Ziņojums - A6-0152/2008Ziņojums
A6-0152/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu (kodificēta versija)

14.4.2008 - (COM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikācija – Reglamenta 80. pants)

Procedūra : 2007/0299(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0152/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0152/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu (kodificēta versija)

(COM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD))

(Koplēmuma procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2007)0873) Eiropas Parlamentam un Padomei,

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0025/2008),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi oficiālai tiesību aktu tekstu kodifikācijai[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0152/2008),

1.  apstiprina pēc Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu padomdevējas grupas ieteikuma pielāgoto Komisijas priekšlikumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS — EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU PADOMDEVĒJAS GRUPAS ATZINUMS

2008. gada 14. februārī Briselē

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM

PADOMEI

KOMISIJAI

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu

(COM(2007)0873, 11.1.2008 - 2007/0299(COD))

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un īpaši tā 4. punktu, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu padomdevēja grupa 2008. gada 24. janvārī rīkoja sanāksmi, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot[1] Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu ar mērķi kodificēt Direktīvu 93/7/EEK par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu padomdevēja grupa vienoti konstatēja sekojošo.

1. Franču valodas versijas 3. apsvērumā vārds „devant” būtu jāaizstāj ar vārdu „devrait.

2. Pēc 16. panta teksta sākumā esošajiem vārdiem „Ik pēc trim gadiem” ir atkal jāiekļauj vārdi „un pirmo reizi 1996. gada februārī”, tekstā franču valodā tos liekot komatos, kā tas ir direktīvas 93/7/EEK 16. panta pašreizējā formulējumā.

Tādējādi darba grupa, savstarpēji vienojoties, konstatēja, ka šis priekšlikums patiešām bija vienkārša kodifikācija un neradīja būtiskas izmaiņas attiecīgajos tiesību aktos.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           

juriskonsults         juriskonsults       ģenerāldirektora v.i.

  • [1]  Šīs grupas rīcībā bija šā priekšlikuma teksta versija 22 valodās, bet tā strādāja ar teksta versiju franču valodā, ka ir darba dokumenta oriģinālvaloda.

PROCEDŪRA

Virsraksts

No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atdošana atpakaļ (kodificēta versija)

Atsauces

COM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.1.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

17.1.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Pieņemšanas datums

8.4.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

17

0

0