τις πλευρές και, μολονότι μια συμφωνία υψηλής ποιότητας είναι σημαντικότερη από την τήρηση ενός σύντομου χρονοδιαγράμματος, δεν παύει να εκφράζει ανησυχία για τον αργό ρυθμό με τον οποίο προχωρούν οι διαπραγματεύσεις· δίνει έμφαση στη σημασία της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά·

2.  εκτιμά ότι η επιτυχία του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης στον τομέα του εμπορίου και ελπίζει οι διαπραγματεύσεις με τον ASEAN να είναι συμπληρωματικές σε αυτό· θεωρεί ότι η προτεινόμενη ΣΕΣ θα πρέπει να σέβεται πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ·

3.  φρονεί ότι οι διαπεριφερειακές συμφωνίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το πολυμερές σύστημα, εφόσον είναι ευρείας εμβέλειας και φιλόδοξες, και δεν περιορίζονται μόνο σε μειώσεις δασμών αλλά στοχεύουν στο άνοιγμα των αγορών, καθώς και στην εφαρμογή τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

4.  υπογραμμίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη στην Ένωση εξαρτάται από τον ανοικτό χαρακτήρα προς το εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις, που διέπονται από δίκαιους κανόνες·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι, στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ και ASEAN που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη τον Νοέμβριο του 2007, ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με επιχειρηματικές πρακτικές και συμπεριφορές δεν εξετάσθηκαν εις βάθος, θέτοντας έτσι εμπόδια στις επενδύσεις της ΕΕ σε χώρες του ASEAN·

6.  τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών του ASEAN και καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνική βοήθεια και περαιτέρω δυνατή υποστήριξη για να διευκολύνει την ενίσχυση αυτή·

7.  εκτιμά ότι εάν ορισμένες χώρες στο ASEAN αποδειχθεί ότι έχουν επιφυλάξεις σχετικά με την υπογραφή ΣΕΣ, τότε οι χώρες εκείνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει και πάλι να έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν διμερείς ΣΕΣ·

8.  προτρέπει τα ενδιαφερόμενα μέρη να μειώσουν προοδευτικά ή να εξαλείψουν όλους τους φραγμούς στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, σεβόμενα παράλληλα τις διαφορετικές οικονομικές θέσεις στο πλαίσιο της περιοχής του ASEAN·

9.  προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαισίου ΕΕ-ASEAN, να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τους αποτελεσματικούς κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις, τα ΔΠΙ, τις κρατικές ενισχύσεις και άλλες επιδοτήσεις· τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ASEAN·

10. τονίζει ότι η εμπορική και επενδυτική συμφωνία με τον ASEAN πρέπει να διασφαλίζει:

(i)     τη βελτίωση και την απλοποίηση των κανόνων προέλευσης,

(ii)     την εναρμόνιση των προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας των προϊόντων, προστασίας των ανηλίκων και καλής μεταχείρισης των ζώων,

(iii)    ρυθμιστική διαφάνεια και απλοποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

(iv)    την εξάλειψη των φορολογικών διακρίσεων·

Τομεακά θέματα

11. θεωρεί ότι τα μη δασμολογικά εμπόδια είναι το ίδιο σημαντικά με τις δασμολογικές μειώσεις και ανησυχεί ιδιαίτερα για τους περιορισμούς στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, τομέας στον οποίο η μείωση των αδικαιολόγητων περιορισμών θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ASEAN να έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερου κόστους και πιο αποτελεσματικές τραπεζικές, ασφαλιστικές και νομικές υπηρεσίες·

12. τονίζει τη σημασία των ΔΠΙ και ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην αποτελεσματική επιβολή τους στην πράξη ιδιαίτερα στον τομέα των σχεδίων και υποδειγμάτων, των ηχητικών εγγραφών και άλλων πολιτιστικών αγαθών, καθώς και των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης· προτρέπει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους φραγμούς παρά το δικαίωμα των χωρών στη ρύθμιση τομέων –όπως ο οπτικοακουστικός– που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας·

13. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση του φαινομένου της παραποίησης φαρμάκων που συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς και κίνδυνο για τους καταναλωτές· επισημαίνει, συγχρόνως, ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να δημιουργεί νομικά ή πρακτικά εμπόδια στην πλήρη χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται στη δήλωση για τη συμφωνία TRIPS και της πρόσβασης στα φάρμακα, και καλεί τους αρμόδιους για τις διαπραγματεύσεις φορείς της Επιτροπής, να λάβουν πλήρως υπόψη τους τα προβλεπόμενα επί του θέματος στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007·

14. φρονεί ότι στις πτυχές της συμφωνίας που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των μελών του ASEAN καθώς και το δικαίωμα όλων των συμμετεχόντων να ρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους, ειδικότερα αυτές που αφορούν τις βασικές τους ανάγκες·

15. εκτιμά ότι η συμφωνία θα πρέπει να επιζητά να προάγει την αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά τις επενδύσεις που γίνονται μέσω των κρατικών επενδυτικών ταμείων·

16. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αλιευτική βιομηχανία, και ιδιαιτέρως στη αλιεία τόνου, δεδομένων των έντονων κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων που θα έχει η πλήρης και άμεση ελευθέρωση των δασμών στον ευαίσθητο αυτό τομέα, όπως αναγνωρίσθηκε από την Επιτροπή στη μελέτη της που συντάχθηκε μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου·

17. τονίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανόνες υγιεινής και υγείας στην αλιευτική βιομηχανία ως μέσου επίτευξης βελτιωμένης και αυξημένης ανάπτυξης της βιομηχανίας στις χώρες αυτές, καθώς και του δίκαιου ανταγωνισμού με την αλιευτική βιομηχανία της ΕΕ·

