SPRÁVA o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Glyn Ford

Postup : 2007/2265(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0151/2008

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

(2007/2265(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia o dvojstranných obchodných rokovaniach, a najmä na uznesenie z 13. decembra 2007 o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Kóreou[1],

–   so zreteľom na chartu združenia ASEAN, podpísanú dňa 20. novembra 2007 na 13. samite združenia ASEAN v Singapure,

–   so zreteľom na svoje uznesenia o Barme, naposledy zo 6. a 27. septembra 2007[2],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o CARS 21: konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel[3],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o dohode TRIPS a prístupe k liekom[4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o pomoci poskytovanej Európskou úniou v oblasti obchodu[5],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých[6],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júna 2003 o regionálnych zónach voľného obchodu a obchodnej stratégii v Európskej únii[7],

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje systém Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho (KOM(2007)0602),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Globálna Európa: svetová konkurencia. Príspevok k Stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2006)0567),

–   so zreteľom na štúdiu s názvom Hospodársky vplyv potenciálnej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a združením ASEAN, ktorú vypracoval inštitút CEPII-CERIM 3. mája 2006,

–    so zreteľom na ministerskú deklaráciu, prijatú 14. novembra 2001 na štvrtej ministerskej konferencii WTO v Dauhe, a predovšetkým na jej odsek 44 týkajúci sa osobitného a diferencovaného prístupu,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0151/2008),

A.  keďže Európska únia by mala naďalej uprednostňovať mnohostranný obchodný systém založený na pravidlách, vytvorený prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), v rámci ktorého sa stanovujú príslušné pravidlá a zabezpečuje sa ich dodržiavanie, čím sa vytvárajú najlepšie možnosti pre čestný a spravodlivý medzinárodný obchod,

B.  keďže úspešné a vyvážené uzavretie rozvojového programu z Dauhy predstavuje obrovskú nádej na pomoc rozvojovým krajinám pri začleňovaní do medzinárodného obchodného systému,

C.  keďže medziregionálne obchodné dohody môžu podporou integrácie a riešením takých otázok, pri ktorých je v súčasnosti ťažké dosiahnuť mnohostrannú dohodu, dopĺňať mnohostranný systém, keďže združenie ASEAN ako celok by bolo piatym najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ by bola druhým najväčším obchodným partnerom združenia ASEAN a najväčším investorom v tomto regióne,

D.  keďže členské krajiny združenia ASEAN sú mimoriadne rôznorodé, pričom tri z nich patria do skupiny najmenej rozvinutých krajín a ďalšie sa tešia vyššiemu príjmu na obyvateľa ako mnohé členské štáty EÚ,

E.  keďže krajiny združenia ASEAN majú z hospodárskeho hľadiska rôznorodý charakter a tieto rozdiely budú zohrávať významnú úlohu pri finalizácii dohody o voľnom obchode medzi EÚ a združením ASEAN,

F.  keďže štúdie naznačujú, že dohoda medzi EÚ a združením ASEAN („dohoda“) by mohla byť pre obe strany z ekonomického hľadiska veľmi výhodná, avšak možno by bolo potrebné prijať dodatočné opatrenia zabezpečujúce spravodlivú deľbu týchto ziskov,

G.  keďže základnou podmienkou uzavretia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a ďalšou krajinou je podpísanie dohody o partnerstve a spolupráci (PCA) obsahujúcej vynútiteľné ustanovenia o ľudských právach,

H.  keďže primeraným a recipročným prístupom na trhy EÚ a združenia ASEAN sa pri plnom zohľadnení rozdielnych hospodárskych podmienok členských štátov združenia ASEAN, predovšetkým najchudobnejších najmenej rozvinutých krajín, zvýši tok tovarov a služieb a posilnia sa inovácie a hospodársky rozvoj na oboch stranách,

I.  keďže je potrebné náležite zohľadniť účinnú ochranu práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení a označení pôvodu,

1.  domnieva sa, že ambiciózna dohoda bude veľkým prínosom pre obe strany, a hoci kvalitná dohoda je dôležitejšia ako rýchly časový harmonogram, vyslovuje obavy v súvislosti s pomalým postupom rokovaní; zdôrazňuje, že je dôležité zlepšením prístupu na trh zabezpečiť dosiahnutie konkrétnych výsledkov pre obchodné spoločnosti EÚ;

2.  domnieva sa, že úspech rozvojového programu z Dauhy je naďalej prioritou obchodnej politiky EÚ a želá si, aby ho rokovania so združením ASEAN dopĺňali, domnieva sa, že zmluva o voľnom obchode musí byť plne v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie;

3.  zastáva názor, že viacstranný systém je možné úspešne doplniť medziregionálnymi dohodami, za predpokladu, že tieto dohody majú široký záber, sú ambiciózne a pri otváraní trhov spolu s uvádzaním technických, sociálnych a environmentálnych noriem do platnosti idú ďaleko nad rámec znižovania colných sadzieb;

4.  zdôrazňuje, že budúci priemyselný rast v Únii závisí od otvorenosti zahraničnému obchodu a investíciám riadeným spravodlivými pravidlami;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že na samite EÚ a združenia ASEAN, ktorý sa konal v novembri 2007 v Singapure, sa hlbšie nediskutovalo o opatreniach týkajúcich sa obchodných praktík a spôsobov konania podnikov, čím sa spomalil prílev investícií EÚ do krajín združenia ASEAN;

6.  zdôrazňuje význam upevňovania regionálnej hospodárskej integrácie medzi krajinami združenia ASEAN a vyzýva Komisiu, aby poskytla technickú pomoc a prípadne ďalšiu podporu s cieľom uľahčiť takéto upevňovanie;

7.  domnieva sa, že ak niektoré členské krajiny združenia ASEAN prejavia neochotu podpísať dohodu o voľnom obchode, krajinám, ktoré si želajú byť do dohody zapojené, by sa mala poskytnúť možnosť podpísania dvojstrannej dohody o voľnom obchode;

