Betänkande - A6-0151/2008Betänkande
A6-0151/2008

BETÄNKANDE om handel och ekonomiska förbindelser med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

14.4.2008 - (2007/2265(INI))

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Glyn Ford

Förfarande : 2007/2265(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0151/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om handel och ekonomiska förbindelser med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

(2007/2265(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina resolutioner om bilaterala handelsförhandlingar, särskilt resolutionen av den 13 december 2007 om handel och ekonomiska förbindelser med Sydkorea[1],

–       med beaktande av Asean‑stadgan, undertecknad den 20 november 2007 vid Aseans 13:e toppmöte i Singapore,

–       med beaktande av sina resolutioner om Burma, senast resolutionerna av den 6 och 27 september 2007[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk[3],

–       med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om TRIPS‑avtalet och tillgång till läkemedel[4],

–       med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om EU:s handelsrelaterade bistånd[5],

–       med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla[6],

–       med beaktande av sin resolution av den 3 juni 2003 om regionala frihandelsområden och handelsstrategi i Europeiska unionen[7],

–       med beaktande av förslaget till rådets förordning om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (KOM(2007)0602),

–       med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: ”Ett konkurrenskraftigt Europa i världen. Ett bidrag till EU:s tillväxt‑ och sysselsättningsstrategi (KOM(2006)0567),

–       med beaktande av CEPII‑CERIM:s studie om ekonomiska effekter av ett möjligt frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Asean av den 3 maj 2006,

–       med beaktande av ministerförklaringen från WTO:s fjärde ministerkonferens, antagen den 14 november 2001 i Doha, särskilt punkt 44 om särskild och differentierad behandling,

–       med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0151/2008), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen bör fortsätta att prioritera ett regelbaserat multilateralt handelssystem, som inrättats genom Världshandelsorganisationen (WTO). Systemet erbjuder de bästa förutsättningarna för rättvis internationell handel eftersom det innehåller lämpliga regler och mekanismer för att dessa följs.

B.  Ett framgångsrikt och balanserat slutförande av utvecklingsagendan från Doha (Doharundan) utgör det största hoppet om stöd till utvecklingsländernas integration i världshandelssystemet.

C.  Interregionala handelsavtal kan komplettera det multilaterala systemet genom att främja integration och ta upp frågor som det i nuläget är svårt att enas om multilateralt.

D.  Om Asean betraktades i sin helhet skulle det vara EU:s femte största handelspartner och EU skulle vara Aseans näst största handelspartner och ledande investerare i regionen.

E.  Asean är en mycket varierad region: tre av medlemmarna tillhör de ”minst utvecklade länderna”, medan andra har en högre inkomst per invånare än många EU‑medlemsstater.

F.  Asean-länderna har olika ekonomiska profiler och dessa skillnader kommer att få stor betydelse vid slutförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Asean.

G.  Studier visar att ett avtal mellan EU och Asean skulle kunna ge stora ekonomiska fördelar för båda parter, men att ytterligare åtgärder kan krävas för att främja en rättvis fördelning av dessa vinster.

H.  Ett partnerskaps‑ och samarbetsavtal, med människorättsklausuler som också kan genomdrivas, är en förutsättning för att EU ska ingå avtal med ett land, oavsett vilket.

I.  Adekvat och ömsesidig tillgång till EU:s och Aseans marknader med fullständig hänsyn till Asean‑medlemmarnas skiftande ekonomiska förhållanden, särskilt de minst utvecklade ländernas, kommer att öka flödet av varor och tjänster, främja innovationer och stimulera den ekonomiska tillväxten för båda parter.

J.  Vederbörlig hänsyn bör tas till införandet av ett verkningsfullt skydd av immateriella rättigheter, däribland geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

1.  Europaparlamentet anser att ett ambitiöst avtal mellan EU och Asean kommer att gynna båda parter i stor utsträckning. Även om ett avtal av hög kvalitet är viktigare än ett snävt tidsschema är det ändå problematiskt att förhandlingarna går så långsamt. Parlamentet betonar vikten av att nå konkreta resultat för EU:s näringsliv genom att förbättra marknadstillträdet.

2.  Europaparlamentet anser att en framgångsrik Doharunda fortfarande är EU:s prioritering på handelsområdet och önskar se förhandlingarna med Asean som ett komplement. Det föreslagna frihandelsavtalet måste respektera WTO-regler fullt ut.

3.  Europaparlamentet anser att interregionala avtal kan vara värdefulla komplement till det multilaterala systemet, förutsatt att dessa avtal är omfattande, långtgående och sträcker sig längre än till sänkta tullar för att öppna upp marknader samt att tekniska, sociala och miljömässiga standarder införs.

4.  Europaparlamentet betonar att den framtida industriella tillväxten i EU är beroende av öppenhet gentemot utrikeshandel och utländska investeringar på grundval av rättvisa regler.

5.  Europaparlamentet beklagar att man på toppmötet mellan EU och Asean i Singapore i november 2007 inte utförligt behandlade vissa bestämmelser om affärsseder och affärsbeteende, vilket hämmar EU:s investeringar i Asean-länderna.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att stärka den regionala ekonomiska integrationen mellan Asean-länderna och uppmanar kommissionen att ge tekniskt stöd och annan eventuell hjälp för att underlätta en sådan förstärkning.

7.  Europaparlamentet anser att om vissa länder i Asean visar sig ha förbehåll inför att underteckna ett frihandelsavtal, bör ändå de länder som vill medverka erbjudas möjlighet att underteckna bilaterala frihandelsavtal.

