MIETINTÖ kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Glyn Ford

Menettely : 2007/2265(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0151/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0151/2008
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN)

(2007/2265(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kahdenvälistä kauppaa koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 13. joulukuuta 2007 annetun päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista Koreaan[1],

–   ottaa huomioon Singaporessa 20. marraskuuta 2007 pidetyssä 13:nnessa ASEANin huippukokouksessa allekirjoitetun ASEANin peruskirjan,

–   ottaa huomioon päätöslauselmansa Burmasta, joista viimeisimmät on annettu 6. ja 27. syyskuuta 2007[2],

–   - ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman[3] CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä,

–   ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta[4],

–   ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n avusta kaupan kehittämiseksi[5],

–   ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä kaikille[6],

–   ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2003 antamansa päätöslauselman[7] alueellisista vapaakauppa-alueista ja Euroopan unionin kaupallisesta strategiasta,

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (KOM(2007)0602),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa - EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto (KOM(2006)0567),

–   ottaa huomioon CEPII-CIREMin 3. toukokuuta 2006 julkaiseman tutkimuksen Euroopan unionin ja ASEANin välisen mahdollisen vapaakauppasopimuksen taloudellisista vaikutuksista,

–   ottaa huomioon Dohassa 14. marraskuuta 2001 hyväksytyn WTO:n neljännen ministerikokouksen ministeritason julistuksen ja erityisesti sen 44 kohdan erityis- ja erilliskohtelusta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6‑0151/2008),

A. katsoo, että Euroopan unionin olisi edelleen pidettävä ensisijaisena Maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa luotua sääntöpohjaista monenvälistä kauppajärjestelmää, joka tarjoaa parhaat mahdollisuudet oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kansainväliseen kauppaan luomalla asianmukaiset säännöt ja varmistamalla niiden noudattamisen,

B.  katsoo, että jos Dohan kehitysohjelma saadaan onnistuneesti ja tasapuolisesti päätökseen, kehitysmaita voidaan parhaiten auttaa integroitumaan kansainväliseen kauppajärjestelmään,

C. katsoo, että alueidenväliset kauppasopimukset voivat täydentää monenvälistä järjestelmää, koska niiden avulla edistetään integroitumista ja tuodaan esille aiheita, joista on tällä hetkellä vaikeaa päästä monenväliseen sopimukseen,

D. katsoo, että ASEAN kokonaisuutena on EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani ja että EU on ASEANin toiseksi suurin kauppakumppani ja johtava sijoittaja alueella,

E.  katsoo, että ASEANin alue on äärimmäisen kirjava, kun otetaan huomioon, että kolme sen jäsenistä kuuluu "vähiten kehittyneisiin maihin" (LDC) ja että joidenkin toisten jäsenten tulo asukasta kohden on suurempi kuin monissa EU:n jäsenvaltioissa,

F.  ottaa huomioon, että ASEAN-maiden talouksien ominaispiirteet ovat erilaisia ja että kyseiset erot ovat keskeisessä osassa EU:n ja ASEANin vapaakauppasopimuksen tekemisessä,

G. katsoo, että tutkimusten mukaan EU:n ja ASEANin sopimus voisi tuoda huomattavia taloudellisia etuja kummallekin osapuolelle, mutta että lisätoimet saattavat olla tarpeen, jotta voidaan varmistaa kyseisten voittojen tasapuolinen jakaminen,

H. katsoo, että pakollisesti täytäntöön pantavia ihmisoikeuslausekkeita sisältävä kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ennakkoehto sille, että EU voi tehdä vapaakauppasopimuksen jonkin maan kanssa,

I.   katsoo, että riittävä ja vastavuoroinen pääsy EU:n ja ASEANin markkinoille siten, että kunnioitetaan täysimääräisesti ASEANin jäsenvaltioiden, erityisesti köyhimpien vähiten kehittyneiden maiden talouksien erilaisia tilanteita, kasvattaa tuotteiden ja palvelujen virtaa ja edistää innovointia ja talouskasvua molempien osapuolten osalta,

J.   katsoo, että on otettava asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas suojelu, mukaan luettuna maantieteelliset merkinnät ja alkuperämerkinnät,

1.  katsoo, että kunnianhimoinen sopimus hyödyttää suuresti molempia osapuolia; on huolissaan neuvottelujen hitaasta edistymisestä, vaikka laadukas sopimus onkin tärkeämpi kuin nopea aikataulu; korostaa, että on tärkeää saada konkreettisia tuloksia EU:n liikeyritysten osalta parantamalla markkinoille pääsyä;

2.  katsoo, että kehitysohjelman onnistuminen on jatkossakin etusijalla unionin kauppapolitiikassa, ja toivoo ASEANin kanssa käytävien neuvottelujen täydentävän niitä; katsoo, että ehdotetun vapaakauppasopimuksen on oltava täysin WTO:n sääntöjen mukainen;

3.  uskoo, että alueidenväliset sopimukset voivat täydentää hyödyllisesti monenvälistä järjestelmää edellyttäen, että niillä on tullien vähentämistä paljon laajemmat ja suurisuuntaisemmat tavoitteet, joiden avulla markkinat voidaan avata ja teknisiä normeja ja sosiaali- ja ympäristönormeja voidaan toteuttaa;

4.  korostaa, että tuleva teollinen kasvu unionissa edellyttää avoimuutta ulkomaankaupalle ja ulkomaisille investoinneille, joille on oltava oikeudenmukaiset säännöt;

5.  pitää valitettavana, että Singaporessa marraskuussa 2007 pidetyssä EU:n ja ASEANin huippukokouksessa ei käsitelty perusteellisesti yritysten liiketoimintamalleja koskevia tiettyjä määräyksiä, mikä vaikeuttaa EU:n investointeja ASEAN-maihin;

6.  korostaa, että on tärkeää vahvistaa alueellista taloudellista yhdentymistä ASEAN-maiden välillä; kehottaa komissiota tarjoamaan teknistä tukea ja mahdollisesti lisätukea tällaisen vahvistamisen edistämiseksi;

7.  katsoo, että mikäli tietyt ASEAN-maat osoittautuvat haluttomiksi tekemään vapaakauppasopimusta, halukkaille maille olisi annettava mahdollisuus tehdä vapaakauppasopimus kahdenvälisesti;

