ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (κωδικοποιημένη έκδοση)

14.4.2008 - (COM(2007) 0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Κωδικοποίηση – άρθρο 80 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0299(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0152/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0152/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (κωδικοποιημένη έκδοση)

(COM(2007) 0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007) 0873),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0025/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0152/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 102, 4.4.1996, σελ. 2.

ΠAΡAΡTHMA:  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ THΣ ΣΥMBOΥΛΕΥTΙKHΣ OMAΔAΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TOΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, TOΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ KAΙ THΣ ΕΠΙTΡOΠHΣ

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ                   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους

(COM(2007) 0873 της 11.1.2008 - 2007/0299 (COD))

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων και κυρίως το σημείο 4 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συνεδρίασε στις 24 Ιανουαρίου 2008 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή[1] η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου αριθ. 93/7/ΕΟΚ της 15 Μαρτίου 1993 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους, κατόπιν κοινής συμφωνίας διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Στην αιτιολογική σκέψη 3, οι λέξεις "πρέπει να είναι" αντικαθίστανται από τις λέξεις: "θα έπρεπε να είναι".

2. Στο άρθρο 16, μετά τις λέξεις "κάθε τρία χρόνια", η πρόταση " και για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1996", που εμφαίνει στην ισχύουσα έκδοση του άρθρου 16 της οδηγίας αριθ. 93/7/ΕΟΚ, πρέπει να προστεθεί εκ νέου και να τεθεί εντός κομμάτων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση περιορίζεται πράγματι σε μια καθαρή και απλή κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας των πράξεων που αποτελούν το αντικείμενο της.

C. PENNERA                                 J.-C. PIRIS                                      C.-F. DURAND

Jurisconsultus                                 Jurisconsultus                            αναπλ. Γενικός Διευθυντής

  • [1]     Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε βάσει της γαλλικής αποδόσεως της προτάσεως η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση εγγράφου εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (Κωδικοποιημένη έκδοση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.1.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

17.1.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Ημερομηνία κατάθεσης

14.4.2008