18. ζητεί την επέκταση της διαπεριφερειακής οικονομικής συνεργασίας και στο πεδίο της μακροοικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε ζητήματα φορολογίας και στατιστικής, της υιοθέτησης διεθνών ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων και μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

19. καλεί την Ένωση και το ΑSEAN να ενισχύσουν τη συνεργασία στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, του σεξουαλικού τουρισμού και της παραποίησης· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις των μελών του ΑSEAN κατά των ναρκωτικών, ενώ τους καλεί ταυτόχρονα να υποστηρίξουν το μορατόριουμ των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ποινή του θανάτου· επιδοκιμάζει τις Φιλιππίνες για την κατάργηση της ποινής του θανάτου·

20. καλεί την Ένωση και το ΑSEAN να ενισχύσουν την συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας και ειδικότερα στην καταπολέμηση ασθενειών και επιδημιών όπως το ΑIDS, το SARS και η γρίπη των πτηνών, στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και προωθώντας την ασφάλεια των τροφίμων·

21. πιστεύει ότι η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης με τις χώρες του ASEAN εξαρτάται από τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας στην Ένωση και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

22. πιστεύει ότι οι εμπορικές, επενδυτικές και επιστημονικές και ερευνητικές συμφωνίες πρέπει να εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα ανά τομέα, όπως:

     (i)    τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,

     (ii)   την πρόληψη φυσικών καταστροφών, και την αποκατάσταση μετά από αυτές,

     (iii)   τον τομέα του τουρισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

(iv) την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών, των επιχειρηματιών και των τουριστών,

(v)  τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων στην Ένωση και στις χώρες ASEAN και την ανταλλαγή ευρημάτων της επιστημονικής έρευνας·

(vi) τις συσκευές αερολυμάτων·

23. συνιστά να επικεντρώνεται η ενεργειακή πολιτική της ΄Ενωσης, όσον αφορά χώρες της ASEAN, στους εξής τομείς:

     (i)  τους μη διακριτικούς όρους αδειοδότησης και εμπορίου σχετικά με ενεργειακά προϊόντα,

     (ii) τις βελτιώσεις στις δυνατότητες παραγωγής και εξαγωγής ενέργειας,

(iii)την ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων,

(iv) τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας,

(v) την εξάλειψη των φόρων που επιβάλλονται στα σύνορα για ενεργειακά προϊόντα,

     (vi) τις αμοιβαίες συμφωνίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων αμοιβαίων διευθετήσεων περί εμπορίας δικαιωμάτων των εκπομπών προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στις βιομηχανίες της Ένωσης·

24. θα επικροτούσε την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων που θα εκτελούνταν σε ερευνητικές εγκαταστάσεις στην Ένωση και σε χώρες του ASEAN και προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει σε δράσεις που θα διευκολύνουν τέτοιου είδους διευθετήσεις·

25. υπενθυμίζει την ανάγκη για την προστασία της βιομηχανίας στην Ένωση έναντι του ντάμπινγκ από εξαγωγείς του ASEAN και για πρόληψη του εν λόγω ντάμπινγκ με έγκαιρη παρέμβαση εκ μέρους των εμπορικών διαπραγματευτών της Ένωσης·

Ειδικά θέματα ανά χώρα

26. υπογραμμίζει ότι σε οποιοδήποτε σχέδιο δασμολογικών μειώσεων θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις των μελών του ASEAN·

27. εκτιμά ότι τα φτωχότερα μη ΛΑΧ μέλη του ASEAN θα πρέπει να ωφεληθούν από την ύπαρξη ευελιξίας που θα είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχη με εκείνη που παρέχεται από τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης σε χώρες με συγκρίσιμα επίπεδα εισοδήματος·

28. καλεί την Επιτροπή να καλέσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και όταν κρίνει σκόπιμο, την Καμπότζη και το Λάος να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη συμφωνία, και σε περίπτωση θετικής απάντησης, να επιδιώξει αναθεώρηση της εντολής για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων από το Συμβούλιο, ούτως ώστε να καταστεί αυτό δυνατόν·

29. φρονεί ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Βιρμανία καθιστά αδύνατον για τη χώρα αυτή να συμπεριληφθεί στη συμφωνία·

30. θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα του τραπεζικού απορρήτου στη Σιγκαπούρη, που παρεμποδίζει τη σύναψη Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η προοπτική σύναψης Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών κατά περιφέρεια·

Αειφόρος ανάπτυξη

31. εκτιμά ότι ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη συνιστά ουσιαστικό στοιχείο κάθε παρόμοιας συμφωνίας και επισημαίνει ότι η επιβολή των συμπεφωνημένων αυτών προτύπων είναι ουσιώδους σημασίας·

32. ζητεί συμφωνίες που θα περιλαμβάνουν δεσμευτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες, που θα δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη στην επικύρωση των βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους, ιδίως όσον αφορά την παιδική και την αναγκαστική εργασία, η εξάλειψη των οποίων αποτελεί ουσιαστική πρόκληση για την ΔΟΕ, όπως επισημαίνεται στην έκθεσή της με τίτλο «Το τέλος της παιδικής εργασίας: ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί»·

33. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη θέσπιση κινήτρων για τις χώρες που μεριμνούν για τη βελτίωση των κανόνων εργασίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο πολλαπλασιασμός των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών δεν θα υπονομεύει τις προσπάθειες των χωρών για ένταξη στο ΣΓΠ+, και να μελετήσει ταυτόχρονα την πιθανότητα εισαγωγής μιας ρήτρας που θα αφορά την επικύρωση των βασικών συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της ΔΟΕ για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την παιδική και την αναγκαστική εργασία·

