ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право

  15.4.2008 - (COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD)) - ***I

  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: Hartmut Nassauer
  Докладчик по становище(*) :
  Dan Jørgensen, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  (*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от правилника

  Процедура : 2007/0022(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0154/2008
  Внесени текстове :
  A6-0154/2008
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно относно защитата на околната среда чрез наказателното право

  (COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (СOM(2007)0051),

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0063/2007),

  –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0154/2008),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.

  Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

  Изменение 1

  Съображение 4 a (ново)

  (4а) Ефективността на борбата срещу престъпленията против околната следа в трансгранични условия зависи от съответната роля на органите за координация на международни досъдебни производства (Европол, Евроюст, общи екипи за разследване) и от подобряването на ефективността на тези органи от гледна точка на правомощия и организация.

  Изменение 2

  Съображение 5

  (5) Чрез възлагането на задачата за налагане на санкции на съдебните власти, а не на административните, отговорността за разследване и налагане на спазването на наредбите в областта на околната среда се пада на органи, които са независими от тези, предоставящи разрешителни за експлоатация и за изпускане на емисии.

  заличава се

  Обосновка

  Superseding the principle of ‘loyal cooperation’ and the established legal principle of ‘effet utile’. Moreover, Article 10 of the Treaty establishing the European Community provides that ‘Member States shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of this Treaty or resulting from action taken by the institutions of the Community. They shall facilitate the achievement of the Community's tasks’.

  Изменение 3

  Съображение 6

  (6) За да се постигне ефективна защита на околната среда, съществува особена нужда от по-разубеждаващи санкции за дейностите, увреждащи околната среда, които обикновено причиняват или е възможно да причинят значителни щети на въздуха, включително стратосферата, почвата, водата, животните или растенията, включително съхраняването на видовете.

  (6) За да се постигне ефективна защита на околната среда, съществува особена нужда от по-разубеждаващи санкции за дейностите, увреждащи околната среда, които обикновено причиняват или е възможно да причинят значителни щети на ландшафта, въздуха, включително стратосферата, основната скала, почвата, водата, животните или растенията, включително съхраняването на видовете.

  Обосновка

  In connection with environmentally harmful activities, no mention is made of bedrock (the lithosphere). Soil (where it exists) is merely an outer layer – up to 1.5 metres deep – which forms on the parent rock.

  Rubbish dumps and waste stockpiles (which may contain hazardous or radioactive waste) can be found in old mines or quarries (and therefore in the bedrock itself).

  Open-cast mining in particular can disrupt land ecosystems, causing major damage.

  Изменение 4

  Съображение 6 a (ново)

  (6а) Включеното в приложението към настоящата директива законодателство съдържа разпоредби, които следва да са обект на мерки, свързани с наказателното право, за да се гарантира пълна ефективност на правилата за защита на околната среда.

  Изменение 5

  Съображение 6 б (ново)

  (6б) Задълженията, наложени от настоящата директива, се отнасят единствено до разпоредбите на включеното в приложението към настоящата директива законодателство, от които следва задължение за държавите-членки да предвидят забранителни мерки при прилагането на това законодателство.

  Изменение 6

  Съображение 9 a (ново)

  (9а) Настоящата директива задължава държавите-членки да предвидят в тяхното национално законодателство наказателни санкции за сериозни нарушения на разпоредбите на законодателството на Общността в областта на защитата на околната среда. Директивата не създава задължения във връзка с прилагането на подобни санкции или на други налични механизми за прилагане на законодателството в отделни случаи.

  Обосновка

  Pursuant to the Court of Justice judgment of 23 October 2007 (C-440/05), although in principle criminal law and the rules of criminal procedure do not fall within Community competence, the Community legislator can require the Member States to make provision for sanctions of this kind to ensure that the laws that it enacts in a specific sector are fully effective.

  Изменение 7

  Съображение 11

  (11) Освен това значителните разлики в степента на санкциите в държавите-членки налагат необходимостта да се предвиди при известни обстоятелства сближаване на тези степени, отговарящи на тежестта на нарушението.

  заличава се

  Обосновка

  Consequence of the ruling handed down by the Court of Justice on 23 October 2007 (C‑440/05) to the effect that determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence (see paragraph 70).

  Изменение 8

  Съображение 12

  (12) Това сближаване е особено важно в случаите, в които нарушенията имат тежки последици или са извършени в рамките на престъпни организации, които играят значителна роля в престъпленията спрямо околната среда.

  заличава се

  Обосновка

  Consequence of the ruling handed down by the Court of Justice on 23 October 2007 (C‑440/05) to the effect that determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence (see paragraph 70).

  Изменение 9

  Съображение 12 a (ново)

  (12а) В случай, че след известен период от време се докаже, че извършването на дадена дейност причинява сериозно увреждане на околната среда, което може да доведе до наказателна отговорност съгласно настоящата директива, въпросът дали извършителят е действал умишлено или при небрежност, се изяснява във връзка с момента, в който извършителят е осъзнал или би следвало да е осъзнал факта, че извършва нарушение, а не към момента на започване на извършване на дейността. В тази връзка следва да се има предвид, че при тези обстоятелства наличието на разрешително, лизенз или концесия не съставлява защита.

  Изменение 10

  Съображение 12 б (ново)

  (12б) Моралният елемент, който държавите-членки трябва да приемат съгласно настоящата директива във връзка с престъпленията, следва да е умисъл или поне груба небрежност. Следователно, разследващите органи и съдилищата в държавите-членки следва да могат по своя преценка да не извършват наказателно преследване за престъпления, свързани със защитени видове от дивата флора и фауна или техни части или продукти, когато действията засягат незначителни количества от тези видове и имат незначително въздействие върху опазването на тези видове и когато лицето или лицата не са знаели за защитения статус на дивата флора или фауна.

  Изменение 11

  Съображение 13

  (13) Тъй като настоящата директива предвижда минимални правила, държавите-членки могат да приемат или поддържат по-строги мерки по отношение на ефективната защита на околната среда чрез наказателното право.

  заличава се

  Обосновка

  Consequence of the ruling handed down by the Court of Justice on 23 October 2007 (C‑440/05) to the effect that determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence (see paragraph 70).

  Изменение 12

  Съображение 13 a (ново)

  (13а) Договора за Евратом и вторичното законодателство по него регламентират защитата на околната среда що се отнася до ядрената дейност. Следователно, незаконността на действия, засягащи околната среда, в резултат на ядрена дейност, може да се определи единствено чрез позоваване на Договора за Евратом и вторичното законодателство по него.

  Обосновка

  Chapter III of the Euratom Treaty is the legal basis for Community action in the area of environmental protection where nuclear activity is involved. It is most important that the text be brought into line by specifying that the Euratom Treaty remains the basis for nuclear-related issues. Consequently, any infringement of Community legislation passed on the basis of the Treaty must, if it stems from nuclear activity, be considered unlawful.

  Изменение 13

  Съображение 15

  (15) Тъй като целите на действието, което следва да се предприеме, по-специално осигуряването на по-ефективна защита на околната среда, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и съответно могат да бъдат постигнати по-успешно на ниво Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, както е постановено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, формулиран в този член, настоящата директива не предвижда повече от необходимото за постигане на тези цели.

