ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

  14.4.2008 - (2007/2274(INI))

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Marco Cappato

  Διαδικασία : 2007/2274(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0153/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0153/2008
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

  (2007/2274(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –    έχοντας υπόψη την ένατη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2007)[1],

  –    έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 11, 13 και 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 177 και 300 της Συνθήκης ΕΚ,

  –    έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλα τα συναφή διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα[2],

  –    έχοντας υπόψη το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

  –    έχοντας υπόψη το σύνολο των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα,

   έχοντας υπόψη τα περιφερειακά μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, το προαιρετικό πρωτόκολλο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Αραβικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

  –    έχοντας υπόψη την έναρξη ισχύος, την 1η Ιουλίου 2002, του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και τα ψηφίσματά του σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο[3],

  –    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και το σχέδιο της ΕΕ, του 2005, για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων[4],

  –    έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις,

  –    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων),

  –    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

  –    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

  –    έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

  –    έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και την αναθεώρησή της[6],

  –    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο,

  –    έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την πέμπτη και έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουνίου 2007[7] και στις 21 Φεβρουαρίου 2008[8] αντίστοιχα, καθώς και σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC),

  –    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης[9],

  –    έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 1ης Φεβρουαρίου 2007[10] και της 26ης Απριλίου 2007[11], σχετικά με την πρωτοβουλία για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής[12], καθώς και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 για παγκόσμιο δικαιοστάσιο ως προς τη χρήση της θανατικής ποινής,

  –    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων[13], στο οποίο υπογραμμίζεται ότι οποιοσδήποτε ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, οποιουδήποτε βαθμού, συνιστά πράξη βίας κατά της γυναίκας η οποία παραβιάζει κατάφωρα τα θεμελιώδη δικαιώματά της,

  –    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη λειτουργία των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ρητώς σε όλους τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα,[14],

  –    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο[15],

  –    έχοντας υπόψη όλα τα επείγοντα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

  –    έχοντας υπόψη το Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη συμμετοχή ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα το Δεκέμβριο του 2007,

  –    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία υπογράφηκε από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την πλειονότητα των κρατών μελών τους την 30ή Μαρτίου 2007 και επιβάλλει την υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία στις παρεμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι τρίτων χωρών,

  –    έχοντας υπόψη το καθοδηγητικό σημείωμα σχετικά με την αναπηρία και την ανάπτυξη για τις αντιπροσωπείες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2004,

  –    έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παρεμβάσεις του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

  –    έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006,

  –    έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο[16], για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, τους διαλόγους με τρίτες χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

  –    έχοντας υπόψη τα άρθρα 45 και 112, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  –    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0153/2008),

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2007, την οποία συνέταξαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, παρέχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για το 2007 έχει ως στόχο την εξέταση, την αξιολόγηση και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τη διατύπωση εποικοδομητικής κριτικής για τις δραστηριότητες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου,

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδόσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναμφίβολα άμεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της και στην ικανότητά της να ασκεί αποτελεσματική εξωτερική πολιτική,

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους προϋποθέτουν –και πρέπει να προωθούνται παράλληλα με– το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και πολιτικά δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν σε όσους τα απολαμβάνουν να είναι οι ίδιοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους,

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθόσον διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι πυλώνες της βιώσιμης ειρήνης και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνιών για την προστασία όσων ευθύνονται για συστηματικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να κινδυνεύουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, καθόσον οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβαδίζουν αναπόδραστα με την προσπάθεια των υπαίτιων των παραβιάσεων να μειώσουν τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής που τα προωθεί, κυρίως σε χώρες όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση μη δημοκρατικών κυβερνήσεων στην εξουσία,

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 82% των ατόμων με αναπηρία εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και συνεχίζουν να υφίστανται τις χειρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η άρνηση του δικαιώματος στη ζωή και η έκθεση σε απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των παιδιών με αναπηρία γεννά ιδιαίτερη ανησυχία στο πλαίσιο αυτό,

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), «η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων αδιακρίτως φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης», καθώς και ότι η υγεία όλων των λαών έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας,

  1.      καταδικάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ ακόμη από την εφαρμογή μιας συνεκτικής και σθεναρής πολιτικής για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα η πολιτική αυτή· θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  2.      φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, η οποία συχνά εμποδίζεται από την υπερίσχυση εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται αυστηρά η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως στόχος της ΚΕΠΠΑ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

  3.      καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν εντονότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά ταχέως στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των χωρών αυτών και της συστηματικής αντιμετώπισης ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα·

  Γενικές αρχές και προτάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη μη βία

  4.      επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα –όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης– είναι οικουμενικά και ιστορικά κατακτημένα φυσικά δικαιώματα, ο έμπρακτος και ουσιαστικός σεβασμός των οποίων είναι θεμελιώδες μέσο για τη διασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και την προαγωγή της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας·

  5.      θεωρεί ότι η "ενδικασιμότητα" των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, σε τοπικά και εθνικά δικαστήρια ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, σε υπερεθνικά δικαστήρια, πρέπει να καθιερωθεί ως ρητός και κεντρικός στόχος των πολιτικών της ΕΕ, αρχής γενομένης από την ΚΕΠΠΑ·

  6.      θεωρεί ότι ένας από τους βασικούς πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η στήριξη των δικαστικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διασφαλιστεί η αποτελεσματική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα να παρασχεθεί στήριξη στα διεθνή δικαστήρια·

  7.      καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν επειγόντως δράση –κατά τρόπο αντίστοιχο με την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου– για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί, ειδικότερα, ότι ο υπερβολικός φόρτος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη διάθεση πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, ότι πρέπει να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στο έργο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αφρικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ενός δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ κρατών στην Ασία και τον Ειρηνικό·

  8.      θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία –ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου– είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία· θεωρεί ότι το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο· θεωρεί ότι στρατηγικός στόχος σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είναι η ίδρυση ενός πραγματικού παγκόσμιου οργανισμού δημοκρατίας και δημοκρατιών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί είτε μέσω του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπερεθνικών οργάνων –χρησιμοποιώντας ως βάση την Κοινότητα των Δημοκρατιών– είτε μέσω της θέσπισης νέων οργάνων·

  9.      θεωρεί ότι η αρχή της μη βίας κατά το πρότυπο του Γκάντι αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επιθυμεί να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν· προτείνει, προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του έτους 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας»· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία 2010-2020 «δεκαετία μη βίας»·

  Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2007

  10.    υπογραμμίζει τη σημασία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προς την ανάλυση και την αξιολόγηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζει ότι η έκθεση έχει προσφέρει μια συνολική εικόνα των αυξανόμενων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  11.    θεωρεί ότι πρέπει να παρασχεθεί περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση για την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και ότι πρέπει να προταθούν στοιχεία και κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση της γενικής προσέγγισης καθώς και για την προσαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων ανά χώρα· επαναλαμβάνει το αίτημά του να διενεργείται συστηματική περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των πολιτικών, των μέσων και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες και σημεία αναφοράς προκειμένου να μετράται η αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών·

  12.    χαιρετίζει τη δημόσια παρουσίαση της έκθεσης του 2007 από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στη σύνοδο της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου 2007, παράλληλα με την ετήσια απονομή από το Κοινοβούλιο του βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στον κ. Salih Mahmoud Mohamed Osman από το Σουδάν· έχει πλέον καθιερώσει την πρακτική η σύνοδος της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου να αποτελεί ετήσιο κομβικό γεγονός για τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  13.    καλεί για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επισημάνουν τις "χώρες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία", όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και, προς τον σκοπό αυτό, να αναπτύξουν κριτήρια για την αξιολόγηση των χωρών ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέχοντας, με τον τρόπο αυτό, τη δυνατότητα εφαρμογής εξειδικευμένων πολιτικών προτεραιοτήτων·

  Παρεμβάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνή φόρα

  14.    θεωρεί ότι η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της γραμματείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την εικόνα της και να εδραιώσει το ρόλο της στην προώθηση και τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής· αναμένει ότι ο διορισμός Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), που θα είναι και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, θα ενισχύσει σημαντικά τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στον εν λόγω τομέα·

  15.    φρονεί ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε με την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί ένα πρώτο βήμα ανταπόκρισης στο αίτημα του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου κανόνων και οργάνων σχεδιασμένων να προσδώσουν δεσμευτική ισχύ στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το σύστημα που προβλέπεται στην ΕΣΔΑ, καθώς και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη κοινοτική πολιτική για τα δικαιώματα των μειονοτήτων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει το γεγονός ότι η εντολή του Οργανισμού καλύπτει επίσης τις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την ΕΕ·

  16.    θεωρεί απαραίτητο οι ειδικοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν στο μέλλον εντολή όπου θα αναφέρεται συγκεκριμένα η προώθηση και η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  17.    εκτιμά ότι η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προλαμβάνει, να αντιδρά, να διαχειρίζεται και να επιλύει κρίσεις έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και, για το λόγο αυτό, ζητεί από το Συμβούλιο, μετά τις προηγούμενες συστάσεις του για την ίδρυση ευρωπαϊκού μη στρατιωτικού ειρηνευτικού σώματος (ECPC), να μετατρέψει σταδιακά τις μη στρατιωτικές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας σε "μη στρατιωτική ειρηνευτική υπηρεσία" για τη διαχείριση βραχυπρόθεσμων μη στρατιωτικών κρίσεων και πιο μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών επιτόπου – σε υποεθνικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο – ούτως ώστε να προαχθεί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η παρακολούθηση και η ευαισθητοποίηση, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις περιφερειακές και υποπεριφερειακές δομές για την ειρήνη και την ασφάλεια·

  18.    επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις τρίτες χώρες με τις οποίες διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική τους προσχώρηση, να υπογράψουν και να κυρώσουν όλες τις βασικές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα· εφιστά ειδικότερα την προσοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάγκη κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, την οποία κανένα κράτος μέλος δεν έχει κυρώσει μέχρι στιγμής[17]·

  19.    ζητεί την άμεση κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της· εμμένει στη θέση ότι το προαιρετικό πρωτόκολλο στην εν λόγω σύμβαση πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της και, ως εκ τούτου, ζητεί την ταυτόχρονη προσχώρηση στη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

  20.    τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ενεργού εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε ποικίλα διεθνή φόρα το 2008, μεταξύ άλλων στις εργασίες του ΣΑΔ των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης·

  21.    ζητεί τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή, την 11η Μαΐου 2007, μνημονίου συνεννόησης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί τα δύο μέρη να το θέσουν σε εφαρμογή· ειδικότερα, παραπέμπει στις ακόλουθες συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση Juncker:

  –  τη σύσταση σύμφωνα με την οποία πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που να εξυπηρετεί ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παραπομπή ζητημάτων στον Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα συμπληρώνει τη δράση των υφιστάμενων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο τόσο της διεύρυνσης και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), όσο και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης·

  –  τη σύσταση σύμφωνα με την οποία πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την προώθηση και την ενίσχυση της δημοκρατίας και την πλήρη χρησιμοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης της Επιτροπής της Βενετίας·

  –  τη σύσταση σύμφωνα με την οποία πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την παραπομπή ζητημάτων στην εμπειρογνωμοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό τη διασφάλιση συνοχής και συμπληρωματικότητας μεταξύ των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

  22.    ζητεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της προστασίας των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών· ζητεί τη χρήση νομικά δεσμευτικών συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως η σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και ο ευρωπαϊκός χάρτης για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, καθώς και του μηχανισμού παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας τους· απευθύνει έκκληση να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής για τη σύμβαση πλαίσιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη που υποβάλλουν εκθέσεις, καθώς και να ληφθούν υπόψη οι αναφορές της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το χάρτη σχετικά με την εκπλήρωση των δεσμεύσεων των συμβαλλόμενων κρατών όσον αφορά τις εργασίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και συγκεκριμένα κατά την ενταξιακή διαδικασία που αφορά τις υποψήφιες χώρες·

  23.    σημειώνει ότι το ΣΑΔ των Ηνωμένων Εθνών έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πολύτιμο πλαίσιο για τις πολυμερείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της λειτουργίας του το νέο αυτό όργανο δεν βελτίωσε τις επιδόσεις των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ευελπιστεί ότι η εφαρμογή του μηχανισμού οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης θα οδηγήσει στα πρώτα απτά αποτελέσματα και βελτιώσεις· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά αυτή τη διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της απόφασης αριθ. 60/251 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Μαρτίου 2006, η οποία αποτελεί την αφετηρία της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης, με βάση αντικειμενικές και αξιόπιστες πληροφορίες, της εκπλήρωσης, από όλα τα κράτη, των υποχρεώσεών και των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τρόπο που να εγγυάται τη συνολική κάλυψη και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών· καλεί το Συμβούλιο να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου επ’ αυτού του θέματος·

  24.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διαδικασία καταγγελιών, η οποία στηρίζεται στην προηγούμενη "διαδικασία 1503", θα συνεχίσει να επιτρέπει σε άτομα και οργανώσεις να υποβάλλουν στο ΣΑΔ καταγγελίες για σοβαρές και αξιόπιστα τεκμηριωμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο ΣΑΔ, ούτως ώστε να μπορούν να απολαύουν των προνομίων που τους παρέχει το συμβουλευτικό καθεστώς τους για να καταθέτουν γραπτές ανακοινώσεις και να προβαίνουν σε προφορικές δηλώσεις·

  25.    επαναβεβαιώνει τη σημασία των ειδικών διαδικασιών και των εντολών για επιμέρους χώρες στους κόλπους του ΣΑΔ· επιμένει ότι η διαδικασία ανανέωσης των εντολών πρέπει να είναι διαφανής και ότι πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες να διορίζονται ανεξάρτητοι και πεπειραμένοι υποψήφιοι, διαμέσου των οποίων θα διασφαλίζεται η κατάλληλη αντιπροσωπευτικότητα, τόσο από γεωγραφικής πλευράς όσο και ως προς το φύλο· σημειώνει ότι η εντολή της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Νταρφούρ έπρεπε να είχε συγχωνευτεί με αυτή του ειδικού εισηγητή για το Σουδάν· σημειώνει ακόμη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει ψήφισμα στο οποίο ζητείτο η μη ανανέωση της εντολής των εμπειρογνωμόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Νταρφούρ, καθώς και την απόφαση του ΣΑΔ να μην ανανεώσει τις αντίστοιχες εντολές για τη Λευκορωσία και την Κούβα·

  26.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις για την καθιέρωση κριτηρίων για τη συμμετοχή στην εκλογή του ΣΑΔ, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης μόνιμων προσκλήσεων για τις ειδικές διαδικασίες· ζητεί επίσης να παρακολουθείται η πραγματική υλοποίηση των εκλογικών υποσχέσεων των κυβερνήσεων των κρατών μελών του ΟΗΕ· ζητεί την εφαρμογή αυτού του κανόνα προκειμένου να αποφασίζεται κατά πόσον η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει υποψήφιες χώρες·

  27.    στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί επισήμως με τις δημοκρατικές κυβερνήσεις άλλων περιφερειακών ομάδων προκειμένου να ξεκινήσει επίσημη συνεργασία και διαβούλευση στο πλαίσιο του ΣΑΔ με σκοπό τη διασφάλιση της επιτυχίας των πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στον σεβασμό των αρχών που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ· θεωρεί ότι μόνο μέσω συντονισμένων παρεμβάσεων μιας διαπεριφερειακής συμμαχίας δημοκρατικών κρατών μπορούν οι πολυμερείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποβούν αποτελεσματικές στα φόρα των Ηνωμένων Εθνών, όπως κατέδειξε η πρόσφατη επιτυχής έγκριση, στις 18 Δεκεμβρίου 2007, του προαναφερθέντος ψηφίσματος αριθ. 62/149 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το δικαιοστάσιο ως προς τη χρήση της θανατικής ποινής·

  28.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή χρησιμοποίησε τη θέση της, ως προεδρεύουσας στη διαδικασία Κίμπερλυ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2007, για να ενισχύσει τους μηχανισμούς που αποσκοπούν στον περιορισμό της ροής διαμαντιών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων· επαναλαμβάνει τη σημασία της διαδικασίας Κίμπερλυ, δεδομένης της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ του τερματισμού του εμπορίου διαμαντιών από περιοχές συγκρούσεων και της επίτευξης βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας· καλωσορίζει επίσης την Τουρκία και τη Λιβερία ως νέα μέλη το 2007, καθώς και την επανεισδοχή της Δημοκρατίας του Κονγκό στη διαδικασία Κίμπερλυ (που ανεβάζει σε 48 το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία εκπροσωπεί 27 κράτη μέλη)·

  29.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η τρίτη διεθνής διάσκεψη για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης για την απαγόρευση της παραγωγής, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης βομβών διασποράς σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το Δεκέμβριο 2007, με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης[18]· καλεί τη Ρουμανία και την Κύπρο, τα μόνα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να εγκρίνουν τη δήλωση του Όσλο, της 23ης Φεβρουαρίου 2007· στηρίζει πλήρως τη διάσκεψη της διαδικασίας του Όσλο που διεξήχθη στο Wellington από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2008 και αυτή που πρόκειται να διεξαχθεί στο Δουβλίνο από τις 19 έως τις 30 Μαΐου 2008· αναμένει ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να υπογράψουν τη συνθήκη στην τελετή που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο Όσλο στα τέλη του 2008·

  30.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εντατικές τους προσπάθειες για την προώθηση της οικουμενικής κύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης και της έγκρισης της απαιτούμενης εθνικής νομοθεσίας εφαρμογής, σύμφωνα με την κοινή θέση αριθ. 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο[19] (ΔΠΔ) και το σχέδιο δράσης· επισημαίνει ότι δεν αγωνίζονται με το ίδιο σθένος όλες οι Προεδρίες του Συμβουλίου για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου· καλεί όλες τις Προεδρίες να αναφέρουν το καθεστώς συνεργασίας με το ΔΠΔ σε όλες τις διασκέψεις κορυφής με τρίτες χώρες· ζητεί την επέκταση αυτών των προσπαθειών, ώστε να περιλαμβάνουν την κύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας για τα προνόμια και τις ασυλίες του ΔΠΔ, η οποία είναι σημαντικό επιχειρησιακό μέσο για το Δικαστήριο· σημειώνει τη θέση σε εφαρμογή, στις 8 Δεκεμβρίου 2007, της συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την εκτέλεση των ποινών (και τη θέση σε εφαρμογή παρόμοιας συμφωνίας που συνήφθη με την Αυστρία το 2005) και προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης παρόμοιων συμφωνιών με το ΔΠΔ· αναγνωρίζει τη συμφωνία μεταξύ του ΔΠΔ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συνεργασίας και συνδρομής ως ένα σημαντικό μέσο που συμπληρώνει τις υποχρεώσεις στις οποίες οφείλουν να ανταποκρίνονται τα κράτη μέλη·

  31.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ιαπωνία κύρωσε το Καταστατικό της Ρώμης τον Ιούλιο του 2007, ανεβάζοντας έτσι σε 105 το συνολικό αριθμό των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στο εν λόγω καταστατικό, το Δεκέμβριο 2007· προτρέπει την Τσεχική Δημοκρατία, το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ακόμη κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης, να το πράξει αμελλητί· καλεί για άλλη μία φορά όλες τις χώρες που δεν έχουν κυρώσει ακόμη το Καταστατικό της Ρώμης να το πράξουν χωρίς χρονοτριβή[20]· καλεί τη Ρουμανία να ακυρώσει τη διμερή συμφωνία περί ασυλίας που έχει υπογράψει με τις ΗΠΑ·

  32.    προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να συνεργάζονται πλήρως στο πλαίσιο των μηχανισμών της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, ειδικότερα όσον αφορά την προσαγωγή φυγόδικων στη δικαιοσύνη· στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει με ικανοποίηση τη συνεργασία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στη μεταγωγή του Germain Katanga στο ΔΠΔ, τη συνεργασία της Σερβίας στη σύλληψη και τη μεταγωγή του Zdravko Tolimir στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) και τη συνεργασία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου στη σύλληψη και τη μεταγωγή του Vlastimir Đjorđjević στο ΔΠΔΓ· εντούτοις, σημειώνει με ανησυχία την επίμονη άρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί με το ΔΠΔ στη σύλληψη και μεταγωγή των Ahmad Muhammad Harun και Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman· σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί τα εντάλματα του ΔΠΔ για τη σύλληψη τεσσάρων μελών του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου στην Ουγκάντα· σημειώνει επίσης με ανησυχία το γεγονός ότι οι Radovan Karadzić και Ratko Mladić παραμένουν ελεύθεροι και δεν έχουν προσαχθεί ακόμη ενώπιον του ΔΠΔΓ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις σερβικές αρχές να διασφαλίσουν πλήρη συνεργασία με το ΔΠΔΓ, γεγονός που αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη σύλληψη και τη μεταγωγή όλων των υπολοίπων κατηγορουμένων, προλειαίνοντας το έδαφος για την υπογραφή συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· εκτιμά περαιτέρω ότι η τρέχουσα διαδικασία κατά του πρώην Προέδρου της Λιβερίας, Charles Taylor, από το Ειδικό Δικαστήριο της Σιέρα Λεόνε στη Χάγη αποτελεί σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση του τερματισμού της ασυλίας της οποίας απολαύει·