8.  kehottaa osapuolia vähentämään tai poistamaan asteittain kaikki tavaroiden ja palvelujen kauppaa koskevat esteet, mutta kunnioittamaan samalla täysimääräisesti ASEANin alueen erilaisia taloudellisia oloja;

9.  kehottaa komissiota varmistamaan EU:n ja ASEANin välisen puitesopimuksen yhteydessä avoimuuden ja julkisia hankintoja, kilpailua ja investointeja, teollis- ja tekijänoikeuksia, valtion tukea ja muita tukia koskevat tehokkaat säännöt; korostaa palveluiden merkitystä EU:n ja ASEANin kauppasuhteissa;

10. korostaa, että ASEANin kanssa tehtävällä kauppa- ja investointisopimuksella olisi varmistettava

     i)   alkuperäsääntöjen parantaminen ja yksinkertaistaminen,

     ii)  standardien yhdenmukaistaminen, tuoteturvallisuutta, lasten suojelua ja eläinten hyvinvointia koskevat standardit mukaan luettuina,

     iii)  sääntöjen avoimuus ja menettelyihin liittyvän byrokratian vähentäminen,

     iv) syrjivien verojen poistaminen;

Alakohtaiset kysymykset

11. pitää tullien ulkopuolisia esteitä yhtä merkittävinä kuin tullien alentamista ja on erityisen huolissaan liike-elämän palveluiden rajoittamisesta, koska liike-elämän perusteettomia rajoituksia vähentämällä ASEAN-maiden yritykset voisivat saada halvempia ja tehokkaampia pankki-, vakuutus- ja lakipalveluita;

12. korostaa immateriaalioikeuksien merkitystä ja kehottaa asettamaan etusijalle niiden tehokkaan täytäntöönpanon, erityisesti suunnittelun, äänitallenteiden ja muun kulttuuriomaisuuden osalta, ja korostaa maantieteellisten merkintöjen ja alkuperämerkintöjen merkitystä; pyytää komissiota puuttumaan esteisiin siitä huolimatta, että valtioilla on oikeus säännellä audiovisuaalialojen kaltaisia aloja, jotka ovat keskeisessä osassa kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämisessä;

13. kiinnittää erityistä huomiota väärennettyjen lääketuotteiden torjuntaan, koska ne ovat vilpillistä kilpailua ja aiheuttavat vaaraa kuluttajille; korostaa kuitenkin, ettei sopimuksella pitäisi luoda oikeudellisia tai käytännön esteitä sille, että TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta annetussa julistuksessa vahvistettuja joustovälineitä voidaan käyttää hyväksi mahdollisimman suuressa määrin, ja kehottaa komission neuvottelijoita ottamaan täysimääräisesti huomioon kohdat, jotka sisältyvät edellä mainittuun tästä aiheesta 2. heinäkuuta 2007 annettuun päätöslauselmaan;

14. on sitä mieltä, että sopimuksen julkisiin hankintoihin vaikuttavissa kohdissa olisi tunnustettava ASEANin jäsenmaiden vaihteleva kehitystaso ja kunnioitettava kaikkien osanottajien oikeutta säännellä erityisesti perustarpeisiin liittyviä julkisia palveluita;

15. katsoo, että sopimuksella olisi edistettävä parempaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta valtioiden omistamien sijoitusyhtiöiden tekemien sijoitusten osalta;

16. katsoo, että kalatalousalaa ja erityisesti tonnikalateollisuutta on käsiteltävä yksityiskohtaisesti, kun otetaan huomioon voimakas sosioekonominen vaikutus, joka tariffien täysimääräisellä ja välittömällä vapauttamisella olisi tähän herkkään alaan, minkä komissio on tunnustanut parlamentin pyynnöstä laaditussa alaa koskevassa tutkimuksessaan;

17. korostaa, että kalatalousalalla on noudatettava hygieniaa ja terveyttä koskevia sääntöjä, sillä niiden avulla ala voi kehittyä paremmin ja nopeammin kyseisissä maissa ja kilpailla oikeudenmukaisesti EU:n kalatalousalan kanssa;

18. kehottaa laajentamaan alueiden välistä taloudellista yhteistyötä makrotalouteen, mukaan luettuna yhteistyö verotusta ja tilastoja koskevissa kysymyksissä, kansainvälisten kirjanpito- ja tilintarkastusstandardien hyväksyminen ja toimenpiteet korruption ja rahanpesun torjumiseksi;

19. kehottaa unionia ja ASEANia lisäämään yhteistyötään ihmiskaupan torjunnan, seksiturismin ja väärennösten suhteen; pitää myönteisenä ASEANin jäsenten sitoutumista huumausaineiden torjuntaan, mutta vaatii niitä noudattamaan YK:n asettamaa kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon kieltoa; kiittää Filippiinejä kuolemanrangaistuksen lopettamisesta;

20. vaatii, että unioni ja ASEA:n lähentävät yhteistyötään kansanterveyden ja erityisesti aidsin, sarsin ja lintuinfluenssan kaltaisten sairauksien torjunnassa, ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa sekä elintarviketurvallisuuden edistämisen suhteen;

21. katsoo, että unionin kyky kilpailla ASEAN-maiden kanssa edellyttää unionilta koulutus- ja tutkimustoimien tehostamista sekä innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä;

22. katsoo, että kauppa-, investointi- ja tiede- ja tutkimussopimuksissa olisi käsiteltävä alakohtaisia asioita, kuten

     i)   energiansäästölamput,

     ii)  luonnonkatastrofien estäminen ja niistä toipuminen,

     iii)  matkailuala, jossa painopisteenä pk-yritykset,

     iv) tutkijoiden, liikemiesten ja turistien vapaa liikkuvuus,

     v)  unionin ja ASEAN-maiden tutkimuskeskusten yhteistyö ja tieteellisten tutkimustulosten vaihto,

     vi) aerosolit;