  (15) Тъй като целите на действието, което следва да се предприеме, по-специално осигуряването на по-ефективна защита на околната среда, например чрез борба с широкомащабната организирана престъпност, която причинява сериозно увреждане на околната среда, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и съответно могат да бъдат постигнати по-успешно на ниво Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, както е постановено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, формулиран в този член, настоящата директива не предвижда повече от необходимото за постигане на тези цели.

  Изменение 14

  Член 1

  Настоящата директива установява мерки, свързани с наказателното право, с цел по-ефективна защита на околната среда.

  Настоящата директива установява мерки, свързани с наказателното право, с цел по-ефективна защита на околната среда. Тя се отнася само за наказателната отговорност и не нарушава общностното или националното право и произтичащите от него норми относно гражданската отговорност за екологични вреди.

  Обосновка

  It is important to ensure that a criminal prosecution does not preclude at the same time the application of environmental liability legislation, which is focused on damage repair.

  Изменение 15

  Член 2, буква a)

  а) „незаконно“ означава нарушаващо законодателството на Общността, или закон, административна наредба или решение на компетентен орган в държава-членка, имащи за цел защитата на околната среда.

  a) „незаконно“ означава нарушаващо акт на Общността, посочен в приложение А, или закон, административна разпоредба или решение на компетентен орган в държава-членка, имащи за цел транспониране на законодателството на Общността;

   

  По отношение на дейности, попадащи в обхвата на Договора за Евратом, това означава дейности, нарушаващи някой от актовете на Общността, посочени в приложение Б;

  Обосновка

  Chapter III of the Euratom Treaty is the legal basis for Community action in the area of environmental protection where nuclear activity is involved. It is most important that the text be brought into line by specifying that the Euratom Treaty remains the basis for nuclear-related issues. Consequently, any infringement of Community legislation passed on the basis of the Treaty must, if it stems from nuclear activity, be considered unlawful.

  Изменение 16

  Член 2, буква aa) (нова)

  aa) „защитени видове от дивата флора и фауна” означава

   

  (i) за нарушението по член 3, буква ж), изброените в:

   

  – приложение IV от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна1;

   

  – приложение I, на което се позовава член 4, параграф 2, от Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици2; и

   

  (ii) за нарушението, свързано с търговията по член 3, буква ж), изброените в:

   

  – приложение А или Б от Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. за защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях3.

   

  __________________________________

   

  1 ОВ L 206, 22.7.1992г., стр. 7. Директива, последно изменена от Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).

   

  2 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена от Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).

   

  3 ОВ L 61, 03.03.1997, стр. 1. Регламент, последно изменен с регламент (ЕО) № 1332/2005 на Комисията (ОВ L 215, 19.8.2005 г., стр. 1).

  Изменение 17

  Член 2, буква а б) (нова)

  аб) „защитен ареал“ означава всеки ареал, обитаван от даден вид, за който определена зона е била определена като специална защитена зона, по силата на член 4, параграф 1 или 2 от Директива 79/409/ЕИО, или всяко естествено местообитание, за което дадена територия е обозначена като специална защитена зона по силата на член 4, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО;

  Изменение 18

  Член 2, буква б)

  (б) „юридическо лице“ означава всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото национално законодателство, с изключение на държавите или други обществени органи, упражняващи суверенните си права, и публичните международни организации.

  (не засяга българската версия)

  Обосновка

  (не засяга българската версия)

  Изменение 19

  Член 2, буква б)

  (б) „юридическо лице“ означава всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото национално законодателство, с изключение на държавите или други обществени органи, упражняващи суверенните си права, и публичните международни организации.

  б) „юридическо лице“ означава всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото национално законодателство, с изключение на държавите или други обществени органи, упражняващи правомощията си на публична власт, както и публичните международни организации.

  Обосновка

  In its definitions the directive must be uniform with other directives that Parliament has adopted, in this case P6_TA(2007)0145 on COM (2006)0168, adopted on 25 April 2007.

  Изменение 20

  Член 3, уводна част

  Държавите-членки гарантират, че следните действия се считат за престъпление, когато са извършени умишлено или поне със сериозно нехайство.

  Държавите-членки гарантират, че следните действия се считат за престъпление, когато са незаконни и са извършени умишлено или при груба небрежност.

  Изменение 21

  Член 3, буква a)

  а) изпускането, емисията или влагането на известно количество материали или йонизиращо лъчение във въздуха, почвата или водата, което причинява смърт или сериозни увреждания на лице;

  заличава се

  Изменение 22

  Член 3, буква б)

  (б) незаконното изпускане, емисия или влагане на известно количество материали или йонизиращо лъчение във въздуха, почвата или водата, което причинява или може да причини смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  б) изпускането, емисията или влагането на известно количество материали или йонизиращо лъчение върху земната повърхност, във въздуха, основната скала, почвата или водата, което причинява или може да причини смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, скалите, водата, животните или растенията;

  Обосновка

  Unlawfulness as a defining element of an offence has already been included in the introductory part of Article 3 and need not, therefore, be mentioned in the individual lettered points.

  The provision fails to mention the outermost layer of the lithosphere, where topography (relief, exposure) directly influences the spread of ionising radiation and other materials.

  Изменение 23

  Член 3, буква в)

  (в) незаконното третиране, включително изхвърляне и съхранение, транспортиране, износ или внос на отпадъци, включително опасни отпадъци, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  в) събирането, транспортирането, оползотворяването или изхвърлянето на отпадъци, включително производственият надзор на тези процеси, както и допълнителната поддръжка на съоръжения за изхвърляне на отпадъци, включително действията, извършвани от търговци и посредници (управление на отпадъци), които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, скалите, водата, животните или растенията;

  Обосновка

  1. Unlawfulness as a defining element of an offence has already been included in the introductory part of Article 3 and need not, therefore, be mentioned in the individual lettered points.

  2. Legal definition of the term ‘waste management’, including a reference to ‘supervision’, as set out in the future directive [.../.../EC] of the European Parliament and of the Council on waste (COD/2005/0281).

  Изменение 24

  Член 3, буква г)

  (г) незаконната експлоатация на инсталация, в която се провежда опасна дейност, или в която се съхраняват или използват опасни вещества или препарати и която причинява или може да причини извън инсталацията смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  г) експлоатацията на инсталация, в която се провежда опасна дейност, или в която се съхраняват или използват опасни вещества или препарати и която причинява или може да причини извън инсталацията смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, скалите, водата или на животните или растенията;

  Обосновка

  Unlawfulness as a defining element of an offence has already been included in the introductory part of Article 3 and need not, therefore, be mentioned in the individual lettered points.

  Изменение 25

  Член 3, буква д)

  (д) незаконният превоз на отпадъци, както е определен в член 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета с цел печалба и в значителни количества, когато превозът се извършва с една единствена дейност или с няколко дейности, които изглеждат свързани;

  д) превозът на отпадъци, доколкото тази дейност попада в обхвата на член 2, точка 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета с цел печалба и в значителни количества;

  Обосновка

  1. Unlawfulness as a defining element of an offence has already been included in the introductory part of Article 3 and need not, therefore, be mentioned in the individual lettered points.

  2. (Does not affect English version.)

  3. The deleted clause does not contain anything new or relevant from the regulatory point of view and is therefore unnecessary.