  33.    υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει τη θέσπιση του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης στον τομέα της δικαιοσύνης, το Νοέμβριο 2007, ως νέου μηχανισμού διεθνούς συνεργασίας για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και βοήθειας στις περιπτώσεις στις οποίες ο εντοπισμός, η συλλογή και η διατήρηση πληροφοριών μπορεί να συμβάλει σε ευρύ φάσμα επιλογών στους τομείς της διεθνούς και μεταβατικής δικαιοσύνης[21]· απευθύνει έκκληση στο ΔΠΔ να εντείνει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της αποδοχής του, προκειμένου να επιτύχει τη συμμετοχή των κοινοτήτων στις υποθέσεις που διερευνά στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εποικοδομητικών επαφών με το ΔΠΔ, με σκοπό την προαγωγή της κατανόησης και της υποστήριξης της εντολής του, τη διαχείριση των προσδοκιών και τη διευκόλυνση των κοινοτήτων αυτών ως προς την παρακολούθηση και την κατανόηση των διαδικασιών της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης· τονίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν μη δικαστικοί μηχανισμοί στην αντιμετώπιση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ποινικού δικαίου, με την προϋπόθεση ότι οι προσπάθειες αυτές σέβονται τις αρχές της δίκαιης δίκης και δεν αποτελούν επίφαση δικαιοσύνης·

  34.    επικροτεί την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, της διακήρυξης για τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και συγχαίρει το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη για την υποστήριξη που παρείχαν στην έγκριση αυτού του κειμένου, το οποίο θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη θα μπορούν να προστατεύουν και να προάγουν τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις· συγχρόνως, σημειώνει με ανησυχία ότι, χωρίς τη θέσπιση νέων μέσων για τη διασφάλιση της εφαρμογής της εν λόγω διακήρυξης, δεν μπορούν να αναμένονται ουσιαστικές βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης των αυτόχθονων πληθυσμών, ιδίως όσων ζουν σε απολυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθήσει την εφαρμογή της διακήρυξης, κυρίως μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), καλώντας ταυτόχρονα όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν επειγόντως τη Σύμβαση 169 του ΔΟΕ σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις φυλές, που στηρίζει τις αρχές που ορίζονται στην εν λόγω διακήρυξη με νομικά δεσμευτικά μέσα·

  35.    καλεί για μία ακόμη φορά την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική πλαίσιο για τους Ρομά, δεδομένης της ιδιαίτερης κοινωνικής κατάστασης των κοινοτήτων Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις υποψήφιες χώρες και στις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης στα Δυτικά Βαλκάνια·

  36.    παροτρύνει την ΕΕ να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάσκεψη αναθεώρησης στο Durban, προωθώντας ένα ισορροπημένο κείμενο που θα καταπολεμά το ρατσισμό αντί να επιδιώκει την απονομιμοποίηση δημοκρατικών κρατών και την υποδαύλιση του μίσους, όπως συνέβη στο Durban το 2001·

  37.    σημειώνει με λύπη ότι, παρά το ότι η Επιτροπή έχει συστήσει επανειλημμένα την κύρωση της Σύμβασης 169 του ΔΟΕ, σήμερα, σχεδόν είκοσι έτη μετά την έναρξη ισχύος της, μόνο τρία κράτη μέλη -η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία- την έχουν κυρώσει· για το λόγο αυτό, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για αυτό το σημαντικό νομοθετικό μέσο και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη διασφάλιση της κύρωσής του από όλα τα κράτη μέλη·

  Επιδόσεις όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα

  38.    καλεί για μία ακόμη φορά την Επιτροπή, καθώς και τις πρεσβείες και τα προξενεία των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι το σύνολο του προσωπικού τους είναι πλήρως ενημερωμένο για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι η δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενεργά για την εναρμόνιση των προσεγγίσεων των αποστολών των κρατών μελών και της Επιτροπής στο εξωτερικό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της ανταλλαγής μηχανισμών και προσωπικού με σκοπό τη δημιουργία πραγματικών "πρεσβειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης"·

  39.    επισημαίνει την προσπάθεια της γερμανικής και της πορτογαλικής Προεδρίας να οριστικοποιήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού· αναμένει να λάβει εντός του προσεχούς έτους προσχέδια των ειδικών μέτρων εφαρμογής τα οποία θα εστιάζονται στην εφαρμογή της ολιστικής και εμπεριστατωμένης προσέγγισης που αναπτύσσεται στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές·

  40.    καλεί την Προεδρία να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου για την πραγματοποίηση διαβημάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα μεταξύ της ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) και της ομάδας εργασίας που είναι υπεύθυνη για το ΔΠΔ, όσον αφορά τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις·

  41.    παροτρύνει το Συμβούλιο να εκσυγχρονίσει τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να αναγνωρίζεται πλήρως η σημασία της απόλαυσης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας ως θεμελιώδους δικαιώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του πόνου·

  Η θανατική ποινή

  42.    επικροτεί το προαναφερθέν ψήφισμα 62/149 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 2007, με το οποίο ζητείται η εφαρμογή διεθνούς δικαιοστασίου για τη χρήση της θανατικής ποινής, και αναγνωρίζει το διαπεριφερειακό χαρακτήρα αυτής της πρωτοβουλίας·

  43.    παροτρύνει το Συμβούλιο να εκσυγχρονίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη θανατική ποινή, με σκοπό την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο, μεταξύ άλλων, καλούνται όλα τα κράτη που διατηρούν έως σήμερα τη θανατική ποινή να σεβαστούν τα διεθνή πρότυπα που παρέχουν εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν την ποινή του θανάτου, κυρίως τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα του ψηφίσματος αριθ. 1984/50 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1984· επισημαίνει ότι το ψήφισμα παρέχει στο Γενικό Γραμματέα πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της θανατικής ποινής και την τήρηση των διασφαλίσεων για την προστασία των δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν την ποινή του θανάτου και επιδιώκει τον προοδευτικό περιορισμό της χρήσης της θανατικής ποινής και τη μείωση του αριθμού των αδικημάτων για τα οποία μπορεί να επιβληθεί· επισημαίνει περαιτέρω ότι το ψήφισμα καταλήγει με μια έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν δικαιοστάσιο όσον αφορά τις εκτελέσεις ενόψει της κατάργησης της θανατικής ποινής·

  44.    καλεί την Προεδρία να ενθαρρύνει την Ιταλία, τη Λετονία, την Πολωνία και την Ισπανία, οι οποίες δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Πρωτόκολλο αριθ. 13 στην ΕΣΔΑ σχετικά με τη θανατική ποινή, να το πράξουν[22]· αναγνωρίζει, ως προς αυτό, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη θανατική ποινή μπορούν να εφαρμοστούν συνεπέστερα εάν τα κράτη μέλη υπογράψουν και κυρώσουν όλα τα συναφή πρωτόκολλα και συμβάσεις·

  45.    επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2007 να προσυπογράψει την κοινή δήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ημέρας κατά της θανατικής ποινής, η οποία θα εορτάζεται κάθε έτος στις 10 Οκτωβρίου· χαιρετίζει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης στη Λισαβόνα στις 9 Οκτωβρίου 2007 και απευθύνει για μία ακόμη φορά έκκληση για την εξάλειψη της θανατικής ποινής στην Ευρώπη και την προαγωγή της οικουμενικής κατάργησής της·

  46.    χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής στην Αλβανία, στις 25 Μαρτίου 2007, (για όλα τα εγκλήματα), στην Κιργιζία, στις 27 Ιουνίου 2007, στη Ρουάντα, στις 26 Ιουλίου 2007, στην πολιτεία New Jersey (των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής) στις 13 Δεκεμβρίου 2007, και στο Ουζμπεκιστάν, την 1η Ιανουαρίου 2008· εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανότητα επαναφοράς της θανατικής ποινής στη Γουατεμάλα· προτρέπει την κυβέρνηση της Γουατεμάλας να δεσμευτεί, αντίθετα, ότι θα συμμετάσχει ουσιαστικά στην προσπάθεια για το οικουμενικό δικαιοστάσιο στη θανατική ποινή· χαιρετίζει την απόφαση της Κίνας να προβεί σε αναθεώρηση όλων των υποθέσεων στις οποίες έχει επιβληθεί η θανατική ποινή από το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά δεν παύει να εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κίνα εξακολουθεί να πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων παγκοσμίως· καταδικάζει την εφαρμογή της θανατικής ποινής στη Λευκορωσία, πρακτική που αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές αρχές· καταδικάζει την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής από το ιρανικό καθεστώς· προβληματίζεται ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να καταδικάζει σε θάνατο κατηγορουμένους κάτω των 18 ετών·

  Βασανιστήρια και άλλοι τρόποι σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης

  47.    σημειώνει ότι η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε υπογράψει ούτε κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων· σημειώνει ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ρουμανία το έχουν υπογράψει, αλλά δεν το έχουν κυρώσει μέχρι στιγμής· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει ή/και κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο να το πράξουν αμελλητί·

  48.    προβληματίζεται για τη γνησιότητα της προσήλωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αρνούνται να υπογράψουν την προαναφερθείσα διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση· καλεί όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το έχουν ακόμη πράξει να την υπογράψουν και να την κυρώσουν αμελλητί[23]·

  49.    παραπέμπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή στην πρόσφατη μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, η οποία παρουσιάστηκε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 28 Ιουνίου 2007 και στην COHOM το Δεκέμβριο 2007· καλεί αμφότερα τα όργανα να ακολουθήσουν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη, π.χ. τη σύσταση να αναπτυχθεί ένα σαφές παγκόσμιο όραμα που θα εστιάζεται σε εθνικό επίπεδο και θα εξετάζει τις τοπικές πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και νομικές πτυχές· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο –κατόπιν σχετικής ανάλυσης– να αποστείλουν οδηγίες στις αντιπροσωπείες της και στις αποστολές των κρατών μελών προκειμένου να τις διευκολύνουν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών·

  50.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τη συνεργασία τους με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με σκοπό τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ζώνης χωρίς βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, ως σαφές μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι σταθερά προσηλωμένες στην εξάλειψη αυτών των πρακτικών και εντός των συνόρων τους·

  51.    αναμένει την αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης και πρόκειται να παρουσιαστεί στην COHOM· στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής της δέσμης κατευθυντήριων γραμμών, αναμένει από την COHOM να συζητήσει συγκεκριμένα κριτήρια για την ανάληψη δράσης σε επιμέρους υποθέσεις με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών· συνιστά την έγκριση μέτρων που θα διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό της απόλυτης απαγόρευσης των βασανιστηρίων και άλλων απάνθρωπων και ταπεινωτικών ποινών και θα αντιτίθενται σε κάθε απόπειρα να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια θέση η οποία θα νομιμοποιεί τη χρήση διπλωματικών διαβεβαιώσεων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς προσώπων σε μια χώρα στην οποία ενδεχομένως κινδυνεύουν να υποστούν βασανιστήρια και άλλες απάνθρωπες ή ταπεινωτικές ποινές·

  52.    ζητεί την ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών για τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας με βάση το άρθρο 15 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο αφορά την ελευθερία από βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

  53.    ζητεί την τακτική παρουσία της Προεδρίας ή της Γραμματείας του Συμβουλίου στις αρμόδιες επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή του για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική και πρόσφορη συμβολή της στη λήψη αποφάσεων σχετικά με διαβήματα προς ορισμένες χώρες·

  54.    προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν την πρακτική των διαβημάτων προς όλους τους διεθνείς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κύρωση και την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που απαγορεύουν τη χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, καθώς και την παροχή βοήθειας για την αποκατάσταση ατόμων που έχουν επιζήσει μετά από βασανιστήρια· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας στο πλαίσιο της πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα μέσω της ενισχυμένης εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των άλλων κοινοτικών μέσων όπως το ΕΜΔΔΑ, καθώς και διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη δεν αποδέχονται διπλωματικές διαβεβαιώσεις από τρίτες χώρες στις οποίες υπάρχει πραγματικός κίνδυνος υποβολής ενός ατόμου σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση·

  Παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις

  55.    χαιρετίζει την έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, η οποία δημοσιεύθηκε στις 13 Αυγούστου 2007 και η οποία καταλήγει στην προτροπή προς τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν συγκεκριμένα και στοχοθετημένα μέτρα κατά επίμονων παραβατών·

  56.    επικροτεί την έκθεση και τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις στη Βιρμανία· καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών στην εν λόγω χώρα και καλεί την COHOM να δώσει προτεραιότητα στη Βιρμανία κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις·

  57.    επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την προστασία των παιδιών όσον αφορά την προσαγωγή των κατηγορουμένων ως δραστών στη δικαιοσύνη, όπως οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από το ΔΠΔ κατά των ηγετών διαφόρων αντιμαχόμενων οργανώσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά τεσσάρων υψηλόβαθμων μελών του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου· θεωρεί αξιοσημείωτο επίτευγμα την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Σιέρα Λεόνε σύμφωνα με την οποία η στρατολόγηση ή χρήση παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών σε εχθροπραξίες αποτελεί έγκλημα πολέμου βάσει του εθιμικού διεθνούς δικαίου, καθώς και την πρόσφατη καταδίκη στρατιωτικών διοικητών για τη στρατολόγηση παιδιών·

  58.    επικροτεί την αυξανόμενη προσοχή που δίνεται στα δικαιώματα των παιδιών σε ένα ευρύ φάσμα διαπραγματεύσεων, συμφωνιών, προσπαθειών οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης, ημερήσιων διατάξεων και συνθηκών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι ρήτρες που αφορούν τα παιδιά στις ειρηνευτικές συμφωνίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και οι στόχοι τους να είναι εφικτοί·

  59.    επικροτεί την αυξανόμενη προσοχή που δίνεται στα δικαιώματα των παιδιών στους μηχανισμούς λογοδοσίας για εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου (αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που κατέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση το 2007 η Επιτροπή για την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση στη Λιβερία) ως σημαντικό μέσο το οποίο μπορεί να επιτρέψει την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος των παιδιών να μετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές τους· υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι κάθε τέτοια συμμετοχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών προσαρμοσμένων σε αυτή την ηλικία, καθώς και με την προώθηση της αποκατάστασης και επανένταξης των παιδιών θυμάτων·

  60.    χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με τα ολοκληρωμένα πρότυπα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (2006), τις Αρχές των Παρισίων και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες (2007)· τονίζει, ωστόσο, ότι τώρα απαιτείται η αποτελεσματική τους εφαρμογή·

  61.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι επτά ακόμη κράτη (η Αργεντινή, η Κροατία, η Γουατεμάλα, το Λάος, η Μαυριτανία, το Μαρόκο και η Ουκρανία) προσχώρησαν στη διεθνή δέσμευση για τον τερματισμό της στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, γνωστή ως Δεσμεύσεις των Παρισίων, εκφράζει δε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει αυτή τη δέσμευση λόγω της αντίθεσής τους στη ρήτρα που αφορά το ΔΠΔ·

  62.    επικροτεί το γεγονός ότι 11 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει τη δήλωση της Γενεύης για την ένοπλη βία και την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των συμβαλλόμενων κρατών σε 42· προτρέπει τα υπόλοιπα 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη διακήρυξη της Γενεύης να το πράξουν το συντομότερο·

  63.    καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει να υπογράψουν και να κυρώσουν αμελλητί τα προαιρετικά πρωτόκολλα στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού[24]·

  64.    υπενθυμίζει τη μη οριστική διευθέτηση ανεπίλυτων συγκρούσεων στις χώρες της ΕΠΓ· τονίζει ότι αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραβλέπονται και ότι αποτελούν μείζον εμπόδιο στη διασφάλιση και το σεβασμό όλων των δικαιωμάτων του παιδιού· ζητεί να αντιμετωπιστεί η ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών και των οικογενειών τους στις περιοχές ανεπίλυτων συγκρούσεων σε χώρες ΕΠΓ ως ζήτημα προτεραιότητας στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει η ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα·

  65.    σημειώνει ότι η πορτογαλική Προεδρία ακολούθησε τις γερμανικές πρωτοβουλίες βάσει των κατευθυντήριων γραμμών και συνέστησε σε όλες τις αποστολές σε χώρες προτεραιότητας να αντιμετωπίζουν τις στρατηγικές ανά χώρα που ενέκρινε η COHOM στις 15 Ιουνίου 2007 ως μόνιμες οδηγίες οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο έργο των επικεφαλής των αποστολών όσον αφορά τα παιδιά που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Προεδρία διαβίβασε επίσης στις τοπικές Προεδρίες τις εκθέσεις που έλαβε από ειδικευμένες ΜΚΟ σχετικά με συγκεκριμένες χώρες· επικροτεί την πρωτοβουλία της σλοβενικής Προεδρίας να διεξαχθεί μελέτη για τον αντίκτυπο των μέτρων της ΕΕ στα παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις· τονίζει, εν προκειμένω, τον περιορισμένο αντίκτυπο που έχουν οι κατευθυντήριες οδηγίες στα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, κάτι που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειονότητα των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των κρατών μελών δεν είχαν ενημερωθεί ότι η χώρα υποδοχής τους θεωρούνταν χώρα προτεραιότητας για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών·

  Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  66.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν τη διαφανέστερη και συστηματικότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό και καινοτόμο μέσο για την ενίσχυση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία όσων κινδυνεύουν·

  67.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο στις πολιτικές τους για την ανθρωπιστική βοήθεια και το εμπόριο να συμπεριλάβουν προσπάθειες για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας·

  68.    αναμένει ότι η αναγνώριση των κατευθυντήριων γραμμών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως στοιχείου προτεραιότητας στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνοδεύεται από την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών στις τοπικές στρατηγικές που αφορούν 120 χώρες· απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη της ΕΕ να εναρμονίσουν τις θέσεις τους σχετικά με την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  69.    θεωρεί ότι μια συνεπής προσέγγιση πρέπει επίσης να εστιάζεται στην ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων μεταξύ υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων όσων έχουν αφοσιωθεί στην υπεράσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, και στην προώθηση μηχανισμών διαβούλευσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών και των κυβερνήσεων των χωρών τους σε θέματα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα όταν διακυβεύονται διαδικασίες εκδημοκρατισμού·

  70.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη θεωρία και την πράξη της μη βίας και να επιδιώξουν την προώθηση των σχετικών γνώσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους, με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες στον τομέα αυτό·

  71.    καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν επειγόντως το θέμα της χορήγησης επειγουσών θεωρήσεων σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνοντας σαφή αναφορά για το ειδικό καθεστώς των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νέο κοινό κώδικα θεωρήσεων και θεσπίζοντας, ως εκ τούτου, μια ειδική και ταχεία διαδικασία θεωρήσεων, η οποία θα μπορούσε να βασιστεί στη σχετική εμπειρία των κυβερνήσεων της Ιρλανδίας και της Ισπανίας· θεωρεί ότι η εμπιστευτικότητα των διαβημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ορισμένες φορές χρήσιμη, ζητεί όμως, παρά την εμπιστευτικότητα αυτή, οι τοπικοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερώνουν πάντα για τα διαβήματα αυτά τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε χώρα με εμπιστευτικό τρόπο·

  72.    σημειώνει ότι, παρά την υλοποίηση σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, συνεχίζουν να παρατηρούνται συστηματικές καταπατήσεις των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, υπό τη μορφή φυλάκισης για πολιτικά φρονήματα, επιθέσεων και εκφοβισμού δικηγόρων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, περιλαμβανομένου του κινήματος weiquan, ανυπαρξίας ανεξάρτητου δικαστικού σώματος, καταναγκαστικής εργασίας, καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκείας και των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, αυθαίρετων κρατήσεων, του συστήματος στρατοπέδων Laogai και εικαζόμενης αφαίρεσης οργάνων· παραμένει εξίσου ανήσυχο για την εγγραφή δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Δαλάι Λάμα και των συνεργατών του και των πιστών του κινήματος Falun Gong σε μαύρες λίστες·

  73.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν καταχωρισμένες στη Λευκορωσία, καθώς και για το ότι οι αρχές επιδιώκουν συνεχώς να εκφοβίζουν και να ελέγχουν αυτές τις ομάδες, ενώ αρνούνται συνεχώς αιτήσεις άλλων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για νομική καταχώριση· επικροτεί την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το Μάιο του 2007 να απορρίψει το αίτημα της Λευκορωσίας για έδρα στο ΣΑΔ, επισημαίνοντας τις χαμηλές επιδόσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· απευθύνει και πάλι έκκληση στις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν να καταφεύγουν σε εκφοβισμό, παρενόχληση, στοχευμένες συλλήψεις και πολιτικά υποκινούμενες διώξεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία·

  74.    ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι το 2007 οι ιρανικές αρχές ενέτειναν την παρενόχληση σε βάρος ανεξάρτητων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση και την καταγγελία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ιρανική κυβέρνηση διέκοψε τη δράση ΜΚΟ που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και εντείνουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αυτών που παρέχουν νομική και κοινωνική βοήθεια σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας·

  75.    υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά ότι είναι σημαντικό να διατίθεται το εγχειρίδιο για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δρουν στην εκάστοτε περιοχή· ενθαρρύνει την COHOM να διαθέτει μεταφράσεις των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις κοινοτικές γλώσσες που αποτελούν κοινή γλώσσα σε τρίτες χώρες, καθώς και σε βασικές γλώσσες, εκτός των κοινοτικών, σε περιφερειακά γραφεία και πρεσβείες/αντιπροσωπείες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, διατίθενται μεταφράσεις σε γλώσσες όπως τα ρωσικά, τα αραβικά, τα κινεζικά και τα περσικά, αλλά υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατεθούν περισσότερες μεταφράσεις σε τοπικό επίπεδο· προτρέπει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απλουστεύσουν την έκδοση θεωρήσεων για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι προσκαλούνται σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιχειρούν να διαφύγουν στο εξωτερικό λόγω επιδείνωσης των συνθηκών ασφαλείας·

  Κατευθυντήριες γραμμές για τους διαλόγους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρισμένες διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες

  76.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών για τους διαλόγους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διαμορφώσουν σαφείς δείκτες για τον αντίκτυπο κάθε διαλόγου και κριτήρια για την έναρξη, την αναστολή και την επανάληψη των διαλόγων·

  77.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρυνθούν ώστε να περιλαμβάνουν την κατάσταση σε τρίτες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία τους·

