Pranešimas - A6-0151/2008Pranešimas
A6-0151/2008

PRANEŠIMAS dėl prekybos ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Glyn Ford

Procedūra : 2007/2265(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0151/2008

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl prekybos ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

(2007/2265(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl abipusių prekybos derybų, ypač į 2007 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl prekybos ir ekonominių santykių su Korėja[1],

–   atsižvelgdamas į ASEAN šalių 2007 m. lapkričio 20 d. chartiją, pasirašytą Singapūre vykusio 13-ojo ASEAN šalių susitikimo metu,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 6 d. ir 27 d. rezoliucijas dėl padėties Birmoje[2],

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl CARS 21: konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistemos[3],

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl TRIPS ir galimybės įsigyti vaistų[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ES pagalbos prekybai[5],

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems skatinimo[6],

–   atsižvelgdamas į savo 2003 m. birželio 3 d. rezoliuciją dėl regioninių laisvosios prekybos sričių ir Europos Sąjungos prekybos strategijos[7],

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (COM(2007)0602),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis“ (COM(2006)0567),

–   atsižvelgdamas į CEPII-CERIM 2006 m. gegužės 3 d. atliktą tyrimą „Galimo Europos Sąjungos ir ASEAN laisvosios prekybos susitarimo ekonominis poveikis“,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje paskelbtą ketvirtosios PPO ministrų konferencijos deklaraciją, ypač į jos 44 dalies nuostatas dėl specialiojo ir diferencinio režimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetų nuomones (A6‑0151/2008),

A.  kadangi Europos Sąjungoje ir toliau turėtų būti teikiama pirmenybė taisyklėmis grindžiamai Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sukurtai daugiašalės prekybos sistemai, pagal kurią, nustatant tinkamas taisykles ir užtikrinant jų laikymąsi, sudaromos geriausios sąlygos vystyti teisingą ir nešališką tarptautinę prekybą,

B.  kadangi užtikrinus sėkmingą ir stabilią Dohos plėtros darbotvarkės pabaigą atsirastų daug vilties, kad besivystančioms valstybėms bus padėta integruotis į pasaulio prekybos sistemą,

C.  kadangi sudarant tarpregioninius laisvosios prekybos susitarimus būtų papildyta daugiašalė sistema, t. y. skatinama integracija ir sprendžiami klausimai, dėl kurių sudėtinga pasiekti daugiašalius susitarimus,

D.  kadangi visa ASEAN šalių grupė yra penkta pagal dydį ES prekybos partnerė, o ES – antra pagal dydį ASEAN prekybos partnerė, daugiausia investuojanti į šį regioną,

E.  kadangi ASEAN regionas labai įvairialypis; kadangi trys šio regiono narės priskiriamos mažiausiai išsivysčiusioms šalims, nors kitose pajamos vienam gyventojui didesnės negu daugelyje ES valstybių,

F.  kadangi ASEAN šalių ekonominė padėtis skiriasi ir šie skirtumai svarbūs baigiant derybas dėl ES ir ASEAN šalių laisvosios prekybos susitarimą,

G.  kadangi tyrimais nustatyta, kad ES ir ASEAN susitarimas (toliau – susitarimas) ekonomiškai naudingas abiems šalims, tačiau, siekiant teisingai paskirstyti šią naudą, gali prireikti papildomų priemonių,

H.  kadangi sudarant ES ir bet kurios kitos šalies laisvosios prekybos susitarimą būtina pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, į kurį būtų įtraukta žmogaus teisių užtikrinimo sąlyga,

I.  kadangi užtikrinus lygiavertes dvišales galimybes patekti į ES ir ASEAN šalių rinką visapusiškai atsižvelgiant į skirtingą ASEAN šalių, ypač į neturtingiausių mažiausiai išsivysčiusių šalių, ekonominę padėtį, padidės prekių ir paslaugų srautai, bus paskatintos naujovės ir abipusis ekonomikos augimas,

J.  kadangi svarbu atsižvelgti į veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, įskaitant geografines nuorodas ir kilmės pavadinimus,

1.  mano, kad ambicingas ES ir ASEAN susitarimas labai naudingas abiems pusėms ir, nors kokybiškas susitarimas svarbiau už skubų jo sudarymą, nerimauja dėl lėtos derybų eigos; pabrėžia, kad pagerinus patekimo į rinką sąlygas ES įmonėms svarbūs konkretūs rezultatai;

2.  mano, kad sėkminga Dohos plėtros darbotvarkė išlieka Europos Sąjungos prekybos prioritetu ir norėtų, kad šį prioritetą papildytų derybos su ASEAN šalimis; mano, kad siūlomas laisvosios prekybos susitarimas turėtų būti sudaromas visapusiškai laikantis PPO taisyklių;

3.  mano, kad sudarant tarpregioninius susitarimus galima naudingai papildyti daugiašalę sistemą, jeigu minėtieji susitarimai plataus užmojo ir ambicingi, jeigu jie apims daug daugiau negu tarifų mažinimas ir jais bus siekiama atverti rinkas ir įgyvendinti socialinius bei gamtos apsaugos standartus;

4.  pabrėžia, kad Europos Sąjungos pramonės augimas ateityje priklausys nuo atviros užsienio prekybos ir investicijų laikantis sąžiningų taisyklių;

5.  apgailestauja dėl to, kad 2007 m. lapkričio mėn. vykusiame aukščiausiojo lygio ES ir ASEAN šalių vadovų susitikime Singapūre išsamiai neaptartos kai kurios su verslo praktika susijusios nuostatos, nes dėl šios priežasties susilaikoma nuo Europos Sąjungos investicijų ASEAN šalyse;

6.  pabrėžia būtinybę stiprinti regioninę ekonominę ASEAN šalių integraciją; ragina Komisiją teikti techninę paramą ir toliau padėti stiprinti integraciją;

7.  yra įsitikinęs, kad net jeigu vienos ASEAN šalys santūriai vertina galimybę pasirašyti laisvosios prekybos susitarimą, tai šalims, kurias tai domina, turėtų būti pasiūlyta galimybė pasirašyti dvišalius laisvosios prekybos susitarimus;