  Изменение 26

  Член 3, буква е)

  (е) незаконното производство, третиране, съхранение, използване, транспортиране, износ или внос на ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  е) производство, третиране, съхранение, използване, транспортиране, продажба и разпространение, както и износ или внос на ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, основната скала, почвата, водата или животните или растенията;

  Обосновка

  The provision fails to cover trade in and distribution of hazardous materials.

  1. Unlawfulness as a defining element of an offence has already been included in the introductory part of Article 3 and need not, therefore, be mentioned in the individual lettered points.

  2. Drafting change.

  Изменение 27

  Член 3, буква ж)

  ж) незаконното притежание, придобиване, увреждане, убийство или търговия с екземпляри от защитени видове от дивата флора и фауна или техни части или продукти;

  ж) притежание, придобиване, увреждане, обработка или убийство на екземпляри от защитени видове от дивата флора и фауна или техни части или продукти, както и тяхното убийство или унищожаване, освен в случаите, когато действията засягат незначителни количества от тези видове и имат незначително въздействие върху опазването на тези видове;

  Изменение 28

  Член 3, буква ж a) (нова)

  жа) търговия с екземпляри от защитени видове от дивата флора и фауна или техни части или продукти, освен в случаите, когато действията засягат незначителни количества от тези видове и имат незначително въздействие върху опазването на тези видове;

  Изменение 29

  Член 3, буква з а) (нова)

  за) значителното влошаване на състоянието на защитен ареал чрез застрояване, разчистване на камъни, обезлесяване, разкопаване и засаждане, както и чрез умишлен палеж или други съпоставими сериозни действия;

  Изменение 30

  Член 3, буква и)

  (и) незаконната търговия или използване на озоноразрушаващи вещества;

  и) търговия, или производство, предлагане на пазара, разпространение или използване на озоноразрушаващи вещества;

  Изменение 31

  Член 4

  Участие и подбуда

  Подбуда и помагачество

  Държавите-членки гарантират, че участието или подбудата към действията, посочени в член 3, се считат за престъпление.

  Държавите-членки гарантират, че подбудата и помагачеството към умишлени действия, посочени в член 3, са наказуеми.

  Обосновка

  1. Instigation and aiding and abetting apply only when acts are committed intentionally.

  2. Drafting change.

  Изменение 32

  Член 5

  1. Държавите-членки гарантират, че извършването на нарушенията, посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, съответстващи и разубеждаващи наказателни санкции.

  Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че извършването на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, съответстващи и разубеждаващи наказателни санкции.

  2. Държавите-членки гарантират, че извършването на нарушенията, посочени в член 3, букви б) – з), е наказуемо с максимално наказание от поне между една и три години лишаване от свобода, когато нарушението е извършено със сериозно нехайство и причинява значителни щети на въздуха, почвата, водата, животните или растенията.

   

  3. Държавите-членки гарантират, че извършването на следните нарушения е наказуемо с максимално наказание от поне между две и пет години лишаване от свобода:

   

  а) нарушението, посочено в член 3, буква а), когато нарушението е извършено със сериозно нехайство;

   

  б) нарушенията, посочени в член 3, букви б) – е), когато нарушението е извършено със сериозно нехайство и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице;

   

  в) нарушенията, посочени в член 3, букви б)—з), когато нарушението е извършено умишлено и причинява значителни щети на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

   

  г) нарушенията, посочени в член 3, когато нарушението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение [… относно борбата с организираната престъпност].

   

  4. Държавите-членки гарантират, че извършването на следните нарушения е наказуемо с максимално наказание от поне между пет и десет години лишаване от свобода:

   

  а) нарушението, посочено в член 3, буква а), когато нарушението е извършено умишлено;

   

  б) нарушенията, посочени в член 3, букви б) – е), когато нарушението е извършено умишлено и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице.

   

  5. Наказателните санкции, предвидени в този член, могат да бъдат придружени от други санкции или мерки, и по-специално:

   

  а) лишаването от права на физическо лице да извършва дейност, изискваща официално разрешение или одобрение, или да основава, ръководи или управлява компания или фондация, когато фактите, довели до неговото осъждане показват висока степен на риск от повтаряне на същия вид престъпна дейност;

   

  б) публикуването на съдебното решение, свързано с осъждането, или прилаганите санкции или мерки;

   

  в) задължението да се възстановят щетите върху околната среда.

   

  Обосновка

  Drafting changes.

  Consequence of the ruling handed down by the Court of Justice on 23 October 2007 (C‑440/05) to the effect that determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence (see paragraph 70).

  Изменение 33

  Член 7

  1. Държавите-членки гарантират, че юридическо лице, държано отговорно за нарушение по смисъла на член 6, може да получи наказание от ефективни, съответстващи и разубеждаващи санкции, които включват наказателни или ненаказателни глоби.

  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, държано отговорно за нарушение по смисъла на член 6, може да получи наказание от ефективни, съответстващи и разубеждаващи санкции.

  2. Глобите, предвидени в параграф 1, възлизат на:

   

  а) максимален размер от поне между EUR 300 000 и EUR 500 000 в случаите, в които нарушението, посочено в член 3, букви б) – з), е извършено със сериозно нехайство и причинява значителни щети на въздуха, почвата, водата, животните или растенията.

   

  б) максимален размер от поне между EUR 500 000 и EUR 750 000 в случаите, в които:

   

  (i) нарушението, посочено в член 3, буква а), е извършено със сериозно нехайство или

   

  (ii) нарушение, посочено в член 3, букви б) – з):

   

  - е извършено със сериозно нехайство и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице, или

   

  - е извършено умишлено и причинява значителни щети на въздуха, почвата или водата или на животните или растенията, или

   

  (iii) нарушението, посочено в член 3, е извършено умишлено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение [… относно борбата с организираната престъпност];

   

  в) максимален размер от поне между EUR 750 000 и EUR 1 500 000 в случаите, в които:

   

  (i) нарушение, посочено в член 3, буква а), е извършено умишлено или

   

  (ii) нарушение, посочено в член 3, букви б) – е), е извършено умишлено и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице.

   

  Държавите-членки могат да приложат система, в която глобата е пропорционална на оборота на юридическото лице, на постигнатата или предвидена финансовата облага от извършването на деянието или която и да е друга стойност, показваща финансовото състояние на юридическото лице, при условие че тази система позволява налагането на максимални глоби, които са равни поне на минимума за максималните глоби. Държавите-членки, които прилагат директивата в съответствие с такава система, уведомяват Комисията, че възнамеряват да го правят.

   

  3. Държавите-членки, в които еурото не е прието, прилагат обменния курс между еурото и тяхната валута, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на […].

   

  4. Санкциите, предвидени в този член, могат да бъдат придружени от други санкции или мерки, и по-специално:

   

  а) задължението да се възстановят щетите върху околната среда.

   

  б) изключването от правото за обществени облаги или помощи;

   

  в) временното или постоянно лишаване от право на практикуване на промишлена или търговска дейност;

   

  г) поставянето под съдебен контрол;

   

  д) съдебно решение за ликвидация;

   

  е) задължението за приемане на специфични мерки за отстраняване на последствията от поведение, като това, върху което се основава наказателната отговорност;

   

  ж) публикуването на съдебното решение, свързано с осъждането, или прилаганите санкции или мерки;

   

  Обосновка

  1. Drafting change.

  2. Consequence of the Court ruling of 23 October 2007 (C-440/05), paragraph 66.

  Consequence of the ruling handed down by the Court of Justice on 23 October 2007 (C‑440/05) to the effect that determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence (see paragraph 70).

