Pranešimas - A6-0152/2008Pranešimas
A6-0152/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (kodifikuota redakcija)

14.4.2008 - (COM(2007)0873 – C6 ‑ 0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2007/0299(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0152/2008
Pateikti tekstai :
A6-0152/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (Kodifikuota redakcija)

(COM(2007)0873 – C6 ‑ 0025/2008 – 2007/0299(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0873),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal kurį Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6 ‑ 0025/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0152/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui, suderintam su konsultacinės darbo grupės, sudarytos iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų, pateiktomis rekomendacijomis,

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS: KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS, SUDARYTOS IŠ EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ, NUOMONĖ

2008 m. vasario 14 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUITARYBAI

KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo

(2008 m. sausio 11 (COM(2007) 873 – 2007/0299(COD))

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, konsultacinė grupė, sudaryta iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų, 2008 m sausio 24 d. posėdyje be kitų klausimų svarstė pirmiau minėtą Komisijos pasiūlymą.

Svarstydama[1] pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 93/7/EEB dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo, konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė kad:

1. Trečioje konstatuojamojoje dalyje žodį „turi“ reikėtų pakeisti žodžiu „turėtų“.

2. 16 straipsnyje po įžanginių žodžių „Kas treji metai“ reikėtų vėl įterpti dabartinėje Direktyvos 93/7/EEB versijoje 16 straipsnyje esančius žodžius „pradedant nuo 1996 m. vasario mėn.“ išskiriant juos kableliais.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                C.F. DURAND           

Juriskonsultas      Juriskonsultas    Laikinasis generalinis direktorius

  • [1]  Grupė turėjo pasiūlymą 22 kalbomis ir dirbo remdamasi versija prancūzų kalba, kuri yra darbo dokumento originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimas (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.1.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

17.1.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Priėmimo data

8.4.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

0

Pateikimo data

14.4.2008