8.  ragina šalis laipsniškai mažinti arba panaikinti visas prekybos prekėms ir paslaugoms kliūtis visapusiškai atsižvelgiant į skirtingą ASEAN šalių ekonominę padėtį;

9.  ragina Komisiją remiantis ES ir ASEAN susitarimu užtikrinti viešųjų pirkimų, konkurencijos, investicijų, intelektinės nuosavybės teisių, valstybės paramos ir kitų subsidijų skaidrumą ir skatina veiksmingai taikyti taisykles; pabrėžia paslaugų svarbą ES ir ASEAN šalių prekybos santykiams;

10.  pabrėžia, kad prekybos ir investicijų susitarime su ASEAN šalimis turėtų būti užtikrinami šie aspektai:

i)       kilmės taisyklių tobulinimas ir paprastinimas,

ii)      standartų, įskaitant produktų saugos, vaikų apsaugos ir gyvūnų gerovės standartus, derinimas,

iii)     reguliavimo skaidrumas ir paprastesnės biurokratinės procedūros,

iv)     diskriminacinių mokesčių panaikinimas;

Sektorių klausimai

11.  mano, kad netarifiniai apribojimai ne mažiau svarbūs negu tarifų mažinimas, ir ypač susirūpinęs dėl verslo paslaugų ribojimo, kai nepagrįstai mažinant apribojimus ASEAN šalių įmonėms sudaromos galimybės veiksmingiau naudotis bankų, draudimo ir teisinėmis paslaugomis už mažesnę kainą;

12.  pabrėžia intelektinės nuosavybės teisių svarbą ir ragina teikti pirmenybę veiksmingam šių teisių, ypač pramoninio dizaino, garso įrašų ir kitų kultūros prekių, taip pat geografinių nuorodų ir kilmės pavadinimų, apsaugos užtikrinimui; prašo Komisiją kovoti su kliūtimis nepaisant šalių teisės reguliuoti sektorius, kurie atlieka svarbų vaidmenį išsaugant kultūrų įvairovę, pvz., garso ir vaizdo;

13.  atkreipia ypatingą dėmesį į kovą su vaistų klastojimu, kuris skatina nesąžiningą konkurenciją ir kelia pavojų vartotojų sveikatai; taip pat pažymi, kad susitarimu neturėtų būti sudaroma jokių teisinių ar praktinių kliūčių visapusiškai pasinaudoti lanksčiomis galimybėmis, numatytomis TRIPS ir galimybės įsigyti vaistų deklaracijoje ir ragina Komisijos derybininkus visapusiškai atsižvelgti į minėtosios 2007 m. liepos 12 d. rezoliucijos šia tema punktus;

14.  mano, kad svarstant susitarimo aspektus, susijusius su viešaisiais pirkimais, turėtų būti atsižvelgta į skirtingą ASEAN šalių išsivystymo lygį ir gerbti visų dalyvių teisę reguliuoti viešąsias tarnybas, ypač tas, kurios susijusios su pagrindiniais poreikiais;

15.  mano, kad susitarime turėtų būti numatoma užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę nepriklausomų turto fondų investicijų srityje;

16.  mano, kad būtina ypač atidžiai nagrinėti klausimus, susijusius su žuvininkystės pramone, visų pirma su tunų sektoriumi, kadangi, kaip nurodyta šio sektoriaus tyrime, kurį Komisija atliko parengta Parlamento prašymu, visapusiškai ir skubiai liberalizavus tarifus šiam jautriam sektoriui bus daroma didelė socialinė ir ekonominė įtaka;

17.  pabrėžia būtinybę žuvininkystės pramonėje laikytis higienos ir sveikatos normų, siekiant minėtosiose šalyse skatinti šios pramonės plėtrą ir ją gerinti, taip pat sąžiningai konkuruoti su ES žuvininkystės pramone;

18.  ragina išplėsti tarpregioninį ekonominį bendradarbiavimą makroekonominiu lygiu, įskaitant bendradarbiavimą mokesčių ir statistikos, tarptautinių audito ir apskaitos standartų, kovos su korupcija ir pinigų plovimu priemonių priėmimo klausimais;

19.  ragina ES ir ASEAN šalis stiprinti bendradarbiavimą kovojant su prekyba žmonėmis, sekso turizmu ir klastotėmis; teigiamai vertina ASEAN šalių įsipareigojimą kovoti su narkotikais ir ragina jas laikytis JT mirties bausmės moratoriumo; ypač palankiai vertina Filipinų sprendimą panaikinti mirties bausmę;

20.  ragina ES ir ASEAN šalis stiprinti bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje, ypač kovojant su ligomis, pvz., AIDS, sunkiu ūmiu respiraciniu sindromu (SŪRS) ir paukščių gripu, taip pat sprendžiant klimato kaitos problemą ir užtikrinant geresnę maisto saugą;

21.  mano, kad Europos Sąjungos gebėjimas konkuruoti su ASEAN šalimis priklauso nuo geresnio švietimo, mokymų ir mokslinių tyrimų Europos Sąjungoje, taip pat nuo pažangių prekių ir paslaugų kūrimo;

22.  mano, kad sudarant prekybos, investicijų ir mokslinių tyrimų susitarimus turėtų būti siekiama spręsti šiuos įvairiems sektoriams aktualius klausimus:

i)       energiją taupančios elektros lemputės,

ii)      gaivalinių nelaimių prevencija ir atsigavimas po jų,

iii)     turizmo sektorius, ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ),

iv)     laisvas mokslininkų, verslininkų ir turistų judėjimas,

v)      Europos Sąjungos ir ASEAN šalių mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimas ir keitimasis moksliniais atradimais,

vi)     aerozolių balionėliai;

23.  rekomenduoja, kad laikantis ES energetikos politikos ASEAN šalių atžvilgiu ypač daug dėmesio būtų skiriama šiems klausimams:

i)       nediskriminuojamo pobūdžio licencijų suteikimo tvarka ir su energija susijusių produktų prekybos sąlygos,

ii)      energijos gamybos ir eksporto galimybių gerinimas,

iii)     energijos produktų transporto infrastruktūros plėtra,

iv)     įvairesnių energijos šaltinių naudojimas,

v)      pasienio mokesčių energetikos produktams panaikinimas,

vi)     bendri susitarimai dėl energijos taupymo, siekiant švelninti klimato kaitos padarinius ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įskaitant galimus dvišalius prekybos išmetamųjų teršalų leidimais susitarimus, kad būtų išvengta žalos Europos Sąjungos pramonei;