8.  nalieha na strany, aby postupne znížili alebo odstránili všetky prekážky v obchodovaní s tovarmi a službami a aby pritom plne zohľadnili odlišujúce sa hospodárske podmienky v rámci regiónu združenia ASEAN;

9.  nalieha na Komisiu, aby prostredníctvom rámcovej dohody medzi EÚ a združením ASEAN zabezpečila transparentnosť a účinné pravidlá verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a investovania, práv duševného vlastníctva, štátnej pomoci a iných dotácií; v obchodných vzťahoch medzi EÚ a združením ASEAN zdôrazňuje význam služieb;

10.  zdôrazňuje, že obchodné a investičné dohody s ASEAN by mali zabezpečiť:

(i)  zlepšenie a zjednodušenie pravidiel o pôvode,

(ii)  zosúladenie noriem vrátane bezpečnosti produktov, ochrany detí a dobrých   životných podmienok zvierat,

(iii)  regulačnú transparentnosť a zjednodušenie byrokratických postupov,

(iv)  odstránenie diskriminačných daní;

Odvetvové otázky

11.  považuje necolné prekážky za rovnako dôležité ako znižovanie colných sadzieb a je obzvlášť znepokojený obmedzeniami v oblasti obchodných služieb, kde by mohlo zníženie neodôvodnených obmedzení viesť k tomu, že spoločnosti z krajín ASEAN by mali prístup k lacnejším a efektívnejším bankovým, poisťovacím a právnym službám;

12.  zdôrazňuje význam práv duševného vlastníctva a vyzýva k tomu, aby sa uprednostňovalo ich účinné uplatňovanie, predovšetkým pokiaľ ide o dizajn, zvukové nahrávky a ďalšie produkty v oblasti kultúry, ako aj zemepisné označenia a označenia pôvodu; žiada Komisiu, aby sa zaoberala prekážkami, avšak aby zároveň zachovávala práva krajín na reguláciu odvetví, ako napríklad audiovízie, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane kultúrnej rôznorodosti;

13.  osobitný dôraz kladie na boj proti falšovaniu farmaceutických výrobkov, ktoré predstavujú nečestnú konkurenciu a sú nebezpečné pre spotrebiteľov; zároveň konštatuje, že žiadne ustanovenie tejto dohody by nemalo vytvoriť právne ani praktické prekážky maximálneho využitia flexibility podľa deklarácie o dohode TRIPS ani právne ani praktické prekážky v prístupe k liekom, a vyzýva vyjednávačov Komisie, aby plne zohľadnili body uvedeného uznesenia z 12. júla 2007, ktoré sa týkajú tejto otázky;

14.  domnieva sa, že v aspektoch dohody týkajúcich sa verejného obstarávania by sa mala zohľadniť rozdielna úroveň rozvoja členských štátov ASEAN a rešpektovať právo všetkých zúčastnených subjektov na reguláciu verejných služieb, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú základných potrieb;

15.  domnieva sa, že cieľom dohody by mala byť podpora vyššej miery transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ ide o investície štátnych investičných fondov;

16.  domnieva sa, že je potrebné detailne za zamerať na sektor rybolovu, predovšetkým odvetvie tuniakov, vzhľadom na možný silný spoločensko-hospodársky dosah úplnej a okamžitej liberalizácie taríf na toto citlivé odvetvie, ako to uviedla Komisia vo svojej štúdii o tomto odvetví, vypracovanej na žiadosť Parlamentu;

17.  zdôrazňuje význam plnenia pravidiel v oblasti hygieny a zdravia v rybolovnom priemysle ako prostriedku dosiahnutia jeho kvalitnejšieho a silnejšieho rozvoja v týchto krajinách a zároveň dosiahnutia spravodlivej hospodárskej súťaže s rybolovným priemyslom EÚ;

18.  nalieha, aby sa medziregionálna hospodárska spolupráca rozšírila do oblasti makroekonomiky a zahŕňala spoluprácu v daňových a štatistických otázkach, v oblasti prijímania medzinárodných noriem týkajúcich sa auditu a účtovníctva, a opatrení na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí;

19.  vyzýva Úniu a ASEAN, aby posilnili spoluprácu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnej turistike a falšovaniu; víta záväzky členských štátov ASEAN v boji proti drogám a vyzýva ich, aby podporili moratórium OSN na trest smrti; víta rozhodnutie Filipín zrušiť trest smrti;

20.  vyzýva Úniu a ASEAN, aby posilnili spoluprácu v oblasti verejného zdravia a predovšetkým v boji proti chorobám, ako sú AIDS, SARS a vtáčia chrípka, a v boji proti zmene klímy a aby podporili bezpečnosť potravín;

21.  domnieva sa, že konkurencieschopnosť Únie voči krajinám ASEAN závisí od zlepšenia vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu v Únii a od vytvorenia inovatívnych produktov a služieb;

22.  zastáva názor, že obchodné, investičné, a vedeckovýskumné dohody by sa mali zamerať na osobitné sektorové otázky, ako sú:

(i)  nízkoenergetické žiarovky,

(ii)  predchádzanie prírodným katastrofám a obnova nasledujúca po prírodných   katastrofách,

(iii)  odvetvie cestovného ruchu s osobitným zreteľom na MSP,

(iv)  slobodný pohyb výskumných pracovníkov, podnikateľov a turistov,

(v)  spolupráca medzi výskumnými centrami v Európskej únii a združenia ASEAN a   výmena vedeckovýskumných poznatkov;

(vi)  aerosólové rozprašovače;

23.  odporúča, aby sa energetická politika EÚ voči krajinám združenia ASEAN sústredila na tieto hľadiská:

(i)  nediskriminačné podmienky udeľovania licencií a obchodné podmienky pre   energetické produkty,

(ii)  zlepšenie výrobnej a exportnej kapacity energie,

(iii)  výstavba dopravnej infraštruktúry pre energetické produkty,

(iv)  diverzifikácia energetických zdrojov,

(v)  odstránenie ciel na energetické produkty,

(vi)  vzájomné dohody o úsporách energie, zmierňovaní zmeny klímy a znižovaní emisií   skleníkových plynov vrátane prípadných vzájomných dohôd o obchodovaní   s emisiami, tak aby sa zabránilo poškodeniu výrobných odvetví v Únii;