34. τονίζει ότι, αφ’ ης στιγμής τεθεί σε ισχύ η ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και ASEAN, πρέπει να εγκριθούν μέτρα ώστε να μην υπονομευθούν τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι ΛΑΧ, όσον αφορά την πρόσβαση των προϊόντων τους στην Ένωση·

35. φρονεί ότι ένα Φόρουμ για το Εμπόριο και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο οποίο θα συμμετέχουν οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων τα οποία θα συνοδεύουν το ολοένα μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς·

36. προτείνει να θεσπισθεί μηχανισμός μέσω του οποίου οι αναγνωρισμένες οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για ανάληψη δράσης, τα οποία θα εξετάζονται εντός συγκεκριμένου χρόνου και θα μπορούν να οδηγούν εν συνεχεία σε διατάξεις παρακολούθησης και αναθεώρησης, με σκοπό την άσκηση διαρκούς πίεσης κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

37. ευελπιστεί ότι θα δημοσιευθεί σύντομα η Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Αειφορία η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη εγκαίρως ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για πλήρη δημόσια διαβούλευση, και να καταστεί δυνατόν τα αποτελέσματα της να επηρεάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων, ειδικότερα όσον αφορά τα μέτρα που θα απαιτηθούν για να περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένες ομάδες ή τομείς·

38. θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ο αντίκτυπος της ελευθέρωσης του εμπορίου στην ισότητα των φύλων, ειδικότερα σε τομείς όπως η γεωργία, η κλωστοϋφαντουργία και η μεταποίηση προϊόντων προς εξαγωγή·

39. καλεί την Επιτροπή και τους εκπροσώπους των χωρών του ASEAN να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες της συμφωνίας που αφορά τους γεωργούς μικρής κλίμακας της περιφέρειας και να διασφαλίσουν ότι η οικογενειακή και η αειφόρος γεωργία θα ενισχυθούν και δεν θα αποδυναμωθούν·

40. θεωρεί σημαντικότατα τα μέτρα για την καταπολέμηση της αποψίλωσης και την προστασία και ανάπτυξη των τροπικών δασών στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας· θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι μια ΣΕΣΣ θα πρέπει να ενθαρρύνει το εμπόριο στον τομέα των αειφόρων από περιβαλλοντική άποψη βιοκαυσίμων και ότι οι χώρες ASEAN θα πρέπει να ενισχυθούν στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας·

41. καλεί τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις να βεβαιωθούν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει μηχανισμούς για τη διασφάλιση των παραδοσιακών και των εθιμικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων για τη χρήση των δασών τους κατά την εφαρμογή των συστημάτων δασικής διαχείρισης και χορήγησης αδειών, και να ενισχύσουν τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών, για συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τη διατήρηση, τη χρήση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, και για οριοθέτηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους επί των εδαφών τους·

42. εκτιμά ότι οι δασμοί τόσο στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα όσο και στα αγαθά του δίκαιου εμπορίου πρέπει να μειωθούν ταχύτερα από ό,τι εκείνοι σε άλλα αγαθά και ότι αυτά πρέπει να έχουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην αγορά της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενημέρωσης της ονοματολογίας του δασμολογίου προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα·

Πολιτικές εκτιμήσεις

43. αναγνωρίζει τον αυξανόμενο ρόλο του ΑSEAN ως μία δύναμη για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία· χαιρετίζει την επανέναρξη των σχέσεων ΕΕ και ΑSEAN το 2007 με την Διάσκεψη Κορυφής της Σιγκαπούρης· θεωρεί ότι η Ένωση και ο ΑSEAN οι οποίοι έχουν αμφότεροι, μία δέσμευση όσον αφορά την ολοκλήρωση, έχουν μεγάλο δυναμικό στον τομέα της συνεργασίας·

44. επισημαίνει ότι τα μέτρα για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και του ASEAN θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των γενικότερων σχέσεων μεταξύ των δύο περιφερειών και θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την πολιτική συνεργασία και ασφάλεια, την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της ενέργειας/αλλαγής του κλίματος και του περιβάλλοντος, στον κοινωνικοοικονομικό τομέα, καθώς και όσον αφορά τη συνεργασία και την ανάπτυξη·

45. χαιρετίζει την πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση στο ΑSEAN και την υπογραφή της Χάρτας του ΑSEAN και ελπίζει ότι οι διατάξεις της θα τεθούν σε ισχύ όσο το δυνατόν συντομότερα·

46. υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία αποτελούν κεντρικές αξίες για την ΕΕ και ζητεί να αποτελέσουν πλήρες τμήμα των διαπραγματεύσεων με το ASEAN, ειδικά στις ΣΕΣΣ· επαναλαμβάνει τη σημασία που προσδίδει το Κοινοβούλιο στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις καθώς και σε αυτές που αφορούν τα πολιτικά δικαιώματα, και χαιρετίζει τη δημιουργία του Σώματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Χάρτα του ASEAN και τη σαφή δέσμευση για την ενίσχυση της δημοκρατίας, τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, όπως επίσης την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· αναμένει ως εκ τούτου ότι το ASEAN θα μπορέσει να συμβάλει εποικοδομητικά στην προώθηση αυτών των αξιών στην περιοχή·

