RAPORTI PROJEKT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (kodifitseeritud versioon)

14.4.2008 - (KOM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

Menetlus : 2007/0299(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0152/2008
Esitatud tekstid :
A6-0152/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0873);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0025/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0152/2008),

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustega kohandatud kujul;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEVA KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

Brüssel, 14. veebruar 2008

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE

NÕUKOGULE

KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta

KOM(2007)0873, 11.1.2008 – 2007/0299(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 24. jaanuaril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates läbi[1] ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 15. märtsi 1993. aasta direktiiv 93/7/EMÜ liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Põhjenduses 3 tuleks prantsuskeelses versioonis sõna „devant” asendada sõnaga „devrait”.

2. Artiklis 16 peaks sõnadele „iga kolme aasta järel” lisama direktiivi 93/7/EMÜ kehtiva versiooni artiklis 16 sisalduva väljendi „esimest korda 1996. aasta veebruaris”. Nimetatud väljend tuleks tekstis esitada sulgude vahel.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepaneku puhul on tegemist ainult käsitletavate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           

Jurist          Jurist        Peadirektori kohusetäitja

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas prantsuskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (kodifitseeritud versioon)

Viited

COM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.1.2008

Vastutav komisjon

Istungil teada andmise kuupäev

JURI

17.1.2008

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

17

0

0