POROČILO o trgovinskih in gospodarskih odnosih z državami jugovzhodne Azije (ASEAN)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Glyn Ford

Postopek : 2007/2265(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0151/2008

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o trgovinskih in gospodarskih odnosih z državami jugovzhodne Azije (ASEAN)

(2007/2265(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih resolucij o dvostranskih trgovinskih pogajanjih, zlasti resolucije z dne 13. decembra 2007 o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Korejo[1],

–   ob upoštevanju listine združenja ASEAN, podpisane 20. novembra 2007 na 13. vrhu združenja ASEAN v Singapurju,

–   ob upoštevanju svojih resolucij o Mjanmaru, predvsem zadnjih resolucij z dni 6. in 27. septembra 2007[2],

–   ob upoštevanju resolucije z dne 15. januarja 2008 o CARS 21: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo[3],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o sporazumu TRIPS in dostopu do zdravil[4],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o pomoči EU za trgovino[5],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za vse[6],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. junija 2003 o regionalnih območjih proste trgovine in trgovinski strategiji v Evropski uniji[7],

–   ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (KOM(2007)0602),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Globalna Evropa: Konkurenca v svetu. Prispevek k strategiji EU za gospodarsko rast in delovna mesta“ (KOM(2006)0567),

–   ob upoštevanju študije z naslovom „Gospodarski vpliv možnega sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in združenjem ASEAN“, ki jo je opravil CEPII-CERIM 3. maja 2006,

–   ob upoštevanju ministrske deklaracije s četrte ministrske konference STO, sprejete 14. novembra 2001 v Dohi in zlasti njenega člena 44 o posebni in diferencirani obravnavi,

–   ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6–0151/2008),

A. ker mora Evropska unija še naprej dajati prednost večstranskemu sistemu trgovanja na podlagi pravil, vzpostavljenem v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki ponuja najboljše možnosti za pravično in enakopravno mednarodno trgovino z določitvijo ustreznih pravil in zagotavljanjem skladnosti z njimi,

B.  ker uspešen in uravnotežen zaključek razvojne agende iz Dohe daje največ upanja za pomoč pri vključevanju držav v razvoju v mednarodni trgovinski sistem,

C. ker lahko medregionalni trgovinski sporazumi dopolnijo večstranski sistem s spodbujanjem vključevanja in obravnavanja tem, glede katerih je zdaj težko doseči večstranski sporazum,

D. ker bi bilo s skupnega vidika združenje ASEAN peti največji trgovinski partner EU, EU pa bi bila drugi največji trgovinski partner združenja ASEAN in vodilni vlagatelj v regiji,

E.  ker je območje združenja ASEAN izjemno raznolika regija, katerega tri članice spadajo med najmanj razvite države, medtem ko imajo druge višji prihodek na prebivalca kot številne države članice EU,

F.  ker imajo države ASEAN različne gospodarske profile, te razlike pa bodo imele pomembno vlogo pri sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med EU in združenjem ASEAN,

G. ker študije kažejo, da lahko sklenitev sporazuma med EU in združenjem ASEAN (v nadaljevanju sporazum) pomembno gospodarsko koristi obema pogodbenicama, vendar so pri tem lahko potrebni dodatni ukrepi za spodbujanje pravične razdelitve takšnih koristi,

H. ker je sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki vsebuje izvršljive klavzule o človekovih pravicah, za Evropsko unijo predpogoj, da sklene sporazum o prosti trgovini s katero koli državo,

I.   ker bo zadosten in recipročen dostop do trgov EU in območja ASEAN ob upoštevanju različnih gospodarskih položajev članic ASEAN, zlasti najrevnejših in najmanj razvitih držav, povečal pretok blaga in storitev, okrepil inovacije in spodbudil gospodarsko rast na obeh straneh,

J.   ker je treba ustrezno upoštevati učinkovito zaščito pravic intelektualne lastnine, vključno z geografskimi označbami in geografskim poreklom,

1.  meni, da bo ambiciozen sporazum močno koristil obema stranema, in je kljub temu, da je visokokakovosten sporazum pomembnejši od hitrega poteka, zaskrbljen zaradi počasnega poteka pogajanj; poudarja, da je pomembno doseči konkretne rezultate za evropska podjetja z izboljšanjem dostopa do trgov;

2.  meni, da uspešna razvojna agenda iz Dohe ostaja prednostna naloga Evropske unije na področju trgovine, ter želi, da bi jo pogajanja z združenjem ASEAN dopolnila; meni, da mora predlagani sporazum v celoti upoštevati pravila STO;

3.  verjame, da lahko medregionalni sporazumi koristno dopolnijo večstranski sistem, če so obsežni in ambiciozni ter segajo prek znižanja tarif za odpiranje trgov ter za izvajanje tehničnih, socialnih in okoljskih standardov;

4.  poudarja, da je prihodnost industrijske rasti v Uniji odvisna od odprtosti do zunanje trgovine in naložb, ki jih urejajo pravična pravila;

5.  obžaluje, da se na srečanju na vrhu EU-ASEAN novembra 2007 v Singapurju niso natančno obravnavale nekatere določbe v zvezi s poslovno prakso in ravnanjem, kar je ustavilo naložbe EU v države ASEAN;

6.  poudarja pomen krepitve regionalne gospodarske integracije med državami ASEAN; poziva Komisijo, naj zagotovi tehnično podporo in drugo razpoložljivo podporo takšni krepitvi;

7.  meni, da je treba v primeru, da se nekatere države vzdržijo podpisa sporazuma, zainteresiranim državam ponuditi možnost sklenitve dvostranskega sporazuma;

8.  poziva pogodbenice, naj postopno zmanjšajo ali odpravijo vse ovire za trgovino z blagom in storitvami ter v celoti upoštevajo različne gospodarske razmere znotraj regije ASEAN;

