VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie)

14.4.2008 - (COM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Codificatie – artikel 80 van het Reglement)

Procedure : 2007/0299(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0152/2008
Ingediende teksten :
A6-0152/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie)

(COM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD))

(Medebeslissingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0873),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0025/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten[1],

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6‑0152/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd overeenkomstig de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

                     Brussel, 14 februari 2008

ADVIES

                                     TER ATTENTIE VAN       HET EUROPEES PARLEMENT

                                                                              DE RAAD

                                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie)

(COM(2007)0873 van 11.1.2008 - 2007/0299 (COD))

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name punt 4 daarvan, is de uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 24 januari 2008 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd door de Commissie ingediend voorstel te onderzoeken.

Tijdens de behandeling[1] van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificatie van richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht, heeft de adviesgroep in onderlinge overeenstemming het volgende geconstateerd.

1. In overweging 3 moet in de Franse versie het woord "devant" worden vervangen door "devrait" (niet van toepassing op de Nederlandstalige versie).

2. In artikel 16 moeten na "Om de drie jaar" de woorden "en voor het eerst in februari 1996", die aanwezig zijn in de huidige versie van artikel 16 van Richtlijn 93/7/EEG, opnieuw worden ingevoerd in de tekst.

Bijgevolg heeft de adviesgroep bij de behandeling van het voorstel in onderlinge overeenstemming geconstateerd dat het voorstel enkel en alleen een codificatie van bestaande teksten inhoudt, zonder wijziging van de inhoud.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Juridisch adviseur

      Juridisch adviseur    Directeur-generaal a.i.

  • [1]  De adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel en heeft gewerkt met de Franse versie, de bronversie van de te behandelen tekst.

PROCEDURE

Titel

Teruggave van cultuurgoederen die het grondgebied van een lidstaat illegaal hebben verlaten (Gecodificeerde versie)

Document- en procedurenummers

COM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

Datum indiening bij EP

11.1.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

17.1.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Datum goedkeuring

8.4.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

0

0

Datum indiening

14.4.2008