24.  palankiai vertina mokslinių tyrimų įstaigų ES ir ASEAN šalyse vykdomus bendrus mokslinių tyrimų projektus ir ragina Komisiją imtis veiksmų, kad tokius susitarimus būtų lengviau sudaryti;

25.  primena, kad turėtų būti siekiama apsaugoti Europos Sąjungos pramonę nuo ASEAN šalių eksportuotojų dempingo ir jam užkertamas kelias laiku pasitelkiant ES prekybos tarpininkus;

Klausimai, aktualūs konkrečioms šalims

26.  pabrėžia, kad visuose tarifų mažinimo tvarkaraščiuose turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į skirtingą ASEAN šalių ekonominę padėtį;

27.  mano, kad neturtingesnėms, tačiau prie mažiausiai išsivysčiusių nepriskiriamoms šalims turėtų būti siūlomos lankstumo priemonės, kurios, remiantis ekonominės partnerystės susitarimais, paprastai taikomos valstybėms, kurių pajamų lygis panašus;

28.  ragina Komisiją derantis tinkamu metu kreiptis į Kambodžą ir Laosą dėl to, ar šios šalys norėtų būti įtrauktos į susitarimą ir, jeigu atsakymas būtų teigiamas, siekti, kad Taryba persvarstytų derybų įgaliojimą, ir sudaryti galimybes šioms šalims prisijungti prie susitarimo;

29.  mano, kad dėl dabartinės padėties Birmoje ši šalis negalėtų būti įtraukta į susitarimą;

30.  mano, kad būtina spręsti bankų slaptumo problemą Singapūre, kadangi dėl to užkertamas kelias sudaryti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris ypač svarbus siekiant sudaryti tarpregioninį laisvosios prekybos susitarimą;

Tvari plėtra

31.  mano, kad į kiekvieną susitarimą turėtų būti įtrauktas skyrius, kuriame turėtų būti išdėstytas ambicingas tvarios plėtros siekis, ir pabrėžia, kad būtina įgyvendinti priimtus standartus;

32.  ragina į bet kokį susitarimą įtraukti privalomas socialines ir aplinkos apsaugos nuostatas, pagal kurias šalys įsipareigoja ratifikuoti pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas ir užtikrinti veiksmingą jų įgyvendinimą, ypač kai jos susijusios su vaikų ir priverstiniu darbu, kadangi, kaip pažymima TDO pranešime „Siekis užkirsti kelią vaikų išnaudojimui darbe“, kova su šiuo reiškiniu yra svarbiausias TDO uždavinys;

33.  ragina Komisiją svarstyti, kaip šalims galėtų būti siūlomos darbo standartų gerinimo iniciatyvos, siekiant užtikrinti, kad vis dažniau sudarant laisvosios prekybos susitarimus nebūtų pakenkta bendrosios lengvatų sistemos (angl. GLP+) statusui, taip pat svarstyti galimybę įtraukti sąlygą, pagal kurią turėtų būti ratifikuojamos pagrindinės Jungtinių Tautų ir TDO konvencijos dėl žmogaus ir darbo teisių, ypač dėl priverstinio ir vaikų darbo;

34.  pabrėžia, kad įsigaliojus ES ir ASEAN šalių laisvos prekybos susitarimui turėtų būti tvirtinamos priemonės, kurias taikant mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir toliau būtų užtikrinta galimybė naudotis tam tikrais privalumais, pvz., susijusiais su jų prekių patekimu į rinką;

35.  mano, kad Prekybos ir tvaraus vystymosi forumas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijos bei nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai, galėtų būti naudingas užtikrinant, kad atviresnės rinkos sąlygomis būtų gerinami aplinkosaugos ir socialiniai standartai;

36.  siūlo nustatyti sistemą, pagal kurią žinomos darbuotojų ir darbdavių organizacijos galėtų teikti prašymus imtis priemonių; šie prašymai būtų svarstomi tam tikrą laiką ir taip būtų užtikrinamas nuostatų laikymasis ir persvarstymas bei kovojama prieš darbuotojų teisių pažeidimus;

37.  tikisi, kad netrukus bus paskelbtas tvarumo poveikio įvertinimas, kuris turi būti parengtas laiku, kad visuomenė būtų visapusiškai informuota ir kad atsižvelgiant į šiame įvertinime pateiktas išvadas būtų daroma įtaka derybų rezultatams, ypač kai jie susiję su priemonėmis, reikalingomis mažinti neigiamą įtaką, daromą tam tikroms grupėms arba sektoriams;

38.  mano, kad tvarumo poveikio vertinime turėtų būti itin atsižvelgiama į prekybos liberalizavimo įtaką lyčių lygybei, ypač tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkio, tekstilės ir eksporto;

39.  ragina Komisiją ir ASEAN šalių atstovus ypatingą dėmesį atkreipti į susitarimo įtaką smulkiesiems regiono ūkininkams ir užtikrinti, kad šeiminis ir tvarus žemės ūkis būtų ne silpninamas, o stiprinamas;

40.  mano, kad kovos su miškų nykimu ir atogrąžų miškų apsaugos užtikrinimo priemonės labai svarbios kovojant su klimato kaita ir siekiant prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo; todėl mano, kad sudarius partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą turėtų būti skatinama prekyba tik ekologiškai tvariu biokuru ir teikiama pagalba ASEAN šalims, kovojančioms su neteisėta medienos ruoša;

41.  ragina derybų partnerius užtikrinti, kad į susitarimą būtų įtrauktos priemonės, pagal kurias būtų užtikrinama tradicinių ir paprotinių vietos bendruomenių teisė naudotis savo miškais joms įgyvendinant miškų valdymo ir licencijavimo programas, taip pat ugdyti nacionalinių parlamentų ir pilietinės visuomenės, vietos bendruomenių ir jų gyventojų pajėgumus, reikalingus dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, susijusiuose su gamtos išteklių apsauga, naudojimu ir valdymu, bei nustatyti bei ginti jų teisę į žemę;