24.  privítal by vytvorenie spoločných výskumných projektov, ktoré by viedli výskumné zariadenia v Európskej únii a v krajinách združenia ASEAN, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky, ktoré umožnia ich uskutočnenie;

25.  pripomína, že je potrebné chrániť priemysel Únie pred dumpingom vývozcov z krajín ASEAN a predchádzať takému dumpingu včasným zásahom zo strany obchodných vyjednávačov Únie;

Otázky špecifické pre jednotlivé krajiny

26.  zdôrazňuje, že v každom harmonograme znižovania colných sadzieb by sa mali v plnej miere zohľadniť rozdiely v hospodárskej situácii jednotlivých členov združenia ASEAN;

27.  domnieva sa, že chudobnejšie členské štáty združenia ASEAN, ktoré nepatria medzi najmenej rozvinuté krajiny, by mali využívať flexibility, ktoré by boli približne rovnaké s tými, ktoré sa ponúkajú na základe dohôd o hospodárskom partnerstve krajinám s porovnateľnými úrovňami príjmov;

28.  žiada Komisiu, aby počas rokovaní vo vhodnom momente vyzvala Kambodžu a Laos, aby naznačili, či si želajú byť súčasťou dohody, a v prípade pozitívnej odpovede požiadala Radu o zmenu rokovacieho mandátu, aby bolo možné tento cieľ dosiahnuť;

29.  domnieva sa, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v krajine nie je možné do dohody zahrnúť Barmu;

30.  považuje riešenie problému bankového tajomstva v Singapure, ktoré blokuje uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci, za nevyhnutnú podmienku, ak má jestvovať reálna nádej na uzavretie medziregionálnej dohody o voľnom obchode;

Trvalo udržateľný rozvoj

31.  považuje ambicióznu kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji za nevyhnutnú súčasť akejkoľvek dohody a zdôrazňuje zásadný význam presadzovania dohodnutých noriem;

32.  . vyzýva, aby súčasťou každej dohody boli záväzné sociálne a environmentálne ustanovenia, na základe ktorých by boli strany povinné ratifikovať kľúčové dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a zabezpečiť ich účinné uplatňovanie predovšetkým pokiaľ ide o detskú prácu a nútenú prácu, ktorých odstránenie je kľúčovou výzvou pre Medzinárodnú organizáciu práce (ILO); ako to uvádza vo svojej správe s názvom Zrušenie detskej práce: na dosah;

33.  vyzýva Komisiu, aby zvážila spôsoby poskytovania stimulov krajinám, ktoré zlepšujú pracovné normy, aby sa predišlo tomu, že rozšírením dohôd o voľnom obchode klesne záujem o plnenie podmienok pre udelenie štatútu GSP+, a aby pritom preskúmala možnosť zavedenia ustanovenia, ktoré bude zahŕňať ratifikáciu základných dohovorov OSN a ILO v oblasti ľudských a pracovných práv, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú detskej a nútenej práce;

34.  zdôrazňuje, že ak už bude dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a ASEAN v platnosti, nemala by oslabiť výhody najmenej rozvinutých krajín v súvislosti s prístupom ich výrobkov na trh EÚ;

35.  verí, že fórum pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, ktorého členmi sú organizácie zamestnancov a zamestnávateľov a predstavitelia občianskej spoločnosti, by mohlo významným spôsobom prispieť k tomu, aby výraznejšie otváranie trhov sprevádzalo sprísňovanie environmentálnych a sociálnych noriem;

36.  navrhuje vytvoriť mechanizmus, prostredníctvom ktorého by mali mať oficiálne organizácie zamestnancov a zamestnávateľov možnosť predkladať žiadosti o prijatie opatrení, ktoré by sa riešili v stanovenej lehote a ktorých výsledkom by mohlo byť prijímanie nadväzných opatrení a revidovaných ustanovení, s cieľom vyvinúť tlak proti porušovaniu práv pracujúcich;

37.  s potešením očakáva skoré zverejnenie hodnotenia vplyvu na trvalú udržateľnosť, ktoré musí byť k dispozícii načas, aby sa mohli v plnom rozsahu uskutočniť verejné konzultácie a ich výsledky mohli ovplyvniť výsledok rokovaní, predovšetkým pokiaľ ide o opatrenia, ktoré môžu byť potrebné s cieľom zmierniť negatívne vplyvy na určité skupiny alebo oblasti;

38.  domnieva sa, že v hodnoteniach vplyvu na trvalú udržateľnosť by sa mal osobitný dôraz klásť na vplyv liberalizácie obchodu na rodovú rovnosť, najmä v oblastiach ako poľnohospodárstvo, textil a exportné spracovateľské zóny;

39.  vyzýva Komisiu a zástupcov krajín združenia ASEAN, aby venovali osobitnú pozornosť vplyvom dohody na malých poľnohospodárov v regióne a zabezpečili posilnenie, nie oslabenie rodinného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva;

40.  považuje opatrenia na boj proti odlesňovaniu a na ochranu a rozširovanie tropických pralesov za veľmi významné v boji proti zmene klímy a tiež preto, že prispievajú k zachovaniu biologickej rozmanitosti; domnieva sa preto, že dohoda o partnerstve a spolupráci by mala podporovať obchod jedine v oblasti environmentálne udržateľných biopalív, a že krajinám združenia ASEAN by sa malo pomáhať v úsilí riešiť problém nezákonnej ťažby dreva;

41.  vyzýva partnerov v rokovaniach k tomu, aby pri implementácii systémov lesného hospodárstva a udeľovania licencií zabezpečili, že zmluvy budú obsahovať také mechanizmy, ktoré budú chrániť tradičné a zvykové práva pôvodných a miestnych spoločenstiev na využívanie ich lesov, a aby posilnili možnosti národných parlamentov a občianskej spoločnosti vrátane miestnych spoločenstiev a pôvodného obyvateľstva zúčastniť sa rozhodovacieho procesu v oblasti zachovávania, využívania a spravovania prírodných zdrojov a vymedziť a brániť svoje práva spojené s pôdou;