8.  Europaparlamentet uppmanar parterna att gradvis minska eller undanröja alla hinder för varor och tjänster samtidigt som de fullt ut beaktar de olika ekonomiska förhållandena inom Asean‑regionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att transparens garanteras i ramavtalet mellan EU och Asean och att verksamma bestämmelser införs om offentlig upphandling, konkurrens och investeringar, immateriella rättigheter, statligt stöd och annat stöd. Parlamentet betonar vikten av tjänster i handelsförbindelserna mellan EU och Asean.

10.  Europaparlamentet betonar att ett handels‑ och investeringsavtal med Asean bör säkra:

i)       förbättring och förenkling av ursprungsbestämmelserna,

ii)      harmonisering av standarder, inbegripet produktsäkerhet, skydd av barn och standarder för djurs välbefinnande,

iii)     transparenta bestämmelser och förenklade administrativa förfaranden,

iv)     avskaffande av diskriminerande skatter.

Sektorsspecifika frågor

11.  Europaparlamentet anser att andra handelshinder än tullar är lika viktiga som tullsänkningar och bekymrar sig framför allt för restriktioner för företagstjänster. En sänkning av omotiverade hinder skulle kunna leda till att företag i Asean får tillgång till billigare och effektivare tjänster från banker, försäkringsbolag och jurister.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av immateriella äganderätter och begär att man prioriterar ett effektivt genomdrivande av dem, särskilt för design, ljudinspelningar och andra kulturella produkter liksom för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar. Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder mot hinder, trots ländernas rätt att reglera vissa sektorer – till exempel den audiovisuella – som fyller en viktig funktion för att bevara kulturell mångfald.

13.  Europaparlamentet fäster särskild vikt vid kampen mot falska läkemedel som innebär illojal konkurrens och är en fara för konsumenterna. Parlamentet påpekar samtidigt att ingenting i avtalet bör skapa lagliga eller praktiska hinder mot maximalt utnyttjande av flexibiliteten i förklaringen om TRIPS‑avtalet och tillgång till läkemedel, och uppmanar kommissionens förhandlare att ta full hänsyn till punkterna i den nämnda resolutionen av den 12 juli 2007 om detta ämne.

14.  Europaparlamentet anser att i de delar av avtalet som påverkar offentlig upphandling bör Asean‑medlemmarnas varierande grad av utveckling erkännas och alla deltagares rätt att reglera allmännyttiga tjänster respekteras, särskilt de tjänster som avser grundläggande behov.

15.  Europaparlamentet finner att man i avtalet bör sträva efter att främja ökad transparens och ansvarsskyldighet inför investeringar som görs av statliga investeringsfonder.

16.  Europaparlamentet finner att fiskerinäringen och särskilt tonfisksektorn ges särskilt fokus mot bakgrund av de kraftiga samhällsekonomiska konsekvenserna av att fullständigt och plötsligt avreglera denna känsliga sektor, vilket även kommissionen har bekräftat i den undersökning av sektorn som har utarbetats på begäran av Europaparlamentet.

17.  Europaparlamentet betonar vikten av att följa hygien‑ och hälsoskyddsbestämmelser inom fiskerinäringen som ett sätt att förbättra och höja utvecklingen i branschen i dessa länder samt för att skapa rättvis konkurrens med EU:s fiskerinäring.

18.  Europaparlamentet förespråkar att det ekonomiska samarbetet mellan regionerna utökas till det makroekonomiska området, till exempel skattesamarbete och statistiskt samarbete, antagande av internationella redovisnings- och revisionsstandarder och åtgärder för att bekämpa korruption och penningtvätt.

19.  Europaparlamentet uppmanar EU och Asean att förstärka sitt samarbete mot människohandel, sexturism och förfalskning. Parlamentet välkomnar Asean‑medlemmarnas engagemang när det gäller narkotikabekämpning men uppmanar dem att beakta FN:s moratorium för dödsstraff. Parlamentet lovordar Filippinerna för att ha avskaffat dödsstraffet.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU och Asean att förstärka sitt samarbete inom folkhälsa, särskilt för att bekämpa sjukdomar som aids, sars och fågelinfluensa, och att ta itu med klimatförändringsfrågan och främja livsmedelssäkerhet.

21.  Europaparlamentet anser att EU:s konkurrenskraft i förhållande till Asean-länderna är beroende av förbättrad utbildning och forskning i EU samt av innovativa produkter och tjänster.

22.  Europaparlamentet anser att avtal som berör handel och investeringar samt vetenskap och forskning bör behandla sektorsspecifika frågor som t.ex.:

i)       lågenergilampor,

ii)      förebyggande av naturkatastrofer och återuppbyggnad efter dessa,

iii)     turistsektorn, och då särskilt små och medelstora företag,

iv)     fri rörlighet för forskare, personer inom näringslivet och turister,

v)      samarbete mellan forskningscentra i EU och Asean-länder och utbyte av vetenskapliga rön,

vi)     aerosolbehållare.

23.  Europaparlamentet rekommenderar att EU:s energipolitik gentemot Asean-länderna inriktas på

         i)  icke‑diskriminerande tillstånds‑ och handelsvillkor för energiprodukter,

         ii) kapacitetsförbättringar när det gäller energiproduktion och export,

         iii) utveckling av transportinfrastruktur för energiprodukter,

         iv) diversifiering av energikällor,

         v) avskaffande av gränsskatter på energiprodukter,

         vi) ömsesidiga avtal om energibesparing, begränsning av klimatförändringarna och minskning av utsläppen av växthusgaser, inbegripet eventuella ömsesidiga system för utsläppshandel, så att skada för industrier inom EU kan undvikas.