42.  mano, kad ekologiškų produktų ir „Fair Trade“ ženklo prekių tarifai turėtų būti mažinami greičiau nei kitų prekių, be to, turėtų būti sudarytos galimybės jas anksčiau pateikti į ES rinką; ragina Komisiją svarstyti galimybę atnaujinti muitų nomenklatūrą atsižvelgiant į šiuos konkrečius produktus;

Politiniai svarstymai

43.  pripažįsta didėjančią ASEAN šalių įtaką regiono stabilumui ir gerovei; teigiamai vertina tai, kad 2007 m. Singapūre vykusiame aukščiausio lygio susitikime atnaujinti ES ir ASEAN šalių santykiai; mano, kad vadovaudamosi regioninės integracijos įsipareigojimais ES ir ASEAN šalys gali labai artimai bendradarbiauti;

44.  pažymi, kad taikant ES ir ASEAN šalių ekonominių ir prekybos santykių vystymo priemones visapusiškai stiprinami dviejų regionų santykiai ir skatinam tolesnė politinio bendradarbiavimo, saugumo, demokratijos ir žmogaus teisių pažanga, taip pat pažanga energetikos ir klimato kaitos, aplinkosaugos, socialinių reikalų ir kultūros bei bendradarbiavimo ir vystymosi srityse;

45.  teigiamai vertina ASEAN šalių integracijos pažangą ir pasirašytą ASEAN šalių chartiją ir tikisi, kad šios chartijos nuostatos netrukus įsigalios;

46.  primena, kad žmogaus teisės ir demokratija yra pagrindinės ES vertybės, ir reikalauja, kad tai būtų neatskiriama derybų su ASEAN šalimis, ypač partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų, dalis; pakartoja, kad svarbu, jog Europos Parlamentas prisidėtų prie politinių ir pilietinių teisių reformų, ir teigiamai vertina ASEAN šalių chartijoje numatytą žmogaus teisių institucijos įsteigimą bei joje nurodytą įsipareigojimą stiprinti demokratiją, gero valdymo ir teisinės valstybės principus, taip pat skatinti ir saugoti žmogaus teises ir pagrindines laisves; todėl tikisi, kad ASEAN šalys konstruktyviai prisidės prie šių vertybių skatinimo Pietryčių Azijoje;

47.  teigiamai vertina rinkimus Tailande; siekdamas demokratizacijos ir susitaikymo Birmoje (Mianmare), ragina imtis realių veiksmų, į kuriuos būtų įtraukti opozicijos atstovai ir etninės grupės; ragina paleisti Aung San Suu Kyi ir kitus politinius kalinius ir normalizuoti politinių partijų veiklą; remia JT ir ES ypatingųjų įgaliotinių veiklą; ragina Tarybą Birmos (Mianmaro) vyriausybei toliau taikyti ribojamąsias priemones, atidžiai stebėti padėtį ir persvarstyti šias priemones, jei tai bus būtina dėl įvykių šioje šalyje; ragina ASEAN šalis, taip pat Kiniją ir Indiją daryti Birmai (Mianmarui) spaudimą;

48.  pabrėžia toliau vykstančio bendradarbiavimo kovos su terorizmu ir krizių bei nelaimių valdymo srityse svarbą ir teigiamai vertina neseniai pradėtą bendradarbiavimą dėl stebėjimo misijos Ačehe;

EP vaidmuo

49.  tikisi, kad Lisabonos sutartis įsigalios prieš pasibaigiant deryboms ir nebeliks jokių abejonių, kad Parlamento pritarimas svarbus sudarant šio pobūdžio susitarimą; ragina Komisiją užtikrinti, kad derybų mandatas būtų prieinamesnis Parlamentui ir, siekiant, kad rezultatai sulauktų visuotinio palaikymo, derybų metu nuolat konsultuotis su Parlamentu;

o

o o

50.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių ir ASEAN šalių vyriausybėms ir parlamentams bei ASEAN generaliniam sekretoriui.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Siūlomas susitarimas su ASEAN šalimis sudaro dalį platesnės dvišalių ir tarpregioninių derybų su prekybos partneriais strategijos, kuri nustatyta Komisijos komunikate „Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje“. Taip pat vyksta derybos su Indija ir Korėja, tačiau derybų su ASEAN šalimis metu kyla ypač daug sunkumų dėl partnerių gausos ir įvairovės.

ASEAN šalių grupė yra penkta pagal dydį, taigi didesnė už Japoniją, ES prekybos partnerė. Pagal gyventojų skaičių ASEAN šalys beveik prilygsta ES, tačiau pajamos vienam gyventojui labai skiriasi: Singapūre BVP vienam gyventojui galėtų prilygti Prancūzijos ar Jungtinės Karalystės rodikliui, o neturtingos Birma, Kambodža ir Laosas priskiriamos mažiausiai išsivysčiusioms šalims. ASEAN šalys pasirašė laisvosios prekybos susitarimą su Korėja ir derasi su regioniniais partneriais, įskaitant Australiją, Kiniją, Indiją, Japoniją ir Naująją Zelandiją. Kitos šalys sudariusios šiuos susitarimus su svarbiausiomis prekybos valstybėmis arba dėl jų derasi.

Šiame pranešime pritariama laisvosios prekybos susitarimo su ASEAN šalimis koncepcijai, jeigu sudarant šį susitarimą tenkinamos tam tikros pagrindinės sąlygos. Remiantis įprasta Parlamento pozicija, prieš sudarant prekybos susitarimą su bet kuria valstybe, būtina pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Jeigu nuolat pažeidžiami pagrindiniai partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo elementai, ypač kai jie susiję su žmogaus teisių klausimais, turėtų būti numatomos galimybės atšaukti laisvosios prekybos susitarime numatytus lengvatinius tarifus.