23. suosittaa, että unionin energiapolitiikassa ASEAN-maiden suhteen keskitytään seuraaviin:

     i)   syrjimättömät lisenssi- ja kauppaehdot energiatuotteille,

     ii)  energiantuotanto- ja vientikapasiteetin parantaminen,

     iii)  energiatuotteiden kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen,

     iv) energialähteiden monipuolistaminen,

     v)  rajamaksujen poistaminen energiatuotteilta,

     vi) keskinäiset sopimukset energiansäästöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, mahdolliset vastavuoroiset päästökauppajärjestelyt mukaan luettuina, jotta ei haitata unionin alueen teollisuutta;

24. toivoisi unionin jäsenvaltioissa ja ASEAN-maissa olevien tutkimuslaitosten yhteisten tutkimushankkeiden kehittämistä ja kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä tällaisten järjestelyjen helpottamiseksi;

25. palauttaa mieliin, että unionin teollisuutta on suojeltava ASEAN-maiden maahantuojien harjoittamalta polkumyynniltä ja että unionin puolesta kauppaneuvotteluja käyvien on puututtava asiaan varhaisessa vaiheessa polkumyynnin estämiseksi;

Maakohtaiset kysymykset

26. korostaa, että tullien alentamissuunnitelmissa olisi otettava riittävästi huomioon ASEAN-maiden erilaiset taloudelliset tilanteet;

27. katsoo, että köyhien mutta ei vähiten kehittyneisiin kuuluvien ASEAN-maiden olisi hyödyttävä joustavuudesta, joka pääosin vastaa talouskumppanuussopimusten tarjoamaa joustavuutta valtioille, joiden tulotasot vastaavat toisiaan;

28. pyytää, että komissio kehottaisi sopivassa neuvottelujen vaiheessa Kambodžaa ja Laosia ilmoittamaan, haluavatko ne mukaan sopimukseen, ja että se vastauksen ollessa myönteinen pyrkisi saamaan neuvostolta uudet neuvotteluvaltuudet, jotta tämä olisi mahdollista;

29. pitää Burman nykytilannetta sellaisena, että maan on mahdotonta tulla mukaan sopimukseen;

30. katsoo, että on välttämätöntä selvittää Singaporen pankkisalaisuutta koskeva ongelma, joka estää kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisen, jos tulevaisuudessa todella suunnitellaan vapaakauppasopimusta alueiden välille;

Kestävä kehitys

31. katsoo, että kunnianhimoisen kestävää kehitystä käsittelevän luvun on oltava olennainen osa sopimusta, ja korostaa, että kyseisten sovittujen normien täytäntöönpano on erittäin tärkeää;

32. kehottaa sisällyttämään sopimukseen sitovia sosiaalisia lausekkeita ja ympäristöä koskevia lausekkeita, joilla sopimuspuolet velvoitetaan ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimukset ja varmistamaan niiden täytäntöönpano, erityisesti lapsityövoiman ja pakkotyön osalta, sillä niiden poistaminen on ratkaisevan tärkeä haaste ILOlle, kuten se totesi lapsityövoiman torjumista koskevassa raportissaan ”End of Child Labour: Within Reach”;

33. kehottaa komissiota pohtimaan keinoja tarjota kannustimia työnormeja parantaville maille, jotta voitaisiin varmistaa, että vapaakauppasopimusten leviäminen ei heikennä halua pyrkiä GSP Plus edunsaajamaaksi, samalla kun tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön lauseke, jonka avulla voitaisiin ratifioida Yhdistyneiden Kansakuntien ja ILOn keskeiset yleissopimukset ihmis- ja työoikeuksista, erityisesti lapsityövoimaa tai pakkotyötä koskevat sopimukset;

34. korostaa, että EU:n ja ASEANin välisen vapaakauppasopimuksen tultua voimaan olisi hyväksyttävä toimia, joilla estetään heikentämästä sellaista vähiten kehittyneiden maiden etuasemaa, joka koskee niiden tuotteiden pääsyä unionin markkinoille;

35. katsoo, että kaupan ja kestävän kehityksen foorumilla, joka koostuisi työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen edustajista, voisi olla merkittävä rooli sen varmistamisessa, että sosiaali- ja ympäristönormien tasoa nostetaan markkinoiden avaamisen rinnalla;

36. ehdottaa, että luotaisiin mekanismi, jonka avulla tunnustetut työntekijä- ja työnantajajärjestöt voisivat esittää toimintapyyntöjä, jotka käsiteltäisiin tietyssä määräajassa ja jotka voisivat johtaa jatkuvaan seurantaan ja säännösten tarkistamiseen, jotta työntekijöiden oikeuksien loukkaamiseen syyllistyvien painostamista voidaan jatkaa;

37. odottaa, että vaikutusten arviointi julkaistaan niin varhaisessa vaiheessa, että jää aikaa järjestää riittävä julkinen kuuleminen, jonka tuloksilla voidaan vaikuttaa neuvottelutulokseen erityisesti sen osalta, mitä toimia vaaditaan tiettyihin ryhmiin tai toimialoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi;

38. katsoo, että vaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, miten kaupan vapauttaminen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon erityisesti maataloudessa, tekstiilialalla ja vientiteollisuudessa;

39. kehottaa komissiota ja ASEAN-maiden edustajia kiinnittämään erityistä huomiota sopimuksen vaikutuksiin alueen pienviljelijöihin ja kehottaa niitä varmistamaan, että perhemaataloutta ja kestävää maataloutta ei heikennetä vaan vahvistetaan;

40. katsoo, että metsäkadon torjumiseksi ja trooppisten metsien suojelemiseksi ja parantamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vaikuttavat biologisen monimuotoisuuden säilymiseen; katsoo näin ollen, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella olisi edistettävä ainoastaan ympäristönsuojelun kannalta kestävien biopolttoaineiden kauppaa ja että ASEAN-maita olisi avustettava niiden pyrkiessä estämään laittomia metsänhakkuita;

41. kehottaa neuvottelukumppaneita varmistamaan, että sopimus sisältää mekanismeja, joilla turvataan alkuperäisten ja paikallisten yhteisöjen perinteiset ja tavanomaiset oikeudet käyttää metsiään, kun ne panevat täytäntöön metsänhoito- ja lupajärjestelmiä, ja kehottaa niitä tehostamaan kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan, myös paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen valmiuksia osallistua päätöksentekoon luonnonvarojen suojelusta, käytöstä ja hallinnasta sekä määrittelemään niiden maaoikeudet ja puolustamaan kyseisiä oikeuksia;