24.  Europaparlamentet skulle välkomna utvecklingen av gemensamma forskningsprojekt som bedrivs av forskningsanstalter i EU och i Asean-länderna, och uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att främja sådana lösningar.

25.  Europaparlamentet erinrar om behovet av att skydda EU:s industri mot dumpning från Asean-exportörer och att förebygga sådan dumpning genom tidiga åtgärder från EU:s förhandlare på handelsområdet.

Landspecifika frågor

26.  Europaparlamentet betonar att i alla tidsplaner för tullsänkningar bör full hänsyn tas till Asean‑medlemmarnas olika ekonomiska förhållanden.

27.  Europaparlamentet finner att fattigare länder i Asean som inte tillhör de minst utvecklade bör ges en flexibilitet som i stort sett motsvarar den som ekonomiska partnerskapsavtal erbjuder länder med jämförbara inkomstnivåer.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid en lämplig tidpunkt under förhandlingarna uppmana Kambodja och Laos att uppge om de skulle vilja omfattas av avtalet, och om så är fallet be rådet om ett nytt förhandlingsmandat som skulle göra detta möjligt.

29.  Europaparlamentet anser att den nuvarande situationen i Burma gör det omöjligt för detta land att omfattas av avtalet.

30.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att finna en lösning på problemet med banksekretessen i Singapore, vilket blockerar ingåendet av ett partnerskaps‑ och samarbetsavtal, om ett frihandelsavtal mellan regionerna verkligen ska bli möjligt.

Hållbar utveckling

31.  Europaparlamentet menar att ett ambitiöst kapitel om hållbar utveckling är en viktig del av alla avtal, och betonar att det är avgörande att också genomdriva dessa överenskomna standarder.

32.  Europaparlamentet begär att bindande sociala bestämmelser och miljöbestämmelser ska ingå i alla avtal och ålägga parterna att ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner och se till att de verkligen genomförs, särskilt de bestämmelser som gäller barn- och tvångsarbete, vars avskaffande är en mycket stor utmaning för ILO, vilket även framgår av ILO:s rapport om utsikterna att stoppa barnarbete ”End of Child Labour: Within Reach”.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga hur länder kan uppmuntras att förbättra arbetsstandarderna, så att den ökade förekomsten av frihandelsavtal inte minskar fördelen med att kvalificera sig för GSP+‑status. Samtidigt bör även möjligheten undersökas att införa en klausul om ratificering av grundläggande FN‑ och ILO‑konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagarrätt, särskilt de som gäller barn‑ och tvångsarbete.

34.  Europaparlamentet framhåller att åtgärder måste vidtas när ett frihandelsavtal mellan EU och Asean väl trätt i kraft så att fördelarna för de minst utvecklade länderna ingår går förlorade vid export av produkter till EU.

35.  Europaparlamentet anser att ett forum för handel och hållbar utveckling, sammansatt av arbetstagar‑ och arbetsgivarorganisationer och företrädare för det civila samhället, skulle kunna spela en värdefull roll genom att se till att ökat öppnande av marknader åtföljs av högre miljömässiga och sociala standarder.

36.  Europaparlamentet föreslår en mekanism som gör att erkända arbetstagar‑ och arbetsgivarorganisationer kan lämna in ansökningar om åtgärder. En sådan ansökan skulle behandlas inom en bestämd tidsperiod och kunna resultera i kontinuerliga uppföljnings‑ och översynsbestämmelser för att fortsätta påtryckningarna mot kränkningar av arbetstagares rättigheter.

37.  Europaparlamentet ser fram emot ett tidigt offentliggörande av en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling. Denna bedömning måste bli tillgänglig i tid för att möjliggöra ett fullständigt offentligt samråd, så att resultaten av samrådet kan påverka förhandlingsresultatet, särskilt när det gäller åtgärder som kan krävas för att dämpa den negativa effekten för vissa grupper och sektorer.

38.  Europaparlamentet anser att man i en sådan bedömning särskilt bör uppmärksamma hur handelns avreglering påverkar jämställdheten, framför allt inom sektorer som jordbruk, textilindustri och exportinriktad bearbetningsindustri.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Asean-ländernas företrädare att särskilt uppmärksamma avtalets konsekvenser för små jordbruk i regionen och se till att familjejordbruk och hållbara jordbruk stärks, och inte försvagas.

40.  Europaparlamentet anser att åtgärder mot avskogning och för skydd och förbättring av tropiska skogar är av största betydelse i kampen mot klimatförändringar, samtidigt som de också bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras. Parlamentet menar därför att ett partnerskaps‑ och samarbetsavtal endast bör uppmuntra handel med miljömässigt hållbara biobränslen och att Asean-länderna bör få hjälp i sina ansträngningar för att motarbeta olaglig avverkning.

41.  Europaparlamentet uppmanar förhandlingsparterna att se till att ett avtal innehåller mekanismer för att trygga inhemska samhällens och lokalsamhällens traditionella rättigheter och sedvanerätt att använda sina egna skogar när skogsåtgärder och licenssystem införs, och att förbättra de nationella parlamentens och civilsamhällets, bland annat lokalsamhällens och inhemska befolkningars, förutsättningar för att medverka i beslutsfattandet kring bevarande, användning och förvaltning av naturtillgångar, samt att avgränsa markområden och försvara folkens rätt till dem.