Tarpregioninės prekybos susitarimų vaidmuo

Derybos dėl susitarimo su regionu, kurį sudaro dešimt nepriklausomų valstybių, sudėtingesnės ir trunka ilgiau negu derybos su viena valstybe. Tačiau tarpregioniniai susitarimai naudingesni visoms šalims: pagal juos siūlomos didžiulės lėšos, gaunamos taip pat ir iš regionų integracijos. Savo ruožtu dėl to stiprėja šalių partnerių ekonomika ir mažėja teisės aktų, kurių turi laikytis ES įmonės, skaičius.

Sveikintinas 2007 m. lapkričio 20 d. Singapūre priimtas ASEAN šalių vadovų sprendimas pasirašyti ASEAN šalių chartiją, pagal kurią organizacijai suteiktas juridinio asmens statusas ir sukurta struktūra, sudaranti galimybes geriau koordinuoti ir greičiau įgyvendinti sprendimus. Kadangi chartija neįsigalios tol, kol jos neratifikuos visų valstybės narės, norėtųsi, kad ratifikavimo procesas neužtruktų.

Vertinant paskutinių derybų raundų ataskaitas galima daryti išvadą, kad greitas ambicingo susitarimo su ASEAN šalimis sudarymas stabdomas dėl derybinių gebėjimų stygiaus ir sunkumų rengiant bendrąją poziciją, kurioje be bendrųjų regiono interesų turi būti atspindima ir nepakankama politinė valia. ASEAN šalių koordinatorius Vietnamas raginamas aktyviai dalyvauti rengiant šią poziciją; ES galėtų pasiūlyti pagalbą ugdant pajėgumus.

Palankiai vertinamas lapkričio mėn. įvykusio ASEAN ir ES valstybių vadovų susitikimo metu duotas pažadą paspartinti derybas, siekiant pasirašyti susitarimą iki 2009 m. Tikimasi, kad tai tikrai paskatins derybų pokyčius. Priešingu atveju neišvengiamai bus daromas spaudimas rinktis dvišalius laisvosios prekybos susitarimus su pažangiausiomis ASEAN šalimis.

Koordinavimo sunkumai ASEAN šalims ne naujiena. Jų padėtis sudėtingesnė todėl, kad asociacijos narė yra Birma, kuriai ES taiko sankcijas.

Pagirtina, kad ASEAN šalys daro spaudimą Birmos režimo vadovams siekdamos pagerinti itin blogą žmogaus teisių padėtį šioje šalyje ir tartis su įkalinta opozicijos lydere ir demokratijos gynėja Aung Sang Suu Kyi. Sunku įsivaizduoti, kad dabartinio karinio režimo sąlygomis ES galėtų sudaryti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Birma. Šalys, kurios tikisi vienbalsio pritarimo visais galimo ES ir ASEAN susitarimo klausimais, nelaimės. Tokia prekybos susitarimo sudarymo sąlyga.

Taip pat būtina pažymėti, kad anksčiau ASEAN šalys pasirašydavo laisvosios prekybos susitarimus, kurie apimdavo ne visas asociacijos nares, pvz., 2006 m. pasirašytas ASEAN šalių ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas, į kurį neįtrauktas Tailandas.

Vadovaujantis politinėmis prielaidomis, prekybos derybų metu turėtų būti siekiama ambicingų tikslų ir susitarimo kokybė neturėtų būti aukojama vardan galimybės greitai susitarti. Susitarimas turėtų būti sudaromas atsižvelgiant į Dohos plėtros darbotvarkę, kuriai ir toliau teikiama pirmenybė ir iš kurios labiausiai tikimasi stabilių, taisyklėmis pagrįstą daugiašalę prekybos sistemą skatinančių rezultatų. Be to, PPO+ ir ASEAN šalių susitarimo tikslas turėtų būti suprantamas ne tik kaip PPO taisyklių laikymasis siekiant gauti prieigą prie rinkos, bet ir kaip siekis įgyvendinti socialinius bei aplinkosaugos standartus.

Šiuo tikslu ir siekiant, kad visuomenė pritartų susitarimui, svarbu pripažinti, kad, nors nepriklausomi tyrimai rodo, jog laisvosios prekybos susitarimas naudingas abiems šalims, nemažai ASEAN šalių abejoja laisva prekyba. Būtinas kuo aktyvesnis vietos pilietinės visuomenės dalyvavimas derybų procese siekiant užtikrinti, kad visų šalių visuomenės pritartų galutiniam susitarimui, ir kad, siekiant sumažinti trumpalaikį poveikį sektoriams, kurie neišvengiamai patirs nuostolių, būtų imtasi priemonių.

Tvari plėtra

Susitarime šalys turėtų būti įpareigotos ratifikuoti pagrindinius Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nustatytus standartus ir užtikrinti jų veiksmingą įgyvendinimą. Šiuo metu tik Kambodža, Indonezija ir Filipinai ratifikavo visas 8 pagrindines TDO konvencijas. Taip pat turėtų būti įsipareigojimas nemažinti darbo standartų siekiant pritraukti užsienio investicijų. Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas visą šalių teritorijose, įskaitant laisvosios prekybos zonas.

Atliekant tvarumo poveikio vertinimą pirmenybė turėtų būti teikiama laisvosios prekybos susitarimo poveikio darbo standartams ir priemonių, švelninančių visas neigiamas pasekmes, poreikio klausimams. Šį tyrimą svarbu atlikti derybų proceso pradžioje ir sudaryti galimybę derybininkams, parlamentarams ir pilietinei visuomenei įvertinti jo rezultatus.

Vertinant tvarumo poveikį ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į prekybos liberalizavimo įtaką lyčių lygybei atsižvelgiant į neigiamą žemės ūkio liberalizavimo, laisvosios prekybos zonų ir tekstilės kvotų panaikinimo poveikį dirbančioms moterims.

Vienas iš svarbiausių susitarimo aplinkosaugos skyriaus klausimų yra būtinybė kovoti su miškų naikinimu, kadangi tai daro didelę įtaką klimato kaitai. Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymus dėl biokuro, prekybos susitarimuose turėtų būti numatytos priemonės, kurias taikant būtų skatinama prekių gamyba naudojant ekologiškai tvarius procesus, kad vartotojai žinotų, jog perka ekologiškus produktus. Taip pat ASEAN šalys turėtų būti skatinamos kovoti su neteisėta medienos ruoša ir saugoti bei tausoti atogrąžų miškus.