9.  poziva Komisijo, naj v okvirnem sporazumu med EU in združenjem ASEAN zagotovi preglednost in učinkovita pravila glede javnih naročil, konkurence in naložb, pravic intelektualne lastnine, državnih pomoči in drugih subvencij; poudarja pomen storitev v trgovinskih odnosih med EU in združenjem ASEAN;

10. poudarja, da mora sporazum o trgovini in naložbah z državami ASEAN zagotoviti:

(i)     izboljšanje in poenostavitev pravil o izvoru,

(ii)     usklajevanje standardov, skupaj z varnostjo izdelkov, varstvom otrok in standardi za dobro počutje živali,

(iii)    ureditveno preglednost in poenostavljene upravne postopke;

(iv)    odpravljanje diskriminatornih davkov;

Sektorska vprašanja

11. meni, da netarifne ovire niso nič manj pomembne kot tarifna znižanja ter je posebej zaskrbljen zaradi omejitev za poslovne storitve, kadar lahko zmanjšanje neutemeljenih omejitev družbam združenja ASEAN omogoči dostop do nižjih stroškov ter učinkovitejših bančnih, zavarovalniških in pravnih storitev;

12. poudarja pomen pravic intelektualne lastnine in poziva, naj bo njihovo učinkovito izvajanje prednostna naloga, zlasti pri oblikovanju, zvočnih posnetkih in drugih kulturnih dobrin ter pri geografskih označbah in geografskem poreklu; poziva Komisijo, naj pri obravnavanju ovir upošteva pravico držav, da same urejajo sektorje – kot je avdiovizualni sektor – ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju kulturne raznolikosti;

13. pripisuje poseben pomen boju proti ponarejenim farmacevtskim izdelkom, ki predstavljajo nepošteno konkurenco in ogrožajo potrošnike; hkrati poudarja, da nobena določba sporazuma ne sme ustvarjati pravnih ali praktičnih ovir največji uporabi možnosti za prilagoditev, določenih v deklaraciji o sporazumu TRIPS in dostopu do zdravil, ter poziva pogajalce Komisije, naj v celoti upoštevajo točke, določene v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 12. julija 2007 o tej temi;

14. meni, da morajo tisti vidiki sporazuma, ki vplivajo na javna naročila, priznavati različno stopnjo razvoja članic združenja ASEAN ter spoštovati pravico vseh udeležencev, da urejajo javne storitve, zlasti tiste, ki so povezane z osnovnimi potrebami;

15. meni, da mora sporazum spodbujati večjo preglednost in odgovornost pri naložbah, ki jih uresničujejo državni premoženjski skladi;

16. meni, da se je nujno treba podrobno posvetiti ribiški industriji, zlasti sektorju tuna, zlasti ob upoštevanju močnega družbeno-gospodarskega vpliva, ki bi ga imela popolna in takojšnja liberalizacija tarif na ta občutljivi sektor; to je priznala Komisija v svoji študiji o tem sektorju, ki jo je izvedla na zahtevo Parlamenta;

17. poudarja, da je spoštovanje higienskih in zdravstvenih predpisov v ribiški industriji pomembno sredstvo pri doseganju izboljšanega in povečanega napredka ribiške industrije v teh državah ter poštene konkurence z evropsko ribiško industrijo;

18. poziva k širitvi medregionalnega gospodarskega sodelovanja na področje makrogospodarstva, vključno s sodelovanjem na področju obdavčevanja in statistike, sprejetjem mednarodnih revizijskih in računovodskih standardov ter ukrepi za boj proti korupciji in pranju denarja;

19. poziva Evropsko unijo in Združenje držav jugovzhodne Azije, naj okrepita sodelovanje pri boju proti trgovini z ljudmi, spolnemu turizmu in ponarejanju; pozdravlja zaveze članic ASEAN proti prepovedanim drogam in jih hkrati poziva, naj podprejo moratorij ZN glede smrtne kazni; pozdravlja dejstvo, da so Filipini odpravili smrtno kazen;

20. poziva Evropsko unijo in združenje ASEAN, naj okrepita sodelovanje na področju javnega zdravja in zlasti pri boju proti boleznim, kot so aids, SARS in ptičja gripa, pri reševanju podnebnih sprememb in glede varnosti hrane;

21. verjame, da je konkurenčnost Unije v primerjavi z državami ASEAN odvisna od boljše izobrazbe, usposabljanja in raziskav v Uniji ter ustvarjanja inovativnih izdelkov in storitev;

22. meni, da morajo sporazumi o trgovini, naložbah in raziskavah obravnavati vprašanja posameznih sektorjev, kot so:

(i)     varčne žarnice,

(ii)     preprečevanje naravnih nesreč in odpravljanje njihovih posledic,

(iii)    sektor turizma, s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih,

(iv)    prosti pretok raziskovalcev, poslovnežev in turistov,

(v)    sodelovanje med raziskovalnimi središči v Uniji in državah ASEAN ter izmenjava izsledkov znanstvenih raziskav,

vi)     aerosolni razpršilniki;

23. priporoča, da se energetska politika Unije v zvezi z državami ASEAN osredotoči na:

(i)     nediskriminatorno izdajanje dovoljenj in nediskriminatorne pogoje trgovanja z energetskimi proizvodi,

(ii)     izboljšanje proizvodnje energije in izvoznih zmogljivosti,

(iii)    razvoj prometne infrastrukture za energetske proizvode,

(iv)    diverzifikacijo energetskih virov,

(v)    odpravo dajatev na meji za energetske proizvode,

vi)     medsebojne sporazume o varčevanju z energijo, ublažitvi podnebnih sprememb in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, vključno z morebitnimi vzajemnimi dogovori o trgovanju z emisijami, da bi se izognili povzročanju škode za industrijo Unije;