  78.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εξετάζονται τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο προκειμένου να δίδεται μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στις ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη ή οι τρίτες χώρες να απομονώνουν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον πολιτικό διάλογο· θεωρεί ότι αυτός ο διάλογος πρέπει, συνεπώς, να μη χρησιμοποιείται ποτέ με σκοπό τον περιορισμό του θέματος σε συζητήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων, με αποτέλεσμα να του προσδίδεται δευτερεύων χαρακτήρας σε σχέση με άλλα πολιτικά θέματα· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

  -  να δημοσιεύουν τους στόχους που ορίζονται για κάθε διάλογο και να παρακολουθούν την εφαρμογή τους·

  -  να ζητούν τη διενέργεια αξιολόγησης για κάθε διάλογο, σε ετήσια βάση κατά προτίμηση και τουλάχιστον ανά διετία·

  -  να διασφαλίζουν ότι κάθε συνάντηση στο πλαίσιο του διαλόγου συνοδεύεται, εκτός από μια συνιστώσα τεχνικών συζητήσεων μεταξύ αξιωματούχων, και από μια πολιτική συνιστώσα στην οποία θα μετέχουν οι υπεύθυνοι σε υπουργικό επίπεδο·

  79.    υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά στο πλαίσιο αυτό τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη λειτουργία των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι τον Ιανουάριο του 2008 ξεκίνησε διάλογος μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή των συστάσεων του συγκεκριμένου ψηφίσματος όσον αφορά γενικά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε διαλόγους· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την υποχρέωση του Συμβουλίου να συμβουλεύεται το Κοινοβούλιο και να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

  80.    τονίζει την ανάγκη δραστικής εντατικοποίησης του διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανησυχεί για το γεγονός ότι η Κίνα απάντησε μόνο στα δύο τρίτα των σημείων που έθιξε η ΕΕ για μεμονωμένες ανησυχητικές περιπτώσεις στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου· εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και υπογραμμίζει ότι, παρά τις υποσχέσεις που έδωσε το καθεστώς ενόψει των επικείμενων Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, η επιτόπια κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει βελτιωθεί· σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, επικροτεί το γεγονός ότι η Κίνα εργάζεται για την εφαρμογή των συστάσεων ειδικού εισηγητή για τα βασανιστήρια και πρόσφατα έδωσε εντολή στα δικαστήρια να μην βασίζονται σε ομολογίες· σημειώνει ότι, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κινεζικής κυβέρνησης ότι προτίθεται να κυρώσει το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η κύρωση εξακολουθεί να εκκρεμεί· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2007 στο Πεκίνο, παρότι είχε αρχικά ανακοινωθεί η πρόθεση να εκδοθεί μια τέτοια δήλωση· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει λεπτομερέστερα το Κοινοβούλιο μετά τις συζητήσεις, περιλαμβανομένης της παροχής λεπτομερούς καταλόγου των διαβημάτων που πραγματοποίησαν για επιμέρους υποθέσεις το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ανησυχίες αυτές ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, οι οποίοι αποτελούν σημαντική ιστορική ευκαιρία για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα· επ’ αυτού, εξακολουθεί να ανησυχεί για την κινεζική νομοθεσία, περιλαμβανομένου του συστήματος που διέπει τα κρατικά μυστικά, το οποίο δεν παρέχει την απαραίτητη διαφάνεια για την ανάπτυξη της χρηστής διακυβέρνησης και ενός συστήματος στο οποίο θα επικρατούν οι αρχές του κράτους δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς που τίθενται στην ελευθερία των κινεζικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο, τα ιστολόγια και ως προς την πρόσβαση του κινεζικού και διεθνούς Τύπου σε πληροφορίες· παραμένει εξίσου ανήσυχο για την εγγραφή δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Δαλάι Λάμα, οι συνεργάτες του και οι πιστοί του κινήματος Falun Gong, σε μαύρες λίστες· ζητεί, εν προκειμένω, την άμεση απελευθέρωση του διαπρεπούς ακτιβιστή για ζητήματα που σχετίζονται με το AIDS Hu Jia· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί, ακόμη και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η προσεκτική παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αλλαγών στη νομοθεσία για το θέμα αυτό· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα εξαρτώνται από τις μεταρρυθμίσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί σε αυτό το πλαίσιο από το Συμβούλιο να προβεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτού οριστικοποιηθεί η όποια νέα συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θίξουν τα ζητήματα της Αυτόνομης Περιφέρειας της Εσωτερικής Μογγολίας, του Ανατολικού Τουρκεστάν και της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ, να υποστηρίξουν ενεργά την ενίσχυση του διαφανούς διαλόγου μεταξύ της κινεζικής κυβέρνησης και απεσταλμένων της εξόριστης κυβέρνησης του Θιβέτ και να εντάξουν την πτυχή των συνεπειών των κινεζικών πολιτικών στην Αφρική σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εξακολουθεί να εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μελών της εθνότητας των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Ουιγουρικού Ξινγιάνγκ·

  81.    συνεχίζει να ανησυχεί για το γεγονός ότι ο διάλογος με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει διακοπεί από το 2004 λόγω της απουσίας οποιασδήποτε θετικής προόδου για τη βελτίωση της κατάστασης αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και της έλλειψης συνεργασίας από πλευράς Ιράν· καλεί τις ιρανικές αρχές να επαναλάβουν το διάλογο με στόχο να παράσχουν στήριξη σε όλους τους συμμετέχοντες που είναι προσηλωμένοι στη δημοκρατία και να ενισχύσουν –με ειρηνικά και μη βίαια μέσα– τις υφιστάμενες διαδικασίες που μπορούν να προωθήσουν δημοκρατικές, θεσμικές και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων και να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή όλων των ιρανών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, ενισχύοντας το ρόλο που διαδραματίζουν στον ευρύτερο πολιτικό διάλογο· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η κατάσταση όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ειδικότερα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, εξακολούθησε να επιδεινώνεται το 2007· καταδικάζει τη νέα εκστρατεία υπέρ της δημόσιας ηθικής στην οποία επιδίδονται οι ιρανικές αρχές από τις αρχές Απριλίου του 2007, στο πλαίσιο της οποίας χιλιάδες άνδρες και γυναίκες συνελήφθησαν με την αιτιολογία της "καταπολέμησης ανήθικων συμπεριφορών"· καταδικάζει την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής από το ιρανικό καθεστώς·

  82.    εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αποτελεσμάτων από τις διαβουλεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία· ενθαρρύνει τις προσπάθειες που κατέβαλαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή προκειμένου οι διαβουλεύσεις να διεξάγονται εναλλάξ στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μετέχουν στις διαβουλεύσεις και άλλα ρωσικά υπουργεία εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών και να μετέχει επίσης η ρωσική αντιπροσωπεία στις συνεδριάσεις ρωσικών και ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών οργάνων ή ΜΚΟ που διοργανώνονται παράλληλα με τις διαβουλεύσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να επιτύχει αλλαγές πολιτικής στη Ρωσία, ιδιαίτερα όσον αφορά ευαίσθητα θέματα, όπως η κατάσταση στην Τσετσενία και σε άλλες Δημοκρατίες του Καυκάσου, η ατιμωρησία και η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, η μεταχείριση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του Mikhail Khodorkovsky, η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία της έκφρασης, η μεταχείριση των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ένοπλες δυνάμεις, οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και άλλα θέματα· φρονεί ότι η μακρά συζήτηση του θέματος της Τσετσενίας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει τις ανησυχητικές καταστάσεις στην Ινγκουσετία και το Νταγκεστάν· καλεί τις ρωσικές αρχές να προστατέψουν τις εθνικές μειονότητες στη Δημοκρατία του Mari-El και να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σύμφωνα με το Σύνταγμα του Mari-El και τα ευρωπαϊκά πρότυπα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη συνεχιζόμενη δίωξη δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών κρατουμένων και ΜΚΟ, με πρόσφατο παράδειγμα την παρενόχληση της Novaya Gazeta και του Ιδρύματος Nizhny Novgorod για την προώθηση της ανεκτικότητας· ανησυχεί για το γεγονός ότι το 2007, μετά την έναρξη της ισχύος της το 2006, η νέα ρωσική νομοθεσία για τις ΜΚΟ αποδείχτηκε ότι επιτρέπει την αυθαίρετη και επιλεκτική εφαρμογή της και ότι χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση, τον περιορισμό και την τιμωρία δραστηριοτήτων νόμιμων ΜΚΟ, επιτείνοντας, με αυτό τον τρόπο, την αυξανόμενη ανασφάλεια και τον ευάλωτο χαρακτήρα των ΜΚΟ· εκφράζει περαιτέρω ανησυχίες, σύμφωνα με την έκθεση του Δεκεμβρίου 2007 της Διεθνούς Αμνηστίας, για το γεγονός ότι το γραφείο του εισαγγελέα συνεχίζει να μη σέβεται το δικαίωμα του Mikhail Khodorkovsky και του συνεργάτη του Platon Lebedev για δίκαιη δίκη, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση να χορηγηθεί σωτήρια ιατρική θεραπεία στον Vasily Alexanyan, πρώην αντιπρόεδρο της Yukos, παρά τις επανειλημμένες σχετικές εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης· προτρέπει τη Ρωσία να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία της ελευθερίας έκφρασης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνεργασία της Ρωσίας με τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η κύρωση όλων των συναφών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως η κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 14 στην ΕΣΔΑ, που τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της σύμβασης· αποδοκιμάζει την απροθυμία της Ρωσίας να προσκαλέσει εγκαίρως επαρκή αριθμό διεθνών εκλογικών παρατηρητών, προκειμένου να διευκολύνει την ορθή εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΑΣΕ, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατο στο γραφείο δημοκρατικών θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ να αναλάβει την προγραμματισμένη αποστολή παρακολούθησης των εκλογών σύμφωνα με την εντολή του και να είναι, ως εκ τούτου, υποχρεωμένο να εκφράσει αμφιβολίες για τη δημοκρατικότητα των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2007 και των προεδρικών εκλογών του 2008· προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θίξουν τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων επιμέρους υποθέσεων, στις ρωσικές αρχές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία· προτρέπει την Επιτροπή να καθορίσει σαφέστερες υποχρεώσεις και να διαμορφώσει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς παρακολούθησης, πέραν της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  83.    προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συστήσουν υποεπιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλες τις γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να μετέχουν οι βουλευτές στην προετοιμασία των συνεδριάσεων των εν λόγω υποεπιτροπών και να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους· είναι της άποψης ότι, ενώ οι πρώτοι γύροι συνεδριάσεων, όπως στην περίπτωση της Τυνησίας, μπορούν να εστιάζονται στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της υποεπιτροπής και στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων, οι εν λόγω υποεπιτροπές, ιδίως τώρα με το Μαρόκο, πρέπει να προχωρήσουν σε ένα στάδιο με βασικό προσανατολισμό την επίτευξη αποτελεσμάτων, μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και δεικτών προόδου και με δυνατότητα ανάδειξης μεμονωμένων περιπτώσεων· τονίζει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζονται σε αυτές τις υποεπιτροπές και υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν αυτά τα ζητήματα στον πολιτικό διάλογο έως το ανώτατο επίπεδο, έτσι ώστε να αυξηθεί η συνοχή των πολιτικών της ΕΕ σε αυτό τον τομέα και να μειωθούν οι αντιφάσεις στις δηλώσεις και των δύο πλευρών προς τον Τύπο σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί τη δήλωση του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2007 σύμφωνα με την οποία οι συζητήσεις σχετικά για μια μελλοντική συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης θα περιστραφούν συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία και την πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  84.    υπενθυμίζει την επιδεινούμενη κατάσταση στη Συρία, όπου οι αρχές του καθεστώτος αρνούνται να αναγνωρίσουν νομικό καθεστώς σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρενοχλούνται από τις υπηρεσίες ασφάλειας και τα μέλη τους φυλακίζονται ελλείψει νομικού καθεστώτος· καταδικάζει τις συλλήψεις διαφωνούντων και μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και απευθύνει έκκληση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να ζητήσουν από την κυβέρνηση της Συρίας να απελευθερώσει τους δημοσιογράφους, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ανεξάρτητους δικηγόρους που κρατούνται και να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

  85.    καταδικάζει τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές της Λευκορωσίας κατά της αντιπολίτευσης· σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα αποκτούν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τη μορφή συστηματικών προσπαθειών ταπείνωσης και κακομεταχείρισης των μελών της αντιπολίτευσης· ως παράδειγμα, αναφέρει την πρόσφατη σύλληψη του βραβευθέντα με το Βραβείο Ζαχάρωφ Alexander Milinkiewicz· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε να βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία·

  86.    εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμορφωθούν με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· επαναβεβαιώνει το περιεχόμενο του ψηφίσματός του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας[25]·

  87.    αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου να διοργανώσουν έναν δεύτερο γύρο διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ουζμπεκιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα το Μάιο του 2008 και επαινεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να διοργανώσει σεμινάριο για την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την έκφραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στο περιθώριο του διαλόγου, ενδεχομένως στην Τασκένδη· επισημαίνει για μία ακόμη φορά ότι η διεξαγωγή διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη σφαγή του 2005 στο Αντιτζάν δεν συνιστούν επαρκή πρόοδο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λόγος άρσης των κυρώσεων· σημειώνει ότι η μη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τη σφαγή στο Αντιτζάν και η έλλειψη βελτίωσης όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν –αυτοί ήταν οι όροι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση των κυρώσεων– οδήγησαν εύλογα στην παράταση των κυρώσεων κατά του Ουζμπεκιστάν· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 15ης - 16ης Οκτωβρίου 2007 τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι, οι οποίοι πρέπει να έχουν εκπληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών, προκειμένου να εξακολουθήσει να ισχύει η αναστολή του περιορισμού των θεωρήσεων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διενεργήσουν σοβαρή αξιολόγηση του αντίκτυπου της απόφασης να ανασταλούν για έξι μήνες ορισμένοι από τους περιορισμούς στη χορήγηση θεωρήσεων που αποτελούν τμήμα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ουζμπεκιστάν, και να επανεκτιμήσουν τη συνολική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καταδικάζει το γεγονός ότι το Ουζμπεκιστάν απέτυχε μέχρι στιγμής να σημειώσει την παραμικρή πρόοδο σε οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα· συγχαίρει την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΕΚ για το έργο που επιτελεί παρακολουθώντας στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά εξάμηνο και παρέχοντας στο Συμβούλιο τακτικές κοινοβουλευτικές αξιολογήσεις και συστάσεις όσον αφορά την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ στον τομέα αυτό· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 23 Δεκεμβρίου 2007 στο Ουζμπεκιστάν, οι οποίες, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΑΣΕ για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα "πραγματοποιήθηκαν σε απολύτως ελεγχόμενο πολιτικό περιβάλλον, χωρίς περιθώρια άσκησης πραγματικής αντιπολίτευσης, και ... γενικώς δεν ανταποκρίνονταν σε πολλές από τις δεσμεύσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη όσον αφορά τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών"· καταδικάζει τις δολοφονίες του Mark Weil, ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του ανεξάρτητου θεάτρου Ilkhom, στην Τασκένδη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2007, καθώς και του δημοσιογράφου και επικριτή του καθεστώτος του Ουζμπεκιστάν Alisher Saipov, στην πόλη Osh της Κιργιζίας, στις 24 Οκτωβρίου 2007· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων[26]·

  88.    υποστηρίζει την προθυμία του Συμβουλίου να θεσπίσει διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με καθεμία από τις υπόλοιπες χώρες κράτη της Κεντρικής Ασίας· ζητεί οι διάλογοι να είναι προσανατολισμένοι σε αποτελέσματα και να συνάδουν πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διαλόγους με τρίτες χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί η καθιέρωση των διαλόγων να συνοδεύεται από τη διάθεση επαρκών πόρων στις γραμματείες του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  89.    σημειώνει τη σημασία που έχουν οι δεσμεύσεις τόσο της Τουρκίας όσο και της ΕΕ για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της Τουρκίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  90.    ευελπιστεί ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο θα εντοπιστούν και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη το ταχύτερο· σημειώνει την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια του 2007, περιλαμβανομένων ειδικότερα των απειλών κατά της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας αυτά υπόψη, καταδικάζει την εκστρατεία δυσφήμισης κατά του Ιφτιχάρ Μοχάμεντ Σόντρι, πρώην προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου του Πακιστάν, καθώς και το γεγονός ότι καθαιρέθηκε από το αξίωμά του και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν το κίνημα για τη δημοκρατία που ξεκίνησε από το δικαστικό σώμα και τους νομικούς, ειδικότερα απευθύνοντας προσκλήσεις σε ορισμένους από τους εκπροσώπους τους, περιλαμβανομένου του κ. Σόντρι· σημειώνει την έγκριση νέου εγγράφου στρατηγικής ανά χώρα για το Πακιστάν και χαιρετίζει την ενσωμάτωση στο σύνολο του εν λόγω εγγράφου των πτυχών της πρόληψης των συγκρούσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η πρώτη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Κοινότητας-Πακιστάν πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, στις 24 Μαΐου 2007, και τονίζει την ανάγκη να βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης όλων των συνεδριάσεων που θα ακολουθήσουν·

  Ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλες επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές

  91.    υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των μορφών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να ενταθούν, τόσο στο επίπεδο των πολιτών όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να αναδειχθεί το γεγονός ότι οι ακρωτηριασμοί αυτού του είδους αποτελούν ταυτόχρονα ζήτημα διάκρισης λόγω φύλου και παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος της σωματικής ακεραιότητας·

  92.    επιμένει ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ρητώς στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέμηση και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, περιλαμβανομένων, πρωτίστως, των αμβλώσεων ανάλογα με το φύλο του εμβρύου, όλων των επιβλαβών παραδοσιακών ή εθιμικών πρακτικών, π.χ. του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών και του πρόωρου ή καταναγκαστικού γάμου, της κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων, της ενδοοικογενειακής βίας και της γυναικοκτονίας, της εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης, και ότι πρέπει να απορρίπτεται οποιαδήποτε επίκληση κάθε είδους εθίμων, παραδόσεων ή θρησκευτικών λόγων εκ μέρους των κρατών με σκοπό να αποφύγουν την υποχρέωσή τους να εξαλείψουν αυτές τις βιαιότητες·

  93.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη ρήτρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου ώστε να καταστήσουν τον αγώνα κατά των ακρωτηριασμών γυναικείων γεννητικών οργάνων προτεραιότητα δράσης στο πλαίσιο των σχέσεων με τις κράτη μη μέλη, ιδιαίτερα με τα κράτη που έχουν προνομιακή σχέση με την ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού (πλέον βάσει των ευρωπαϊκών συμφωνιών εταιρικής σχέσης), και να ασκήσουν πιέσεις στις χώρες αυτές για την υιοθέτηση των νομοθετικών, διοικητικών, δικαστικών και προληπτικών μέτρων που είναι απαραίτητα για να τεθεί τέρμα στις πρακτικές αυτές·

  94.    υπενθυμίζει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τονίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· πιστεύει ότι τα προγράμματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, η προαγωγή της ισότητας των φύλων, η ενίσχυση των γυναικών και των δικαιωμάτων του παιδιού πρέπει να προβάλλονται στην κοινοτική πολιτική για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όπου είναι διάχυτη η σεξιστική βία και όπου κινδυνεύουν με μόλυνση από HIV/ΑΙDS γυναίκες και παιδιά ή δεν τους επιτρέπεται η ενημέρωση, η πρόληψη ή/και η θεραπεία· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη θεματική των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και της αξιοπρεπούς εργασίας στην αναπτυξιακή της πολιτική, ιδίως σε προγράμματα βοήθειας που συνδέονται με το εμπόριο·

  95.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ειδικότερα την κύρωση και εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης του πρωτοκόλλου της Αφρικανικής Ένωσης για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική·

  96.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και να διασφαλίσουν τη διάθεση πόρων για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξάλειψη όλων των μορφών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

  Συνολικός έλεγχος των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, περιλαμβανομένων των επιδόσεων των δύο Προεδριών

  97.    εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας από τη στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας και στηρίζει την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων της, ήτοι σε ένα ανοικτό και ειλικρινή "τριμερή διάλογο" μεταξύ του στρατιωτικού καθεστώτος, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης (συγκεκριμένα, της Εθνικής Λίγκας για τη Δημοκρατία, που κέρδισε τις εκλογές το 1990) και των εθνοτικών μειονοτήτων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εθνική συμφιλίωση, η οποία είναι αναγκαία για τη μετάβαση της Βιρμανίας στη δημοκρατία και την ανάδειξη μιας νόμιμης, δημοκρατικής πολιτικής κυβέρνησης που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού της και θα αποκαταστήσει ομαλές σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα· επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, το Νοέμβριο 2007, κοινής θέσης με την οποία ανανεώνονται τα υφιστάμενα και θεσπίζονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την εξαίρεση από τα μέτρα αυτά καίριων τομέων όπως η ενέργεια και οι χρηματοδοτικές και τραπεζικές κυρώσεις κατά του στρατιωτικού καθεστώτος· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η υιοθέτηση περιοριστικών μέτρων πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από την ισχυρή υποστήριξη προς την κοινωνία των πολιτών, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση της Βιρμανίας· καταδικάζει τη βάναυση αντίδραση των βιρμανικών αρχών στις διαδηλώσεις των βουδιστών μοναχών και όλων των υπόλοιπων ειρηνικών διαδηλωτών· αποδοκιμάζει τις συνεχείς συλλήψεις και τη φυλάκιση υπερασπιστών της δημοκρατίας και δημοσιογράφων και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει να επισημαίνει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία ως πρώτη προτεραιότητα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και να ασκεί πιέσεις για μια δεύτερη επίσκεψη στη χώρα του κ. Tomas Ojea Quintana, ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία, για την περαιτέρω αξιολόγηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει το διορισμό του Piero Fassino ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιρμανία, και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργά το βιρμανικό κίνημα υπέρ της δημοκρατίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)· καταδικάζει τη δολοφονία, στις 14 Φεβρουαρίου 2008, του Padoh Mahn Sha, γενικού γραμματέα της Εθνικής Ένωσης των Karen (KNU), ο οποίος δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Ταϊλάνδη· ζητεί να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας και να εκφράσει η ΕΕ τον αποτροπιασμό της προς το στρατιωτικό καθεστώς, καθώς και να απευθύνει έκκληση για καλύτερη προστασία των εξόριστων δημοκρατικών ηγετών από τη Βιρμανία που ζουν στην Ταϊλάνδη· εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός ότι οι βιρμανοί πρόσφυγες στη Μαλαισία είναι εξαιρετικά ευάλωτοι και κινδυνεύουν να συλληφθούν, να τεθούν υπό κράτηση, να υποστούν ραβδισμό και να απελαθούν από τις αρχές της Μαλαισίας· προτρέπει το Συμβούλιο να ζητήσει από τις αρχές της Μαλαισίας να σταματήσουν τη βάναυση μεταχείριση των προσφύγων, να ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) να καταχωρίσει όλους τους πρόσφυγες προκειμένου να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη προστασία και να προτρέψει περισσότερες χώρες να συμφωνήσουν να δεχτούν βιρμανούς πρόσφυγες από τη Μαλαισία για επανεγκατάσταση·