42 katsoo, että ympäristöystävällisten tuotteiden ja ”reilun kaupan” tuotteiden tulleja olisi vähennettävä nopeammin kuin muiden tuotteiden ja että niille olisi myönnettävä aikaisempi pääsy EU:n markkinoille; vaatii komissiota harkitsemaan tullinimikkeistön päivittämistä, jotta siinä otettaisiin huomioon nämä erityiset tuotteet;

Poliittiset näkökohdat

43. tunnustaa ASEANin kasvavan roolin alueellista vakautta ja vaurautta lisäävänä voimana; pitää myönteisenä EU:n ja ASEANin suhteiden uudelleen solmimista vuoden 2007 Singaporen huippukokouksessa; katsoo, että unioni ja ASEAN, jotka molemmat ovat sitoutuneita alueelliseen integraatioon, voivat lisätä yhteistyötään merkittävästi;

44. panee merkille, että toimenpiteet unionin ja ASEANin välisten talous- ja kauppasuhteiden kehittämiseksi auttavat vahvistamaan yleisiä suhteita näiden kahden alueen välillä ja edistävät poliittista yhteistyötä ja turvallisuutta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien kehittymistä, aikaansaavat lisää edistymistä energian/ilmastonmuutoksen ja ympäristön alalla ja sosiokulttuurisella alalla, samoin kuin yhteistyön ja kehityksen alalla;

45. pitää myönteisenä ASEANin saavuttamaa edistystä integraatiossa ja ASEANin peruskirjan allekirjoittamisessa ja toivoo, että sen säännökset tulevat voimaan mahdollisimman pian;

46. palauttaa mieliin, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat EU:n keskeisiä arvoja ja vaatii, että ne muodostavat olennaisen osan ASEAN:n kanssa käytävissä neuvotteluissa ja erityisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa; toistaa, että Euroopan parlamentti pitää poliittisia ja siviilioikeudellisia uudistuksia erittäin tärkeinä, ja pitää myönteisenä ihmisoikeuselimen perustamisen ASEAN:n peruskirjan yhteyteen, ja sen sitoutumisen demokratian vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteiden edistämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseen ja suojeluun; odottaa siksi, että ASEAN voi osaltaan myötävaikuttaa rakentavasti näiden arvojen edistämiseen Kaakkois-Aasian alueella;

47. pitää myönteisenä Thaimaan vaaleja; kehottaa Burmaa ryhtymään uskottavaan demokratisointia ja kansallista sovintoa koskevaan prosessiin, johon oppositio ja etniset ryhmät ottavat täysipainoisesti osaa, ja vaatii Aung San Suu Kyin ja kaikkien poliittisten vankien vapauttamista sekä poliittisten puolueiden toiminnan normalisointia; tukee YK:n ja EU:n erityislähettiläiden työtä; pyytää neuvostoa pitämään yllä rajoituksia Burman suhteen, seuraamaan tilannetta tiiviisti ja tapahtumien edellyttäessä tarkastelemaan kyseisiä toimia uudelleen; pyytää ASEAN:n jäseniä sekä Kiinaa ja Intiaa painostamaan Burmaa;

48. korostaa, että on tärkeää jatkaa yhteistyöt terrorismin torjunnan sekä suuronnettomuuksien hoitamisen suhteen sekä pitää tärkeänä tuoretta yhteistyötä Acehin seurantaryhmässä;

Euroopan parlamentin rooli

49. odottaa Lissabonin sopimuksen tulevan voimaan ennen neuvottelujen päättämistä ja poistavan kaiken epäilyksen siitä, tarvitaanko tämän tyyppiseen sopimukseen parlamentin suostumus; kehottaa komissiota antamaan parlamentille useammin neuvotteluvaltuudet ja kuulemaan parlamenttia säännöllisesti neuvottelujen aikana, jotta voidaan varmistaa, että neuvottelutulos saa laajan tuen;

o

o o

50. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden ja ASEAN-maiden hallituksille ja parlamenteille sekä ASEANin pääsihteerille.

PERUSTELUT

Johdanto

Ehdotettu sopimus ASEANin kanssa on osa kauppakumppaneiden kanssa käytäviä kahdenvälisiä ja alueidenvälisiä neuvotteluja koskevaa laajempaa strategiaa, jonka komissio esitti tiedonannossaan "Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa". Neuvotteluja käydään parhaillaan myös Intian ja Korean kanssa, mutta ASEANin sopimus tuo esiin aivan erityisiä kysymyksiä, koska neuvottelukumppaneita on suuri määrä ja ne ovat hyvin erilaisia.

Jos ASEANia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, se on EU:n viidenneksi tärkein kauppakumppani ennen Japaniakin. ASEANissa on väkeä yhtä paljon kuin EU:ssa, mutta tulot asukasta kohden ovat hyvin erilaisia vaihdellen Singaporesta, jossa bruttokansantuote asukasta kohden on sama kuin Ranskan tai Yhdistyneen kuningaskunnan, kolmeen vähiten kehittyneeseen maahan, Burmaan, Kambodžaan ja Laosiin. ASEAN on allekirjoittanut vapaakauppasopimuksen Korean kanssa ja neuvottelee parhaillaan alueellisten kumppanien kanssa, joita ovat Australia, Kiina, Intia, Japani ja Uusi-Seelanti. Yksittäiset jäsenmaat ovat tehneet sopimuksia tai neuvottelevat niistä muiden johtavien kauppamaiden kanssa.

Tässä mietinnössä tuetaan ajatusta tehdä vapaakauppasopimus ASEANin kanssa edellyttäen, että sopimus täyttää tietyt keskeiset ehdot. Parlamentin vakiintuneen kannan mukaisesti minkä tahansa maan kanssa tehtävän kauppasopimuksen ennakkoedellytyksenä olisi oltava kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Vapaakauppasopimuksen nojalla myönnettyjä tullietuuksia pitäisi myös voida lykätä, jos kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen perussääntöjä, erityisesti ihmisoikeuksia, jatkuvasti rikotaan.