24. želi pozdraviti razvoj skupnih raziskovalnih projektov, ki jih izvajajo raziskovalne ustanove v Uniji in državah ASEAN, ter poziva Komisijo, naj izvede ukrepe za spodbuditev teh dogovorov;

25. opozarja, da je treba industrijo v Uniji obvarovati pred dampingom, ki ga izvajajo izvozniki iz držav ASEAN, in da se tovrsten damping prepreči s pravočasnim ukrepanjem trgovinskih pogajalcev iz Unije;

Vprašanja, ki veljajo za posamezno državo

26. poudarja, da je treba v vsakem načrtu tarifnih znižanj v celoti upoštevati različen gospodarski položaj članic ASEAN;

27. meni, da je treba omogočiti revnejšim članicam ASEAN, ki ne spadajo med najmanj razvite države, možnosti za prilagajanje, ki v veliki meri ustrezajo tistim, ki jih sporazumi o gospodarskem partnerstvu ponujajo državam s primerljivimi stopnjami prihodka;

28. poziva Komisijo, naj v ustreznem trenutku med pogajanji pozove Kambodžo in Laos, da navedeta, ali želita biti vključena v sporazum, ter, če bo odgovor pozitiven, pridobi revidirano pogajalsko pooblastilo Sveta, ki bi to omogočilo;

29. meni, da trenutni položaj v Mjanmaru onemogoča vključitev te države v sporazum;

30. meni, da je rešitev težave bančne tajnosti v Singapurju, ki ovira sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, bistvena, da se omogočijo dejanske možnosti za medregionalni sporazum o prosti trgovini;

Trajnostni razvoj

31. meni, da je ambiciozno poglavje o trajnostnem razvoju bistveni del vsakega sporazuma, in poudarja, da je izvajanje teh dogovorjenih standardov nujno;

32. poziva, naj vsak sporazum vključuje obvezujoče socialne in okoljske določbe, ki bodo podpisnice zavezale, da ratificirajo temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela in zagotovijo njihovo učinkovito izvajanje, zlasti glede otroškega in prisilnega dela; izkoreninjenje tega je ključni izziv Mednarodne organizacije dela, kar je izpostavila v svojem poročilu z naslovom „Konec otroškega dela: na dosegu roke“;

33. poziva Komisijo, naj obravnava načine za zagotavljanje spodbud državam, ki izboljšujejo standarde dela, da bi zagotovila, da širjenje sporazuma o prosti trgovini ne ogroža privlačnosti kvalificiranja za GSP + status, ter naj prouči možnost vključitve določbe o ratifikaciji temeljnih konvencij ZN in Mednarodne organizacije dela o človekovih pravicah in pravicah delavcev, zlasti pravic v zvezi z otroškim in prisilnim delom;

34. poudarja, da je treba, ko bo sporazum o prosti trgovini med EU in združenjem ASEAN začel veljati, sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili spodkopavanje ugodnosti, ki so jih deležne najmanj razvite države, v zvezi z dostopom njihovih izdelkov na trg Evropske unije;

35. meni, da bi imel lahko forum o trgovini in trajnostnem razvoju, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter predstavniki civilne družbe, pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se z večjo odprtostjo trga zvišujejo okoljski in socialni standardi;

36. predlaga vzpostavitev mehanizma, po katerem lahko priznane organizacije delavcev in delodajalcev predložijo zahtevke za ukrepanje, ki se obravnavajo v določenem časovnem obdobju, in katerih rezultat so lahko določbe o stalnem nadaljnjem spremljanju in pregledovanju, da se ohrani pritisk proti kršitvam pravic delavcev;

37. se veseli zgodnje objave presoje vplivov na trajnostni razvoj, ki mora biti na voljo pravočasno, da se omogoči polno javno posvetovanje, da lahko rezultati posvetovanja vplivajo na rezultat pogajanj, zlasti v zvezi z ukrepi, ki so lahko potrebni za blaženje negativnega vpliva na nekatere skupine ali sektorje;

38. meni, da mora presoja vplivov na trajnostni razvoj namenjati posebno pozornost vplivu liberalizacije trgovine na enakost spolov, zlasti v sektorjih, kot so kmetijstvo, tekstilna industrija in prostocarinske cone;

39. poziva Komisijo in predstavnike držav ASEAN, naj posebno pozornost namenijo posledicam, ki jih bo imel sporazum za male kmete v regiji, in zagotovijo, da se bo družinsko in trajnostno kmetijstvo okrepilo, ne oslabilo;

40. meni, da so ukrepi za boj proti krečenju gozdov ter zaščito in spodbujanje tropskih gozdov izjemnega pomena pri boju proti podnebnim spremembam in kot prispevek k ohranjanju biološke raznovrstnosti; zato meni, da mora sporazum o partnerstvu in sodelovanju spodbujati trgovino z zgolj okoljsko trajnostnimi biogorivi ter da je treba državam združenja ASEAN pomagati pri njihovih prizadevanjih za odpravljanje nezakonitega gozdarjenja;

41. poziva pogajalske partnerje, naj zagotovijo, da bo sporazum vključeval mehanizme varovanja pravic do uporabe gozdov v skladu s tradicijami in običaji domorodnih in lokalnih skupnosti ter da bodo te pravice upoštevali pri upravljanju gozdov in izvajanju sistema licenciranja; pogajalske partnerje poziva tudi, naj okrepijo možnosti nacionalnih parlamentov in civilne družbe, vključno z lokalnimi in domorodnimi skupnostmi, da sodelujejo pri odločanju glede ohranjanja, uporabe in upravljanja naravnih virov ter določijo in branijo svoje ozemeljske pravice;

42. meni, da je treba okolju prijaznim proizvodom in izdelkom „pravične trgovine“ hitreje znižati tarife kot ostalemu blagu ter jim omogočiti zgodnji dostop do evropskega trga; poziva Komisijo, naj razmisli o posodobitvi carinske nomenklature, da bodo ti specifični proizvodi ustrezno obravnavani;