  98.    καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να εστιάσει τις προσπάθειές της στις χώρες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· ειδικότερα, ενθαρρύνει το Συμβούλιο να εφαρμόσει πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διαθέσει πρόσθετους πόρους για προγράμματα στο πλαίσιο της EIDHR, ιδίως για την προώθηση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία, τη Βιρμανία, την Κούβα, την Ερυθραία, το Λάος, τη Βόρεια Κορέα, το Ουζμπεκιστάν, το Βιετνάμ και τη Ζιμπάμπουε· θεωρεί ότι η κατάρτιση και η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων δεν πρέπει να εξαρτάται από τη συναίνεση ή τη συνεργασία των καθεστώτων τέτοιων χωρών·

  99.    χαιρετίζει τη διοργάνωση της πρώτης ημέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της εμπορίας ανθρώπων στις 18 Οκτωβρίου 2007, με στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων και την υπογράμμιση της μακράς δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψή της·

  100.  χαιρετίζει το Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη συμμετοχή ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διοργανώθηκε από την πορτογαλική Προεδρία και την Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα το Δεκέμβριο του 2007, με θέμα τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα· στηρίζει τις συστάσεις του Φόρουμ, το οποίο επαναβεβαίωσε την οικουμενικότητα και το αναπαλλοτρίωτο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πέτυχε τη σύνδεση των εξωτερικών και των εσωτερικών πτυχών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν την τρέχουσα αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία που διεξάγει η ΓΔ Εμπορίου της Επιτροπής με επαρκή αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

  101.  χαιρετίζει την τέταρτη συνεδρίαση του Δικτύου Σημείων Επαφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα που ευθύνονται για γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, στις 7 και 8 Μαΐου 2007· λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίασης, η οποία ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στη Ρουάντα και στις έρευνες ευρωπαϊκών κρατών για υπόπτους από τη Ρουάντα· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν κατέστη δυνατή η διοργάνωση μιας πέμπτης συνεδρίασης του Δικτύου υπό την πορτογαλική Προεδρία· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δέσμευση να διοργανώνει μια τέτοια συνεδρίαση στο πλαίσιο κάθε Προεδρίας·

  102.  καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να ασχοληθεί με το θέμα της αδράνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νταρφούρ· χαιρετίζει την υβριδική επιχείρηση της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών (UNAMID), η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στις 31 Ιουλίου 2007 με το ψήφισμα αριθ. 1769 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως ένα μικρό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση· σημειώνει ότι η UNAMID αντικατέστησε την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (AMIS) στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και η ισχύς της αρχικής της εντολής εκπνέει στις 31 Ιουλίου 2008· αναμένει ότι η δύναμη της AMIS, η οποία αριθμούσε 7.000 μέλη και ήταν μέχρι στιγμής υπεύθυνη για τη διατήρηση της ειρήνης, θα ενσωματωθεί σε αυτή τη νέα δύναμη και ότι θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ικανότητας της UNAMID να ανταποκριθεί στην εντολή της, περιλαμβανομένης περιοδικής επανεκτίμησης του αριθμού των ειρηνευτών που δρουν στην περιοχή· επιμένει, ωστόσο, ότι τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί από το ΔΚΔ σχετικά με το Νταρφούρ πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο σημειώνει ότι η ανεπάρκεια των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στο Νταρφούρ ήταν μία από τις αιτίες στις οποίες οφείλεται η επιδείνωση της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στο Τσαντ· ζητεί την άμεση λήψη μέτρων για την παροχή μεγαλύτερης βοήθειας στην εν λόγω χώρα·

  103.  εκφράζει την ανησυχία του για την επίθεση ανταρτών στη N'Djamena στο Τσαντ, στις αρχές Φεβρουαρίου του 2008· υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής της ΕΕ στις αυξανόμενες διπλωματικές πιέσεις για κατάπαυση του πυρός στο Τσαντ, προκειμένου να προστατευτεί ο πολιορκούμενος άμαχος πληθυσμός και στην υποστήριξη συζητήσεων με στόχο την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση στην εν λόγω χώρα· καταδικάζει την καταστολή των δραστηριοτήτων πολιτικών αντιπάλων στην πρωτεύουσα N'Djamena από την κυβέρνηση του Τσαντ, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του Φεβρουαρίου· προτρέπει το Συμβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ελευθερία των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης στο Τσαντ· υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κρίσης που αφορά τους πρόσφυγες και τα άτομα που έχουν εκτοπισθεί εντός του Τσαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου περισσότεροι από 400.000 πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισθέντες φιλοξενούνται σε 12 καταυλισμούς κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του Τσαντ· επικροτεί την ίδρυση της ειρηνευτικής αποστολής EUFOR TCHAD/RCA και τη ζωτικής σημασίας αποστολή της για την προστασία των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων και του προσωπικού ανθρωπιστικών αποστολών σε αυτή την περιοχή που διέρχεται κρίση·

  104.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει προσπάθειες στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη ενιαίου κώδικα συμπεριφοράς για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού που εμπλέκονται σε ειρηνευτικές αποστολές· σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης της επιχειρησιακής ομάδας περιλαμβάνει την απαίτηση να ενσωματωθεί μια δέσμη έξι βασικών αρχών σε όλους τους κώδικες συμπεριφοράς της μόνιμης διυπηρεσιακής επιτροπής, περιλαμβανομένης της αρχής σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται κάθε σεξουαλική δραστηριότητα με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως των ορίων νόμιμης ηλικίας ή ηλικίας συναίνεσης που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς ισχύει τώρα για όλο το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιείται σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές· χαιρετίζει τη δημιουργία μονάδων ατομικής συμπεριφοράς στους κόλπους των αποστολών των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αϊτή για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την αρωγή των θυμάτων· αναμένει την πλήρη εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς σε όλες τις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένης, όπου κρίνεται αναγκαίο, της επιβολής ποινικών κυρώσεων κατά των μελών του προσωπικού που αποδεικνύεται ότι βίασαν ή εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά παιδιά·

  105.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά καταλόγους χωρών εστίασης στις οποίες καταβάλλονται περαιτέρω συντονισμένες προσπάθειες για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, τη θανατική ποινή (οι λεγόμενες χώρες σε σημείο καμπής) και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι μια παρόμοια πρακτική προβλέπεται επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής εφαρμογής των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευρύνουν την εφαρμογή αυτής της ορθής πρακτικής, η οποία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, να αντιδρά με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω διαβημάτων, δηλώσεων και άλλων μορφών δράσης, στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βασανιστήρια· ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώκουν την συμμετοχή των ειδικών μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις και τα κατεπείγοντα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον καθορισμό των χωρών εστίασης·

  106.  επαναλαμβάνει το αίτημά του όλες οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία με τρίτες χώρες, τα μέσα, τα έγγραφα και οι εκθέσεις, περιλαμβανομένων των ετήσιων εκθέσεων, να θίγουν ρητώς θέματα διακρίσεων, όπως τα ζητήματα που αφορούν τις εθνοτικές, εθνικές και γλωσσικές μειονότητες, τις θρησκευτικές ελευθερίες, περιλαμβανομένων της μη ανεκτικότητας προς μειονοτικές θρησκείες, διακρίσεων λόγω κοινωνικής τάξης, την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών, τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, τα άτομα με αναπηρίες, περιλαμβανομένων των διανοητικών αναπηριών, καθώς και τα άτομα κάθε γενετήσιου προσανατολισμού, με πλήρη συμμετοχή των οργανώσεών τους, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις τρίτες χώρες, όπου αυτό είναι σκόπιμο·

  Τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής

  Το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)

  107.  εκφράζει ανησυχίες για την προφανή νοθεία στις προεδρικές εκλογές της Κένυας, το Δεκέμβριο 2007, και τη βία που ξέσπασε στη συνέχεια στη χώρα και ζητεί τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και των ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών·

  108.  επικροτεί την έγκριση του EIDHR ως χρηματοδοτικού μέσου για εξωτερική βοήθεια που προωθεί ειδικά τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία, καθώς και το γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα έγγραφα προγραμματισμού του 2007 και του 2008·

  109.  ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους δαπανώνται οι πόροι και επιλέγονται και αξιολογούνται τα προγράμματα στο πλαίσιο εφαρμογής του EIDHR· ζητεί τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο όλων των επιλεγμένων προγραμμάτων, όπου αυτό συνάδει με την προστασία των δικαιούχων·

  110.  επικροτεί την έναρξη, στο πλαίσιο του EIDHR, ενός νέου προγράμματος το οποίο καθιστά δυνατή την ανάληψη επείγουσας δράσης για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αυτό το νέο πρόγραμμα γρήγορα και αποτελεσματικά·

  111.  προτείνει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του EIDHR από το 2009 με σκοπό, συγκεκριμένα, να καταστεί διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση και για προγράμματα σε "δύσκολες" χώρες και για προγράμματα που τα διαχειρίζονται απευθείας οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε όλες οι χώρες στις οποίες εφαρμόζονται τέτοιου είδους προγράμματα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους κοινοτικούς πόρους·

  112.  καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει τον αριθμό του προσωπικού που διατίθεται για την εφαρμογή του EIDHR τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στις αντιπροσωπείες, να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του νέου αυτού μέσου, ώστε να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι και εμπειρογνωμοσύνη λαμβανομένων υπόψη της ιδιαίτερα ευαίσθητης φύσης των προγραμμάτων που υποστηρίζει, της ανάγκης να προστατευτούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που υλοποιούν αυτά τα προγράμματα και της σημασία του πολιτικού στόχου που αντιπροσωπεύει·

  113.  ζητεί να παρασχεθεί ειδική κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, έως το υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ιδιαίτερα ενόψει των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και της επείγουσας ανάγκης να υποστηριχτούν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επίσης την παροχή κατάρτισης ανά διετία στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών προκειμένου να συμπεριληφθεί μια ενότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπό το πρίσμα των νέων καθηκόντων των αντιπροσωπειών στο συγκεκριμένο τομέα·

  114.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει συνοχή μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και των έργων και προγραμμάτων που υποστηρίζει, ιδίως στο πλαίσιο του διμερούς προγραμματισμού με τρίτες χώρες· ζητεί επιπλέον τη διασφάλιση συνοχής μεταξύ των προγραμμάτων και των θεματικών μέσων και την ενίσχυση αυτών των μέσων, καθώς αποτελούν το μόνο τρόπο με τον οποίο η Ένωση μπορεί να υλοποιεί προγράμματα σε τρίτες χώρες χωρίς την υποστήριξη των αρχών των εν λόγω χωρών·

  115.  σημειώνει ότι οι πόροι του EIDHR που διατέθηκαν για αποστολές παρατήρησης εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007 ανήλθαν στο 23% του συνόλου των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν από το EIDHR (30,1 εκατ. ευρώ) και ότι πραγματοποιήθηκαν 11 τέτοιες αποστολές·

  116.  σημειώνει ότι μεγάλο ποσοστό (περίπου 50%) της συνολικής χρηματοδότησης του EIDHR για προγράμματα η ανάθεση των οποίων έγινε το 2007 αφιερώθηκε σε μεγάλα θεματικά προγράμματα και μόνο ένα μικρό ποσοστό (24%) σε προγράμματα στήριξης ανά χώρα (αντίστοιχα με τα προγράμματα μικρής κλίμακας)· σημειώνει επίσης ότι μικρό μόνο μέρος των πόρων διατέθηκε για την Ασία και συνιστά την επανεξέταση της γεωγραφικής ισορροπίας·

  117.  σημειώνει ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών η χρηματοδότηση των οποίων γίνεται μέσω τακτικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη, όπως στην περίπτωση του ΔΠΔ, καθόσον η χρηματοδότηση που χορηγείται σε τέτοιους οργανισμούς ισοδυναμεί με επιδότηση των συμβαλλομένων κρατών, τα οποία έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν συγκεκριμένα ποσά σε αυτούς τους οργανισμούς, και θέτει σε κίνδυνο άλλα προγράμματα και οργανισμούς που εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση του EIDHR, όπως προγράμματα ΜΚΟ, καθώς και το πρόγραμμα για την κληρονομιά και την προσπάθεια προώθησης του έργου του Ειδικού Δικαστηρίου της Σιέρα Λεόνε·

  Εκλογική βοήθεια και εκλογική παρατήρηση

  118.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η ΕΕ χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τις αποστολές εκλογικής βοήθειας και εκλογικής παρατήρησης για την προώθηση της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες και ότι η ποιότητα και η ανεξαρτησία αυτών των αποστολών αναγνωρίζεται ευρέως·

  119.  απευθύνει έκκληση για αυξημένη εγρήγορση όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των χωρών όπου θα παρασχεθεί εκλογική βοήθεια / θα γίνει εκλογική παρατήρηση, καθώς και όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη μεθοδολογία και τους κανόνες που έχουν οριστεί σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα σχετικά με τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της αποστολής·

  120.  θεωρεί ότι, σε αυτό το στάδιο, με βάση την προηγούμενη εμπειρία, η εκλογική βοήθεια και η εκλογική παρατήρηση πρέπει να ενσωματωθούν σε μια συνεχή διαδικασία στην οποία θα περιλαμβάνεται ένα προεκλογικό στάδιο στήριξης για την εδραίωση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίως ένα μετεκλογικό στάδιο για τη στήριξη και την αξιολόγηση της δημοκρατικής διαδικασίας με σκοπό την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών, του πολιτικού πλουραλισμού, της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών·

  121.  υπενθυμίζει ότι η ανάγκη για μετεκλογική πολιτική αναφέρεται στη νομική βάση του EIDHR·

  122.  ζητεί η εκλογική διαδικασία, περιλαμβανομένου του προεκλογικού και του μετεκλογικού σταδίου, να ενσωματωθεί στα διάφορα επίπεδα του πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες, με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ και την επιβεβαίωση του καίριου ρόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

  123.  υπενθυμίζει περαιτέρω στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι πρέπει να διαμορφωθούν στρατηγικές για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για κάθε χώρα, όπως έχουν ξεκινήσει να κάνουν ορισμένα κράτη μέλη, καθώς αυτές οι στρατηγικές αποτελούν καίρια μέσα για τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών που ακολουθούνται, περιλαμβανομένων των εκλογικών διαδικασιών·

  124.  καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να εκτιμήσει, πριν από την ενδιάμεση αξιολόγηση, την εφαρμογή των διαφόρων στοιχείων του EIDHR·

  Εφαρμογή ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις εξωτερικές συμφωνίες

  125.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία, απαραίτητο στοιχείο κάθε συμφωνίας συνεργασίας και εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται με συγκεκριμένο τρόπο, ελλείψει μηχανισμού που θα επέτρεπε την επιβολή της·

  126.  υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά σε αυτό το πλαίσιο τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο ως άνω ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει συγκεκριμένα την ανάγκη να συμπεριληφθεί αυτή η ρήτρα σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ, περιλαμβανομένων των τομεακών συμφωνιών·

  127.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκμεταλλευτούν το σημερινό πλαίσιο λήξης των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με αρκετές γειτονικές χώρες και τη Ρωσία, καθώς και διαπραγμάτευσης νέων συμφωνιών, προκειμένου να ενσωματώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εποικοδομητικό σχετικό διάλογο στις μελλοντικές συμφωνίες, με μηχανισμό παρακολούθησης, μεταξύ άλλων·

  128.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εφαρμόζονται οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει διαφανέστερης διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τους πολιτικούς και νομικούς μηχανισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις αιτημάτων αναστολής της διμερούς συνεργασίας λόγω επανειλημμένων ή/και συστηματικών καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· θεωρεί ότι στις ρήτρες αυτές πρέπει επίσης να περιγράφεται λεπτομερής μηχανισμός που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή μιας συμφωνίας συνεργασίας καθώς και "μηχανισμός προειδοποίησης"·

  129.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνήψε το 2007 νέες συμφωνίες στις οποίες να περιλαμβάνονται ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  130.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο ανέστειλαν τις εμπορικές προτιμήσεις της Λευκορωσίας τον Ιούνιο του 2007 βάσει του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ), λόγω της άρνησης της κυβέρνησης της Λευκορωσίας να εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) το 2004·

  131.  θεωρεί ότι η διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στις προσπάθειες της ΕΕ για ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνενώσουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τις προσπάθειές τους για ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, τη στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία και τις σχέσεις με την Τουρκία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, και επίσης, προς τον σκοπό αυτό, να αξιοποιήσουν πλήρως τα υφιστάμενα περιφερειακά πλαίσια συνεργασίας σε αυτές τις περιοχές· επαναλαμβάνει την ιδιαίτερη ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές ανεπίλυτων συγκρούσεων των εν λόγω χωρών, οι οποίες παρεμποδίζουν σημαντικά την εδραίωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στα σημερινά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

  Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές

  132.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη χορήγηση προνομίων του "Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων συν" σε χώρες όπου παρατηρούνται σοβαρές αδυναμίες ως προς την εφαρμογή των οκτώ συμβάσεων της ΔΟΕ σχετικά με τους βασικούς κανόνες εργασίας, λόγω παραβιάσεων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων ή χρησιμοποίησης εργατικού δυναμικού που αποτελείται από φυλακισμένους· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί κριτήρια για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες τα οφέλη από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων πρέπει να αναστέλλονται για λόγους που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  133.  υπενθυμίζει τη δήλωση για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε μέσω του ψηφίσματος αριθ. 41/128 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Δεκεμβρίου 1986, στο οποίο αναγνωρίζεται ότι το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και ότι τα κράτη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διαμόρφωση συνθηκών οι οποίες θα ευνοούν την υλοποίηση του δικαιώματος στην ανάπτυξη και πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την κατάρτιση διεθνών αναπτυξιακών πολιτικών με σκοπό την πλήρη υλοποίηση αυτού του δικαιώματος· ζητεί τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα κράτη να ανταποκριθούν σε αυτή τους την υποχρέωση περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία και είναι προσιτά σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία υπογράφηκε από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις 30 Μαρτίου 2007·

  134.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δέσμευσή του να ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΚΕΠΠΑ και σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως περιγράφεται στο έγγραφό του που υποστήριξε η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας στις 7 Ιουνίου 2006· ζητεί επίσης να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο· συγκεκριμένα, υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τις υποχρεώσεις των γεωγραφικών ομάδων εργασίας όσον αφορά τον εντοπισμό καίριων ζητημάτων, προτεραιοτήτων και στρατηγικών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο του συνολικού τους σχεδιασμού, και τη δημιουργία ενός συστήματος για τη συστηματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών με διεθνείς ΜΚΟ και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  135.  υπενθυμίζει ότι στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2008 προβλέπεται ο έλεγχος των κονδυλίων που καλύπτουν τις αναπηρίες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, ως κοινοτική βοήθεια, συνάδουν με το άρθρο 32 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ζητεί δε την αυστηρή εφαρμογή και παρακολούθηση αυτών των διατάξεων του προϋπολογισμού·

  136.  καλεί το Συμβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εφαρμοστεί το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία όσον αφορά τη διαχείριση του πόνου και την πρόσβαση σε οπιούχα αναλγητικά, επισημαίνοντας ότι η Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών έχει ζητήσει από τη διεθνή κοινότητα να προωθήσει τη συνταγογράφηση αναλγητικών, υπό τον όρο ότι διεξάγεται αυστηρός έλεγχος από αναγνωρισμένους διεθνείς και εθνικούς φορείς εποπτείας, όπως οι εθνικές κυβερνήσεις και οι ειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως σε φτωχές χώρες, καθόσον καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις ως προς την περίθαλψη σε περισσότερες από 150 χώρες· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να επιτραπεί σε όλα τα κράτη η συμμετοχή στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού χάρτη της, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα και την οικουμενικότητα των προγραμμάτων της·

  137.  καταδικάζει ανεπιφύλακτα όλες τις μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών, είτε με τη μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας και του παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού, είτε της καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τα προαναφερθέντα ως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων χιλιάδων παιδιών του δρόμου και παιδιών που τα αναγκάζουν να ζητιανεύουν· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για τον εξευτελισμό των παιδιών που αναγκάζονται να ζητιανεύουν·

  138.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να προάγει την εταιρική κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών και τοπικών επιχειρήσεων· καλεί το Συμβούλιο να εκθέτει στο Κοινοβούλιο κάθε πληροφορία που προέρχεται από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου που διευκρινίζει τα πρότυπα εταιρικής ευθύνης και λογοδοσίας για υπερεθνικές επιχειρήσεις και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  139.  αναγνωρίζει ότι η μεταναστευτική πολιτική έχει καταστεί προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και ότι στα κείμενά της η ΕΕ επιχειρεί να συνδέσει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη και να διασφαλίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών· υποστηρίζει, εντούτοις, ότι η πραγματικότητα διαψεύδει αυτά τα κείμενα· τονίζει ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής λαθρομεταναστών πρέπει να συνάπτονται με τρίτες χώρες που διαθέτουν τους αναγκαίους νομικούς και διοικητικούς μηχανισμούς για τη διαχείριση της επανεισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών και την προστασία των δικαιωμάτων τους·