42.  domnieva sa, že clá na ekologické produkty a produkty spravodlivého obchodu by sa mali znižovať rýchlejšie ako clá na ostatné produkty a mal by sa im rýchle umožniť prístup na trh EÚ; žiada Komisiu, aby vzala tieto špecifické produkty do úvahy a zvážila preto aktualizáciu colnej nomenklatúry;

Politické aspekty

43.  uznáva stále významnejšiu úlohu združenia ASEAN ako sily prispievajúcej k dosahovaniu regionálnej stability a prosperity; víta obnovenie vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN v roku 2007 na samite v Singapure; domnieva sa, že existujú veľké možnosti pre spoluprácu medzi Úniou a združením ASEAN, keďže oba subjekty sa zaviazali k regionálnej integrácii;

44.  konštatuje, že opatrenia na zintenzívnenie hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Úniou a združením ASEAN prispejú k upevneniu celkových vzťahov medzi týmito dvomi regiónmi a podporia ďalší rozvoj týkajúci sa politickej spolupráce a bezpečnosti, presadzovania demokracie a ľudských práv, ďalší rozvoj v oblasti energetiky/klimatických zmien a životného prostredia, v sociálnej a kultúrnej oblasti, a v oblasti spolupráce a rozvoja;

45.  víta pokrok v integrácii združenia ASEAN a podpísanie jeho charty a dúfa, že jej ustanovenia vstúpia do platnosti čo najskôr;

46.  pripomína, že ľudské práva a demokracia sú kľúčovými hodnotami EÚ a žiada, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou rokovaní so združením ASEAN, predovšetkým pokiaľ ide o dohody o partnerstve a spolupráci; znovu zdôrazňuje význam, ktorý Parlament pripisuje reformám politických a občianskych práv a víta začlenenie orgánu pre ľudské práva do charty ASEAN a jeho výslovný záväzok v oblasti upevňovania demokracie a rozširovania dobrej správy a právneho štátu, ako aj podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd; očakáva preto, že združenie ASEAN dokáže konštruktívne prispieť k presadzovaniu týchto hodnôt v oblasti;

47.  víta voľby v Thajsku; požaduje dôveryhodný proces demokratizácie a národného zmierenia v Barme, ktorého sa musia v plnej miere zúčastňovať opozícia a etnické skupiny, a žiada okamžité prepustenie Aung San Suu Kyiovej a všetkých politických väzňov a  normalizáciu činnosti politických strán; podporuje činnosť osobitných zástupcov OSN a EÚ; žiada Radu, aby zachovala reštriktívne opatrenia voči vláde Barmy, aby situáciu bližšie sledovala a tieto opatrenia revidovala, ak si to vyžiada vývoj situácie v krajine; žiada členské štáty združenia ASEAN, ako aj Čínu a Indiu, aby na Barmu vyvíjali nátlak;

48.  zdôrazňuje význam prebiehajúcej spolupráce v oblasti boja proti terorizmu, krízového riadenia a riadenia v prípade živelných pohrôm a víta nedávnu spoluprácu na pozorovateľskej misii v Acehu;

Úloha EP

49.  očakáva, že keďže Lisabonská zmluva nadobudne platnosť ešte pred ukončením rokovaní, odstránia sa všetky pochybnosti o tom, či je v prípade takejto dohody potrebný súhlas Parlamentu; vyzýva Komisiu, aby Parlament mohol vo väčšej miere využívať rokovací mandát a aby sa Komisia počas rokovaní pravidelne radila s Parlamentom a zabezpečila tým širokú podporu ich výsledku;

o

o o

50. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii; vládam a parlamentom členských štátov, krajín združenia ASEAN a generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Navrhovaná dohoda so združením ASEAN je súčasťou širšej stratégie dvojstranných a medziregionálnych rokovaní s obchodnými partnermi, ktorá je uvedená v oznámení Komisie s názvom Globálna Európa: svetová konkurencia. Rokovania prebiehajú tiež s Indiou a Kóreou, aj keď prípad združenia ASEAN vyvoláva špecifické otázky týkajúce sa početnosti a rôznorodosti partnerov v rokovaniach.

Ak by sa združenie ASEAN bralo ako celok, bolo by piatym najväčším obchodným partnerom EÚ a predstihlo by Japonsko. Počtom obyvateľov je združenie ASEAN podobné EÚ, avšak členské krajiny sa od seba veľmi líšia pokiaľ ide o príjmy na obyvateľa. Kým Singapur má HDP porovnateľný s Francúzskom alebo Spojeným kráľovstvom, Barma, Kambodža a Laos patria do skupiny najmenej rozvinutých krajín (LDC). Združenie ASEAN podpísalo dohodu o voľnom obchode s Kóreou a rokuje s regionálnymi partnermi ako je Austrália, Čína, India, Japonsko a Nový Zéland. Jednotlivé krajiny združenia uzavreli alebo rokujú o uzavretí takýchto dohôd s ďalšími štátmi významnými z hľadiska obchodu.

Táto správa podporuje uzavretie dohody o voľnom obchode so združením ASEAN, avšak za predpokladu splnenia určitých kľúčových podmienok. V súlade so štandardným stanoviskom Parlamentu by malo byť základnou podmienkou uzavretia obchodnej dohody s akoukoľvek krajinou podpísanie dohody o partnerstve a spolupráci. V prípade neustáleho porušovania základných prvkov dohody o partnerstve a spolupráci, a predovšetkým ustanovení o ľudských právach, by malo byť možné pozastaviť platnosť preferenčných colných sadzieb, udelených na základe dohody o voľnom obchode.