Politični vidiki

43. priznava, da ima združenje ASEAN vedno pomembnejšo vlogo pri spodbujanju regionalne stabilnosti in blaginje; pozdravlja ponovno oživitev odnosov med EU in združenjem ASEAN leta 2007 z vrhom v Singapurju; meni, da imata EU in združenje ASEAN, ki se zavzemata za regionalno povezovanje, velike možnosti za sodelovanje;

44. ugotavlja, da bodo ukrepi za pospešitev gospodarskih in trgovinskih odnosov med EU in združenjem ASEAN pomagali utrditi splošne odnose med tema dvema regijama ter bodo spodbudili nadaljnji napredek v zvezi s političnim sodelovanjem in varnostjo, izboljšanje demokracije in človekovih pravic ter nadaljnji napredek na področju energije, podnebnih sprememb in okolja, na družbeno-kulturnem področju ter na področju sodelovanja in razvoja;

45. pozdravlja napredek pri povezovanju združenja ASEAN in podpis listine združenja ASEAN v upanju, da bodo njene določbe začele čim prej veljati;

46. opozarja, da so človekove pravice in demokracija temeljne vrednote EU in zahteva, da postanejo sestavni del pogajanj z združenjem ASEAN, zlasti v zvezi s sporazumi o partnerstvu in sodelovanju; ponovno poudarja pomen, ki ga Evropski parlament pripisuje političnim reformam in reformam državljanskih pravic, ter pozdravlja ustanovitev organa za človekove pravice v listini združenja ASEAN in izrecno zavezanost krepitvi demokracije, izboljšanju dobrega upravljanja in pravne države ter spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; zato pričakuje, da lahko združenje ASEAN konstruktivno prispeva k spodbujanju teh vrednot v regiji;

47. pozdravlja volitve na Tajskem; poziva k verodostojnemu procesu demokratizacije in nacionalne sprave v Burmi/Mjanmaru, v katerem morajo polno sodelovati opozicija in etnične skupine, ter zahteva takojšnjo izpustitev Aung San Suu Kyi in vseh političnih zapornikov ter normalizacijo dejavnosti vseh političnih strank; podpira delo posebnih predstavnikov ZN in EU; poziva Svet, naj ohrani omejevalne ukrepe proti vladi Burme/Mjanmara, natančno spremlja stanje v državi in preuči te ukrepe, če razvoj dogodkov v državi to zahteva; poziva članice ASEAN ter Kitajsko in Indijo, naj izvajajo pritisk na Burmo/Mjanmar;

48. poudarja, da je pomembno stalno sodelovanje glede boja proti terorizmu ter kriznega upravljanja in ravnanja v primeru naravnih nesreč, ter pozdravlja nedavno sodelovanje pri nadzorni misiji v Acehu;

Vloga Evropskega parlamenta

49. pričakuje, da bo lizbonska pogodba začela veljati pred zaključkom pogajanj, kar bo odpravilo vsak dvom glede potrebe po privolitvi Parlamenta za to vrsto sporazuma; poziva Komisijo, naj da Parlamentu širše pristojnosti pri pogajanjih in naj se med pogajanji redno posvetuje s Parlamentom ter tako zagotovi, da bo imel rezultat pogajanj široko podporo;

o

o o

50. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in držav ASEAN ter generalnemu sekretarju ASEAN.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Predlagani sporazum z združenjem ASEAN tvori del širše strategije dvostranskih in medregionalnih pogajanj s trgovskimi partnerji, določenih v sporočilu Komisije „Globalna Evropa: Konkurenca v svetu“. Pogajanja potekajo tudi z Indijo in Korejo, čeprav primer združenja ASEAN odpira posebna vprašanja zaradi številčnosti in raznolikosti pogajalskih partnerjev.

Obravnavano kot enota bi bilo združenje ASEAN 5. trgovinski partner EU in bi se uvrščal pred Japonsko. Število njegovega prebivalstva je podobno EU, vendar so znotraj združenja velike razlike glede prihodka na prebivalca, in sicer od Singapurja z BDP na prebivalca, ki je primerljiv s Francijo in Združenim kraljestvom, do treh najmanj razvitih držav, Mjanmara, Kambodže in Laosa. Združenje ASEAN je podpisalo sporazum o prosti trgovini s Korejo ter se o tem pogaja z regionalnimi partnerji, vključno z Avstralijo, Kitajsko, Indijo, Japonsko in Novo Zelandijo, medtem ko so posamezne države sklenile te sporazume z drugimi vodilnimi trgovinskimi partnerji ali se o njih še pogajajo.

To poročilo podpira koncept sporazuma o prosti trgovini z združenjem ASEAN, če ta sporazum izpolnjuje nekatere ključne pogoje. V skladu s standardnim stališčem Parlamenta mora biti sporazum o partnerstvu in sodelovanju predpogoj za sklenitev trgovinskega sporazuma s katero koli državo. Prav tako mora biti možna začasna ukinitev preferencialnih tarif, odobrenih v okviru sporazuma o prosti trgovini, kadar prihaja do stalnih kršitev temeljnih elementov sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, zlasti klavzul o človekovih pravicah.

Vloga medregionalnih trgovinskih sporazumov

Pogajanje o sporazumu z regijo, ki jo sestavlja deset neodvisnih držav, je bolj zapleteno in traja dlje časa kot pogajanje o sporazumu z eno samo državo. Vendar medregionalni sporazumi hkrati ponujajo pomembne neničelne koristi, vključno s spodbujanjem regionalnega povezovanja, ki krepi gospodarstva partnerskih držav ter zmanjšuje raznolikost predpisov, ki jih morajo upoštevati podjetja EU.