Alueidenvälisten kauppasopimusten merkitys

Sopimuksen neuvotteleminen kymmenestä itsenäisestä maasta koostuvan alueen kanssa on monimutkaisempaa ja aikaa vievempää kuin sopimuksen tekeminen yksittäisen maan kanssa. Samalla kuitenkin alueidenväliset sopimukset tuovat kummallekin osapuolelle suurta hyötyä muun muassa edistämällä alueellista yhdentymistä, joka lujittaa kumppanuusmaiden talouksia ja vähentää niiden sääntöjen runsasta määrää, joita EU:n yritysten on noudatettava.

ASEANin johtajien Singaporessa 20. marraskuuta 2007 tekemä päätös allekirjoittaa ASEANin peruskirja, jolla järjestölle annetaan oikeushenkilöllisyys ja rakenne, jonka avulla koordinaatiota voidaan parantaa ja päätöstentekoa nopeuttaa, on tervetullut. Peruskirja tulee voimaan vasta, kun kaikki jäsenvaltiot ovat sen ratifioineet, joten nopea ratifiointi on toivottavaa.

Viimeaikaisista neuvottelukierroksista saatujen raporttien perusteella näyttää kuitenkin siltä, että pikainen ja kunnianhimoinen sopimus ASEANin kanssa voi kariutua neuvotteluvalmiuksien puutteeseen, koko alueen yhteisiä etuja kuvastavan yhteisen kannan laatimisen vaikeuksiin ja poliittisen tahdon puutteeseen. ASEANin puolen koordinaattoria Vietnamia olisi rohkaistava omaksumaan aktiivinen rooli kehiteltäessä kantoja ja EU voisi tarjota apua valmiuksien lisäämisessä.

ASEANin ja EU:n johtajien marraskuussa pitämässä kokouksessa annettua lupausta vauhdittaa neuvotteluja, joiden aikaraja on vuonna 2009, on pidettävä myönteisenä, jos se tarkoittaa todellista muutosta neuvottelutahtiin. Muutoin on väistämätöntä, että syntyy painetta poimia parhaat päältä ja tehdä kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia ASEANin edistyneimpien jäsenten kanssa.

Koordinointivaikeudet eivät koske ainoastaan ASEAN-maita. Tässä tapauksessa tilannetta kuitenkin vaikeuttaa Burman jäsenyys, koska Burmaan kohdistuu EU:n sanktioita.

On hyvä, että muut ASEAN-maat painostavat Burman hallitusta parantamaan järkyttävää ihmisoikeustilannettaan ja etsimään vangitun Aung Sang Suu Kyin tilanteeseen ratkaisun, joka palauttaa demokratian. On mahdotonta ajatella, että EU voisi nykyisen sotilashallituksen aikana tehdä Burman kanssa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen. Koska se on ennakkoedellytys kauppasopimukselle, ne, jotka vaativat yksimielistä tukea EU:n ja ASEANin sopimuksen tai sopimusten kaikille kohdille, on tuomittu epäonnistumaan.

Merkittävää on myös, että ASEAN on aiemmin allekirjoittanut vapaakauppasopimuksia, jotka eivät ole koskeneet kaikkia sen jäseniä. Tällainen on erityisesti vuonna 2006 tehty ASEANin ja Korean välinen vapaakauppasopimus, josta Thaimaa jätettiin ulkopuolelle.

Jos poliittiset ennakkoedellytykset voidaan täyttää, kauppaneuvottelujen tavoitteet tulisi asettaa korkealle niin, ettei nopeaan sopimukseen pyritä laadun kustannuksella. Sopimukseen ei myöskään pidä pyrkiä hylkäämällä Dohan kehitysohjelman loppuunsaattamista koskevat ponnistelut, koska se on yhä tärkein painopiste ja sen avulla on parhaat toiveet saavuttaa tasapainoinen, sääntöpohjaista monenvälistä järjestelmää vahvistava tulos. Lisäksi ASEANin kanssa tehtävän WTO plus ‑sopimuksen tavoitteena olisi pidettävä WTO:n sääntöjen ylittämistä paitsi markkinoillepääsyn osalta myös sosiaalisten ja ympäristönormien täytäntöönpanon osalta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että suuri yleisö hyväksyy sopimuksen, on tärkeää myöntää että vaikka riippumattomien tutkimusten mukaan vapaakauppasopimuksen tekeminen hyödyttäisi kumpaakin osapuolta, vapaa kauppa on yhä kiistanalainen aihe monessa ASEAN-maassa. Paikallisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisimman aktiivinen osallistuminen koko neuvotteluprosessin ajan on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa kansalaisten laaja tuki lopulliselle sopimukselle ja toimet lyhytaikaisten haittojen vähentämiseksi niillä aloilla, jotka väistämättä häviävät.

Kestävä kehitys

Sopimuksella tulisi velvoittaa osapuolet ratifioimaan ILO:n normit ja varmistamaan niiden tehokas täytäntöönpano. Tätä nykyä vain Kambodža, Indonesia ja Filippiinit ovat ratifioineet kaikki ILO:n kahdeksan perussopimusta. Pitäisi myös pyrkiä siihen, että työnormeja ei heikennetä ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi, koska niiden on oltava voimassa sopimuspuolten koko alueella, mukaan luettuna vientituotteiden valmistusalueet.

Vapaakauppasopimuksen vaikutus työnormeihin ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tarvittavat toimet ovat asioita, joita olisi ensisijaisesti käsiteltävä tehtäessä kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointia. On tärkeää, että tämä tutkimus tehdään neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa, jotta neuvottelijat, parlamentin jäsenet ja kansalaisyhteiskunta voivat ottaa tulokset huomioon.

Vaikutustenarvioinnissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitkä ovat kaupan vapauttamisen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon. Onhan huolta kannettu siitä, että maatalouden vapauttamisella, vientiteollisuuden valmistusalueilla ja tekstiilikiintiöiden lopettamisella voi olla suhteettoman kielteinen vaikutus naistyöntekijöihin.

Sopimuksen ympäristöä koskevassa osiossa on tärkeimpiä asioita metsäkadon torjuminen, koska metsäkato vaikuttaa erittäin paljon ilmastonmuutokseen. Kauppasopimusten olisi komission biopolttoaineita koskevien ehdotusten mukaisesti sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään tavaroiden valmistusta ympäristön kannalta kestäviä prosesseja käyttäen niin, että kuluttajat voivat luottaa siihen, että heidän ostamansa tuote on "vihreä". Samalla olisi tarjottava kannusteita, joilla ASEAN-maat saadaan torjumaan laittomia metsähakkuita ja säilyttämään ja parantamaan trooppisia metsiään.