47. χαιρετίζει τις εκλογές στην Ταϊλάνδη· απευθύνει έκκληση για μια αξιόπιστη διαδικασία εκδημοκρατισμού και εθνικής συμφιλίωσης στη Βιρμανία, που θα περιλαμβάνει την πλήρη συμμετοχή της αντιπολίτευσης και των εθνοτικών ομάδων, και ζητεί την άμεση απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi και όλων των πολιτικών κρατουμένων· υποστηρίζει την εργασία των Ηνωμένων Εθνών και των ειδικών εκπροσώπων της ΕΕ· ζητεί από το Συμβούλιο να διατηρήσει τα περιοριστικά μέτρα κατά της κυβέρνησης της Βιρμανίας, να παρακολουθεί εκ του πλησίον την κατάσταση και, εάν οι εξελίξεις στη χώρα το απαιτούν, να επανεξετάσει τα εν λόγω μέτρα· ζητεί από τα μέλη του ASEAN, καθώς και από την Κίνα και την Ινδία να ασκήσουν πίεση στη Βιρμανία·

48. υπογραμμίζει την σημασία της υφιστάμενης συνεργασίας όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και χαιρετίζει την πρόσφατη συνεργασία της αποστολής παρακολούθησης του Aceh·

49. αναμένει να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ώστε να αρθεί οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ανάγκη παροχής της σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου για αυτό το είδος συμφωνιών· καλεί την Επιτροπή να θέσει τη διαπραγματευτική εντολή στη διάθεση του Κοινοβουλίου σε μεγαλύτερο βαθμό και να πραγματοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ούτως ώστε το αποτέλεσμά τους να τύχει ευρείας αποδοχής·

ο

ο ο

50. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών ASEAN καθώς και στο Γενικό Γραμματέα του ASEAN.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η προτεινόμενη συμφωνία με τον ASEAN αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής των διμερών και διαπεριφερειακών διαπραγματεύσεων με εμπορικούς εταίρους, που προβλέπεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό". Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, διαπραγματεύσεις με την Ινδία και την Κορέα μολονότι η περίπτωση του ASEAN παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας της πληθώρας και της ποικιλίας των διαπραγματευομένων εταίρων.

Θεωρούμενος ως ενιαίο σύνολο, ο ASEAN μπορεί να αποτελέσει τον πέμπτο εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατασσόμενος πριν από την Ιαπωνία. Ο πληθυσμός του είναι παρόμοιος με τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδημα, από τη Σιγκαπούρη, όπου το ΑΕΠ αντιστοιχεί με αυτό της Γαλλίας ή της Μεγάλης Βρετανίας, έως τις τρεις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, δηλαδή τη Βιρμανία, την Καμπότζη και το Λάος. Ο ASEAN έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με περιφερειακούς εταίρους όπως την Αυστραλία, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ μεμονωμένες χώρες έχουν συνάψει ή διαπραγματεύονται παρόμοιες συμφωνίες με άλλα μεγάλα εμπορικά έθνη.

Η έκθεση αυτή συμφωνεί καταρχήν με τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με τον ASEAN, αρκεί η συμφωνία αυτή να πληροί ορισμένες ουσιαστικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα και με την εκπεφρασμένη άποψη του Κοινοβουλίου, η ύπαρξη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με οποιαδήποτε χώρα, θα πρέπει δε να υπάρχει η δυνατότητα άρσης των προτιμησιακών δασμών που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών, στην περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων των ουσιαστικών όρων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, και, ειδικότερα των ρητρών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ρόλος των διαπεριφερειακών εμπορικών συμφωνιών

Οι διαπραγματεύσεις με μία περιοχή που αποτελείται από δέκα ανεξάρτητες χώρες είναι μια διαδικασία πιο πολύπλοκη και χρονοβόρα από τη σύναψη συμφωνίας με μία μεμονωμένη χώρα. Εν τούτοις, οι διαπεριφερειακές συμφωνίες προσφέρουν συγχρόνως μεγάλα και καθόλου ευκαταφρόνητα πλεονεκτήματα, κυρίως στην προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των οικονομιών των χωρών- εταίρων και τη μείωση της πληθώρας των κανονισμών με τους οποίους πρέπει να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ευνοϊκά δεκτή η απόφαση των ηγετών του ASEAN, που συναντήθηκαν στη Σιγκαπούρη στις 20 Νοεμβρίου 2007 , να υπογράψουν τη Χάρτα του ASEAN, με την οποία η οργάνωση θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα καθώς και μία δομή που θα επιτρέπει τη βελτίωση του συντονισμού και την ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων. Δεδομένου ότι η Χάρτα θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη, θα ήταν ευχής έργον η σύντομη κύρωσή της.

Εν τούτοις, σύμφωνα με τις εκθέσεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις των διαπραγματεύσεων, οι προοπτικές επίτευξης μιας σύντομης και φιλόδοξης συμφωνίας με τον ASEAN φαίνεται να υπονομεύονται από την έλλειψη διαπραγματευτικής δυνατότητας, τις δυσχέρειες στην ανάπτυξη μιας κοινής θέσης που θα εκφράζει τα συλλογικά συμφέροντα στην περιοχή, και την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί το Βιετνάμ, στο ρόλο του ως συντονιστή από την πλευρά του ASEAN, να διαδραματίσει ένα πιο δραστήριο ρόλο στην ανάπτυξη των θέσεων αυτών, ενώ η ΕΕ μπορεί να προσφέρει βοήθεια όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Θετικό βήμα αποτελεί η απόφαση των ηγετών του ASEAN και της ΕΕ, κατά τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με προθεσμία το 2009, κυρίως εάν όντως σημάνει μια πραγματική αλλαγή στο ρυθμό των διαπραγματεύσεων.

Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν αναπόφευκτα πιέσεις προς την επιλογή διμερών Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες μέλη του ASEAN.

Οι δυσκολίες στο συντονισμό με τον ASEAN δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Εν τούτοις, στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από τη συμμετοχή της Βιρμανίας, στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ.