  Изменение 34

  Член 8

  Член 8

  заличава се

  Докладване

   

  Най-късно до ... и на всеки три години след това държавите-членки предоставят информация на Комисията относно прилагането на настоящата директива под формата на доклад.

   

  Въз основа на тези доклади Комисията представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета.

   

  Обосновка

  Community law differs from other third pillar areas to the extent that the Commission can employ the appropriate means to ensure compliance. A reporting obligations thus no more than unnecessary red tape.

  Изменение 35

  Член 8 a (нов)

  Член 8a

   

  Приемане на ново законодателство

   

  При приемането на последващо законодателство по въпроси, свързани с околната среда, когато е целесъобразно трябва да се отбелязва, че е необходимо изменение на приложенията към настоящата директива.

  Изменение 36

  Член 9, параграф 1, алинея 1

  1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до […]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

  1. 1. Държавите-членки въвеждат в сила разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до […].

  Обосновка

  The deleted provision should be incorporated in a recital. There is no need to go into detail.

  Изменение 37

  Приложение А (ново)

  Приложение А

   

  СПИСЪК НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩНОСТТА, НАРУШЕНИЕТО НА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕЗАКОННО ДЕЙСТВИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 2, БУКВА a) ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

   

  - Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се приемат, за контрол върху замърсяването на въздуха от газовете на двигателите с принудително запалване, с които са оборудвани моторните превозни средства (отменя се с Регламент (EО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета, считано от 2 януари 2013 г.);

   

  - Директива 72/306/ЕИО на Съвета от 2 август 1972 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на замърсители от дизеловите двигатели, предназначени за употреба в превозните средства (отменя се с Регламент (EО) № 715/2007, считано от 2 януари 2013 г.);

   

  - Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно обезвреждането на отработени масла;

   

  - Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати(отменя се и се заменя, считано от 1 юни 2009 г., с регламента REACH (Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета));

   

  - Директива 77/537/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се вземат срещу емисиите на замърсяващи вещества от дизелови двигатели, предназначени за селскостопанските или горските колесни трактори;

   

  - Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от производството на титанов диоксид;

   

  - Директива 79/117/ЕИО от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества;

   

  - Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици;

   

  - Регламент (ЕИО) № 348/81 от 20 януари 1981 г. относно общите правила за внос на продукти от китове и други китоподобни;

   

  - Директива 82/176/ЕИО на Съвета от 22 март 1982 г. за граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на живак от отрасъла на хлор-алкална електролиза (предложение за отмяна);

   

  - Директива 83/513/ЕИО на Съвета от 26 септември 1983 г. за граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на кадмий (предложение за отмяна);

   

  - Директива 84/156/ЕИО на Съвета от 8 март 1984 г. за граничните стойности и целевите показатели за качество за изхвърлянията на живак от други отрасли, освен този на хлор-алкалната електролиза (предложение за отмяна);

   

  - Директива 84/491/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1984 г. за граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на хексахлорциклохексан (предложение за отмяна);

   

  - Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието;

   

  - Директива 86/280/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. относно граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на някои опасни вещества от списък І на приложението към Директива 76/464/ЕИО (предложение за отмяна);

   

  - Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия;

   

  - Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води;

   

  - Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита;

   

  - Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци;

   

  - Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна;

   

  - Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис;

   

  - Директива 94/63/ЕО на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции;

   

  - Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ);

   

  - Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества;

   

  - Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. относно сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника;

   

  - Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;

   

  - Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди;

   

  - Директива 98/70/EO на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета;

   

  - Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации;

   

  - Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци;

   

  - Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО;

   

  - Директива 2000/53/EO на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства;

   

  - Директива 2000/59/EO на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари;

   

  - Директива 2000/60/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите;

   

  - Директива 2000/76/EO на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците;

   

  - Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой;

   

  - Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета;

   

  - Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации;

   

  - Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);

   

  - Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО;

   

  - Директива 2005/55/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства и емисиите на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства;

   

  - Директива 2005/78/ЕО на Комисията от 14 ноември 2005 г. относно изпълнение на Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да бъдат взети срещу емисии от замърсяващи газове и частици от двигатели за превозни средства с компресионно запалване, и емисии от замърсяващи частици от двигатели за превозни средства с принудително запалване, използващи гориво природен газ или втечнен нефтен газ, и за изменение на Приложения І, II, III, IV и VI към нея;

   

   

   

  - Директива 2006/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно замърсяването, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната среда на Общността;

   

  - Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците;

   

  - Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО;

   

  - Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета;

   

  - Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО;

   

  - Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им;

   

  - Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци;

   

  - Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (отменя Директива 70/220/ЕИО, считано от 2 януари 2013 г.);

   

  - Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага.

  Изменение 38

  Приложение Б (ново)

  Приложение Б

   

  СПИСЪК НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩНОСТТА, НАРУШЕНИЕТО НА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕЗАКОННО ДЕЙСТВИЕ ПО СМИСЪЛА НА АЛИНЕЯ ВТОРА НА ЧЛЕН 2, БУКВА А) ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЯДРЕНИ ДЕЙНОСТИ

   

  - Решение 87/600/Евратом на Съвета от 14 декември 1987 г. относно договорености на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност;

  - Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. за постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение;

  - Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 г. за контрол на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници;

  - Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 г. за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво.

  Обосновка

  Chapter III of the Euratom Treaty is the legal basis for Community action in the area of environmental protection where nuclear activity is involved. It is most important that the text be brought into line by specifying that the Euratom Treaty remains the basis for nuclear-related issues. Consequently, any infringement of Community legislation passed on the basis of the Treaty must, if it stems from nuclear activity, be considered unlawful.

  EXPLANATORY STATEMENT

  I.         General background

  The background to the draft directive is set out in detail in point I of the rapporteur’s working document of 12 June 2007, already submitted to the Committee on Legal Affairs.

  II.       Court ruling of 23 October 2007

  In the ruling that it handed down on 23 October 2007 in Case C-440/05 (Commission v Council: Council Framework Decision to strengthen the criminal-law framework for the enforcement of the law against ship-source pollution), the Court of Justice explicitly stipulated for the first time that determining the type and level of criminal penalties to be applied is not a matter falling within the Community’s sphere of competence. The Commission proposal of 9 February 2007 for a directive on the protection of the environment through criminal law (COM(2007)0051) runs counter to that ruling and must therefore be corrected as and where necessary.

  III.      The draft committee report

  In summary, the rapporteur is proposing to the committee members that the Commission draft be amended as follows:

  1. The Court ruling of 23 October 2007 has to be reflected in Articles 5 and 7. Given that, according to the ruling, it is not for the Community to determine the type and level of criminal penalties to be applied, paragraph 2 and all following paragraphs should be deleted in both instances.

  2. The definitions in Article 2 should be clarified or enlarged upon in order to guarantee the proper rigour. The term ‘unlawful’ is defined more precisely. In this case an ancillary competence is established. More complete definitions are provided for ‘protected wild fauna and flora species’ and a ‘protected habitat’.

