MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (kodifioitu toisinto)

14.4.2008 - (KOM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifiointi – työjärjestyksen 80 artikla)

Menettely : 2007/0299(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0152/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0152/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (kodifioitu toisinto)

(KOM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD))

(Yhteispäätösmenettely: – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0873),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0025/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0152/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden neuvoa-antavan ryhmän suosituksiin;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

                     Bryssel 14.2.2008

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta

(KOM(2007)0873, 11.1.2008 – 2007/0299(COD))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa‑antava ryhmä kokoontui 24. tammikuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Käsitellessään[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 15. maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/7/ETY kodifioimiseksi ryhmä totesi yksimielisesti seuraavaa:

1.        Johdanto-osan 3. kappaleen sana "devant" on korvattava sanalla "devrait". (Huom. Tämä mukautus ei koske suomenkielistä toisintoa.)

2.        Voimassa olevassa direktiivissä 93/7/ETY olevan 16 artiklan alkusanojen "Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka kolmas vuosi" jälkeen tulevat sanat "ensimmäisen kerran helmikuussa 1996". Nämä on lisättävä myös ehdotuksen sanamuotoon, ja niiden edelle ja jälkeen lisätään pilkku.

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Pääjohtaja

        Pääjohtaja      Vt. pääjohtajaParlamentin lakimies

      Neuvoston lakimies      

  • [1]  Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui ranskankieliseen versioon, koska tekstin alkukieli oli ranska.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen (kodifioitu toisinto)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.1.2008

Asiasta vastaava valiokunta

               Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

17.1.2008

Esittelijä(t)

               Nimitetty (pvä)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

0