  140.  καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στην πράξη κατά την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης· υπογραμμίζει ότι, ειδικότερα, ο μηχανισμός της ΕΠΓ πρέπει να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιδόσεων ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτόν τον τομέα· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να φροντίσουν ώστε, στο πλαίσιο των πολιτικών συνεργασίας για την ανάληψη δράσης κατά της παράνομης μετανάστευσης, να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αστυνομία και οι δικαστικοί φορείς στις τρίτες χώρες σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι δεν θα παρέχεται στήριξη σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές χωρών οι οποίες διαπράττουν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και δεν εκπονούν εκθέσεις για τον τρόπο χρήσης των σχετικών κονδυλίων·

  141.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν κοινοτικές πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση των διώξεων και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, π.χ. προωθώντας ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και στηρίζοντας ΜΚΟ και φορείς που προάγουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλές χώρες έχουν ποινικοποιήσει την ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, ότι στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη, το Σουδάν, τη Μαυριτανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και περιοχές της Νιγηρίας επιβάλλεται η θανατική ποινή για ομοφυλοφιλικές δραστηριότητες, ότι 77 χώρες διαθέτουν νόμους οι οποίοι επιτρέπουν στις κρατικές αρχές να διώκουν και ενδεχομένως να επιβάλλουν ποινές φυλάκισης σε άτομα για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και ότι πολλές χώρες, όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, η Ουγκάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Ζάμπια, το Μαλάουι, ο Νίγηρας, η Μπουρκίνα Φάσο, η Σιέρα Λεόνε, η Μαλαισία και η Ινδία (όπου οι σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα επί του παρόντος τελούν υπό δικαστική επανεξέταση) διαθέτουν νόμους που προβλέπουν ποινές φυλάκισης διάρκειας από 10 χρόνια έως και ισόβια· στηρίζει πλήρως τις αρχές της Yogyakarta ως προς την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις περιπτώσεις γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· προτρέπει τα κράτη μέλη να χορηγούν άσυλο σε άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν δίωξη στις χώρες προέλευσής τους λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·

  142.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν, ενόψει της υπουργικής διάσκεψης του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, που έχει προγραμματιστεί για το 2009, ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται σε διεθνείς οργανισμούς όπως αυτοί που υπάγονται στα Ηνωμένα Έθνη για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών ουσιών δεν χρησιμοποιούνται ποτέ άμεσα ή έμμεσα για την ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας χωρών που διαπράττουν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εφαρμόζουν τη θανατική ποινή σε υποθέσεις ναρκωτικών· ζητεί επίσης την εκπόνηση εγγράφου στο οποίο θα περιγράφονται με ολοκληρωμένο και λεπτομερή τρόπο οι βέλτιστες πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές για τα ναρκωτικά, επ’ ευκαιρία της επικείμενης συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά·

  143.  επαναβεβαιώνει τη σημασία της εσωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη να νομοθετούν τα κράτη μέλη κατά τρόπο που συνάδει, μεταξύ άλλων, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, τη Σύμβαση για τις γενοκτονίες και το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της διεθνούς δικαιοδοσίας σε ορισμένα κράτη μέλη· προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, ενθαρρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σοβαρά διεθνή εγκλήματα στην ανάπτυξη ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

  144.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τους περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο του Διαδικτύου, είτε αφορούν τη διάδοση είτε τη λήψη πληροφοριών, οι οποίοι επιβάλλονται από κυβερνήσεις και δεν συνάδουν απόλυτα με την εγγύηση της ελευθερίας έκφρασης· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν κοινοτικούς κανόνες για τις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες όσον αφορά αγαθά, περιλαμβανομένου του λογισμικού, του υλικού και άλλων συναφών προϊόντων, που έχουν ως μόνη λειτουργία τη γενικευμένη παρακολούθηση και τον περιορισμό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο κατά τρόπο που δεν συνάδει με την προστασία της ελευθερίας έκφρασης, καθώς και για την εισαγωγή και εξαγωγή τέτοιων αγαθών, με εξαίρεση τα αγαθά που αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία των παιδιών· θεωρεί ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει όσον αφορά την παρακολούθηση ή/και τη στρατιωτική τεχνολογία που προορίζεται για χώρες οι οποίες παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επίσης την εξεύρεση συγκεκριμένης λύσης, ώστε να μην επιτρέπεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διαβιβάζουν στις χώρες αυτές προσωπικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση τέτοιων δικαιωμάτων και δη της ελευθερίας έκφρασης·

  Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε υποθέσεις που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  145.  καλεί το Συμβούλιο να μετέχει στις συζητήσεις επί επειγόντων ψηφισμάτων και ζητεί να ανατεθεί πιο εποικοδομητικός ρόλος στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τη διαμόρφωση συνεπών και διαφανών κριτηρίων για την επιλογή των θεμάτων που χρήζουν κατεπείγουσας εξέτασης·

  146.  συνιστά τη μετάφραση των ψηφισμάτων και άλλων βασικών εγγράφων που σχετίζονται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γλώσσα που ομιλείται στις ενδιαφερόμενες περιοχές, ιδίως σε γλώσσες η χρήση των οποίων δεν είναι αναγνωρισμένη από τις κυβερνητικές αρχές που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  147.  εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απόρριψη, από τις αρχές της Βιρμανίας και της Κούβας, του αιτήματος του Κοινοβουλίου να συναινέσουν στην αποστολή αντιπροσωπείας που θα επισκεφθεί άτομα που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με το βραβείο Ζαχάρωφ· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διευκολύνει τη δημιουργία δικτύου βραβευθέντων με το βραβείο Ζαχάρωφ, το οποίο θα πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο·

  148.  υπενθυμίζει στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά στην ημερήσια διάταξη των επισκέψεών τους σε τρίτες χώρες διακοινοβουλευτικό διάλογο για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  149.  αναγνωρίζει το έργο της προσωρινής επιτροπής του για την εικαζόμενη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, καθώς και την έκθεση της εν λόγω επιτροπής η οποία οδήγησε στην έγκριση σχετικού ψηφίσματος από το Κοινοβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2007[27]· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα για την αποκάλυψη και την αποκήρυξη της πρακτικής των κατ’ εξαίρεση εκδόσεων τώρα και στο μέλλον· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τον Επίτροπο Frattini να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις απαντήσεις στην επιστολή του της 23ης Ιουλίου 2007 προς τις κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ρουμανίας όπου ζητούνταν λεπτομερείς πληροφορίες για την έκβαση των ερευνών που διεξήχθησαν και στις δύο χώρες και για τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που εστάλη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την αντίστοιχη αντιτρομοκρατική νομοθεσία τους, όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο του 2007·

  °

  °         °

  150.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στις κυβερνήσεις των χωρών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα.

  • [1]  Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 13288/1/07.
  • [2]  Βλ. το παράρτημα στο παρόν ψήφισμα.
  • [3]  ΕΕ C 379, 7.12.1998, σ. 265· ΕΕ C 262, 18.9.2001, σ. 262· ΕΕ C 293 E, 28.11.2002, σ. 88· ΕΕ C 271 E, 12.11.2003, σ. 576.
  • [4]  ΕΕ C 311, 9.12.2005, σ. 1.
  • [5]  ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.
  • [6]  ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3· ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.
  • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) 0235.
  • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) 0065.
  • [9]  ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 107.
  • [10]  ΕΕ C 250 E, 25.10.2007, σ. 91.
  • [11]  EE C 74 E, 20.3.2008, σ. 775.
  • [12]  ΕΕ C 250 E, 25.10.2007, σ. 91· κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0166.
  • [13]  ΕΕ C 77 E, 28.3.2002, σ. 126.
  • [14]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0381.
  • [15]  ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 879.
  • [16]  ΕΕ C 327, 23.12.2005, σ. 4.
  • [17]  στοιχεία Ιουνίου 2007.
  • [18]  Συμμετείχαν περισσότεροι από 140 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και 138 κράτη (94 εκ των οποίων έχουν υιοθετήσει τη δήλωση του Όσλο ή τη διαδικασία του Όσλο).
  • [19]  ΕΕ L 150, 18.6.2003, σ. 67.
  • [20]  Έως τις 13 Μαρτίου 2008, 87 κράτη δεν είχαν ακόμη κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης: Αλγερία, Αγκόλα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, Λευκορωσία, Μπουτάν, Μπρουνέι, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Χιλή, Κίνα, Ακτή του Ελεφαντοστού, Κούβα, Τσεχική Δημοκρατία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αιθιοπία, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουινέα-Μπισσάου, Αϊτή, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Τζαμάικα, Καζακστάν, Κιριμπάτι, Κουβέιτ, Κιργισία, Λάος, Λίβανος, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μαυριτανία, Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας, Μολδαβία, Μονακό, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Μυανμάρ/Βιρμανία, Νεπάλ, Νικαράγουα, Ομάν, Πακιστάν, Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Κατάρ, Ρωσική Ομοσπονδία, Ρουάντα, Αγία Λουκία, Σάο Τομέα και Πρίντσιπε, Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Νήσοι Σολόμωντος, Σομαλία, Σρι-Λάνκα, Σουδάν, Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη, Συρία, Ταϋλάνδη, Τόγκο, Τόγκα, Τυνησία, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Τουβαλού, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ουζμπεκιστάν, Βανουάτου, Βιετνάμ, Υεμένη, Ζιμπάμπουε.
  • [21]  http://www.justicerapidresponse.org/Documents1/JRR_NY_NOV07_FinalOutcomeDocument.pdf.
  • [22]  Έως τις 10 Ιανουαρίου 2008, η Ιταλία, η Λεττονία, η Πολωνία και η Ισπανία είχαν υπογράψει, αλλά δεν είχαν κυρώσει το Πρωτόκολλο αριθ. 13 στη Σύμβαση ΕΣΔΑ, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις.
  • [23]  Κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση (έως το Δεκέμβριο του 2007): Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία. (Μόνο δύο χώρες –η Αλβανία και η Αργεντινή– έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, η οποία απαιτεί 20 κυρώσεις προκειμένου να τεθεί σε ισχύ).
  • [24]  Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (έως τον Νοέμβριο του 2007): δεν έχει κυρωθεί από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
   Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (έως τον Οκτώβριο του 2007): δεν έχει κυρωθεί από την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τις Κάτω Χώρες· δεν έχει κυρωθεί ούτε υπογραφεί από την Κύπρο.
  • [25]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0064.
  • [26]  Ειδικότερα της Mutabar Tadjibaeva, προέδρου της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Plammenoe Serdtse, και των εξής 12 υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Saidjahon Zainabitdinov, Nosim Isakov, Norboi Kholjigitov, Abdusattor Irzaev, Habibulla Okpulatov, Azam Formonov, Alisher Karamatov, Mamarajab Nazarov, Dilmurad Mukhiddinov, Rasul Khudainasarov, Bobumurod Mavlanov και Ulugbek Kattabekov.
  • [27]  ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 309.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

  A) INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN JANUARY AND DECEMBER 2007

  THE SAKHAROV PRIZE 2007

   

  The Winner of the SAKHAROV PRIZE 2007:

   

   

  Salih Mahmoud OSMAN

   

  SHORTLISTED NOMINEES

   

  BACKGROUND

   

   

  Mrs Zeng JINYAN

  Mr Hu JIA

   

   

  Chinese human rights defenders. He is an AIDS and environmental activist. She is a cyber-dissident reporting daily on her blog examples of human rights abuses in China. He has been under house arrest and is currently detained. A letter of concern was sent.

   

  Salih Mahmoud OSMAN

   

   

  Human rights attorney working with the Sudan Organization against torture, providing free legal representation for many victims of Sudan's civil war and human rights abuses.

   

   

  Anna POLITKOVSKAYA

   

  Russian journalist and human rights activist known for her opposition to the Chechen conflict.

  She was shot dead on 7 October 2006.

  COUNTRY

  NAME

  BACKGROUND

  ACTION TAKEN BY PARLIAMENT

  Angola

  Sarah Wykes

  She is an activist of Global Witness. She held an important presentation in the hearing of the ACP-EU JPA Political Affairs Committee on 14 September 2006. On 18 February 2007, while conducting research, Dr Wykes was arrested in Angola and charged with espionage. She has been released on bail.

  A letter of concern was sent on 14 May 2007.

  Bangladesh

  Sigma Huda

  The renowned Bangladeshi lawyer, human rights activist and UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons was convicted in July 2007 and sentenced to 3 years in prison on charges of bribery and corruption.

  In its resolution adopted on 6 September 2007, the European Parliament raised concerns about the conditions under which she was imprisoned and urged the Bangladeshi authorities to provide Ms Huda with all the necessary medical treatment and help required by her health condition and to respect her rights to receive visits from her family and friends in prison.

  On 17 July 2007, UN Secretary-General Ban-Ki Moon called on the Bangladeshi authorities to fully respect Ms Huda's fundamental rights.

  Sheikh Hasina,

  Khaleda Zia,

  Moudud Ahmed

   

  Three former Prime ministers detained or charged (among over 160 political leaders and with more then 100000 civilians) due to repressive measures (including a ban on all political activity) introduced by the military-backed Caretaker Government to end corruption.

  On 27 August 2007 the Supreme Court overturned a High Court sentence for the release on bail of the former Prime Minister and Awami League president Sheikh Hasina, who has been imprisoned since 16 July 2007.

  The former Prime Minister Khaleda Zia and her son were arrested on 3 September 2007 in Dhaka on allegations of corruption.

  In its resolution adopted on 6 September 2007, the European Parliament raised concerns about the arrest and justification for ongoing detention of Awami League president Sheikh Hasina, arrested on 16 July 2007 and charged with extortion, and of Bangladesh Nationalist Party president Khaleda Zia, charged with corruption. The Parliament called on the Bangladeshi authorities to conduct the trial in a transparent way and according to the rule of law and, more particularly, called on the government to base its anti-corruption campaign solely on facts relevant in the context of criminal proceedings concerning corruption.

  Anwar Hossain,

  Harun Ur Rashid,

  Saidur Rahman Khan,

  Abdus Sobhan

  Members of the teachers' association Shikkhok Samity who have been arrested subsequent to the students' and teachers' unrest which erupted in August 2007 at Dhaka university.

  In its resolution adopted on 6 September 2007, the European Parliament called for their immediate release.

  Burma

  (Myanmar)

  Aung San Suu Kyi

  The National League for Democracy (NLD) leader, Nobel Peace Prize Laureate and Sakharov Prize winner has spent 11 of the last 17 years under house arrest.

  In its resolutions adopted on 21 June, 6 September and 27 September 2007, the European Parliament called for the immediate release and full freedom of movement and expression of Aung San Suu Kyi.

  In its resolution adopted on 27 September 2007, the European Parliament:

  - demanded the immediate and unconditional release of all those who have been arrested since the protests began on 19 August 2007,

  - utterly condemned the brutal response by the Burmese authorities to the peaceful demonstrations began on 19 August 2007 and expresses its horror at the killing of peaceful protestors,

  - reiterated its calls for the cessation of the current illegitimate constitutional process, and its replacement by a fully representative National Convention including the National League for Democracy and other political parties and groups.

  In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament insisted on the immediate release of U Win Tin and all political prisoners – estimated to number over 1200 – held by the SPDC.

  A special session of the Human Rights Council was held on Myanmar at the initiative of the EU, in October 2007.

  Min Ko Naing,

  Ko Ko Gyi

  Leaders of the 88 Generation Students, Min Ko Naing, has already spent 16 years in prison, and Ko Ko Gyi, 15 years.

   

  U Win Tin

  A 77-year old journalist detained as a political prisoner for almost two decades now for writing a letter to the UN on the ill-treatment of political prisoners and the poor conditions in which they are held.

  Burmese Buddhist monks

  With ten of thousands of other peaceful demonstrators protested as of 19 August 2007 against the anti-democratic and repressive regime in Burma and many of them were arrested.

  Rawang Nang,

  Chinlai Nin Ram,

  Nanghkyi Hkaw Dang,

  Pu Ram

  The four girls, aged between 14 and 16 years, were gang-raped by army officers and then arrested.

  A letter of concern was sent on 10 April 2007.

  Cambodia

  Hy Vuthy

  President of the Free Trade Union of Workers in the Kingdom of Cambodia (FTUWKC) at the Suntex garment factory was shot dead on 24 February 2007.

  In its resolution adopted on 15 March 2007, the European Parliament condemned the killing of Hy Vuthy and all other acts of violence against trade unionists and urged the Cambodian authorities to launch an urgent, impartial and effective investigation into the murders of Hu Vuthy, Chea Vichea, Ros Sovannarith and Yim Ry, to make the findings public and to bring the persons responsible to justice. The Parliament called on the authorities to give Born Sammang and Sok Sam Oeum a prompt retrial which complies with international standards.

  Chea Vichea

  FTUWKC President, was shot dead on 22 January 2004.

  Ros Sovannarith

  FTUWKC President at the Trinunggal Komara factory; was murdered on 7 May 2004.

  Born Sammang

  They were arrested for the alleged murder of Chea Vichea and later convicted and sentenced to 20 years’ imprisonment despite the lack of any credible evidence against them.

  Sok Sam Oeun

  China

  Yang Maodong

  This writer was imprisoned.

  In its resolution adopted on 13 December 2007, the European Parliament called on the Chinese authorities:

  - to allow an independent body to have access to Gedhun Choekyi Nyima, the Panchen Lama of Tibet, and his parents, as requested by the UN Committee on the Rights of the Child, and

  - to release the writer Yang Maodong and the other 50 cyber-dissidents and web users imprisoned in China.

  Gedhun Choekyi Nyima

  Panchen Lama of Tibet.

  Ismail Semed

  Uyghur political prisoner and activist in support of Uyghurs’ human rights was executed on the morning of 8 February 2007 in Urumchi.

  A letter of concern was sent on 27 March 2007.

  Bu Dongwei

  He was sentenced to two and a half years of forced labour for being a Falun Gong practitioner.

  On 28 February, the European Parliament called for his release.

  Guo Feixiong

  Human rights defender, he was arrested on 30 September 2006 with charges of illegal business activity.

  A letter of concern was sent on 5 June 2007.

  Zhang Lianying

  She was beaten into a coma on 20 March 2007. She has been detained at the Beijing Women´s Labor Camp since 14 June 2005 simply because she is an adherent of the Falun Gong. Her recent beating is very likely to be linked to the fact that her husband, Mr Niu Jinping, met Mr Edward McMillan-Scott, Vice-President of the European Parliament, in China during his visit in May 2006 in order to brief him on the plight of his wife and other Falun Gong practitioners held and often tortured in prisons.

  In two letters of concern of 21 May 2007 the President of the European Parliament urged the Commission and the Council to raise these individual cases in all discussions with the Chinese authorities and in particular at the forthcoming round of the EU Human Rights Dialogue with China in Berlin on 14-15 May 2007.

  Cao Dong

  Another Falun Gong practitione. He also met Vice-President McMillan-Scott in May 2006. Following the meeting, he was abducted by the Chinese police and his location remained unknown for several months. On 8 February 2007 he was sentenced to five years of imprisonment.

  Yoo Sang-Joon

  North Korean refugee residing in China and facing trial in Inner Mongolia. There were fears that, after his trial, he may have been deported to North Korea where he was likely to face execution.

  A letter of concern was sent to the Chinese authorities on 26 November 2007.

  Chen Tao

  Farmer in Sichuan province, executed in mid-2006.

  A letter of concern was sent to the Chinese authorities on 23 January 2007.

  Congo-Brazaville

  Guy Yombo

  He was murdered on 23 January 2007 in a police station of Brazzaville.

  A letter of concern was sent on 10 April 2007.

  Christian Mounzéo,

  Brice Mackosso

  Human rights defenders, coordinators of the campaign "Publiez Ce Que Vous Payez" condemned to one year of prison.

  A letter of concern was sent on 10 April 2007.

  Côte d'Ivoire

  Guy-André Kieffer

  French Canadian journalist. He was kidnapped on 16 April 2004 in Cote d'Ivoire.

  A letter of concern was sent on 1 June 2007.

  Cuba

  Damas de Blanco

  2005 Sakharov Prize laureates.

  In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament urged the Cuban authorities immediately to allow the Damas de Blanco to leave the island so that they can accept the Parliament's invitation in order to receive the Sakharov Prize in person.

  Oswaldo Payá Sardiñas

  2002 Sakharov Prize laureate.

  In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament renewed its invitation and demanded that the Cuban authorities permit him to travel to Europe so that he could address the European institutions.

  Egypt

  Wasfi Sadek Ishaq,

  Karam Klieb Endarawis

  Two young Copts murdered on 3 October 2007.

  In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament expressed concerns about these murders.

  Karim Amer

  Abd al-Karim Nabil Suleiman, better known by his pen name Karim Amer, who was condemned to nine years in prison due to the fact that he had posted articles criticizing Islam.

  A letter of concern was sent on 15 February 2007.

  Ayman Nour

  According to information received, he was mistreated by the police.

  A letter of concern was sent on 22 May 2007 and on 05 July 2007.

  Mohammed Ahmed Hegazy

  His freedom of religion was not respected, and his right to life and security of person was threatened, as well as that of his wife.

  A letter of concern was sent on 10 September 2007.

  Association for Human Rights Legal Aid

  This NGO was dissolved by a decree of the Governor of Cairo in September 2007.

  A letter of concern was sent on 20 December 2007.