  3. Regarding the offences referred to in Article 3, intentional acts and acts of serious negligence should be treated separately. This is consistent with the structure of Council Framework Decision 2005/667/JHA of 12 July 2005. As regards the individual elements of the offences, bearing in mind the need for legal certainty and exactitude in the framing of the law, a number of details need to be added, and the necessary adjustments should be made to allow for more recent law.

  4. The reporting obligations that the Commission is proposing to impose on the Member States are bureaucratic and in this case superfluous, given that for the purposes of Community law, contrary to the position regarding the third pillar of the European Treaties, there are appropriate means in place to ensure compliance.

  *****

  СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(*) (27.2.2008)

  на вниманието на комисията по правни въпроси

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право
  (COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

  Докладчик за становище: (*) Dan Jørgensen

  (*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от Правилника за дейността на ЕП

  SHORT JUSTIFICATION

  The general background:

  Back in 1998 the Council for the first time agreed to take action to protect the environment through criminal law, and following the discussion and decisions back then the Commission adopted a proposal for a directive in 2001 and the Parliament adopted a 1st reading report in 2002.

  The main point was to ensure more effective application of Community law by defining a common minimum set of offences. The Council, however, did not discuss the proposals of Parliament and Commission but instead adopted a framework decision in January 2003 based on the 3rd pillar (EU Treaty).

  This framework decision was annulled by the European Court of Justice since it was found that everything in the decision aimed at protecting the environment – and that this could and should be done by applying EC Treaty Article 175 (which is the 1st pillar).

  The outcome was a lack of legislation or regulation in this field since the Council had adopted a third pillar decision which was annulled by the Court while no first pillar legislation was in place.

  As a consequence both Parliament and the Commission have argued the need for the new proposal which was put forward last year (COM(2007)0051).

  The proposal:

  The two most essential and controversial parts of the current Commission proposal aim to (1) set out a harmonised set of offences which should be punished by criminal sanctions by all Member States, and (2) harmonise or approximate sanctions for particularly serious environmental crimes by agreeing on a common frame.

  These steps were considered necessary to ensure an effective protection of the environment and secure uniform and fair enforcement and implementation across the Community.

  Recently, however, the Court ruling in the case of ship pollution (judgment of 23 October 2007 in case C-440/05) has increased the pressure on specifically the provisions of Articles 5 and 7 of the current proposal dealing with approximation of sanctions for natural and legal persons respectively.

  The opinion of the Environment Committee:

  The draftsman considers the framework put forward by the Commission a fruitful one in order to effectively protect the environment and secure uniform and fair enforcement and implementation across the Community.

  Hence, the draftsman proposes not to delete or amend the Commission proposal on these particular points.

  Turning to the offences, the draftsman wishes to strengthen the wording and meaning of certain specific aspects.

  Protection of habitats should be a main priority but the proposals of the Commission have been criticised by Member States for being unclear an ambiguous, and hence the draftsman has proposed an amendment to clarify and define exactly what is meant by “protected habitats”.

  Furthermore the draftsman suggests stressing the responsibility of manufacturers, exporters, importers, transporters, etc.

  In cases where there is reason to believe that the product or substance of concern is likely to cause death or serious injury to persons or substantial damage to the environment, the treatment, sale, storage and such like should be considered an offence according to this Directive.

  Finally, the draftsman proposes to clarify the obligation of Member States to ensure sufficient resources, personnel and training to actually reduce environmental crime through the novel approach outlined in this Directive.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Текст, предложен от Комисията[1]

   

  Изменения, внесени от Парламента

  Изменение 1

  Съображение 5

  (5) Чрез възлагането на задачата за налагане на санкции на съдебните власти, а не на административните, отговорността за разследване и налагане на спазването на наредбите в областта на околната среда се пада на органи, които са независими от тези, предоставящи разрешителни за експлоатация и за изпускане на емисии.

  (5) Чрез възлагането на задачата за налагане на санкции на съдебните власти, а не на административните, отговорността за разследване и налагане на спазването на наредбите в областта на околната среда се пада на органите на съответната държава-членка, на чиято територия настъпва заплахата за околната среда, квалифицирана от закона като престъпление и които са независими от тези, предоставящи разрешителни за експлоатация и за изпускане на емисии.

  Обосновка

  It is important for the place at which proceedings for damage caused to the environment or an offence committed intentionally that causes death or serious injury are brought. Owing to the fact that pollutants are generally carried across borders, the authorities best suited to investigating the matter and imposing sanctions are not the competent authorities of the state in which the hazard originated but those in which it caused damage to the environment and public health.

  Изменение 2

  Съображение 6

  (6) За да се постигне ефективна защита на околната среда, съществува особена нужда от по-разубеждаващи санкции за дейностите, увреждащи околната среда, които обикновено причиняват или е възможно да причинят значителни щети на въздуха, включително стратосферата, почвата, водата, животните или растенията, включително съхраняването на видовете.

  (6) За да се постигне ефективна защита на околната среда, съществува особена нужда от по-разубеждаващи санкции за дейностите, увреждащи околната среда, които обикновено причиняват или е възможно да причинят значителни щети на ландшафта, въздуха, включително стратосферата, основната скала, почвата, водата, животните или растенията, включително съхраняването на видовете.

  Обосновк

  In connection with environmentally harmful activities, no mention is made of bedrock (the lithosphere). Soil (where it exists) is merely an outer layer – up to 1.5 metres deep – which forms on the parent rock.

  Rubbish dumps and waste stockpiles (which may contain hazardous or radioactive waste) can be found in old mines or quarries (and therefore in the bedrock itself).

  Open-cast mining in particular can disrupt land ecosystems, causing major damage.

  Изменение 3

  Съображение 7

  (7) ) Несъблюдаването на правно задължение за действие може да има същите последици като активното поведение и следователно също подлежи на съответните санкции.

  (7) Несъблюдаването на правно задължение за действие може да има същите или по-тежки последици от последиците, произтичащи от активно поведение, и следователно също подлежи на съответните санкции.

  Изменение 4

  Съображение 9

  (9) За да се постигне ефективна защита на околната среда, участието и подбуждането към такива действия също следва да се счита за престъпление.

  (9) За да се постигне ефективна защита на околната среда, участието и подбуждането към такива действия или поведение, което чрез действие или бездействие води до увреждане или заплаха за тежко увреждане на околната среда, също следва да се считат за престъпление и, с оглед осигуряване на ефективна защита на околната среда и в съответствие с принципа на предотвратяване и предохранителния принцип, средствата, с които е извършено престъпление, следва да са обект на истински предохранителни мерки.

  Изменение 5

  Член 1

  Настоящата директива установява мерки, свързани с наказателното право, с цел по-ефективна защита на околната среда.

  Настоящата директива установява мерки, свързани с наказателното право, с цел по-ефективна защита на околната среда. Тя се отнася само за наказателната отговорност и не нарушава общностното или националното право и произтичащите от него норми относно гражданската отговорност за екологични вреди.

  Обосновка

  It is important to ensure that a criminal prosecution does not preclude at the same time the application of environmental liability legislation, which is focused on damage repair.