Vaikka onkin tärkeää, että sopimukseen sisältyy selkeä ja kunnianhimoinen sosiaalista kehitystä käsittelevä osio, loppujen lopuksi tärkeintä on sovittujen normien tehokas täytäntöönpano. Tätä tavoitetta voitaisiin edistää perustamalla kaupan ja kestävän kehityksen foorumi, jossa työntekijöiden ja työnantajien järjestöt sekä kansalaisjärjestöt olisivat edustettuina.

Tehokas täytäntöönpano edellyttää, että myös kestävää kehitystä koskevaan lukuun sovelletaan samaa riitojen ratkaisujärjestelmää kuin muihin sopimuksen osiin. Yhdysvaltojen hallinto ja kongressi sopivat omalta osaltaan, että kaikki vapaakauppasopimukseen sisältyvät ympäristövelvoitteet toteutetaan samalta pohjalta kuin sopimusten kauppaa koskevat määräykset ja niihin sovelletaan samoja keinoja, menettelyjä ja pakotteita. Onkin vaikea ymmärtää, miksi Eurooppa, joka suhtautuu sosiaaliseen ja ympäristönsuojeluun paljon vakavammin, tyytyisi vähempään.

Alakohtaiset kysymykset

Yleensä ASEAN-maiden muihin kuin maataloustuotteisiin soveltamat tullit ovat suhteellisen alhaiset, vaikka joillakin mailla on tariffipiikkejä esimerkiksi kuljetusvälinealalla. Tullien ulkopuoliset esteet ja erityisesti tuontilisensoinnin kaltaiset rajoitukset ovat merkittävämpiä. Myös palveluissa on yhä paljon rajoituksia suurimmassa osassa aluetta. Lisäksi pankkisalaisuus, joka, kuten edellä mainittiin, on vapaakauppasopimuksen edellytys, on vakava este vapaakauppasopimuksen tekemiselle Singaporen kanssa.

Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano aiheuttaa yleisesti ottaen ongelmia, ja sitä tulisi neuvotteluissa painottaa. Suunnittelun, äänitallenteiden ja muun kulttuuriomaisuuden muodossa olevan henkisen omaisuuden suojelua olisi lisättävä varmistaen kuitenkin, ettei sopimuksella rajoiteta minkään sopimuspuolena olevan maan oikeutta säännellä kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämisessä tärkeitä palveluita, kuten audiovisuaalialaa.

Väärennetyt lääketuotteet ovat vilpillistä kilpailua, jos ajatellaan tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen rahoittaneita yrityksiä, ja lisäksi ne aiheuttavat vaaraa kuluttajille. EU:n ja ASEAN-maiden sopimuksella ei kuitenkaan pitäisi luoda oikeudellisia tai käytännön esteitä niille yrityksille, jotka käyttävät Dohan WTO:n ministerikokouksessa hyväksytyssä TRIPS-sopimuksesta ja julkisesta terveydenhuollosta annetussa julistuksessa vahvistettuja joustovälineitä.

Tullimenettelyjen ja muiden muodollisuuksien yksinkertaistaminen, standardoiminen ja uudenaikaistaminen voisivat osaltaan merkittävästi auttaa sen varmistamisessa, että EU:n ja ASEAN-maiden kaupalle ei muodostu tarpeettomia esteitä. Olisi kuitenkin huolehdittava siitä, ettei "kaupan helpottamista" verukkeena käyttäen unohdeta kuluttajan- tai ympäristönsuojelua. Vähemmän vauraiden maiden osalta kyseistä sopimusta olisi selvästi tuettava siten, että annetaan riittävästi apua kaupan kehittämiseksi.

Sopimuksen julkisia hankintoja koskevassa osiossa olisi otettava huomioon ASEANin jäsenmaiden vaihteleva kehitystaso ja kunnioitettava kunkin osanottajan oikeutta säännellä vapaasti julkisia palvelujaan, erityisesti niitä, jotka liittyvät perustarpeisiin, kuten terveydenhoitoon, koulutukseen ja juomaveden saantiin.

Maakohtaiset asiat

On tärkeää, että tullialennusten suunnittelussa otetaan riittävästi huomioon ASEANin jäsenmaiden hyvin erilaiset taloudelliset olosuhteet. WTO:n normaalikäytännön eli "erityis- ja erilliskohtelun" mukaisesti ja ottaen huomioon Karibian alueen kanssa tehdyssä talouskumppanuussopimuksessa käytetty määritelmä "käytännöllisesti katsoen koko kauppa" EU:n pitäisi olla valmis hyväksymään matalan tulotason maille ja alemman keskitulotason maille (Indonesia, Filippiinit, Thaimaa, Vietnam) korkean tulotason maita pidemmät siirtymäajat ja pienempi kattavuus. Vietnamin pyyntö saada kaupan suojakeinoja varten markkinatalousasema kuuluu myös siihen laajempaan yhteyteen, jossa tätä neuvottelua käydään.

Komissio ei voi neuvoston antamilla valtuuksilla neuvotella kolmen vähiten kehittyneen maan kanssa. On selvää, että kauppaneuvottelujen käymistä Burman kanssa ei voida nykyisessä tilanteessa hyväksyä, sen sijaan Kambodžan ja Laosin osalta tilanne on tasapainoisempi. Toisaalta näitä kahta maata koskee "kaikki paitsi aseet" ‑järjestely, joten niillä on jo tulliton pääsy EU:n markkinoille. Olisi myös otettava huomioon, että komissio on kannustanut vähiten kehittyneitä maita liittymään talouskumppanuussopimuksiin. Sen olisi myöhemmässä vaiheessa selvitettävä, haluavatko Kambodža ja Laos mukaan johonkin sopimukseen ja jos haluavat, milloin.

Myös Thaimaan nykyinen poliittinen tilanne on vakava este kauppasopimuksen tekemiselle, mutta koska neuvottelut kestänevät pitkään ja sotilashallinto on halukas palauttamaan demokratian nopeasti, tilanne näyttäisi korjaantuvan ennen lopullisen sopimuksen tekemistä.