Úloha medziregionálnych obchodných dohôd

Rokovania o dohode s regiónom, ktorý tvorí desať nezávislých krajín, sú zložitejšie a časovo náročnejšie ako rokovania s jedinou krajinou. Medziregionálne dohody však všetkým prinášajú obrovské výhody vrátane prínosov z podpory regionálnej integrácie, ktorá má posilňujúci vplyv na ekonomiky partnerských krajín a vďaka nej sa znižuje počet typov nariadení, ktoré musia spoločnosti z EÚ dodržiavať.

Vítame rozhodnutie lídrov združenia ASEAN, prijaté na zasadnutí v Singapure 20. novembra 2007, podpísať chartu ASEAN, na základe ktorej združenie získa právnu subjektivitu a štruktúru, ktorá umožní lepšiu koordináciu a rýchlejšiu realizáciu rozhodnutí. Je potrebný rýchly ratifikačný proces, pretože charta vstúpi do platnosti až po ratifikácii všetkými členskými štátmi.

Ako však naznačujú správy z najnovších kôl rokovaní, vyhliadky na rýchle dosiahnutie ambicióznej dohody so združením ASEAN môže oslabiť nedostatok rokovacích kapacít, problémy pri vytváraní spoločnej pozície, ktorá by odrážala spoločné regionálne záujmy a chýbajúca politická vôľa. Vietnam, ktorý je koordinátorom na strane združenia ASEAN, treba povzbudiť, aby aktívne pristupoval k prijímaniu spoločných pozícií, pričom EÚ by mohla poskytnúť pomoc pri budovaní kapacít.

Sľub urýchliť rokovania pred blížiacim sa konečným termínom v roku 2009, prijatý na zasadnutí lídrov združenia ASEAN a EÚ v novembri, je potrebné privítať, v prípade ak znamená skutočnú zmenu v rýchlosti rokovaní. V opačnom prípade môžeme očakávať vytvorenie tlaku na prechod k uzatváraniu dvojstranných dohôd o voľnom obchode s najvyspelejšími členskými štátmi združenia.

Problémy s koordináciou sa nevyskytujú len v prípade združenia ASEAN. Situáciu v tomto prípade však komplikuje členstvo Barmy, na ktorú sa vzťahujú sankcie EÚ.

Vítame tlak ostatných členských štátov združenia ASEAN na režim v Barme, aby zlepšil svoju desivú politiku v oblasti ľudských práv a našiel také riešenie týkajúce sa uväznenej Aung San Suu Kyi, ktoré by viedlo k znovunastoleniu demokracie. Je nemysliteľné, aby EÚ uzavrela dohodu o partnerstve a spolupráci s Barmou v čase, kedy v krajine vládne súčasný vojenský režim. Keďže podpísanie dohody o partnerstve a spolupráci je podmienkou uzavretia obchodnej dohody, tí, ktorí sa usilujú získať jednohlasnú podporu pre každú stránku prípadnej dohody medzi EÚ a ASEAN, odsudzujú celú akciu na neúspech.

Netreba tiež zabudnúť na to, že združenie ASEAN uzavrelo v minulosti dohody o voľnom obchode, ktoré sa nevzťahovali na všetkých jeho členov – konkrétne išlo o dohodu o voľnom obchode medzi združením ASEAN a Kóreou, ktorá nezahŕňala Thajsko.

Ak sa podarí splniť politické podmienky, k obchodným rokovaniam by sa malo pristupovať s vysokými ambíciami a kvalitu dohody neobetovať hľadaniu rýchleho riešenia. Hľadanie dohody by nemalo rušiť ani úsilie o uzavretie rozvojového programu z Dauhy, ktoré zostáva prioritou a poskytuje mimoriadnu nádej, že vyvážený výsledok bude prospešný pre mnohostranný obchodný systém založený na pravidlách. Okrem toho by sa zámer uzavrieť dohodu WTO+ so združením ASEAN mal chápať ako niečo, čo ide nad rámec pravidiel organizácie WTO, nielen čo sa týka prístupu na trh, ale aj uplatňovania sociálnych štandardov a environmentálnych noriem.

S týmto cieľom, a tiež preto, aby sa zabezpečilo prijatie tejto dohody zo strany verejnosti je potrebné si uvedomiť, že napriek tomu, že podľa nezávislých štúdií prináša uzavretie dohody o voľnom obchode všetkým stranám jedine pozitíva, voľný obchod zostáva v mnohých krajinách združenia ASEAN naďalej kontroverznou témou. Počas rokovaní sa vyžaduje maximálne možné zapojenie miestnej občianskej spoločnosti, aby sa konečnej dohode zabezpečila široká podpora obyvateľstva a prijatie opatrení na minimalizáciu krátkodobých vplyvov na tie odvetvia, ktoré podpísaním dohody nevyhnutne utrpia.

Trvalo udržateľný rozvoj

Dohoda by mala strany zaviazať k ratifikácii kľúčových noriem Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a k ich účinnému uplatňovaniu. Doposiaľ ratifikovali všetkých 8 kľúčových dohovorov ILO jedine Kambodža, Indonézia a Filipíny. Dohoda by mala obsahovať aj záväzok neznižovať pracovné normy s cieľom pritiahnuť zahraničné investície, ktorý sa musí týkať celého územia strán dohody, vrátane vývozných spracovateľských zón.

Vplyv dohody o voľnom obchode (FTA) a potreba prijať opatrenia na zníženie všetkých negatívnych vplyvov je jednou z tém, na ktoré sa treba prioritne zamerať pri hodnotení vplyvu na trvalú udržateľnosť (SIA). Túto štúdiu je dôležité vypracovať v počiatočnej fáze rokovaní, aby mohli vyjednávači, poslanci a zástupcovia občianskej spoločnosti vziať jej výsledky do úvahy.

V hodnotení vplyvu na trvalú udržateľnosť by sa mala mimoriadna pozornosť zamerať na vplyv liberalizácie obchodu na rodovú rovnosť, pretože jestvujú obavy, že liberalizácia poľnohospodárstva, exportné vývozné zóny a zrušenie kvót na textilné výrobky by mohli mať neprimerane negatívny vplyv na pracujúce ženy.

