SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie)

14.4.2008 - (KOM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikácia – článok 80 rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0299(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0152/2008
Predkladané texty :
A6-0152/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie)

(KOM(2007)0873 – C6‑0025/2008 – 2007/0299(COD))

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0873),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0025/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov[1],

–   so zreteľom na článok 80 a článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0152/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený podľa odporúčaní poradnej skupiny právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

PRÍLOHA: STANOVISKO PORADNEJ SKUPINY PRÁVNYCH ÚTVAROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

Brusel, 14. februára 2008

STANOVISKO

PRE   EURÓPSKY PARLAMENT

                                             RADU

KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu

(KOM(2007)0873 z 11.1.2008 - 2007/0299(COD))

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä jej bod 4, sa dňa 24. januára 2008 uskutočnila schôdza poradnej skupiny právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktorá sa okrem iného venovala preskúmaniu uvedeného návrhu predloženého Komisiou.

Pri preskúmaní[1] návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady na kodifikovanie smernice Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu, poradná skupina jednomyseľne konštatovala toto:

1. V odôvodnení 3 by sa slová „keďže uplatňovanie týchto úprav by malo byt' čo najjednoduchšie a čo najúčinnejšie“ mali nahradiť „Uplatňovanie týchto úprav by malo byt' čo najjednoduchšie a čo najúčinnejšie“.

2. V článku 16 po úvodných slovách „každé tri roky“ by sa mali opakovane uviesť slová „a to prvýkrát vo februári 1996“, oddelené čiarkami, ktoré sú uvedené v súčasnom znení článku 16 smernice 93/7/EHS.

Na základe preskúmania návrhu poradná skupina právnych útvarov dospela k jednomyseľnému záveru, že návrh je len jednoduchou kodifikáciou existujúcich znení bez obsahových zmien právnych aktov, ktoré sú jej predmetom.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           právny poradca

    právny poradca    úradujúca generálna riaditeľka

  • [1]  Skupina mala k dispozícii 22 jazykových verzií návrhu a vychádzala z francúzskej jazykovej verzie, ktorá bola originálnou jazykovou verziou pracovného dokumentu.

POSTUP

Názov

Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)

Dátum predloženia v EP

11.1.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

17.1.2008

Spravodajca

       dátum menovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Dátum prijatia

8.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

0