Odločitev voditeljev združenja ASEAN v Singapurju dne 20. novembra 2007 za podpis listine združenja ASEAN, ki bo organizacijo preoblikovala v pravno osebo in ji dala strukturo, ki omogoča izboljšano usklajevanje in hitrejše izvajanje odločitev, je dobrodošla. Ker listina začne veljati šele, ko jo ratificirajo vse države članice, je zaželena takojšnja ratifikacija.

Vendar lahko, glede na poročila o nedavnih pogajalskih krogih, možnosti za zgodnji in ambiciozen sporazum z združenjem ASEAN ogrozijo pomanjkanje pogajalskih sposobnosti, težave pri oblikovanju skupnega stališča, ki odraža kolektivne interese regije, in pomanjkanje politične volje. Vietnam, ki je koordinator pri združenju ASEAN, je treba spodbujati, da prevzame dejavno vlogo pri oblikovanju takšnih stališč, medtem ko lahko EU ponudi pomoč pri izgradnji zmogljivosti.

Treba je pozdraviti obljubo, ki je bila dana na novembrskem srečanju voditeljev EU in združenja ASEAN, da se pospeši tempo pogajanj proti roku leta 2009, če pomeni resnično spremembo tempa pogajanj. Sicer bo prišlo do neizogibnega pritiska, da se sklenejo najboljši dvostranski sporazumi o prosti trgovini z najbolj naprednimi članicami združenja ASEAN.

Težave z usklajevanjem niso le značilnost združenja ASEAN. Vendar je v tem primeru položaj še težji zaradi članstva Mjanmara, za katerega veljajo sankcije EU.

Pritisk drugih držav članic ASEAN na mjanmarski režim, da izboljša grozljivo stanje na področju človekovih pravic ter si prizadeva za dogovor z zaprto Aung Sang Suu Kyi, ki bo obnovil demokracijo, je dobrodošel. Glede na sedanji vojaški režim je nepredstavljivo, da bi EU lahko sklenila sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Mjanmarom. Ker je to pogoj za trgovski sporazum, tisti, ki si prizadevajo za zahtevo po soglasni podpori za vsak vidik možnega sporazuma ali sporazumov med EU in združenjem ASEAN, obsojajo ta sporazum na neuspeh.

Prav tako je pomembno, da je združenje ASEAN že prej podpisovalo sporazume o prosti trgovini, ki niso zajemali vseh njenih članic, zlasti sporazum o prosti trgovini med združenjem ASEAN in Korejo, ki ni vključeval Tajske.

Če je mogoče izpolniti politične predpogoje, si je treba pri trgovinskih pogajanjih prizadevati za visoko raven ambicij, pri čemer se kakovost sporazuma ne žrtvuje iskanju hitrega dogovora. Prizadevanje za sklenitev sporazuma prav tako se sme škodovati prizadevanjem za sklenitev razvojne agende iz Dohe, ki ostaja prednostna naloga in najboljša možnost za doseganje uravnoteženih ciljev, ki krepijo večstranski sistem trgovanja na podlagi pravil. Poleg tega je treba cilj sporazuma STO z združenjem ASEAN razumeti kot preseganje pravil STO ne le v smislu dostopa na trg, ampak tudi za izvajanje socialnih in okoljskih standardov.

V ta namen in za zagotovitev javne sprejemljivosti sporazuma bo postalo pomembno, da se prizna, da ostaja prosta trgovina sporna tema v številnih državah združenja ASEAN, čeprav neodvisne študije hkrati kažejo, da bodo imele vse strani koristi od sklenitve sporazuma o prosti trgovini. Da bi zagotovili, da dobi končni sporazum široko javno podporo ter da se sprejmejo ukrepi za zmanjšanje kratkoročnega vpliva na tiste sektorje, ki bodo pri tem neizogibno utrpeli izgubo, je potrebno čim večje sodelovanje lokalne civilne družbe v pogajalskem postopku.

Trajnostni razvoj

Sporazum mora zavezovati pogodbenice k ratifikaciji temeljnih standardov Mednarodne organizacije dela in k zagotavljanju njihovega učinkovitega izvajanja. Trenutno so le Kambodža, Indonezija in Filipini ratificirali vseh 8 temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela. Prav tako si je treba prizadevati za ohranitev standardov dela, da se privabijo tuje naložbe, ki morajo zajeti celotno območje pogodbenic, vključno s prostimi carinskimi conami.

Vpliv sporazuma o prosti trgovini na delovne standarde in potreba po ukrepih za blaženje vseh negativnih učinkov je ena od tem, ki jim je treba dati prednost pri izvajanju presoje vplivov na trajnostni razvoj. Pomembno je, da se ta študija opravi na začetku pogajalskega procesa, da lahko pogajalci, parlamentarci in civilna družba upoštevajo rezultate te študije.

Presoja vplivov na trajnostni razvoj mora posebno pozornost namenjati vplivu liberalizacije trgovine na enakost spolov zaradi skrbi, da imajo lahko liberalizacija kmetijstva, proste carinske cone in odprava kvot za tekstil nesorazmerno škodljiv vpliv na žensko delovno silo.

Za okoljski del sporazuma je eno od najpomembnejših vprašanj potreba po boju proti krčenju gozdov, ki pomembno prispeva k podnebnim spremembam. V skladu s predlogom Komisije o biogorivih morajo trgovinski sporazumi vključevati ukrepe za spodbujanje blaga, ki je bilo proizvedeno z uporabo okoljsko trajnostnih postopkov, da so lahko končni potrošniki prepričani, da kupijo „zeleni“ proizvod. Hkrati je treba zagotoviti spodbude za spodbujanje držav združenja ASEAN k boju proti nezakonitemu gozdarjenju ter ohranjanju in izboljševanju njihovih tropskih gozdov.