Pokiaľ ide o environmentálny aspekt dohody, jednou z najdôležitejších otázok je potreba boja proti odlesňovaniu, jednému z hlavných faktorov prispievajúcich ku zmene klímy. Súčasťou obchodných dohôd by mali byť v súlade s návrhmi Komisie o biopalivách opatrenia na podporu produktov vyrobených s využitím environmentálne udržateľných procesov, aby mali koneční spotrebitelia istotu, že kupujú ekologické výrobky. Zároveň by bolo potrebné poskytovať stimuly na motiváciu členských krajín združenia ASEAN k boju proti nezákonnej ťažbe dreva a rozširovaniu tropických pralesov.

Jednoznačne formulovaná a ambiciózna kapitola o trvalo udržateľnom vývoji má svoj význam, avšak skutočne dôležitá je účinná implementácia a zabezpečenie dodržiavania dohodnutých noriem. Tomu by mohlo pomôcť zriadenie fóra pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, ktoré by tvorili zástupcovia organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a MVO.

Ak má byť dohoda uplatňovaná účinne, je potrebné, aby sa na kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji vzťahoval ten istý mechanizmus riešenia sporov ako na ostatné kapitoly. Ak vláda a Kongres USA odsúhlasili stanovisko, že „plnenie všetkých našich povinností v oblasti životného prostredia vyplývajúcich z dohôd o voľnom obchode sa bude vymáhať rovnako ako obchodné ustanovenia našich dohôd – pomocou rovnakých opravných prostriedkov, postupov a sankcií.“, nevidíme dôvod, prečo by malo Európu uspokojiť menej, keďže kladie oveľa väčší dôraz otázkam ako sú sociálna ochrana, ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť.

Odvetvové otázky

Colné sadzby uplatňované v rámci združenia ASEAN na nepoľnohospodárske výrobky sú vo všeobecnosti relatívne nízke, aj keď niektoré krajiny uplatňujú maximálne clá v odvetviach ako sú dopravné zariadenia. Väčší význam majú necolné prekážky a predovšetkým obmedzenia, ako napr. dovozné licencie. Vo väčšine regiónu platia prísne obmedzenia aj v oblasti služieb. Vážnou prekážkou uzavretia zmluvy o partnerstve a spolupráci so Singapurom je otázka bankového tajomstva, ktorého vyriešenie, ako sme už uviedli, je nevyhnutnou podmienkou uzavretia dohody o voľnom obchode.

Problémy vo všeobecnosti prináša uplatňovanie práv duševného vlastníctva a malo by byť prioritnou témou rokovaní. Je potrebné posilniť ochranu duševného vlastníctva vo forme dizajnu, zvukových nahrávok a ďalších produktov v oblasti kultúry a zabezpečiť pritom, aby žiaden bod dohody neobmedzoval právo všetkých zúčastnených štátov na reguláciu služieb, ktoré zohrávajú významnú úlohu v oblasti kultúrnej rôznorodosti, ako je napr. audiovizuálny sektor.

Falšované farmaceutické výrobky nepredstavujú len nečestnú konkurenciu farmaceutík vyrobených firmami, ktoré do ich výskumu investovali svoje financie, ale sú aj nebezpečné pre spotrebiteľov. Dohoda medzi EÚ a združením ASEAN by nemala zo žiadneho hľadiska vytvárať žiadne právne alebo praktické prekážky pre firmy a ich využívanie flexibility, ktorá je predmetom deklarácie o dohode TRIPS schválenej na ministerskej konferencii WTO v Dauhe.

Opatrenia na zjednodušenie, normalizáciu a modernizáciu colných postupov a ďalších formalít by mohli výrazne prispieť k tomu, že obchodu medzi EÚ a združením ASEAN nebudú brániť zbytočné prekážky. Je však potrebné postupovať obozretne a zabezpečiť, aby sa v záujme uľahčenia obchodu nenarúšala ochrana spotrebiteľa a životného prostredia. V prípade menej bohatých krajín by bolo takúto dohodu potrebné podporiť vhodnou formou pomoci v oblasti obchodu (Aid for Trade).

V časti dohody týkajúcej sa verejného obstarávania je potrebné zohľadniť rôzne úrovne rozvoja členských krajín ASEAN a rešpektovať právo každého účastníka na voľnú reguláciu svojich verejných služieb, predovšetkým tých, ktoré sú spojené so základnými potrebami ako je zdravie, vzdelávanie a pitná voda.

Otázky špecifické pre jednotlivé krajiny

Bude dôležité zabezpečiť, aby sa v každom časovom harmonograme znižovania colných sadzieb plne zohľadnili veľmi odlišné hospodárske podmienky jednotlivých členov ASEAN. V súlade s bežnou praxou osobitného a diferencovaného prístupu WTO a pri zohľadnení definície pojmu „takmer celý obchod“, použitého v dohode o hospodárskom partnerstve s Karibikom, by mala byť EÚ pripravená umožniť krajinám s nižšími a stredne vysokými príjmami (Indonézia, Filipíny, Thajsko, Vietnam) dlhšie prechodné obdobia a menej intenzívne pokrytie ako sú harmonogramy, ktoré prijali bohaté krajiny. Požiadavka Vietnamu na udelenie štatútu trhovej ekonomiky, pokiaľ ide o nástroje ochrany obchodu, bude tiež súčasťou širšieho kontextu rokovaní.

Mandát prijatý Radou neoprávňuje Komisiu k rokovaniam s tromi štátmi z kategórie najmenej rozvinutých krajín (LDC). Je jasné, že za súčasných okolností nie je prijateľné viesť rokovania s Barmou. Situácia v Kambodži a Laose je však stabilnejšia. Na jednej strane už obe krajiny využívajú bezcolný prístup na trhy EÚ na základe iniciatívy Všetko okrem zbraní. Na druhej strane si treba uvedomiť, že Komisia povzbudila najmenej rozvinuté krajiny k uzatváraniu dohôd o hospodárskom partnerstve. V neskoršom štádiu by sa mala snažiť získať od Kambodže a Laosu vyjadrenie o tom, či si želajú byť súčasťou niektorej dohody, a v prípade ak áno, aj informáciu kedy si to želajú.