42.  Parlamentet finner att tulltaxor för både miljövänliga produkter och rättvisemärkta varor ska sänkas snabbare än för andra varor. Varorna ska också tidigt beredas tillträde till EU:s marknad. Parlamentet begär att kommissionen planerar för en uppdatering av tullnomenklaturen med hänsyn till dessa specifika produkter.

Politiska hänsyn

43.  Europaparlamentet erkänner Aseans växande roll som en drivkraft när det gäller att skapa stabilitet och välstånd i regionen. Parlamentet välkomnar att det blåstes nytt liv i förbindelserna mellan EU och Asean vid toppmötet i Singapore 2007. EU och Asean, som båda har ett starkt engagemang för regional integration, har stora möjligheter till samarbete.

44.  Europaparlamentet framhåller att ökade förbindelser inom ekonomi och handel mellan EU och Asean kan bidra till att förbättra de allmänna förbindelserna mellan regionerna och uppmuntra till ytterligare framsteg inom områdena politiskt samarbete och säkerhet, demokratisering och mänskliga rättigheter, energi/klimatförändringar och miljöfrågor, utvecklingssamarbete samt sociokulturella frågor.

45.  Europaparlamentet välkomnar integrationsframstegen inom Asean och undertecknandet av Asean-stadgan, som parlamentet hoppas kommer att träda i kraft så snart som möjligt.

46.  Europaparlamentet understryker att mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande värderingar för EU och begär att dessa värderingar integreras i förhandlingarna med Asean, särskilt i partnerskaps- och samarbetsavtalen. Parlamentet framhåller återigen vikten av politiska och medborgarrättsliga reformer och välkomnar Asean-stadgans upprättande av ett människorättsorgan och det uttalade engagemanget att stärka demokratin, goda styrelseformer och rättssäkerheten samt främja och skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet förväntar sig därför att Asean bidrar på ett konstruktivt sätt till att främja dessa värderingar i Sydostasien.

47.  Europaparlamentet välkomnar valen i Thailand. Parlamentet efterlyser en trovärdig process för demokratisering och nationell försoning i Burma, som måste innefatta oinskränkt deltagande av oppositionen och olika etniska grupper. Vidare begär parlamentet att Aung San Suu Kyi och alla politiska fångar omedelbart släpps fria och att alla politiska partier återgår till normal verksamhet. Parlamentet stöder det arbete som FN:s och EU:s särskilda representanter utför. Rådet uppmanas att behålla de restriktiva åtgärderna mot regeringen i Burma och följa situationen noggrant, samt se över dessa åtgärder om utvecklingen i landet så kräver. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna i Asean, samt Kina och Indien, att sätta press på Burma.

48.  Europaparlamentet framhåller vikten av ett fortsatt samarbete när det gäller terroristbekämpning och kris- och katastrofhantering samt välkomnar det nya samarbetet i fråga om EU:s övervakningsuppdrag i Aceh.

Europaparlamentets roll

49.  Europaparlamentet förväntar sig att Lissabonfördraget träder i kraft innan förhandlingarna har slutförts, vilket undanröjer alla tvivel om att parlamentets samtycke behövs för denna typ av avtal. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet större tillgång till förhandlingsmandatet och regelbundet rådfråga parlamentet under förhandlingarnas gång så att resultatet får ett brett stöd.

o

o o

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaternas och Asean-ländernas regeringar och parlament samt till Aseans generalsekreterare.

MOTIVERING

Inledning

Det föreslagna avtalet med Asean är en del av en bredare strategi för bilaterala och interregionala förhandlingar med handelspartner, en strategi som beskrivs i kommissionens meddelande ”Ett konkurrenskraftigt Europa i världen”. Förhandlingar pågår också med Indien och Sydkorea, men i fallet Asean uppkommer särskilda frågor eftersom förhandlingsparterna är så många och olika.

Om Asean betraktades som en enhet skulle det vara EU:s femte största handelspartner, före Japan. Dess befolkning är lika stor som EU:s, men inkomsten per invånare varierar stort, alltifrån Singapore där BNP per invånare kan jämföras med den i Frankrike eller Förenade kungariket, till de tre minst utvecklade länderna Burma, Kambodja och Laos. Asean har slutit ett frihandelsavtal med Sydkorea och ligger i förhandlingar med regionala partner som Australien, Kina, Indien, Japan och Nya Zeeland. Enskilda länder inom Asean har slutit eller förhandlar om liknande avtal med andra ledande handelsnationer.

I detta betänkande stöds tanken på ett frihandelsavtal med Asean, under förutsättning att avtalet uppfyller vissa villkor. Enligt parlamentets sedvanliga ståndpunkt bör ett partnerskaps‑ och samarbetsavtal vara en förutsättning för att ingå ett handelsavtal med ett land, oavsett vilket. Och det bör vara möjligt att häva förmånstullar som beviljats enligt ett frihandelsavtal om grundläggande delar av partnerskaps‑ och samarbetsavtalet ständigt överträds , särskilt klausulerna om mänskliga rättigheter.

De interregionala handelsavtalens betydelse

Att förhandla fram ett avtal med en region som består av tio oberoende länder är mer komplicerat och tidskrävande än att förhandla med ett enda land. Samtidigt erbjuder interregionala avtal stora vinster för bägge parterna genom främjandet av regional integration, vilket stärker partnerländernas ekonomier och minskar antalet olika regler som företag i EU måste rätta sig efter.