Nors svarbu į susitarimą įtraukti aiškų ir ambicingą skyrių tvarios plėtros klausimams nagrinėti, svarbiausia – veiksmingai įgyvendinti ir vykdyti patvirtintus standartus. Tai būtų paskatinta įsteigus Prekybos ir tvaraus vystymosi forumą, kurį sudarytų darbuotojų ir darbdavių organizacijos bei NVO atstovai.

Siekiant veiksmingo įgyvendinimo, tvarios plėtros skyriuje, kaip ir kituose skyriuose, turėtų būti numatyta vienoda ginčų nagrinėjimo tvarka. JAV Vyriausybė ir Kongresas susitarė, kad visi jų įsipareigojimai aplinkos apsaugos srityje pagal laisvosios prekybos susitarimą vykdomi remiantis tuo pačiu pagrindu, kaip ir susitarimų komercinės nuostatos, t. y. taikant tas pačias teisės gynimo priemones, procedūras ir sankcijas, todėl nesuprantama, kodėl Europa, kurioje daug rimčiau žvelgiama į socialinę ir gamtos apsaugą bei tvarumą, turėtų siekti mažiau.

Sektorių klausimai

Apskritai ASEAN šalių taikomi tarifai ne žemės ūkio produktams santykinai maži, tačiau kai kuriose šalyse dideli tarifai taikomi, pvz., transporto įrangos sektoriuje. Netarifiniai apribojimai, ypač tokie apribojimai, kaip importo licencijavimas, svarbesni. Paslaugos didelėje regiono dalyje taip pat labai ribotos. Be to, bankų slaptumas yra rimta kliūtis sudarant su Singapūru partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą kuris, kaip minėta, yra būtina laisvosios prekybos susitarimo prielaida.

Apskritai intelektinės nuosavybės teisių taikymas problemiškas ir derybų metu šiam klausimui turėtų būti teikiama pirmenybė. Turėtų būti stiprinama intelektinės nuosavybės, t. y. pramoninio dizaino, garso įrašų ir kultūros prekių, apsaugą ir užtikrinta, kad susitarime nebūtų ribojamos nė vienos susitariančios šalies teisė reguliuoti tas paslaugas, kurios atlieka svarbų vaidmenį išsaugant kultūrų įvairovę, pvz., garso ir vaizdo sektoriaus paslaugas.

Vaistų klastojimas ne tik skatina nesąžiningą konkurenciją su tomis įmonėmis, kurios finansavo produkto tyrimus ir kūrimą, bet ir kelia pavojų vartotojų sveikatai. ES ir ASEAN šalių susitarime neturi būti jokių teisinių ar praktinių kliūčių įmonėms visapusiškai pasinaudoti TRIPS ir galimybės įsigyti vaistų deklaracijoje , priimtoje Dohos PPO ministrų konferencijos metu, numatytomis lanksčiomis galimybėmis.

Kad ES ir ASEAN šalių prekyba nesusidurtų su nereikalingomis kliūtimis, būtina taikyti muitinės procedūrų ir kitų formalių procedūrų paprastinimo, standartizavimo ir modernizavimo priemones. Tačiau būtina pasirūpinti, kad prekybos skatinimas nebūtų naudojamas siekiant pakenkti vartotojams ar aplinkos apsaugai. Susitarimas su ne tokiomis turtingomis šalimis turėtų būti grindžiamas tinkama prekybos pagalba.

Susitarimo skyriuje, skirtame viešiesiems pirkimams, būtina atsižvelgti į skirtingą ASEAN šalių išsivystymo lygį ir gerbti kiekvieno dalyvio teisę laisvai reglamentuoti viešąsias paslaugas, ypač susijusias su pagrindiniais poreikiais, pavyzdžiui sveikata, švietimu ir geriamuoju vandeniu.

Konkrečioms šalims būdingi klausimai

Svarbu, kad tarifų mažinimo tvarkaraščiuose būtų visiškai atsižvelgta į labai skirtingą ASEAN šalių ekonominio išsivystymo lygį. Pagal priimtą PPO specialiojo ir diferencinio režimo praktiką ir atsižvelgiant į visos prekybos apibrėžtį, naudojamą ekonominės partnerystės susitarime su Karibų jūros valstybėmis, ES turėtų būti pasirengusi mažas ir mažas arba vidutines pajamas gaunančioms šalims (Indonezijai, Filipinams, Tailandui, Vietnamui) nustatyti ilgesnius pereinamuosius laikotarpius ir ne tokius griežtus tvarkaraščius, kokie taikomi dideles pajamas gaunančioms šalims. Vietnamo kreipimasis dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo, siekiant prekybos apsaugos priemonių, taip pat sudarys platesnio derybų konteksto dalį.

Tarybos suteiktas mandatas neįgalioja Komisijos derėtis su trimis mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis. Nors akivaizdu, kad prekybos derybos su Birma šiomis aplinkybėmis negalimos, Kambodžos ir Laoso padėtis stabilesnė. Kita vertus šioms dviems šalims, gaunančioms pagalbą pagal iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“, jau suteikta tarifų nevaržoma prieiga prie ES rinkos. Taip pat reikia pažymėti, kad Komisija paskatino mažiausiai išsivysčiusias šalis sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus. Vėliau ji turėtų išklausyti Kambodžos ir Laoso nuomones, ar šios šalys pageidautų būti įtrauktos į kuriuos nors susitarimus ir kada tai turėtų įvykti.

Nors šiuo metu dėl politinės padėties Tailande taip pat kyla rimtų kliūčių sudarant prekybos susitarimą, atsižvelgiant į galimą derybų trukmę ir į karinio režimo įsipareigojimą skubiai atkurti demokratiją tikėtina, kad prieš sudarant galutinį susitarimą padėtis pagerės.