Θετικό βήμα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη του ASEAN ασκούν πιέσεις στο καθεστώς της Βιρμανίας για βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξεύρεση μιας λύσης στο θέμα του φυλακισμένου Aung Sang Suu Kyi που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι αδιανόητη η σκέψη ότι υπό το ισχύον στρατιωτικό καθεστώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνάψει Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με τη Βιρμανία. Δεδομένου δε ότι πρόκειται για μία απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, όσοι απαιτούν ομοφωνία για όλες τις πτυχές μίας δυνητικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ASEAN, καταδικάζουν το εγχείρημα σε αποτυχία.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο ASEAN έχει προηγουμένως υπογράψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που δεν καλύπτουν όλα τα μέλη του, όπως η συμφωνία του 2006 μεταξύ ASEAN και Κορέας στην οποία δεν συμμετείχε η Ταϊλάνδη.

Εάν υπάρξουν οι πολιτικές προϋποθέσεις, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας, της οποίας η ποιότητα δεν θα πρέπει να θυσιασθεί στο βωμό της ταχείας επίτευξης συναίνεσης. Επίσης, η σύναψη συμφωνίας δεν πρέπει να επιδιώκεται εις βάρος των προσπαθειών ολοκλήρωσης του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα, το οποίο εξακολουθεί να έχει προτεραιότητα και προσφέρει τις περισσότερες ελπίδες για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που θα ενισχύει το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα. Επιπλέον, η επιδίωξη συμφωνίας ΠΟΕ+ με τον ASEAN σημαίνει υπέρβαση των κανόνων του ΠΟΕ όχι μόνο όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, αλλά και όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Για το σκοπό αυτό, καθώς και για την εξασφάλιση της δημόσιας αποδοχής της συμφωνίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, μολονότι ανεξάρτητες μελέτες καταδεικνύουν ότι στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών "όλοι θα είναι κερδισμένοι", το ελεύθερο εμπόριο παραμένει ζήτημα διαμάχης σε ορισμένες χώρες του ASEAN. Απαιτείται, λοιπόν, η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η ευρεία κοινή αποδοχή της τελικής συμφωνίας και να ληφθούν μέτρα μείωσης των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων στους τομείς που αναπόφευκτα θα πληγούν.

Αειφόρος ανάπτυξη

Η συμφωνία πρέπει να δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη στην επικύρωση των βασικών κανόνων της ΔΟΕ και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Επί του παρόντος, μόνο η Καμπότζη, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες έχουν επικυρώσει τις οκτώ βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση των κανόνων εργασίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν όλη την επικράτεια των συμβαλλομένων μερών συμπεριλαμβανομένων και των ζωνών μεταποίησης προς εξαγωγή.

Οι επιπτώσεις μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών επί των κανόνων εργασίας και η ανάγκη λήψης μέτρων για μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων, αποτελεί ένα από τα θέματα προτεραιότητας κατά την εκπόνηση της Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στην Αειφορία . Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί εγκαίρως η μελέτη αυτή, ούτως ώστε οι διαπραγματευόμενοι, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και η κοινωνία των πολιτών να μπορούν να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα κατά την διαπραγματευτική διαδικασία.

Η μελέτη αξιολόγησης του αντίκτυπου στη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στις επιπτώσεις της ελευθέρωσης του εμπορίου στην ισότητα των φύλων δεδομένου ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι η ελευθέρωση στο γεωργικό τομέα, στις ζώνες μεταποίησης προϊόντων προς εξαγωγή και στις ποσοστώσεις στον τομέα κλωστοϋφαντουργίας μπορεί να έχουν δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στις εργαζόμενες γυναίκες.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική πτυχή της συμφωνίας, ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η ανάγκη καταπολέμησης της αποψίλωσης των δασών που αποτελεί σημαντική παράμετρο στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τα βιοκαύσιμα, οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα προώθησης αγαθών που έχουν παραχθεί με περιβαλλοντικά αειφόρους διαδικασίες παραγωγής ούτως ώστε οι τελικοί καταναλωτές να είναι σίγουροι ότι αγοράζουν ένα "πράσινο" προϊόν. Θα πρέπει συγχρόνως, να δημιουργηθούν κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τις χώρες ASEAN στην καταπολέμηση της λαθροϋλοτομίας και τη διατήρηση και την αύξηση των τροπικών τους δασών.

Μολονότι ένα σαφές φιλόδοξο κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη συνιστά σημαντικό στοιχείο σε μια παρόμοια συμφωνία, τελικός στόχος είναι η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των συμπεφωνημένων προτύπων. Σε αυτό μπορεί να συνεισφέρει η δημιουργία ενός Φόρουμ για το Εμπόριο και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο οποίο θα συμμετέχουν οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών καθώς και ΜΚΟ.

Η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων στην πράξη προϋποθέτει επίσης την υπαγωγή του κεφαλαίου για την αειφόρο ανάπτυξη στον ίδιο μηχανισμό επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγονται άλλες συνιστώσες της συμφωνίας. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το αμερικανικό Κογκρέσο έχουν συμφωνήσει ότι όλες οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα επιβάλλονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως οι εμπορικές διατάξεις των συμφωνιών τους - ίδια διορθωτικά μέτρα, ίδιες διαδικασίες και ίδιες κυρώσεις, δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συμβιβασθεί με λιγότερα.

Τομεακά θέματα

Γενικότερα, οι εφαρμοζόμενοι από τον ASEAN δασμοί για τα μη γεωργικά προϊόντα είναι σχετικά χαμηλοί, μολονότι ορισμένες χώρες εφαρμόζουν ανώτατους δασμολογικούς συντελεστές σε τομείς όπως στον εξοπλισμό μεταφορών. Πιο σημαντικοί είναι οι μη δασμολογικοί φραγμοί, και ειδικότερα οι περιορισμοί στη χορήγηση αδειών για εισαγωγές. Οι υπηρεσίες, επίσης, υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στις περισσότερες περιοχές. Επιπλέον, το τραπεζικό απόρρητο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη σύναψη Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με τη Σιγκαπούρη , πράγμα που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών.