Súčasná politická situácia v Thajsku je vážnou prekážkou uzavretia obchodnej zmluvy, avšak vzhľadom na potenciálnu dĺžku rokovaní a záväzok vojenského režimu urýchlene obnoviť demokraciu sa zdá, že jestvuje nádej, že k náprave by mohlo prísť ešte pred uzavretím konečnej dohody.

Úloha EP

Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy bude mať Komisia formálnu povinnosť pravidelne Parlament informovať o vývoji rokovaní a pri podpise obchodných dohôd sa bude vyžadovať súhlas Parlamentu. Ak vezmeme do úvahy pomalé tempo rokovaní, možnosť, že sa podarí uzavrieť dohodu so združením ASEAN pred nadobudnutím účinnosti novej zmluvy nie je veľmi pravdepodobná. Všetky inštitúcie by preto mali pri svojom postupe vychádzať z predpokladu, že konečnú dohodu ešte schvaľuje Parlament. Počas rokovaní sa preto vyžadujú konzultácie s Parlamentom, namiesto toho, aby bol Parlament na konci postavený pred rozhodnutie áno/nie.

Vítame pripravenosť, ktorú už prejavila Komisia pokiaľ ide o poskytovanie informácií zodpovednému parlamentnému výboru, vrátane správ z rokovaní za zatvorenými dverami a dokumentov interného charakteru. Je dôležité, aby táto činnosť počas rokovaní pokračovala a aby sa maximum možných informácií sprístupnilo verejnosti s cieľom poskytnúť európskym občanom prehľad o rokovaniach, ktoré sa konajú v ich mene.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (3.3.2008)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francisco José Millán Mon

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   uznáva stále významnejšiu úlohu združenia ASEAN ako sily prispievajúcej k dosahovaniu regionálnej stability a prosperity; víta obnovenie vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN v roku 2007 na samite v Singapure; domnieva sa, že existujú veľké možnosti pre spoluprácu medzi EÚ a združením ASEAN, keďže oba subjekty sa zaviazali k regionálnej integrácii;

2.   konštatuje, že opatrenia na zintenzívnenie hospodárskych a obchodných vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN prispejú k upevneniu celkových vzťahov medzi týmito dvomi regiónmi a podporia ďalší rozvoj týkajúci sa politickej spolupráce a bezpečnosti, presadzovania demokracie a ľudských práv, ďalší rozvoj v oblasti energetiky/klimatických zmien a životného prostredia, v sociálnej a kultúrnej oblasti, a v oblasti spolupráce a rozvoja;

3.   nalieha, aby sa medziregionálna hospodárska spolupráca rozšírila do oblasti makroekonomiky a zahŕňala spoluprácu v daňových a štatistických otázkach, v oblasti prijímania medzinárodných noriem týkajúcich sa auditu a účtovníctva, a opatrení na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí;

4.   poukazuje na hospodársky rast a dynamiku združenia ASEAN, ako aj mnohé iniciatívy v oblasti voľného obchodu, ktoré sa ho týkajú; podporuje rokovania o dohode o voľnom obchode medzi združením ASEAN a EÚ, ktoré musia sprevádzať dohody o partnerstve a spolupráci a ktoré v súčasnosti prerokúva EÚ s niekoľkými štátmi združenia ASEAN; vzhľadom na špecifickú politickú a hospodársku situáciu určitých krajín ASEAN podporuje názor, že v tejto chvíli by tieto krajiny nemali byť zmluvnými stranami dohody o voľnom obchode; zdôrazňuje predovšetkým prípad štátu Barma/Mjanmarsko, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ktoré prijala Rada;

5.   poznamenáva, že hlavným cieľom obidvoch regiónov je ukončiť ambiciózne, vyčerpávajúce a vyvážené kolo rokovaní v Dauhe;

6.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a združením ASEAN viedli v záujme oboch regiónov, aby pre obidva regióny prinášali pridanú hodnotu a pripravili pôdu pre rokovania týkajúce sa obchodných otázok, ktoré nie sú zahrnuté v súčasných multilaterálnych rokovaniach WTO; zdôrazňuje predovšetkým nevyhnutnosť otvorenia diskusie o otázkach týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem a zásad dobrej správy;

7.   zdôrazňuje, že ak už bude dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a ASEAN v platnosti, nemala by oslabiť výhody najmenej rozvinutých krajín v súvislosti s prístupom ich výrobkov na trh EÚ;

8.   víta pokrok v integrácii združenia ASEAN a podpísanie jeho charty a dúfa, že jej ustanovenia vstúpia do platnosti čo najskôr;

9.   pripomína, že ľudské práva a demokracia sú kľúčovými hodnotami EÚ a žiada, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou rokovaní so združením ASEAN, predovšetkým pokiaľ ide o dohody o partnerstve a spolupráci; znovu zdôrazňuje význam, ktorý Európsky parlament pripisuje reformám politických a občianskych práv a víta začlenenie orgánu pre ľudské práva do charty ASEAN a jeho výslovný záväzok v oblasti upevňovania demokracie a rozširovania dobrej správy a právneho štátu, ako aj podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd; očakáva preto, že združenie ASEAN dokáže konštruktívne prispieť k presadzovaniu týchto hodnôt v oblasti juhovýchodnej Ázie;

10. víta voľby v Thajsku; požaduje dôveryhodný proces demokratizácie a národného zmierenia v Barme/Mjanmarsku, ktorého sa musia v plnej miere zúčastňovať opozícia a etnické skupiny, a žiada okamžité prepustenie Aung San Suu Kyiovej a všetkých politických väzňov a  normalizáciu činnosti politických strán; podporuje činnosť osobitných zástupcov OSN a EÚ; žiada Radu, aby zachovala reštriktívne opatrenia voči vláde Barmy/Mjanmarska, aby situáciu bližšie sledovala a tieto opatrenia revidovala, ak si to vyžiada vývoj situácie v krajine; žiada členské štáty združenia ASEAN, ako aj Čínu a Indiu, aby na Barmu vyvíjali nátlak;