  Изменение 6

  Член 2, буква (a)

  a) „незаконно“ означава нарушаващо законодателството на Общността, или закон, административна наредба или решение на компетентен орган в държава-членка, имащи за цел защитата на околната среда.

  a) „незаконно“ означава нарушаващо законодателството на Общността, или закон, административна наредба или решение на компетентен орган в държава-членка, имащи за цел защитата на околната среда и общественото здраве.

  Обосновка

  The offences and sanctions dealt with in Articles 3, 5 and 7 of the proposal cover issues relating to various aspects of life and public health, as well as to the environment. Article 7 provides for specific fines and financial compensation in respect of offences causing death or serious injury.

  Изменение 7

  Член 2, буква б)

  б) „юридическо лице“ означава всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото национално законодателство, с изключение на държавите или други обществени органи, упражняващи суверенните си права, и публичните международни организации.

  б) „юридическо лице“ означава всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото национално законодателство, включително държавите или други обществени органи, упражняващи суверенните си права, и публичните международни организации.

  Обосновка

  Public bodies should not be exempted from following environmental law or criminal liability as prescribed in this Directive.

  Изменение 8

  Член 2, буква б а) (нова)

   

  б а) "защитено местообитание" означава всяка територия, определена за специална защитена зона по смисъла на член 4, параграф 1 или 2 от Директива 79/409/EИО или за специална защитена зона по смисъла на член 4, параграф 4 от Директива 92/43/EEC.

  Изменение9

  Член 3, буква a)

  (а) изпускането, емисията или влагането на известно количество материали или йонизиращо лъчение във въздуха, почвата или водата, което причинява смърт или сериозни увреждания на лице;

  a) изпускането, емисията или влагането на известно количество материали или йонизиращо лъчение върху земната повърхност, във въздуха, основната скала, почвата или водата, което причинява смърт или сериозни увреждания на хора или животни;

  Изменение10

  Член 3, буква б)

  (б) незаконното изпускане, емисия или влагане на известно количество материали или йонизиращо лъчение във въздуха, почвата или водата, което причинява или може да причини смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  б) незаконното изпускане, емисия или влагане на известно количество материали или йонизиращо лъчение върху земната повърхност, във въздуха, основната скала, почвата или водата, което причинява или може да причини смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, скалите, водата, животните или растенията;

  Обосновка

  The provision fails to mention the outermost layer of the lithosphere, where topography (relief, exposure) directly influences the spread of ionising radiation and other materials.

  Изменение11

  Член 3, буква в)

  (в) незаконното третиране, включително изхвърляне и съхранение, транспортиране, износ или внос на отпадъци, включително опасни отпадъци, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  (в) незаконното третиране, включително изхвърляне и съхранение, транспортиране, износ или внос на отпадъци, включително опасни отпадъци, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  Обосновка

  In connection with environmentally harmful activities, no mention is made of bedrock (the lithosphere). Soil (where it exists) is merely an outer layer – up to 1.5 metres deep – which forms on the parent rock.

  Rubbish dumps and waste stockpiles (which may contain hazardous or radioactive waste) can be found in old mines or quarries (and therefore in the bedrock itself).

  Изменение 12

  Член 3, буква г)

  (г) незаконната експлоатация на инсталация, в която се провежда опасна дейност, или в която се съхраняват или използват опасни вещества или препарати и която причинява или може да причини извън инсталацията смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  г) неправилната експлоатация, неизправност, причинена виновно, поради небрежност, непредпазливост, неопитност или лоша поддръжка, незаконната експлоатация на инсталация, в която се провежда опасна дейност, или в която се съхраняват или използват опасни вещества или препарати и която причинява или може да причини извън инсталацията смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  Изменение13

  Член 3, буква е)

  (е) незаконното производство, третиране, съхранение, използване, транспортиране, износ или внос на ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  е) незаконното производство, третиране, съхранение, използване, транспортиране, незаконната продажба и разпространение, както и износ или внос на ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, основната скала, почвата, водата, животните или растенията;

  Обосновка

  The provision fails to cover trade in and distribution of hazardous materials.

  Изменение14

  Член 3, буква з)

  (з) незаконното значително влошаване на състоянието на защитен ареал;

  з) всяко поведение, което причинява значително влошаване на състоянието на защитено местообитание, включително чрез застрояване, разчистване на камъни, обезлесяване, разкопаване и засаждане, умишлен палеж;

  Изменение 15

  Член 3, буква иа) (нова)

   

  иa) производството, обработката, съхранението, употребата, транспортирането, износът или вносът на:

   

  – генетично модифицирани организми, освобождаването им в околната среда, търговското предлагане на такива организми и неразкриването на нови доказателства за причиняваните от тях рискове,

   

  – експлозиви за гражданска употреба,

   

  – пиротехнически материали,

   

  – химически вещества,

   

  – биоциди и продукти за растителна защита,

   

  които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на лице или значителни щети на качеството на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

  Изменение 16

  Член 3, буква иб) (нова)

   

  иб) вносът и износът на незаконно събран дървен материал или биомаса;

  Изменение 17

  Член 3, буква ив) (нова)

   

  ив) притежаването или въвеждането в експлоатация на морски транспортни средства с научно доказано силно отрицателно въздействие върху околната среда (наред с другото, притежаването или въвеждането в експлоатация на еднокорпусни плавателни съдове, т. нар. "морски гемии").

  Изменение 18

  Член 4

  Държавите-членки гарантират, че участието или подбудата към действията, посочени в член 3, се считат за престъпление.

  Държавите-членки гарантират, че участието или подбудата към действията, посочени в член 3, се считат за престъпление и въобще гарантират, че действие или бездействие, причинило увреждане, или което може да съставлява тежко увреждане за околната среда, също подлежи на наказателно преследване.

  Изменение 19

  Член 4, параграф 1 a (нов)

   

  Държавите-членки гарантират, че, с оглед осигуряване на ефективна защита на околната среда и прилагане на принципите на предотвратяване и предприемане на предохранителни мерки, средствата, с които е извършено престъпление, като се създава опасност или се причинява вреда, са обект на мерки за обезпечаване на доказателства (изземване на вещественото доказателство.

  Изменение20

  Член 5, параграф 5, буква a)

  (а) лишаването от права на физическо лице да извършва дейност, изискваща официално разрешение или одобрение, или да основава, ръководи или управлява компания или фондация, когато фактите, довели до неговото осъждане показват висока степен на риск от повтаряне на същия вид престъпна дейност;

  a) лишаването от права на физическо лице или физически лица да извършват дейност, изискваща официално разрешение или одобрение, или да основават, ръководят или управляват дружество, кооперация, сдружение или фондация, когато фактите, довели до тяхното осъждане показват висока степен на риск от повтаряне на същия вид престъпна дейност;

  Изменение 21

  Член 6, параграф 1, уводна част

  1. Държавите-членки гарантират, че юридическите лица могат да бъдат държани отговорни за нарушенията, посочени в член 3, извършени в тяхна полза от лице, действащо било то индивидуално или като част от орган на юридическо лице, което има водеща позиция в рамките на юридическо лице въз основа на:

  1. Държавите-членки гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подвеждани под отговорност, освен гражданска отговорност, за престъпленията, посочени в член 3, извършени в тяхна полза от лице, действащо самостоятелно или като част от орган на юридическото лице, което заема ръководна длъжност в рамките на юридическото лице или е заемало такава длъжност към момента на извършване на нарушението или през срока на проявената небрежност, въз основа на:

  Изменение22

  Член 6, параграф 1 a (нов)

   

  1а. Държавите-членки гарантират, че наказателната отговорност на юридическо лице не се погасява при прекратяване на юридическото лице, а когато причинената вреда и/или извършването на престъплението или проявата на небрежност не са разкрити, съдружниците в юридическото лице, които са били съдружници в същото юридическо лице към момента на извършване или през срока на извършване на престъплението или на проявата на небрежност, носят наказателна и гражданска отговорност.