Asean‑ledarnas beslut i Singapore den 20 november 2007 att underteckna Asean‑stadgan – som kommer att ge organisationen status som juridisk person och en struktur som möjliggör bättre samordning och ett snabbare genomförande av beslut – är välkommet. Eftersom stadgan inte kommer att träda i kraft förrän alla medlemsstater har ratificerat den är en snabb ratificeringsprocess önskvärd.

Mot bakgrund av rapporter från den senaste tidens förhandlingar kan möjligheterna till en snar och långtgående överenskommelse med Asean-länderna dock ha minskat, på grund av bristande förhandlingskapacitet, svårigheter med att utveckla en gemensam ståndpunkt som speglar regionens kollektiva intressen och brist på politisk vilja. Vietnam bör, som samordnare på Asean‑sidan, uppmuntras att spela en aktiv roll för att utveckla sådana ståndpunkter, medan EU skulle kunna erbjuda hjälp med kapacitetsuppbyggnad.

Löftet från mötet i november mellan Aseans och EU:s ledare om att påskynda förhandlingarna med tidsfristen 2009 i sikte bör välkomnas om detta betyder en verkligt förändrad förhandlingstakt. Annars kan det oundvikligen uppstå ett tryck på att endast plocka russinen ur kakan och övergå till bilaterala frihandelsavtal med Aseans mest utvecklade medlemmar.

Samordningssvårigheter är inte unika för Asean. Men i det här fallet försvåras situationen av Burmas medlemskap, eftersom landet är föremål för EU‑sanktioner.

Det är välkommet att andra Asean‑medlemsstater utövar påtryckningar på den burmesiska regimen att förbättra den skrämmande situationen för de mänskliga rättigheterna och att nå en uppgörelse med den fängslade Aung Sang Suu Kyi som återupprättar demokratin. Det är otänkbart att EU skulle kunna sluta ett partnerskaps‑ och samarbetsavtal med Burma med den nuvarande militära regimen. De som vill ha enhälligt stöd för varje del av ett eller flera möjliga avtal mellan EU och Asean anser därför projektet dömt att misslyckas, eftersom ett partnerskaps‑ och samarbetsavtal är en förutsättning för ett handelsavtal.

Det är också av betydelse att Asean tidigare har undertecknat frihandelsavtal som inte omfattar alla dess medlemmar, särskilt frihandelsavtalet mellan Asean och Sydkorea från 2006, där Thailand inte ingick.

Om de politiska kraven kan uppfyllas bör handelsförhandlingarna sikta mot en hög ambitionsnivå – kvaliteten på avtalet bör inte offras i strävan efter en snabb uppgörelse. Strävan efter ett avtal får inte heller ske på bekostnad av ansträngningarna att slutföra Doharundan, vilket fortfarande prioriteras och erbjuder det största hoppet om ett balanserat resultat som stärker det regelbaserade multilaterala handelssystemet. Målet att kunna sluta ett WTO+‑avtal med Asean bör dessutom ses som att man går ännu längre än WTO:s bestämmelser, inte bara när det gäller marknadstillträde utan även när det gäller införandet av sociala och miljömässiga standarder.

Därför, och för att se till att avtalet vinner allmänhetens godkännande, kommer det att vara viktigt att erkänna att frihandel fortfarande är ett kontroversiellt ämne i ett antal Asean‑länder, även om oberoende studier pekar på ett ”win‑win‑scenario” om ett frihandelsavtal sluts. Det krävs största möjliga delaktighet från det lokala civila samhället under hela förhandlingsprocessen, så att slutavtalet får brett folkligt stöd och åtgärder vidtas för att minimera de kortsiktiga effekterna på de sektorer som oundvikligen kommer att tillhöra förlorarna.

Hållbar utveckling

Avtalet bör ålägga parterna att ratificera grundläggande ILO‑standarder och se till att de verkligen tillämpas. För närvarande har endast Kambodja, Indonesien och Filippinerna ratificerat samtliga grundläggande ILO‑konventioner. Det bör också finnas ett åtagande om att inte sänka arbetsnormerna för att locka utländska investeringar, vilket måste gälla parternas hela territorier, inklusive de industriella frizonerna för bearbetning för export.

Hur ett frihandelsavtal skulle påverka arbetsnormerna, och behovet av åtgärder som dämpar eventuella negativa effekter, är en av de frågor som bör prioriteras när en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling görs. Det är viktigt att denna studie görs tidigt under förhandlingsprocessen, så att förhandlare, parlamentariker och det civila samhället kan väga in dess resultat.

I bedömningen av konsekvenserna för den hållbara utvecklingen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt hur avregleringen av handeln påverkar jämställdheten, eftersom det finns en oro för att avreglering inom jordbruket, industriella frizoner för bearbetning för export och slopandet av textilkvoter kan få oproportionerligt negativa effekter för kvinnliga arbetstagare.

När det gäller avtalets miljöavsnitt är en av de viktigaste frågorna kravet på att motverka avskogningen, som är en viktig faktor bakom klimatförändringarna. Enligt kommissionens förslag om biobränslen bör handelsavtal innehålla åtgärder som främjar varor som tillverkats med hjälp av miljömässigt hållbara metoder, så att slutkonsumenterna kan lita på att de köper en ”grön” produkt. Samtidigt bör det skapas incitament för att uppmuntra Asean-länderna att bekämpa olaglig avverkning och bibehålla och förbättra sina tropiska skogar.