Čeprav je jasno in ambiciozno poglavje o trajnostnem razvoju pomembno, je še pomembnejše učinkovito izvajanje in izvrševanje dogovorjenih standardov. Takšno izvajanje se lahko spodbuja z vzpostavitvijo foruma o trgovini in trajnostnem razvoju, ki ga sestavljajo organizacije delavcev in delodajalcev ter nevladne organizacije.

Učinkovito izvajanje prav tako zahteva, da za poglavje o trajnostnem razvoju velja enak postopek za reševanje sporov kot za druga poglavja. Ker sta se vlada in kongres Združenih držav dogovorila, da se bodo „vse okoljske obveznosti iz sporazumov o prosti trgovini izvajale na podlagi enakih meril kot trgovinske določbe iz naših sporazumov, tj. z enakimi pravnimi sredstvi, postopki in sankcijami,“ je težko razumeti, zakaj bi se Evropa, ki obravnava socialno varstvo ter varstvo in trajnost okolja veliko bolj resno, pogodila za manj.

Sektorska vprašanja

Na splošno so tarife za nekmetijske proizvode, ki jih uporablja združenje ASEAN, sorazmerno nizke, čeprav nekatere države uporabljajo najvišje tarife v sektorjih, kot je prevozna oprema. Pomembnejše so netarifne ovire in zlasti omejitve, kot so uvozna dovoljenja. Tudi storitve ostajajo v večjem delu regije zelo omejene. Poleg tega bančna tajnost predstavlja resno oviro pri sklepanju sporazuma o sodelovanju in partnerstvu s Singapurjem, kar je, kot je že omenjeno, nujen pogoj za sporazum o prosti trgovini.

Na splošno predstavlja izvrševanje pravic intelektualne lastnine težave ter mora biti prednostna naloga za pogajanja. Izboljšati je treba varstvo intelektualne lastnine v obliki oblikovanja, zvočnih posnetkov in drugih kulturnih dobrin, pri čemer je treba zagotoviti, da nič v sporazumu ne omejuje pravice vseh sodelujočih držav, da urejajo storitve, ki so pomembne za kulturno raznolikost, kot je avdiovizualni sektor.

Ponarejeni farmacevtski izdelki niso le nepoštena konkurenca izdelkom družb, ki so financirale raziskave in razvoj izdelka, ampak so tudi nevarni za potrošnike. Hkrati nič v sporazumu med EU in združenjem ASEAN ne sme ustvariti nobenih pravnih ali praktičnih ovir za družbe, ki uporabljajo možnosti za prilagajanje, določene v Deklaraciji o sporazumu TRIPS in javnem zdravju, sprejeti na ministrski konferenci STO v Dohi.

Ukrepi za poenostavitev, standardizacijo in posodobitev carinskih postopkov ter drugih uradnih postopkov bi lahko bistveno prispevali k zagotavljanju, da trgovanje med EU in združenjem ASEAN ni po nepotrebnem ovirano. Vendar je treba poskrbeti, da se „spodbujanje trgovine“ ne izkorišča kot pretveza za ogrožanje varstva potrošnikov ali okolja. Jasno je, da bi bilo treba v primeru manj bogatih držav tak sporazum podpreti z zadostno pomočjo za trgovanje.

Tisti del sporazuma, ki obravnava javne razpise, mora upoštevati različne stopnje razvitosti članic združenja ASEAN ter mora spoštovati pravico vsakega udeleženca, da prosto ureja svoje javne storitve, zlasti tiste, ki so povezane z osnovnimi potrebami, kot so zdravje, izobraževanje in pitna voda.

Vprašanja, ki veljajo za posamezno državo

Pomembno bo, da vsak načrt za tarifna znižanja v celoti upošteva zelo različen gospodarski položaj članic ASEAN. V skladu z običajno prakso STO „posebne in diferencirane obravnave“ in ob upoštevanju opredelitve „celotne trgovine“, ki se uporablja v sporazumu o gospodarskem partnerstvu s karibskimi državami, mora biti EU pripravljena, da omogoči državam z nizkimi in nizkimi srednjimi prihodki (Indonezija, Filipini, Tajska, Vietnam) daljša prehodna obdobja in manj obsežno kritje, kot se zahteva za načrte, ki jih sprejmejo države z visokimi prihodki. Zahteva Vietnama za status tržnega gospodarstva za instrumente trgovinske zaščite bo prav tako del širšega okvira, znotraj katerega poteka to pogajanje.

Mandat, ki ga je sprejel Svet, Komisije ne pooblašča za pogajanja s tremi najmanj razvitimi državami. Medtem ko je jasno, da so trgovinska pogajanja z Mjanmarom v sedanjih okoliščinah nesprejemljiva, je položaj v zvezi s Kambodžo in Laosom bolj uravnotežen. Po eni strani ti dve državi, kot upravičenki do sheme „Vse razen orožja“, že imata tarif prost dostop na trg EU. Hkrati je treba opomniti, da je Komisija spodbujala najrevnejše države, naj se pridružijo sporazumom o gospodarskem sodelovanju. Na poznejši stopnji mora zaprositi za stališča Kambodže in Laosa glede tega, ali in kdaj želita biti vključena v kateri koli sporazum.

Medtem ko tudi politični položaj na Tajskem trenutno resno ovira sklenitev trgovinskega sporazuma, je – glede na možno dolžino pogajanj in zavezanost vojaškega režima nemoteni obnovi demokracije – mogoče upati, da se bo položaj izboljšal pred sklenitvijo končnega sporazuma.

Vloga Evropskega parlamenta

Ko bo začela veljati lizbonska pogodba, bo imela Komisija uradno obveznost, da Parlamentu redno poroča o napredku pri pogajanjih, poleg tega bo pred sklenitvijo trgovinskih sporazumov potrebna privolitev Parlamenta. Zaradi počasnega poteka pogajanj se zdi malo verjetno, da bo sporazum z združenjem ASEAN sklenjen pred novo pogodbo. Vse inštitucije morajo zato ukrepati na podlagi predpostavke, da bo končni sporazum zahteval privolitev Parlamenta. Zaradi tega se je treba ves čas pogajanj posvetovati s Parlamentom, da ta na koncu sprejme odločitev da ali ne.