Parlamentin rooli

Kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, komissiolle tulee virallinen velvoite raportoida säännöllisesti parlamentille neuvottelujen etenemisestä, ja ennen kauppasopimusten tekemistä tarvitaan parlamentin suostumus. Neuvottelut ovat sujuneet hitaasti, joten ASEANin kanssa ei todennäköisesti ehditä tehdä sopimusta ennen uuden sopimuksen voimaantuloa. Kaikkien toimielinten olisikin toimittava sen mukaisesti, että lopullinen sopimus vaatii parlamentin hyväksymisen. Vastavuoroisesti tämä edellyttää, että parlamenttia olisi mielellään kuultava koko neuvottelujen ajan niin, ettei se joudu lopussa valintatilanteeseen, jossa vaihtoehtoina ovat hyväksyminen ja hylkääminen.

Komissio on jo osoittanut tervetullutta valmiutta antaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle tietoja. Se on järjestänyt informaatiotilaisuuksia suljettujen ovien takana ja toimittanut asiakirjoja, joiden julkisuutta on rajoitettu. On tärkeää, että tämä jatkuu koko neuvottelujen ajan ja että tietoja julkistetaan mahdollisimman paljon. Näin Euroopan kansalaiset voivat olla selvillä neuvotteluista, joita heidän puolestaan käydään.

ulkoasiainvaliokunnan lausunto (3.3.2008)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden yhteistyöjärjestöön (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Valmistelija: Francisco José Millán Mon

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   tunnustaa ASEANin kasvavan roolin alueellista vakautta ja vaurautta lisäävänä voimana; pitää myönteisenä EU:n ja ASEANin suhteiden uudelleen solmimista vuoden 2007 Singaporen huippukokouksessa; katsoo, että EU ja ASEAN, jotka molemmat ovat sitoutuneita alueelliseen integraatioon, voivat lisätä yhteistyötään merkittävästi;

2.   panee merkille, että toimenpiteet EU:n ja ASEAN-maiden välisten talous- ja kauppasuhteiden kehittämiseksi auttavat vahvistamaan yleisiä suhteita näiden kahden alueen välillä ja edistävät poliittista yhteistyötä ja turvallisuutta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien kehittymistä, aikaansaavat lisää edistymistä energian/ilmastonmuutoksen ja ympäristön alalla ja sosiokulttuurisella alalla, samoin kuin yhteistyön ja kehityksen alalla;

3.   kehottaa laajentamaan alueiden välistä taloudellista yhteistyötä makrotalouteen, mukaan luettuna yhteistyö verotusta ja tilastoja koskevissa kysymyksissä, kansainvälisten kirjanpito- ja tilintarkastusstandardien hyväksyminen ja toimenpiteet korruption ja rahanpesun torjumiseksi;

4.   panee merkille ASEANin talouskasvun ja dynaamisuuden sekä monet ASEANiin liittyvät vapaakaupan aloitteet; tukee ASEANin ja EU:n välisiä vapaakauppasopimusneuvotteluja, joiden lisäksi on tehtävä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia, joista EU ja useat ASEAN-maat neuvottelevat tällä hetkellä; ottaa huomioon erityiset poliittiset ja taloudelliset olot tietyissä ASEAN-maissa ja tukee näin ollen näkemystä siitä, että tällä hetkellä kyseisten maiden ei pitäisi liittyä vapaakauppasopimuksiin; korostaa erityisesti Burman/Myanmarin tilannetta, sillä neuvosto on hyväksynyt sitä koskevia rajoitteita;

5.   panee merkille, että molempien alueiden tärkeimpänä tavoitteena on saada Dohan kierros tulokselliseen, kattavaan ja tasapainoiseen päätökseen;

6.   korostaa, että vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut EU:n ja ASEANin välillä olisi toteutettava kummankin osapuolen etujen mukaisesti ja että niiden on tuotava lisäarvoa molemmille alueille ja tasoitettava tietä sellaisten kauppaan liittyvien kysymysten käsittelylle, jotka eivät sisälly käynnissä oleviin WTO:n monenvälisiin neuvotteluihin; korostaa erityisesti tarvetta ottaa esille kysymyksiä, jotka liittyvät sosiaali- ja ympäristönormeihin ja hyvän hallintotavan periaatteisiin;

7.   korostaa, että EU:n ja ASEANin välinen vapaakauppasopimus ei saa voimassa ollessaan heikentää vähiten kehittyneiden maiden etuasemaa, joka koskee niiden tuotteiden pääsyä EU:n markkinoille;

8.   pitää myönteisenä ASEANin saavuttamaa edistystä integraatiossa ja ASEANin peruskirjan allekirjoittamisessa ja toivoo, että sen säännökset tulevat voimaan mahdollisimman pian;

9.   palauttaa mieliin, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat EU:n keskeisiä arvoja ja vaatii, että ne muodostavat olennaisen osan ASEAN:n kanssa käytävissä neuvotteluissa ja erityisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa; toistaa, että Euroopan parlamentti pitää poliittisia ja siviilioikeudellisia uudistuksia erittäin tärkeinä, ja pitää myönteisenä ihmisoikeuselimen perustamisen ASEAN:n peruskirjan yhteyteen, ja sen sitoutumisen demokratian vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteiden edistämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseen ja suojeluun; odottaa siksi, että ASEAN voi osaltaan myötävaikuttaa rakentavasti näiden arvojen edistämiseen Kaakkois-Aasian alueella;

10. pitää myönteisenä Thaimaan vaaleja; kehottaa Burmaa/Myanmaria ryhtymään uskottavaan demokratisointia ja kansallista sovintoa koskevaan prosessiin, johon oppositio ja etniset ryhmät ottavat täysipainoisesti osaa, ja vaatii Aung San Suu Kyin ja kaikkien poliittisten vankien vapauttamista sekä poliittisten puolueiden toiminnan normalisointia; tukee YK:n ja EU:n erityislähettiläiden työtä; pyytää neuvostoa pitämään yllä rajoituksia Burman/Myanmarin suhteen, seuraamaan tilannetta tiiviisti ja tapahtumien edellyttäessä tarkastelemaan kyseisiä toimia uudelleen; pyytää ASEAN:n jäseniä sekä Kiinaa ja Intiaa painostamaan Burmaa/Myanmaria;