  Ethiopia

   

  Hailu Shawel,

  Professor Mesfin Woldemariam,

  Dr Yacob Hailemariam,

  Dr Berhanu Nega,

  Ms Birtukan Mideksa

  On 11 June 2007, among 38 senior opposition figures, the following human rights defenders were found guilty of charges related to mass protests following disputed elections two years ago:

  Hailu Shawel, President of the Coalition for Unity and Democracy,

  Professor Mesfin Woldemariam, former Chair of the Ethiopian Human Rights Council,

  Dr Yacob Hailemariam, UN Special Envoy and former Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda,

  Dr Berhanu Nega, Mayor-elect of Addis Ababa, and

  Ms Birtukan Mideksa, former judge.

  All of them were declared "prisoners of conscience" by Amnesty International.

  In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament:

  - deplored this decision and condemned the fact that this occurred without defence proceedings in a judicial process that did not respect international standards,

  - urged the Ethiopian Government to promptly investigate the incidents involving students in Dembi Dollo and Ghimbi and to hold those responsible accountable (in January 2007 police forces allegedly beat and severely injured students in the towns of Dembi Dollo and Ghimbi, causing the death of three of them, and detained between 30 and 50 students),

  - condemned the arrests of independent journalists and asks the Ethiopian Government to guarantee freedom of the press.

  Etenesh Yiman

  This wife of an opposition candidate, was shot down outside her house in front of her children

  Serkalem Fasil

  This journalist was six months pregnant when she was arrested. She was denied adequate medical care.

  In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament welcomed the release of 28 defendants on 10 April 2007, including seven journalists, one of whom was Serkalem Fasil.

  Georgia

  Sozar Subari

  Georgian police troops used excessive force while trying to disperse anti-government demonstrations, among them Georgian Public Defender Mr Sozar Subari, on 7 November 2007 in Tbilisi and on 8 November 2007 in Batumi.

  A letter of concern was sent on 4 November 2007.

  Guatemala

  Eduardo José D'Aubuisson Munguía,

  William Rizziery Pichinte Chávez,

  José Ramón González Rivas,

  Gerardo Napoleón Ramírez

  Three Members of the Central American Parliament, the Salvadoreans Eduardo José D'Aubuisson Munguía, William Rizziery Pichinte Chávez and José Ramón González Rivas, as well as their driver, Gerardo Napoleón Ramírez, were brutally murdered as they were driving towards the PARLACEN plenary meeting. Their charred and abandoned corpses were found near Guatemala City.

  In its resolution adopted on 15 March 2007, the European Parliament expressed its total repudiation of all the murders concerned and expected the Guatemalan government to guarantee full independence, liberty and security to the Guatemalan judicial authorities in their investigation of these crimes.

  Pedro Zamora

  Trade unionist in Puerto Quetzal killed in 2007.

  INDIA

  Taslima Nasreen

  Ms Nasreen, Sakharov Prize 1994, was threatened to death for publishing a novel "the shame" harshly contested by Islamic fundamentalists. She had to leave the Indian state of western Bengal where she used to live.

  In 2008, her visa for India was extended. She remains under threat.

  A letter of concern was sent on 29 November 2007 and again on 04 February 2008.

  Iraq

  Father Pius Afas,

  Father Mazen Ishoa

  Two Catholic priests kidnapped on 14 October 2007.

  In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament raised concerns at the recent violent events in Iraq.

  Zuhair Youssef Astavo Kermles,

  Luay Solomon Numan

  Two Assyrian Christian members of the organisation National Union of Bet-Nahrin assassinated on 28 June 2007.

  P. Ragheed Ganni

  On 3 June 2007, this Chaldean priest and three deacons who were his assistants were murdered.

  Samar Sa'ad 'Abdullah,

  Wassan Talib,

  Zeynab Fadhil,

  Liqa' Qamar

  Iraqi young women sentenced to death penalty.

  A letter was sent to appeal for a pardon or commutation of sentences on 23 February 2007.

  Iran

  Jafar Kiani

  On 5 July 2007, he was executed by stoning in the village of Aghche-kand (Qazvin Province).

   

  In its resolution adopted on 25 October 2007, the European Parliament:

  - strongly condemned the execution by stoning of Mr Jafar Kiani, called on the Iranian authorities to implement their declared moratorium on stoning and demanded that the Islamic Penal Code of Iran be reformed in order to abolish stoning,

  - called on the Iranian authorities to unconditionally release all prisoners of conscience, notably the journalists Emaddedin Baghi, Ako Kurdnasab, Ejlal Ghavami, Mohammad Sadegh Kaboudvand, Said Matinpour, Adnan Hassanpour, Abdolvahed Botimar, Kaveh Javanmard and Mohammad Hassan Fallahieh, the unionists Mansour Osanlou, Ebrahim Madadi and Mahmoud Salehi, and the students Ehsan Mansouri, Majid Tavakoli and Ahmad Ghassaban,

  - condemned the arrest and imprisonment of human rights defender Dr Sohrab Razzaghi on 24 October 2007 and called for his immediate and unconditional release,

  - proposed to restart the EU-Iran Human Rights Dialogue, which has been interrupted since June 2004.

  The Presidency on behalf of the EU made two declarations on 25 May 2007 and 3 August 2007 concerning the death sentence imposed on Sian Paymard, Adnan Hassanpour, Abdolvahed "Hiva" Botimar, Mr Ali Mahin Torabi and the imminent execution of Mr Behnam Zare.

   

  Sian Paymard,

  Adnan Hassanpour,

  Abdolvahed "Hiva" Botimar,

  Mr Behnam Zare,

  Mr Ali Mahin Torabi

  Death sentence imposed on Sian Paymard, Adnan Hassanpour, Abdolvahed "Hiva" Botimar, Ali Mahin Torabi and imminent execution of Mr Behnam Zare.

  These journalists – Adnan Hassanpour and Abdolvahed Botimar – have been sentenced to death.

  Mansour Osanlou,

  Ebrahim Madadi,

  Mahmoud Salehi

  Arrests of renowned trade union leaders due to the increase of the repression of the trade union movement: Mansour Osanlou, president of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company (SWTBC), and his deputy, Ebrahim Madadi, as well as Mahmoud Salehi, former President of the Bakery Workers' Union.

   

  Emaddedin Baghi,

  Ako Kurdnasab,

  Ejlal Ghavami,

  Mohammad Sadegh Kaboudvand,

  Said Matinpour Adnan Hassanpour,

  Abdolvahed Botimar,

  Kaveh Javanmard Mohammad Hassan Fallahieh

  Journalists and prisoners of conscience.

  Ehsan Mansouri,

  Majid Tavakoli,

  Ahmad Ghassaban

  Students and prisoners of conscience.

  Dr Sohrab Razzaghi

  Human rights defender arrested and imprisoned on 24 October 2007.

  Rasool Ali Mezrea

  Iranian asylum-seekers who have been sent back to Iran by third countries run severe risks of persecution, as shown by the recent case of Rasool Ali Mezrea, a member of the Al Ahwaz Liberation Organisation, who is threatened with execution after having been forcibly returned from Syria, despite his status as a recognised UNHCR refugee.

  Mohammad Hassan Talebi,

  Mohammad Hossein Jaafari,

  Vahid Shokoohi Nia

  Iranian asylum seekers persecuted on the basis of their sexual orientation and threatened to be expelled from Greece.

  In its resolution adopted on 25 October 2007, the European Parliament called on the EU Member States to refrain from expulsions of Iranian asylum-seekers, including those persecuted on the basis of their sexual orientation, and called on Greece not to return Mohammad Hassan Talebi, Mohammad Hossein Jaafari and Vahid Shokoohi Nia to Iran.

  Majed Albughbish,

  Raisan Sawari,

  Ghassem Salamat,

  Mohammad Jaab Pour,

  Abdulamir Farjallah Jaab,

  Alireza Asakreh,

  Khalaf Derhab Khudayrawi,

  Alireza Asakreh,

  Malek Banitamim,

  Ali Matouri Zadeh

  On 14 February 2007, the Iranian authorities executed three men in the Southern province of Khuzistan: Majed Albughbish, Raisan Sawari, and Ghassem Salamat. Mohammad Jaab Pour, Abdulamir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh and Khalaf Derhab Khudayrawi were executed on 24 January 2007 and Alireza Asakreh, Malek Banitamim and Ali Matouri Zadeh were executed on 19 December 2006.

  On 7 March 2007, the European parliament strongly condemned these acts.

  Kyrgyz Republic

  Ramazan Dyryldaev

  The Office of the Kyrgyz Committee for Human Rights (KCHR) was burnt out while its Chairman was attacked on 12 and 13 September.

  A letter of concern was sent on 2 October 2007

  Alisher Saipov

  Kyrgyz journalist of Uzbek origin. He was shot to death on 24 October 2007 in the Kyrgyz city of Osh.

  A letter of concern was sent on 31 October 2007.

  Lebanon

  Rafik Hariri

  Former Lebanese Prime Minister assassinated.

  In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament welcomed the UN Security Council resolution setting up the international tribunal to try those responsible for the assassination of Rafik Hariri.

  Libya

  Kristiana Vulcheva,

  Nasya Nenova,

  Valentina Siropulo,

  Valya Chervenyashka,

  Snezhana Dimitrova,

  Ashraf al-Haiui

  Five Bulgarian nurses and a Palestinian doctor sentenced to death by the Libyan Criminal Court of 19 December 2006 who spent eight years in prison.

  They were released in July 2007 and received in plenary in the EP (Strasbourg) on November 2007.

  In its resolution adopted on 18 January 2007, the European Parliament condemned the verdict of the Libyan Criminal Court.

   

  Mexico

  Hester Van Nierop,

  Brenda Susana Margaret Searle

  Two Dutch citizens victims of "feminicide" in 1998 and 2001.

  In its resolution adopted on 11 October 2007, the European Parliament stated that the convicted perpetrators were sentenced to 33 and 39 years imprisonment respectively on 26 February 2007. The sentence is the subject of a pending appeal.

   

  Morocco

  El Ghalia Djimi

   

  A human rights defender and the Vice-President of the ASVDH (Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits Humains Commises par l`Etat Marocain). She was limited in her right to free movement and freedom of expression.

  Ms. Djimi was invited to the European Parliament in April 2007.

  A letter of concern was sent on 13 November 2007.

  Brahim Sabbar,

  Ahmed Sbai,

  Mohamed Tahlil

  These members of the ASVDH (Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits Humains Commises par l`Etat Marocain) were imprisoned.

  A letter of concern was sent on 13 November 2007.

  Occupied Palestinian Territories

  Alan Johnston

  BBC journalist who was abducted at gunpoint on 12 March 2007 while returning home in Gaza City.

   

  In its resolution adopted on 26 April 2007, the European Parliament called for Mr Johnston to be immediately and unconditionally released unharmed and returned to safety.

  In its resolution adopted on 12 July 2007 on the Middle East, the European Parliament welcomed the release of the BBC journalist.

  Gilad Shalit

  Israeli corporal imprisoned.

  In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament stressed that a series of confidence-building measures should be taken by both Israelis and Palestinians including the immediate release of all imprisoned Palestinian former ministers, legislators and mayors and the Israeli caporal Gilad Shalit.

  Eldad Regev

  Ehud Goldwasser

  Two abducted Israeli soldiers.

  In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament called for a sign of life from these two soldiers to be given by their kidnappers and called for their immediate release.

  Rami Khader Ayyad

  Owner of a Christian library murdered on 7 October 2007.

  In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament deplored this murder.

  Pakistan

  Benazir Bhutto

   

  Leader of the Pakistan Peoples Party (PPP), assassinated on 27 December 2007.

  In its resolution adopted on 15 November 2007, the European Parliament:

  - raised concerns about the arrest of more than 3 000 citizens, including leaders of political parties, lawyers, journalists, human rights activists and representatives of civil society. The Parliament demanded that the house arrest of Benazir Bhutto, leader of the PPP, of Asma Jahangir, Chair of the independent Human Rights Commission and UN special rapporteur on freedom of religion or belief, and of I.A. Rehman, the founder of that organisation, be put to an immediate end. The Parliament was alarmed that a detention order remained in place against Hina Jilani, the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defenders.

  - demanded that judicial independence be restored by reinstating the judiciary, demanded the immediate release of all representatives of the ban associations who have been arrested after peaceful street protests and denounced in particular the unlawful house arrest of Chief Justice Chaudhry (already raised in its resolution of 12 July 2007) and the imprisonment of Aitzaz Ahsan, President of the Supreme Court Bar Association.

  Asma Jahangir

   

  Chair of the independent Human Rights Commission and UN special rapporteur on freedom of religion or belief, was placed under house arrest. (According to information received, she is no longer under house arrest.)

  Hina Jilani

  UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defenders. A detention order was issued against her. (According to information received, this detention order has been dropped in the meantime.)

  I.A. Rehman

  Founder of the independent human rights commission was placed under house arrest.

  Iftikhar Mohammad Chaudhry

  Chief of Justice. He was placed under house arrest.

  Aitzaz Ahsan

  President of the Supreme Court Bar Association. He was imprisoned.

  Arif Khan

  Protestant Bishop. He was assassinated with his wife on 29 August 2007.

  In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament raised concerns at the recent violent events in Pakistan.

  Philippines

  Giancarlo Bossi

  This Catholic priest was kidnapped.

  In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament deplored this kidnapping.

  Ms Siche Bustamante-Gandinao

  A dedicated human rights activist who was killed just days after testifying to the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions.

  In its resolution adopted on 26 April 2007, the European Parliament condemned in the strongest terms this murder and raised concerns about the lack of any police investigation concerning this important case.

  Russia

  Galina Kozlova

  Member of the board of the Mari national organisation Mari Ušem, editor of the literary magazine Ontšõko and wife of Vladimir Kozlov, chair of the Mari Council. She was brutally attacked on 25 January and suffered head injuries resulting in concussion and severe headaches, dizziness and eyesight problems.

  In its resolution adopted on 15 March 2007, the European Parliament:

  - strongly condemned the attack on Galina Kozlova, which has so far not led to any convictions or even arrests, and the continuing harassment of, and assaults on, activists, leading cultural figures and independent journalists in Mari El,

  - called on the federal and local authorities to bring the perpetrators of these acts to justice and ensure respect for freedom of expression,

  - called on the Commission to raise the issue of Finno-Ugric minorities in Russia, and concerns regarding the situation in Mari El, during the regular EU-Russia human rights dialogue and at the forthcoming EU-Russia Summit.

  Mikhail Khodorkovsky

  The Swiss Federal Tribunal decided on 13 August 2007 that his prosecution and that of Mr Yukos by the Russian authorities was illegal and politically motivated.

  In its resolutions adopted on 10 May and 14 November 2007, the European Parliament, expressed concerns over democracy and human rights in Russia, over the independence of the judiciary, as exemplified by the Yukos case, over increased control of the media, over the inability of the Russian police and judicial authorities to find those responsible for murders of journalists and over repressive measures taken against the opposition.

  Gari Kimovič Kasparov,

  Maria Gaidar,

  Stephan Stuchlik

   

  Following a march on 14 April 2007, leaders of the United Front Civic Front, former world chess champion Gari Kimovič Kasparov and Maria Gaidar, the daughter of Russia's first post-Soviet reformist prime minister were detained. Many journalists, including ARD (German Television) correspondent Stephan Stuchlik, who tried to capture the events and disseminate them to the West, were also beaten and arrested.

  On 15 April 2007 another protest, albeit far smaller, organised by the same grouping, was broken up in a similar way in St Petersburg. Gari Kimovič Kasparov was detained before the protest began. Some demonstrators were arrested whilst en route to the event.

  In its resolution adopted on 26 April 2007, the European Parliament:

  - strongly condemned the use of excessive force by the Russian anti-riot police during last weekend's peaceful demonstrations in Moscow and St Petersburg,

  - called on the Russian authorities to comply with their international obligations and to respect freedom of expression and freedom of assembly,

  - called on the Council of Europe to investigate the human rights violations that took place at these peaceful demonstrations.

  Gari Kimovič Kasparov was received in plenary at the European Parliament in May 2007.

   

  Rwanda

  Idesbald Byabuze Katabaruka

  Professor and human rights defender. He was detained in a prison in Kigali.

  A letter of concern was sent on 10 April 2007.

  Saudi Arabia

  A 19-year-old woman, known as 'the Qatif '

  She was sentenced to 90 lashes following an incident in which she was alone in a car talking with a man who was not a close relative when she was attacked and gang-raped. The General Court of Qatif (Saudi Arabia) reviewed the sentence in November 2007 and condemned her to six months in prison and 200 lashes.

  In its resolution adopted on 13 December 2007, the European Parliament:

  - deplored the decision taken by the General Court of Qatif to punish the rape victim,

  - called on the Saudi Arabian authorities to quash the sentence and drop all charges against the victim of the rape,

  - insisted that the Saudi Arabian Government take further steps aimed at lifting restrictions on women's rights.

  Abdul Rahman Al-Lahem

  The Qatif girl's lawyer. He was banned from the courtroom and from any future representation of his client after attempts to take legal action against the Ministry of Justice for failing to provide him with a copy of the verdict concerning his client so that he could prepare an appeal.

  He faced a disciplinary hearing at the Ministry of Justice, where sanctions can include suspension for three years and disbarment.

  Fatima and Mansour Al-Timani

  Mr Al-Lahem also defended the case of this couple, parents of two children, who were forcibly divorced in July 2007 on the request of the wife's brother, based on the argument that Fatima's tribal lineage was superior to that of her husband. Both were incarcerated for prolonged periods (months), together with their children for refusing to accept the divorce. Since then Fatima has been obliged to live in a shelter because she refuses to return to her family.

  Rizana Nafeek

  A Sri Lankan domestic worker who was sentenced to capital punishment in June 2007 for the death of an infant in her custody when she was only 17 years old.

  Siti Tarwiyah Slamet,

  Susmiyati Abdul Fulan

  Indonesian domestic workers who were beaten to death by their employing family in August 2007 while two others were critically wounded.

  Ahmadiyya Muslim Jamaat

  He is suffering discrimination for his religious beliefs.

  A letter requesting more information was sent on 23 January 2007.

  Somalia

  Isse Abdi Isse

  Human rights defender. He was shot dead on 14 March 2007 in a hotel in Mogadishu.

  A letter of concern was sent on 9 May 2007

  Sudan

  Sadia Idriss Fadul

   

  A criminal court in the Managil province, Gazira state, central Sudan, headed by Judge Hatim Abdurrahman Mohamed Hasan, sentenced Sadia Idriss Fadul (a 22-year-old female from the Fur ethnic group, Darfur) and Amouna Abdallah Daldoum (a 23-year-old female of the Tama ethnic group, Darfur) on 13 February 2007 and 6 March 2007 respectively to death by stoning for having committed adultery.

  According to a letter sent by the Embassy of the Republic of the Sudan in Brussels, the death sentences were quashed.

  In its resolution adopted on 24 May 2007, the European Parliament:

  - welcomed the quashing of the death sentences – if indeed they are confirmed by the court itself – and calls on the Sudanese Government to guarantee the physical and psychological integrity of Sadia Idriss Fadul and Amouna Abdallah Daldoum,

  - called on the Sudanese Government to repeal the death sentences against, and guarantee the physical and psychological integrity of, Abdelrhman Zakaria Mohamed and Ahmed Abdullah Suleiman.

  Amouna Abdallah Daldoum

  Abdelrhman Zakaria Mohamed

  On 3 May 2007 the criminal court of Nyala in south Darfur sentenced them, both males aged 16, to death for hanging on murder, causing injury intentionally and robbery.

  Ahmed Abdullah Suleiman

   

  Syria

   

  Michel Kilo

  Mahmoud Issa

  Michel Kilo, a militant pro-democracy writer who was arrested on 14 May 2006, mainly because of his position on the Beirut-Damascus Declaration and sentenced with Mahamoud Issa on 13 May 2007 to a three-year prison term.

  In its resolution adopted on 24 May 2007, the European Parliament:

  - expressed its concern at the restrictions imposed on, and the charges made against, Mahmoud Issa, Fayek El Mir, Aref Dalila, Kamal al-Labwani, Anwar Al Bunni, Michel Kilo, Suleiman Al-Shamar and Khalil Hussein for exercising their democratic rights and engaging in peaceful activities,

  - urged the relevant Syrian bodies to reverse the abovementioned judgments, drop the charges still pending in the Military Court of Damascus and release all the above-mentioned prisoners of conscience and political prisoners.

   

  Suleiman Al-Shamar and Khalil Hussein

  Suleiman Al-Shamar, leading member of the Democratic National Community, and Khalil Hussein, President of the Public Relations Office at the Kurd Future Trend, were sentenced to ten years" imprisonment for "weakening the national ethic" and "conspiring with a foreign country".

  Fayek El Mir and Aref Dalila

  These members of various human rights organisations in Syria have been detained in solitary confinement for six years now.

  Kamal al-Labwani

  Syrian security forces arrested this physician and co-founder of the Democratic Liberal Gathering, on 8 November 2005 upon his return from a trip to Europe, the United States and Egypt. He was sentenced to 12 years' imprisonment with hard labour on politically motivated charges.

  Anwar Al Bunni

  A founding member of the Syrian Human Rights Organisation and a lawyer specialising in human rights issues, who was arrested on the streets of Damascus in 2006 when he was on the verge of taking up a post as the director of a human rights centre financed by the European Union. He was sentenced to five years' imprisonment for "spreading false information harmful to the state".

  A letter of concern was sent on 15 February 2007.

  Moldova (Transnistria)

  Tudor Popa

  Andrei Ivantoc

  They were subjected to degrading treatment and prohibited from returning to their homes.

   

  In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament:

  - welcomed the release of Andrei Ivanţoc and Tudor Popa, but deplored the fact that their release by the separatist regime of Tiraspol was declared as resulting from the expiry of their term of imprisonment, and not due to the implementation of the decision of the ECHR,

  - condemned the fact that Andrei Ivanţoc was subjected to violence and attacks on his human dignity upon his release, as film footage taken by witnesses to his release testifies.

  Members of the Llascu Group

  They were arrested and detained on charges of terrorism. This represented an illegal act of the Transnistrian separatist regime and did not meet international standards.

  In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament strongly deplored the lack of respect for human rights and human dignity in Transnistria, as reflected by the trial and detention of the Ilaşcu Group, and called for the immediate and full implementation of the judgment of the ECHR of 8 July 2004 in the case of Ilaşcu.

