BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (kodificeret udgave)

  14.4.2008 - (KOM(2007)0873 – C6–0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

  Retsudvalget
  Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
  (Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

  Procedure : 2007/0299(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0152/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0152/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (kodificeret udgave)

  (KOM(2007)0873 – C6–0025/2008 – 2007/0299(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0873),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0025/2008),

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

  –   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0152/2008),

  1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

  BILAG:   UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE AF JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

  Bruxelles, den 14. februar 2008

  UDTALELSE

                                                               TIL                EUROPA-PARLAMENTET

                                                                                      RÅDET

                                                                                      KOMMISSIONEN

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

  (KOM(2007)0873 af 11.1.2008 - 2007/0299(COD))

  I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 24. januar 2008, bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

  Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 93/7/EØF af 15. marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område, konstaterede gruppen følgende:

  1. (Vedrører ikke den danske tekst)

  2. I artikel 16, efter de indledende ord ”Medlemsstaterne forelægger hvert tredje år”, bør ordene ”første gang i februar 1996”, som findes i den gældende artikel 16 i direktiv 93/7/EØF, atter indsættes i bestemmelsen, idet der sættes komma før og efter disse ord.

  Efter behandlingen var der enighed i gruppen om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer af de retsakter, der kodificeres.

  C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Juridisk konsulent

      Juridisk konsulent    Fungerende generaldirektør

  • [1]  Gruppen havde alle 22 sprogudgaver til rådighed og benyttede den franske originaludgave som grundlag for behandlingen.

  PROCEDURE

  Titel

  Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (Kodificeret udgave)

  Referencer

  KOM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

  Dato for høring af EP

  11.1.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  17.1.2008

  Ordfører

         Dato for valg

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  19.12.2007

   

   

  Dato for vedtagelse

  8.4.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0