11. korostaa, että on tärkeää jatkaa yhteistyöt terrorismin torjunnan sekä suuronnettomuuksien hoitamisen suhteen sekä pitää tärkeänä tuoretta yhteistyötä Acehin seurantaryhmässä;

12. kehottaa EU:ta ja ASEANia lisäämään yhteistyötään ihmiskaupan torjunnan, seksiturismin ja väärennösten suhteen; pitää myönteisenä ASEANin jäsenten sitoutumista huumausaineiden torjuntaan, mutta vaatii niitä noudattamaan YK:n asettamaa kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon kieltoa; kiittää Filippiinejä kuolemanrangaistuksen lopettamisesta;

13. vaatii, että EU ja ASEA:n lähentävät yhteistyötään kansanterveyden ja erityisesti aidsin, sarsin ja lintuinfluenssan kaltaisten sairauksien torjunnassa, ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa sekä elintarviketurvallisuuden suhteen;

14. korostaa, että on tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan sen varmistamiseksi, että sen mielipide otetaan huomioon neuvotteluprosessissa, jolloin se voi edistää täysin tyydyttävää tulosta, joka tekee alueiden välisistä suhteista tiiviimpiä;

15. kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti ja pikaisesti käynnissä olevien neuvottelujen kehittymisestä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Renate Weber

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnn lausunto (28.3.2008)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Valmistelija: John Purvis

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   korostaa, että tuleva teollinen kasvu unionissa edellyttää avoimuutta ulkomaankaupalle ja ulkomaisille investoinneille, joille on oltava oikeudenmukaiset säännöt;

2.   katsoo, että unionin kyky kilpailla ASEAN-maiden kanssa edellyttää unionilta koulutus- ja tutkimustoimien tehostamista sekä innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä;

3.   katsoo, että ASEAN-maiden kanssa tehtävien kauppa- ja investointisopimusten olisi noudateltava Dohan kehityskierroksen neuvotteluja, ja niissä olisi otettava huomioon neljä niin kutsuttua Singaporen asiaa (investoinnit, kilpailu, julkiset hankinnat ja kaupan helpottaminen);

4.   suosittaa, että tieteellinen ja tekninen yhteistyö ja teollis- ja tekijänoikeuksien suoja asetetaan keskeiseen asemaan kaikissa tällaisissa sopimuksissa; korostaa erityisesti tarvetta torjua väärennöksiä sisällyttämällä kauppa- ja investointisopimuksiin sitovia välineitä väärennösten estämiseksi; toteaa, että aidolla yhteistyöllä kaikkien asianosaisten kanssa on mahdollista torjua tehokkaasti väärennöksiä, erityisesti kuluttaja-, teollisuus-, lääke- ja muiden tuotteiden väärennöksiä;

5.   korostaa, että ASEANin kanssa tehtävällä kauppa- ja investointisopimuksella olisi varmistettava

(i)     alkuperäsääntöjen parantaminen ja yksinkertaistaminen,

(ii)     standardien yhdenmukaistaminen, tuoteturvallisuutta, lasten suojelua ja eläinten hyvinvointia koskevat standardit mukaan luettuina,

(iii)    sääntöjen avoimuus ja menettelyihin liittyvän byrokratian vähentäminen,

(iv)    kansallisten tukimekanismien avoimuus ja tullien ulkopuolisten esteiden purkaminen,

(v)    syrjivien verojen poistaminen;

6.   katsoo, että kauppa-, investointi- ja tiede- ja tutkimussopimuksissa olisi käsiteltävä alakohtaisia asioita, kuten

(i)     palmuöljytuotannon ja metsänhakkuiden ympäristövaikutukset,

(ii)     energiansäästölamput,

(iii)    luonnonkatastrofien estäminen ja niistä toipuminen,

(iv)    HI-viruksen/aidsin torjunta ja kansanterveyden suojelu,

(v)    matkailuala, jossa painopisteenä pk-yritykset,

(vi)    tutkijoiden, liikemiesten ja turistien vapaa liikkuvuus,

(vii)   unionin ja ASEAN-maiden tutkimuskeskusten yhteistyö ja tieteellisten tutkimustulosten vaihto,

(viii)  aerosolit;

7.   palauttaa mieliin, että unionin teollisuutta on suojeltava ASEAN-maiden maahantuojien harjoittamalta polkumyynniltä ja että unionin puolesta kauppaneuvotteluja käyvien on puututtava asiaan varhaisessa vaiheessa polkumyynnin estämiseksi;

8.   korostaa, että markkinoiden avaamisessa ulkomaille on kyse ensisijaisesti kaupan teknisten esteiden poistamisesta tavara-, palvelu- ja investointipääomaliikenteessä;

9.   kannattaa aktiivista kauppapolitiikkaa, jossa keskitytään unionin taloudelle tärkeisiin aloihin, palveluihin, investointitakuisiin, julkiseen hankintatoimeen ja terveeseen kilpailuun;

10. pitää valitettavana, että Singaporessa marraskuussa 2007 pidetyssä EU:n ja ASEANin huippukokouksessa ei käsitelty perusteellisesti yritysten liiketoimintamalleja koskevia tiettyjä määräyksiä, mikä vaikeuttaa unionin investointeja ASEAN-maihin;

11. suosittaa, että unionin energiapolitiikassa ASEAN-maiden suhteen keskitytään seuraaviin:

      (i)   syrjimättömät lisenssi- ja kauppaehdot energiatuotteille,

      (ii)  energiantuotanto- ja vientikapasiteetin parantaminen,

      (iii)  energiatuotteiden kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen,

      (iv) energialähteiden monipuolistaminen,

      (v)  rajamaksujen poistaminen energiatuotteilta,

      (vi) keskinäiset sopimukset energiansäästöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, mahdolliset vastavuoroiset päästökauppajärjestelyt mukaan luettuina, jotta ei haitata unionin alueen teollisuutta;

12. toivoisi unionin jäsenvaltioissa ja ASEAN-maissa olevien tutkimuslaitosten yhteisten tutkimushankkeiden kehittämistä ja kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä tällaisten järjestelyjen helpottamiseksi.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.3.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

8.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Catherine Neris