  Amendment 23

  Член 6, параграф 3 a (нов)

   

  3а. По отношение на физическите лица, отговорни за извършването на горепосочените престъпления, държавите-членки предвиждат временно или доживотно лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

  Изменение 24

  Член 7, параграф 4, уводна част

  4. Санкциите, предвидени в този член, могат да бъдат придружени от други санкции или мерки, и по-специално:

  4. Санкциите, предвидени в този член, са придружени, по целесъобразност, от други санкции или мерки, и по-специално:

  Изменение 25

  Член 7a (нов)

   

  Член 7а

   

  Предохранителни мерки

   

  Държавите-членки въвеждат или запазват съществуването на подходящи предохранителни мерки.

  Изменение 26

  Член 9, парагрaф 1, алинея 1

  1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до […]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

  1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива най-късно до [...]. Те гарантират, че съответните служби разполагат с достатъчно персонал и обучение, за да могат органите и съдилищата да посрещнат предизвикателството за съществено ограничаване на престъпленията против околната среда. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Защита на околната среда чрез наказателното право

  Позовавания

  COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

  Водеща комисия

  JURI

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  15.3.2007

   

   

   

  Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

  12.7.2007

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Dan Jørgensen

  24.5.2007

   

   

  Разглеждане в комисия

  19.12.2007

  28.1.2008

   

   

  Дата на приемане

  26.2.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  54

  2

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

  СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ (27.3.2008)

  на вниманието на комисията по правни въпроси

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право
  (COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

  Докладчик за становище: Luis Herrero-Tejedor

  SHORT JUSTIFICATION

  The draftsman of the committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs would like to suggest the following remarks to the rapporteur in the Legal Affairs committee with regard to the proposal of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law.[1]

  The draftsman is of the opinion that, to a big extent, legislation protecting the environment should be enforced through criminal sanctions since only the latter will have a sufficiently dissuasive and deterrent effect.

  The current Commission proposal replaces the Proposal for a Directive on the Protection of the Environment through Criminal Law (2001/0076(COD) in order to implement the judgment of the European Court of Justice (ECJ) in the so called 'environment case'[2] by which Framework Decision 2003/80/JHA was annulled. In this case the ECJ decided that the Community could take measures relating to the criminal law of the Member States which it considers necessary in order to ensure that the rules concerning environmental protection are fully effective. It was therefore necessary to withdraw the 2001 proposal and to present a new proposal. The new text takes into consideration Articles 1-7 of the annulled Framework Decision as they should have been adopted on the basis of Article 175 EC-Treaty rather than on the basis of Title VI TEU.

  Its aim is to ensure a partial approximation with regard to which serious breach environmental legislation should be considered as criminal offences throughout the EU. These offences should be punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions and in the most serious cases the level of sanctions is subject to approximation too.

  Recently, on the 23rd of October 2007, the European Court of Justice gave judgment in the so called 'ship-source pollution case'.[3] In this case the ECJ confirmed its judgment of 13 September 2005 (the environment case). On the question whether the Community was competent to determine the type and level of criminal penalties that the Member States were required to lay down, however, the ECJ clearly stated that this was not a Community competence[4]. Much to the regret of the draftsman the ECJ left this last issue without any motivation and it remains unclear how it came to this decision. Especially when keeping in mind the logic behind the proposal (trans-boundary nature of environmental crime) this point is disappointing. It means that offenders still are in a position to exploit existing differences between Member States legislation to their advantage (as the level of sanctions that are applied to similar offences in the different Member States are very different) as apparently within the current state of play no approximation on the level of penalties at Community level is allowed. The draftsman therefore thinks that, in order to effectively protect the environment, approximation of the level of the sanctions is of the utmost importance and regrets that the ECJ did not grant this faculty to the Community.

  It remains to be seen what the Lisbon-Treaty (which presumably enters into force in 2009) may bring us on this point as then there is foreseen the possibility to establish minimum rules with regard to the definition of criminal offences and sanctions by means of the co-decision procedure[5].

  Given the trans-boundary nature of environmental crime, an established set of minimum standards concerning environmental crime and sanctions would be a useful instrument in maintaining a comprehensive and effective environmental protection strategy.

  The draftsman would therefore advise to the rapporteur of the Legal Affairs committee to take into consideration the following amendments:

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

  Изменение 1

  Съображение 11

  11. Освен това значителните разлики в степента на санкциите в държавите-членки налагат необходимостта да се предвиди при известни обстоятелства сближаване на тези степени, отговарящи на тежестта на нарушението.

  заличава се

  Обосновка

  In view of the judgment issued by the European Court of Justice on 27 October 2007, this recital - which alludes to a harmonisation of sanction levels - should preferably be deleted.

  Изменение 2

  Съображение 12

  12. Това сближаване е особено важно в случаите, в които нарушенията имат тежки последици или са извършени в рамките на престъпни организации, които играят значителна роля в престъпленията спрямо околната среда.

  12. Извършването на тези нарушения в рамките на престъпни организации следва да се счита за утежняващо обстоятелство.

  Обосновка

  This amendment is consistent with the amendment calling for recital 11 to be deleted. However, a request should nonetheless be made for the commission of environmental offences in the framework of criminal organisations to be regarded as an aggravating circumstance. This in no way affects the Member States' power to determine the type and the level of sanctions.

  Изменение3

  Член 3, буква a)

  a) изпускането, емисията или влагането на известно количество материали или йонизиращо лъчение във въздуха, почвата или водата, което причинява смърт или сериозни увреждания на лице;

  заличава се

  Обосновка

  In order to be sanctioned as a criminal offence, a determined behaviour shall be necessarily unlawful (i.e., which infringes Community legislation or a law). Hence, the possibility of sanctioning criminally a behaviour which is not unlawful shall be ruled out.

  Изменение 4

  Член 3, буква з а) (нова)

   

  за) въвеждането в околната среда на генетично модифицирани организми (ГМО), които не са одобрени от Европейския съюз;

  Обосновка

  The risks of GMOs to men and environment are hardly known. Therefore no GMOs should be introduced into the environment at all. But if they are still introduced into the environment, that should not occur until they have been approved by the European Union. If any GMOs are introduced intentionally without having been approved, that should be viewed as a criminal offence.

  Изменение5

  Член 4

  Държавите-членки гарантират, че участието или подбудата към действията, посочени в член 3, се считат за престъпление.

  Държавите-членки гарантират, че участието или подбудата към умишлените действия, посочени в член 3, се считат за престъпление.

  Обосновка

  From a legal point of view, participation or instigation of a negligent behaviour can hardly be considered as a criminal offence. Only intentional participation and instigation could be considered as such.