  Valentin Besleag

  A mayoral candidate in legitimate local elections in Corjova arrested on 2 June 2007.

  In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament demanded the cessation of deprivation of freedom of persons for political activity; in this respect condemned the arrest on 2 June 2007 and subsequent treatment of Valentin Besleag.

  Tunisia

  Maître Mohamed Abbou

  A lawyer and human rights defender. He was detained for publishing articles critical towards the Tunisian government.

  A letter of concern was sent on 15 February 2007.

  Ousama Abbadi,

  Mohammed Amine Jaziri,

  Ramzi el Aifi,,

  Oualid Layouni,

  Mahdi Ben Elhaj,

  Ziad Fakraoui

  They were tortured to stop them from continuing their hunger strike while in detention.

  Two letters of concern were sent on 25 February 2007 to the Tunisian authorities.

  Omar Mestiri

  A journalist for the on-line Newspaper Kalima. He was wrongly accused of defamation. This also led to the authorities closing the on-line Newspaper.

  A letter of concern was sent on 26 July 2007 to the Tunisian authorities.

  Maître Raouf Ayadi

  A renowned human rights defender. He was assaulted by the Police as he prepared to represent a group of young people indicted on terrorism charges before the tribunal of first instance of Tunis.

  A letter of concern was sent on 26 July 2007 to the Tunisian authorities.

  Turkey

  Andrea Santoro

  Father Andrea Santoro was a Catholic priest who was murdered in the Santa Maria Church in Trabzon, Turkey, where he served as a member of the Catholic church's Fidei donum missionary program.

  In its resolution adopted on 24 October 2007, the European Parliament:

  - strongly condemned the murders of Hrant Dink, of the Christian priest Andrea Santoro, and of three Christians in Malatya,

  - deplored the fact that a number of people are still being prosecuted under Article 301 of the Penal Code,

  - strongly condemned the recent conviction of Saris Seropyan and Arat Dink under this article and urged the government and the newly elected parliament to make sure that all provisions of the Penal Code allowing for arbitrary restrictions on the expression of non-violent opinions are removed and that freedom of expression and freedom of the press are guaranteed.

  Hrant Dink

  A Turkish-Armenian editor, journalist and columnist. As the editor-in-chief of the bilingual Turkish-Armenian newspaper Agos (Ակօս), he was a prominent member of the Armenian minority in Turkey.

  He was assassinated in Istanbul in January 2007.

  Saris Seropyan

  The Turkish-Armenian journalists Saris Seropyan and Arat Dink (son of assassinated Turkish-Armenian journalist Hrant Dink) were given a one year suspended sentence for violation of article 301 of the Turkish Penal Code: 'insulting Turkishness'.

  Arat Dink

  Tilmann Geske,

  Necati Aydin,

  Ugur Yuksel

  Three Christians murdered during the attacks on the Christians publishing house Zirve on 18 April 2007.

  In its resolution adopted on 15 November 2007, the European Parliament noted that it was horrified by theses attacks and recalled its resolution of 24 October 2007 on EU-Turkey relations and its strong condemnation of the murders of Hrant Dink and the Catholic priest Andrea Santoro.

  United States of America

   

  Abu Omar

  This Egyptian cleric had been granted asylum in Italy, was abducted in Milan on 17 February 2003, transferred from Milan to the NATO military base of Avano by car, and then flown, via the NATO military base of Ramstein in Germany, to Egypt, where he was held incommunicado and tortured.

  In its resolution adopted on 14 February 2007 on the alleged use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners, the European Parliament condemned extraordinary renditions.

  Abou Elkassim Britel

  This Italian citizen was arrested in Pakistan in March 2002 by the Pakistani police and interrogated by US Pakistani officials, and subsequently rendered to the Moroccan authorities and imprisoned in the detention facility "Temara".

  Bisher Al-Rawi,

  Jamil El-Banna

  Bisher Al-Rawi, an Iraqi citizen, and Jamil El-Banna, a Jordanian citizen, both residents in the United Kingdom, were arrested by Gambian authorities in Gambia in November 2002, turned over to US agents, and flown to Afghanistan and then to Guantanamo where they remain detained in the absence of a trial or any form of judicial assistance.

  Binyam Mohammed

  This Ethiopian citizen and resident in the United Kingdom was held in at least two secret detention facilities, in addition to military prisons.

  Martin Mubanga

  This UK citizen was arrested in Zambia in 2002 and subsequently flown to Guantanamo where he was detained and tortured for four years without trial or any form of judicial assistance and then released without charge.

  Khaled El-Masri

   

  This German citizen was abducted on 31 December 2003 (in the Former Yugoslav Republic of Macedonia), illegally held in Skopje until January 2004 and transported to Afghanistan where he was held until May 2004 and subjected to degrading and inhuman treatment.

  Maher Arar

  This Canadian Citizen was detained in the US and eventually deported to Syria under the US policy of extraordinary renditions. He claimed that he was subjected to torture while in Syrian detention.

  Ahmed Agiza,

  Mahammed El-Zari

  Egyptian citizens, who were seeking asylum in Sweden, were expelled in December 2001.

  They were deported to Egypt, outside the rule of law, and were subjected to degrading treatment by US officials.

  Murat Kurnaz

  This Turkish citizen resident in Germany was arrested in Pakistan in November 2001, transferred to the US units across the border in Afghanistan by the Pakistani police on no legal basis and with no judicial assistance, and finally flown to Guantanamo at the end of January 2002, whence he was released on 24 August 2006 without charge, having been tortured in all locations where he had been led.

  Mohammed Zammar

  This German citizen was arrested without formal charge on 8 December 2001 at the Casablanca airport in Morocco and tortured in Morocco and Syria.

  Abdel-Halim Khafagy

  This Egyptian citizen and long-term resident in Germany was probably arrested in Bosnia and Herzegovina in September 2001 on suspicion of being a terrorist and abducted to a prison on a US 'Eagle Base' military base in Tuzla where he was severely mistreated and detained under inhumane conditions.

  Masaad Omer Behari

  This Sudanese citizen and resident in Austria since 1989 was abducted at Amman airport on 12 January 2003 on his way back to Vienna from Sudan. He was later illegally secretly detained in a prison close to Amman in the absence of a trial or legal assistance. He was tortured and ill-treated there until 8 April 2003, when he was released without charge.

  Gamal Menshawi

  This Egyptian citizen and resident in Austria was arrested on his way to Mecca at Amman airport in February 2003, and later brought to Egypt where he was secretly detained until 2005 in the absence of a trial or legal assistance.

  Abdurahman Khadr

  He was allegedly transported from Guantanamo to Tuzla in Bosnia and Herzegovina on 6 November 2003.

  Mustafa Setmariam Nasarwho

  This Spanish citizen was abducted in Syria in October 2005 and rendered to US agents.

  The European Parliament called on the Spanish authorities to take all necessary steps to allow him to face a fair trial before competent judicial authorities.

  Kenneth Foster

  He was sentenced to death without committing or assisting in any murder.

  A letter of concern was sent on 27 August 2007.

  Uzbekistan

  Norboi Kholzhigitov,

  Khayatulla Kholzhigitov,

  Sattor Izraev,

  Khabibulla Akpulatov,

  Nasim Isakov,

  Azam Formonov,

  Alisher Karamatov,

  Yadgar Turlibekov,

  Jamshid Karimov,

  Dilmurod Muhiddinov,

  Mutabar Tadzhibaeva,

  Saidjahon Zainabitdinov,

  Ihtiyor Hamroev,

  The family of Ahmadjan Madmarov,

  Ihtiyor Hamroev

  These human rights defenders are detained in prison or psychiatric hospitals, sometimes subjected to torture and ill-treatment.

  Letter of concern were sent on 15 January, on May 15 2007, and on 3 July 2007.

  In its resolution of 15 November 2007, the European Parliament called upon the Uzbek authorities:

  - to release these human rights defenders.

  Mihra Rittmann

  The Ministry of Justice in Uzbekistan refused to officially recognize this Human Rights Watch Office's Associate.

  A letter of concern was sent on 03 July 2007.

  In its resolution of 15 November 2007, the European Parliament called upon the Uzbek authorities to:

  - officially recognize the Human Rights Watch office.

  Elena Urlaeva

  Chairwoman of the Human Rights Alliance of Uzbekistan. She reportedly suffered continuous harassment and was physically attacked.

  A letter of concern was sent on 15 January 2007.

  Umida Niazova

  Translator at the office of Human Rights Watch in Tashkent. She was sentenced to seven years of probation.

  -An appeal for dropping all charges against her was sent on 15 January 2007

  - A further letter of concern was sent on 19 April 2007 calling for the release of Unida Niazova, and 15 May 2007.

  - Her sentence was commuted to seven years imprisonment.

  Ikhtior Khamroev

  University student detained since August 2006. He was subjected to physical attacks and there were concerns surrounding the fairness of his trial.

  The Parliamentary Delegation to Uzbekistan wrote a letter to Commissioner Ferrero-Waldner requesting her to bring Ikhtior's case to the attention of the Uzbek authorities.

  Vietnam

  Thich Huyen Quang,

  Thich Quang Do

  The Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Thich Huyen Quang (87 years old), and his deputy, Thich Quang Do (79 years old), winner of the 2006 Rafto Prize for human rights work have been imprisoned without trial in their monastery since 1982 for the sole reason of being ardent supporters of religious freedom, human rights and democracy.

  In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament called for the immediate and unconditional release of all individuals imprisoned for the sole reason of having peacefully and legitimately exercised their right to freedom of opinion, freedom of expression, freedom of the press and freedom of religion.

  Nguyen Van Ly,

  Nguyen Van Dai,

  Le Thi Cong Nhan

  Vietnam continues to hold trials with no respect for the presumption of innocence, the rights of the defendant or the independence of judges, as shown by the trials of the Catholic priest Nguyen Van Ly (30 March 2007), and of the lawyers Nguyen Van Dai and Le Thi Cong Nhan (11 May 2007).

  Nguyen Phong,

  Nguyen Binh Thanh,

  Tran Quoc Hien,

  Le Nguyen Sang,

  Nguyen Bac Truyen,

  Huynh Nguyen Dao,

  Duong Thi Tron,

  Le Van Soc,

  Nguyen Van Thuy,

  Nguyen Van Tho,

  Thich Huyen Quang

  Thich Quang Do

  Bui Thi Kim Thanh

  These people were sentenced to several years in prison, which constitutes a violation of their human rights:

  Catholic priest Nguyen Van Ly (sentenced to eight years' imprisonment), Nguyen Phong (six years), Nguyen Binh Thanh (five years), the lawyer Nguyen Van Dai (five years) (all members of the pro-democracy and reform group Bloc 8406) and the lawyer Le Thi Cong Nhan, spokeswoman for the Progression Party, (four years), Tran Quoc Hien, representative of the Workers-Farmers Organisation, (five years), Le Nguyen Sang, leader of the People's Democratic Party (PDP), (five years), Nguyen Bac Truyen (four years), Huynh Nguyen Dao (three years), the Hoa Hao Buddhists Duong Thi Tron (six years), Le Van Soc (six years) and Nguyen Van Thuy (five years), Nguyen Van Tho (four years), Thich Huyen Quang, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Thich Quang Do and Bui Thi Kim Thanh.

  Zimbabwe

  Gift Tandare

  This opposition activist was shot. His body was snatched and secretly buried without his family's knowledge.

  In its resolution adopted on 26 April 2007, the European Parliament strongly condemned the Mugabe dictatorship for its relentless oppression of the Zimbabwean people, opposition parties and civil society groups and its destruction of the Zimbabwean economy, which has deepened the misery of millions of Zimbabweans.

  Itai Manyeruke

  He died a day after being severely beaten up by the police.

  Edmore Chikomba

  He deceased on 30 March 2007.

  Morgan Tsvangirai

  Chairman of the Movement for Democratic Change (MDC) and opposition leader. He was arrested on 28 March 2007 and subject to brutal treatment by the police forces.

  Ian Makone

  This opposition activist, special adviser to Morgan Tsvangirai, was put in detention.

  Nelson Chamisa

  He was attacked on his way to Harare airport, where he was to take a flight to attend the meetings of the Joint Parliamentary Assembly (ACP-EU JPA).

  Nelson Chamisa,

  Grace Kwinjeh,

  Lovemore Mdhuku,

  William Bango,

  Sekai Holland,

  Tendai Biti,

  Arthur Mutambara

  These opposition leaders were arrested and subjected to brutal treatment by the police forces and prohibited to seek medical treatment outside Zimbabwe.

  Raymond Majongwe

  The human rights defender, Secretary General of the Progressive Teachers' Union of Zimbabwe (PTUZ) and his wife Loice Majongwe were harassed on 1 February 2007 by police officers in Harare

  A letter of concern was sent on 21 February 2007.

  B) UPDATES OF CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE PREVIOUS ANNUAL REPORT BETWEEN APRIL 2006 AND MARCH 2007

  NAME

  BACKGROUND

  ACTIONS TAKEN BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

  UPDATE ON 2007

  BANGLADESH

  Salah Uddin Shoaib Choudhury

  Journalist and director of the newspaper "Weekly Blitz", which promotes dialogue among the religions and for the recognition of Israel. He was arrested on 29 November 2003 and released 17 months later. Nevertheless he is still in danger of being sentenced to death at his trial for sedition, which was due to open on 13 November 2006.

  In its resolution of 15 November 2006, the European Parliament called for the review of his trial and for his release. The charges against him are contrary to all standards of international law and to all conventions on violations of press freedom. The resolution was also deploring recent acts of violence and strongly condemned the physical attacks on journalists, NGO staff, trade unionists and others. The resolution also expressed disapproval regardig the violence related to the forthcoming general elections and the transition.

  Since his release from prison he was called to appear before the authorities for 36 times in the 31 months. Every time he risks potential re-incarceration. He was awarded the Monaco Media Forum Prize 2007.

  BULGARIA

  Michael Shields

  An 18 years-old British citizen, subjected to an unfair trial and sent to prison in Bulgaria, in spite of the fact that another person confessed to the crime in question.

  A letter of concern was sent on 13 June 2006.

   

  Bulgaria’s president Georgi Parvanov declared he would not pardon him but also that the case can be reopened in Bulgaria if “sufficient new evidence” are presented.

  ECUADOR

  Mirek Krygier

  Polish citizen, imprisoned.

  A letter of concern was sent on 15 November 2006.

  No information available.

  IRAN

  Keyvan Ansari

  Prisoner of conscience.

  In a resolution adopted on 15 November 2006, the European Parliament raised concerns regarding various human rights violations in Iran, including the ill-treatment of political prisoners, the prosecution of juvenile offenders, also concerning the issue of minority rights, freedom of religion and of the press, and women's rights. In the resolution, the Iranian authorities were called on to unconditionally release all prisoners of conscience; these five persons were explicitly mentioned.

  Dr Keyvan Ansari went on hunger strike on 14 July in protest at their continuing detention. On September 2007 he was sentenced to 3 years and six months imprisonment on charges of threatening National Security.

  Keyvan Rafii

  Prisoner of conscience.

  The hearing of the case of Keyvan Rafi’i, now held in prison was postponed for a fourth time on 29 July. On 20 May, his father, sister and brother had been taken to an Intelligence Ministry facility in Tehran. They were released at around 10pm after lengthy interrogation.

  Kheirollah Derakhshandi

  Prisoner of conscience.

   

  Kheyrollah Derakhshandi, held in prison, was severely beaten in March 2007, leaving him with persistent pain in his back and left arm. He is being denied medical care. His 75-year-old father, Mojtaba Derakhshandi, was summoned to appear in court for giving an interview to a news agency about his son’s medical condition. He was later released on bail and warned not to speak to the press.

  Abolfazl Jahandar

  Prisoner of conscience.

  Abdolfazl Jahandar went on hunger strike on 14 July in protest at their continuing detention. He is said to be protesting at the prison officials’ refusal to transfer him to the section for political prisoners. He is also in poor health.

  Koroush Zaim

  Prisoner of conscience.

   

  He is out of prison, residing in Iran.

  Farshid Yadollahi

  Lawyers, imprisoned while defending Sufis in Qom.

  In its resolution of 15 November 2006, the European Parliament also addressed the freedom of religion and expressed concerns about the arrests of these persons.

  They are out of prison but they still face legal problems with the authorities.

  Omid Behrouzi

  Ayatollah Sayad Hossein,

  Kazemeyni Boroujerdi

  He was advocating for years that politics and religion should be separated. He was arrested reportedly with more than 400 of his followers.

  In its resolution of 16 November 2006, the European Parliament expressed concern for his arrest.

  He is still imprisoned, serving a 15 year sentence.

  Motjaba Saminejad

  Imprisoned journalist/ webblogger (reporters without borders).

  In its resolution of 15 November 2006, the European Parliament called for the release of all imprisoned journalists and webbloggers.

  Out of prison, residing in Iran.

  Ahmad Raza Shiri

  Imprisoned journalist/ webblogger.

  Out of prison on suspended sentence.

  Arash Sigarchi

  Imprisoned journalist/ webblogger.

  Out of prison, residing in the US.

  Manoucher Mohammadi

  Student activist, imprisoned.

  The European Parliament called for his release, requesting that students should not be barred from higher education due to their peaceful political activities.

  Out of prison, residing in the US.

  Mausavi Khoini

   Human rights defender.

  A letter of concern was sent on 20 October 2006.

  Still in detention.

  Kobra Rahmanpoor

  Convicted in January 2002 and is still uncertain about when the sentence is to be executed, if at all.

  A letter of concern was sent on 13 July 2006 regarding their case.

  Judiciary suspended her execution sentence (she was convicted of murdering her mother in law).

  Nazanin Mahabad Fatehi

  Convicted in March 2005 for killing one of the three men, who tried to rape her and her cousin.

  She was released on 15 January 2007, after the court of appeal declared her innocence. However, she still has to pay compensation of € 25.000.

  Fatemeh Hagigat Prozheh

   A 35 year old woman who is convicted of killing her temporary husband (Seegheh in Islam). She has alleged that her husband, a drug addict, attempted to rape her 15 year old daughter from a previous marriage.

  Fatemeh’s death sentence was confirmed.

  Delara Darabi

  She broke into a house with her partner, allegedly killed the woman, whose house she and her partner broke into. She denied the crime but she is still imprisoned, on death row. On 20 January she attempted suicide in her cell. She was a minor (17 years old) when she committed the crimes in question.

  Her death sentence has been confirmed by the Iranian Supreme Court and her execution may be imminent. Her attorney is intending to appeal the verdict. In January 2007, Delara attempted suicide Delara's physical and emotional health is still unstable.

  Sa'id Masouri

  Sentenced to death and awaiting execution, she has been held in solitary confinement in Section 209 of Evin Prison since late 2004.

  With regards to their case a letter of concern was sent on 17 May 2006.

  No further information received.

  Khaled Hardiani

  Sentenced to death and on death row, involved in hijacking a plane in 2001.

  Pardoned after being convicted of endangering national security (in relation to the hijacking plot).

  Farhang Pour Mansouri

  Sentenced to death and on death row, involved in hijacking a plane in 2001.

  No further information received.

  Shahram Pour Masori

  Sentenced to death as a minor and on death row, involved in hijacking a plane in 2001.

  No further information received.

  ISRAEL

  Ziyad Hmeidan

  Student and human rights defender, detained by Israeli authorities without charges or trial since 23 May 2005.

  A letter of concern was sent on 20 July 2006.

  He was released on 18 March 2007.

  NORTH KOREA

  Son Jong Nam

  He is a Christian believer. He was reportedly tortured by the National Security Agency, and was then sentenced to death for alleged treason without a trial and without procedural safeguards required under international human rights law.

  In a resolution adopted on 15 June 2006, the European Parliament urged the government of the DPRK to provide information on his case and not to proceed with his execution

  No further information received.

  RUSSIA

  Mikhael Khodorkovsky

  Russian citizen, successful businessman and philanthropist, convicted after an unfair trial and subjected to difficult prison conditions; detained in a prison in Siberia.

  With regards to their case, a letter of concern was sent on 22 November 2006.

  On February 5, 2007, the Kremlin brought additional charges against him to ensure that he would not be released from prison in October 2007, when he would have been eligible for parole after having served half of his original sentence.

  Platon Lebedev

  Russian citizen convicted after an unfair trial and subjected to difficult prison conditions. Suffers from serious health problems.

  Lebedev is currently serving his sentence in a remote area of Siberia.

  Anna Politkovskaya

  Journalist, murdered on 7 October 2006. A highly respected investigative reporter, known as the symbol of honest journalism in Russia, she was awarded many prizes, among others the Prize Olof Palme. She courageously stood up defending human life and dignity. She exposed and objectively reported on various forms of crimes against humanity, especially in Chechnya.

  In its resolution of October 2006, the European Parliament paid tribute to her work and merits. The European Parliament called on the Russian authorities to conduct an independent and efficient investigation to find and punish those responsible for this cowardly crime. The President of the Parliament also expressed his concerns regarding the issue in a letter of concern. In November 2006, a hearing took place on the Subcommittee on Human Rights on Human rights defenders in Russia. At the EU-Russia Summit, the European Union insisted that Russia must respect human rights in every field of the EU-Russia cooperation.

  The European Parliament nominated her posthumously for the 2007 Sakharov Prize.

  The room for press conferences in Brussels was named after her.

  SYRIA

  Anwar al Bunni

  Following an unfair trial that appeared to be politically driven, Anwar al-Bunni was sentenced by Damascus Criminal Court on 24 April 2007 to a five-year prison term on charge of “spreading false information harmful to the state”. He is serving his sentence in a mixed ward with criminal prisoners in ‘Adra prison.

  In its resolution of 15 June 2006, the European Parliament urged Syrian authorities to reconsider all cases of political prisoners and to release immediately all prisoners of conscience. The Parliament also requested that all detained or imprisoned persons be given prompt, regular and unrestricted access to their lawyers, doctors and families. The European Parliament pointed out that respect for human rights constitutes a vital component of any future EU-Syria Association Agreement and called on Syria to respect its commitments within the framework of the Barcelona Process and along the lines of the European Neighbourhood Policy. In May 2006 several civil society activists were arrested and tortured because of signing a petition for improving the Syrian-Lebanese relations in view of the UN Security Council Resolution n° 1680. There were also some of these persons among those arrested.