Komisija je že pokazala dobrodošlo pripravljenost, da pristojnemu odboru Parlamenta zagotovi informacije, vključno s predstavitvami brez navzočnosti javnosti in dokumenti, ki so na voljo omejenemu krogu ljudi. Pomembno je, da se to nadaljuje med pogajanji in da je javnosti na voljo čim več informacij, da bodo evropski državljani poznali pogajanja, ki potekajo v njihovem imenu.

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (3.3.2008)

za Odbor za mednarodno trgovino

o trgovinskih in gospodarskih odnosih z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Pripravljavec mnenja: Francisco José Millán Mon

POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   priznava, da ima Združenje držav jugovzhodne Azije vedno pomembnejšo vlogo pri spodbujanju regionalne stabilnosti in blaginje; pozdravlja ponovno oživitev odnosov med EU in Združenjem držav jugovzhodne Azije leta 2007 z vrhom v Singapurju; meni, da imata EU in Združenje držav jugovzhodne Azije, ki se zavzemata za regionalno povezovanje, velike možnosti za sodelovanje;

2.   ugotavlja, da bodo ukrepi za pospešitev gospodarskih in trgovinskih odnosov med EU in Združenjem držav jugovzhodne Azije pomagali utrditi splošne odnose med tema dvema regijama ter bodo spodbudili nadaljnji napredek v zvezi s političnim sodelovanjem in varnostjo, izboljšanje demokracije in človekovih pravic ter nadaljnji napredek na področju energije, podnebnih sprememb in okolja, na družbeno-kulturnem področju ter na področju sodelovanja in razvoja;

3.   poziva k širitvi nadregionalnega gospodarskega sodelovanja na področje makrogospodarstva, vključno s sodelovanjem na področju obdavčevanja in statistike, sprejetjem mednarodnih revizijskih in računovodskih standardov ter ukrepi za boj proti korupciji in pranju denarja;

4.   ugotavlja, da se Združenje držav jugovzhodne Azije gospodarsko razvija in je dinamično ter da obstaja veliko pobud o prosti trgovini v zvezi z Združenjem držav jugovzhodne Azije; podpira pogajanja med Združenjem držav jugovzhodne Azije in EU glede sporazuma o prosti trgovini, ki ga morajo spremljati sporazumi o partnerstvu in sodelovanju, o katerih zdaj potekajo pogajanja med EU in več državami Združenja držav jugovzhodne Azije; glede na posebne politične in gospodarske razmere v nekaterih državah Združenja držav jugovzhodne Azije podpira stališče, da te države za zdaj ne smejo biti podpisnice sporazuma o prosti trgovini; pri tem zlasti poudarja primer Burme/Mjanmara, za katerega veljajo omejevalni ukrepi, ki jih je sprejel Svet;

5.   ugotavlja, da je prednostni cilj za obe regiji zaključek ambicioznega, celovitega in usklajenega kroga pogajanj iz Dohe;

6.   poudarja, da morajo pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Združenjem držav jugovzhodne Azije potekati v interesu obeh regij in z dodano vrednostjo za obe regiji ter omogočiti posvetovanja v zvezi s trgovinskimi vprašanji, ki niso zajeta v večstranskih pogajanjih STO, ki zdaj potekajo; zlasti poudarja potrebo po odprtju vprašanj v zvezi s socialnimi in okoljskimi standardi ter načeli dobrega upravljanja;

7.   poudarja, da sporazum o prosti trgovini med EU in Združenjem držav jugovzhodne Azije, ko bo začel veljati, ne sme ogroziti ugodnosti, ki so jih deležne najmanj razvite države, v zvezi z dostopom njihovih izdelkov na trg EU;

8.   pozdravlja napredek pri povezovanju Združenja držav jugovzhodne Azije in podpis listine Združenja držav jugovzhodne Azije v upanju, da bodo njene določbe začele čim prej veljati;

9.   opozarja, da so človekove pravice in demokracija temeljne vrednote EU in zahteva, da postanejo sestavni del pogajanj z Združenjem držav jugovzhodne Azije, zlasti v zvezi s sporazumi o partnerstvu in sodelovanju; ponovno poudarja pomen, ki ga Evropski parlament pripisuje političnim reformam in reformam državljanskih pravic, ter pozdravlja ustanovitev organa za človekove pravice v listini Združenja držav jugovzhodne Azije in izrecno zavezanost krepitvi demokracije, izboljšanju dobrega upravljanja in pravne države ter spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; zato pričakuje, da lahko Združenje držav jugovzhodne Azije konstruktivno prispeva k spodbujanju teh vrednot v jugovzhodni Aziji;

10. pozdravlja volitve na Tajskem; poziva k verodostojnemu procesu demokratizacije in nacionalne sprave v Burmi/Mjanmaru, v katerem morajo polno sodelovati opozicija in etnične skupine, ter zahteva takojšnjo izpustitev Aung San Suu Kyi in vseh političnih zapornikov ter normalizacijo dejavnosti vseh političnih strank; podpira delo posebnih predstavnikov ZN in EU; zahteva od Sveta, da ohrani omejevalne ukrepe proti vladi Burme/Mjanmara, natančno spremlja stanje v državi in preuči te ukrepe, če razvoj dogodkov v državi to zahteva; poziva članice Združenja držav jugovzhodne Azije ter Kitajsko in Indijo, naj izvajajo pritisk na Burmo;

11. poudarja, da je pomembno stalno sodelovanje glede boja proti terorizmu ter kriznega upravljanja in ravnanja v primeru naravnih nesreč, ter pozdravlja nedavno sodelovanje pri nadzorni misiji v Acehu;

12. poziva EU in Združenje držav jugovzhodne Azije, naj okrepita sodelovanje pri boju proti trgovini z ljudmi, spolnemu turizmu in ponarejanju; pozdravlja zaveze članic Združenja držav jugovzhodne Azije proti prepovedanim drogam in jih hkrati poziva, naj podprejo moratorij ZN glede smrtne kazni; pozdravlja dejstvo, da so Filipini odpravili smrtno kazen;

13. poziva EU in Združenje držav jugovzhodne Azije, naj okrepita sodelovanje na področju javnega zdravja in zlasti pri boju proti boleznim, kot so aids, SARS in ptičja gripa, pri reševanju podnebnih sprememb in glede varnosti hrane.