  Изменение6

  Член 5, параграф 1

  1. Държавите-членки гарантират, че извършването на нарушенията, посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, съответстващи и разубеждаващи наказателни санкции.

  1. Държавите-членки гарантират, че извършването на нарушенията, посочени в членове 3 и 4, са систематично наказуеми с ефективни, съответстващи и разубеждаващи санкции с наказателен характер.

  Обосновка

  This wording makes it clearer that the offences referred to in Articles 3 and 4 must in all cases be punishable by criminal sanctions, although the possibility whereby the Member States may impose additional sanctions of a different kind on top of criminal sanctions must not be excluded (see my amendment to Article 5(5)).

  Изменение 7

  Член 5, параграф 2

  2. Държавите-членки гарантират, че извършването на нарушенията, посочени в член 3, букви б) – з), е наказуемо с максимално наказание от поне между една и три години лишаване от свобода, когато нарушението е извършено със сериозно нехайство и причинява значителни щети на въздуха, почвата, водата, животните или растенията.

  заличава се

  Обосновка

  In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

  Изменение 8

  Член 5, параграф 3

  3. Държавите-членки гарантират, че извършването на следните нарушения е наказуемо с максимално наказание от поне между две и пет години лишаване от свобода:

  заличава се

  а) нарушението, посочено в член 3, буква а), когато нарушението е извършено със сериозно нехайство;

   

  б) нарушенията, посочени в член 3, букви б) – е), когато нарушението е извършено със сериозно нехайство и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице;

   

  в) нарушенията, посочени в член 3, букви б)—з), когато нарушението е извършено умишлено и причинява значителни щети на въздуха, почвата, водата, животните или растенията;

   

  г) нарушенията, посочени в член 3, когато нарушението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение [… относно борбата с организираната престъпност].

   

  Обосновка

  In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

  Изменение 9

  Член 5, параграф 4

  4. Държавите-членки гарантират, че извършването на следните нарушения е наказуемо с максимално наказание от поне между пет и десет години лишаване от свобода:

  заличава се

  а) нарушението, посочено в член 3, буква а), когато нарушението е извършено умишлено;

   

  б) нарушенията, посочени в член 3, букви б) – е), когато нарушението е извършено умишлено и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице;

   

  Обосновка

  In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

  Изменение 10

  Член 5, параграф 5

  5. Наказателните санкции, предвидени в този член, могат да бъдат придружени от други санкции или мерки, и по-специално:

  5. Тези наказателни санкции могат да бъдат придружени от допълнителни санкции или мерки от административен или гражданскоправен характер, като:

  а) лишаването от права на физическо лице да извършва дейност, изискваща официално разрешение или одобрение, или да основава, ръководи или управлява компания или фондация, когато фактите, довели до неговото осъждане показват висока степен на риск от повтаряне на същия вид престъпна дейност;

  а) лишаването от права на физическо лице да извършва дейност, изискваща официално разрешение или одобрение, или да основава, ръководи или управлява компания или фондация, когато фактите, довели до неговото осъждане показват висока степен на риск от повтаряне на същия вид престъпна дейност;

  б) публикуването на съдебното решение, свързано с осъждането, или прилаганите санкции или мерки;

  б) публикуването на съдебното решение, свързано с осъждането, или прилаганите санкции или мерки;

  в) задължението да се възстановят щетите върху околната среда.

  в) задължението да се възстановят щетите върху околната среда.

  Изменение 11

  Член 5, параграф 5 a (нов)

   

  5а. Държавите-членки гарантират, че извършването на нарушения, посочени в членове 3 и 4, в рамките на престъпна организация, по смисъла на рамковата директива на Съвета [...относно борбата с организираната престъпност (COM(2005)0006)], следва да се счита за утежняващо обстоятелство.

  Обосновка

  A request should be made for the commission of environmental offences in the framework of criminal organisations to be regarded as an aggravating circumstance. This in no way affects the Member States' power to determine the type and the level of punishment.

  Изменение 12

  Член 7, параграф 2

  2. Глобите, предвидени в параграф 1, възлизат на:

  заличава се

  а) максимален размер от поне между EUR 300 000 и EUR 500 000 в случаите, в които нарушението, посочено в член 3, букви б) – з), е извършено със сериозно нехайство и причинява значителни щети на въздуха, почвата, водата, животните или растенията.

   

  б) максимален размер от поне между EUR 500 000 и EUR 750 000 в случаите, в които:

   

  i) нарушението, посочено в член 3, буква а), е извършено със сериозно нехайство или

   

  (ii)            нарушение, посочено в член 3, букви б) – з):

   

  - е извършено със сериозно нехайство и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице, или

   

  - е извършено умишлено и причинява значителни щети на въздуха, почвата или водата или на животните или растенията, или

   

  (iii) нарушението, посочено в член 3, е извършено умишлено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение [… относно борбата с организираната престъпност];

   

  в) максимален размер от поне между EUR 750 000 и EUR 1 500 000 в случаите, в които:

   

  (i) нарушение, посочено в член 3, буква а), е извършено умишлено или

   

  (ii)           нарушение, посочено в член 3, букви б) – е), е извършено умишлено и причинява смъртта или сериозни увреждания на лице;

   

  Държавите-членки могат да приложат система, в която глобата е пропорционална на оборота на юридическото лице, на постигнатата или предвидена финансовата облага от извършването на деянието или която и да е друга стойност, показваща финансовото състояние на юридическото лице, при условие че тази система позволява налагането на максимални глоби, които са равни поне на минимума за максималните глоби. Държавите-членки, които прилагат директивата в съответствие с такава система, уведомяват Комисията, че възнамеряват да го правят.

   

  Обосновка

  In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

  Изменение 13

  Член 7, параграф 3

  3. Държавите-членки, в които еврото не е прието, прилагат обменния курс между еврото и тяхната валута, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на […].

  заличава се

  Обосновка

  In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Защитата на околната среда чрез наказателното право

  Позовавания

  COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

  Водеща комисия

   

  JURI

  Подпомагаща(и) комисия(и)        Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  15.3.2007

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Luis Herrero-Tejedor

  20.3.2007

   

   

  Разглеждане в комисия

  18.12.2007

  26.3.2008

   

   

  Дата на приемане

  26.3.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  0

  Членове на ЕП, присъствали на окончателното гласуване

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Edit Bauer, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa

  • [1]  COM(2007)0051 of 9 February 2007.
  • [2]  C-176/03, of 13 September 2005.
  • [3]  C-440/05 (Commission v. Council).
  • [4]  Paragraph 70 of the judgment.
  • [5]  Article 69 (f) paragraph 2, although the UK, Ireland and Denmark will (along with other Member States) be able to pull the ‘emergency brake’ to block the adoption of criminal law measures concerning.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Защита на околната среда чрез наказателното право

  Позовавания

  COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  9.2.2007

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  JURI

  15.3.2007

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  15.3.2007

  LIBE

  15.3.2007

   

   

  Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  12.7.2007

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Hartmut Nassauer

  10.4.2007

   

   

  Разглеждане в комисия

  25.6.2007

  26.2.2008

  27.3.2008

   

  Дата на приемане

  8.4.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  15

  11

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, József Szájer, Jacques Toubon

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Reinhard Rack

  Дата на внасяне

  15.4.2008