  Following his conviction Anwar al-Bunni was also brought to trial before Damascus Military Court on charges of “slandering a public administration”, Article 376 of the Syrian Penal Code. His new charge appears to be related to a memo he wrote and presented months ago as part of his defence and in which he criticised the Syrian Minister of Social Affairs and Labour as well as the Syrian Prisoners’ Association.  The memo was found in his cell at prison during prison guards’ inspection. Anwar al-Bunni’s next military trial session is on 7 February 2008.

  Michel Kilo

  Writer, released on 19 October 2006, but he was brought before the Criminal Court in Damascus again on 31 October 2006 to face new charges.

  His trial was postponed, for the second time, to 19 February 2007. He was sentenced on 13 May 2007 to three years in prison for "undermining national sentiment".

  Kamal Al-Labwani

  On 10 May 2007 Damascus Criminal Court sentenced him to 12 years imprisonment following an unfair trial. The charge relates to Kamal al-Labwani’s visit to Europe and the USA in 2005 where he met human rights organisations and government officials and called for a process of peaceful democratic reform in Syria.

  Kamal al-Labwani is serving his sentence in ‘Adra prison in mixed ward with criminal prisoners. He may face additional prison terms of between three and five years. This measure against Kamal al-Labwani appears to be based on his criticism of the Syrian government in a document he wrote and presented in his defence at the final trial session on 10 May 2007.

  Mahmoud Issa

  Civil society activist. Mahmoud 'Issa's charges relate to his involvement in Beirut-Damascus Declaration, a petition signed by some 300 Syrian and Lebanese nationals calling for the normalization of relations between their two countries.

  On 13 May 2007 Mahmoud ‘Issa was found guilty of “weakening nationalist sentiment” and was sentenced to three years imprisonment. He is kept in a mixed ward with criminal prisoners. It is alleged that charges against him have no legal basis.  

  Professor Suleiman Shummar

  Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition.

  Suleiman Shummar was sentenced in absentia to ten years in jail on charges of “weakening nationalist sentiment” and "exposing Syria to hostile acts".

  Muhammad Mahfud

  Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition.

  Muhammad Mahfud was released on bail of 1,000 Syrian Lira (US $20) from ‘Adra prison on 25 September 2006. All charges against him were dropped.

  Mahmoud Meri'i

  Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition.

  Mahmoud Meri’i was freed on 17 July 2006, on payment of 1,000 Syrian Lira (US$20) bail.

  Yasser Melhem

  Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition.

  No further information received.

  Omar Adlabi

  Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition.

  No further information received.

  TURKEY

  Behic Asci

  Lawyer, started a hunger strike on 5 April 2005 to show solidarity with the political prisoners subjected to poor Turkish prison conditions. On 22 January 2007, after 293 days, he stopped the strike, but announced his intention to resume it later.

  A letter of concern was sent on 15 November 2006.

  Behic Asci did not resume his hunger strike, he is recovering at his home.

  Michal Majevski

  Polish citizen arrested in July 2006. He was a minor when committing the crime and the punishment was disproportionate.

  A letter of concern was sent on 28 September 2006.

  No further information received.

  Jonathan Sugden

  Well-known expert on Turkey, detained by Turkish security forces and was subjected to deportation.

  A letter of concern was sent on 24 April 2006.

  Jonathan Sugden is now able to travel to Turkey.

  UNITED STATES OF AMERICA

  Pablo Ibar

  Spanish citizen found guilty of murder and condemned to death by the Court of Florida in 2000. On 9 March 2006, the Supreme Court reaffirmed his conviction and refused to grant him a new trial.

  A letter of concern was sent on 26 April 2006.

  Still on death row.

  Allen W. Bridgers

  Sentenced to death, on death row

  A letter of concern was sent on 6 July 2006.

  Still on death row.

  UZBEKISTAN

  Umida Niazova

  Umida Niazova was a human rights defender and translator of Human Rights Watch's office in Tashkent. She was sentenced to seven years in prison.

  Letters of concern were sent in January and April 2007.

  On 08 May 2007, her sentence was commuted to seven-year suspended sentence. Under the term of the commuted sentenced she was obliged to regularly report to the neighbourhood police.

  YEMEN

  Ali Al-Dailami

  Ali al-Dailami, Executive Director of the Yemeni Organization for the Defence of Democratic Rights and Freedom was reportedly being held incommunicado and subjected to ill-treatment since his arrest and detention on 9 October 2006.

  A letter of concern was sent on 26 October 2006.

  He was released in November 2006, one month after his arrest.

  VIETNAM

  Nguyen Van Ly

  Catholic priest and co-editor of the underground online magazine Tu do Ngôn luan (Free Speech). He was imprisoned from May 2001 to early 2005. He was arrested again on 19 February 2007 and is currently under house arrest.

   A letter of concern was sent on 27 July 2006.

  His support for the "Manifesto on Freedom and Democracy for Vietnam" has led to his sentence on March 30, 2007 for an additional eight years in prison.

  Nguyen Gia Thieu

  Sentenced to 20 years of imprisonment and a fine of 25 million USD.

  He is still detained.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

  LIST OF RESOLUTIONS

  List of resolutions adopted by the European Parliament between January 2007 and December 2007, and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

  (http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/others/default.htm)

  Country

  Date of adoption of resolution

   

   

  AFRICA

   

   

  CHAD

  13.12.07

  ETHIOPIA

  21.06.07

  GUINEA

  15.02.07

  NIGERIA

  15.03.07 ; 24.05.07

  SOMALIA

  15.11.07

  SUDAN

  15.02.07 (Darfur) ; 24.05.2007 ; 12.07.07 (Darfur) ; 25.10.07

  ZIMBABWE

  26.04.07

  The financing of the Special Court in Sierra Leone

  06.09.07

  EU partnership in the Horn of Africa

  10.05.07

  State of play of EU-Africa relations

  25.10.07

   

  AMERICA

   

   

  CUBA

  21.06.07

  GUATEMALA

  15.03.07

  VENEZUELA

  24.05.07

  Murder of women in Mexico and Central America

  11.10.07

  SWIFT, the PNR agreement and the transatlantic dialogue on these issues

  14.02.07

  Transportation and illegal detention of prisoners

  14.02.07

   

  ASIA

   

   

  BANGLADESH

  06.09.07

  BURMA (MYANMAR)

  21.06.07 ; 06.09.07 ; 27.09.07

  CAMBODIA

  15.03.07

  CHINA

  13.12.07

  INDIA

  01.02.07

  KASHMIR

  24.05.07

  PAKISTAN

  12.07.07 ; 25.10.07 ; 15.11.07

  PHILIPPINES

  26.04.07

  UZBEKISTAN

  15.11.07

  TIBET

  15.02.07

  VIETNAM

  12.07.07

  Comfort women during world war II (Japan)

  13.02.07

   

  EUROPE

   

   

  MOLDOVA

  12.07.07

  RUSSIA

  15.02.07 ; 26.04.07 ; 10.05.07 ; 14.11.07

  TURKEY

  24.10.07

  Women in Turkey

  13.02.07

  Attack on Galina Kozlova

  15.03.07

   

  MIDDLE EAST

   

   

  IRAN

  25.10.07

  PALESTINE ( GAZA)

  11.10.07

  SYRIA

  24.05.07

  The humanitarian situation of Iraqi refugees

  15.02.07 ; 12.07.07

  Women's rights in Saudi Arabia

  13.12.07

  Kidnapping in Gaza of the journalist Alan Johnston

  26.04.07

  Death sentence imposed on medical personnel in Libya

  18.01.07

  Middle East

  12.07.07

  EU strategy for reform in the Arab world

  10.05.07

   

  MISCELLANEOUS

   

   

  EU Human rights dialogues and consultations on human rights with third countries

  06.09.07

  Universal moratorium on the death penalty

  01.02.07 ; 26.04.07 ; 27.09.07

  United Nations Human Rights Council

  07.06.07

  Christian Communities

  15.11.07

  Annual report on Human Rights in the World 2007 and the EU's policy on the matter.

  26.04.07

  10th anniversary of the Mine Ban Treaty (Ottawa Convention)

  13.12.07

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (4.3.2008)

  προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο το 2007 και τη πολιτική της ΕΕ επί του θέματος
  (2007/2274(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Thijs Berman

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μια προσέγγιση της ανάπτυξης βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει τήρηση πέντε βασικών αρχών: εφαρμογή του διεθνούς πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενίσχυση όσων έχουν δικαιώματα, συμμετοχή στην ανάπτυξη, καταπολέμηση των διακρίσεων με ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες και λογοδοσία·

  2.   χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας· επιμένει ότι αυτά τα θέματα πρέπει να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα ως διατομεακά και ζητά να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι, ορόσημα και δείκτες σε όλα τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, ανά περιφέρεια και ανά θέμα καθώς και στα ετήσια προγράμματα δράσης·

  3.   καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη παραμέτρων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την Κίνα που πρόκειται να παρουσιαστεί το 2008·

  4.   υπενθυμίζει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τονίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγεία είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· πιστεύει ότι τα προγράμματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, η προαγωγή της ισότητας των φύλων, η ενίσχυση των γυναικών και των δικαιωμάτων του παιδιού πρέπει να προβάλλονται στην κοινοτική πολιτική για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όπου είναι διάχυτη η σεξιστική βία και κινδυνεύουν με μόλυνση από HIV/ΑΙDS γυναίκες και παιδιά ή δεν τους επιτρέπεται η ενημέρωση, η πρόληψη ή/και η θεραπεία·

  5.   καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη θεματική των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και της αξιοπρεπούς εργασίας στην αναπτυξιακή της πολιτική, ιδίως σε προγράμματα βοήθειας που συνδέονται με το εμπόριο·

  6.   επιμένει ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπής με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της γεωργίας, της αλιείας, της μετανάστευσης και της εμπορίας όπλων· τονίζει ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες βλαπτικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα·

  7.   χαιρετίζει την εταιρική σχέση Αφρικής - ΕΕ για τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής Αφρικής - ΕΕ· καλεί όχι μόνο την ΕΕ αλλά και την ΑΕ να τηρήσουν τις αμοιβαίες δεσμεύσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενσωματώνοντας βαθμιαία στον Αφρικανικό Μηχανισμό Αξιολόγησης από Ομοτίμους μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύοντας τους περιφερειακούς θεσμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα την Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών και του Αφρικανικού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών·

  8.   επισημαίνει ότι, παρ’ όλο που η διεθνής κοινότητα έχει ξεκινήσει πολυάριθμες ειρηνευτικές και διεθνείς διαμεσολαβητικές διαδικασίες, ορισμένες αφρικανικές χώρες πάσχουν από ένοπλες συγκρούσεις, κατά τις οποίες πολίτες εξακολουθούν να υφίστανται επιθέσεις, ενώ προστατεύονται ανεπαρκώς από τις κυβερνήσεις τους· υπενθυμίζει ειδικότερα την κατάσταση στο Σουδάν/Νταρφούρ, όπου εξακολουθούν να σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει την ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει και τονίζει ότι τα κράτη που έχουν εμπλακεί στις συγκρούσεις που μαστίζουν μια χώρα μέσω μεγάλων εμπορικών επενδύσεων έχουν ιδιαίτερη ευθύνη έναντι του πληθυσμού αυτής της χώρας·

  9.   υπογραμμίζει τη σημασία ταχείας ανάπτυξης στρατευμάτων EUFOR στο Τσαντ για τη σταθεροποίηση της περιοχής, τη διασφάλιση της προστασίας του ανθρωπιστικού χώρου και την προστασία του αμάχου πληθυσμού· επιμένει να ασκήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της την επιρροή τους στις αρχές του Τσαντ και ζητεί την εκπλήρωση των διεθνών και περιφερειακών υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με τον ανθρωπισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί ειδικότερα τη χωρίς καθυστέρηση απελευθέρωση όλων των ηγετών της αντιπολίτευσης που κρατούνται αποκλειστικά για πολιτικούς λόγους·

  10. υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της ζωτικής στήριξης της ΕΕ όσον αφορά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του κ. Kofi Annan στην Κένυα· τονίζει την ανάγκη όλες οι πλευρές να συμμετέχουν στην ανεύρεση αποδεκτών λύσεων για την ανάπτυξη μιας μετεκλογικής στρατηγικής με στόχο τη συμφιλίωση, την αποτροπή της εθνικής εκκαθάρισης και την επιστροφή όλων των εσωτερικά εκτοπισθέντων στον τόπο προέλευσής τους·

  11. υπενθυμίζει ότι σε καταστάσεις εύθραυστες και σε καταστάσεις έλλειψης σταθερών θεσμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά δεν τηρούνται ή διακυβεύονται· ζητεί συνεπώς από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επισπεύσουν τη διαδικασία χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ευάλωτων κρατών, βάσει των εμπειριών στο Σουδάν, το Αφγανιστάν, τη Ζιμπάμπουε, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Κένυα·

  12. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι προσπάθειες σταθεροποίησης, οικοδόμησης της ειρήνης και προστασίας των αμάχων στο Αφγανιστάν να διατηρηθούν και να διαθέτουν επαρκείς πόρους για όσο χρειαστεί, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στρατευμάτων που υποστηρίζονται από την απαραίτητη εντολή και εξοπλισμό· προειδοποιεί ότι το τίμημα της αποτυχίας στο Αφγανιστάν θα είναι υπέρμετρα υψηλό από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών· υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη βελτίωση των θεσμικών οργάνων πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την ανοικοδόμηση και τη συμφιλίωση.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  3.3.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Glenys Kinnock, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Bowis, Fiona Hall, Μανώλης Μαυρομμάτης, Csaba Őry, Ralf Walter

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Glyn Ford

  27.3.2008

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 2007 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σχετικά

  (2007/2274(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Giusto Catania

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Έκθεση 2007 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο επικεντρώνεται κυρίως σε δραστηριότητες εκτός ΕΕ και παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την εκτεταμένη περιγραφή παρομοίων δραστηριοτήτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των σχετικών προβλημάτων στο εσωτερικό της ΕΕ,

  Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Οργανισμός) συγκροτήθηκε την 1η Μαρτίου 2007 στη Βιέννη και αποτελεί ένα πρώτο βήμα ανταπόκρισης στην έκκληση του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κανόνων και θεσμών με στόχο την απόδοση δεσμευτικής ισχύος στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το σύστημα που προβλέπεται δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης κοινοτικής πολιτικής για τα δικαιώματα των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εντολή του Οργανισμού καλύπτει επίσης τις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με την ΕΕ,

  Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην νέα Συνθήκη και ο δεσμευτικός χαρακτήρας του είναι ευπρόσδεκτα, έστω κι αν ο Χάρτης δεν είναι δεσμευτικός σε ορισμένα κράτη μέλη,

  Δ.   τονίζοντας ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

  1.   καλεί το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των μελλοντικών ετήσιων εκθέσεών του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, να αναλύσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο ταυτόχρονα με την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε κράτος μέλος, βάσει της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού· η κοινή ανάλυση θα καταδείξει ότι η Ένωση ενδιαφέρεται εξίσου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της, ούτως ώστε να αποτρέψει τυχόν εφαρμογή διπλών μέτρων και σταθμών·

  2.   καλεί επειγόντως το Συμβούλιο να μετατρέψει την ειδική ομάδα εργασίας του για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια σε μόνιμη ομάδα εργασίας που θα μπορεί να εργάζεται παράλληλα με την Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM), και προτρέπει την Επιτροπή να αναθέσει ένα χαρτοφυλάκιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε έναν μόνο Επίτροπο·

  3.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έχει συχνά ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει εντονότερη δράση σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση μιας στρατηγικής η οποία θα βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των διεθνών προτύπων και υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  4.   καλεί επειγόντως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που περιέχει το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων[1], με στόχο να διευκρινισθεί ο ρόλος των κρατών μελών στην παράνομη πρακτική των έκτακτων παραδόσεων και να εξασφαλισθεί ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν θα εμπλέκονται πλέον σε παρόμοιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέλλον·

  5.   υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του στα οποία υπογραμμίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κέντρο κράτησης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο και προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται με στόχο το κλείσιμο αυτού του κέντρου κράτησης, για τον λόγο ότι η ύπαρξή του και μόνο στέλνει αρνητικό μήνυμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιδιώκεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν μια διεθνή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμφωνήσει βάσει του διεθνούς δικαίου ότι είτε θα εξασφαλισθεί στους κρατουμένους μια δίκαιη δίκη, είτε θα απελευθερωθούν, θα τους χορηγηθεί καθεστώς προσφύγων και θα βρεθούν γι’ αυτούς ασφαλή καταφύγια, τα οποία θα μπορούσαν να βρίσκονται στις ΗΠΑ ή αλλού, προκειμένου να αποφευχθεί ο επαναπατρισμός τους σε χώρες όπου θα διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο βασανιστηρίων ή δίωξης·

  6.   ενθαρρύνει την ΕΕ να υιοθετήσει μια περισσότερο σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των βασανιστηρίων και να μην τα θεωρεί μεμονωμένο ζήτημα· καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ενός ευρέος φάσματος πιθανών μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση των βασανιστηρίων, περιλαμβανομένης της πρόληψης, της βοήθειας προς τα θύματα, καθώς και της καταπολέμησης της ατιμωρησίας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για τη στήριξη και την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων·

  7.   ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει την ενίσχυση του ενιαίου χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, μέσω του οποίου, με ενιαία πολιτική μετανάστευσης, θα μπορέσει να επιτευχθεί η βέλτιστη προστασία των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που μεταβαίνουν στο έδαφός της, και επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι διατάξεις για τον χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης δεν είναι δεσμευτικές·

  8.   σημειώνει τις νέες νομοθετικές δέσμες στους τομείς της νόμιμης μετανάστευσης, των συνοριακών ελέγχων και της παράνομης απασχόλησης· υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εισαγάγει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία θα επικεντρώνεται στα δικαιώματα των μεταναστών, στις ευκαιρίες νόμιμης μετανάστευσης και στην καταπολέμηση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων·

  9.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν διεξαχθεί αναλύσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τη μετανάστευση εντός της ΕΕ·

  10. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται νόμιμα ή παράνομα στην επικράτεια της ΕΕ, ο οποίος συνιστά προϋπόθεση για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

  11. υπενθυμίζει ότι σκοπός της δημιουργίας μιας κοινής πολιτικής ασύλου πρέπει να είναι η προστασία των μεμονωμένων ατόμων και όχι η μείωση ή η εξωτερικοποίηση των αιτήσεων για παροχή ασύλου σε τρίτες χώρες με πενιχρές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για το άσυλο, ώστε να συμπεριλάβουν τις γυναίκες που απειλούνται με ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και να εξαλείψουν όλες τις συναφείς μορφές βίας·

  13. αποδοκιμάζει τα επιχειρήματα που προέβαλαν κάποια κράτη μέλη σχετικά με κάθε είδους παραδοσιακές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές αξίες, προκειμένου να παρακάμψουν την υποχρέωσή τους για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, και ιδίως της βίας σε σχέση με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

  14. θεωρεί ότι η ενδυνάμωση των γυναικών, με την εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης σε ενημέρωση, υπηρεσίες και παροχές σε σχέση με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, θα βελτιώσει τη δυνατότητά τους για ασφαλές σεξ και για προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS·

  15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών για την ισότητα των φύλων και για την καταπολέμηση της βίας που σχετίζεται με το φύλο και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών·

  16. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν στις πολιτικές τους μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και να αναλάβουν να καταπολεμήσουν την εμπορία παιδιών και όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας·

  17. εφιστά την προσοχή στις διακρίσεις και τις βίαιες διώξεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε ορισμένες χώρες· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν και να αναλάβουν νομική δράση κατά όλων των μορφών διάκρισης που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου εντός της ΕΕ·

  18. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών που ζητούν καθεστώς πρόσφυγα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως ο Mehdi Kazemi και η Pegah Emambakhsh, που διατρέχουν τον κίνδυνο να επαναπατριστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ιράν και να εκτελεστούν· υπενθυμίζει ότι η απέλαση προσώπων σε τρίτη χώρα όπου απειλούνται με δίωξη, βασανιστήρια ή θάνατο συνιστά παραβίαση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να εξεύρουν μια λύση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτά τα δύο άτομα δεν θα επαναπατρισθούν στο Ιράν, καθώς επίσης να ελέγξουν και να αξιολογήσουν την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περί ασύλου στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να ασχοληθεί και να επιλύσει αυτά τα θέματα μέσω των επικείμενων τροποποιήσεών της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας[2] και στην οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους[3]·

  19. καλεί τις Προεδρίες του Συμβουλίου να διοργανώσουν το Φόρουμ των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις τρόπον ώστε να μπορούν η κοινωνία των πολιτών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να πραγματοποιούν συζητήσεις σε βάθος σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των κρατών μελών·

  20. χαιρετίζει την επέκταση της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας (πρώην διαδικασία συναπόφασης) με τη νέα Συνθήκη της Λισσαβώνας σε περισσότερες πολιτικές στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και των εσωτερικών υποθέσεων, μέσω της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο ρόλο σε θέματα που επηρεάζουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός της ΕΕ·

  21. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκολύνουν την ανάπτυξη των μηχανισμών της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), καθώς η ΕΠΓ έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική μεταρρύθμιση, στη διάδοση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αύξηση των ικανοτήτων στον τομέα αυτό·

  22. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προασπίζουν και να προωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα εκτός της ΕΕ.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.3.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Владимир Уручев, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Edit Bauer, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Метин Казак, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Tobias Pflüger

  • [1]  ΕΕ C 287, της 29.11.2007, σ. 309.
  • [2]  ΕΕ L 50 της 25.2.2003, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  2.4.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  60

  0

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Roberta Alma Anastase, Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Hélène Flautre, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ιωάννης Κασουλίδης, Метин Казак, Μαρία-Ελένη Κοππά, Helmut Kuhne, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, null Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Ria Oomen-Ruijten, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Кристиан Вигенин, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec,

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Doris Pack, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García