EP vaidmuo

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Komisija bus formaliai įpareigota nuolat atsiskaityti Parlamentui dėl derybų eigos ir sudarant prekybos susitarimus bus būtinas Parlamento pritarimas. Kadangi derybos juda lėtai, neatrodo, kad susitarimas su ASEAN šalimis būtų sudarytas anksčiau, nei įsigalios naujoji sutartis. Taigi visos institucijos turėtų veikti atsižvelgdamos į tai, kad greičiausiai bus būtinas Parlamento pritarimas. Tai reiškia, kad su Parlamentu būtina konsultuotis visų derybų metu, o ne tik laukti jo teigiamo ar neigiamo atsakymo derybų pabaigoje.

Komisija maloniai sutiko teikti atsakingam Parlamento komitetui informaciją, įskaitant uždarų posėdžių medžiagą ir dokumentus, kurių prieiga ribota. Svarbu, kad tai tęstųsi visų derybų metu ir kuo daugiau informacijos būtų skelbiama viešai, siekiant, kad Europos piliečiai žinotų apie jų vardu vykstančias derybas.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ  (3.3.2008)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl prekybos ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis
(2007/2265(INI))

Nuomonės referentas: José Millán Mon

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pripažįsta didėjančią ASEAN šalių svarbą regiono stabilumui ir gerovei; teigiamai vertina, kad 2007 m. Singapūre vykusiame aukščiausio lygio susitikime buvo atnaujinti ES ir ASEAN šalių santykiai; mano, kad regioninės integracijos įsipareigojimų turinčios ES ir ASEAN šalys gali labai glaudžiai bendradarbiauti;

2.  pažymi, kad ES ir ASEAN šalių ekonominių ir prekybos santykių plėtojimo priemonės padės stiprinti visapusiškus dviejų regionų santykius ir skatinti tolesnę politinio bendradarbiavimo ir saugumo pažangą, demokratijos ir žmogaus teisių pažangą, tolesnę pažangą energetikos ir klimato kaitos, aplinkosaugos, socialinėje ir kultūrinėje srityse bei bendradarbiavimo ir vystymosi srityje;

3.  ragina išplėsti tarpregioninį ekonominį bendradarbiavimą makroekonominiu lygiu, įskaitant bendradarbiavimą mokesčių ir statistikos, tarptautinių audito ir apskaitos standartų ir kovos su korupcija ir pinigų plovimu priemonių priėmimo klausimais;

4.  atkreipia dėmesį į augančią ir dinamiškai besivystančią ASEAN šalių ekonomiką ir su ASEAN šalimis susijusias laisvosios prekybos iniciatyvas; pritaria deryboms dėl ASEAN šalių ir ES laisvos prekybos susitarimo, kuris turi būti papildytas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimais, dėl kurių šiuo metu vykdo derybas ES ir kelios ASEAN šalys; atsižvelgdamas į konkrečias politines ir ekonomines tam tikrų ASEAN šalių aplinkybes, palaiko nuomonę, kad kol kas šios šalys neturi būti laisvos prekybos susitarimo šalimis; ypač pabrėžia Mianmaro atvejį, kuriam taikomos Tarybos priimtos ribojimo priemonės;

5.  atkreipia dėmesį, kad abiejų regionų prioritetinis tikslas yra ambicingo, išsamaus ir suderinto Dohos raundo sudarymas;

6.  pabrėžia, kad derybos dėl ES ir ASEAN šalių laisvos prekybos susitarimo turi vykti abiejų interesais, papildant abu regionus pridėtine verte, ir padėti pagrindus svarstymams dėl su prekyba susijusių klausimų, kurių neapima šiuo metu vykdomos PPO daugiašalės derybos; ypač pabrėžia poreikį iškelti su socialiniais ir aplinkosaugos standartais ir gero valdymo principais susijusį klausimą;

7.  pabrėžia, kad derybos dėl ES ir ASEAN šalių laisvos prekybos susitarimo turi vykti abiejų interesais, papildant abu regionus pridėtine verte, ir padėti pagrindus svarstymams dėl su prekyba susijusių klausimų, kurių neapima šiuo metu vykdomos PPO daugiašalės derybos; ypač pabrėžia poreikį iškelti su socialiniais ir aplinkosaugos standartais ir gero valdymo principais susijusį klausimą;

8.  teigiamai vertina pažangą siekiant ASEAN integracijos ir pasirašytą ASEAN chartiją, tikėdamasis, kad jos nuostatos kaip galima greičiau įsigalios;

9.  primena, kad žmogaus teisės ir demokratija yra pagrindinės ES vertybės, ir reikalauja, kad jos būtų neatskiriama derybų su ASEAN, ypač partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų, dalis; pakartoja, kaip svarbu, kad Europos Parlamentas prisidėtų prie politinių ir pilietinių teisių reformų, ir teigiamai vertina ASEAN chartijoje numatytą žmogaus teisių institucijos įsteigimą ir joje nurodytą įsipareigojimą stiprinti demokratiją, gero valdymo ir teisinės valstybės principus, taip pat skatinti ir saugoti žmogaus teises ir pagrindines laisves; todėl tikisi, kad ASEAN gali konstruktyviai prisidėti prie šių vertybių skatinimo Pietryčių Azijoje;

10. teigiamai vertina rinkimus Tailande; ragina siekiant demokratizacijos ir susitaikymo Birmoje (Mianmare) imtis realių veiksmų, į kuriuos būtų įtraukti opozicijos atstovai ir etninės grupės, ir ragina paleisti Aung San Suu Kyi ir kitus politinius kalinius ir normalizuoti politinių partijų veiklą; remia JT ir ES ypatingųjų įgaliotinių veiklą; prašo Tarybą toliau Birmos (Mianmaro) vyriausybei taikyti ribojančias priemones, atidžiai stebėti padėtį ir peržiūrėti šias priemones, jei tai bus būtina dėl įvykių šioje šalyje; prašo ASEAN nares, taip pat Kiniją ir Indiją, daryti Birmai (Mianmarui) spaudimą;

11. pabrėžia toliau vykstančio bendradarbiavimo kovos su terorizmu ir krizių bei nelaimių valdymo srityse svarbą ir teigiamai vertina neseniai pradėtą bendradarbiavimą dėl stebėjimo misijos Ačehe;

12. ragina ES ir ASEAN šalis stiprinti bendradarbiavimą kovojant su prekyba žmonėmis, sekso turizmu ir klastotėmis; teigiamai vertina ASEAN narių įsipareigojimus kovoti su narkotikais ir ragina jas laikytis JT mirties bausmės moratoriumo; giria Filipinus už tai, kad panaikino mirties bausmę;

13. ragina ES ir ASEAN šalis stiprinti bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje ir ypač kovojant su ligomis, pvz., AIDS, SŪRS ir paukščių gripu, sprendžiant klimato kaitos problemą ir užtikrinant maisto saugą.