Ακόμη, η επιβολή στην πράξη των υποχρεώσεων που αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί πρόβλημα και θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να ενισχυθεί η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας για τα σχέδια και υποδείγματα, τις ηχητικές εγγραφές και άλλα πολιτιστικά αγαθά, και θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ουδεμία διάταξη στη συμφωνία δεν θα περιορίζει το δικαίωμα όλων των συμβαλλομένων χωρών να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική πολυμορφία, όπως είναι ο οπτικοακουστικός τομέας.

Τα φάρμακα που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο παραποίησης όχι μόνο συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των φαρμάκων εταιρειών που έχουν χρηματοδοτήσει την έρευνα και την ανάπτυξη πριν την παραγωγή του προϊόντος, αλλά αποτελούν και κίνδυνο για τους καταναλωτές. Συγχρόνως, η συμφωνία ΕΕ-ASEAN δεν θα πρέπει να δημιουργεί οποιοδήποτε νομικό ή πρακτικό εμπόδιο στις εταιρείες που κάνουν χρήση της ελαστικότητας που προβλέπεται στη συμφωνία TRIPS και δημόσια υγεία, που εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ.

Η υιοθέτηση μέτρων για την απλούστευση, την τυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών και άλλων διατυπώσεων μπορεί να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μίας συμφωνίας που θα απαλλάξει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ASEAN από τα περιττά εμπόδια. Εν τούτοις, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών να μην αποτελέσει πρόσχημα για την υπονόμευση της προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος. Σίγουρα, για τα λιγότερο ευημερούντα κράτη, θα χρειασθεί να υποστηριχθεί η συμφωνία αυτή με την κατάλληλη βοήθεια στο εμπόριο.

Στο τμήμα της συμφωνίας που εξετάζεται το θέμα των δημοσίων προμηθειών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των χωρών ASEAN καθώς και το δικαίωμα κάθε χώρας να επιβάλει ελεύθερα κανονιστικές ρυθμίσεις στις δημόσιες υπηρεσίες της, ειδικότερα σε τομείς που αφορούν βασικές ανάγκες όπως η υγεία, η εκπαίδευση και το πόσιμο νερό.

Ειδικά θέματα ανά χώρα

Είναι σημαντικό σε οποιοδήποτε σχέδιο δασμολογικών μειώσεων να συνυπολογισθεί πλήρως ο παράγοντας της ευρύτατης οικονομικής διαφοροποίησης των χωρών ASEAN. Σύμφωνα με την κανονική διαδικασία του ΠΟΕ για την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση, και λαμβάνοντας υπόψη τον όρο "ουσιαστικά σε όλους τους εμπορικούς τομείς" που χρησιμοποιείται στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Καραϊβικής, η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιτρέψει στις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες (Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ) μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους και μικρότερη κάλυψη από ό,τι προβλέπεται στα προγράμματα για τις χώρες υψηλού εισοδήματος. Το αίτημα του Βιετνάμ για τη χορήγηση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς με στόχο τη χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας θα αποτελέσει επίσης τμήμα του ευρύτερου πλαισίου εντός του οποίου θα συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις.

Η εντολή του Συμβουλίου δεν εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τις τρεις ΛΑΧ. Παρότι είναι σαφές ότι είναι αδιανόητη η προοπτική διεξαγωγής εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Βιρμανία υπό τις παρούσες συνθήκες, η κατάσταση για την Καμπότζη και το Λάος είναι πιο ισορροπημένη. Εξάλλου, οι χώρες αυτές, ως δικαιούχοι του προγράμματος "όλα εκτός από όπλα" επωφελούνται ήδη αδασμολόγητης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ. Συγχρόνως, πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τις ΛΑΧ να συμμετάσχουν σε Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Σε ένα επόμενο στάδιο, θα ζητηθεί από την Καμπότζη και το Λάος να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε κάποια συμφωνία και πότε.

Μολονότι και στην Ταϊλάνδη η πολιτική κατάσταση αποτελεί, επί του παρόντος σημαντικό εμπόδιο στη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τον, κατά πάσα πιθανότητα, μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, καθώς και ότι το στρατιωτικό καθεστώς έχει δεσμευθεί για τη σύντομη αποκατάσταση της δημοκρατίας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κατάσταση να εξομαλυνθεί πριν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Ο ρόλος του ΕΚ

Όταν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή θα έχει και επισήμως την υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, θα απαιτείται δε η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου πριν τη σύναψη των εμπορικών συμφωνιών. Εξαιτίας του αργού ρυθμού των διαπραγματεύσεων, δεν φαίνεται πιθανό να έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε συμφωνία με τον ASEAN πριν τη νέα Συνθήκη. Όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει για το λόγο αυτό να ενεργήσουν βάσει της πρόβλεψης ότι η τελική συμφωνία θα χρειασθεί την έγκριση του Κοινοβουλίου. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο καθ΄όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πράγμα προτιμότερο από μια υπερψήφιση ή καταψήφιση στο τέλος της διαδικασίας.