14. poudarja pomen vključevanja civilne družbe za zagotovitev, da se pri pogajanjih upošteva njeno mnenje, s čimer se ji omogoči, da prispeva k doseganju v celoti zadovoljivega rezultata, ki ustvarja tesnejše nadregionalne odnose;

15. poziva Komisijo, naj Parlament redno in takoj obvešča o razvoju pogajanj, ki zdaj potekajo.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.2.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Renate Weber

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (28.3.2008)

za Odbor za mednarodno trgovino

o trgovinskih in gospodarskih odnosih z državami jugovzhodne Azije (ASEAN)
(2007/2265(INI))

Pripravljavec mnenja: John Purvis

POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da je prihodnost industrijske rasti v Uniji odvisna od odprtosti do zunanje trgovine in naložb, ki jih urejajo pravična pravila;

2.  verjame, da je konkurenčnost Unije v primerjavi z državami ASEAN odvisna od boljše izobrazbe, usposabljanja in raziskav v Uniji ter ustvarjanja inovativnih izdelkov in storitev;

3.  meni, da morajo biti vsi sporazumi o naložbah z državami ASEAN v skladu s pogajanji o razvoju v Dohi in morajo upoštevati štiri tako imenovana singapurska vprašanja (naložbe, konkurenco, javna naročila in olajševanje trgovine);

4.  priporoča, da znanstveno in tehnično sodelovanje ter varstvo pravic intelektualne lastnine postanejo pomemben del vseh tovrstnih sporazumov; poudarja zlasti boj proti ponarejanju z vključevanjem zavezujočih instrumentov v trgovinske in naložbene sporazume; poudarja, da bo resnično sodelovanje med vsemi udeleženimi omogočilo uspešen boj proti ponarejanju, vključno zlasti s ponarejanjem izdelkov široke potrošnje ter industrijskih, farmacevtskih in drugih izdelkov;

5.  poudarja, da mora sporazum o trgovini in naložbah z državami ASEAN zagotoviti:

(i)     izboljšanje in poenostavitev pravil o izvoru,

(ii)     usklajevanje standardov, skupaj z varnostjo izdelkov, varstvom otrok in standardi za dobro počutje živali,

(iii)    ureditveno preglednost in poenostavljene upravne postopke;

(iv)    preglednost nacionalnih podpornih mehanizmov in odpravljanje netarifnih ovir,

(v)    odpravljanje diskriminatornih davkov;

6.  meni, da morajo sporazumi o trgovini, naložbah in raziskavah obravnavati vprašanja posameznih sektorjev, kot so:

(i)     okoljski vplivi pridobivanja palmovega olja in krčenje gozdov,

(ii)     varčne žarnice,

(iii)    preprečevanje naravnih nesreč in odpravljanje njihovih posledic,

(iv)    boj proti virusu HIV/aidsu in zaščita javnega zdravja,

(v)    sektor turizma, s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih,

vi)     prost pretok raziskovalcev, poslovnežev in turistov,

(vii)   sodelovanje med raziskovalnimi središči v Uniji in državah ASEAN ter izmenjava znanstvenih izsledkov raziskav;

(viii)  aerosolni razpršilniki;

7.  opozarja, da je treba industrijo v Uniji obvarovati pred dampingom, ki ga izvajajo izvozniki iz držav ASEAN, in da se tovrsten damping prepreči s pravočasnim ukrepanjem trgovinskih pogajalcev iz Unije;

8.  poudarja, da je odpiranje trgov v tujini zdaj povezano predvsem z vprašanjem odprave netarifnih ovir za pretok blaga, storitev in naložbenega kapitala;

9.  podpira dejavno trgovinsko politiko s poudarkom na področjih, ki so pomembna za poslovanje v Uniji, storitve, naložbene zaščitne ukrepe, javna naročila in pošteno konkurenco;

10. obžaluje, da se na srečanju na vrhu EU-ASEAN novembra 2007 v Singapurju niso natančno obravnavale nekatere določbe v zvezi s poslovno prakso in ravnanjem, kar je ustavilo naložbe Unije v države ASEAN;

11. priporoča, da se energetska politika Unije v zvezi z državami ASEAN osredotoči na:

(i)     nediskriminatorno izdajanje dovoljenj in nediskriminatorne pogoje trgovanja z energetskimi proizvodi,

(ii)     (ii) izboljšanje proizvodnje energije in izvoznih zmogljivosti,

(iii)    razvoj prometne infrastrukture za energetske proizvode,

(iv)    diverzifikacijo energetskih virov,

(v)    odpravo dajatev na meji za energetske proizvode,

(vi)    medsebojne sporazume o varčevanju z energijo, ublažitvi podnebnih sprememb in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, vključno z mogočimi vzajemnimi dogovori o trgovanju z emisijami, da bi se izognili povzročanju škode za industrijo Unije;

12. želi pozdraviti razvoj skupnih raziskovalnih projektov, ki jih izvajajo raziskovalne ustanove v Uniji in državah ASEAN, ter poziva Komisijo, naj izvede ukrepe za spodbuditev takšnih dogovorov.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

8.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Neris