14. pabrėžia, kaip svarbu įtraukti pilietinę visuomenę, kad būtų užtikrinta, jog derybų procese yra atsižvelgiama į jos nuomonę, suteikiant jai galimybes prisidėti prie visapusiškai patenkinamų glaudesnius tarpregioninius santykius kuriančių rezultatų įgyvendinimo;

15. ragina Komisiją nuolat ir nedelsiant informuoti Parlamentą apie su dabartine derybų eiga susijusius pasiekimus.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Renate Weber

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (28.3.2008)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl prekybinių ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Nuomonės referentas: John Purvis

PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos siūlymus:

1.   pabrėžia, kad Europos Sąjungos pramonės augimas ateityje priklausys nuo atvirumo užsienio prekybos srityje ir investicijų laikantis sąžiningų taisyklių;

2.   mano, kad Europos Sąjungos konkurencingumas su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis priklauso nuo geresnio švietimo, mokymų ir mokslinių tyrimų Sąjungoje, taip pat pažangių produktų ir paslaugų kūrimo;

3.   mano, kad visi prekybos ir investicijų susitarimai su ASEAN šalimis turi atitikti Dohos plėtros derybų raundo nuostatas ir juose turi būti atsižvelgiama į vadinamuosius keturis Singapūro klausimus (investicijos, konkurencija, viešieji pirkimai ir prekybos lengvatos);

4.  rekomenduoja, kad visuose šiuose susitarimuose svarbiausi klausimai būtų mokslinis ir techninis bendradarbiavimas bei intelektinės nuosavybės apsauga; itin pabrėžia poreikį kovoti su klastojimu ir numatyti prekybos ir investicijų susitarimuose privalomas kovos su klastojimu priemones; pažymi, kad nuoširdus visų susijusių dalyvių bendradarbiavimas suteiks galimybę veiksmingai kovoti su klastojimu, ypač su vartojimo, pramonės, farmacinių ir kt. gaminių klastojimu;

5.   pabrėžia, kad prekybos ir investicijų susitarime su ASEAN šalimis turėtų būti užtikrinami šie aspektai:

i)       kilmės taisyklių tobulinimas ir paprastinimas,

ii)      standartų, įskaitant produktų saugos, vaikų apsaugos ir gyvūnų gerovės standartus, derinimas,

iii)     reguliavimo skaidrumas ir paprastesnės biurokratinės procedūros,

iv)     nacionalinių paramos mechanizmų skaidrumas ir netarifinių kliūčių pašalinimas,

v)      diskriminacinių mokesčių panaikinimas;

6.  mano, kad sudarant prekybos, investicijų ir mokslinių tyrimų susitarimus turėtų būti siekiama išspręsti šiuos atskiriems sektoriams būdingus klausimus:

i)       palmių aliejaus gamybos ir miškų naikinimo poveikis aplinkai,

ii)      energiją taupančios elektros lemputės,

iii)     gaivalinių nelaimių prevencija ir atsigavimas po jų,

iv)     kova su ŽIV / AIDS ir visuomenės sveikatos apsaugos priemonės,

v)      turizmo sektorius, ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ),

vi)     laisvas mokslininkų, verslininkų ir turistų judėjimas,

vii)    Europos Sąjungos ir ASEAN šalių mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimas ir keitimasis mokslinių tyrimų atradimais,

viii)   aerozolių balionėliai;

7.  primena, kad reikia saugoti Europos Sąjungos pramonę nuo ASEAN šalių eksportuotojų dempingo ir užkirsti jam kelią laiku pasitelkiant ES prekybos tarpininkus;

8.  pabrėžia, kad norint užsienio šalyse atverti rinkas visų pirma reikia pašalinti netarifines prekių, paslaugų ir investicinio kapitalo judėjimo kliūtis;

9.   remia aktyvią prekybos politiką, pagal kurią daug dėmesio skiriama svarbioms Europos Sąjungos verslo sritims, paslaugoms, investicijų apsaugai, viešiesiems pirkimams ir sąžiningai konkurencijai;

10. apgailestauja dėl to, kad ES ir ASEAN 2007 m. lapkričio mėn. vykusiame aukščiausiojo lygio vadovų susitikime Singapūre nebuvo išsamiai aptartos kai kurios su verslo praktika susijusios nuostatos, nes dėl šios priežasties susilaikoma nuo Sąjungos investicijų ASEAN šalyse;

11. rekomenduoja, kad laikantis ES energetikos politikos ASEAN šalių atžvilgiu daugiausia dėmesio būtų skiriama šiems klausimams:

i)       nediskriminacinių licencijų suteikimas ir su energija susijusių produktų prekybos sąlygos,

ii)      energijos gamybos ir eksporto galimybių gerinimas,

iii)     energetikos produktų transporto infrastruktūros plėtra,

iv)     įvairesnių energijos šaltinių naudojimas,

(v)    pasienio mokesčių energetikos produktams panaikinimas,

vi)     bendri susitarimai dėl energijos taupymo, siekiant švelninti klimato kaitą ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, įskaitant galimus atitinkamus prekybos išmetamųjų teršalų leidimais susitarimus, siekiant išvengti Sąjungos pramonei daromos žalos;

12. palankiai vertintų mokslinių tyrimų įstaigų ES ir ASEAN šalyse vykdomus bendrus mokslinių tyrimų projektus, taigi ragina Komisiją imtis veiksmų, kad tokius susitarimus būtų lengviau sudaryti.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.3.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

8.4.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Catherine Neris