Η Επιτροπή έχει ήδη επιδείξει μία αξιέπαινη προθυμία στην παροχή πληροφοριών στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, με ενημερώσεις κεκλεισμένων των θυρών και επιλεκτική δημοσιοποίηση εγγράφων. Είναι σημαντικό να συνεχισθεί αυτή η πρακτική κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να δημοσιοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατόν όγκος πληροφοριών, ούτως ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν περί των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται για λογαριασμό τους.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (3.3.2008)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (ΑSEAN)
(2007/2265(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Francisco José Millán Mon

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου , που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τον αυξανόμενο ρόλο του ΑSEAN ως μία δύναμη για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία· χαιρετίζει την επανέναρξη των σχέσεων ΕΕ και ΑSEAN το 2007 με την συνάντηση Κορυφής της Σιγκαπούρης· θεωρεί ότι η ΕΕ και το ΑSEAN οι οποίοι έχουν αμφότεροι, μία δέσμευση όσον αφορά την ολοκλήρωση, έχουν μεγάλο δυναμικό στον τομέα της συνεργασίας·

2.  επισημαίνει ότι τα μέτρα για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των γενικότερων σχέσεων μεταξύ των δύο περιφερειών και θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την πολιτική συνεργασία και ασφάλεια, την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της ενέργειας/αλλαγής του κλίματος και του περιβάλλοντος, στον κοινωνικοοικονομικό τομέα, καθώς και όσον αφορά τη συνεργασία και την ανάπτυξη·

3.  ζητεί την επέκταση της διαπεριφερειακής οικονομικής συνεργασίας και στο πεδίο της μακροοικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε ζητήματα φορολογίας και στατιστικής, της υιοθέτησης διεθνών ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων και μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

4.  επισημαίνει την οικονομική ανάπτυξη και τον δυναμισμό του ΑSEAN καθώς και τις πολλές πρωτοβουλίες ελεύθερου εμπορίου που σχετίζονται με το ΑSEAN· υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΑSEAN, που πρέπει να συνοδεύονται από συμφωνίες εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και αρκετών κρατών του ASEAN· δεδομένων των ειδικών πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε ορισμένες χώρες του ASEAN, υποστηρίζει ότι, προς το παρόν, οι εν λόγω χώρες δεν πρέπει να συμμετάσχουν στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου· υπογραμμίζει συγκεκριμένα την περίπτωση της Βιρμανίας/Μιανμάρ, η οποία υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα που ενέκρινε το Συμβούλιο·

5.  επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος για αμφότερες τις περιφέρειες είναι η επίτευξη ενός φιλόδοξου, ολοκληρωμένου και ισορροπημένου Γύρου της Ντόχα·

6.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN πρέπει να πραγματοποιηθούν με γνώμονα το συμφέρον και των δύο πλευρών, με προστιθέμενη αξία και για τις δύο περιφέρειες, και να προετοιμάσουν το έδαφος για συζητήσεις όσον αφορά ζητήματα εμπορικού χαρακτήρα που δεν περιλαμβάνονται στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ που διεξάγονται επί του παρόντος. Ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη συζήτησης σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και με τις αρχές τις χρηστής διακυβέρνησης·

7.  τονίζει ότι, αφ’ ης στιγμής τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ASEAN, δεν θα πρέπει να υπονομευθούν τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όσον αφορά την πρόσβαση των προϊόντων τους στην ΕΕ·

8.  χαιρετίζει την πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση στο ΑSEAN και την υπογραφή της Χάρτας του ΑSEAN και ελπίζει ότι οι διατάξεις της θα τεθούν σε ισχύ όσο το δυνατόν συντομότερα·

9.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία αποτελούν κεντρικές αξίες για την ΕΕ και ζητεί να αποτελέσουν πλήρες τμήμα των διαπραγματεύσεων με το ASEAN, ειδικά στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· επαναλαμβάνει τη σημασία που προσδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις καθώς και σε αυτές που αφορούν τα πολιτικά δικαιώματα, και χαιρετίζει τη δημιουργία του Σώματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Χάρτα του ASEAN και τη σαφή δέσμευση για την ενίσχυση της δημοκρατίας, τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, όπως επίσης την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· αναμένει ως εκ τούτου ότι το ASEAN θα μπορέσει να συμβάλει εποικοδομητικά στην προώθηση αυτών των αξιών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας·

10. χαιρετίζει τις εκλογές στην Ταϊλάνδη· καλεί για μια αξιόπιστη διαδικασία εκδημοκρατισμού και εθνικής συμφιλίωσης στη Βιρμανία/Μιανμάρ, που θα περιλαμβάνει την πλήρη συμμετοχή της αντιπολίτευσης και των εθνοτικών ομάδων, και ζητεί την άμεση απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi και όλων των πολιτικών κρατουμένων· υποστηρίζει την εργασία των Ηνωμένων Εθνών και των ειδικών εκπροσώπων της ΕΕ· ζητεί από το Συμβούλιο να διατηρήσει τα περιοριστικά μέτρα κατά της κυβέρνησης της Βιρμανίας/Μιανμάρ, να παρακολουθεί εκ του πλησίον την κατάσταση και, εάν οι εξελίξεις στη χώρα το απαιτούν, να επανεξετάσει τα εν λόγω μέτρα· ζητεί από τα μέλη του ASEAN, καθώς και από την Κίνα και την Ινδία να ασκήσουν πίεση στη Βιρμανία/Μιανμάρ·

11. υπογραμμίζει την σημασία της υφιστάμενης συνεργασίας όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και χαιρετίζει την πρόσφατη συνεργασία της αποστολής παρακολούθησης του Aceh·

12. καλεί την ΕΕ και το ΑSEAN να ενισχύσουν τη συνεργασία στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, του σεξουαλικού τουρισμού και της παραποίησης· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις των μελών του ΑSEAN κατά των ναρκωτικών, ενώ τους καλεί ταυτόχρονα να υποστηρίξουν το μορατόριουμ των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ποινή του θανάτου· επιδοκιμάζει τις Φιλιππίνες για την κατάργηση της ποινής του θανάτου·

13. καλεί την ΕΕ και το ΑSEAN να ενισχύσουν την συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας και ειδικότερα στην καταπολέμηση ασθενειών και επιδημιών όπως το ΑIDS, το SARS και η γρίπη των πτηνών, στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος καθώς και στην ασφάλεια στον τομέα των τροφίμων·

14. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία, πράγμα που θα της επιτρέψει να συμβάλει στην επίτευξη ενός απολύτως ικανοποιητικού αποτελέσματος διαμορφώνοντας στενότερες διαπεριφερειακές σχέσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά και εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται εν εξελίξει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec, Кристиан Вигенин, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola, Мариела Величкова Баева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Weber

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (28.3.2008)

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειαςπρος την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίουσχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: John Purvis

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   υπογραμμίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη στην Ένωση εξαρτάται από τον ανοικτό χαρακτήρα προς το εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις, που διέπονται από δίκαιους κανόνες·

2.   πιστεύει ότι η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης με τις χώρες της ASEAN εξαρτάται από τη βελτίωση της εκπαίδευση, της κατάρτισης και της έρευνας στην Ένωση και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

3.   θεωρεί ότι όλες οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες ASEAN πρέπει να συνάδουν με τον αναπτυξιακό γύρο διαπραγματεύσεων της Ντόχα και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τέσσερα λεγόμενα ζητήματα της Σιγκαπούρης (επενδύσεις, ανταγωνισμός, δημόσιες συμβάσεις και διευκόλυνση του εμπορίου)·

4.   συνιστά η επιστημονική και τεχνική συνεργασία και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας να καταστούν ουσιαστικά στοιχεία όλων των εν λόγω συμφωνιών· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη καταπολέμησης των απομιμήσεων ενσωματώνοντας δεσμευτικά μέσα κατά των απομιμήσεων στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· επισημαίνει ότι η γνήσια συνεργασία μεταξύ όλων των ενεχομένων θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική καταπολέμηση των απομιμήσεων, ιδίως των απομιμήσεων καταναλωτικών, βιομηχανικών, φαρμακευτικών και λοιπών προϊόντων·

5.   τονίζει ότι η εμπορική και επενδυτική συμφωνία με την ASEAN πρέπει να διασφαλίζει:

(i)     τη βελτίωση και την απλοποίηση των κανόνων προέλευσης,

(ii)     την εναρμόνιση των προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας των προϊόντων, προστασίας των ανηλίκων και καλής μεταχείρισης των ζώων,

(iii)    ρυθμιστική διαφάνεια και απλοποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

(iv)    τη διαφάνεια των εθνικών μηχανισμών στήριξης και την κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών,

(v)    την εξάλειψη των φορολογικών διακρίσεων·

6.  πιστεύει ότι οι εμπορικές, επενδυτικές και επιστημονικές και ερευνητικές συμφωνίες πρέπει να εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα ανά τομέα, όπως:

(i)     τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής φοινικέλαιου και της αποψίλωσης των δασών,

(ii)     τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,

(iii)    την πρόληψη φυσικών καταστροφών, και την αποκατάσταση,

(iv)    την καταπολέμηση του HIV/AIDS και την προστασία της δημόσιας υγείας,

(v)    τον τομέα του τουρισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),

(vi)    την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών, των επιχειρηματιών και των τουριστών,

(vii)   τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων στην Ένωση και στις χώρες ASEAN και την ανταλλαγή ευρημάτων της επιστημονικής έρευνας·

(viii)  τις συσκευές αερολυμάτων·

7.  υπενθυμίζει την ανάγκη για την προστασία της βιομηχανίας στην Ένωση έναντι του ντάμπινγκ από εξαγωγείς της ASEAN και για πρόληψη του εν λόγω ντάμπινγκ με έγκαιρη παρέμβαση εκ μέρους των εμπορικών διαπραγματευτών από την Ένωση.

8.  τονίζει ότι το άνοιγμα των αγορών στο εξωτερικό αποτελεί πλέον κυρίως ζήτημα εξάλειψης των μη δασμολογικών φραγμών στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και του επενδυτικού κεφαλαίου·

9.  υποστηρίζει την ενεργό εμπορική πολιτική με έμφαση στους τομείς που έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, των υπηρεσιών, των μηχανισμών διασφάλισης των επενδύσεων, των δημοσίων συμβάσεων και του δίκαιου ανταγωνισμού·

10. εκφράζει τη λύπη του διότι, στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ και ASEAN που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη τον Νοέμβριο του 2007, ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με επιχειρηματικές πρακτικές και συμπεριφορές δεν εξετάσθηκαν εις βάθος, θέτοντας έτσι εμπόδια στις επενδύσεις της ΕΕ σε χώρες της ASEAN·

11. συνιστά την επικέντρωση της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, όσον αφορά χώρες της ASEAN, στους εξής τομείς:

(i) τους μη διακριτικούς όρους αδειοδότησης και εμπορίου σχετικά με ενεργειακά προϊόντα,

(ii) τις βελτιώσεις στις δυνατότητες παραγωγής και εξαγωγής ενέργειας,

(iii) την ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων,

(iv) τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας,

(v) την εξάλειψη των φόρων που επιβάλλονται στα σύνορα για ενεργειακά προϊόντα,

(vi) τις αμοιβαίες συμφωνίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων αμοιβαίων διευθετήσεων περί εμπορίας δικαιωμάτων των εκπομπών προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στις βιομηχανίες της Ένωσης·

12. θα επικροτούσε την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων που θα εκτελούνταν σε ερευνητικές εγκαταστάσεις στην Ένωση και σε χώρες της ASEAN και προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει σε δράσεις που θα διευκολύνουν τέτοιου είδους διευθετήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras, Άννυ Ποδηματά

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Владимир Уручев

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Γεώργιος Παπαστάμκος, Маруся Иванова Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Neris