11. zdôrazňuje význam prebiehajúcej spolupráce v oblasti boja proti terorizmu, krízového riadenia a riadenia v prípade živelných pohrôm a víta nedávnu spoluprácu na pozorovateľskej misii v Acehu;

12. vyzýva EÚ a ASEAN, aby posilnili spoluprácu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnej turistike a falšovaniu; víta záväzky členských štátov ASEAN v boji proti drogám a vyzýva ich, aby podporili moratórium OSN na trest smrti; víta rozhodnutie Filipín zrušiť trest smrti;

13. vyzýva EÚ a ASEAN, aby posilnili spoluprácu v oblasti verejného zdravia a predovšetkým v boji proti chorobám, ako sú AIDS, SARS a vtáčia chrípka, v boji proti zmene klímy a v oblasti bezpečnosti potravín;

14. zdôrazňuje význam účasti občianskej spoločnosti s cieľom zaistiť, aby bolo jej stanovisko zohľadnené v rokovaní a aby mohla prispieť k dosiahnutiu plne uspokojivého výsledku vytvárajúceho užšie medziregionálne vzťahy;

15. vyzýva Komisiu, aby Parlament pravidelne a včas informovala o výsledkoch týkajúcich sa súčasných rokovaní.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.2.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

 

+:

–:

0:

51

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renate Weber

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (28.3.2008)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: John Purvis

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   zdôrazňuje, že budúci priemyselný rast v Únii závisí od otvorenosti zahraničnému obchodu a investíciám riadeným spravodlivými pravidlami;

2.   domnieva sa, že konkurencieschopnosť Únie voči krajinám ASEAN závisí od zlepšenia vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu v Únii a od vytvorenia inovatívnych produktov a služieb;

3.   domnieva sa, že každá obchodná a investičná dohoda s ASEAN by mala byť v súlade s kolom rokovaní o rozvoji z Dauhy a mala by brať do úvahy štyri takzvané singapurské otázky (zahraničné investície, hospodárska súťaž, transparentnosť vo verejnom obstarávaní a uľahčenie obchodovania);

4.  odporúča, aby sa vedecká a technická spolupráca a ochrana duševného vlastníctva stali základnými prvkami takýchto dohôd; zdôrazňuje najmä potrebu bojovať proti falšovaniu pomocou záväzných nástrojov obsiahnutých v obchodných a investičných dohodách; poukazuje na to, že skutočná spolupráca všetkých zainteresovaných činiteľov umožní bojovať proti falšovaniu, a to najmä falšovaniu spotrebiteľských, priemyselných, farmaceutických a iných výrobkov, účinným spôsobom;

5.   zdôrazňuje, že obchodné a investičné dohody s ASEAN by mali zabezpečiť:

(i)     zlepšenie a zjednodušenie pravidiel o pôvode,

(ii)     zosúladenie noriem vrátane bezpečnosti produktov, ochrany detí a dobrých životných podmienok zvierat,

(iii)    regulačnú transparentnosť a zjednodušenie byrokratických postupov,

(iv)    transparentnosť vnútroštátnych mechanizmov podpory a odstránenie existujúcich netarifných prekážok obchodu,

(v)    odstránenie diskriminačných daní;

6.  zastáva názor, že obchodné, investičné, a vedeckovýskumné dohody by sa mali zamerať na osobitné sektorové otázky, ako sú:

(i)     environmentálne účinky extrakcie palmového oleja a odlesňovania,

(ii)     nízkoenergetické žiarovky,

(iii)    predchádzanie prírodným katastrofám a obnova,

(iv)    boj proti HIV/AIDS a ochrana verejného zdravia,

(v)    odvetvie cestovného ruchu s osobitným zreteľom na MSP,

(vi)    slobodný pohyb výskumných pracovníkov, podnikateľov a turistov,

(vii)   spolupráca medzi výskumnými centrami v Európskej únii a združenia ASEAN a výmena vedeckovýskumných poznatkov;

(viii)  aerosólové rozprašovače;

7.  pripomína, že je potrebné chrániť priemysel Únie pred dumpingom vývozcov z krajín ASEAN a predchádzať takému dumpingu včasným zásahom zo strany obchodných vyjednávačov Únie;

8.  zdôrazňuje, že otváranie zahraničných trhov je dnes predovšetkým otázkou odstránenia necolných prekážok, ktoré bránia pohybu tovarov, služieb a investičného kapitálu;

9.    podporuje aktívnu obchodnú politiku, ktorá kladie dôraz na oblasti s významom pre obchod v Únii, služby, investičné záruky, verejné obstarávanie a čestnú súťaž;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že na samite EÚ a združenia ASEAN, ktorý sa konal v novembri 2007 v Singapure, sa hlbšie nediskutovalo o opatreniach týkajúcich sa obchodných praktík a spôsobov konania podnikov, čím sa spomalil prílev investícií EÚ do krajín združenia ASEAN;

11. odporúča, aby sa energetická politika EÚ voči krajinám združenia ASEAN sústredila na tieto hľadiská:

(i)     nediskriminačné podmienky udeľovania licencií a obchodné podmienky pre energetické produkty,

(ii)     zlepšenie výrobnej a exportnej kapacity energie,

(iii)    výstavba dopravnej infraštruktúry pre energetické produkty,

(iv)    diverzifikácia energetických zdrojov,

(v)    odstránenie ciel na energetické produkty,

(vi)    vzájomné dohody o úsporách energie, zmierňovaní zmeny klímy a znižovaní emisií skleníkových plynov vrátane prípadných vzájomných dohôd o obchodovaní s emisiami, tak aby sa zabránilo poškodeniu výrobných odvetví v Únii;

12. privítal by vytvorenie spoločných výskumných projektov, ktoré by viedli výskumné zariadenia v Európskej únii a v krajinách združenia ASEAN, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky, ktoré umožnia ich uskutočnenie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

8.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Neris