Ett tydligt och långtgående kapitel om hållbar utveckling är viktigt, men det som ytterst har betydelse är att de överenskomna standarderna faktiskt införs och tillämpas. Detta skulle kunna främjas genom ett forum för handel och hållbar utveckling, bestående av arbetstagar‑ och arbetsgivarorganisationer och icke‑statliga organisationer.

Ett effektivt genomdrivande av bestämmelserna kräver också att kapitlet om hållbar utveckling omfattas av samma tvistlösningsmekanism som andra kapitel. Med tanke på att den amerikanska administrationen och kongressen har beslutat att alla USA:s miljöförpliktelser i frihandelsavtal kommer att genomdrivas på samma grunder som handelsbestämmelserna i dessa avtal – samma rättelseåtgärder, förfaranden och sanktioner – är det svårt att förklara varför Europa, som behandlar sociala trygghetsfrågor och miljöskydds‑ och hållbarhetsfrågor mycket mer seriöst, skulle nöja sig med mindre.

Sektorsspecifika frågor

Asean tillämpar i allmänhet relativt låga tullar för andra produkter än jordbruksvaror, även om vissa länder har de högsta tullarna inom exempelvis sektorn transportutrustning. Andra hinder än tullar, särskilt begränsningar som importlicensiering, är mer betydande. Tjänster omfattas också av starka begränsningar i större delen av regionen. Banksekretessen utgör vidare ett allvarligt hinder för att sluta ett partnerskaps‑ och samarbetsavtal med Singapore, ett avtal som är ett nödvändigt villkor för ett frihandelsavtal, vilket nämnts tidigare.

Att genomdriva immateriella äganderättsfrågor ställer i allmänhet till med problem och bör prioriteras i förhandlingarna. Skyddet av immateriellt ägande i form av design, ljudinspelningar och andra kulturprodukter bör förbättras, samtidigt som det är viktigt att se till att ingenting i avtalet begränsar alla deltagande länders rätt att reglera tjänster som har en framträdande betydelse för den kulturella mångfalden, till exempel den audiovisuella sektorn.

Falska läkemedel innebär inte bara illojal konkurrens med de läkemedel som tillverkats av företag som har finansierat forskningen och utvecklingen bakom produkterna, utan är också farliga för konsumenterna. Samtidigt bör ingenting i avtalet mellan EU och Asean skapa lagliga eller praktiska hinder för företag att utnyttja den flexibilitet som beskrivs i förklaringen om TRIPS‑avtalet och folkhälsa, vilken antogs vid WTO:s ministerkonferens i Doha.

Åtgärder för att förenkla, standardisera och modernisera tullförfaranden och andra formaliteter skulle kunna vara viktiga bidrag för att se till att handeln mellan EU och Asean inte hämmas av onödiga hinder. Viktigt är dock att ”handelsfrämjande” inte används som täckmantel för att undergräva konsument‑ och miljöskyddet. För mindre välmående länder skulle ett sådant avtal behöva understödjas av ett lämpligt handelsrelaterat bistånd.

I det avsnitt i avtalet som handlar om offentlig upphandling måste Asean‑medlemmarnas varierande utvecklingsgrad vägas in och varje deltagares rätt att fritt reglera sina allmännyttiga tjänster respekteras, särskilt de tjänster som rör grundläggande behov som hälsa, utbildning och dricksvatten.

Landspecifika frågor

Det blir viktigt att Asean‑medlemmarnas vitt skilda ekonomiska förhållanden kan beaktas i alla tullsänkningsplaner. Enligt WTO:s praxis för ”särskild och differentierad behandling” och med hänsyn till definitionen av ”i stort sett all handel” i det ekonomiska partnerskapsavtalet med länderna i Västindien bör EU vara berett att låta låg‑ och medelinkomstländer (Indonesien, Filippinerna, Thailand, Vietnam) få längre övergångsperioder och mindre omfattande täckning än vad som gäller i de planer som antas av höginkomstländerna. Vietnams begäran om status som marknadsekonomi med handelspolitiska skyddsinstrument i åtanke kommer också att ingå i det bredare sammanhanget kring förhandlingen.

Rådets mandat tillåter inte kommissionen att förhandla med de tre minst utvecklade länderna. Samtidigt som det är uppenbart att handelsförhandlingar med Burma är oacceptabla under nuvarande omständigheter är situationen i Kambodja och Laos mer balanserad. Å ena sidan har de båda länderna, som ingår i programmet ”Allt utom vapen”, redan tullfritt tillträde till EU‑marknaden. Å andra sidan bör det noteras att kommissionen har uppmuntrat de minst utvecklade länderna att ansluta sig till ekonomiska partnerskapsavtal. Kommissionen bör i ett senare skede inhämta synpunkter från Kambodja och Laos om huruvida och när de önskar omfattas av något avtal.

Den politiska situationen i Thailand just nu är också ett allvarligt hinder för att sluta ett handelsavtal. Men med tanke på hur länge förhandlingarna kan komma att pågå och militärregimens åtagande att snarast återupprätta demokrati, tycks det finnas hopp om att situationen åtgärdas innan det blir tal om ett slutligt avtal.

Europaparlamentets roll

När Lissabonfördraget träder i kraft kommer kommissionen att ha den formella skyldigheten att regelbundet rapportera till parlamentet om hur förhandlingarna fortskrider, och parlamentets samtycke kommer att krävas innan handelsavtal ingås. Med tanke på den långsamma förhandlingstakten tycks det osannolikt att ett avtal med Asean kommer att slutas innan det nya fördraget träder i kraft. Alla institutioner bör därför agera utifrån antagandet att slutavtalet kommer att kräva parlamentets godkännande. Detta kräver i sin tur att parlamentet rådfrågas under förhandlingarna, i stället för att ställas inför ett ja‑ eller nejval i slutet.

Kommissionen har redan visat en välkommen beredskap att ge parlamentets ansvariga utskott information, bland annat genom presentationer inom stängda dörrar och dokument med begränsad spridning. Det är viktigt att detta fortsätter under hela förhandlingsperioden och att så mycket information som möjligt offentliggörs, så att EU:s medborgare kan veta att förhandlingar pågår å deras vägnar.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (3.3.2008)

till utskottet för internationell handel

över handel och ekonomiska förbindelser med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
(2007/2265(INI))

Föredragande: Francisco José Millán Mon

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet erkänner Aseans växande roll som en drivkraft när det gäller att skapa stabilitet och välstånd i regionen. Parlamentet välkomnar att det blåstes nytt liv i förbindelserna mellan EU och Asean vid toppmötet i Singapore 2007. EU och Asean, som båda har ett starkt engagemang för regional integration, har stora möjligheter till samarbete.

2.  Europaparlamentet framhåller att ökade förbindelser inom ekonomi och handel mellan EU och Asean kan bidra till att förbättra de allmänna förbindelserna mellan regionerna och uppmuntra till ytterligare framsteg inom områdena politiskt samarbete och säkerhet, demokratisering och mänskliga rättigheter, energi/klimatförändringar och miljöfrågor, utvecklingssamarbete samt sociokulturella frågor.

3.  Europaparlamentet förespråkar att det ekonomiska samarbetet mellan regionerna utökas till att även omfatta makroekonomi, som skattesamarbete och statistiskt samarbete, antagande av internationella redovisnings- och revisionsstandarder och åtgärder för att bekämpa korruption och penningtvätt.

4.  Europaparlamentet uppmärksammar Asean-staternas ekonomiska tillväxt och dynamik såväl som dess många frihandelsinitiativ. Parlamentet stöder förhandlingarna mellan EU och Asean om ett frihandelsavtal. Dessa förhandlingar måste åtföljas av de partnerskaps- och samarbetsavtal som för närvarande förhandlas fram mellan EU och flera Asean-stater. Med tanke på de speciella politiska och ekonomiska omständigheter som råder i vissa Asean-stater stöder parlamentet åsikten att dessa stater för tillfället inte bör delta i frihandelsavtalet. Parlamentet framhåller särskilt fallet Burma/Myanmar, som omfattas av restriktiva åtgärder antagna av rådet.

5.  Europaparlamentet framhåller att huvudmålet för båda regionerna är slutförandet av en ambitiös, omfattande och balanserad Doha-runda.

6.  Europaparlamentet understryker att förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Asean bör ta hänsyn till båda regionernas intressen, medföra mervärde för båda regionerna och bana väg för överläggningar om handelsrelaterade frågor som inte omfattas av WTO:s pågående multilaterala förhandlingar. Parlamentet betonar särskilt vikten av att ta upp frågor om sociala och miljömässiga normer och principer för sund förvaltning.

7.  Europaparlamentet framhåller att ett frihandelsavtal mellan EU och Asean inte får innebära att de minst utvecklade länderna förlorar sina fördelar vid export av produkter till EU.

8.  Europaparlamentet välkomnar integrationsframstegen inom Asean och undertecknandet av Asean-stadgan, som parlamentet hoppas kommer att träda i kraft så snart som möjligt.

9.  Europaparlamentet understryker att mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande värderingar för EU och begär att dessa värderingar integreras i förhandlingarna med Asean, särskilt i partnerskaps- och samarbetsavtalen. Parlamentet framhåller återigen vikten av politiska och medborgarrättsliga reformer och välkomnar Asean-stadgans upprättande av ett människorättsorgan och det uttalade engagemanget att stärka demokratin, öka den sunda förvaltningen och rättssäkerheten samt främja och skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet förväntar sig därför att Asean bidrar på ett konstruktivt sätt till att främja dessa värderingar i Sydostasien.

10. Europaparlamentet välkomnar valen i Thailand. Parlamentet efterlyser en trovärdig process för demokratisering och nationell försoning i Burma/Myanmar, som måste innefatta oinskränkt deltagande av oppositionen och olika etniska grupper. Vidare begär parlamentet att Aung San Suu Kyi och alla politiska fångar omedelbart släpps fria och att alla politiska partier återgår till normal verksamhet. Parlamentet stöder det arbete som FN:s och EU:s särskilda representanter utför. Rådet uppmanas att behålla de restriktiva åtgärderna mot regeringen i Burma/Myanmar och följa situationen noggrant, samt se över dessa åtgärder om utvecklingen i landet så kräver. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna i Asean, samt Kina och Indien, att sätta press på Burma/Myanmar.

11. Europaparlamentet framhåller vikten av ett fortsatt samarbete när det gäller terroristbekämpning och kris- och katastrofhantering samt välkomnar det nya samarbetet i fråga om EU:s övervakningsuppdrag i Aceh.

12. Europaparlamentet uppmanar EU och Asean att förstärka sitt samarbete mot människohandel, sexturism och förfalskning. Parlamentet välkomnar Asean‑medlemmarnas engagemang när det gäller narkotikabekämpning men uppmanar dem att beakta FN:s moratorium för dödsstraff. Parlamentet lovordar Filippinerna för att ha avskaffat dödsstraffet.

13. Europaparlamentet uppmanar EU och Asean att förstärka sitt samarbete inom folkhälsa, särskilt för att bekämpa sjukdomar som aids, sars och fågelinfluensa, och att ta itu med frågor som klimatförändringar och livsmedelssäkerhet.

14. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att involvera det civila samhället så att hänsyn kan tas till dess åsikter under förhandlingsprocessen och så att det civila samhället har möjlighet att bidra till ett helt tillfredsställande resultat som skapar närmare förbindelserna mellan regionerna.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet och utan dröjsmål informera parlamentet om de pågående förhandlingarnas utveckling.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.2.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Renate Weber

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (28.3.2008)

till utskottet för internationell handel

över handel och ekonomiska förbindelser med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
(2007/2265(INI))

Föredragande: John Purvis

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt förslag till resolution:

1.   Europaparlamentet betonar att den framtida industriella tillväxten i EU är beroende av öppenhet gentemot utrikeshandel och utländska investeringar på grundval av rättvisa regler.

2.   Europaparlamentet anser att EU:s konkurrenskraft i förhållande till Asean-länderna är beroende av förbättrad utbildning och forskning i EU samt av innovativa produkter och tjänster.

3.   Europaparlamentet finner att alla handels‑ och investeringsavtal med Asean-länderna bör vara förenliga med Doha‑utvecklingsrundan och bör ta hänsyn till de fyra s.k. Singaporefrågorna (investeringar, konkurrens, offentlig upphandling och underlättande av handel).

4.   Europaparlamentet rekommenderar att vetenskapligt och tekniskt samarbete och det immaterialrättsliga skyddet ska betraktas som grundläggande delar i alla sådana avtal. Parlamentet betonar särskilt behovet av bekämpa förfalskningar genom att i handels- och investeringsavtal inkludera instrument mot förfalskningar. Med ett verkligt samarbete mellan alla berörda blir det möjligt att bekämpa förfalskningar effektivt, särskilt förfalskningar av konsumtentvaror, industriprodukter, läkemedel och andra produkter.

5.   Europaparlamentet betonar att ett handels‑ och investeringsavtal med Asean bör säkra:

i)       förbättring och förenkling av ursprungsbestämmelserna,

ii)      harmonisering av standarder, inbegripet produktsäkerhet, skydd av barn och standarder för djurs välbefinnande,

iii)     transparenta bestämmelser och förenklade administrativa förfaranden,

iv)     transparens i nationella stödmekanismer och borttagandet av icke‑tariffära handelshinder,

v)      avskaffande av diskriminerande skatter.

6.   Europaparlamentet anser att avtal som berör handel och investeringar samt vetenskap och forskning bör behandla sektorsspecifika frågor som t.ex.:

i)       miljöeffekter i samband med utvinning av palmolja och skogsavverkning,

ii)      lågenergilampor,

iii)     förebyggande av naturkatastrofer och undanröjande av deras konsekvenser,

iv)     bekämpning av hiv/aids och folkhälsoskydd,

v)      turistsektorn, och då särskilt små och medelstora företag,

vi)     fri rörlighet för forskare, personer inom näringslivet och turister,

vii)    samarbete mellan forskningscentra i EU och Asean-länder och utbyte av vetenskapliga rön,

viii)   aerosolbehållare.

7.   Europaparlamentet erinrar om behovet av att skydda EU:s industri mot dumpning från exportörer från Asean-länderna och att förebygga sådan dumpning genom tidiga åtgärder från EU:s förhandlare på handelsområdet.

8.   Europaparlamentet betonar att marknadsöppnandet utomlands nu först och främst handlar om att undanröja icke‑tariffära hinder för rörligheten för varor, tjänster och investeringskapital.

9.   Europaparlamentet stöder en aktiv handelspolitik med tonvikt på områden som är viktiga för företagen i unionen, tjänster, investeringsskydd, offentlig upphandling och rättvis konkurrens.

10. Europaparlamentet beklagar att man på toppmötet mellan EU och Asean i Singapore i november 2007 inte utförligt behandlade vissa bestämmelser om affärsseder och affärsbeteende, vilket hämmar EU:s investeringar i Asean-länderna.

11. Europaparlamentet rekommenderar att EU:s energipolitik gentemot Asean-länderna inriktas på

      i)         icke‑diskriminerande tillstånds‑ och handelsvillkor för energiprodukter,

      ii)        kapacitetsförbättringar när det gäller energiproduktion och export,

      iii)        utveckling av transportinfrastruktur för energiprodukter,

      iv)       diversifiering av energikällor,

      v)        avskaffande av gränsskatter på energiprodukter,

      vi)       ömsesidiga avtal om energibesparing, begränsning av klimatförändringarna och minskning av utsläppen av växthusgaser, inbegripet eventuella ömsesidiga system för utsläppshandel, så att skada för industrier inom EU kan undvikas.

12. Europaparlamentet skulle välkomna utvecklingen av gemensamma forskningsprojekt som bedrivs av forskningsanstalter i EU och i Asean-länderna, och uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att främja sådana lösningar.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Adam Gierek, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Danutė Budreikaitė, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

8.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Graham Booth, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Catherine Neris